Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Sopimusten tiedoksi merkitseminen ja hyväksyminen Lausuntopyyntö ympäristösuojelulain mukaisesta hakemuksesta Sibelco Nordic Oy Ab:n Nakkilan tehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta. 68 Nakkilan kunnan ilmastotavotteiden kehittäminen Vakituisen sekä määräaikaisen puhtaushuoltajan toimen täyttäminen Määrärahan siirtoesitys liittyen liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon pohjarakenteiden parantamiseen 71 Teknisen lautakunnan toteutuminen Kiviainestoimitukset vuosille Teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 17:00-19:05 Kokouspaikka Rakennusosasto Läsnä Kankeri Kari-Pekka Jäsen 17:00-19:05 Lind Mikko Jäsen 17:00-19:05 Mikola Virpi Jäsen 17:00-19:05 Perkkola Heli Jäsen 17:00-19:05 Pohjonen Markku Puheenjohtaja 17:00-19:05 Vettenranta Marko Kunnanhallituksen 17:00-19:05 edus ta ja Ylikoski Kari Ympäristösihteeri 17:00-19:05 Kukkula Harri Tekninen johtaja 17:00-19:05 Rintamaa Kirsi-Marja Pöytäkirjanpitäjä 17:00-19:05 Halinen Sami Varajäsen 17:00-19:05 Poissa von Frenckell Asta Jäsen Mäkelä Pasi Varapuheenjohtaja Aalto Harri Kunnanhallituksen pj. Saarimaa Seppo Rakennustarkastaja Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja var men nus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Perkkola ja Virpi Mikola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu ko kouk sen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleises ti näh tä vä nä Markku Pohjonen Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Heli Perkkola Aika ja paikka Nakkila, klo 9-11 Virka-asema Kirsi-Marja Rintamaa Virpi Mikola Allekirjoitus Hallintosihteeri Kirsi-Marja Rintamaa

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Teknltk 65 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ja täy täntöön pantavaksi seuraavat pöytäkirjat: - Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Talotekniikka Rauhanen Oy:n kesken Nakkilan paloaseman maa läm pö jär jes tel män rakentamisesta. - Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Raken nus pal ve lu Lindholm Oy:n kesken Nakkilan vedenottamon suo da tus ken tän ja portaikon kattamisesta. - Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Pori Ener gia Oy:n kesken Satakunnantien katuvalaistuksesta. - Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Län si ran ni kon Kaivuu Oy:n kesken Ruskilan ja Tervasmäen aluei den viemäröinnistä. - Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Tii vi tuote Oy:n kesken Tattaran koulun ikkunoiden uusimisesta Työmaakokouspöytäkirja nro 1/ Nakkilan kunnan katu va la si tus ura kas ta vuonna Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja pääurakoitsija Ala-Kulju & Hakala Oy:n sekä sivu-urakoitsija Eu ran Putki- ja LVI-Palvelu Ay:n kesken yhteiskoulun il manvaih don perusparannuksesta Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Vertek Oy:n kesken Nakkilan kunnan katuvalaistusurakasta Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Sopimusten tiedoksi merkitseminen ja hyväksyminen Teknltk 66 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee täytän töönpantavaksi seuraavat sopimukset: - Tällä kertaa ei ole hyväksyttäviä/täytäntöönpantavia so pi muksia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lausuntopyyntö ympäristösuojelulain mukaisesta hakemuksesta Sibelco Nordic Oy Ab:n Nak ki lan tehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta. 220/07.071/2014 Teknltk 67 Sibelco Nordic Oy Ab pyytää Etelä-Suomen alue hal lin to vi ras tol le jättä mäl lään ympäristölupahakemuksella Nak ki lan tehtaansa ym pä ristö lu pa pää tök sen lupamääräysten tar kis ta mis ta. Aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta dnro ESAVI/190/04.08/2012 erik seen lausuntoa Nak ki lan kunnan ympäristönsuojeluviran- omaisel ta, Nakkilan kunnan tek ni sel tä lautakunnalta ja Nakkilan kunnalta. Pyyn nös tä otan nuo kaik ki kolme valmistelua huomioon tässä esi tykses sä, joka viedään se kä teknisen lautakunnan (on myös kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen) että kunnanhalli- tuksen kä si tel täväk si. Sibelco Nordic Oy Ab:n hakemuksen mukainen toiminta on Viik kalas sa, osoitteessa Viikkalantie 86 tapahtuvaa Boliden Harjavalta Oy:n tehtailla syntyvän rakeistetun nikkelikuonan käsittelyä. Nik ke likuo na käsitellään metallin suihkupuhallusmateriaaliksi ja kat to huopa teol li suu den raaka-aineeksi. Laitoksella välivarastoidaan va li moteol li suu des sa käytettäviä kiinteitä materiaaleja. Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuskansiossa ja sen täyden nyk ses sä on hyvin esitetty laitoksen toiminta ja sen ym pä ris tövai ku tuk set sekä näiden vaikutusten tarkkailutoimenpiteet. Laitos toimii Viikkalan tärkeällä pohjavesialueella ja sen etäisyys Nakkilan kun nan Viikkalan pohjavedenottamosta on noin 300 metriä. Teol lisuus lai tos on tiedostanut ympäristövastuunsa ja se on tehnyt ym päris tö lu pan sa voimassaoloaikana lukuisia investointeja ym pä ris tö vaiku tus ten sa vähentämiseksi. Nämä parannukset on selostettu ym päris tö lu pa ha ke muk ses sa. Alueen asukkailta ei ole tullut Nakkilan kuntaan raportointia laitoksen ympäristöhaitoista. Ympäristölupahakemuksessa tulee arvioida myös onnettomuuksien ja häiriötilanteiden aiheuttamia ympäristöriskejä. Sibelco Nordic Oy Ab on tehnyt tämän arvion hakemukseen liitetyllä taulukolla ym päris tö nä kö koh tien tunnistaminen. Tässä sinänsä selkeässä tau lu kossa on esitetty laitoksen 23 yksikköprosessia ja niiden arvioidut ympä ris tö vai ku tuk set. Tätä osiota tulisi vielä tarkastella pe rus teel li semmin liittämällä hakemukseen konkreettinen valmiussuunnitelma onnet to muuk sien varalta. Jos laitoksella sattuu esimerkiksi tulipalo, kaa su vuoto/rä jäh dys vaa ra, polttoöljyvahinko, niin millä välittömillä toi men pi teil lä laitoksella minimoidaan näiden tilanteiden aiheuttamat ris kit henkilö- ja ympäristövahingoille.

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta antaa edellä maini tun lausuntonaan Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupa- ha kemuk ses ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntäntönpano: Ote Etelä-Suomen aluehallintovirasto ym pä ristö vas tuu alue Turku, kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Ympäristösihteeri Kari Ylikoski Puh

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Nakkilan kunnan ilmastotavotteiden kehittäminen 252/12.123/2014 Teknltk 68 Nakkilan kunta on jo yli kuuden vuoden ajan ollut aktiivinen il maston muu tok sen vastaisessa työs sä ja pyrkinyt toteuttamaan Suomen kun nil le asetettuja ilmastotavoitteita. Kunta on tuona aikana osal listu nut useisiin seudullisiin ilmastohankkeisiin ja ollut mukana jär jes tämäs sä il mas ton muu tok seen liittyviä koulutustilaisuuksia. Nakkilan kun nan nykyiset ilmastotavoitteet on päätetty valtuustossa ,/ 9. Samassa yhteydessä on päätetty, että Nakkilan kun nan ilmastotavoitteita kehitetään jatkossakin yhteishankkeilla Porin ja Ulvilan kaupunkien kanssa. Vuonna 2011 Nakkila osallistui kolmen kunnan yhteiseen hank keeseen Il mas to ky sy mys ten hallinta kunnassa Pori, Ulvila, Nakkila. Tuos sa hankkeessa las ket tiin esimerkiksi Nakkilan kunnan kas vihuo ne kaa su pääs töt ja nielut. Hanke sai jatkoa elokuussa 2012 käyn nis ty nees tä Ilmastoasiat kunnassa - toimeenpanoa ja yh teistyö tä -hank keesta. Tässä kolmen kunnan (Nakkila, Ulvila, Pori) yhteis hank kees sa on tuettu kuntien ilmastotavoitteiden to teut ta mis ta se kä haastettu yhteistyökumppaneita mukaan ilmastotyöhön ja järjes tet ty kou lu tus ta. Marraskuussa 2013 järjestettiin jo viidennen kerran kuntien vi ran halti joil le ja luot ta mus hen ki löil le suunnattu tilaisuus Il mas ton muu tos Po rin seudulla. Tähän Pripolissa järjestettyyn koulutustilaisuuteen osal lis tui 150 henkilöä. Ilmastoasiat kunnassa -hanke päättyy vuoden 2014 lo pus sa ja se järjestää vielä yhden ilmastoseminaarin Pripo lis sa Nakkilan kunta on usean vuoden ajan osallistunut myös maakunnan ener gia neu von ta hank kee seen ja saanut sitä kautta järjestettyä energia neu von ta ti lai suuk sia Nakkilassa. Vuonna 2014 Nakkilan ym pä ristö toi mi on rahoittanut Energianeuvonta Satakunnassa -han ket ta eurolla. Nakkilan omarahoitusosuus Il mas to asiat kunnassa hank keel le on ollut 900 euroa vuodessa. Yhteensä näiden il maston muu tok sen torjuntaan tähtäävien hankkeiden rahoitus Nakkilan kun nan osalta on parin viime vuoden ajan ollut siis euroa vuodes sa. Ilmastoasioiden jatkokehittäminen Nakkilassa ja Satakunnassa Ilmastoasiat kunnassa - toimeenpanoa ja yhteistyötä hankkeessa on valmisteltu entistä laajempaa ilmastoasioihin keskittyvää han ketta, jos sa energianeuvonta ja ilmastonmuutosta ehkäisevä työ on yhdis tet ty yhdeksi suu rem mak si hankekokonaisuudeksi. Tässä kol mivuo ti sek si suunnitellussa SA TA HI MA - Kohti hiilineutraalia Sa ta kun-

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta taa hank keessa on tarkoitus laa jen taa ilmastonmuutos- ja ener gianeu von ta työ kattamaan koko Sa ta kun ta. Hankkeesta on valmistunut han ke suun ni tel ma Suunnitelma on nähtävillä lau ta kunnan kokouksessa. Hankkeessa on suunniteltu viedä Satakunnan ilmasto- ja ener giastra te gian tavoitteita kunta- ja yrityskenttään. Tarkoitus on keskittyä kun ta ta son, kuntalaisten ja pk-yritysten käytännön toimenpiteiden toteut ta mi seen yhteistyössä oppilaitosten ja energiayhtiöiden kanssa. Hank keen tavoitteena on tiedottaa uusista tek no lo gia mah dol li suuksis ta ja saada näitä ratkaisuja otetuksi käyttöön. Hankkeessa edis tetään yritys ten, am mat ti kor kea kou lun, energiayhtiöiden, kuntien ja kun ta lais ten yhteistyötä. Yh te nä tavoitteena on edelleen laajentaa ilmas to kump pa nuus toi min taa Satakunnan kuntiin ja yrityksiin. Hankkeel le haetaan EU-rahoitusta Satakuntaliiton kautta EAKR -oh jelmas ta. Porin seudun ilmasto-, ener gia ja kestävän kehityksen edis tä mis toimet ovat jo pitkään olleet eri laisten hankkeiden varassa. Tällöin on vaa ra, että hankkeiden päätyttyä loppuvat myös toiminnan jat kuvuus, seuranta ja kehittämistyö, koska kuntien ympäristötoimien resurs sit näiden tehtävien hoitamiseen ovat varsin vähäiset. Sen vuoksi SATAHI MA -hankkeessa pyritään toimenpiteisiin, jotka edis tä vät pit kän tähtäimen tavoitetta hiilineutraalista maakunnasta. Hankkeen yk si tavoite on luoda uusi osaa mis-, neuvonta- ja tukikeskus, jonka teh tä vä nä on hankkeessa luotu jen ilmastonmuutosta torjuvien ratkai su jen ja mallien seuranta, kehittäminen ja tie dot ta mi nen myös jatkos sa. Hankkeen alustava kustannusjako Kolmevuotiseksi ( ) suunnitellun hankkeen kus tan nus arvio on eli noin /vuodessa, josta EAKR ja valtion osuu dek si haetaan (70 %). Hankkeeseen osallistuvien kun tien osuus on eli /vuodessa. Loppu tu lee yksityisenä rahoituksena alueella toimivilta energiayhtiöiltä. Kun tien vuotuinen rahoitus on jaettu hankesuunnitelmassa seu raavas ti: Pori Rauma Ulvila Eurajoki Nakkila Eura Harjavalta Muut Satakunnan kunnat Yhteensä , toteutuessaan hanke työllistäisi kolme henkilöä.

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ympäristösihteerin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Nak ki lan kunta osallistuu SATAHIMA - Kohti hii li neut raa lia Sa ta kuntaa hank kee seen suuruisella oma ra hoi tus osuu del la vuo sina Summa jakautuu noille vuosille /vuosi. Tämä Nak ki lan kunnan omarahoitusosuus hankkeelle katetaan ym pä ris tötoi men budjetista kuntien ympäristöyhteistyöhankkeisiin varatusta mää rä ra has ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kari Ylikoski poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn jälkeen klo Lisätietoja antaa: Ympäristösihteeri Kari Ylikoski Puh

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Vakituisen sekä määräaikaisen puhtaushuoltajan toimen täyttäminen 253/02.022/2014 Teknltk 69 Tilapalveluyksikössä on tapahtunut viime aikoina isoja muutoksia puh taa na pi to pal ve lu jen tilausmäärissä. Uusina siivouskohteina ovat tul leet Arten kiinteistön harrastetoiminnan tilat sekä Pakkalan kiin teistöön keskitetyt esikoulutilat. Näiden lisäksi on sosiaalitoimi esittänyt, et tä Palvelukeskus Hyppingin ja Palvelutalo Keinustoolin puh taa na pito pal ve lu jen tasoa nostetaan mm. lisäämällä puhtaanapidon määrää vii kon lop pui sin. Palvelukeskuksien puhtaanapitopalvelujen lisätarve joh tuu erityisesti MRSA sekä ESPL asukkaista sekä asiaan liittyvistä hy gie nia hoi ta jan ohjeistuksista. Johtoryhmässä on keskusteltu, että hy gie nia ta son nosto tehtäisiin aluksi yhden henkilötyövuoden työ panok sel la ja tämän ns. kokeilun jälkeen tehtäisiin lopullinen ratkaisu työ voi man tarpeessa. Tarkoituksena on, että ko. bakteerikannat eivät muun tau tui si laitoskannoiksi. Tilapalveluyksikön toimintaa on jo entuudestaan hankaloittanut syksyl lä 2013 täyttämättä jätetty puhtaushuoltojana toimi (Kh 234). Ohes sa on selvitys aiheutuneiden muutoksien vaikutuksista tun timää räi ses ti. Laskennassa on käytetty siivoustyön mitoitusohjelmaa. Kirkonseudun koulu, esikoulun päättyminen (- 4 h/vko) Tattaran koulu, esikoulun päättyminen (- 4,5 h/vko) Viikkalan vanhan koulun ja Harrastetalon toiminnan päättyminen (- 4 h/vko) Uutena kohteena Pakkalan kiinteistön esikoulu (22,5 h/vko) Uutena kohteena Arten kiinteistön harrastetoiminta (4 h/vko) Palvelukeskus Hyppingin ja Palvelutalo Keinustoolin puh taus tason nosto (62 h/vko) Syksyllä 2013 täyttämättä on jäänyt useasta eri siivottavasta kiinteis tös tä 39 h/vko Puhtaanapitopalvelujen resurssivajaus on edellä mainitut huo mioiden 115 h/vko eli kolmen työntekijän työpanos. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että kunnan taloudellinen tilanne huomioiden ei ole mahdollista kolmen puhtaus huol ta jan toimen täyttämiseen. Sen sijaan tekninen lautakunta pyy tää kunnanhallitukselta lupaa yhden vakituisen puhtaushuoltajan toi men täyttämiseen sekä lisäksi yhden määräaikaisen (1 vuosi) puhtaus huol ta jan palkkaamiseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sami Halinen totesi, että tämä on asia jossa ei tule säästää. Mikko Lind ehdotti, että teknisen lautakunnan tulee esittää kun nan hal li tuksel le kahden vakituisen puhtaushuoltajan toimen täyttämistä. Sami

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ha li nen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tullut tek nisen johtajan ehdotuksesta poikkeava esitys, joten suoritettiin ää nestys. Kättennosto äänestyksellä Mikko Lindin ehdotusta kannattivat, Sa mi Halinen, Virpi Mikola, Heli Perkkola, Kari-Pekka Kankeri ja Mark ku Pohjonen. Teknisen johtajan ehdotuksen puolesta ei ää nestä nyt kukaan, jo ten Mikko Lindin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus ja perusturvalautakunta. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Määrärahan siirtoesitys liittyen liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon pohjarakenteiden pa ranta mi seen 254/04.041/2014 Teknltk 70 Nakkilan kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattu euron määräraha liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon poh ja ra ken teiden parantamiseen. Pahoista routavaurioista kärsineitä poh ja ra kentei ta on kesän aikana korjattu asentamalla kentän ympärille salaojat, läm pö eris tä mäl lä pohjarakenne sekä parantamalla kentän kan tavuut ta kalliomurskeella. Kustannuksia on tähän mennessä kertynyt yh teen sä noin Investointiohjelmassa on määrärahavaraus kaukalon pohjaan myös vuo del le Alkuperäisissä suunnitelmissa oli ajatuksena suo rittaa jääkiekkokaukalon pohjan asfaltointi vasta vuonna Ra kennus osas tol la on kuitenkin todettu, että jääkiekkokaukalon pohjan asfal toin ti olisi mahdollista toteuttaa jo kuluvana vuonna, huomioiden jo toteutettujen investointien kustannustaso. Mikäli asfaltointi to teutet tai siin jo tänä syksynä, vältyttäisiin lisäksi kaukalon laitojen turhilta pys ty tys ja purkukustannuksilta. Jääkiekkokaukalon pohjan asfaltointikustannuksen tulisivat olemaan noin ja lisäksi kaukalon ympäristössä tulee vielä teh tä väk si ym pä röi vän maanpinnan muotoilua sekä kaukalon laitojen pys ty tys. Tarvittava lisämääräraha olisi mahdollista kattaa määrärahasiirrolla. Kir jas ton rakentamisen hankesuunnittelun kustannukset tulevat olemaan arvioituja pienemmät ja näin ollen olisi mahdollista siirtää kirjaston rakentamisen hankesuunnittelusta jää kiek ko kauka lon pohjan asfaltointikustannuksia kattamaan. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2014 in ves toin ti mää rä ra hoi hin ja niiden käyttöön tehdään seuraa vat muutokset. Talonrakennuksen tulosalueelta kus tan nus pai kalta (Kirjaston rakentamisen han ke suun nit te lu) siirretään euroa samaisen tulosalueen kustannuspaikalle (liikun ta kes kuk sen jääkiekkokaukalon pohjarakenteiden ja va lais tuksen pa ran ta mi nen). Samalla tekninen lautakunta esittää kun nan halli tuk sel le, että se käsittelee määrärahasiirron tarpeen mukaan talous ar vio muu tos ten yhteydessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus, Tiina Palomäki, Pekka Varheen sa lo Lisätietoja antaa:

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toteutuminen /04.041/2013 Teknltk 71 Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan hoitamisesta antaman ohjeen kohdan mukaan hallintokunnan tulee määräajoin toimittaa kun nan hal li tuk sel le ja kunnanvaltuustolle raportit talousarviovuoden ta lou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjeen mukaan esit te li jöiden tulee informoida hallintokuntaansa käyttösuunnitelmien to teu tumi ses ta niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Tekniselle lautakunnalle toimitetaan käyttösuunnitelman to teu tu mista koskevat raportit neljän kuukauden välein. Raportit vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja ta lous ar viomää rä ra han muutosesityksestä sekä tasapainotusohjelman to teu tumi sesta talousarviossa ajalta seuraavat esityslistan liit tee nä, lii te nro 1/ Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tietoon sa saatetuksi teknisen toimen, kiinteistötoimen, tilapalvelun, jäte huol lon, rakennustarkastuksen, ympäristösuojelun ja liikelaitosten ta lous ar vion käyttösuunnitelman ja investointien toteutumisraportit se kä vuoden 2014 talousarviomäärärahan muutosesityksen ja ta sapai no tus oh jel man toteutumisen 2014 talousarviossa ajal ta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote hallinto- ja talousosasto, kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kiviainestoimitukset vuosille /08.084/2014 Teknltk 72 Rakennusosasto on kiviainestoimitusten tarjouspyynnössä käyttänyt avoin ta hankintame net te lyä. Tarjouspyyntö on ollut esillä julkisista han kin nois ta tie dotta valla han kinta-ilmoitukset.fi -sivustolla. Tarjoukset pyy dettiin ajalle Tarjouspyyntöasiakirjat lähe tet tiin seuraaville yrityksille: Lemminkäinen Infra Oy, Kone ja Kulje tus Kurri, Läänin Kuljetus Oy, Rudus Oy, Noormarkun Murske Oy, NCC Roads Oy, Länsirannikon Kaivuu Oy, Interrock Oy ja Maan raken nus Jouko Kärkkäinen Oy:lle. Määräaikaan klo mennessä tarjouk sen sa jät tivät kal lio murs keen, hiekoitusmurskeen sekä luon nonkiviainesten osalta Noor mar kun Murs ke Oy, Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy ja Ru dus Oy. Tarjoukset on avat tu ra ken nus osas tolla ja avaus pöytä kirja tar jousvertai lun yh teenveto lo mak kei neen seuraa tä män esitys listan liit teenä, liite nro 2/ Alku pe räiset tar jouk set esi te tään lau takunnan ko kouksessa. Kunnalle vertailuhin nal taan edulli sim man tarjouk sen kal lio murs kees ta ja hiekoitusmurskeesta an toi Maan ra kennus Jou ko Kärk käi nen Oy. Luonnonkiviaineksista vertailuhinnaltaan hal vim man tar jouksen antoi Noor mar kun Murske Oy. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valit see kunnalle ver tai lu hin nal taan edul li sim man tarjouksen antaneen Maanrakennus Jou ko Kärkkäinen Oy:n han kin ta kau delle kal lio murs keiden ja hie koi tus murs keen toimittajaksi ja luonnonkiviaineksen toi mitta jak si Noor mar kun Murske Oy:n. Vertailuhinnan muodostamisessa käy te tyt kiviainesten määrät eivät sido tilaajaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote tarjoajat Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille /04.041/2014 Teknltk 73 Kunnanhallitus on /205 hyväksynyt hallintokuntia kos kevat ohjeet vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel mien laatimisesta. Ohjeen mukaan talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tys tulee toimittaa kunnanhallitukselle men nes sä. Kunnanhallituksen ohje seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 3/ Kunnanhallituksen hallintokunnille lähettämä raami on pää pe ri aatteil taan viimevuosien kaltainen. Palkkatason nousuksi raamissa vuodel le 2015 on arvioitu 0,5 %. Talousarviotavoitteensa hallintokuntien tu lee asettaa kuntastrategian mukaisesti ja samalla tulee huomioida kes tä vä taloudenkehitys suunnittelukauden aikana. Hallintokunnan ta lous ar vion on oltava menojen osalta enintään ja tulojen osalta vähin tään talousarvioraamin mukainen, ellei pakottavaa tarvetta me nojen ylittämiseen tai alittamiseen esim. lainsäädäntömuutoksen tai olo suh tei den olennaisen muutoksen vuoksi ole. Tulosyksikön menoja tulolajeittain talousarvioehdotus on samalla alustava käyt tö suun nitel ma. Teknisen lautakunnan käyttötalousarvio 2015 on pää piir teittäin raamin mukainen huomioituna talousarviokirjeessä vielä raamiin li sät tä väl lä talouden tasapainotustalulukon mukaisilla säästöillä, jotka osoittautuivat :n suuruisiksi. Lisäksi lautakunnan esi tykses sä on huomioitu raamista poiketen korottavana tekijänä kahden puh taus huol ta jan palkkaaminen sekä kiinteistöjen läm mi tys kus tannus ten n. 5 %:n nousu. Metsätilojen tuotoksi lautakunta esittää :n tuloja jo raamissa esitetyn :n epärealististen tulo jen sijasta. Vesilaitoksen tuloja on myös vähennetty raamis ta poiketen, koska veden myynti suurkuluttajille on oleellisesti vähen ty nyt. Lautakunnalle esitettävät ulkoiset tulosaluekohtaiset loppusummat ovat seuraavat: Tulot Raami 2015 Lautakunta 2015 Tekninen toimi Kiinteistötoimi (metsä ti lat) Tilapalveluyksikkö Liikelaitokset Jätehuolto Rakennustarkastus Ympäristönsuojelu Yhteensä Menot Raami 2015 Lautakunta 2015

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen toimi Kiinteistötoimi (metsä ti lat) Tilapalveluyksikkö Liikelaitokset Jätehuolto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Yhteensä Investointien osalta investointiohjelma tulee esittää tässä vaiheessa ta lous suun ni tel man 2015 pohjalta kuitenkin siten, että lautakuntien esit tä män ja teknisen lautakunnan valmistelevan investointiohjelman lop pu sum ma on yhteensä enintään 1,6 milj. euroa. Alustavan in vestoin ti oh jel man teknisen lautakunnan esitys investointien lop pu sum mak si käytyjen keskustelujen perusteella on vuodelle Teknisen lautakunnan käyttötalouden yksityiskohtaisempi ta lous arvio eh do tus tulosaluetasoisena seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 4/ Samoin esityslistan liitteenä seuraa alustava in ves tointi oh jel ma vuodelle 2015 sekä investointisuunnitelma vuosille , liite nro 5/ Sanallinen kuvaus toiminnasta ja toi min nan tavoitteista seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 6/ , samoin henkilöstösuunnitelma, liite nro 7/ sekä lomake toiminnallisista muutoksista, liite nro 8/ Liite nro 9/ lisäsäästölista teknisen lautakunnan osalta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta tekee ra ken nusosas tol la laadittuihin esityksiin tarpeelliseksi katsomansa muutokset ja täydennykset sekä lähettää vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Sami Halinen ehdotti säästölistaan (liite nro 9) että yk si tyistie avus tuk sia vähennetään esitetyn :n sijaan ja met sä ti lo jen avohakkuita suoritetaan esitetyn :n si jaan. Ha li sen ehdotusta ei kannatettu. Sami Halinen esitti sitovien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden eri tulosalueiden lo makkei siin mi tat ta vuu den parantamista tavoiteosioihin. Halisen eh do tusta ei kannatettu. Lautakunta kuitenkin sopi yksimielisesti, että seuraa van vuoden 2016 talousarvion suunnittelun yh tey des sä kiin ni tetään huo mio ta tavoitetasojen mitattavuuteen. Eh do tus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote hallinto- ja talousosasto Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Puh

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Teknltk 74 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat kir jeet ja asiakirjat: 1. Porilab testausselosteet nrot 3845 ja Näytteet otettu Nakkilan uimahallista (isoallas ja lastenallas) 2. Porilabin testausseloste nro 3872, näyte otettu Viikkalan koulul ta. Päätös: Merkittiin lautakunnalle tietoon saatetuiksi

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Teknltk 75 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee pöytäkirjaan mahdol lisesti lautakun nan käsiteltäväksi esittämät asiat, jotka ote taan val misteltavaksi ellei esittelijä voi tehdä päätösesitystä. Päätös: Puheenjohtaja kertoi lautakunnalle, että tek ninen johtaja, Mikko Lind ja hän suorittivat yksityistiekatselmuksen Heik ki län tiel lä. Katselmusta olivat pyytäneet tien osakkaat Katja Haa vis to ja Jussi Mikola. Kokous päättyi klo

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät: 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75. Oikaisuvaati mus Muutoksenha ku han kin ta-asiois sa Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 68, A. Koska kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintalain mukainen kirjallinen hankinta oikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta kuntalain mukaisesti oikaisu vaa timuksena eikä kunnallis- tai hallintovalituksena: Pykälät: 72. B. Koska seuraavat hankintapäätökset alittavat kansalliset kynnysarvot, niistä voidaan tehdä hankintalain mukainen hankin taoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus: Pykälät: Valituskielto HLainkäyttöL:n 5 :n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA 68. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Hankintaoikaisuviranomainen ja - aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin hankintapäätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hankintaoikai sun si säl tö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oi kai sua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Liitetään pöytäkirjaan

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 100 Liikuntalautakunta 28.12.2016 AIKA 28.12.2016 16:00-17:35 PAIKKA Liikuntakeskus, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 53 Sosiaalilautakunta 08.09.2015 AIKA 08.09.2015 klo 19:00-19:40 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 20.10.2015 klo 15:48 18:06 Paikka Ulvilan sairaala, Välskärintie 1 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Ulvilan sosiaali- ja

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 2/2016 15. Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016. AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tarkastuslautakunta 2013-2016 29.03.2016 AIKA 29.03.2016 klo 10:00-14:30 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015

1 Hannu Tullinen. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /5 Tarkastuslautakunta 2013 2016 16.12.2015 Nro 10/2015 AIKA Ke 16.12.2015 klo 16.30 18.40 PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 15 Keskusvaalilautakunta AIKA 13.04.2015 klo 17:00-18:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot