KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Nmi Tehtävä Lisätiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/2014 717. Nmi Tehtävä Lisätiedot"

Transkriptio

1 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA klo 13:30-15:09 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana) Nmi Tehtävä Lisätiedot Pääkkönen Matti puheenjohtaja Nikulainen Kari I varapuheenjohtaja Kampman Helena II varapuheenjohtaja Heikkinen Heikki jäsen Härkönen Riitta-Maria jäsen Komulainen Antti jäsen Komulainen Eija jäsen Kyllönen Jaakko jäsen Virtanen Kirsi jäsen Pöllänen Eero varajäsen MUUT Kinnunen Anneli kvalt. puheenjohtaja Tervamäki Aimo kvalt. I varapuheenjohtaja Heikkinen Pekka kvalt. II varapuheenjohtaja Juntunen Juhana vs. kaupunginjohtaja Jansson Eija talousjohtaja Pääkkönen Markku hankevastaava paikalla kello 13:30-13:51 POISSA Piirainen Tuomo jäsen LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika se kä tar kas ta jien valinta) PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS 342 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t Kaupunginvirastossa klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kirsi Virtanen ja Eero Pöllänen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja to den neet sen kokouk sen ku lun mukaiseksi. Pöytä kirjan kä sit te lylehdet on sa malla varus tettu ni mi kir jaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Matti Pääkkönen Tarkastusaika Allekirjoitukset Paikka ja pvm Kaupunginvirastossa klo Virka-asema Eija Jansson Allekirjoitus Talousjohtaja

2 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus KOKOUSAI KA klo 13:30-15:09 KOKOUS PAIK KA Kokoushuone Joki KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Sivu Lii te 342 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTOLLE VAALAN KUNNAN 723 SIIRTÄMISEKSI KAINUUN MAAKUNNASTA POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAAN 346 HOIVAKODIN LAAJENNUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKOITSIJAN 725 VALINTA 347 HOIVAKODIN LAAJENNUKSEN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA HOIVAKODIN LAAJENNUKSEN LV-URAKOITSIJAN VALINTA HOIVAKODIN LAAJENNUKSEN IV-URAKOITSIJAN VALINTA LAMMASJÄRVEN ETELÄOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN JA TUHKANIEMEN 729 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN LUONNOKSENA 351 MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS PATAMIKANKAAN KALLIOALUE HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTOAVUSTUKSET ELÄVÄ KAINUU LEADER RY:N ESITYS TOIMINTA-ALUEEN KUNNILLE 738 KUNTARAHAN KÄYTTÄMISESTÄ TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSI OHJELMAKAUSIEN VÄLIVUONNA 354 INCOMAC-PUUTAVARAKUIVAAMON EHDOLLINEN OSTOTARJOUS KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN 740 PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 356 ILMOITUSASIAT 742 PÖYTÄKIR JAN NÄHTÄ VÄNÄPITO PUHEENJOH TAJA Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pi detään ylei sesti nähtävä nä Kaupunginvirastossa klo Merk. MATTI PÄÄKKÖNEN Matti Pääkkönen JULKIPANO Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaulul le Ilmoitustaulunhoitaja Raija Piirainen

3 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KHALL 342 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä kaupunginhallitus myöntää läsnäoleville muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

4 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT KHALL 343 Pöytäkirjantarkastajat valitaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tällä kertaa vuorossa ovat Tuomo Piirainen ja Kirsi Virtanen. Kaupunginhallitus yksimielisesti valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Virtasen ja Eero Pölläsen.

5 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS KHALL 344 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Esittely Toimintakatsauksen kohdalla kaupunginhallituksen jäsenet voivat tuoda keskusteluun ajankohtaisia asioita tai esittää kysymyksiä myös esittelylistan ulkopuolelta. Lisäksi tuodaan esille vielä valmistelussa olevia tai muita ajankohtaisia asioita. Työllistämishankkeet Kuhmon kaupunki on jättänyt kaksi työllistämishankehakemusta Suomen rakennerahasto-ohjelmaan (Kestävää kasvua ja työtä ). Kuhmon Green care -hanke (KGC) on kaupunginvaltuuston työllistämisohjelmassa edellyttämä työllisyys- ja ympäristöhanke, jossa on mukana myös koulutusta ja valmennusta ja jossa on huomioitu myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät. Kaveripalvelu -toiminnan jatkokehittämiseksi ja laajentamiseksi on haettu Kaverit -nimistä työllistämishanketta. Vs. kaupunginjohtaja ja työllisyyskoordinaattori Juha Heinonen ovat käyneet ELY-keskuksessa neuvottelemassa em. hankkeista. Työllisyyshankkeen saaminen on myös tärkeää sen takia, että kunnan vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä kasvaa huomattavasti alusta lukien. Ensi vuoden alusta kunta maksaa 50 % KELA:n työmarkkinatuesta pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat olleet työttöminä 300 päivää. Nyt raja on 500 päivässä. Lisäksi kunta vuoden 2015 alusta lukien maksaa 70 % yli 1000 päivää työttömänä olleen pitkäaikaistyöttömän työmarkkinatuesta. Arvio on, että muutos lisää Kuhmon kaupungin kustannuksia euroa vuodessa. Näin ollen kunnan on järkevää järjestää aktivointitoimenpiteitä pitkäaikaistyöttömille hillitäkseen KELA:n työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Laki työllistymisestä edistävästä moniammatillisesta palvelusta on myös tulossa voimaan vuoden 2015 alusta lukien. Muutoksessa kunta, TE-toimisto ja KELA ryhtyvät hoitamaan pitkäaikaistyöttömyyttä yhdessä uudistettavan työvoimanpalvelukeskus -järjestelmän kautta (=TYP). Kuhmossa TYP toimintaa on olluyt tähän mennessä järjestettynä siten, että TE- toimisto on osoittanut TYP:iin 0,5 henkilötyövuotta ja Kainuun sote toiset 0,5 henkilötyövuotta.

6 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus yksimielisesti merkitsi tietoonsa saatetuksi vs kaupunginjohtajan antaman toimintakatsauksen.

7 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTOLLE VAALAN KUNNAN SIIRTÄMISEKSI KAINUUN MAAKUNNASTA POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTAAN 192/1.112/2014 KHALL 86 Hallintojohtaja KHALL Vaalan kunta on esittänyt Valtioneuvostolle, että Vaalan kunta siirretään Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maa kuntaan. Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodosta vat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Maakuntajakoa käytetään perustana alueiden kehittämisessä ja alueiden käytön suunnittelussa. Lisäksi valtion aluehallinto viranomaisten toimi alueiden tulee perustua maakuntajakoon. Vaalan kunnan valtuuston äänestystulos oli tiukka ja päätös esityksen tekemisestä syntyi äänin Mielipidetieduste lun mukaan enemmistö kannattaa suuntautumista Poh jois-pohjanmaalle. Manaman salolaisten asukkaista enem mistö kannattaa pysymistä Kai nuun maakunnassa. Valtionvarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää lausuntoa esityksestä mennessä. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Juhana Juntunen puh Hallintojohtajan päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää antaa em. asiasta liitteen mukaisen lausunnon. Liite. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväk syy hallintojohtajan esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan päätöseh dotuksen. Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh

8 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtiovarainministeriö on toimittanut Kuhmon kaupungille uudistetun lausuntopyynnön ehdotuksesta valtioneuvostolle Vaalan kunnan siirtämiseksi Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto pyytää tahoja, jotka alkuperäisissä lausunnoissaan viittasivat tarpeeseen odottaa kuntarakenneuudistusta, lausumaan uudestaan Vaalan kunnan mahdollisesta siirtämisestä Kainuun maakunnasta Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan sen tiedon valossa, ettei Vaalan kunta ole mukana kuntarakenteen uudistamiseen tähtäävissä selvityksissä. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus lausuntonaan esittää, että Kuhmon kaupungilla ei ole huomautettavaa Vaalan kunnan valtioneuvostolle tekemästä esityksestä kunnan siirtämiseksi Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

9 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus HOIVAKODIN LAAJENNUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKOITSIJAN VALINTA KHALL 346 Kaupungininsinööri Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan tilapalvelujen vastuuyksikkö on pyytänyt tarjouksen Hoivakodin laajennuksen rakennusteknisten töiden urakasta päivätyllä ilmoituksella Julkisten hankintojen sivulla HILMA:ssa. Hankintamenettely on ollut avoin menettely ja valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Kyseisen hankkeen suunnittelu on toteutettu suunnittelijoiden, tilaajan- ja käyttäjien edustajien välisenä yhteistyönä, johon ovat kuuluneet mm. kohteeseen perehtymiset ja tarpeellisten yhteisten palaverien pitäminen. Käyttäjätahot ovat esittäneet työn kuluessa suunnitelmaluonnoksia koskevia käsityksiään, jotka mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa on otettu huomioon asiakirjojen lopullisessa sisällössä. Tässä tarkoitettu kohde sisältyy kaupungin vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmaan ja vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan, jossa hankkeeseen on osoitettu 2014 vuodelle ja 2015 vuodelle :n suuruinen määräraha, mikä sisältää myös terveysaseman saneerauksen kustannukset. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät: Rakennusliike Halonen Oy RPK Rakennus Kemppainen Oy, Kajaani Savon Julkisivurakennus Oy Wasa Con Oy. Lisätietoja antavat hankevastaava Markku Pääkkönen, puhelin , kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin sekä tilapalvelupäällikkö Matti Määttä, puhelin Kaupungininsinöörin esitys: Kaupunginhallitus tekee asiaa koskevan hankintapäätöksen. Liite. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi rakennusteknisten töiden urakoitsijaksi RPK Rakennus Kemppainen Oy:n Kajaanista.

10 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus HOIVAKODIN LAAJENNUKSEN SÄHKÖURAKOITSIJAN VALINTA KHALL 347 Kaupungininsinööri Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan tilapalvelujen vastuuyksikkö on pyytänyt tarjouksen Hoivakodin laajennuksen sähkötöiden urakasta päivätyllä ilmoituksella Julkisten hankintojen sivulla HILMA:ssa. Hankintamenettely on ollut avoin menettely ja valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Kyseisen hankkeen suunnittelu on toteutettu suunnittelijoiden, tilaajan- ja käyttäjien edustajien välisenä yhteistyönä, johon ovat kuuluneet mm. kohteeseen perehtymiset ja tarpeellisten yhteisten palaverien pitäminen. Käyttäjätahot ovat esittäneet työn kuluessa suunnitelmaluonnoksia koskevia käsityksiään, jotka mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa on otettu huomioon asiakirjojen lopullisessa sisällössä. Tässä tarkoitettu kohde sisältyy kaupungin vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmaan ja vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan, jossa hankkeeseen on osoitettu 2014 vuodelle ja 2015 vuodelle :n suuruinen määräraha, mikä sisältää myös terveysaseman saneerauksen kustannukset. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät: Sähkötoimisto Murtola Oy (kaksi tarjousta) Paikallis-Sähkö Oy. Lisätietoja antavat hankevastaava Markku Pääkkönen, puhelin , kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin sekä tilapalvelupäällikkö Matti Määttä, puhelin Kaupungininsinöörin esitys: Kaupunginhallitus tekee asiaa koskevan hankintapäätöksen. Liite. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Merkitään, että Kari Nikulainen ilmoitti estellisyydestään ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi sähköurakoitsijaksi Sähkötoimisto Murtola Oy:n Iisalmesta.

11 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus HOIVAKODIN LAAJENNUKSEN LV-URAKOITSIJAN VALINTA KHALL 348 Kaupungininsinööri Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan tilapalvelujen vastuuyksikkö on pyytänyt tarjouksen Hoivakodin laajennuksen Lv-töiden urakasta päivätyllä ilmoituksella Julkisten hankintojen sivulla HILMA:ssa. Hankintamenettely on ollut avoin menettely ja valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Kyseisen hankkeen suunnittelu on toteutettu suunnittelijoiden, tilaajan- ja käyttäjien edustajien välisenä yhteistyönä, johon ovat kuuluneet mm. kohteeseen perehtymiset ja tarpeellisten yhteisten palaverien pitäminen. Käyttäjätahot ovat esittäneet työn kuluessa suunnitelmaluonnoksia koskevia käsityksiään, jotka mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa on otettu huomioon asiakirjojen lopullisessa sisällössä. Tässä tarkoitettu kohde sisältyy kaupungin vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmaan ja vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan, jossa hankkeeseen on osoitettu 2014 vuodelle ja 2015 vuodelle :n suuruinen määräraha, mikä sisältää myös terveysaseman saneerauksen kustannukset. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät: LVI-Aitta Oy LVI Palvelu Korhonen Oy Kuhmon Putkityö Oy. Lisätietoja antavat hankevastaava Markku Pääkkönen, puhelin , kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin sekä tilapalvelupäällikkö Matti Määttä, puhelin Kaupungininsinöörin esitys: Kaupunginhallitus tekee asiaa koskevan hankintapäätöksen. Liite. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs. kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi LV-urakoitsijaksi LVI-Aitta Oy:n Kajaanista.

12 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus HOIVAKODIN LAAJENNUKSEN IV-URAKOITSIJAN VALINTA KHALL 349 Kaupungininsinööri Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan tilapalvelujen vastuuyksikkö on pyytänyt tarjouksen Hoivakodin laajennuksen Iv-töiden urakasta päivätyllä ilmoituksella Julkisten hankintojen sivulla HILMA:ssa. Hankintamenettely on ollut avoin menettely ja valintaperusteeksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu halvin hinta. Kyseisen hankkeen suunnittelu on toteutettu suunnittelijoiden, tilaajan- ja käyttäjien edustajien välisenä yhteistyönä, johon ovat kuuluneet mm. kohteeseen perehtymiset ja tarpeellisten yhteisten palaverien pitäminen. Käyttäjätahot ovat esittäneet työn kuluessa suunnitelmaluonnoksia koskevia käsityksiään, jotka mahdollisuuksien mukaisessa laajuudessa on otettu huomioon asiakirjojen lopullisessa sisällössä. Tässä tarkoitettu kohde sisältyy kaupungin vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmaan ja vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan, jossa hankkeeseen on osoitettu 2014 vuodelle ja 2015 vuodelle :n suuruinen määräraha, mikä sisältää myös terveysaseman saneerauksen kustannukset. Määräaikaan klo mennessä tarjouksensa jättivät: RPK Rakennus Kemppainen Oy LVI Palvelu Korhonen Oy. Lisätietoja antavat hankevastaava Markku Pääkkönen, puhelin , kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin sekä tilapalvelupäällikkö Matti Määttä, puhelin Kaupungininsinöörin esitys: Kaupunginhallitus tekee asiaa koskevan hankintapäätöksen. Liite. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen ja valitsi IV-urakoitsijaksi RPK Rakennus Kemppainen Oy:n Kajaanista.

13 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus LAMMASJÄRVEN ETELÄOSAN RANTA-ASEMAKAAVAN JA TUHKANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NÄHTÄVILLE ASETTAMINEN LUONNOKSENA 212/8/2012 TEKNLTK 93 Maanmittausinsinööri FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on laatimassa maanomistajan UPM Kymmene Oyj:n toimeksi annosta Lammasjärven eteläosaan ranta-asemakaavaa. Ranta-asemakaavahankkeesta on pidetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu ja ranta-asemakaava on kuulutettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville. Ranta-asemakaava on laadittu UPM Kymmene Oyj:n omistamille ranta-alueille Kuhmon Lammasjärven, Iso-Luoman, Pieni-Luoman, Valkealammen, Repojärven ja Pienijärven alueelle. Ranta-asemakaavalla on tarkoitus osoittaa tilojen ranta-alueille mitoituksen mukaisesti omarantaisia lomarakennuspaikkoja. Suunnittelualue on pääsääntöisesti metsätalouskäytössä Ranta-asemakaava-alueelle on osoitettu 68 lomarakennuspaikkaa sekä maa- ja metsätalousalueita. Tonteista 60 sijaitsee ennestään kaavoittamattomalla alueella ja 8 Tuhkaniemen rantakaavan alueella. Rakennuspaikkoja on osoitettu pääasiassa järvi/lampi- ja tilakohtaisen mitoituksen mukaisesti, kuitenkin huomioiden rakentamisedellytysten erot alueiden välillä. Pienemmät ja saavutettavuudeltaan heikommat järvet ja lammet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Myös luontoarvot ovat ohjanneet rakennuspaikkojen sijoittelua suurempiin ja keskitetympiin kokonaisuuksiin. Kaava-alueella ei ole palveluita ja palvelut haetaan Kuhmon keskustasta. Koko kaava-alueella on todellista rantaviivaa on n. 33,8 km ja muunnettua rantaviivaa n. 21,9 km. Kaavan kokonaismitoitus on 3.97 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri, kun mitoituksessa otetaan huomioon Tuhkaniemen ranta-asemakaava ja aikaisemmin muodostetut rakennuspaikat. Kaavamääräykset ovat pääosin yhteneväisiä voimassa olevan rakennusjärjestyksen ja muiden lähiaikoina laadittujen ranta-asemakaavojen kanssa. Lisätietoja asiasta antaa maanmittausinsinööri Mika Hakkarainen, puhelin

14 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Maanmittausinsinöörin esitys: Tekninen lautakunta edelleen esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy Lammasjärven eteläosan ranta-asemakaavaa ja Tuhkaniemen ranta-asemakaavamuutosta koskevan luonnoksen nähtäville asettamisen. Kaupungininsinöörin päätösehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy maanmittausinsinöörin esityksen. Tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 350 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Liite. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

15 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Teknisen lautakunnan valvontajaosto Kaupunginhallitus MORENIA OY MAA-AINESLUPAHAKEMUS PATAMIKANKAAN KALLIOALUE 106/8.86/2013 VALVJAOS 53 Ympäristönsuojelusihteeri ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. HAKIJA Morenia Oy Automaatiotie 1, Oulunsalo MAANOMISTAJA Suomen valtio / Metsähallitus PL Oulu Lentuan valtionmaa 290:893:11:1 ASIAN VIREILLETULO Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle HAKEMUKSEN KOHDE Kunta Kuhmo Kylä Iivantiira Tila RN:o HAKEMUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Morenia Oy hakee maa-ainesten ottolupaa, jota on tarkoitus jalostaa louhimalla, murskaamalla sekä seulomalla. Murskattu kallioaines käytetään erilaisiin rakentamistarpeisiin. Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin, alueelle on voimassa oleva maa-aineslupa (lupanro. 003/05), lupa on voimassa saakka.

16 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Teknisen lautakunnan valvontajaosto Kaupunginhallitus Vanhan luvan mukainen ottomäärä on käytetty loppuun, minkä vuoksi Morenia Oy hakee uutta lupaa alueelle. Samalla Morenia Oy pyytää vanhan luvan lakkauttamista. Uuden ottamisalueen pinta-ala on 3,08 ha ja koko louhinta-alueen 2,40 ha, joka sijoittuu osittain voimassa olevan ottamisluvan alueelle. Maa/kalliokiviaineksia on alueella noin m³. Aineksia on tarkoitus ottaa kahdessa eri vaiheessa. Morenia Oy hakee maa-aineslupaa vain vaiheelle 1, 1,50 ha:n alueelle m³ ottomäärälle 10 v. aikana. Ottamissuunnitelman mukaan maa-aineksen ottosyvyys on suurimmillaan n. 19 m. Suunnitelmassa esitetty maa-ainesten ottamisen jälkeinen korkeustaso on n. +202,00 mpy. Morenia Oy pyytää lupaa saada aloittaa työt alueella jo ennen maa-ainesluvan lainvoimaiseksi tuloa. Tätä perustellaan tuotannollistaloudellisilla syillä. KAAVATILANNE JA ALUEEN YMPÄRISTÖOLOT Ottamisalue sijoittuu Patamikangas nimiselle alueelle, alueella ei asemaeikä yleiskaavaa. Alue sijaitsee metsäisessä maastossa. Lähimmät vesistöt on Syvälampi luoteessa 80 metriä, Myllypohjan lintujärvi eteläkaakossa 1340 metriä ja Lipukkajärvi lounaassa 870 metriä. Alueelta on matkaa maantielle nro 98 (Kostamustie) noin 0,6 km. Alue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla Patamikangas- nimisellä pohjavesialueella (luokka II), matkaa lähimpään asutukseen on noin 1,3 km. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Kuulutus lupahakemuksesta on julkaistu Kuhmon kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä paikallislehti Kuhmolaisessa Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä Kuhmon kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalveluiden toimistosihteerin työhuoneessa välisenä aikana. Lausunnot Maa-aineslupahakemuksesta on pyydetty lausunto Kainuun ELYkeskukselta, sekä Kainuun sote ympäristöterveydenhuollolta.

17 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Teknisen lautakunnan valvontajaosto Kaupunginhallitus Kainuun ELY- keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa: Morenia Oy hakee maa-aineslupaa kallion louhintaan, murskaukseen ja seulontaan Patamikankaan kallioalueelle. Samaan aikaan alueella haetaan myös ympäristölupaa. Ottoalue sijaitsee noin 36 kilometriä Kuhmon keskustaajamasta pohjoiseen. Maa-ainestenotto sijoittuu Patamikankaan pohjavesialueelle. Kyseessä on alue, joka pohjavesialueen pohjavesiselvityksen perusteella on II-luokan pohjavesialue. Patamikangas on lounaiselle kalliorinteelle kasaantunut pohjavesimuodostuma. Muodostuman ydinosassa esiintyy soraista keskijakarkeaa hiekkaa, joka on paikoin soraista. Karttatarkastelun perusteella on mahdollista, että ottoalueelta päin harjuun virtaa pohjavettä. Kainuun ELY-keskus katsookin, että ottoalueen eteläpuoliskolle tulisi sijoittaa pohjavesiputki näytteen ottoa ja pohjaveden tason tarkistamista varten. Lähin vesistö Syvälampi sijaitsee 80 metrin päässä ottoalueesta. Syvälammen pinnan perusteella hakija on arvioinut pohjavesipinnan olevan keskimäärin tasolla 195,1. Ottoalueen läheisyydessä ei ole asutusta. Maa-ainesten ottopaikka sijoittuu Patamikangas -nimiselle II-luokan pohjavesialueelle. Kainuun ELY-keskus katsoo, että suunnitelman mukainen ottamislupa voidaan myöntää, mutta lupaehdoissa tulisi huomioida seuraavat asiat. Ottamisessa on noudatettava lupahakemusta ja siihen liittyvää maa-ainesten ottamissuunnitelmaa sekä mahdollisessa luvassa annettuja määräyksiä. Alueelle on sijoitettava 2-3 korkeusmerkkiä, joista ottamistaso voidaan tarvittaessa tarkistaa. Tason tulee olla korkeusjärjestelmässä +N60 tai muussa valtakunnallisessa korkeusjärjestelmässä. Pohjaveden korkeushavaintoja varten tulee asentaa alueelle 1-2 havaintoputkea, joista pohjaveden pinta on luotettavasti ja josta voidaan ottaa vesinäytteet. Havaitun ylimmän pohjavedenpinnan ja ottoalueen pohjatason välinen ero tulee olla vähintään 3 metriä. Maa-ainestenotto on järjestettävä siten, että se on turvallinen alueella liikkujille maa-ainestenoton aikana ja sen päätyttyä. Kallioperän rakenne (rikkonaisuus, mahdollinen kivilajien suuntaus) on huomioitava

18 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Teknisen lautakunnan valvontajaosto Kaupunginhallitus louhinnassa ja jälkihoidossa, jotta louhintajäljestä saadaan mahdollisimman siisti, stabiili ja louhos on turvallinen myös louhinnan päättymisen jälkeen. Jyrkät rinteet on aidattava. Maa-ainestenoton vaikutuksia on seurattava pohjavesinäytteiden otolla. Tulokset on toimitettava Kuhmon kaupungille ja Kainuun ELY-keskukselle. Pohjavesinäytteet tulisi ottaa vähintään kaksi kertaa luvan aikaa, luvan alussa ja lopussa. Näytteistä on tutkittava ainakin haju, maku, sameus, väri, ph, happi, sähkönjohtavuus, nitraatti, kloridi ja öljyhiilivedyt. Rauta, mangaani ja sulfaatti tulisi tutkia kertaluonteisesti ensimmäisen näytteen yhteydessä. Työkoneissa on oltava ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto. Ottamisalueelle ei saa sijoittaa suojarakenteettomia öljytuotteiden säiliöitä. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle. Öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta ja mahdollisesta vahingosta on välittömästi ilmoitettava pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä öljyntorjuntatoimenpiteisiin. Louhinta-alueelta mahdollisesti valumavedet on johdettava selkeytysaltaiden kautta ojiin tai maastoon tai muutoin alueella on estettävä mahdollisen louhinnasta syntyvän kiintoaineksen kulkeutuminen vesistöön. Maa-ainesluvan haltijan on ilmoitettava lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrä ja laatu tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltija voi lähettää tiedot suoraan lupaviranomaiselle paperisella lomakkeella tai vaihtoehtoisesti sähköisesti yrityssuomi.fi -palvelun kautta Notto-rekisteriin. Lausunto kokonaisuudessaan on hakemusasiakirjojen liitteenä. Kainuun sote ympäristöterveydenhuollon terveydensuojeluviranomainen ei anna lausuntoa Morenia Oy:n maa-aines lupahakemuksesta: Naapurien kuuleminen Naapurien kuuleminen on suoritettu viranomaisen toimesta. Muistutukset ja mielipiteet

19 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Teknisen lautakunnan valvontajaosto Kaupunginhallitus Lupahakemuksen johdosta ei ole jätetty huomautuksia. LISÄTIETOJA Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Risto Saarinen puhelin tai Ympäristönsuojelusihteerin esitys: Valvontajaosto päättää esittää kaupun gin hal litukselle, että Morenia Oy vanha lupa lakkautetaan (lupanro. 003/05), ja se myöntäisi kallion louhinnalle liitteen mukaisen luvan Morenia Oy:lle, Patamikankaan kallioalueelle (290:893:11:1). Luvan mukainen kallion louhinta määrä on m³ ja luvan voimas sa oloaika kymmenen (10) vuotta siitä alkaen kun lupa on saavut ta nut lain voi man. PERUSTELUT Maa-ainesten ottaminen ei ole maa-aineslain 3 vastainen ja se täyttää 6 mukaiset luvan myöntämisen edellytykset. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Maa-aineslaki (555/1981); 1, 3-7, 10-16, 19 20, 21.2, 23 ja 23 a. Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005)1 4 ja 6 9. VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) Kuhmon kaupunginvaltuuston , 9 hyväksymät maksuperusteet. Toimialan esimiehen päätösehdotus: Valvontajaosto hyväksyy ympäristösuojelusihteerin esityksen. Valvontajaosto yksimielisesti hyväksyi päätösehdotuksen. KHALL 351 Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy valvontajaoston esityksen. Liite. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

20 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Teknisen lautakunnan valvontajaosto Kaupunginhallitus

21 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTOAVUSTUKSET KHALL 352 Kaupungininsinööri Kaupungilla on kuluvan vuoden talousarviossaan varattuna vesihuoltoavustuksiin haja-asutusalueen yrityksille ja talouksille. Kyseistä vuoden 2014 talousarviossa olevaa määrärahaa on tähän mennessä käytetty haja-asutusalueen neljään vesihuoltokohteeseen kaupunginhallituksen tekemillä päätöksillä ( , ja ) yht. 6727,52. Liitteestä ilmenevä neljä hakijaa ovat jättäneet tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialalle haja-asutusalueen vesihuoltoavustushakemuksensa ja sitä koskevat asianmukaiset selvityksensä. Lisätietoja antaa kaupungininsinööri Jari Juntunen, puhelin Kaupungininsinöörin esitys: Kaupunginhallitus päättää myöntää liitteen mukaisesti haja-asutusalueen vesihuoltoavustusta neljälle hakijalle yhteensä 4830,70. Liite. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

22 KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 20/ Kaupunginhallitus ELÄVÄ KAINUU LEADER RY:N ESITYS TOIMINTA-ALUEEN KUNNILLE KUNTARAHAN KÄYTTÄMISESTÄ TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSI OHJELMAKAUSIEN VÄLIVUONNA KHALL 353 Lisätietoja antaa vs. kaupunginjohtaja Juhana Juntunen puh Elävä Kainuun Leader ry:n hallitus päätti kokouksessaan esittää toiminta-alueensa kunnille mahdollisuutta käyttää pienemmällä budjetilla toteutuneista hankkeista vapautunutta, vuosina laskutettua kuntarahaa, toiminta-avustuksena vuoden 2014 palkkamenoihin. Esitykseen pyydettiin vastausta mennessä. Vs. kaupunginjohtaja on tehnyt asiasta viranhaltijapäätöksen 28.10, jonka mukaan Kuhmon kaupunki hyväksyy Elävä Kainuun Leader ry:n esityksen säästyneen kuntarahan ohjelmakaudelta käyttämisen 2014 ohjelmakauteen välivuoden kustannusten rahoitukseen. Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vs. kaupunginjohtajan tekemän viranhaltijapäätöksen. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi vs kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 15/2013 665 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 27.08.2013 klo 17:30-19:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210. Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2011 210 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA 01.12.2011 klo 16:00-17:45 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan valvontajaosto

Teknisen lautakunnan valvontajaosto KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 4/2012 61 Teknisen lautakunnan valvontajaosto KOKOUSAIKA 23.05.2012 klo 18:00-18:15 KOKOUSPAIKKA Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen toimialan kokoushuone, Puro OSALLISTUJAT

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 11/2013 469 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 04.06.2013 klo 17:30-20:50 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 9/2009 152 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 02.11.2009 klo 16:25-17:32 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvirasto, Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 16/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 389 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 219 Kunnanhallitus 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 15:00-18:00 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 110 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 47 Ympäristölautakunta 04.06.2015 AIKA 04.06.2015 18:00-19:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kunnanhallituksen huone

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 1. Kunnanhallituksen huone PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 2/2009 1 Lupa- ja valvontalautakunta 22.04.2009 AKA 18:00-18:35 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Seppo 18:00-18:35 Jäsen Kemppainen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 402 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.11.2010 ASIAT Otsikko Sivu 160 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 405 161 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 266 Kunnanhallitus 01.06.2015 AIKA 01.06.2015 15:00-20:00 PAIKKA kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 268

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 50 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 24.02.2010 ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 53 24 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot