SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET"

Transkriptio

1 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

2 Sisällys 1. Ostaja Kohteet Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus Vaatimus Vaatimus Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Vaatimus Vaatimus 6 (linja-autot) Kalusto-, ympäristö- ja laatuvaatimukset Häiriötilanteet Alihankkijan käyttäminen ja konsortiot Liikenneluvan automäärä Varikkopalvelu tai asemapaikka Tarjouksen laatiminen Asiakirjojen julkisuus Matkustajat ja avoimen joukkoliikenteen matkustajatulot Lippu- ja maksujärjestelmät sekä asiakashinnat Tiedot liikennöitsijästä Tarjoushinta ja tarjottavat kohteet: Kohteet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Kohteet 1.1, 3.1, Hinnantarkistus Henkilöautot/tila-autot: Linja-autot/pienoislinja-autot: Maksuehto Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet Kohteet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Kohteet 1.1, 3.1, Tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen ja sopimuksen syntyminen Muutokset ja hankinnasta luopuminen Kaluston tarkastukset Hankintaan liittyvät kysymykset Tarjousten jättäminen Tarjousten avaaminen Liikennöintisopimus

3 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSISTA Savonlinnan kaupunki pyytää tarjousta takseilla ja linja-autoilla ajettavista Punkaharjun koululaiskuljetuksista. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Ostoliikenteen harjoittamiseen tarvittavan luvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos ostoliikennesopimus purkautuu kesken sopimuskauden siitä syystä, ettei liikennöitsijän liikennelupaa uudisteta. Ostoliikenteellä tarkoitetaan joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, joka on säännöllistä ja jonka hoitaminen perustuu Savonlinnan kaupungin kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen. Tarjoaja voi jättää tarjouksen osasta tai kaikista kohteista. Kohteita ei saa sitoa toisiinsa. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. 1. Ostaja 2. Kohteet Savonlinnan kaupunki Sivistystoimiala Olavinkatu SAVONLINNA Yhteyshenkilöt: Logistiikkapäällikkö Pia Hokka-Itkonen puh Tarjouskilpailu koskee Punkaharjun koululaiskuljetusten hoitamista (säännölliset kodin ja koulun väliset kuljetukset ja opetussuunnitelman mukaiset kuljetukset koulujen välillä) lukuvuonna ja lukuvuonna Liikenne aloitetaan ja se ajetaan lukuvuosittain vahvistettuina koulupäivinä. Sopimusta on mahdollista jatkaa optiolla lukuvuotena ja sopijapuolten yhteisellä sopimuksella. Option käyttöönotosta päätetään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. Aikataulut, reitit ja arvioidut matkustajamäärät liitteessä 1. 2

4 Tarjoajan on huomioitava tarjousta tehdessään, että koulujen lakkauttamisia tulee. Koulujen lakkauttamiset aiheuttavat muutoksia kohteiden reitteihin, aikatauluihin, matkustajamääriin ja kuljetustarpeisiin. Savonlinnan kaupungin logistiikkapalveluyksikkö pidättää itsellään oikeuden valita kullekin reitille auton, tehdä mahdollisia reittimuutoksia ja yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään oppilastilanteen ja lukujärjestyksen niin edellyttäessä ennen sopimusta ja myös sen allekirjoittamisen jälkeen. Samalla kohteista maksettava korvaus muuttuu muuttuneiden kilometrien mukaiseksi. Kohteiden oppilaskohtainen lukujärjestyksien mukainen reittisuunnittelu tehdään logistiikkapalveluyksikössä yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset liikennöitsijä ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Liikennöitsijä huolehtii reitin toimivuudesta ja aikataulussa pysymisestä. Reittisuunnitelma ja aikataulu tulee yhteisesti sopia ostajan ja liikennöitsijän kesken. Ostajalla on oikeus muuttaa reittejä ja aikatauluja tarpeen mukaan. Kohteiden reittisuunnittelun pohjana on ollut kevätlukukauden 2014 lukujärjestykset ja nyt tiedossa olevat esi- ja peruskouluoppilaiden lukumäärät keväällä Kohteiden reititys tulee näin ollen muuttumaan syksyllä 2014 lukujärjestysten ja oppilasmäärien varmistuttua. Kuljetus tapahtuu pääsääntöisesti klo välisenä aikana, poikkeuksia tästä muodostavat esim. joulu- ja kevätjuhlakuljetukset, joiden kuljetusaika voi vaihdella kouluittain. Lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset liikennöitsijä ottaa huomioon kunkin kohteen kuljetuksessa. Ostaja ei sitoudu maksamaan erillistä korvausta liikennöitsijälle siinä tapauksessa, että reititykset muuttuvat ja ajomäärä jää kohdetietoja alhaisemmaksi. 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus Hilmaan on lähetetty julkaistavaksi hankintailmoitus. Lisäksi tarjouskilpailusta ilmoitetaan Savonlinnan kaupungin internet-sivuilla ja kaupungin ilmoitustaululla. Asiakirjat on saatavissa suomenkielisenä. Tarjouspyyntötilaukset lähetetään logistiikkapalveluyksikön sähköpostiin Sähköpostin aiheena on ehdottomasti oltava Punkaharjun koululaiskuljetusten tarjouspyynnön tilaus. 3

5 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjoaja joka syyllistyy väärien tietojen antamiseen toimittaessaan alla mainittuja tietoja tai, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Hankintalainsäädäntö ei rajoita yritysten mahdollisuutta tehdä tarjouksia yhdessä. Kaupunki voi edellyttää ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa tarjouksen tekemistä varten. Tarjoajia ja mahdollisia alihankkijoita koskeva ehdot on kuvattu tarjouspyynnössä. Ryhmittymän tai tarjoajan on osoitettava, että ryhmittymän tarjouksessaan esittämät seikat vastaavat kaupungin asettamia vaatimuksia (esim. sopimuksella tai sitoumuksella, jolla varataan ko. resurssit tarjoajan käyttöön tarjouksesta ilmenevällä tavalla). Kaupunki arvioi tämän näytön riittävyyden. Varsinaista hankintasopimusta silmällä pitäen tarjouksen tekijän on syytä ottaa huomioon taloudellisiin vastuisiin ja oikeudellisiin velvoitteisiin liittyvät seikat. Ostajalla on oikeus edellyttää mahdolliselta tarjousryhmittymältä yritysten välisiä sopimuksia tai muita sopimuksia toteutettavista järjestelyistä joilla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä sopimusaikana hankintasopimuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Tällaiset selvitykset on toimitettava tarjouksen antamisen yhteydessä. Kilpailulain 5 :stä aiheutuu rajoituksia tarjoajien väliselle yhteistoiminnalle. Laki kieltää esim. ns. tarjouskartellit. Tarjouskartellikielto ei koske yhteisen tarjouksen antamista yhteisestä suorituksesta (ns. konsortio). Sallitusta yhteistoiminnasta on kyse silloin, kun suoritus, jota tarjouskilpailu koskee, olisi liian suuri yksittäiselle yritykselle. Yhteistarjoukseen osallistuneilla yrityksillä on näyttövelvollisuus yhteistyön sallittavuudesta. Jos yhteinen tarjous osoittautuu tarjouskartellikiellon vastaiseksi, tämä voi johtaa tarjoajien osalta Kilpailuviraston tutkimuksiin, kilpailuoikeudellisiin seuraamuksiin ja mahdollisesti myös vahingonkorvausvastuuseen. Ostaja voi halutessaan pyytää tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajalla tulee olla Y-tunnus. 4

6 Tarjoajan on toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vastaavat tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä myös mahdollisten alihankkijoiden osalta. Esitetyt todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. Sopimuksen allekirjoitustilanteessa on tilaajan niin vaatiessa esitettävä vastaavat asiakirjat, jotka eivät saa olla yhtä kuukautta vanhemmat. Perustellusta syystä voi ostaja hyväksyä myös muun kuin pyydetyn todistuksen tai selvityksen (tilinpäätösasiakirjat, veroviranomaisen todistuksen tai työeläkekassan/vakuutusyhtiön todistuksen) näytöksi tarjoajan luottokelpoisuudesta tai taloudellisesta asemasta. Jos tarjoaja on muualta kuin Suomesta, ehdokkaan tulee soveltuvan lainsäädännön tai soveltuvien viranomaismääräysten niin velvoittaessa olla merkitty vastaaviin rekistereihin sekä toimittaa vastaavat todistukset oman maansa viranomaisilta Vaatimus 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - veroviranomaisen antama todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka veroviranomaisen selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön antama todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Ostaja pidättää itsellään oikeuden arvioida tarjoajan taloudelliset edellytykset toimia, jos tarjoajalla on huomattavan paljon verovelkaa tai maksamattomia eläkevakuutusmaksuja, vaikka niistä olisi tehty maksusuunnitelma tai maksusopimus Vaatimus 2 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkopidätysrekisteriin (ennakkoperintärekisteriotteen tulee olla voimassa maksupäivänä) ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - kaupparekisteriote - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 5

7 Tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan sopimusaikana kulloinkin voimassa olevia työehtosopimuksia. Liikennöinnissä tulee ottaa huomioon työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoihin liittyvät velvoitteet Vaatimus 3 Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Tarjoukseen liitettävät selvitykset: - tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat viimeiseltä tilikaudelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajan on toimitettava selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään Vaatimus 4 Tarjoajaa tai sen johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu rikosrekisterissä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 ) Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset Vaatimus 5 Tarjoajalla tulee olla voimassa olevien henkilöliikennettä koskevien säädösten mukaan oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomessa ja liikenteestä vastaavan henkilön tulee täyttää säädöksissä määrätyt ehdot (selvitys tulee toimittaa tarjouksen liitteenä). Tarjoajalla on lupa tarjotun toiminnan harjoittamiseksi. Tarjoukseen on liitettävä selvitys: - voimassa olevien henkilöliikennettä koskevien säädösten mukainen oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen Suomessa Vaatimus 6 (linja-autot) 6

8 Tarjoajalla on oltava viimeistään sopimuskauden alkaessa laatuohjelma, joka sisältää seuraavat osa-alueet: 1. Yritysjohdon asettamat laadun ylläpidon periaatteet 2. Laatuasioiden organisointi ja vastuuhenkilöt 3. Kuljettajien ja työnjohdon pätevyys ja koulutusohjelma 4. Laatuohjauksen toimenpiteet 5. Ajoneuvojen teknisen laadun ylläpito Pyydettäessä toimitettava selvitys: - selvitys laatuohjelmasta 5. Kalusto-, ympäristö- ja laatuvaatimukset Tarjottavan sopimuskaudella käytettävän autokaluston sekä tuotettavan palvelun on täytettävä vähimmäisvaatimukset, mitkä on lueteltu liitteessä 8. Tarjottavan liikenteessä käytettävän autokaluston tiedot on ilmoitettava kalustoluettelo lomakkeella 3. Alkolukko: Laki alkolukon käytöstä koululais- ja päiväkotikuljetuksesta (1110/2010), annettu Helsingissä Lain (1109/2010) 1 mukaan esiopetukseen, perusopetukseen ja lisäopetukseen osallistuvien oppilaiden kuljetuksissa on käytettävä alkolukolla varustettua ajoneuvoa. Alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 7 :n 2 momentissa tarkoitettu todistus alkolukon asennuksesta ja kalibroinnista on toimitettava tarjouksen liitteenä. Liikennöitsijä on velvollinen toimittamaan ostajalle todistuksen liikenneluvan voimassaolosta. Liikenteessä käytetyn kaluston kulutustiedot polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästön osalta ajettua kilometriä kohden on ilmoitettava ostajalle pyydettäessä. Ostoliikenteeseen tarkoitettu kalusto on oltava valmiina valitulla palvelun tuottajalla heinäkuun 2014 loppuun mennessä. Erityisestä syystä liikenteessä voidaan käyttää häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti myös sovitusta poikkeavaa autokalustoa. Tästä tulee kuitenkin viivytyksettä ilmoittaa ostajalle, jos tällaisia autoja käytetään pitempään kuin kahtena perättäisenä päivänä. 7

9 Vara-autot: Liikennöitsijä on velvollinen asettamaan liikenteeseen tilapäisesti vara-autoja, jos matkustajamäärä sitä edellyttää ja jos vara-autot on järjestettävissä kohtuullisin kustannuksin. Ostajalla ei ole velvollisuutta maksaa vara-autojen käytöstä erillistä korvausta. Liikennöitsijä on velvollinen huolehtimaan siitä, että mikäli kalusto rikkoutuu kesken ajoreitin, vara-auto tulee paikalle ja koululaiskuljetus jatkuu sujuvasti. Ostaja ja liikennöitsijä sitoutuvat kiinnittämään huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. Asiakaspalvelussa tulee noudattaa Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymää koululaiskuljetusopasta. Opas löytyy osoitteesta 6. Häiriötilanteet Liikennöitsijä on velvollinen häiriötilanteessa (esim. rikkoutunut auto tai sairastuminen jne.) järjestämään tarjoamansa kohteen kuljetukset. Tarjouksen yhteydessä on annettava selvitys häiriötilanteisiin varautumisesta. Liikennöitsijän on ilmoitettava häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta logistiikkapalveluyksikköön. 7. Alihankkijan käyttäminen ja konsortiot Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksessa tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Liikennöitsijällä on oikeus käyttää vakituisesti alihankkijanaan ostoliikennesopimuksessa mainittua liikennöitsijää. Liikennöitsijä voi myös kesken sopimuskauden ottaa ostajan suostumuksella vakinaiseksi alihankkijakseen toisen liikennöitsijän. Ostaja voi kuitenkin kieltää alihankkijan käyttämisen, jos esitetty alihankkija ei täytä ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää mahdollisesti käyttämänsä alihankkijan ostajalla. Liikennöitsijä voi ilman ostajan suostumusta häiriöttömän liikennöinnin turvaamiseksi tilapäisesti käyttää alihankkijanaan myös muuta kuin ostoliikennesopimuksessa mainittua liikennöitsijää. Tästä tulee kuitenkin ilmoittaa viivytyksettä ostajalle. Alihankintana ajetun liikenteen tulee täyttää ostoliikennesopimuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa määritellyt edellytykset. 8

10 Liikennöitsijä vastaa alihankkijansa toimista ostajalle kuin omistaan. Pyydettäessä liikennöitsijän on toimitettava alihankkijasta ostajan edellyttämät kelpoisuuteen liittyvät todistukset ja selvitykset. Työyhteenliittymän tulee kuvata siihen kuuluvien osapuolten vastuu- ja työnjako hankkeessa, sekä nimetä yksi päävastuullinen toimittaja. Päävastuullinen toimittaja allekirjoittaa yksin sopimuksen ja vastaa yksin sopimuksen mukaisista velvoitteista tilaajalle (kokonaisvastuullinen toimittaja). Sopimuskauden aikana työyhteenliittymän jäsenillä tulee olla keskinäinen sitova sopimus tai muu sitoumus, joka jatkuu sopimuskauden ajan. 8. Liikenneluvan automäärä Liikennöitsijän oikeutta ottaa osaa tarjouskilpailuun ei rajoiteta viran puolesta hänen liikenneluvassaan määritellyn automäärän perusteella. Liikennöitsijän tulee kuitenkin tarjousta tehdessään ilmoittaa se automäärä, jolla hän ottaa osaa tarjouskilpailuun. Tähän määrään tulee sisällyttää niin liikennöitsijän omassa käytössä olevat autot kuin myös esitetyn alihankkijan käytössä olevat autot sekä mahdollisesti hankittavat autot, jotka on tarkoitettu kohteen liikennöintiin. Liikennöitsijä vastaa siitä, että hänen tarjouksestaan ilmenee yllä mainittu automäärään perustuva rajoitus. Mikäli liikennöitsijä ei tee edellä mainitun kaltaista automäärää koskevaa rajoitusta, hän vastaa vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos syntynyt ostoliikennesopimus purkautuu siitä syystä, että liikennöitsijän automäärä ei riitä liikennöinnin hoitamiseen. 9. Varikkopalvelu tai asemapaikka Linja-autot/pienoislinja-autot: Tarjouksessa ilmoitetaan varikkopalvelujen sijainti tai suunnitelma varikkopalveluiden järjestämisestä, jos liikennöitsijällä ei ole varikkoa. Mikäli tarjoajalla ei ole varikkoa, selvitys varikkopalveluiden järjestämisestä on annettava viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen sopimusliikenteen alkamista. Taksit: Tarjouksessa ilmoitetaan asemapaikan sijainti. Liikennöitsijän on ilmoitettava logistiikkapalveluyksikköön, jos sopimuskauden aikana tulee muutoksia varikko- tai asemapaikkaan. 9

11 10. Tarjouksen laatiminen Tarjous tulee tehdä tarjouslomakkeella; liite 2 Tarjous laaditaan suomen kielellä. Tarjous on sitova. Tarjouksen tulee sisältää vaaditut tiedot ja selvitykset. Tarjousta ei saa sitoa minkään muun tarjouskilpailun ratkaisemiseen. Liikennöitsijä sitoutuu hoitamaan tarjoamansa liikennöinnin vaikka ostaja ei ostaisi kaikkia liikennöitsijän tarjoamia kohteita. Kukin kohde käsitellään erikseen. Tarjoaja ei voi jättää kokonaishintaa kaikista kohteista yhteensä tai sitoa hintoja toisiinsa. Hankinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä ja soveltuvin osin julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009, PALVELUT), tarjouspyynnön liitteenä 10. Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Jokaisen yhteistarjoukseen osallistuvan yrityksen on lisäksi osallistuttava suorituksen tekemiseen merkityksellisellä panoksella, joka ei ole korvattavissa kenenkään muun yhteistarjoukseen osallistuvan toimesta. Jokaisen yhteistarjoukseen osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikenteestä. Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä ja kapasiteetti, jolla osallistuu tarjouskilpailuun. 11. Asiakirjojen julkisuus Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, että ne eivät sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli liike- ja ammattisalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin järkevän tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, on siitä erikseen mainittava ja tiedot on merkittävä erilliselle liitteelle. Hinta ei ole liikesalaisuus. 12. Matkustajat ja avoimen joukkoliikenteen matkustajatulot 10

12 Kyytiin voidaan ottaa itse maksavia asiakkaita, jos kyytiin mahtuu. Ostaja tai koulut eivät vastaa ulkopuolisten matkustajien kyytijärjestelyistä. Ulkopuolisten matkustajien kuljetukset eivät saa vaikuttaa ajoreittiin, aikatauluun, eikä kasvattaa kalustovaatimuksia. Liikenteessä ulkopuolisilta matkustajilta saatavat matkustajatulot tuloutetaan ostajalle vähentämällä ne maksettavasta liikennöintikorvauksesta. 13. Lippu- ja maksujärjestelmät sekä asiakashinnat Linja-autot/pienoislinja-autot: Yhteistä lippu- ja maksujärjestelmää hallinnoimaan ja operoimaan ovat toimivaltaiset viranomaiset perustaneet TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy nimisen yhtiön. Valtakunnallinen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotto viivästyy arviolta 6-12 kuukautta. Viiveajalla alkaen toteutetaan lippu- ja maksujärjestelmäpalvelut jatkamalla ostajan toimialueella nykyisin käytössä olevan Oy Matkahuolto Ab:n järjestelmän käyttöä nykyisenkaltaisena. Pakolliset, jokaisella viranomaisalueella käyttöön tulevat liput ovat kertalippu, kausilippu ja arvolippu. Muut liput ovat valinnaisia lipputuotteita, joiden käyttöönotosta päättää kukin toimivaltainen viranomainen omalla alueellaan. Tarjoajan on otettava huomioon tarjousta tehdessään, että ostaja ei ole tarjouspyyntövaiheessa päättänyt yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta eikä mahdollisesti käyttöönotettavista vyöhykkeistä tai lipputuotteista. Matkustajat maksavat autossa viranomaisen käytössä olevilla matkakorteilla tai käteisellä voimassa olevien taksojen mukaisesti. Perusopetuksen oppilaat kulkevat autossa koululta saamillaan näyttölipuilla. Laitekustannuksista vastaa liikennöitsijä. Valittu liikennöitsijä vastaa maksulaitteidensa toimivuudesta ja mahdollisista maksulaitteidensa ja varikkojärjestelmiensä päivittämisestä aiheutuvista kustannuksista. Taksit: Matkustajat maksavat voimassa olevan linja-autotaksan mukaisen maksun. 14. Tiedot liikennöitsijästä Tarjoaja toimittaa tarjousliitteessä 2 pyydetyt todistukset ja selvitykset kelpoisuutensa todentamiseksi. Liikennöitsijä on työnantajana velvollinen huolehtimaan rikostaustan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/ ). 11

13 Tarjouksen voittaneen liikennöitsijän on ennen liikennöinnin alkamista esitettävä rikosrekisteriotteensa sekä todistus työntekijöittensä ja alihankkijansa rikostaustan selvittämisestä logistiikkapalveluyksikölle mennessä ja ote ei saa olla yli kuutta (6) kuukautta vanhempi. Liikennöitsijä toimittaa vuosittain todistuksen 31.7.mennessä ilman erillistä pyyntöä siitä, että hän on selvittänyt oman, sekä työntekijöittensä ja alihankkijansa rikostaustat. 15. Tarjoushinta ja tarjottavat kohteet: Kuljetuksien odotusajoista ei suoriteta erillisiä korvauksia (mm. ruuhka-ajoista, liityntäkuljetuksissa odotuksista, vesistöjen ylittämistä lautalla tai lossilla tai lauttojen tai lossien odotusaikoja). Mikäli henkilökuljetuspalveluille määrätty arvonlisävero muuttuu joko säädösmuutoksen tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, palvelujen hinnat muuttuvat vastaavasti. Valuutan arvon tulee olla euro ( ). Mikäli liikennöitsijän asemapaikka tai varikko sijaitsee toisen kunnan alueella, alkaa laskutusoikeus vasta Savonlinnan kaupungin puolella Kohteet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 (tarjoajan on otettava tarjousta tehdessään huomioon, että ostaja ei mahdollisesti osta kohteita 4.2. ja 4.4.) Kohteiden kuljetuksessa käytetään enimmäishintataulukkoa, joka on liitteenä 6. Taulukon mukaiset enimmäishinnat sisältävät arvonlisäveron. Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan kohteen numeron, kohteeseen varatun auton/autojen määrän, istumapaikkamäärän, alennusprosentin sekä reitin lähtö- ja päätepisteen. Lisäksi liikennöitsijä ilmoittaa kohteen edestakaiset ajokilometrit ja reitin arvonlisäverollisen päivähinnan. Annettua päivähintaa ei käytetä tarjousten vertailuhintana. Annettu alennusprosentti on voimassa koko sopimuskauden. toimittaa vuosittain lukujärjestysten mukaiset ajolistat liikennöitsijälle ennen lukuvuoden alkua. Liikennöitsijä ilmoittaa tarkistetun hinnan logistiikkapalveluyksikköön tarkistettuaan ajoreitit ja kilometrit. Kilometrihintaan sisältyy myös urheiluvälineiden kuljetus. Avustamislisää voidaan maksaa, jos matkustajan kuljettaminen edellyttää kalustoa, jossa on asianmukainen vammaisvarustus. Avustamislisä on LVM:n taksan mukainen. Avustamislisän veloitusoikeudesta sovitaan tilaajan kanssa etukäteen. 12

14 15.2. Kohteet 1.1, 3.1, 4.7 Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan kohteen päivähinnan euroina. Tarjoushinta on ilmoitettava arvonlisäverottomana, sekä arvonlisäverollisena, kahden desimaalin tarkkuudella. Tarjoushintaan sisältyy perusopetuksen oppilaiden näyttölipuilla tekemät matkat. Viikoittaisten ajokilometrien ylityksen tai alituksen vuoksi, tarjoaja merkitsee tarjoukseensa muutoskilometrin hinnan. Kohteen arvioidut yhdensuuntaiset kilometrit on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1. Arvioitu viikkokilometrimäärä voi ylittyä tai alittua 30 km:llä, ilman erillistä liikennöintikorvausta tai liikennöintikorvauksen vähentämistä. Liikennöitsijä ilmoittaa logistiikkapalveluyksikköön, mikäli arvioidut viikkokilometrimäärät ovat ylittyneet tai alittuneet. Muutokset huomioidaan seuraavassa laskutuksessa. 16. Hinnantarkistus Henkilöautot/tila-autot: Käytettäviä enimmäishintoja muutetaan sopimuskaudella aina Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) kuluttajataksan muutosta vastaavalla prosentilla. Perusteettomia hintamuutoksia ei hyväksytä. tarkistaa tarjouspyynnön liitteenä 6 olevat enimmäishinnat elokuussa Liikennöintikorvaus maksetaan tarkistetun enimmäishintataulukon mukaan huomioiden tarjoajan antama alennusprosentti Linja-autot/pienoislinja-autot: Liikennöintisopimuksen mukaisen korvauksen määrää tarkistetaan kerran vuodessa Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kaupunkiliikenteen kustannusindeksiä (2010=100), osaindeksi kaupunkiliikenne mukaan. Liikennöitsijä ilmoittaa uuden tarkistetun sopimushinnan sähköpostitse logistiikkapalveluyksikköön kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä ja logistiikkapalveluyksikkö tarkistaa esitetyn uuden sopimushinnan ennen sen hyväksymistä. Lähtötason kustannusindeksinä on vuoden 2014 helmikuun indeksiluku, joka on 111,5. Arvonlisäverotonta korvausta voidaan joko korottaa tai alentaa tarkistusindeksin perusteella. Tarkistus suoritetaan vuosittain heinäkuussa ja ensimmäinen tarkistus on vuonna Tarkistettua korvausta maksetaan tarkistusajankohtaa seuraavan kuukauden alusta lukien (elokuu). 13

15 17. Maksuehto Maksuehto on 21 päivää laskun saapumisesta ja viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutus ym. lisiä ei hyväksytä. 18. Tarjouskilpailun ratkaisuperusteet Tarjousten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan. Tarjouskilpailu ratkaistaan annettujen tarjousten perusteella. Valinta suoritetaan niiden tarjousten kesken, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot sekä ovat tulleet määräajassa (myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon). Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten hintavertailu 1. Tarjouskilpailua ratkaistaessa suljetaan aluksi pois ne tarjoajat, joiden tekniset, taloudelliset tai muut seikat huomioon ottaen ei voida arvioida selviytyvän tarjouspyynnön velvoitteista. a) tarjoajan tekninen suorituskyky arvioidaan niin heikoksi tai taloudellinen tilanne niin huonoksi, että tarjoajalla voidaan perustellusti olettaa olevan vaikeuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteet b) tarjoaja ei täytä henkilöliikennelainsäädännössä asetettuja vaatimuksia c) tarjoajalla ei ole voimassa olevaa joukkoliikennelupaa tai taksilupaa d) tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä liikenteen harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta, jota ei ole pidettävä vähäisenä, tai on ostoliikenteen harjoittamisessa syyllistynyt vakavaan sopimus- tai muuhun menettelyrikkomukseen e) tarjoaja on antanut tarjouskilpailun yhteydessä ostajalle vääriä tietoja Tarjousyhteenliittymään osallistuneet jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset arvioidaan erikseen ja ne voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. 2. Toisessa vaiheessa tarjousten vertailusta suljetaan pois tarjous, jos: a) se ei täytä tarjouksen muodolle asetettuja vaatimuksia b) siinä ei ole vastattu kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin seikkoihin c) tarjottu palvelu ei täytä sille asetettuja ehdottomia vaatimuksia d) tarjous ei vastaa pyydettyjä teknisiä ja kaupallisia vaatimuksia 3. Kolmannessa vaiheessa tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjoukselle ja palvelun laadulle asetetut vaatimukset, vertaillaan seuraavasti 14

16 Kohteet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 (tarjoajan on otettava tarjousta tehdessään huomioon, että ostaja ei mahdollisesti osta kohteita 4.2. ja 4.4.) Vertailuhinnan laskennassa otetaan huomioon tarjoajan antama alennusprosentti. Kilpailun perusteella valitaan se tarjous, joka on ostajalle kokonaistaloudellisesti kohde/reittikohtaisesti edullisin, huomioiden sopiva autokoko, asemapaikka ja kapasiteetti kuljetettavien oppilaiden määrään nähden sekä kohteiden toimivuus (aamu- ja iltapäiväreitit). Kohteet 1.1, 3.1, 4.7 Valintaperusteena on halvin päivähinta. 19. Tarjouskilpailun ratkaisemisesta tiedottaminen ja sopimuksen syntyminen Ostaja voi hylätä kaikki tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Ostaja voi hylätä kaikki tai osan tarjouksista, jos käytettävissä olevien määrärahojen määrä sitä edellyttää. Sopimus tulee kaupunkia sitovaksi siinä vaiheessa, kun hankinnasta on allekirjoitettu kirjallinen hankintasopimus tai kun kaupunki on päättänyt panna päätöksen täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Tarjouskilpailun ratkaisemisesta ilmoitetaan kirjallisesti kaikille tarjouksen tehneille. Hankinta-asiakirjat ovat julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääasiallisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä tekemään niin, että ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava ja ne tulee olla erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja koskevat hintatiedot ovat julkisia. Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen liikennöitsijän kesken solmitaan ostoliikennesopimus. 20. Muutokset ja hankinnasta luopuminen Ostaja voi muuttaa tai tarkistaa kilpailukohteita tarjouskilpailun aikana ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä, jos tätä voidaan esille tulleiden seikkojen perusteella pitää perusteltuna. Mikäli tässä tarkoitetut muutokset ja tarkennukset sitä edellyttävät, voidaan tarjousten jättämiselle varattua määräaikaa pidentää. Muutoksista ja tarkennuksista ilmoitetaan kaikille tiedossa oleville tarjousasiakirjat pyytäneille. 15

17 Milloin olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat siten muuttuneet, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla, ostaja voi luopua kilpailukohteesta kesken tarjouskilpailun. 21. Kaluston tarkastukset Ostajalla on oikeus tarkastaa tarjoajan ja esitetyn alihankkijan autokalusto ja huoltopalvelut. Tarkastukset eivät vähennä tarjoajan vastuuta ja velvollisuuksia. 22. Hankintaan liittyvät kysymykset Mahdolliset hankintaan liittyvät kysymykset tulee toimittaa viimeistään klo mennessä sähköpostilla osoitteeseen: Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Sähköpostin aiheena on ehdottomasti oltava Punkaharjun koululaiskuljetusten lisätietopyyntö.. Tarjoaja ei voi jälkikäteen vedota tietämättömyyteen. Puhelimitse esitettyjä lisäkysymyksiä ei oteta vastaan. Esitettyihin lisäkysymyksiin vastataan tarjouspyynnön saaneille sähköpostitse viimeistään Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollista tarkentavista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat ostajaa sitovia. 23. Tarjousten jättäminen Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa viimeistään klo mennessä osoitteella: Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala Olavinkatu 27, Savonlinna Kirjekuoressa tulee olla merkintä PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUSTEN TARJOUS sekä EI SAA AVATA. Lisäksi kirjeessä on oltava lähettäjän yhteystiedot. Hallintolain 434/ :n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon, vaan ne palautetaan avaamattomana lähettäjälle. 16

18 Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoavan yrityksen yhteyshenkilö, jolta ostaja voi pyytää tarjoukseen mahdollisesti liittyviä lisätietoja sekä tarjoavan yrityksen sähköpostiosoite, johon hankintapäätös voidaan toimittaa. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjousasiakirjoja ei palauteta tarjoajille, pois lukien myöhästynyt tarjous. 24. Tarjousten avaaminen Tarjoukset avataan avaustilaisuudessa. Saapuneet tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen saakka. Tilaisuudesta laaditaan pöytäkirja. Tarjouksen tekijät eivät osallistu tarjousten avaamiseen. 25. Liikennöintisopimus Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen ja tarjouskilpailun voittaneen/tarjouskilpailussa hyväksytyn tarjouksen tehneen liikennöitsijän kanssa solmitaan ostoliikennesopimus. Savonlinnassa SAVONLINNAN KAUPUNKI Pia Hokka-Itkonen logistiikkapäällikkö puh LIITTEET: Liite 1, Aikataulut, reitit ja arvioidut matkustajamäärät Liite 2, Tarjous Liite 3, Kalustoluettelo Liite 4,Ostoliikennesopimusluonnos, sisältö sitoo tarjoajaa tarjousta tehtäessä Liite 5, Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päiväkotikuljetuksissa 1110/2010 Liite 6, Enimmäishintataulukko Liite 7 a ja b, Koulujen työajat lkv ja esiopetuksen toiminta-ajat Liite 8, Kalusto-, ympäristö- ja laatuvaatimukset Liite 9, Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen Liite 10, JYSE 2009 PALVELUT Liite 11-18, Linja-autojen reitit 17

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013

Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013 Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 1 UUDENKAUPUNGIN Tarjouspyyntö 1(6) KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus 18.3.2014 Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 Pyydämme Teitä tarjoamaan koulujen oppilaskuljetuksia ja hammashuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS

LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS LIIKENNEPALVELUJEN HANKINTA OSTOLIIKENNESOPIMUS (MALLI) 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 3 OSTOLIIKENNESOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 2 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 3 3 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA

TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA MATERIAALIHALLINTO 29.10.2013 13234 Henkilökuljetukset TARJOUSPYYNTÖ SIVISTYSKESKUKSEN JA VANHUSTYÖN HENKILÖKULJETUKSISTA SEINÄJOEN KAUPUNGIN ALUEELLA Seinäjoen kaupungin materiaalihallinto pyytää sitovaa

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta.

Kaluston on täytettävä vähintään Euro III -luokan päästötasot. Kaluston ikä saa olla sopimuskauden ajan enintään 15 vuotta. LIITE 1A HANKINNAN KOHDE OPPILAS- JA PALVELUKULJETUKSET 1. LÄHTÖTILANNE Tilaaja järjestää oppilaskuljetukset ensisijaisesti olemassa olevaa linjaliikennettä käyttäen. Lisäksi tilaaja voi järjestää oppilaskuljetukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA TARJOUSPYYNTÖ 1.10.2014 1626/02.08/2014 TARJOUSPYYNTÖ TURVAPUHELIMISTA JA -PALVELUISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn vanhustenhuollon turvapuhelinlaitteistosta alla mainittujen

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot