Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116"

Transkriptio

1 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Sopimusten tiedoksi merkitseminen ja hyväksyminen Lausuntopyyntö ympäristösuojelulain mukaisesta hakemuksesta Sibelco Nordic Oy Ab:n Nakkilan tehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta. 68 Nakkilan kunnan ilmastotavotteiden kehittäminen Vakituisen sekä määräaikaisen puhtaushuoltajan toimen täyttäminen Määrärahan siirtoesitys liittyen liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon pohjarakenteiden parantamiseen 71 Teknisen lautakunnan toteutuminen Kiviainestoimitukset vuosille Teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille Ilmoitusasiat Muut esille tulevat asiat

2 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kokousaika klo 17:00-19:05 Kokouspaikka Rakennusosasto Läsnä Kankeri Kari-Pekka Jäsen 17:00-19:05 Lind Mikko Jäsen 17:00-19:05 Mikola Virpi Jäsen 17:00-19:05 Perkkola Heli Jäsen 17:00-19:05 Pohjonen Markku Puheenjohtaja 17:00-19:05 Vettenranta Marko Kunnanhallituksen 17:00-19:05 edus ta ja Ylikoski Kari Ympäristösihteeri 17:00-19:05 Kukkula Harri Tekninen johtaja 17:00-19:05 Rintamaa Kirsi-Marja Pöytäkirjanpitäjä 17:00-19:05 Halinen Sami Varajäsen 17:00-19:05 Poissa von Frenckell Asta Jäsen Mäkelä Pasi Varapuheenjohtaja Aalto Harri Kunnanhallituksen pj. Saarimaa Seppo Rakennustarkastaja Käsitellyt asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja var men nus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heli Perkkola ja Virpi Mikola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus (Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu ko kouk sen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimilla) Pöytäkirja on ollut yleises ti näh tä vä nä Markku Pohjonen Aika ja paikka Nakkila, Allekirjoitukset Heli Perkkola Aika ja paikka Nakkila, klo 9-11 Virka-asema Kirsi-Marja Rintamaa Virpi Mikola Allekirjoitus Hallintosihteeri Kirsi-Marja Rintamaa

3 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Teknltk 65 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi ja täy täntöön pantavaksi seuraavat pöytäkirjat: - Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Talotekniikka Rauhanen Oy:n kesken Nakkilan paloaseman maa läm pö jär jes tel män rakentamisesta. - Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Raken nus pal ve lu Lindholm Oy:n kesken Nakkilan vedenottamon suo da tus ken tän ja portaikon kattamisesta. - Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Pori Ener gia Oy:n kesken Satakunnantien katuvalaistuksesta. - Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Län si ran ni kon Kaivuu Oy:n kesken Ruskilan ja Tervasmäen aluei den viemäröinnistä. - Takuutarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Tii vi tuote Oy:n kesken Tattaran koulun ikkunoiden uusimisesta Työmaakokouspöytäkirja nro 1/ Nakkilan kunnan katu va la si tus ura kas ta vuonna Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja pääurakoitsija Ala-Kulju & Hakala Oy:n sekä sivu-urakoitsija Eu ran Putki- ja LVI-Palvelu Ay:n kesken yhteiskoulun il manvaih don perusparannuksesta Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja Nakkilan kunnan ja Vertek Oy:n kesken Nakkilan kunnan katuvalaistusurakasta Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset Rakennustarkastajan viranhaltijapäätökset Ympäristösihteerin viranhaltijapäätökset Rakennusmestarin viranhaltijapäätökset Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

4 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Sopimusten tiedoksi merkitseminen ja hyväksyminen Teknltk 66 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee täytän töönpantavaksi seuraavat sopimukset: - Tällä kertaa ei ole hyväksyttäviä/täytäntöönpantavia so pi muksia. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

5 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lausuntopyyntö ympäristösuojelulain mukaisesta hakemuksesta Sibelco Nordic Oy Ab:n Nak ki lan tehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamisesta. 220/07.071/2014 Teknltk 67 Sibelco Nordic Oy Ab pyytää Etelä-Suomen alue hal lin to vi ras tol le jättä mäl lään ympäristölupahakemuksella Nak ki lan tehtaansa ym pä ristö lu pa pää tök sen lupamääräysten tar kis ta mis ta. Aluehallintovirasto on pyytänyt asiasta dnro ESAVI/190/04.08/2012 erik seen lausuntoa Nak ki lan kunnan ympäristönsuojeluviran- omaisel ta, Nakkilan kunnan tek ni sel tä lautakunnalta ja Nakkilan kunnalta. Pyyn nös tä otan nuo kaik ki kolme valmistelua huomioon tässä esi tykses sä, joka viedään se kä teknisen lautakunnan (on myös kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ran omai nen) että kunnanhalli- tuksen kä si tel täväk si. Sibelco Nordic Oy Ab:n hakemuksen mukainen toiminta on Viik kalas sa, osoitteessa Viikkalantie 86 tapahtuvaa Boliden Harjavalta Oy:n tehtailla syntyvän rakeistetun nikkelikuonan käsittelyä. Nik ke likuo na käsitellään metallin suihkupuhallusmateriaaliksi ja kat to huopa teol li suu den raaka-aineeksi. Laitoksella välivarastoidaan va li moteol li suu des sa käytettäviä kiinteitä materiaaleja. Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupahakemuskansiossa ja sen täyden nyk ses sä on hyvin esitetty laitoksen toiminta ja sen ym pä ris tövai ku tuk set sekä näiden vaikutusten tarkkailutoimenpiteet. Laitos toimii Viikkalan tärkeällä pohjavesialueella ja sen etäisyys Nakkilan kun nan Viikkalan pohjavedenottamosta on noin 300 metriä. Teol lisuus lai tos on tiedostanut ympäristövastuunsa ja se on tehnyt ym päris tö lu pan sa voimassaoloaikana lukuisia investointeja ym pä ris tö vaiku tus ten sa vähentämiseksi. Nämä parannukset on selostettu ym päris tö lu pa ha ke muk ses sa. Alueen asukkailta ei ole tullut Nakkilan kuntaan raportointia laitoksen ympäristöhaitoista. Ympäristölupahakemuksessa tulee arvioida myös onnettomuuksien ja häiriötilanteiden aiheuttamia ympäristöriskejä. Sibelco Nordic Oy Ab on tehnyt tämän arvion hakemukseen liitetyllä taulukolla ym päris tö nä kö koh tien tunnistaminen. Tässä sinänsä selkeässä tau lu kossa on esitetty laitoksen 23 yksikköprosessia ja niiden arvioidut ympä ris tö vai ku tuk set. Tätä osiota tulisi vielä tarkastella pe rus teel li semmin liittämällä hakemukseen konkreettinen valmiussuunnitelma onnet to muuk sien varalta. Jos laitoksella sattuu esimerkiksi tulipalo, kaa su vuoto/rä jäh dys vaa ra, polttoöljyvahinko, niin millä välittömillä toi men pi teil lä laitoksella minimoidaan näiden tilanteiden aiheuttamat ris kit henkilö- ja ympäristövahingoille.

6 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta antaa edellä maini tun lausuntonaan Sibelco Nordic Oy Ab:n ympäristölupa- ha kemuk ses ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntäntönpano: Ote Etelä-Suomen aluehallintovirasto ym pä ristö vas tuu alue Turku, kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Ympäristösihteeri Kari Ylikoski Puh

7 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Nakkilan kunnan ilmastotavotteiden kehittäminen 252/12.123/2014 Teknltk 68 Nakkilan kunta on jo yli kuuden vuoden ajan ollut aktiivinen il maston muu tok sen vastaisessa työs sä ja pyrkinyt toteuttamaan Suomen kun nil le asetettuja ilmastotavoitteita. Kunta on tuona aikana osal listu nut useisiin seudullisiin ilmastohankkeisiin ja ollut mukana jär jes tämäs sä il mas ton muu tok seen liittyviä koulutustilaisuuksia. Nakkilan kun nan nykyiset ilmastotavoitteet on päätetty valtuustossa ,/ 9. Samassa yhteydessä on päätetty, että Nakkilan kun nan ilmastotavoitteita kehitetään jatkossakin yhteishankkeilla Porin ja Ulvilan kaupunkien kanssa. Vuonna 2011 Nakkila osallistui kolmen kunnan yhteiseen hank keeseen Il mas to ky sy mys ten hallinta kunnassa Pori, Ulvila, Nakkila. Tuos sa hankkeessa las ket tiin esimerkiksi Nakkilan kunnan kas vihuo ne kaa su pääs töt ja nielut. Hanke sai jatkoa elokuussa 2012 käyn nis ty nees tä Ilmastoasiat kunnassa - toimeenpanoa ja yh teistyö tä -hank keesta. Tässä kolmen kunnan (Nakkila, Ulvila, Pori) yhteis hank kees sa on tuettu kuntien ilmastotavoitteiden to teut ta mis ta se kä haastettu yhteistyökumppaneita mukaan ilmastotyöhön ja järjes tet ty kou lu tus ta. Marraskuussa 2013 järjestettiin jo viidennen kerran kuntien vi ran halti joil le ja luot ta mus hen ki löil le suunnattu tilaisuus Il mas ton muu tos Po rin seudulla. Tähän Pripolissa järjestettyyn koulutustilaisuuteen osal lis tui 150 henkilöä. Ilmastoasiat kunnassa -hanke päättyy vuoden 2014 lo pus sa ja se järjestää vielä yhden ilmastoseminaarin Pripo lis sa Nakkilan kunta on usean vuoden ajan osallistunut myös maakunnan ener gia neu von ta hank kee seen ja saanut sitä kautta järjestettyä energia neu von ta ti lai suuk sia Nakkilassa. Vuonna 2014 Nakkilan ym pä ristö toi mi on rahoittanut Energianeuvonta Satakunnassa -han ket ta eurolla. Nakkilan omarahoitusosuus Il mas to asiat kunnassa hank keel le on ollut 900 euroa vuodessa. Yhteensä näiden il maston muu tok sen torjuntaan tähtäävien hankkeiden rahoitus Nakkilan kun nan osalta on parin viime vuoden ajan ollut siis euroa vuodes sa. Ilmastoasioiden jatkokehittäminen Nakkilassa ja Satakunnassa Ilmastoasiat kunnassa - toimeenpanoa ja yhteistyötä hankkeessa on valmisteltu entistä laajempaa ilmastoasioihin keskittyvää han ketta, jos sa energianeuvonta ja ilmastonmuutosta ehkäisevä työ on yhdis tet ty yhdeksi suu rem mak si hankekokonaisuudeksi. Tässä kol mivuo ti sek si suunnitellussa SA TA HI MA - Kohti hiilineutraalia Sa ta kun-

8 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta taa hank keessa on tarkoitus laa jen taa ilmastonmuutos- ja ener gianeu von ta työ kattamaan koko Sa ta kun ta. Hankkeesta on valmistunut han ke suun ni tel ma Suunnitelma on nähtävillä lau ta kunnan kokouksessa. Hankkeessa on suunniteltu viedä Satakunnan ilmasto- ja ener giastra te gian tavoitteita kunta- ja yrityskenttään. Tarkoitus on keskittyä kun ta ta son, kuntalaisten ja pk-yritysten käytännön toimenpiteiden toteut ta mi seen yhteistyössä oppilaitosten ja energiayhtiöiden kanssa. Hank keen tavoitteena on tiedottaa uusista tek no lo gia mah dol li suuksis ta ja saada näitä ratkaisuja otetuksi käyttöön. Hankkeessa edis tetään yritys ten, am mat ti kor kea kou lun, energiayhtiöiden, kuntien ja kun ta lais ten yhteistyötä. Yh te nä tavoitteena on edelleen laajentaa ilmas to kump pa nuus toi min taa Satakunnan kuntiin ja yrityksiin. Hankkeel le haetaan EU-rahoitusta Satakuntaliiton kautta EAKR -oh jelmas ta. Porin seudun ilmasto-, ener gia ja kestävän kehityksen edis tä mis toimet ovat jo pitkään olleet eri laisten hankkeiden varassa. Tällöin on vaa ra, että hankkeiden päätyttyä loppuvat myös toiminnan jat kuvuus, seuranta ja kehittämistyö, koska kuntien ympäristötoimien resurs sit näiden tehtävien hoitamiseen ovat varsin vähäiset. Sen vuoksi SATAHI MA -hankkeessa pyritään toimenpiteisiin, jotka edis tä vät pit kän tähtäimen tavoitetta hiilineutraalista maakunnasta. Hankkeen yk si tavoite on luoda uusi osaa mis-, neuvonta- ja tukikeskus, jonka teh tä vä nä on hankkeessa luotu jen ilmastonmuutosta torjuvien ratkai su jen ja mallien seuranta, kehittäminen ja tie dot ta mi nen myös jatkos sa. Hankkeen alustava kustannusjako Kolmevuotiseksi ( ) suunnitellun hankkeen kus tan nus arvio on eli noin /vuodessa, josta EAKR ja valtion osuu dek si haetaan (70 %). Hankkeeseen osallistuvien kun tien osuus on eli /vuodessa. Loppu tu lee yksityisenä rahoituksena alueella toimivilta energiayhtiöiltä. Kun tien vuotuinen rahoitus on jaettu hankesuunnitelmassa seu raavas ti: Pori Rauma Ulvila Eurajoki Nakkila Eura Harjavalta Muut Satakunnan kunnat Yhteensä , toteutuessaan hanke työllistäisi kolme henkilöä.

9 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ympäristösihteerin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että Nak ki lan kunta osallistuu SATAHIMA - Kohti hii li neut raa lia Sa ta kuntaa hank kee seen suuruisella oma ra hoi tus osuu del la vuo sina Summa jakautuu noille vuosille /vuosi. Tämä Nak ki lan kunnan omarahoitusosuus hankkeelle katetaan ym pä ris tötoi men budjetista kuntien ympäristöyhteistyöhankkeisiin varatusta mää rä ra has ta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kari Ylikoski poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn jälkeen klo Lisätietoja antaa: Ympäristösihteeri Kari Ylikoski Puh

10 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Vakituisen sekä määräaikaisen puhtaushuoltajan toimen täyttäminen 253/02.022/2014 Teknltk 69 Tilapalveluyksikössä on tapahtunut viime aikoina isoja muutoksia puh taa na pi to pal ve lu jen tilausmäärissä. Uusina siivouskohteina ovat tul leet Arten kiinteistön harrastetoiminnan tilat sekä Pakkalan kiin teistöön keskitetyt esikoulutilat. Näiden lisäksi on sosiaalitoimi esittänyt, et tä Palvelukeskus Hyppingin ja Palvelutalo Keinustoolin puh taa na pito pal ve lu jen tasoa nostetaan mm. lisäämällä puhtaanapidon määrää vii kon lop pui sin. Palvelukeskuksien puhtaanapitopalvelujen lisätarve joh tuu erityisesti MRSA sekä ESPL asukkaista sekä asiaan liittyvistä hy gie nia hoi ta jan ohjeistuksista. Johtoryhmässä on keskusteltu, että hy gie nia ta son nosto tehtäisiin aluksi yhden henkilötyövuoden työ panok sel la ja tämän ns. kokeilun jälkeen tehtäisiin lopullinen ratkaisu työ voi man tarpeessa. Tarkoituksena on, että ko. bakteerikannat eivät muun tau tui si laitoskannoiksi. Tilapalveluyksikön toimintaa on jo entuudestaan hankaloittanut syksyl lä 2013 täyttämättä jätetty puhtaushuoltojana toimi (Kh 234). Ohes sa on selvitys aiheutuneiden muutoksien vaikutuksista tun timää räi ses ti. Laskennassa on käytetty siivoustyön mitoitusohjelmaa. Kirkonseudun koulu, esikoulun päättyminen (- 4 h/vko) Tattaran koulu, esikoulun päättyminen (- 4,5 h/vko) Viikkalan vanhan koulun ja Harrastetalon toiminnan päättyminen (- 4 h/vko) Uutena kohteena Pakkalan kiinteistön esikoulu (22,5 h/vko) Uutena kohteena Arten kiinteistön harrastetoiminta (4 h/vko) Palvelukeskus Hyppingin ja Palvelutalo Keinustoolin puh taus tason nosto (62 h/vko) Syksyllä 2013 täyttämättä on jäänyt useasta eri siivottavasta kiinteis tös tä 39 h/vko Puhtaanapitopalvelujen resurssivajaus on edellä mainitut huo mioiden 115 h/vko eli kolmen työntekijän työpanos. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa, että kunnan taloudellinen tilanne huomioiden ei ole mahdollista kolmen puhtaus huol ta jan toimen täyttämiseen. Sen sijaan tekninen lautakunta pyy tää kunnanhallitukselta lupaa yhden vakituisen puhtaushuoltajan toi men täyttämiseen sekä lisäksi yhden määräaikaisen (1 vuosi) puhtaus huol ta jan palkkaamiseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sami Halinen totesi, että tämä on asia jossa ei tule säästää. Mikko Lind ehdotti, että teknisen lautakunnan tulee esittää kun nan hal li tuksel le kahden vakituisen puhtaushuoltajan toimen täyttämistä. Sami

11 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ha li nen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että on tullut tek nisen johtajan ehdotuksesta poikkeava esitys, joten suoritettiin ää nestys. Kättennosto äänestyksellä Mikko Lindin ehdotusta kannattivat, Sa mi Halinen, Virpi Mikola, Heli Perkkola, Kari-Pekka Kankeri ja Mark ku Pohjonen. Teknisen johtajan ehdotuksen puolesta ei ää nestä nyt kukaan, jo ten Mikko Lindin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus ja perusturvalautakunta. Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

12 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Määrärahan siirtoesitys liittyen liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon pohjarakenteiden pa ranta mi seen 254/04.041/2014 Teknltk 70 Nakkilan kunnan vuoden 2014 talousarviossa on varattu euron määräraha liikuntakeskuksen jääkiekkokaukalon poh ja ra ken teiden parantamiseen. Pahoista routavaurioista kärsineitä poh ja ra kentei ta on kesän aikana korjattu asentamalla kentän ympärille salaojat, läm pö eris tä mäl lä pohjarakenne sekä parantamalla kentän kan tavuut ta kalliomurskeella. Kustannuksia on tähän mennessä kertynyt yh teen sä noin Investointiohjelmassa on määrärahavaraus kaukalon pohjaan myös vuo del le Alkuperäisissä suunnitelmissa oli ajatuksena suo rittaa jääkiekkokaukalon pohjan asfaltointi vasta vuonna Ra kennus osas tol la on kuitenkin todettu, että jääkiekkokaukalon pohjan asfal toin ti olisi mahdollista toteuttaa jo kuluvana vuonna, huomioiden jo toteutettujen investointien kustannustaso. Mikäli asfaltointi to teutet tai siin jo tänä syksynä, vältyttäisiin lisäksi kaukalon laitojen turhilta pys ty tys ja purkukustannuksilta. Jääkiekkokaukalon pohjan asfaltointikustannuksen tulisivat olemaan noin ja lisäksi kaukalon ympäristössä tulee vielä teh tä väk si ym pä röi vän maanpinnan muotoilua sekä kaukalon laitojen pys ty tys. Tarvittava lisämääräraha olisi mahdollista kattaa määrärahasiirrolla. Kir jas ton rakentamisen hankesuunnittelun kustannukset tulevat olemaan arvioituja pienemmät ja näin ollen olisi mahdollista siirtää kirjaston rakentamisen hankesuunnittelusta jää kiek ko kauka lon pohjan asfaltointikustannuksia kattamaan. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2014 in ves toin ti mää rä ra hoi hin ja niiden käyttöön tehdään seuraa vat muutokset. Talonrakennuksen tulosalueelta kus tan nus pai kalta (Kirjaston rakentamisen han ke suun nit te lu) siirretään euroa samaisen tulosalueen kustannuspaikalle (liikun ta kes kuk sen jääkiekkokaukalon pohjarakenteiden ja va lais tuksen pa ran ta mi nen). Samalla tekninen lautakunta esittää kun nan halli tuk sel le, että se käsittelee määrärahasiirron tarpeen mukaan talous ar vio muu tos ten yhteydessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus, Tiina Palomäki, Pekka Varheen sa lo Lisätietoja antaa:

13 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

14 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toteutuminen /04.041/2013 Teknltk 71 Kunnanhallituksen sisäisen valvonnan hoitamisesta antaman ohjeen kohdan mukaan hallintokunnan tulee määräajoin toimittaa kun nan hal li tuk sel le ja kunnanvaltuustolle raportit talousarviovuoden ta lou del lis ten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjeen mukaan esit te li jöiden tulee informoida hallintokuntaansa käyttösuunnitelmien to teu tumi ses ta niin, että toimielimellä on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Tekniselle lautakunnalle toimitetaan käyttösuunnitelman to teu tu mista koskevat raportit neljän kuukauden välein. Raportit vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta ja ta lous ar viomää rä ra han muutosesityksestä sekä tasapainotusohjelman to teu tumi sesta talousarviossa ajalta seuraavat esityslistan liit tee nä, lii te nro 1/ Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tietoon sa saatetuksi teknisen toimen, kiinteistötoimen, tilapalvelun, jäte huol lon, rakennustarkastuksen, ympäristösuojelun ja liikelaitosten ta lous ar vion käyttösuunnitelman ja investointien toteutumisraportit se kä vuoden 2014 talousarviomäärärahan muutosesityksen ja ta sapai no tus oh jel man toteutumisen 2014 talousarviossa ajal ta Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote hallinto- ja talousosasto, kunnanhallitus Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

15 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kiviainestoimitukset vuosille /08.084/2014 Teknltk 72 Rakennusosasto on kiviainestoimitusten tarjouspyynnössä käyttänyt avoin ta hankintame net te lyä. Tarjouspyyntö on ollut esillä julkisista han kin nois ta tie dotta valla han kinta-ilmoitukset.fi -sivustolla. Tarjoukset pyy dettiin ajalle Tarjouspyyntöasiakirjat lähe tet tiin seuraaville yrityksille: Lemminkäinen Infra Oy, Kone ja Kulje tus Kurri, Läänin Kuljetus Oy, Rudus Oy, Noormarkun Murske Oy, NCC Roads Oy, Länsirannikon Kaivuu Oy, Interrock Oy ja Maan raken nus Jouko Kärkkäinen Oy:lle. Määräaikaan klo mennessä tarjouk sen sa jät tivät kal lio murs keen, hiekoitusmurskeen sekä luon nonkiviainesten osalta Noor mar kun Murs ke Oy, Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy ja Ru dus Oy. Tarjoukset on avat tu ra ken nus osas tolla ja avaus pöytä kirja tar jousvertai lun yh teenveto lo mak kei neen seuraa tä män esitys listan liit teenä, liite nro 2/ Alku pe räiset tar jouk set esi te tään lau takunnan ko kouksessa. Kunnalle vertailuhin nal taan edulli sim man tarjouk sen kal lio murs kees ta ja hiekoitusmurskeesta an toi Maan ra kennus Jou ko Kärk käi nen Oy. Luonnonkiviaineksista vertailuhinnaltaan hal vim man tar jouksen antoi Noor mar kun Murske Oy. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valit see kunnalle ver tai lu hin nal taan edul li sim man tarjouksen antaneen Maanrakennus Jou ko Kärkkäinen Oy:n han kin ta kau delle kal lio murs keiden ja hie koi tus murs keen toimittajaksi ja luonnonkiviaineksen toi mitta jak si Noor mar kun Murske Oy:n. Vertailuhinnan muodostamisessa käy te tyt kiviainesten määrät eivät sido tilaajaa. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote tarjoajat Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula Puh

16 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Teknisen toimen talousarvioesitys vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille /04.041/2014 Teknltk 73 Kunnanhallitus on /205 hyväksynyt hallintokuntia kos kevat ohjeet vuoden 2015 talousarvion ja vuosien ta loussuun ni tel mien laatimisesta. Ohjeen mukaan talousarvio- ja ta loussuun ni tel ma esi tys tulee toimittaa kunnanhallitukselle men nes sä. Kunnanhallituksen ohje seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 3/ Kunnanhallituksen hallintokunnille lähettämä raami on pää pe ri aatteil taan viimevuosien kaltainen. Palkkatason nousuksi raamissa vuodel le 2015 on arvioitu 0,5 %. Talousarviotavoitteensa hallintokuntien tu lee asettaa kuntastrategian mukaisesti ja samalla tulee huomioida kes tä vä taloudenkehitys suunnittelukauden aikana. Hallintokunnan ta lous ar vion on oltava menojen osalta enintään ja tulojen osalta vähin tään talousarvioraamin mukainen, ellei pakottavaa tarvetta me nojen ylittämiseen tai alittamiseen esim. lainsäädäntömuutoksen tai olo suh tei den olennaisen muutoksen vuoksi ole. Tulosyksikön menoja tulolajeittain talousarvioehdotus on samalla alustava käyt tö suun nitel ma. Teknisen lautakunnan käyttötalousarvio 2015 on pää piir teittäin raamin mukainen huomioituna talousarviokirjeessä vielä raamiin li sät tä väl lä talouden tasapainotustalulukon mukaisilla säästöillä, jotka osoittautuivat :n suuruisiksi. Lisäksi lautakunnan esi tykses sä on huomioitu raamista poiketen korottavana tekijänä kahden puh taus huol ta jan palkkaaminen sekä kiinteistöjen läm mi tys kus tannus ten n. 5 %:n nousu. Metsätilojen tuotoksi lautakunta esittää :n tuloja jo raamissa esitetyn :n epärealististen tulo jen sijasta. Vesilaitoksen tuloja on myös vähennetty raamis ta poiketen, koska veden myynti suurkuluttajille on oleellisesti vähen ty nyt. Lautakunnalle esitettävät ulkoiset tulosaluekohtaiset loppusummat ovat seuraavat: Tulot Raami 2015 Lautakunta 2015 Tekninen toimi Kiinteistötoimi (metsä ti lat) Tilapalveluyksikkö Liikelaitokset Jätehuolto Rakennustarkastus Ympäristönsuojelu Yhteensä Menot Raami 2015 Lautakunta 2015

17 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tekninen toimi Kiinteistötoimi (metsä ti lat) Tilapalveluyksikkö Liikelaitokset Jätehuolto Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Yhteensä Investointien osalta investointiohjelma tulee esittää tässä vaiheessa ta lous suun ni tel man 2015 pohjalta kuitenkin siten, että lautakuntien esit tä män ja teknisen lautakunnan valmistelevan investointiohjelman lop pu sum ma on yhteensä enintään 1,6 milj. euroa. Alustavan in vestoin ti oh jel man teknisen lautakunnan esitys investointien lop pu sum mak si käytyjen keskustelujen perusteella on vuodelle Teknisen lautakunnan käyttötalouden yksityiskohtaisempi ta lous arvio eh do tus tulosaluetasoisena seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 4/ Samoin esityslistan liitteenä seuraa alustava in ves tointi oh jel ma vuodelle 2015 sekä investointisuunnitelma vuosille , liite nro 5/ Sanallinen kuvaus toiminnasta ja toi min nan tavoitteista seuraa esityslistan liitteenä, liite nro 6/ , samoin henkilöstösuunnitelma, liite nro 7/ sekä lomake toiminnallisista muutoksista, liite nro 8/ Liite nro 9/ lisäsäästölista teknisen lautakunnan osalta. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta tekee ra ken nusosas tol la laadittuihin esityksiin tarpeelliseksi katsomansa muutokset ja täydennykset sekä lähettää vuoden 2015 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Sami Halinen ehdotti säästölistaan (liite nro 9) että yk si tyistie avus tuk sia vähennetään esitetyn :n sijaan ja met sä ti lo jen avohakkuita suoritetaan esitetyn :n si jaan. Ha li sen ehdotusta ei kannatettu. Sami Halinen esitti sitovien toi min nal lis ten ja taloudellisten tavoitteiden eri tulosalueiden lo makkei siin mi tat ta vuu den parantamista tavoiteosioihin. Halisen eh do tusta ei kannatettu. Lautakunta kuitenkin sopi yksimielisesti, että seuraa van vuoden 2016 talousarvion suunnittelun yh tey des sä kiin ni tetään huo mio ta tavoitetasojen mitattavuuteen. Eh do tus hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Ote hallinto- ja talousosasto Lisätietoja antaa: Tekninen johtaja Harri Kukkula

18 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Puh

19 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Teknltk 74 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat kir jeet ja asiakirjat: 1. Porilab testausselosteet nrot 3845 ja Näytteet otettu Nakkilan uimahallista (isoallas ja lastenallas) 2. Porilabin testausseloste nro 3872, näyte otettu Viikkalan koulul ta. Päätös: Merkittiin lautakunnalle tietoon saatetuiksi

20 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Muut esille tulevat asiat Teknltk 75 Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee pöytäkirjaan mahdol lisesti lautakun nan käsiteltäväksi esittämät asiat, jotka ote taan val misteltavaksi ellei esittelijä voi tehdä päätösesitystä. Päätös: Puheenjohtaja kertoi lautakunnalle, että tek ninen johtaja, Mikko Lind ja hän suorittivat yksityistiekatselmuksen Heik ki län tiel lä. Katselmusta olivat pyytäneet tien osakkaat Katja Haa vis to ja Jussi Mikola. Kokous päättyi klo

21 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös Pykälät: 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75. Oikaisuvaati mus Muutoksenha ku han kin ta-asiois sa Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 68, A. Koska kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankintapäätöksestä voidaan tehdä hankintalain mukainen kirjallinen hankinta oikaisuvaatimus tai valitus markkinaoikeuteen, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta kuntalain mukaisesti oikaisu vaa timuksena eikä kunnallis- tai hallintovalituksena: Pykälät: 72. B. Koska seuraavat hankintapäätökset alittavat kansalliset kynnysarvot, niistä voidaan tehdä hankintalain mukainen hankin taoikaisuvaatimus tai kuntalain mukainen oikaisuvaatimus: Pykälät: Valituskielto HLainkäyttöL:n 5 :n muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite -aika Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA 68. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Pykälät: Oikaisuvaatimuksen sisäl tö Hankintaoikaisuviranomainen ja - aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin hankintapäätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Postiosoite: Käyntiosoite: Porintie 11 Pykälät: PL 50, NAKKILA Hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Hankintaoikai sun si säl tö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oi kai sua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Liitetään pöytäkirjaan

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 20.10.2014 klo 17:00-18:30 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 198 Talousarvion toteutumisvertailu 2014, 1-9 kk 3 199

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot