Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.2.2008 49"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 39 Työjärjestyksen hyväksyminen 40 Lausunnon antaminen Etelä-Savon maakuntakaavaluonnoksesta 41 Teknisen lautakunnan päätösvalta urakkatöitä annettaessa vuonna Vuokrasopimuksen hyväksyminen/fma Lorren Tmi 43 Mikkelin Musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n hallituksen jäsen 44 Hirvensalmen kunnan hankintaohjeen hyväksyminen 45 Alitilittäjän oikeuden myöntäminen 46 Mikkelin seudun vastaukset PARAS-lisäkysymyksiin 47 Etuosto-oikeuden käyttäminen 48 Ilmoitusasiat 49 Lausunto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vuoden taloussuunnitelmaan sekä alueellisen kehittämistoiminnan strategisista linjauksista vuoteen 2015 ja terveydenhuollon alueellisesta järjestämissuunnitelmasta vuosille Tietoteknisen ympäristön ylläpito-, huolto- ja tukipalvelut Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 49 Aika: klo Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen Maarit Honkanen Hannu Ripatti Pirkko Luntta, vj Ritva Pöyry, vj Muut läsnäolijat: Juhani Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seija Väisänen, kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä 37 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 38 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukkapekka Lempiäinen ja Maarit Honkanen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Esko Kekkonen puheenjohtaja Mervi Simoska pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Jukkapekka Lempiäinen Maarit Honkanen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 39 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä lisälista

4 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVALUONNOKSESTA Khall. 40 Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää lausuntoa Etelä-Savon maakuntakaavaluonnoksesta mennessä. Kunta on antanut lausuntonsa maakuntakaavan tavoitteista :n 201 kohdalla. Samassa kunta on linjannut omia tavoitteitaan ja näkemyksiään maakuntakaavan sisällöksi. Kunta korosti edelleen laatimassa kannanotossaan, että maakuntakaavan tavoitteissa on tuettava aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittymisen on perustuttava ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Lisäksi alueiden käytöllä on edistettävä kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittymistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvalla alueella on kiinnitettävä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Kunta korosti lausunnossaan myös, että maakuntakaavan tavoitteissa on otettava huomioon haja-asutuksen yksityistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. Etelä-Savon erityispiirteenä oleva vesistö huomioon ottaen vapaa-ajan asumisen muuttaminen pysyvään asumiseen on alueiden käytössä huomioitava maaseudun vahvuustekijöinä, joka tukee nykyistä ja vahvistaa jo olemassa olevaa palveluverkkorakennetta koulut, tiestöt jne. Hirvensalmen kunnassa alueiden käytössä tukeudutaan kaavoitukseen. Puulaveden rannat on jo yleiskaavoitettu. Vahvistettu ovat myös Ryökäsveden ja Liekuneen yleiskaavat. Taajaman yleiskaavaa on tarkennettu sekä taajama-aluetta on laajennettu koskemaan Vilkonharjun Liukonniemen aluetta. Kunta on asumis- ja elinkeinorakenteelle osoittamassa kaavoituksella toimintoja mm. Uutelan, Pöyryn sekä Kissakosken alueelle. Kissakoskella sijaitsee mm. Veisto Oy:n saha. Kunta pitää tärkeänä, että 5-tien varren rakentamista ja kehittämistä tuetaan. Maankäytön suunnittelussa Hirvensalmen kunta tukee myös Vilkon Oy:n toimintoja Pöyryn kylässä, joita on turvattu jo yleiskaa-

5 Kunnanhallitus valla sekä asemakaavalla. Kaavoitustyössä kunta jatkaa rantayleiskaavoitusta. Hirvensalmen kunta on käynnistämässä Suonteen ja Vahvajärven rantayleiskaavoitustyötä. Matkailun osalta maakuntakaavan tavoitteessa on jatkettava nykyistä toimintamallia. Hirvensalmen kunnassa matkailun painopistealueet ovat keskittyneet Kissakosken tehtaan sekä Satulinnan alueelle Pöyryn kylässä. Alueiden käytön tavoitteissa on turvattava ko. matkailukeskusten kehittyminen sekä maatilamatkailu ja olemassa olevat ja kehittyvät reitistöt, mm. kelkkailureitistö. Puula- Kyyvesialueen vesistömatkailun kehittämiselle on maakuntakaavassa turvattava edellytykset. Liikenteen osalta maakuntakaavan tavoitteissa tulee ottaa huomioon haja-alueen liikenteen yhteydet ja alempi tieverkko. Tieverkkoa tulee ylläpitää. Myös alemman tieverkon riittävä ylläpito on tärkeää, koska sen on elintärkeä maaseudulla asumiselle, elinkeinoelämälle ja yritystoiminnalle. Maakuntakaavan tavoitteisiin vesihuollon osalta on huomioitava 2005 valmistunut Mikkelin seudun alueellinen vesihuollon yleissuunnitelma. Suunnittelutyö on vuoteen 2030 ulottuva toimenpideohjelma veden hankinnan ja jätevesien käsittelyn tehostamiseksi Mikkelin seudulla. Alueiden käytöllä on edistettävä kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden välillä on edistettävä mahdollisuuksien mukaan. Alueiden käytöllä on tuettava luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Tavoitteissa on otettava huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. Alueiden käytön tavoitteissa, koskien luonto- ja kulttuuriympäristöä, niiden erityispiirteet tunnistetaan ja alueidenkäyttö sovitetaan mahdollisimman tasapainoisesti yhteen poikkeuksellisten luonnon olojen ja kulttuuriarvojen suojaamiseksi. Luonnon- ja kulttuuriympäristön tavoitteissa on tuettava luonnonoloihin sopeutuneiden omaleimaisten kylä- ja kulttuuriympäristön säilymistä ehyenä. Maakuntakaavoittaja Vauhkosen kanssa oli aiemmin sovittu, että Paras-hankkeen Hirvensalmen Mikkelin - Ristiinan - kaupunkisuunnitelman mukainen maankäytön strategian linjaukset sisällytetään maakuntakaavaan. Nyt saatujen tietojen mukaan näin ei ole käymässä, vaikka kaupunkisuunnitelman maakäytön

6 Kunnanhallitus linjaukset ovat kolmen kunnan valtuustojen hyväksymä erittäin merkittävä periaatteellinen kannanotto. Maakuntakaavan tulisi olla työkalu, joka antaa maakunnan yrityksille ja tänne tuleville yrityksille mutkattoman mahdollisuuden omalle toiminnalleen. Kaavan on mahdollistettava sellaistenkin toimialojen, yritysten ja hankkeiden toteutus, joita tänä päivänä emme osaa edes ennustaa. Mm. kansainvälisten liikkeiden ja yritysten sijoittumiselle tänne Pietarin läheisyyteen on raivattava tilaa. Hirvensalmen kunta edellytti kannanotossaan, että kaupunkiseutusuunnitelman mukaisesti 5-tien ympäristö Mikkelistä Uutelaan merkitään ylikunnalliseksi työpaikka- ja palveluelinkeinojen alueeksi, jolla turvataan työpaikkojen sijoittuminen alueelle. Lisäksi kunta esittää, että Savonradan varaus poistetaan 5-tien liikennekäytävästä, koska se rajoittaa liikaa alueen elinkeinopoliittista hyödyntämistä. Uusi Savonradan linjaus olisi perusteltua merkitä Heinola-Mäntyharju-Mikkeli akselille, jolloin nykyistä rataverkkoa pystyttäisiin hyödyntämään, aiheutettaisiin ympäristölle vähemmän kuormitusta sekä saataisiin hanke toteutettua pienemmillä taloudellisilla panoksilla, jolloin toteuttaminenkin olisi realistisemmalla pohjalla. Kunta korostaa edelleen, että haja-asutusalueen elinvoimaisuus on maakuntakaavassa turvattava, eikä kaavoituksella saa sitä heikentää rajoittamalla maankäyttöä liikaa erilaisin varauksin ja rajoittavin kaavamerkinnöin. Kj. Hirvensalmen kunta lausuu maakuntakaavaluonnoksesta seuraavaa: Maakuntakaavaluonnoksessa ei ole huomioitu valmisteilla olevan Uutelan osayleiskaavan tavoitteita. Maakuntakaavan tavoitteiden lausunnossa olemme todenneet, että mm. Uutelan alueelle tulee osoittaa VT 5:n varteen asumis- ja elinkeinorakenteelle toimintoja ja kehittää niitä. VT 5:n ja sen lähiympäristö on merkittävä maakuntakaavaan kehittämisalueena koko maakuntakaavan alueella samalla tavalla kuin Pohjois-Savon maakuntaliitto on merkitsemässä omalle alueelleen laadittavaan maakuntakaavaan. Liitteenä Hirvensalmen kunnan esitys kehittämisalueen laajuudesta kuntansa alueella VT5:n osalta. Kehittämisalue-merkintäalueella on eri liittymien rooli ratkaistava yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella. Maakuntakaavassa voi olla myös muita kehittämisaluemerkintöjä, mutta Mikkelin ja sen ympäristön maakuntakeskuksen merkitystä tulisi korostaa muista kehittämisaluemerkinnöistä poikkeavalla

7 Kunnanhallitus merkinnällä maakuntakeskuksen ja Itä-Suomen läänin pääkaupungin arvon mukaisesti. Myös kuntien keskustaajamat, kuten Hirvensalmen kirkonkylä, olisi merkittävä riittävän laajasti kehittämisalueiksi. Voimalinjavaraus on huomioitava siten, että se ei vaikeuta Uutelan alueen maankäyttöä. Kunta esittää edelleen, että Savonradan varaus poistetaan VT 5:n liikennekäytävästä, koska se rajoittaa liikaa alueen elinkeinopoliittista hyödyntämistä. Uusi Savonradan linjaus olisi perusteltua merkitä Heinola-Mäntyharju-Mikkeli akselille, jolloin nykyistä rataverkkoa pystyttäisiin hyödyntämään, aiheutettaisiin ympäristölle vähemmän kuormitusta sekä saataisiin hanke toteutettua pienemmillä taloudellisilla panoksilla, jolloin toteuttaminenkin olisi realistisemmalla pohjalla. Etelä-Savon maakuntakaavaluonnoksessa uusina maisemaalueina merkitty Hirvensalmen kuntaan alueelle Monikkalan, Pöyryn ja Syväsmäen kulttuurimaisemat. Uusi Pöyryyn merkitty kulttuurimaisema ma tulee poistaa tai tarkentaa. Hirvensalmen kunta ei näe merkintää tuossa laajuudessaan tarpeellisena. Merkintä tulisi vähintään tarkentaa koskemaan Mäntyniemen yksityistien varressa olevaa maisemaa. Maakuntakaavaluonnoksessa ei ole otettu huomioon Hirvensalmen, Mikkelin ja Ristiinan kuntien kaupunkiseutusuunnitelmien strategisia linjauksia maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta, vaikka ne ylikunnallisina kuuluisivat maakuntakaavaan.

8 Kunnanhallitus TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALTA URAKKATÖITÄ ANNETTAESSA VUONNA 2008 Tekn.ltk Teknisten palveluiden päävastuualueen johtosäännön mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvalta on: 3 :n kohta 4 Valitsee suunnittelijat ja tekee suunnittelusopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää. 3 :n kohta 5 Valitsee urakoitsijat ja tekee urakkasopimukset niissä tapauksissa, joissa kustannukset eivät ylitä kunnanhallituksen vuosittain vahvistamaa enimmäiseuromäärää. Tekn.joht. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle 3 :n kohdassa 4 mainituksi ylärajaksi ja kohdassa , alv 0 %. Khall. 41 Kj. Kunnanhallitus päättää, että teknisen lautakunnan päätösvalta teknisen palveluiden päävastuualueen johtosäännön 3 :n kohdassa 4 on euroon saakka ja 3 :n 5 kohdassa euroon saakka, alv 0 %.

9 Kunnanhallitus VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/FMA LORREN TMI Khall. 42 Hirvensalmen kunta ja FMA Lorren Tmi ovat solmineet vuokrasopimuksen koskien kunnan omistamien Kissakosken tehtaan toimitilojen vuokraamista yritykselle. Yhtiö vuokraa lähtien leipomotuotteiden valmistukseen toimitilat Kissakoskelta. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja vuokra 445 /kuukausi. Liitteenä 1 vuokrasopimus. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen.

10 Kunnanhallitus MIKKELIN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N HALLITUKSEN JÄSEN Khall Hirvensalmen kunta on jäsenenä Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry:ssä. Mikkelin Musiikkiopisto pyytää kuntaa tekemään vuosikokoukselle kirjallisen esityksen hallituksen jäsenestä ja varahenkilöstä toimikaudeksi Kj Kunnanhallitus esittää hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuosiksi Tuomo Rämää ja varajäseneksi Kari Kiviniemeä.

11 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN HANKINTAOHJEEN HYVÄKSYMINEN Khall. 44 Julkiset hankinnat avautuivat vuonna 1994 vapaasti kilpailtaviksi. Tällöin tuli voimaan laki julkisista hankinnoista (1505/92). Laki koski tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä silloin, kun mainittuja hankintoja tai muita toimintoja ei tehdä kunnan omana työnä. Hirvensalmen kunnassa hyväksyttiin kunnan hankintaohjeet kunnanhallituksessa Suomen hankintalainsäädäntö perustuu EY:n perustamissopimukseen sekä asiaa koskeviin hankintadirektiiveihin. EU:n parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2004 uudet hankintadirektiivit, jotka on implementoitu Suomessa sovellettaviksi uusilla hankintalaeilla, lailla julkisista hankinnoista (348/ 2007) eli hankintalailla ja lailla vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) eli erityisalojen hankintalailla, jotka tulevat voimaan Hirvensalmen kunnalle on laadittu uuden lain mukaiset hankintaohjeet. Tavoitteena on, että hankintatoimi on järjestetty tarkoituksenmukaisesti, hankintamenettely riittävän yhtenäinen ja kilpailutus saadaan toteutettua oikein. Hankintaohjeet ovat liitteenä 2. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevat Hirvensalmen kunnan hankintaohjeet. Ne astuvat voimaan alkaen.

12 Kunnanhallitus ALITILITTÄJÄOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN Khall 45 Elomaan koulu haluaa tukea oppilaiden terveellisiä välipala tottumuksia, tarjoamalla mahdollisuutta maksulliseen välipalaan iltapäivisin. Koulukeskuksessa on tehty syksyn 2007 aikana 3-9 luokan oppilaiden keskuudessa kysely, jossa kartoitettiin kiinnostusta maksulliseen välipalaan. Vastaajista 66 % vastasi, että ostaisi välipalan todennäköisesti muutamana päivänä viikossa. Perusturvajohtaja, Elomaan koulun rehtori sekä koulun keittiön henkilökunta aloittivat kokeilun välipalan myymiseksi iltapäivisin koulun ruokalassa. Kokeilu kesti tammikuun Tammikuun 2008 aikana välipaloja myytiin yhteensä 1046 kappaletta. Välipalanmyyntiä päätettiin jatkaa. Keittiön henkilökunnalta voi ostaa sarjalipukkeita välipalan ostamiseen. Kj Kunnanhallitus myöntää emäntä Hilkka Hasaselle alitilittäjäoikeuden koskien koulukeskuksen välipalamyyntiä sekä varojen tilittämistä kunnan tilille vuodelle Pohjakassan suuruudeksi päätetään 50.

13 Kunnanhallitus MIKKELIN SEUDUN VASTAUKSET PARAS-LISÄKYSYMYKSIIN Khall. 46 Hirvensalmen kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan kunnan vastauksia valtioneuvoston lähettämiin lisäkysymyksiin koskien kunnan laatimaa toimeenpanosuunnitelmaa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen. Mikkelin seutuvaliokunta on käsitellyt kuntien vastaukset kokouksessaan ja laatinut seudun yhteisen vastauksen. Liitteenä 3 seudun yhteinen vastaus. Kj Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen Mikkelin seudun yhteisen vastauksen valtioneuvoston lähettämiin lisäkysymyksiin koskien kunta- ja palvelurakenneuudistusta.

14 Kunnanhallitus ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN Khall Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kun- 47 nassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta ei ole, jos 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät 5000 neliömetriä tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana tai myyjänä on valtio tai sen laitos; 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Lain 21 :n mukaan päätöksen asiassa tekee kunnanhallitus, jollei se ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijan tehtäväksi. Kiinteistönomistajan kirjallisesta pyynnöstä, jossa on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite, kunta voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistö kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä myydään ilmoitetuilla ehdoilla. Mikäli kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeutta, päätöksestä voi valittaa lääninoikeuteen. Mikäli etuosto-oikeutta ei käytetä, päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Hirvensalmella etuosto-oikeuden käyttämistä koskevat päätökset tekee kunnanhallitus. Kunnalle on toimitettu seuraavat kiinteistönluovutusilmoitukset: 1. Pauli Kämppi/Ari ja Tarja Kämppi. 2. Väinö Hyyryläinen/Pasi Laitinen 3. Arto Andersin/Mika ja Pirjo Andersin. 4. Jouni Hämäläinen/Timo ja Anne-Helena Nironen 5. Sirkka Pöyry/Elias Pöyry 6. Jarmo ja Marjatta/Jarmo ja Salme Hämäläinen. Kj Kunnanhallitus päättää, että kunta ei käytä etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupoissa.

15 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtion- 48 viranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1. Opetusministeriön tarkistuspäätös v sivistystoimen valtionosuuksista. 2. Uudenmaan veroviraston tilitystulosteet Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätös Suonteen vesialueen ruoppaamisesta ja laiturin rakentamisesta. 4. Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätös koskien Tmi Oravalan hyväksymistä jätetiedostoon. 5. Tiehallinnon valtatien 5 parantamisen tiesuunnitelman hyväksymispäätös välillä Koirakivi-Hurus. 6. TE keskuksen joulukuun 2007 työnvoimatilanne. 7. Veroasiamiehen kertomus vuodelta Etelä-Savon maakuntaliiton lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. 9. Kuntien eläkevakuutuksen valtuuskunnan ja hallituksen Etelä-Savon koulutuksen ky:n hallituksen pöytäkirjat: Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Vierasvenesataman 1-vaiheen rakennustoimikunnan pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä.

16 Kunnanhallitus LAUSUNTO ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN VUODEN TALOUS- SUUNNITELMAAN SEKÄ ALUEELLISEN KEHITTÄISTOIMINNAN STRATEGISISTA LIN- JAUKSISTA VUOTEEN 2015 JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN ALUEELLI- SESTA JÄRJESTÄMISSUUNITELMASTA VUOSILLE Khall. 49 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri on pyytänyt kunnilta lausuntoa Etelä-Savon sairaanhoitopiirin vuoden taloussuunnitelmaan sekä alueellisen kehittämistoiminnan strategisista linjauksista vuoteen 2015 ja terveydenhuollon palvelujen alueellisista järjestämissuunnitelmista vuosille Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 13 2 momentin mukaan: Halitus laati ehdotuksen taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi. Taloussuunnitelman valmistelussa on jäsenkunnille annettava tilaisuus esityksen tekemiseen, jossa heidän tulee arvioida myös kuntayhtymän tarjoamien palvelujen käytön kehitystä. Hallituksen ehdotuksessa on käsiteltävä jäsenkuntien asiaa koskevia ehdotuksia ja esityksiä. Suunnitelmassa on sovittava alueellisesta yhteistyöstä ja palvelujen yhteensovittamisesta sairaanhoitopiirin alueella sijaitsevien sairaaloiden, terveyskeskusten ja tarvittaessa muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden kesken. Lisäksi sosiaalihuollon palvelut on tarvittaessa sovitettava terveydenhuollon palvelujen toiminnalliseen kokonaisuuteen yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa. Erityisesti on arvioitava alueen laboratoriopalvelujen, kuvantamispalvelujen, lääkinnällisessä kuntoutuksen ja päivystys- ja ensihoidon toiminnallinen kokonaisuus sekä tietohallinnon järjestäminen. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi ensimmäisen suunnitelman, jonka toteutumista arvioidaan vuosittain yhteistyössä alueen kuntien kanssa ja siihen tehdään tarvittavat muutokset. Suunnitelma esillä kokouksessa. Kj Kunnanhallitus toteaa, että alueellinen kehittämistoiminnan strategia ja järjestämissuunnitelma sisältää keskeiset yhteistoiminnan osa-alueet. Suunnitelmassa on huomioitu, että yhteispäivystys on kuormittunut siitä syystä, että perusterveydenhuollon päiväaikainen toiminta kaikilta osin ei ole kunnossa eikä palvelu ole saatavilla. Hirven-

17 Kunnanhallitus salmella on myös oltu huolissaan yhteispäivystyksen toimivuudesta, ja suunnitelmassa tulisi huomioida asiakkaiden ohjautuvuus päiväsaikaan perusterveydenhuollon päivystystoimintaan, mikä vähentäisi yhteispäivystystoiminnan kuormitusta yöllä ja viikonloppuisin. Selkeä työnjako, ja yhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulisi entuudestaan kehittää. Alueellisessa järjestämissuunnitelmassa olisi hyvä huomioida maakunnallinen yhteistyön vahvistaminen. Suunnitelmassa on jo huomioitu ensihoidon palvelujen kehittäminen Etelä-Savon maakunnan alueella, mutta myös muilla osa-alueilla maakunnallinen yhtenäisyys tulisi huomioida. Tietojärjestelmien yhtenäisyyden tukeminen on otettu huomioon suunnitelmassa, ja siinä on myös huomioitu terveys- ja sosiaalitoimen yhteinen katkeamaton palvelu- ja hoitoketjun muodostaminen. Maisema-hankeen tietojen keruu vaiheessa kävi selväksi, kuinka hankala eri kunnilta oli saada kerättyä vertailukelpoista tietoa. Suunnitelmassa tulisikin huomioida tietojärjestelmien systemaattinen ja tulevaisuuteen tukeutuva kehittäminen. Kunta tukee sairaanhoitopiirin johtamisjärjestelmän kehittämistä, joka sisältää mm. tilaaja-tuottaja mallin käyttöön oton.

18 Kunnanhallitus TIETOTEKNISEN YMPÄRISTÖN YLLÄPITO-, HUOLTO- JA TUKIPALVELUT Khall. 50 Hirvensalmen kunta pyysi tarjouksia kunnan tietoteknisen ympäristön ylläpito-, huolto- ja tukipalveluista. Tarjous julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa HILMAssa sekä toimitettiin suoraan mikkeliläisille alan toimijoille. Kunnalla ei ole omaa tietoteknistä ylläpitohenkilöstöä, vaan palvelut on hankittu ostopalveluna tähänkin asti. Kilpailutuksen perusteella valittavan toimittajan tehtävänä on huolehtia Hirvensalmen kunnan tietotekniikan toimivuudesta kokonaisuudessaan. Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat yritykset: Datatiimi Oy, Etelä-Savon tietohallinto Oy, Marski Data Oy ja MPY Palvelut Oy. Tarjoukset avattiin , jonka jälkeen todettiin, että kaikki tarjoajat ja tarjoukset täyttivät niille asetetut vaatimukset. Hyväksyttyjä tarjouksia vertailtiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerin perusteella, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa. Vertailutekijä Hinta ilman optioita koko sopimuskauden aikana tarjouslomakkeella ilmoitetuilla määrillä Hallinta, valvonta ja korjausmenettelyt Palveluaika eli aika jolloin toimittaja tekee korjaustoimenpiteitä ylittää minimipalvelutasovaatimuksen arkipäivinä (palvelun normaalilla tuntihinnalla) - vähintään 8 tunnilla vuorokaudessa 3 pistettä - vähintään 5 tunnilla vuorokaudessa 2 pistettä - vähintään 2 tunnilla vuorokaudessa 1 piste Hälytystyön vasteaika Hälytystyön vasteaika eli aika jonka kuluessa toimittaja saapuu paikalle ja aloittaa korjaustyö kriittisissä vioissa alittaa minimivaatimuksen - vähintään 2 tunnilla 2 pistettä - vähintään 1 tunnilla 1 piste Pisteet 0 95 pistettä 0, 1, 2 tai 3 pistettä 0, 1 tai 2 pistettä Hintapisteet laskettiin kaavalla: pisteet = 95 * edullisin hyväksytty hinta / tarjouksen hinta Tarjousten näiden kriteerien perusteella saamat pisteet on esitetty alla olevassa taulukossa. Vertailun perusteella parhaan tarjouksen teki Mikkelin Puhelin Oyj.

19 Kunnanhallitus Datatiimi Oy Etelä-Savon tietohallinto Oy Marski Data Oy MPY Palvelut Oy Hintapisteet Hallinta, valvota ja korja- usmenettelyt Hälytystyön vasteaika YHTEENSÄ Kj. Kunnanhallitus päättää, että tietoteknisen ympäristön ylläpito-, huolto- ja tukipalvelut hankintaan kokonaistaloudellisesti edullisimman sopimuksen tehneeltä MPY Palvelut Oy:ltä.

20 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO STRATEGIATYÖN AVAUS- SEMINAARIIN Khall 51 Etelä-Savon maakuntaliitto järjestää yhteistyössä Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa Uudistuva Etelä-Savo strategiatyön avausseminaarin tiistaina klo Kulttuurikeskus Poleenissa Pieksämäellä. Kj Kunnanhallitus nimeää edustajan seminaariin.

21 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Khall 52 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanjohtaja kertoi seuraavista asioista: 1. Opinto- ja tutustumismatkan annista Brasiliaan. 2. Mikkelin Ammattikorkeakoulun Etelä-Savon Energiatoimiston laatimasta maakunnallisesta ja Hirvensalmea koskevasta energiataseesta vuodelta Hirvensalmen energian kokonaiskulutus on 142,7 GWh, josta uusiutuvien energialähteiden osuus on 62 %. 3. Keskusteltiin Suur-Savon Sähkö Oy:n hallinnosta ja omistajapolitiikasta. Kunnanjohtajalle annettiin valtuudet jatkaa esitetyllä tavoitelinjalla.

22 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimuksen tekeminen Seuraaviin päätöksiin tyytymätön asianosainen tai kunnan jäsen voi hakea muutosta Hirvensalmen kunnanhallitukselta tekemällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: 41-42, 44-45, 50 Oikaisuvaatimusta ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä seuraavista päätöksistä, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: 37-40, 43, 46-49, Päätöksestä, johon voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella ei saa kuntalain 89 :n mukaan valittaa. Kirjallinen oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän päivän jälkeen. Asianosainen saa päätöksestä tiedon kirjeellä, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen viimeistään seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu julkisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan: HIRVENSALMEN KUNNANHALLITUS Keskustie HIRVENSALMI Aukioloaika

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 9.10.2007 Kunnanhallitus 1.10.2007 332 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 228 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 229 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 230 Työjärjestyksen hyväksyminen 231 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 13.5.2008 Kunnanhallitus 5.5.2008 149 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 112 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 113 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 114 Työjärjestyksen hyväksyminen 115 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 16.12.2008 Kunnanhallitus 8.12.2008 399 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 287 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 288 Työjärjestyksen hyväksyminen 289 Savon

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 12.4.2011 Kunnanhallitus 4.4.2011 73 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 60 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 61 Työjärjestyksen hyväksyminen 62 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19

ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. 2. 14 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 18. 3. 15 Työjärjestyksen hyväksyminen 19 Tekninen lautakunta 30.3.2011 17 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2/2011 Kokousaika 30.3.2011 klo 16.00 18.11 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 2.

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 165 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 166 Työjärjestyksen hyväksyminen 167 Urmaslahden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot