Seudun yhteiseen hankintaan ja logistiikkaan seudullisen hankintastrategian kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seudun yhteiseen hankintaan ja logistiikkaan seudullisen hankintastrategian kehittäminen"

Transkriptio

1 Seudun yhteiseen hankintaan ja logistiikkaan seudullisen hankintastrategian kehittäminen Case: Kemi-Tornion seudun hankintapalvelut Hankintarenkaiden ja logistiikan kehittämisohjelma HALKO- projekti Eero Takkula Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A. Raportteja ja tutkimuksia 2/2004 Kemi 2004

2 Painopaikka Tornion Kirjapaino Oy, Tornio, 2004 ISBN ISSN Kontakti: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Kirjasto- ja tietopalvelu PL 504, Kemi (Valtakatu 22) (016) *

3 TIIVISTELMÄ Takkula Eero Seudun yhteiseen hankintaan ja logistiikkaan - seudullisen hankintastrategian kehittäminen. Case: Kemi-Tornion seudun hankintapalvelut. Hankintarenkaiden ja logistiikan kehittämisohjelma HALKO- projekti Projektiraportti. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. 28 sivua. 4 liitettä. HALKO-hankkeen keskeisimpinä tavoitteina on ollut analysoida suomalaisten julkisen alan hankinta- ja logistiikkaverkostojen toimintaa sekä kehittää seudullinen hankintastrategia ja uusi toimintamalli hankintarenkaalle. Hankkeessa on tutkittu kunnallisen alan hankinta- ja logistiikkahenkilöstön koulutustarpeita ja järjestetty useita koulutustilaisuuksia luottamus- ja hankintahenkilöille. Tutkimuksen tiedonkeruu perustuu kirjallisuustutkimukseen, kirjalliseen kyselyyn, teemahaastatteluihin ja tiiviiseen yhteistyöhön hankkeen projektiryhmän kanssa. Kunnallisille hankintarenkaille osoitettu kirjallinen kysely toteutettiin tammi-helmikuussa Vastanneisiin 13 hankintarenkaaseen kuului 165 jäsenyhteisöä, joista peruskuntia oli 118 kpl. Suurin osa eli 8 kpl hankintarenkaista on perustettu vuosien välisenä aikana. Aloitusvaiheen yleisimmät tuoteryhmät olivat polttoöljyt, kopio- ja pehmopaperit sekä kirjasto- ja koulukirjat. Uusia jäseniä on liittynyt useimpiin hankintarenkaisiin perustamisen jälkeen. Hankintayhteistyöstä on jäsenyhteisöjen välillä useimmiten kirjallinen sopimus (8 kpl). Kirjallinen sopimus puuttui kolmessa hankintarenkaassa. Hankintarenkaiden hankintapäätökset tehdään useimmiten virkamiespäätöksinä, toiseksi yleisin päätöksentekoelin on hankintalautakunta. Seudullinen yksi päätös ja valitusosoite ovat harvinaisia käytännössä. Yhdelläkään hankintarenkaalla ei ollut kirjallisena hankinta- eikä logistiikkastrategiaa. Strateginen huomio hankintayhteistyöhön on lisääntymässä, sillä neljäsosalla vastaajista oli kehitteillä kirjallinen hankintastrategia ja/tai laajempi logistiikkastrategia. Kemi-Tornio alueen hankintarenkaan tilanneanalyysi toi esille seudun hankintavastaavien teemahaastatteluissa kolme kehittämisen pääkohdetta: päätöksenteko, organisointi sekä hankintayhteistyön oma talous. Kemi-Tornion seudullinen hankintastrategia perustuu visioon seudullisesti yhteisestä hankinnasta ja logistiikasta, jonka uskotaan toteutuvan vuoteen 2010 mennessä. Kemi-Tornion seudun hankintapalvelujen toiminnan perustana on jäsenyhteisöjen valtuustojen hyväksymä yhteistoimintasopimus hankinta- ja logistiikkatoiminnoissa. Seudullinen hankintastrategia on luotu yhteistyössä seudun hankintavastaavista koostuneen projektiryhmän kanssa julkishallintoon sovelletun tasapainotetun tulosmittariston (BSC Balanced Scorecard) avulla. Kemi-Tornion seudun hankintapalvelun uusi toimintamalli perustuu keskitettyyn seudulliseen hankintapäätökseen ja seuraavien toimijoiden työnjakoon; hankintapalveluiden johtoryhmä, seudun hankintapalvelut-yksikkö sekä tuote- ja palvelutiimit. Seudulliset hankintapäätökset tekee Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousjohtaja. Projektin tuloksia voidaan hyödyntää soveltaen muiden suomalaisten hankintarenkaiden strategisessa kehittämisessä, joissa suurimmat kehityshaasteet liittyvät seudullisten yhteishankintojen virallistamiseen, päätöksenteon virtaviivaistamiseen, oikeudenmukaisen kustannusjaon toteuttamiseen, hankintaosaamisen keskittämiseen ja riittävään resursointiin, hankintarenkaiden verkostoitumiseen sekä sisäisesti että ulkoisesti, parhaiden käytäntöjen oppimiseen, seudullisten tieto- ja ohjausjärjestelmien kehittämiseen ja erityisesti seudullisten palvelustrategioiden kehittämiseen. Asiasanat: hankintastrategia, seutuyhteistyö, hankintayhteenliittymät ja verkostot, tasapainotettu tulosmittaristo, Balanced Scorecard 3

4 ESIPUHE Tämä seudullisten hankintojen tutkimus- ja kehittämishanke käynnistyi vuoden 2001 lopulla, jolloin Kemi-Tornio alueen hankintarenkaan kanssa solmittiin tutkimussopimus Kymmenestä kuntayhteisöstä koostunut Kemi-Tornion alueen hankintarengas ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ovat toimintansa alusta toimineet tiiviissä yhteistyössä. Ammattikorkeakoulun logistiikan opiskelijat ovat tehneet useita opinnäytetöitä hankintarenkaan toiminnasta ja työskennelleet työharjoittelujaksoillaan logistiikan eri tehtävissä. Kuntayhteisöjen hankintavastaavat ovat luennoineet ammattikorkeakoulussa julkisyhteisöjen hankinnoista ja logistiikasta. Erityisen tärkeää yhteistyötä tässä ovat tehneet hankintarenkaan käytännön toiminnasta vastanneet Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Eeva Lääkkö ja hankintasihteeri Merja Erholtz, joille esitän lämpimät kiitokset. Kemi-Tornio alueen kunnallinen hankintarengas perustettiin vuonna 1993 ammattikorkeakoulun logistiikan opetuksen, alueen hankintavastaavien ja Kuntaliiton yhteishankkeena. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus oli taustatukena. Hankintarenkaan ensimmäinen toimintamalli tuli kuitenkin päätepisteeseen mm. raskaan päätöksentekomenettelyn seurauksena, ja niinpä tämän tutkimushankkeen tuloksena on kehitetty uusi toimintamalli ja seudullinen hankintastrategia Kemi-Tornion seudun hankintapalveluille. Menestyvä seudullinen hankintayhteistyö perustuu toimijoiden väliseen luottamukseen ja haluun tehdä yhteistyötä. Tämä syntyy avoimessa keskustelukulttuurissa, jossa asiat nähdään seudun yhteisinä tavoitteina. Kuntien hankinnat edustavat yli kolmanneksen osuutta vuosittaisista menoista, ja siksi hankintayhteistyöllä saatavat taloudelliset ja toiminnalliset säästöt ovat huomattavia. Tulokset koituvat koko seudun parhaaksi. Luottamusmiesten tuki ja riittävät, koulutetut henkilöstöresurssit ovat seudullisen hankinta- ja logistiikkayhteistyön menestysedellytyksiä. Kiitokset hankintapäälliköille ja hankintavastaaville, jotka vastaamalla hankintarenkaiden kyselyyn ovat antaneet arvokasta tietoa suomalaisten hankintarenkaiden toiminnasta. Kiitän projektin johtoryhmää kannustavasta palautteesta. Erityiskiitokset kuuluvat hankkeen projektiryhmälle, joka on työskennellyt hyvässä yhteishengessä uuden toimintamallin ja hankintastrategian kehittämiseksi. Lopuksi kiitän kehittämishankkeen rahoittajia Kemi-Tornion ammattikorkeakoulua ja Suomen Liikenne- ja Viestintäministeriötä, jotka panoksellaan ovat mahdollistaneet tämän seudullisesti tärkeän kehittämishankeen toteuttamisen. Eero Takkula Projektipäällikkö, logistiikan va yliopettaja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 4

5 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 ESIPUHE Johdanto Hankkeen tavoitteet ja organisoituminen Kunnallisten hankintojen volyymit Hankintojen ja logistiikan erityispiirteet kunnissa Kyselytutkimus Suomen kunnallisille hankintarenkaille Hankintarenkaan perustaminen, siihen liittyminen ja eroaminen Hankintapäätösten tekeminen ja hankintarenkaan toimintamalli Hankintarenkaan hankinta- ja logistiikkastrategia Kemi-Tornion alueen ratkaisu: hankintarenkaasta seudun hankintapalveluun Seudullisen hankintastrategian ja uuden toimintamallin kehittäminen Hankintarengasvaiheen nykytilan analysointi SWOT analyysi Hankintarengas liikekumppanina tavarantoimittajien näkemyksiä Kemi-Tornion seudun hankintapalvelujen toiminta-ajatus, visio ja arvot Seudullisen hankintastrategian käyttöönotto ja tulosten arviointi Projektin johtopäätökset ja kehitysehdotukset Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Kyselyyn vastanneet hankintarenkaat Kemi-Tornion seudun hankintapalveluiden johtoryhmän, hankintapalveluyksikön sekä tuote-/palvelutiimien tehtävät Kemi-Tornion seudun hankintapalvelun tuloskortit Yhteistoimintasopimus Kemi-Tornion seudun kuntien hankinta- ja logistiikkatoiminnoissa 5

6 1. Johdanto Seudullinen palvelutuotanto kunnallisissa palveluissa on vahvasti etenevä kehityssuunta, joka koskee myös seudullisesti järjestettyä hankintaa ja logistiikkaa. Seudullisten hankintarenkaiden perustamisesta huolimatta niiden toiminnan kehittäminen on jäänyt vähälle huomiolle kunnallisessa ja erityisesti seudullisessa strategisessa suunnittelussa. Tämän raportin viesti on suunnattu kuntien ja julkisyhteisöjen hankinta- ja logistiikkaratkaisuista vastaaville päättäjille, virka- ja luottamusmiehille. Nykyaikainen logistiikka edellyttää toimijoilta tiivistä yhteistyötä, jatkuvaa vuorovaikutusta sekä kykyä kehittää hankinta- ja logistiikkaprosesseja. Jokaisen kunnan ja julkisyhteisön on tärkeää suunnitella ja luoda tulevaisuuttaan myös hankintojen ja logistiikan osalta; missä verkostossa toimitaan, miten hankinta- ja logistiikkapalvelut tuotetaan, mitkä henkilöstö- ja järjestelmäresurssit on käytettävissä, miten varmistetaan henkilöstön jatkuva kehittyminen. Tiivistetysti ilmaisten; on tarve kehittää seudullisia hankinta- ja logistiikkastrategioita. Vuonna 2000 julkaistussa Suomen Kuntaliiton tulevaisuusbarometrissa kartoitettiin päättäjien ja asiantuntijoiden kuntajohtamista ja demokratiaa koskevia odotuksia. Vastauksissa korostuivat kuntien verkostosuhteisiin ja yhteistyöhön liittyvät asiat. Tärkeimpänä kuntien tulevaisuuden menestystekijänä pidettiin toimivaa seutuyhteistyötä. Tämä seutuyhteistyö on haaste ja mahdollisuus kuntien hankinnoille ja logistiikalle, joiden osuus kuntien budjettien meno-osuudesta on yli kolmanneksen. Tämä raportti kuvaa Liikenne- ja viestintäministeriön VALO-ohjelmaan kuuluvia kuntalogistiikan kehittämishankkeita painottuen niin, että raportin päähuomio kiinnittyy Kemi-Tornio seudulla toteutettuun Hankintarenkaiden ja Logistiikan Kehittämisohjelmaan eli HALKO-projektiin. Hankealue VALO-ohjelmassa on Strategisen tason logististen prosessien toimintamallit ja toimintatavat. VALO on lyhenne ohjelmanimestä Verkostojen Ajantasaista Logistiikkaa (www.valo-ohjelma.fi). Liikenne- ja viestintäministeriön ohella HALKO-hankkeen rahoituksesta on vastannut Kemi- Tornion ammattikorkeakoulu. 6

7 2. Hankkeen tavoitteet ja organisoituminen Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamia hankintojen tutkimus- ja kehittämishankkeita ovat: - HALO; Kuopion seudun hankintayhteistyöhanke - NETMAN; Hankinnan hallinnan kehittäminen kysyntä- ja tarjontaverkostossa - MAJAKKA; 9 kunnan ja 3 sairaanhoitopiirin hankinnan benchmarking ja kehittäminen - HALKO; seudullisen hankintastrategian kehittäminen - KULO - kuntalogistiikan tietovirrat; materiaali- ja palveluhankinnat kuntien toiminnanohjauksessa - KuTeVi Kuntatekniikan tietovirrat - ULKMAN Logistiikan ulkoistamisen käsikirja Näiden hankkeiden materiaalia on nettiosoitteessa HALKO-hankkeen tavoitteet voidaan tiivistäen esittää seuraavasti: 1) analysoida ja kartoittaa Kemi-Tornio alueen ja muiden Suomessa toimivien julkisen alan hankinta- ja logistiikkaverkostojen toimintaa 2) kehittää uusia toimintamalleja mm tehtäväjakoa hankintarenkaan sisällä ja toimitusketjussa toimittajien ja hankintarenkaan välillä 3) kehittää alueellinen hankintastrategia ja uusi toimintamalli hankintarenkaalle 4) implementoida hankintarenkaan uudistettu toimintamalli 5) tutkia kunnallisen alan hankinta- ja logistiikkahenkilöstön koulutustarpeet 6) tarjota koulutusta hankintarenkaille 7) tuottaa uusi, valtakunnallisesti tarjottava koulutustuote julkisyhteisöjen hankinta- ja logistiikkahenkilöstölle HALKO-projektin johtoryhmän kokoonpano on ollut seuraava: Leena Alalääkkölä, puheenjohtaja, Kemi Tornion ammattikorkeakoulu, Hallinnon ja kaupan toimialajohtaja alkaen, ( toimialajohtaja Sami Niemelä, toimialajohtaja Päivi Mastosaari) Jari Gröhn, erikoistutkija, Liikenne- ja viestintäministeriö Timo Kivistö, konsultti, Timo Kivisto Consulting Eeva Lääkkö, talousjohtaja, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Martti Ruotsalainen, toimitusjohtaja, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus Eero Takkula, sihteeri, projektipäällikkö, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 7

8 Projektiryhmä on työskennellyt seuraavassa kokoonpanossa: Eeva Lääkkö, talousjohtaja, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Merja Erholtz, hankintasihteeri, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Jukka Arola, talousjohtaja, Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä Harri Telkki, hankintapäällikkö, Tornio Matti Tölli, hallintojohtaja, Kemi Marjatta Vaajoensuu, kunnansihteeri, Tervola ( saakka Erkki Kiimalainen) Pirkko Kallaanvaara, kunnankamreeri, Keminmaa Pekka Huttunen, projektiryhmän sihteeri, logistiikan opettaja, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Eero Takkula, projektiryhmän puheenjohtaja, logistiikan va yliopettaja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 3. Kunnallisten hankintojen volyymit Hankintojen osuus kuntien ja kuntayhtymien menoista oli kolmannes vuonna Kunta-alan hankintavolyymi kokonaisuudessaan oli 9,1 miljardia euroa vuonna KUNTIEN JA KUNTAYHTYMIEN ULKOISET MENOT 27.6 mrd.euroa v % 53 % 33 % Palkat, sos.vak.maksut, eläkkeet Avustukset, lainanhoito ja muut Hankinnat, ml. Investointihankinnat Kuva 1. Hankintojen osuus kuntayhteisöjen menoista 8

9 8 % 15 % 10 % 4 % 4 % 6 % 12 % 41 % Palkat Sos.vak+eläkkeet Avustukset Lainanhoito Muut Materiaalin ostot Palv.ostot Invest,vuokrat,muut Kuva 2. Kuntien kokonaismenot 2003 Materiaalien ostot edustavat 10 prosentin osuutta ja palveluhankinnat 15 prosentin osuutta kokonaismenoista. Investointihankintojen (ml vuokrat ja muut hankinnat) osuus on kahdeksan prosenttia. Kun hankintatyön arvo otetaan huomioon arvioituna kahden prosentin osuudella kokonaismenoista, nousee hankintojen osuus 35 prosenttiin kuntien kokonaismenoista. 4. Hankintojen ja logistiikan erityispiirteet kunnissa Kuntien hankintojen lähtökohta on hankintalainsäädännön perusteellinen hallinta. Hankintalainsäädännön pääperiaatteisiin kuuluu, että hankinnat on kilpailutettava ja toimittajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Kun hankintalainsäädäntö on vahvasti hallinnassa, on ostajalla enemmän liikkumavaraa toteuttaa hankintoja kustannustehokkaasti. Julkisyhteisön ostajalla on pääosin samat operatiiviset ja strategiset oston työkalut käytettävissä kuin yksityissektorin ostajalla. Hankintaprosessin ehkä merkittävin ero on siinä, että julkisyhteisön ostajan on jo tarjouspyynnössä määriteltävä hankintapäätöksen perusteet. Useimmiten hankintapäätös perustuu kokonaistaloudelliseen edullisuuteen halvimman hinnan sijasta. Käytössä on usein hankintakriteerien pisteytys, mikä on ilmoitettava jo tarjouspyyntövaiheessa. Kuntien hankinnoille on tyypillistä, että niitä tekevät oman toimen ohella (oto-) ostajat, joita on paljon. Ostaminen nähdään pikemminkin hallinnointina eli hallinnolliseen asemaan kuuluvana oikeutena ja hankintavaltuudet määräytyvät henkilön esimiesaseman perusteella. Hankintaprosessin 9

10 hallintaan ja kilpailuttamiseen liittyvät ammatilliset kvalifikaatiot jäävät oto-ostajan kohdalla takaalalle. Hankintojen siirtäminen alan koulutettujen ammattilaisten vastuulle on käynnissäoleva mutta hidas prosessi. Kuntien omien sisäisten hankintakäytäntöjen ja sisäisen kumppanuuden tulee olla kunnossa, kun lähdetään hakemaan seudullista yhteistyötä toisten kuntien kanssa. Seudullinen hankintayhteistyö lisää hankintojen ohjautumista päätoimisten ostajien vastuulle. 5. Kyselytutkimus Suomen kunnallisille hankintarenkaille Tammikuussa 2003 lähetettiin sähköpostilla kyselylomake 26 hankintarenkaan yhteyshenkilölle, joista vastauksia palautettiin 13 kpl. Näihin 13 hankintarenkaaseen kuului jäsenyhteisöjä yhteensä 165 kpl, joista peruskuntia on 118, kuntayhtymiä 28, kuntien omistamia osakeyhtiöitä 10, seurakuntia 5, muita julkisoikeudellisia yhdistyksiä 3 sekä yksi valtion laitos. 17 % 1 % 3 % 2 % 6 % 0 % Peruskunnat Kuntayhtymät Seurakunnat Valtion laitokset 71 % Muut julkisoikeudelliset yhdistykset Kuntien omistamat osakeyhtiöt Yksityiset yritykset Kuva 3. Hankintarenkaan jäsenyhteisöt Hankintarenkaan peruskuntien asukasmäärä oli pienimmilläänkin yli Neljä hankintarengasta sijoittui asukasmäärältään luokkaan ja neljä yli asukkaan luokkaan. Suurin osa eli 8 kpl kyselyyn vastanneista hankintarenkaista on perustettu vuosien aikana. Seuraavassa esitellään tämän raportin näkökulmasta kyselyn mielenkiintoisimmat tulokset. 10

11 6. Hankintarenkaan perustaminen, siihen liittyminen ja eroaminen Hankintarenkaan perustamiseen vaikuttaneista organisaatioista ja toimijoista yleisimmät olivat Suomen Kuntaliitto (5 kpl) sekä alueen hankintavastaavien yhteistyöryhmä tai alueen johtava hankintavastaava (5 kpl). Seudullinen hankintayhteistyö on hyväksi havaittu yhteistyömuoto; useimpiin hankintarenkaisiin on liittynyt uusia jäsenyhteisöjä perustamisen jälkeen. Hieman yli puolella vastanneista oli sovittu menettelytapa, jolla uudet jäsenet pääsevät mukaan. Yleisimmin mukaan pääsee joko hyväksymällä kirjallisen yhteistyösopimuksen tai päättävän elimen (esim. hankintatoimikunta tai hankintarenkaan ohjausryhmä) hyväksynnällä. Hankintarenkaasta pois jääminen on harvinaisempaa kuin siihen liittyminen. Vain neljäsosassa vastauksista oli tapahtunut jäsenen/jäsenten pois jääminen. Luonnollisia syitä tällaisissa tapauksissa olivat esimerkiksi kuntayhtymän lakkauttaminen, mutta syynä esiintyivät myös erilaiset näkemykset kehityksen suunnasta. Suurimmalla osalla vastanneista on olemassa sovittu menettelytapa, jolla toiminnasta voi jäädä pois. Yleisin tapa jättäytyä pois yhteistyöstä on sopimuksen irtisanominen. 7. Hankintapäätösten tekeminen ja hankintarenkaan toimintamalli Yhteishankintapäätöksiä tehdään sekä luottamusmies- että virkamiespäätöksinä. Päätösvalta voidaan keskittää ja luovuttaa jollekin jäsenyhteisön toimielimelle (Kuntalaki 77, yhteislautakunta) tai virkamiehelle tekemällä yhteistoimintasopimus (Kuntalaki 76 ) yhteishankintaan osallistuvien jäsenyhteisöjen välillä. Seudullisesta hankinnasta tehdään yksi päätös, joka sitoo jäsenyhteisöjä. Tällöin päätöksen oikaisuvaatimusosoitteitakin on seudullisesti vain yksi. Yleisimmin hankintarenkaiden hankintapäätökset tehdään virkamiespäätöksinä jäsenyhteisöissä hankintarenkaan päätösesityksen perusteella. Käytäntö hankintarenkaan sisälläkin vaihtelee siten, että hankintapäätöksiä yhden kunnan virkamiesten lisäksi saattaa toisessa kunnassa tehdä hankintalautakunta tai ao alan lautakunta. Tällaisessa hajautetussa hankintapäätöksenteossa yhtä toimittajan hyväksyttyä tarjousta kohti syntyy yhtä monta hankintapäätöstä ja oikaisuvaatimusosoitetta kuin hankintaan osallistuu jäsenyhteisöjä. Toimittajien suunnalta tällainen tilanne herättää aiheellista kritiikkiä. 11

12 Seudullisen hankinta- ja logistiikkayhteistyön intensiivisyyttä haluttiin myös selvittää kyselyssä. Vaihtoehtoja oli kolme: pelkkä hankintojen kilpailutus, yksittäisten tuotteiden/palvelujen yhteishankintaa sekä koko logistiikan kattava yhteistyö, johon sisältyy mm. seudulliset hankinnat, varastointi sekä kuljetukset. Kolme hankintarenkaan edustajaa näki hankintarenkaan olevan pelkkää hankintojen kilpailutusta, joka perustuu virkamiesyhteistyöhön. Seitsemän hankintarenkaan edustajaa koki edustavansa perinteistä ostorengasyhteistyötä, jossa toteutetaan yksittäisten tuotteiden ja palvelujen yhteishankintaa. Vain kolmen hankintarenkaan edustaja koki olevansa mukana seudullisessa hankintarenkaassa ja koko logistiikkaa kattavassa yhteistyössä. Ainoastaan kolmella vastanneista oli käytettävissä kaikille osapuolille suunnattu yhteisvarasto. Hankintarenkaiden varastoinnin tehostamiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota, sillä neljä viidestä vastanneesta ilmoitti, että varastojen lukumäärää ei ole pystytty vähentämään. Kuitenkin 56 % vastanneista hankintarenkaista oli onnistunut pienentämään varastoihin sitoutunutta pääomaa. Ostonimikkeiden lukumäärä on vähentynyt hankintarenkaan toiminnan ansiosta. Tämä tarkoittaa marginaalinimikkeiden karsintaa sekä ostonimikkeiden standardointia. Hankintarenkaiden ansiosta jäsenyhteisöissä tehtävä päällekkäisen työn määrä vähenee ja henkilöstön käyttö tehostuu. 82 % vastanneista ilmoitti, että hankintarenkaassa on pystytty vähentämään hankintahenkilöstön määrää. Vähimmillään hankintarenkailla oli käytössään ainoastaan yksi osa-aika eläkkeellä oleva toiminnan vetäjä. Enimmillään hankintarengas työllisti kymmenen alan ammattilaista. Vain yhdellä hankintarenkaalla 13:sta oli oma budjetti ( /v) ja yhteen eli Kemi-Tornion seudulle oma hankintayhteistyön talous oli suunnitteilla kyselyn tekohetkellä. Veturiyhteisöt saavat kuitenkin korvauksia jäsenyhteisöiltä. Käytännössä yksi hankintarenkaan edustaja koki hankintayhteistyön ns. sosiaalityönä. Kolmessa hankintarenkaassa veturiyhteisön saama maksu on 0,5% hankintarenkaan kilpailuttamasta hankintavolyymista. Seudun kuntien asukasmäärä oli kustannusjaon perustana yhdessä hankintarenkaassa. Kahdessa hankintarenkaassa maksu määräytyy vakiintuneen käytännön mukaan. Yhdessä hankintarenkaassa veturikunnan saama korvaus perustuu kunnanjohtajien sopimukseen. Yleisimpiä hankintarenkaan kilpailuttamia tuotteita ovat pehmo- ja kopiopaperit, oppi- ja kirjastokirjat, elintarvikkeet ja siivousaineet/-välineet sekä poltto- ja voiteluaineet. Yleisimpiä kilpailutettuja palveluja ovat siivous- ja kopiointipalvelut sekä vakuutukset. Palvelujen osuuden seudullisessa 12

13 kilpailuttamisessa vastaajat uskoivat kasvavan voimakkaasti tulevaisuudessa. Teleoperaattori-, kopio-, kiinteistöhoito- ja siivouspalveluiden kilpailuttaminen on kasvamassa voimakkaasti. % - osuus 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100, 0 ATK-laitteet Elintarvikkeet Hiekka/sora Kirjastokirjat Kulj.kalusto ja työkoneet Lämmöntuotannon raaka-aineet Lääkkeet Oppikirjat Pehmopaperit Pientyökalut Poltto-/voiteluaineet Rak. Tarvikkeet KYLLÄ Ei Vast. Sairaala-/hoitotarv. Siivousaineet ja väl. Sähkötarvikkeet Tienrak.tarvikkeet Toimistotarv. Kopiopaperit Lehdet Vaatteet/Suojapuvut Jätesäkit Muuta: Kuva 4. Hankintarenkaan kilpailuttamat tuotteet Ryhmään muita kilpailutettuja tuotteita ja palveluja kuuluivat mm. reunakivet, liikennemerkit, loisteputket ja lamput,, ilmastointisuodattimet, hissien huolto, vesihuoltokemikaalit, ferrosulfaatti, maantiesuola, vesijohto- ja viemäriputket sekä kaivot, lääkinnällisen koulutuksen apuvälineet, kopiokoneet, kopiointipalvelut, ergonomiatuotteet, puhelinliikenne, matkatoimistopalvelut, pyykin pesettäminen, talouskoneet, toimistokalusteet, vaihtomatot. Kilpailutuksen kohteet vaihtelevat siten teknisen alan hankinnoista lääkintäalan tarvikkeisiin kattaen samalla kasvavan osuuden palveluja. 13

14 8. Hankintarenkaan hankinta- ja logistiikkastrategia Hankintasopimusten pituus ja tuotteistaminen ovat julkisten hankintojen strategisia työkaluja. Hankintasopimuksen pituus oli yleisimmin yksi tai kaksi vuotta. Mikäli sopimuksessa oli mainittu optiosta, sen pituus oli yleisimmin yksi vuosi. Yhdelläkään hankintarenkaalla ei vastaushetkellä ollut kirjallisena hankinta- eikä logistiikkastrategiaa. Neljäsosalla vastaajista oli kehitteillä kirjallinen hankintastrategia. Yhdellä kuudesta vastaajasta oli tulevaisuuden suunnitelmissa kattavampi kirjallinen logistiikkastrategia. Hankinta- ja logistiikkastrategian puuttuminen hankintarenkailta vahvisti käsitystä, että seudullisen hankintayhteistyön tulevaisuutta ja yhteistyömuotoja ei ole seudullisesti suunniteltu strategisella tasolla. Kuntien hankintatoimen johtosäännöt ja hankintaohjeet perustuvat useimmiten Suomen kuntaliiton yleisiin hankintaohjeisiin vuodelta Kemi-Tornion alueen ratkaisu: hankintarenkaasta seudun hankintapalveluun Kemi-Tornio alueen hankintarengas perustettiin ja sen ensimmäinen toimintamalli kehitettiin vuosien aikana alueen kuntien ja kuntayhtymien hankintavastaavien ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun logistiikan koulutuksen yhteisenä kehityshankkeena. Hankkeen ohjauksesta vastasi Suomen Kuntaliitosta johtava materiaaliasiamies Pertti Ranne. Projektin tuotoksena luotiin perusta ja toimintamalli Kemi-Tornio alueen hankintarenkaan toiminnalle, joka aloitti toimintansa syksyllä 1994 neljällä pilottituoteryhmällä ja on laajentanut toimintaansa pilottituoteryhmistä aloitusvaiheessa visioidulla tavalla. Hankintarengasyhteistyöhön on osallistunut seitsemän kuntaa ja kolme kuntayhtymää: Kemi, Keminmaa, Kuivaniemi, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Länsi-Lapin koulutuskuntayhtymä ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Hankintarenkaan toiminta on ollut alueellisesti laajempaa kuin Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskuksen toiminta-alue. Hankintayhteistyöalueen kuntien väestömäärä on yhteensä henkilöä, jossa on mukana Ylitornio asukkaalla. 14

15 KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT TUOTERYHMÄVASTAAVAT HANKINTA- VASTAAVAT HANKINTARENKAAN KO- KOUKSET TARJOUSPYYNNÖT TOIMITTAJAT A, B, C SOPIMUKSET/ TOIMITUKSET Kuva 5. Kemi-Tornion hankintarenkaan toimintamalli Hankintojen valmistelu on toteutettu tuoteryhmävastaavien ja kuntien hankintavastaavien toimesta. Hankintapäätösesitykset jäsenyhteisöille on tehty seudun hankintavastaavia edustavassa hankintarenkaan kokouksissa. Edellä kuvatun toimintamallin suurimpana puutteena pidettiin kankeaa päätösmenettelyä. Kukin kunta on tehnyt virkamiespäätöksinä (Torniossa kaupunginhallitus) hankintarenkaan esittämästä hankinnasta varsinaiset hankintapäätökset. Näin toimittajille on tullut samasta hankinnasta enimmillään 10 erillistä hankintapäätöstä ja 10 eri oikaisuvaatimusosoitetta. 10. Seudullisen hankintastrategian ja uuden toimintamallin kehittäminen Kemi-Tornio seudun hankintapalveluiden strategiaprosessi perustuu pääosin Ojalan ja Määtän kehittämään tasapainoisen onnistumisen strategiaan, joka on suomalaista julkishallintoa varten räätälöity Balanced Scorecardin eli tasapainotetun tuloskortin versio. Tasapainoisen onnistumisen lähestymistavassa strategia-ajattelun ja työn uudenlaisia lähtökohtia edustavat seuraavat teesit: 15

16 1. Strategian analyysin ja laatimisen sijasta tulisi huomio siirtyä siihen, miten strategioilla luodaan toimintaa käytännössä. 2. Strategian on perustuttava organisaation olemassaolon oikeutukseen ja yhteiseen tahdonilmaukseen halutusta tulevaisuudesta 3. Strategiaprosessilla on tähdättävä organisaation osaamisen vahvistamiseen ja jatkuvaan oppimiseen 4. Strategiaprosessin on perustuttava osallistumiseen ja vuorovaikutukseen 5. Strategiaprosessin onnistuminen edellyttää jatkuvaa viestintää (Määttä & Ojala 2001,45-48). Strategia liittyy haluun ja taitoon suuntautua tulevaisuuteen. Strategia voidaan määritellä "johtavaksi ajatukseksi pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät (Ahola 1995, 55). Strategia voidaan hyvin yleisellä tasolla määritellä myös organisaation tietoiseksi tai tiedostamattomaksi suunnanvalinnaksi muuttuvassa toimintaympäristössä sekä tämän suunnan vaatimiksi pelisäännöiksi, tapahtumiksi ja päätöksiksi. Strategiaa voidaan pitää menettelytapana, jonka avulla kyetään suuntaamaan resurssit oikeisiin kohteisiin, väistämään sekä pitkän että lyhyen aikavälin uhkakuvat ja hyödynnetään avautuvat mahdollisuudet hyväksytyn vision suunnassa (Määttä & Ojala 2001,41). Strategia voidaan ymmärtää joko suunnitelmana tai toiminta- ja käyttäytymismallina. Strategia suunnitelmana saa kirjoitetun muodon, jossa strategiasuunnitelma toimintaohjelmineen kuvaa ennakoitua aikomusta asioiden toteuttamisesta. Tämä näkökulma edustaa aiottua (intended) strategiaa. Toisen näkökulman mukaisesti strategiat ovat tilanteen mukaan syntyviä (emerged) toimintaja käyttäytymismalleja. Organisaatio toimii johdonmukaisesti tietyn mallin mukaisesti ja strategia toteutuu tuon toimintamallin kautta (Määttä & Ojala 2001,41). Jälkimmäisen tulkinnan mukaan hankintarenkailla on ollut tai on voinut olla hankintastrategia, mutta se ei ole ollut kirjallisena suunnitelmana. Tämän tutkimus- ja kehittämishankkeen näkökulmasta seudullinen hankintastrategia voidaan määritellä seuraavasti: 16

17 Seudullinen hankintastrategia on seudun julkisyhteisöjen hankintojen pitkän aikavälin tavoitteiden määrittämistä, niiden saavuttamiseksi tarvittavien strategisten toimenpiteiden suunnittelua, valintaa ja toteuttamista sekä aikaansaadun toiminnan tuloksellisuuden arviointia. 11. Hankintarengasvaiheen nykytilan analysointi Kemi-Tornio alueen kunnallisen hankintarenkaan lähtötilannetta analysoitiin kuntien hankintavastaaviin kohdistuneiden nauhoitettujen teemahaastattelujen (8 henkilöä) ja kyselyn (2 henkilöä) avulla keväällä Teemahaastattelu kohdistui kolmeen aihealueeseen; hankintarenkaan toimintaan, toiseksi kuntien omiin hankintakäytäntöihin ja kolmanneksi hankintojen ja logistiikan kehittämisalueisiin kunnan sisällä ja seudullisesti. Hankintarenkaan hyötyinä hankintavastaavat kokivat, että hankintarengas on tuonut uuden ajattelutavan hankintatoimeen. On muodostunut seudullinen osaamisverkosto, joka oppii toisilta seudun toimijoilta. Hankinta-asioiden lisäksi hankintarengastoiminta on lisännyt yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa seudullisesti esimerkiksi taloushallinnon alueella. Näin hankintarenkaan vaikutuksesta on saatu käyntiin merkittävä käytännön seudullinen yhteistyö: hankintarenkaan toiminta sopisi esimerkiksi myös muille hallinnonaloille yhteistyöstä. Seudullinen hintataso on laskenut merkittävästi hankintarenkaan ansiosta. Hankintahenkilöstön työmäärä on seudullisesti vähentynyt merkittävästi: selkeimmin tämä on näkynyt henkilöstöratkaisuissa Kemissä, Torniossa ja Tervolassa. Kymmenen tarjouspyynnön ja vertailun sijasta tehdään yksi seudullinen tarjouspyyntö kilpailutettavaa materiaali- tai palveluhankintaa kohden. Suurostojen edut näkyvät hinnanalennusten lisäksi myös tarjonnan lisääntymisenä. Kymmenen kuntayhteisön yhteinen tarjouspyyntö on hankintamarkkinoilla houkuttelevampi kuin yhden yksittäisen kunnan tarjouspyyntö. Hankintojen paras osaaminen on hankintarenkaan ansiosta saatu koko seudun käyttöön. Hankintalainsäädäntö ja menettely koetaan yleisesti vaikeiksi. Useilta oikeusprosesseilta on vältytty hankintarenkaan toiminnan ansiosta, totesi seudullisen hankintatiimikoulutuksen osallistuja kokemuksista hankintarenkaasta marraskuussa Jäsenten vaikutusmahdollisuudet hankintarenkaassa hankintavastaavat näkivät seuraavasti: - kaikilla hankintarenkaan jäsenillä on tasavertainen mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin 17

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS-SOPIMUKSEN YHTEISHANKKEET Työryhmä 12 12.12.2006 HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI HANKEKORTTI Työryhmä 12. HANKINTATYÖRYHMÄ Toimeksianto Työryhmän tehtävänä on laatia

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ

STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Taru Kuosmanen STRATEGIA JOHTAMISEN VÄLINEENÄ Tampereen kaupungin lasten ja nuorten palvelujen järjestäminen, tilaaminen ja tuottaminen osana uutta kaupunki- ja palvelustrategiaa Tampereen kaupunki Tietotuotanto

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Joensuussa 26.9.2008 Aluksi Alkuperäinen tavoite oli, että tämä raportti olisi valmistunut välittömästi käynnistämisvaiheen jälkeen kesällä 2007, mutta valmistuminen siirtyi yli

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa

Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa Tuomo Melin 1 Tuomo Melin: Innovaatiot ja hyvät käytännöt kunnallisessa palvelutuotannossa ISBN 978-951-563-608-9 (URL: http://www.sitra.fi)

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Juha Karvonen, Lieselotte Eskelinen, Anu Aunola Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-432-5

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot