Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta Tilalaitoksen puitesopimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 14 Vartijapalvelun hankinta 2014-2016 3. 15 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 6"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Sisällysluettelo Sivu 14 Vartijapalvelun hankinta Tilalaitoksen puitesopimukset Koivukari-saaressa sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimus Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Luonnonmaan koirapuistosta Kalevanniemenpuiston perusparannussuunnitelman vahvistaminen Naantalin kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Ilmoitusasiat 23

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Aika kello 18:00-18:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Aho Kimmo puheenjohtaja Forsblom Toni varapuheenjohtaja Ansamaa Eliisa jäsen Arvonen Leila jäsen Kerola Pasi jäsen Luotonen Sara Leena Haanpään varajäsen Maksimainen Keijo jäsen Pentti Anne jäsen Rantanen Timo jäsen :t 14 ja Ratilainen Mika jäsen Lindström Jan KH:n edustaja Takanen Juha henkilökunnan edustaja Suonpää Kimmo tekninen johtaja Alm Pekka kiinteistöpäällikkö :t 14 ja 15 Hirvi Mika yhdyskuntatekniikan päällikkö Kankaristo Pirjo pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Ratilainen ja Eliisa Ansamaa Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Kimmo Aho puheenjohtaja Pirjo Kankaristo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 28. helmikuuta 2014 Mika Ratilainen Eliisa Ansamaa

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Vartijapalvelun hankinta Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm Naantalin kaupunki on pyytänyt puitetarjousta kaupungintalon ja terveyskeskuksen vartijapalveluista Cloudia-portaalin kautta. Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa ( euroa), mutta ylittää kansallisen kyn nysarvon ( euroa). Tarjouskilpailu on julkistettu hankintailmoitusjär jestelmä HILMA:ssa. Tarjouspyyntö oheistetaan esityslistaan. LIITE B9, TILAJAOSTO Tarjoukset pyydettiin jättämään keskiviikkoon klo mennes sä. Naantalin kaupunki ostaa lähtökohtaisesti vartijapalvelua noin 40 tuntia viikossa, arkisin klo. 8:00-22:00 välisenä aikana. Vartijan tehtäviin kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden kaupungin palveluiden turvaaminen. Tehtävään kuuluu myös kaupungin muissa palveluissa avustaminen tehtävän sallimissa rajoissa. Tarjousta pyydetään sopimuskaudelle Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä vuodella osapuolten yhteisestä sopimuksesta (yhden vuoden optio). Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Tarjoukset avataan klo Tarjouskilpailun halvimmaksi todettujen tarjoajien kanssa järjestetään tarvittaessa ennen jaoston kokousta selonottoneuvottelut. Tarjousvertailu ja mahdollinen selonottomuistio esitellään tilapalvelujaoston kokouksessa. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen saapuneet tarjoukset ja päättää asian edellyttämistä jatkotoimista saadun selvityksen perusteella. Vartiointitarjoukset avattiin klo tilalaitoksessa.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tarjousten avauspöytäkirjat ja tarjousten vertailut liitetään pöytäkirjan liitteeksi. LIITE B10-B11, TILAJAOSTO Määräaikaan klo 12:00 mennessä saapui seuraavat tarjoukset: Tarjoaja pisteet Turvatiimi Oyj ( ) 100,00 Security Arsenal Finland Oy ( ) 93,32 G4S Security Services Oy ( ) 90,03 Securitas Oy ( ) 88,74 ISS Palvelut Oy ( ) 86,00 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄ TÖSEHDO TUS: Tilapalvelujaosto esittää teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi vartiointi palvelusopimuksen tekemistä edullisimman tarjouksen antaneen Turvatii mi Oyj:n kanssa. TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta 14 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esittelee asiaa kokouksessa. Vartiointitarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu liit teenä. LIITTEET A1 ja B1, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy var tiointi pal ve lu so pi muk sen te kemisen edullisimman tar jouksen anta neen Tur va tiimi Oyj:n kanssa.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Tilalaitoksen puitesopimukset 2014 Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm : Tilalaitoksen vuoden 2014 hankinnoista on pyydetty puitesopimustarjouksia. Tarjouspyyntöjä on lähetetty ns. pienistä suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista sekä eri alojen pienistä rakentamistöistä. Isommat konsultoin ti- ja ra kentamiskohteet kilpailutetaan erikseen kohteittain. Erilliset tarjoukset on pyydetty seuraavilta toimialoilta: 1. Arkkitehtisuunnittelu, Palveluhankinta 2. Rakennesuunnittelu, Palveluhankinta 3. LVI-suunnittelu, Palveluhankinta 4. Sähkösuunnittelu, Palveluhankinta 5. Kuntokartoitustyöt, Palveluhankinta 6. Rakennusurakoiden valvontatyöt, Palveluhankinta 7. Rakennustyöt, Rakentamisurakkahinta 8. Putkityöt, Rakentamisurakkahinta 9. Ilmanvaihtotyöt, Rakentamisurakkahinta 10. Sähkötyöt, Rakentamisurakkahinta 11. Vesikatetyöt, Rakentamisurakkahinta 12. Peltisepäntyöt, Rakentamisurakkahinta 13. Lattiapinnoitustyöt, Rakentamisurakkahinta 14. Jäähdytyslaitetyöt, Palveluhankinta 15. Viemärikuvaustyöt, Palveluhankinta 16. Kaivojen tyhjennystyöt, Palveluhankinta 17. Öljypoltinhuoltopalvelu, Palveluhankinta 18. Sammutinhuoltotyöt, Palveluhankinta 19. IV-kanavien nuohoustyöt, Palveluhankinta Puitesopimuskilpailutukseen on valittu toimialat, joissa on odotettavissa seuraavalla sopimuskaudella useita pieniä selvästi kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja. Jokaisessa toimialaryhmässä ennakoidun yhteenlasketun hankintakokonaisuuden on laskettu jäävän kansallisen kynnysarvon alapuolelle. Suunnittelu- ja asiantuntijapalveluhankintojen ennakoitu kokonaisarvo kaikissa kilpailutusryhmissä jää alle euron. Rakentamisurakoissa ennakoitu kokonaisarvo jää puolestaan kaikissa kilpailutusryhmissä alle euron. Kilpailutuksen sopimuskaudeksi on asetettu Kilpailuun osallistuvat toimittajat ovat tunnettuja lähiseudun toimijoita. Valittujen toimittajaehdokkaiden tiedetään pystyvän toteuttamaan laadukkaasti kilpailutuksen kohteena olevat palvelut ja urakat.

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Varsinainen toimittajan valinta tehdään kilpailuissa hinnan perusteella. Tarjoushintojen pisteytys määritellään tarjouspyynnön mukaisesti tunti/neliö/kappaleveloitushintojen ja mukaan laskettavien oheiskustannusten perusteella. Niillä toimialoilla, joissa toimittaja välittää tuotteita tilaajalle hankkeiden yhteydessä (esim. putkimateriaali putkityön yhteydessä), on vertailuperusteisiin lisätty tavarakateprosentti. Oheismateriaalina on malliesimerkki sekä palveluhankinnan että rakentamisurakkahankinnan tarjouspyynnöstä. Kullekin toimialalle valitaan kolme palveluntuottajaa, ellei kelpoisuusehdon täyttäviä tarjouksia ole vähemmän. Oheismateriaali: Mallitarjouspyynnöt Tarjouspyyntöasiakirjat lähetettiin yhteensä 85 toimittajalle 19:lta eri puitesopimusalueelta. Tarjoajille urakkatarjousten jättöaika päättyy kel lo Tarjouksista laaditut avauspöytäkirjat ja vertailut esitellään tilapal velujaoston kokouksessa. Palveluhankintojen puitesopimuksista tehdään viranhaltijapäätökset. Rakennusurakkojen puitesopimushankinnoista päätetään teknisessä lautakunnassa, koska näiden ennakoitu arvo ylittää viranhaltijoille teknisen lautakunnan toimintasäännössä osoitetun hankintavaltuuden rajan. KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KOKOUSKÄSITTELY: Tilapalvelujaosto päättää esittää tekniselle lautakunnalle, että se hyväksyy avauspöytäkirjojen mukaisesti kullekin rakentamisurakoiden toimialalle vertailupisteiltään edullisimmat toimittajat alkavalle sopimuskaudelle. Tilapalvelujaosto merkitsee tiedoksi alkavalle sopimuskaudelle kullekin suunnittelu- ja asiantuntijapalvelujen toimialalle vertailupisteiltään edulli simmat palveluntuottajat. Merkittiin, että Jorma Rantala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puitesopimustarjoukset avattiin klo tilalaitoksessa. Rakennusurakkatarjousten avauspöytäkirjat ja tarjousten vertailut liitetään pöytäkirjan liitteeksi. LIITE B1-B8, TILAJAOSTO

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Palveluhankintatarjousten avauspöytäkirjat ja tarjousten vertailu liitetään pöytäkirjan oheismateriaaliksi. Oheismateriaali: palveluhankintojen tarjousten arviointi ja vertailu Palveluhankintojen puitesopimuksista tehdään viranhaltijapäätökset. Palveluhankintoja toteut tamaan valitaan kullekin toimialalle kolme kokonaistaloudellisesti edullisin ta toimittajaa, ellei tarjouksia ole saatu tätä vä hemmän. Palveluhankintoja va litaan toimittamaan seuraavat yritykset: Toimittaja Pisteet Kaivojen tyhjennystöiden puitesopimus Länsi-suomen Pesu ja Imutyö Oy 100,00 2. J&T Pajunen Oy 65,24 Rakennusurakoiden valvontatöiden puitesopimus A-Insinöörit Oy Turun Juva 100,00 2. Rakennuttamispalvelu Luoma Oy 96,66 Peltitöiden puitesopimus Peltisetti Oy 100,00 Jäähdytyslaitetöiden puitesopimus TRP Group Oy 100,00 2. Ref-Team Oy 97,50 Viemärikuvaustöiden puitesopimus Kuljetusliike J & T Pajunen Oy 100,00 2. Raision Pesuhuolto Oy 84,52 Sammutinhuoltotöiden puitesopimus Palosammutin PS Oy 100,00 2. Rauplan Oy 79,27 3. Turun Sammutinhuolto Oy 65,87 Kuntokartoitustöiden puitesopimus RTC Vahanen Turku Oy 98,30 2. A-Insinöörit Turun Juva Oy 84,56 Pienimuotoisten sähkösuunnittelutöiden puitesopimus Karawatski Oy 100,00 2. APT-Elektro Oy 86,51

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy 67,29 Pienimuotoisten LVI-suunnittelutöiden puitesopimus 1. Nalvi Oy 100,00 2. Insinööritoimisto R.J.Virta Oy 98,73 3. Naantalin LVI-Suunnittelu Oy 76,00 Pienimuotoisten rakennesuunnittelutöiden puitesopimus Insinööritoimisto Hirsinummi Oy 99,77 2. Insinööritoimisto Narmaplan Oy 98,64 3. Insinööritoimisto Aalto-Setälä Oy 98,64 Pienimuotoisten arkkitehtisuunnittelutöiden puitesopimus Teekki Oy 95,08 2. Arkkitehtitoimisto JMH 95,00 3. Arkkitehtitoimisto Ark Paukkunen 91,66 IV-kanavien nuohoustöiden puitesopimus Puhdas Ilma K&V Oy 100,00 2. JS-Ilmastointipuhdistus 87,85 3. Riivari Topi Oy 85,42 Öljypoltinhuoltopalvelun puitesopimus Turun Seudun Poltin- ja LVI-huolto Oy 100,00 2. Caverion Suomi Oy (Yit) 84,37 3. Turun Säätölaite- ja Poltinhuolto Oy 76,10 Rakennusurakkahankinnat päätetään teknisessä lautakunnassa käyttötalouden määrärahojen valtuussääntöjen perusteella. Tilalaitos esittää rakennusurakkatarjousten perusteella kullekin toimialalle kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta toimittajaa, ellei tarjouksia ole saatu tätä vähemmän: Pienrakennustöiden puitesopimus Treeva rakennus Oy 98,06 2. Rakennustoimisto Sohlman Oy 94,08 3. Kylänpää-Yhtiöt 92,82 Pienputkitöiden puitesopimus TRP Group Oy 98,00 2. LVI-Työ Iso-Kouvola Oy 90,42 Pienilmanvaihtotöiden puitesopimus TRP Group Oy 98,65 2. Ilma-Rauta Oy 92,81

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Lattiapinnoitustöiden puitesopimus Kausalan pinnoite 100,00 Vesikatetöiden puitesopimus Varsinaisbitumi Oy 100,00 Peltitöiden puitesopimus Peltisetti Oy 100,00 Sähkötöiden puitesopimus SähköRex O 95,00 2. Sähköpoint Oy 90,05 3. Turun Sähkötukku Oy / Humaliston Sähkö 86,43 KIINTEISTÖPÄÄLLIKÖN MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Tilapalvelujaosto merkitsee tiedokseen tilalaitoksessa käsiteltävät palvelu tilojen puitehankinnat eri palveluhankintojen toimialoille. Tilapalvelujaosto esittää teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi rakennus urakkasopimusten puitesopimuskumppanit seuraaville toimialoille: Pienrakennustöiden puitesopimus Treeva rakennus Oy 2. Rakennustoimisto Sohlman Oy 3. Kylänpää-Yhtiöt Pienputkitöiden puitesopimus TRP Group Oy 2. LVI-Työ Iso-Kouvola Oy Pienilmanvaihtotöiden puitesopimus TRP Group Oy 2. Ilma-Rauta Oy Lattiapinnoitustöiden puitesopimus Kausalan pinnoite Vesikatetöiden puitesopimus Varsinaisbitumi Oy Peltitöiden puitesopimus Peltisetti Oy

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta Sähkötöiden puitesopimus SähköRex Oy 2. Sähköpoint Oy 3. LVI-Työ Iso-Kouvola Oy TILAPALVELUJAOSTO: Kiinteistöpäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta 15 Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm: Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm esittelee asiaa kokouksessa. Rakennusurakkatarjousten avauspöytäkirjat ja tarjousten vertailut liitteinä. LIITTEET A2-A8 ja B2-B8, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennus urak ka so pi musten pui te so pi mus kumppanit seuraaville toimialoille: Pienrakennustöiden puitesopimus Treeva rakennus Oy 2. Rakennustoimisto Sohlman Oy 3. Kylänpää-Yhtiöt Pienputkitöiden puitesopimus TRP Group Oy 2. LVI-Työ Iso-Kouvola Oy Pienilmanvaihtotöiden puitesopimus TRP Group Oy 2. Ilma-Rauta Oy Lattiapinnoitustöiden puitesopimus Kausalan pinnoite Vesikatetöiden puitesopimus Varsinaisbitumi Oy

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Peltitöiden puitesopimus Peltisetti Oy Sähkötöiden puitesopimus SähköRex Oy 2. Sähköpoint Oy 3. LVI-Työ Iso-Kouvola Oy Merkittiin, että Pekka Alm oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan ja Timo Rantannen poistui esteellisenä kokouksestä tämän asian käsit telyn ajaksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Koivukari-saaressa sijaitsevan maa-alueen vuokrasopimus 971/ /2013 Tekninen lautakunta 16 Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen : Reino Krouvilalle on tehty kirjallinen maanvuokrasopimus vuonna 1996 Kukolan tilalta Koivukarin saaren maa-alueesta siten, että vuokrasopimus on jatkunut vuoden kerrallaan, ellei sitä erikseen irtisanota. Vuokraoikeus on siirretty leskelle Raili Krouvilalle. Oheismateriaali Reino Krouvilalle v tehty vuokrasopimus sekä siirto Raili Krouvilalle v Naantalin kau punki on syyskuussa 2013 maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti irti sanonut vuokrasopimuksen päättymään Oheismateriaali Irtisanomisilmoitus sekä teknisen johtajan päätös vuokrasopimuksen ir tisanomisesta Voimassa olevassa Luonnonmaan yleiskaavassa vuokra-alue on osoitettu RA/1-alueeksi, rantaan rajoittuva loma-asuntoalue. Kokonaisrakennusoikeus rakennuspaikalla on 150 k-m², sauna 25 k-m² ja vierasmaja 25 k-m². Yleiskaavan mukaisen rakennuspaikan lohkominen on vireillä Maanmittauslaitoksen Turun toimistossa. Oheismateriaali: Kaavakartta ja alueen asemakaavamääräykset Vuokralaisen sukulaiset nuoremmasta polvesta ovat tehneet Naantalin kaupungille maanvuokrakohteesta kaksi tontin ostotarjousta, päivätyt ja Tarjousten ei katsottu vastaavan kohteen ar voa. Oheismateriaali Kimmo ja Ville Heikkilän tarjoukset Tarjousten jättäjien Kimmo Heikkilän ja Ville Heikkilän kanssa on neuvotel tu mää rä ai kai ses ta vii si vuo ti ses ta maanvuokrasopimuksesta, jossa vuosivuok raa on tar kis tettu 190 eu rosta euroon. Molemmilla osapuolilla irtisa no misai ka on kuusi kuu kautta vuokrakauden aikana. Maanvuokrasopimuk sen muut ehdot nou datte levat aikaisemmin voimassa ollutta sopimusta.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Maanvuokrasopimusluonnos karttoineen oheistetaan. LIITE A9, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Lautakunta hyväksyy liitteen mu kai sen maanvuokrasopimuksen Naan talin kaupungin se kä Kimmo Heikkikän ja Ville Heikki län vä lillä. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Luonnonmaan koirapuistosta 1176/ /2013 Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Vilhelm Junnila luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan viiden valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Luonnonmaan Kuko lanvainion asemakaavan Korttelialueelle tulee va jaa sata asuinrakentamiseen soveltuvaa tonttia ja rakentamisen mukana asukasluku kasvaa. Luonnonmaalla on myös huomat tavan paljon koiria, mutta nelijalkaisilla ystävillämme ei ole vielä ulkoilutusaluetta. Asukkaat ovat olleet ahkerasti yhtey dessä kaupunkiin vuosien saatossa. Kaupungin ympäristöviraston viheryksikön tavoitteena oli saada Luonnonmaan koirapuisto investointien taloussuunnitel maan jo vuonna 2009, mutta hanke ei toteutunut. Tällä hetkel lä Naantalissa on kolme aidattua koirapuistoa, jotka kaikki si jaitsevat manner-naantalissa. Luonnonmaan jatkokehittämisen kannalta olisi tärkeää, että kaupunki lähitulevaisuudessa osoittaisi koirapuistolle paikan, jotta asia ei unohdu ja toteutus siirry hamaan tulevaisuuteen. Paikan merkitseminen ei aiheuttaisi mainittavia kustannuksia, mutta voisi edesauttaa hankkeen toteuttamista lähiaikoina, esimerkiksi siinä tapauksessa, että talousarvion viitekehykset toteutuvat kulujen osalta alimitoitettuna. Luonteva paikka koirapuistolle voisi olla esimerkiksi Käköläntien varrella oleva joutomaa, joka sijaitsee Emmankujan asuntoja vastapäätä tien toisella puolella. Alueella on jännitelinjoja, joten sitä ei voi oleellisesti hyödyntää muuhun tarkoitukseen. Koirapuisto on kuitenkin mahdollista toteuttaa alueelle, kuten esimerkiksi Espoon kaupungissa on vastaavilla alueilla tehty. Näin kompakti ja hyödytön tila saataisiin kustannustehokkaasti palvelemaan asukkaita ja heidän lemmikkejään. Edellä olevan perusteella ehdotan, että Naantali osoittaa Luon nonmaan koirapuistolle paikan välittömästi ja pyrkii toteutta maan puiston rakentamisen joustavilla resursseilla,

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta 17 esimerkiksi tapauksessa, jossa tekninen- tai ympäristövirasto alittaisi hallintokuntansa talousarvion." KAUPUNGINVALTUUSTO: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus lähettää valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloitteen ympäristövirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. KAUPUNGINHALLITUS: Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalissa on kolme rakennettua koirapuistoa, jotka sijaitsevat Peräniityssä Soinistentien vieressä, Karvetissa Marjapolun vieressä sekä keskustassa Myllynkiventien ja Armonlaaksontien välisellä alueella. Aloitteessa esitetään koirapuiston rakentamista Luonnonmaalle Käköläntien ja Kukolantien väliselle nykyiselle niittyalueelle, johon on rakennettu 110 kv suurjännitelinja. Asemakaavassa alue on osoitettu VL-merkinnällä lähivirkistysalueeksi. Alue on kaupungin omistuksessa. Esitetty alue on sijainniltaan keskeinen ja hyvin liikenneyhteyksien varrella. Alueen voidaan katsoa soveltuvan hyvin koirapuistoksi. Koirapuiston toteuttaminen edellyttää mm. kenttäalueen sorastamista, alueen aitaamista ja valaisemista, pysäköintialueen rakentamista liittymineen sekä jätehuollon jär jes tä mis tä. Alustavasti on arvioitu koirapuiston rakennuskustannuksiksi muo dostu van n euroa. Tekninen lautakunta vahvistaa vuosittain talousarvioon perustuvan investointien käyttösuunnitelman. Määrärahoja on mahdollista käyttää käyttösuunnitelmassa osoitettuihin kohteisiin.

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Ympäristövirasto esittää määrärahaa vuoden 2015 talousarvioon koirapuiston rakentamiseksi Luonnonmaalle. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää antaa Vilhelm Junnilan valtuustoaloitteeseen selostusosan mukaisen vastauksen Luonnonmaan koirapuistosta ja lähettää asian edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kalevanniemenpuiston perusparannussuunnitelman vahvistaminen 87/ /2014 Tekninen lautakunta Vihersuunnittelija Kristiina Aaltonen : Sijainti Kalevanniemenpuisto sijaitsee Naantalin Kylpylän ja Maijamäen välissä. Muilta osiltaan se rajautuu Matkailijantiehen ja Kalevanniemen uimarantaan. Puiston halki kulkee rantoja myötäilevä rantaraitti, joka on paljon käytetty ulkoilureitti. Alue on asemakaavan mukainen puisto ja puistoluokituksessa se on luokkaa A2. Nykytilanne Kalevanniemenpuisto on tiettävästi rakennettu 1970-luvulla. Sen laitamilla on jonkin verran puuistutuksia. Osa puista on ajalta ennen puiston perustamista, jonka vuoksi alkuperäisten puiden juuristoaluetta ei ole voitu täyttää, vaan ne ovat kuopalla. Suurimmalta osin puisto on kuitenkin vapaata nurmikkoa, joka mahdollistaa rantanäkymän Aurinkotieltä. Perustamisen yhteydessä tehty maanpinnan korotus on nykyisin osittain painunut, ja puiston nurmikkoa vaivaa ajoittainen märkyys. Vuosien saatossa puistosta on jouduttu poistamaan istutuksia ja uimarannan lähellä sijainnut oleskelualue. Perusparannuksen tavoitteet Tavoitteena on kunnostaa puisto keskeisen sijainnin vaatimalle tasolle ja saada lisäarvoa tuomalla puistoon toiminnallisuutta kuntoiluvälineiden ja leikkialueen muodossa. Tärkeää on kuitenkin säilyttää rantanäkymä Aurinkotien suunnasta. Ulkokuntoiluvälineet Puiston kylpylän puoleiseen koilliskulmaan sijoitetaan säänkestäviä ulkokuntoiluvälineitä, joissa voi monipuolisesti harjoittaa eri lihasryhmiä. Välineitä voivat käyttää kaikki ikäryhmät kykyjensä mukaan. Kuntoilualueelle on helppo poiketa puistokäytävältä. Alueelle luodaan viihtyisyyttä istutuksin ja valaistuksella ja pintamateriaaliksi alueelle asennetaan hiekkatekonurmi. Välineiden läheisyyteen asennetaan lisäksi penkit ja roska-astia. Leikkialue Kalevanniemenpuiston leikkialue on suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja siten myös sijoitettavat leikkivälineet ovat erittäin matalia, eivätkä nouse maisemassa häiritsevän korkeiksi. Leikkialuetta ei aidata, vaan aluetta rajaavat matalat pensasistutukset. Myös leikkialueen yhteyteen asennetaan

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 18 penkki ja roska-astia sekä matala valaisin. Pintamateriaalina leikkialueella on hiekkatekonurmi. Nurmialueiden kunnostus Puiston nurmialue korotetaan kauttaaltaan ja painumat tasoitetaan. Avoimelle nurmialueelle lisätään pintavesikaivo, joka liitetään puiston läpi kulkevaan sadevesiviemäriin. Venevalkamantien ja puistokäytävän risteyksen lähellä sijaitseva kaivo vaihdetaan ritiläkaivoksi. Nurmikon pintavedet ohjataan kallistuksin kohti sadevesiputken linjaa, johon muodostuu matala pintavesiä johtava painanne. Alkuperäisen puuston tyvien painanteista tehdään helppohoitoisempia poistamalla osa pintamaasta ja kiveämällä tyvialue seulanpääkivin. Vuoden 2014 talousarviossa Kalevanniemenpuiston perusparannukseen on varattu euron määräraha. Liitteenä Kalevanniemenpuiston perusparannusehdotus. LIITE A18, TEKLA TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta hyväksyy Kalevanniemenpuiston perusparannussuun nitelman ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää Naantalin Kyl pylältä lausuntoa suunnitelmasta. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Vihersuunnittelija Kristiina Aaltonen : Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin. Kalevanniemenpuiston perusparannussuunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin ilmoitustaululla ja kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa. Em. suunnitelmaehdotukseen ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana eikä Naantalin kylpylä ei ole jättänyt suunnitelmaan liittyvää lausuntoa.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta vahvistaa Kalevanniemenpuiston perusparannussuun nitelmaehdotuksen. Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täy täntöön mahdollisista valituksista huolimatta. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Naantalin kaupungin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Tekninen lautakunta 19 Kunnallistekniikan suunnittelija Nina Vartiainen Naantalin kaupungissa on kolme pohjavesialuetta, Lietsala, Taattinen Merimaskussa ja Kauppila Rymättylässä. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelmien tavoitteena on myös tehostaa pohjaveden laadun tarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin pohjavesivahinkojen ja -onnettomuuksien varalta. Naantalin pohjaveden suojelusuunnitelman laati Pöyry Oy ja mukana suunnitelman laadinnassa ovat olleet Naantalin kaupungin Ympäristönsuojelu, Yhdyskuntatekniikan osasto, Maankäyttöosasto, Vesilaitos sekä Varsinais-Suomen Ely-keskus. Suojelusuunnitelmassa Lietsalan osalta täydennettiin ja tarkennettiin pohjavesialueen riskikohdetietoja sekä esitettiin riskitekijöitä koskevat toimenpide-ehdotukset. Lietsalan alueella sijaitsevalle Koivukummun vedenottamolle haetaan lupaa suoja-alueen muodostamiselle. Taattisten ja Kauppilan pohjavesialueet soveltuvat heikosti vedenhankintaan. Suojelusuunnitelmassa ne ehdotetaan poistettavaksi pohjavesialueluokituksesta. Esityslistan liitteenä suojelu suunnitelma liitteineen. Pohjaveden suojelusuunnitelmaa esitellään kokouksessa. TEKNINEN JOHTAJA: Tekninen lautakunta päättää hakea Taattisten ja Kauppilan pohjavesialuei den poistamista pohjavesialueluokituksesta sekä lupaa suoja-alueen muo dostamiselle Lietsalan alueen Koivukummun vedenottamolle. Tekninen lautakunta lähettää pohjaveden suojelusuunnitelman tiedoksi kaupunginhal litukselle.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta KOKOUSKÄSITTELY: Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen asian palauttamista uudelleen val misteltavaksi, esitystä kannatti Toni Forsblom. TEKNINEN LAUTAKUNTA: Tekninen lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekninen lautakunta 20 Talouspäällikkö Pirjo Kankaristo: Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon tarkkailututkimus, vuosiraportti Tutkimusraportti vain sähköisenä oheismateriaalina Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Tiivistelmä Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon vuosiyhteenvedosta Tiivistelmä liitteenä. LIITE B9, TEKLA Tilapalvelujaoston pöytäkirja Tilapalvelujaoston pöytäkirja Viranhaltijapäätökset 1. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 8/2014 Skanska Talonrakennus Oy:n lupa pohjavesiputkien asennusta varten Luostarinkadulle, Prikitankadulle sekä Tullikadulle 9/2014 TeliaSonera Oy:n maakaapelin kaivu- ja sijoituslupa Isosuontielle 10/2014 Yhdyskuntatekniset palvelut tutkimus 11/2014 Päiväkodin ulkoilutapahtuma järjestäjänä Taimon päiväkodin lasten vanhemmat 12/2014 Tuhkamarkkinat : Vanha tori, Itsenäisyydenpuisto, Mannerheiminkatu ja Naantalin tori 13/2014 Merisalin laiturin käyttö venemessuviikonloppuna /2014 U-käännös kielletty -liikennemerkin lisääminen Soinistentielle Taimon koulun kohdalle 15/2014 Nopeusnäyttötaulujen tilaaminen 16/2014 Katu- ja viheralueiden omaisuusrekisteri -järjestelmän tilaaminen

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 2/ Tekninen lautakunta /2014 Lupa Vespojen pysäköintiin Cafe Santalan ja Merisalin väliselle alueelle Vespa-tapahtuman yhteydessä n. klo /2014 Muumiparkin käyttöoikeus ajoneuvojen käsittelyopetusta varten /2014 Turku Energian kaivulupa Aurinkotielle Viluluodonojan sillan kohdalle kaukolämpövuodon korjausta varten 20/2014 Kaksoiskelamurskain ruohonleikkurin hankinta 2. Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 2/2014 Kiinteistön vuokraaminen, Laivurintie 12 / Henriksson 3/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, Arkkitehtisuunnittelu 4/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, Öljypoltinhuoltopalvelut 5/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, IV-kanavien nuohoustyöt 6/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, pienimuotoiset rakennesuunnittelutyöt 7/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, pienimuotoiset LVI-suunnittelutyöt 8/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, pienimuotoiset sähkösuunnittelutyöt 9/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, kuntokartoitustyöt 10/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, viemärikuvaustyöt 11/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, jäähdytyslaitetyöt 12/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, rakennusurakoiden valvontatyöt 13/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, sammutinhuoltotyöt 14/2014 Tilalaitoksen puitesopimukset 2014, kaivojen tyhjennystyöt 3. Palvelupäällikkö Heli Rantala 1/2014 Tuija Oja-Nisulan palkkaaminen siivoojan sijaiseksi 2/2014 Maarit Kaunion palkaton työloma /2014 Jaana Lammisen palkkaaminen siivojaan sijaiseksi

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot