Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje"

Transkriptio

1 Jyväskylän ammattikorkeakoulun hankintaohje Päivitetty

2 2 SISÄLTÖ 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu Hankintojen jaottelu Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Kynnysarvojaottelu Palveluhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat l. pienhankinnat Yleistä pienhankinnoista Pienhankinnat JAMKissa EU-rahoitteiset pienhankinnat Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Määräajat Julkaistavat ilmoitukset Ennakkoilmoitus Hankintailmoitus Jälki-ilmoitus Hankintamenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Kilpailullinen neuvottelumenettely Neuvottelumenettely Suorahankinta Puitejärjestely Hankintailmoituksen laatiminen Tarjouspyynnön laatiminen... 19

3 3 9.1 Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyyntöjen lähettäminen Saatujen tarjousten käsittely Tarjousten avaaminen Tarjoajien kelpoisuuden tarkistaminen Tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu Tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen Hankintapäätöksen tekeminen Hankintamenettelyn keskeyttäminen Hankintasopimuksen / tilauksen tekeminen Asiakirjojen julkisuus Tavarantoimittajien tuote-esittelyt ja tutustumismatkat Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen Tavaran vastaanotto Laskun käsittely Hankintaohje pähkinänkuoressa Hankintaprosessin vaiheet pähkinänkuoressa LÄHTEET LIITTEET PJ/KMi,HWi

4 4 Esipuhe Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista ja urakalla teettämistä. Hankinnaksi katsotaan myös osamaksukauppa, leasingsopimus ja optiosopimus. Myös hankittava lisätyö on kilpailutettava hankinta. Hankintayksiköllä tarkoitetaan tässä ohjeessa organisaatiota, jonka on noudatettava lakia julkisista hankinnoista. Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on valtioneuvoston luvalla toimiva, kuntayhteisöjen omistama opetusministeriön toimialaan kuuluva, osakeyhtiömuotoinen oppilaitos, jonka toimintaa säätelee ammattikorkeakoululaki (2003/351). Koska JAMK saa rahoituksensa julkisista varoista, sen hankintoihin sovelletaan julkisista hankinnoista annettua lakia sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (1999/621) tuli voimaan uusittu laki julkisista hankinnoista. Uudessa hankintalaissa (2007/348) pannaan täytäntöön kansallisella tasolla julkisia rakennusurakoita ja julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskeva EU-direktiivi (2004/18/EY). Uusi hankintalaki tuo mukanaan mm. uusia hankintamenettelyjä, pakollisen ilmoitusmenettelyn sähköisine lomakkeineen sekä hankinnassa käytettävien vertailukriteerien pakollisen painotuksen. Uuden hankintalain lisäksi hankinnoissa tulee ottaa huomioon voimaan tullut tilaajavastuulaki (2006/1233). JAMKin EU-rahoitteisissa projekteissa noudatetaan uudistetun hankintalain ja direktiivin lisäksi rahoittajan antamia lisäohjeita kilpailuttamisesta ja hankintamenettelyn dokumentoinnista. EU-rahoitteisten projektien hankinnat on pääsääntöisesti kilpailutettava hankinnan arvosta riippumatta. Tässä ohjeessa esitetään perusperiaatteet julkisista hankinnoista perustuen seuraaviin lakeihin ja säädöksiin: Hankintalaki: EU-direktiivi: Tilaajavastuulaki: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta: Tämä hankintaohje liitteineen sekä luettelo voimassa olevista puitesopimuksista löytyy JAMKin intranetistä (JAMKin lomakkeet ja ohjeetł TalouspalvelutŁ Hankintaohje). Tämä hankintaohje pähkinänkuoressa löytyy luvusta 17. Listaus hankintaprosessin vaiheista ja niissä laadittavista dokumenteista löytyy luvusta 18. Tämän hankintaohjeen liitteinä ovat mallipohjat laadittavista dokumenteista.

5 5 1 Hankintalainsäädännön tavoitteet ja perusperiaatteet Hankintalainsäädännöllä on seuraavat tavoitteet: Julkisten varojen käytön tehostaminen. Hankinnat tulee toteuttaa suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Tasapuolisuus ja avoimuus. Kaikille yrityksille tulee antaa tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tuotteitaan julkiselle sektorille. Hankintalainsäädännön perusperiaatteet: Kilpailun aikaansaaminen: kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen, kustannusten säästö. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu: hankintapäätösten tulee perustua ennalta asetettuihin valinta- ja arviointikriteereihin. Avoimuus: riittävän laaja julkinen tiedotus tarjouskilpailusta ja sen ratkaisusta, hankinta-asiakirjojen ja hankintapäätösten julkisuus. Hankintalainsäädännön tavoitteena on reilu kilpailu, avoimet ja toimivat markkinat on tullut voimaan tilaajavastuulaki (2006/1233). Myös tilaajavastuulain tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua. Lisäksi lailla pyritään edistämään työehtojen noudattamista ja luomaan julkisille hankintayksiköille, kuten JAMK, edellytyksiä varmistaa, että sen kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät lakisääteiset velvoitteensa paitsi sopimusosapuolina, myös työnantajina. (L 2006/1233, 1.) Tilaajavastuulaki tulee ottaa huomioon myös julkisissa hankinnoissa, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: Hankitaan vuokratyövoimaa. Jos JAMKin tiloissa tai työkohteessa työskentelee työntekijä, joka on JAMKin kanssa alihankintasopimuksen tehneen työnantajan palveluksessa, mutta jonka työtehtävät liittyvät JAMKissa normaalisti suoritettaviin tehtäviin tai JAMKissa tapahtuviin kuljetuksiin. Jos JAMK toimii rakennuttajana ja tilaajana rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa. Jos JAMKin tiloissa toimii useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja siten, että työ voi vaikuttaa toisten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen (L 2002/738, 49 ). (L 2006/1233, 2.) Mikäli julkinen hankinta liittyy em. tilanteisiin, tulee hankintayksikön pyytää viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä tarjouskilpailun voittajalta selvitykset (enintään 3 kk vanhat dokumentit: ennakkoperintärekisteriote, työnantajarekisteriote, kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta, todistukset eläkevakuutusten suorittamisesta ja selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta), joista käy ilmi, että tarjoaja täyttää lakisääteiset velvoitteensa tältä osin. Mikäli hankintayksikkö ei pyydä em. selvityksiä, seurauksena voi olla sanktio laiminlyöntimaksun muodossa.(l 2006/1233, 5, 9.)

6 6 2 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu Hankintatarpeen kartoitus tapahtuu osana normaalia varainkäytön suunnittelua ja budjetointia. Hankintatarve tulisi pyrkiä kartoittamaan mahdollisimman pitkällä tähtäimellä, jotta vältytään turhalta kiireeltä varsinaisessa hankintamenettelyssä. Hankinnan suunnittelu sisältää rahoituksen varmistamisen, hankintalähteiden ja markkinoilla olevien tuotteiden/palvelujen kartoittamisen, käytännöllisten hankintakokonaisuuksien ja -ohjelmien laatimisen, hankinta-aikataulun tekemisen sekä käytettävän hankintamenettelyn valinnan. Hankintoja suunniteltaessa tulee ensimmäisenä ottaa selvää, onko hankinnan kohteesta jo valmista, JAMKin neuvottelemaa puitesopimusta. Mikäli puitesopimus on voimassa, voidaan hankinnat tehdä siinä sovittujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Puitesopimuksella tarkoitetaan -- yhden tai useamman hankintaviranomaisen ja yhden tai useamman taloudellisen toimijan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot erityisesti hintojen ja tarvittaessa ennakoitujen määrien osalta. (Direktiivi 2004/18/EY) Hankinnan kohdetta määriteltäessä tulee selvittää seuraavat seikat: hankintakokonaisuuteen kuuluvien tavaroiden ja palveluiden yleiset palvelunimikkeet hankinnan toteuttamiseen tarvittavat osaamis-, henkilö- ja aikaresurssit hankinnan organisointi, tarkoitus, tavoitteet, riskit, rahoitus markkinatilanne hankittavan tuotteen tai palvelun osalta hankinnan toteuttamisvaihtoehdot. (Hytönen & Lehtomäki 2007, ) 3 Hankintojen jaottelu Hankinnat jaotellaan lähtien EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin, kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin ja kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin. Jaottelu tehdään hankinnan ennakoidun kokonaisarvon perusteella. Jaottelun perusteella määräytyvät noudatettavat hankintamenettelyt ja hankintaprosessiin liittyvät ilmoitus- ja määräaikavelvollisuudet. 3.1 Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Käynnistyvän hankinnan ennakoitu kokonaisarvo tulee laskea etukäteen, sillä sen perusteella määräytyy, minkä kynnysarvokategorian mukaisia säädöksiä ja hankintamenettelyvaihtoehtoja käytetään. Hankinnan ennakoitu arvo lasketaan ilman arvonlisäveroa. Ennakoitua arvoa laskettaessa tulee laskea mukaan myös optio- tai muut sopimuksen pidennysehdot. Mikäli hankinta toteutetaan monessa eri osassa, eri osien ennakoidut arvot on laskettava yhteen. Hankinnan pilkkominen, osittaminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi tai keinotekoinen yhdisteleminen (esim. hankintalainsäädännön sovellusalan ulkopuolella olevaan hankintaan liittyväksi) hankintalainsäädännön kiertämiseksi on kielletty. Hankintakokonaisuuden hintaa arvioitaessa tulee huomioida koko hankintayksikön samantyyppiset hankinnat, eivät

7 7 pelkästään yhden yksikön toteuttamat hankinnat. (Hytönen & Lehtomäki 2007, ) Tarkempia ohjeita hankinnan ennakoidun arvon laskemisesta löytyy hankintalain (2007/348) pykälistä Hankinnan arvon määrittämisessä tulee ottaa huomioon mm. seuraavat seikat: miten usein hankinta tulee toistumaan miten hankinta ja sen tarve kyetään jatkossa ennakoimaan mitkä tuotteet tai tuoteryhmät voidaan hankkia isompina, esim. puitejärjestelyhankintoina mahdollisimman taloudellisesti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. (Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen 2007, 5.) 3.2 Kynnysarvojaottelu TAULUKKO 1. Hankinnan jaottelu. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 20.) EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat ( alk.) - Tavarat ja palvelut: Rakennusurakat: Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat - Tavarat ja palvelut: Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä eräät koulutuspalvelut: Rakennusurakat: Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat l. pienhankinnat - EU-direktiivin mukaiset hankintamenettelyt - EU-laajuinen ilmoitusvelvollisuus :ssä. ( alkaen) - Vertailuperusteet ilmoitettava painoarvoineen - Noudatettavat määräajat - Valitusoikeus markkinaoikeuteen - Pakollinen 21 päivän odotusaika ennen hankintasopimuksen laatimista. - Kilpailuttamisvelvoite kansallisella tasolla - Kansallinen ilmoitusvelvoite :ssä (HILMA) - Kansalliset hankintamenettelyt - Vertailuperusteet ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä - Valitusoikeus markkinaoikeuteen - Hankintalain soveltamisalan ulkopuolella. - Toimitaan hankintayksiköiden omien hankintaohjeiden mukaan - Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen

8 8 EU-komissio vahvistaa EU-kynnysarvot kahden vuoden välein ja ne tulee tarkistaa osoitteesta JAMK kuuluu kategoriaan Muut hankintaviranomaiset. EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa koko EU:n laajuisesti. 3.3 Palveluhankinnat Palveluhankinnat jaotellaan hankintalain liitteissä A ja B ensisijaisiin ja toissijaisiin palveluihin. Karkeasti jaoteltuna ensisijaiset palvelut ovat sellaisia, joissa EU-alueella tapahtuva hankinta on todennäköinen tai mahdollinen ja toissijaiset palvelut puolestaan ovat paikallisia tai kansallisia (Haapamäki 2007b). Lähtökohtaisesti kaikki palvelut tulee kilpailuttaa, mutta erilaisista palveluista saattaa hankintalaissa olla erillisasetuksia. Tarkempia ohjeita palveluhankintoihin liittyvistä soveltamissäännöksistä löytyy hankintalain (2007/348) luvusta 4. Mikäli palveluhankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon, tulee selvittää, kuuluuko palvelu ensisijaisiin vai toissijaisiin palveluihin. Mikäli hankinta kuuluu toissijaisiin palveluihin, noudatetaan EU-kynnysarvon ylittämisestä huolimatta kansallisia hankintamääräyksiä, sillä toissijaiset palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niissä ole järkevää toteuttaa EU-laajuista kilpailutusta (esim. työvoimakoulutus). (Hytönen & Lehtomäki 2007, 22.) 4 Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat l. pienhankinnat 4.1 Yleistä pienhankinnoista Kansalliset kynnysarvot alittavista hankinnoista l. pienhankinnoista ei säädetä jälkeen hankintalailla. Pienhankintojen toteutus jää hankintayksikön oman harkinnan valtaan. Pienhankinnoissa tulee kuitenkin noudattaa avoimuutta, tasapuolisuutta, syrjimätöntä kohtelua sekä suhteellisuutta. (Suuntaviivoja pienhankinnan suunnitteluun ja ohjeistamiseen 2007, 4.) Vaikka hankintalaki ei koske alle euron tavara- ja palveluhankintoja, se ei tarkoita sitä, etteikö pieniä hankintoja tarvitsisi tai kannattaisi lainkaan kilpailuttaa. Myös pienhankinnoissa kannattaa pyrkiä hyödyntämään markkinoilla olevaa kilpailua ja tarjontaa. Pienhankintojen kilpailuttamisen tai vähintään selkeän dokumentoinnin puolesta puhuu se, että niitäkin koskee mm. laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (1999/621). (Suuntaviivoja pienhankinnan suunnitteluun ja ohjeistamiseen 2007, 8.) Mikäli hankintayksiköllä on usein toistuvia hankintoja, jotka yksittäisinä alittavat kansallisen kynnysarvon, mutta ylittävät sen tilikauden ajalta, kannattaa hankinnat kilpailuttaa kerralla suurempina kokonaisuuksina. Varsinkin, jos kyseessä ovat sellaiset tuotteet, joita hankitaan määrällisesti paljon ja joiden ostajia/tilaajia löytyy useita. Tällöin on järkevää suorittaa kilpailutus ja laatia hankinnan kohteista puitesopimus. Hankinnoissa tulisi pyrkiä kohti puitesopimuksia muutoinkin, sillä puitesopimuksia laatimalla paitsi pienenevät kilpailutusten aiheuttamat kustannukset myös rationalisoituu taloudellinen hankintakäyttäytyminen. Pienhankintoja on

9 9 mahdollista toteuttaa myös hankintalainsäädäntöä huomattavasti kevyemmillä ja joustavammilla hankintamenettelytavoilla. Tällöin kilpailuttaminen on tarkoituksenmukaista ja kannattavaa. (Suuntaviivoja pienhankinnan suunnitteluun ja ohjeistamiseen 2007, 5, 11.) lähtien pienhankintoja ja niistä tehtyjä hankintapäätöksiä ei lähtökohtaisesti voi saattaa markkinaoikeuteen käsiteltäviksi paitsi jos kyseessä on usein toistuvat pienhankinnat, jotka on selkeästi pilkottu isommasta hankinnasta hankintalainsäädännön kiertämiseksi. Tällöin markkinaoikeus voi hakemuksesta ottaa asian käsiteltäväkseen ja määrätä siitä seuraamuksia. (Suuntaviivoja pienhankinnan suunnitteluun ja ohjeistamiseen 2007, 5.) 4.2 Pienhankinnat JAMKissa JAMKissa kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa toimitaan seuraavasti: Mikäli hankinta toteutetaan esim. EU-rahoitteiseen hankkeeseen, noudatetaan ensisijaisesti rahoittajan erillisiä ohjeita. Mikäli hankinnan kohteesta on olemassa voimassaoleva puitesopimus, tehdään hankinta osana puitesopimusta. Mikäli tavara- tai palveluhankinta on toistuva ja hankinnan kokonaisarvo tulee ylittämään tilikauden aikana euroa, hankinta kilpailutetaan ja siitä laaditaan puitesopimus. Pienhankinnoissakin pyritään kokonaistaloudelliseen edullisuuteen. Hankittavan tuotteen markkina- ja hintatiedot tulee selvittää etukäteen ja laatia hankinnasta dokumentointi, joka pitää sisällään seuraavat seikat: o hankintayksikön nimi ja osoite o hankinnan kohde ja hankintahinta o tarjoajien valinnan perusteet o sopimusosapuoleksi valitun tarjoajan nimi ja tarjouksen valintaperusteet o sopimusaika. Kaikki yli 3000 euron hankinnat tulee dokumentoida ns. pienhankintatietokantaan erillisellä sähköisellä lomakkeella, joka löytyy alkaen osoitteesta Pienhankintatietokantaa tulee pitää yllä, jotta voidaan paremmin seurata kustannuksia ja jotta hankinnat ja niistä aiheutuvat laskut ovat läpinäkyviä ja jäljitettävissä oikeisiin tahoihin. Alle 3000 :n arvoisista vähäisistä hankinnoista ja puhelimitse tehdyistä tarjouspyynnöistä on laadittava muistio seuraavasti: o keille tavarantoimittajille on soitettu ja kenen kanssa puhuttu o milloin ja mikä on tarjouksen hinta. Mikäli hankinnan hankintakustannukset (l. tarjouspyyntökierroksen toimeenpaneminen kaikkine välillisine kustannuksineen) nousevat suuremmaksi kuin itse hankinta, voidaan tavara ostaa ilman ko. vertailuja esim. paikkakunnalla yleisesti tunnetusta edullisesta yrityksestä tai esim. lehtimainokseen perustuvan edullisuuden perusteella. Tällöin tulee leikata tai tulostaa lehti- tai internet-mainokset talteen ja liittää ne laaditun hankintamuistion liitteiksi.

10 10 Internet-hintavertailut eivät täytä hankintalain mukaisen vertailun kriteerejä, eikä niitä tule käyttää kuin alle 3000 euron hankinnoissa. Tämä siksi, että toimittajat eivät edes tiedä osallistuvansa vertailuun, eikä heillä ole mahdollisuuksia tehdä todellisia tarjouksia. Mikäli hankinta tehdään tällaiseen hintavertailuun perustuen, tulee hintavertailu tai sivustot, joiden perusteella hintavertailu on tehty tulostaa talteen ja hankinnasta on tehtävä em. dokumentointi. 4.3 EU-rahoitteiset pienhankinnat Alle 200 :n hankinnat eivät edellytä dokumentoitua kilpailuttamista. Yli 200 :n hankinnat on kilpailutettava, mutta muukin kuin kirjallisesti tehty hintavertailu/tarjouspyyntö käy (puhelintiedustelu, lehti-ilmoitus, liikkeissä käynti tai muu tiedustelu). Nekin on kuitenkin dokumentoitava projektin asiakirjojen yhteydessä. (Länsi-Suomen lääninhallituksen tiedote ) 5 Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa Suomen laajuisesti. Kaikista hankinnoista tulee tehdä hankintailmoitus HILMAssa (www.hankintailmoitukset.fi). Kansallisille hankinnoille ei ole hankintalaissa määriteltyjä määräaikoja, kuten EU-laajuisissa hankinnoissa. Hankintailmoituksen on kuitenkin oltava nähtävillä kohtuullisen ajan ja tarjousajan on oltava riittävä hankinnan kohteeseen ja hankinnan kokoon nähden. Käytännössä pidetään riittävänä vähintään 2-5 viikon tarjousaikaa. 6 EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat 6.1 Määräajat EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa on tarkat määräajat. Määräajat lasketaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Lähettämispäivämäärää ei siis lasketa mukaan. TAULUKKO 2. Määräajat EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Ennakkoilmoitus (> ) lähetetty väh. 52 pv ennen hankintailmoituksen julkaisemista Ei ennakkoilmoitusta (< ) Avoin menettely: Hankintailmoitus HILMAssa Tarjousaika väh. 22 pv Hankintasopimusten teko väh. 28 pv päätösilmoituksen lähettämisestä. Jälki-ilmoitus viim. 48 pv hankintasopimuksen Avoin menettely: Hankintailmoitus HILMAssa Tarjousaika a) väh. 52 pv tai b) jos hankinnasta ilmoitettu sähköisesti väh 45 pv tai c) jos tarjousasiakirjat saatavilla sähköisesti, väh. 40 pv. Hankintasopimusten teko väh. 28 pv

11 11 allekirjoittamisesta. päätösilmoituksen lähettämisestä. Jälki-ilmoitus viim. 48 pv hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Rajoitettu, neuvottelu- ja kilpailullinen neuvottelumenettely: Hankintailmoitus HILMAssa Osallistumishakemusten jättöaika a) väh. 37 pv tai b) jos ilmoitus tehty sähköisesti väh. 30 pv. Tarjouspyyntöjen lähetys Tarjousaika päättyy väh. 22 pv kuluttua tarjouspyyntöjen lähetyksestä. Hankintasopimusten teko väh. 28 pv päätösilmoituksen lähettämisestä. Jälki-ilmoitus viim. 48 pv hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Rajoitettu, neuvottelu- ja kilpailullinen neuvottelumenettely Hankintailmoitus HILMAssa Osallistumishakemusten jättöaika a) väh. 37 pv tai b) jos ilmoitus tehty sähköisesti väh. 30 pv. Tarjouspyyntöjen lähetys Tarjousaika päättyy väh. 40 pv kuluttua tarjouspyyntöjen lähetyksestä tai jos asiakirjat ovat sähköisesti saatavilla väh. 35 pv kuluttua. Hankintasopimusten teko väh. 28 pv päätösilmoituksen lähettämisestä. Jälki-ilmoitus viim. 48 pv hankintasopimuksen allekirjoittamisesta.. Mikäli hankinnalla on erityinen kiire ja määräaikoja ei kyetä noudattamaan täyspituisina, voidaan käyttää ns. nopeutettua menettelyä, jolloin rajoitetussa, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä osallistumishakemuksen jättöaika on vähintään 15 päivää tai jos hankintailmoitus on julkaistu sähköisesti, vähintään 10 päivää. Lisäksi rajoitetussa menettelyssä tarjousaika voi nopeutettuna olla vähintään 10 päivää. Nopeutetun menettelyn käyttäminen tulee perustella hankintailmoituksessa ja päätösasiakirjoissa. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 39.) 6.2 Julkaistavat ilmoitukset Myös kaikki EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen ilmoitukset julkaistaan lähtien (HILMA). HILMAsta ilmoitukset toimitetaan automaattisesti julkaistavaksi Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosaan (Sosa) ja TED- tietokantaan (Tenders Electronic Daily), josta eurooppalaiset yritykset voivat seurata eurooppalaisia hankintoja koskevia ilmoituksia. TED löytyy osoitteesta HILMAsta ilmoitukset toimitetaan myös Julkiset Hankinnat - lehteen sekä muihin suomalaisiin hankintailmoitussivustoihin, kuten ja Ennakkoilmoitus Arvoltaan yli euron hankinnoista on julkaistava ennakkoilmoitus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään heti tilikauden alussa.

12 12 Ennakkoilmoitus tulee julkaista viimeistään 52 päivää ennen hankintailmoituksen julkaisemista. Ennakkoilmoitus on voimassa vuoden. Ennakkoilmoitusta ei saa julkaista muualla ennen lähettämispäivää, eikä muihin ilmoituksiin saa sisältyvä sellaisia tietoja, joita ei ole julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Mikäli ennakkoilmoituksen julkaisemisen jälkeen innokkaat tavarantoimittajat ilmoittautuvat tarjouskilpailuun ja pyytävät tarjousasiakirjoja, heille tulee huomauttaa ystävällisesti, että heidän ilmoittautumisensa eivät ole vielä virallisia, sillä varsinainen hankintailmoitus on vasta tulossa. Tällöin on kohteliasta pyytää heitä ilmoittautumaan uudelleen lähempänä oikeaa ajankohtaa. Varsinaisessa hankintailmoituksessa vasta määritellään, mitä hankintamenettelyä käytetään ja miten osallistujat valitaan Hankintailmoitus lähtien jokaisesta kansalliset kynnysarvot ylittävästä hankinnasta on pakko tehdä hankintailmoitus. Kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista ei siis saa enää lähettää tarjouspyyntöjä suoraan tarjoajille. Hankintailmoitus on virallinen ilmoitus tarjouskilpailusta. Hankintailmoituksen tulee sisältää hankintaa koskevat olennaiset tiedot, jotka ovat samat myös tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mikäli hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirja eroavat sisällöltään toisistaan, on hankintailmoituksen teksti ratkaiseva. Hankintailmoitusta tai tarjouspyyntöä ei saa julkaista muualla ennen hankintailmoituksen julkaisupäivää HILMAssa. HILMAssa täytettävä sähköinen hankintailmoituslomake löytyy PDF-muodossa tutustumista varten liitteestä 1. Sähköisen hankintailmoituksen laatiminen on ehdoton muotovaatimus. Mikäli hankintailmoituksen jättää tekemättä ja joutuu markkinaoikeuteen, joutuu hankintaprosessin uusimaan. (Haapamäki 2007b.) Jälki-ilmoitus EU-kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on julkaistava jälki-ilmoitus 48 päivän kuluessa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta. Jälki-ilmoituksessa tiedotetaan siitä, kuka tarjouskilpailun voitti. Jälki-ilmoitus tulee tehdä myös silloin, jos hankinta päätetään keskeyttää tai jättää tekemättä. Tällöin jälki-ilmoituksessa kerrotaan, miksi hankinnan keskeyttämiseen on päädytty. HILMA lähettää automaattisesti sähköpostimuistutuksen jälki-ilmoituksen tekemisestä sille henkilölle, joka on HILMAssa julkaissut hankintailmoituksen (Haapamäki 2007b). 7 Hankintamenettelyt Hankinnassa käytettävä menettely riippuu hankinnan arvosta, kohteesta, luonteesta, monimutkaisuudesta, valintaperusteista, käytettävissä olevasta ajasta, neuvottelutarpeesta, markkinoilla toimivien toimittajien lukumäärästä ja viime kädessä hankintayksikön käytössä olevasta ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta (Hytönen & Lehtomäki 2007, 29). Hankinnassa on ensisijaisesti käytettävä joko avointa tai rajoitettua hankintamenettelyä. Hankintalaissa (2007/348) määritellään erikoisehtoja

13 13 neuvottelumenettelyn, suorahankinnan, kilpailullisen neuvottelumenettelyn ja puitejärjestelyiden käyttöön liittyen luvussa 5. Kaikki hankintamenettelyt alkavat alkaen sillä, että hankinnasta julkaistaan (HILMA) hankintailmoitus. HILMAssa täytettävä sähköinen hankintailmoituslomake löytyy tutustumista varten PDF-muodossa liitteestä Avoin menettely Avoin hankintamenettely etenee kuvion 1 mukaisesti. HILMAssa julkaistun hankintailmoituksen perusteella kaikilla halukkailla tarjoajilla on oikeus saada itselleen tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjouspyyntöasiakirjat voidaan lähettää toimittajille kirjeitse tai sähköpostitse heidän pyynnöstään tai ne voidaan julkaista myös HILMAsivustolla tai esim. organisaation omilla www-sivuilla sen jälkeen, kun hankintailmoitus on ensin julkaistu HILMAssa, jonka jälkeen JAMK voi lisäksi halutessaan lähettää tarjouspyyntöasiakirjat haluamilleen toimittajille. Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoja pyydetään lähettämään toimittajille, ne tulee toimittaa pyytäjälle viipymättä, mutta viimeistään 6 päivän kuluessa pyynnöstä, jos pyyntö on tehty riittävän ajoissa ennen tarjousajan päättymistä (L2007/348, 42 ). KUVIO 1. Avoin hankintamenettely prosessikaaviona. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 30.) 7.2 Rajoitettu menettely Rajoitetussa menettelyssä voidaan ennalta rajata niiden toimittajien määrää, jotka kutsutaan varsinaiseen tarjouskilpailuun. Rajoitettu menettely etenee kuvion 2 mukaisesti alkaen hankintailmoituksen julkaisemisella HILMAssa. Kun toimittajat näkevät hankintailmoituksen, he lähettävät hankintayksikölle vapaamuotoisen osallistumishakemuksen. Hankintailmoituksessa (ks. liite 1)

14 14 määritellään ne soveltuvuusvaatimukset, jotka toimittajien on täytettävä jotta he pääsevät mukaan tarjouskilpailuun. Samaten hankintailmoituksessa kerrotaan, mitä mahdollisia dokumentteja toimittajien tulee lähettää osallistumishakemuksensa yhteydessä (esim. enintään 3 kk vanha kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta, jne.). Hankintailmoituksessa voidaan ennakolta ilmoittaa, kuinka monta halukasta toimittajaa valitaan hankintailmoituksessa mainittujen kriteereiden mukaan tarjouskilpailuun. Rajoitetussa menettelyssä on tarjouskilpailuun otettava mukaan vähintään 5 tarjoajaa, paitsi jos soveltuvia ehdokkaita on vähemmän. (L 2007/348, 24.) Rajoitetussa menettelyssä tarjouspyyntöasiakirjoja ei saa lähettää muille kuin osallistumisilmoituksensa perusteella jatkoon hyväksytyille tarjoajille. Vasta kun jatkoon selvinneet tarjoajat ovat selvillä, lähetetään heille tarjouspyyntöasiakirjat yhtäaikaisesti. KUVIO 2. Rajoitettu hankintamenettely prosessikaaviona. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 31.) 7.3 Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailullinen neuvottelumenettely on uusi hankintamenettelytapa. Se etenee kuvion 3 mukaisesti. Kilpailullinen neuvottelumenettely soveltuu erityisesti käytettäväksi monimutkaisissa hankinnoissa, joissa hankintayksikkö ei välttämättä vielä itse osaa määritellä tarkasti sitä, mitä onkaan hankkimassa tai miten hankinta käytännössä toteutettaisiin. Hankintayksikkö neuvottelee tarjoajien kanssa löytääkseen ratkaisuvaihtoehdon hankinnalleen. Tällaisia monimutkaisia hankintoja voisivat olla esim. laajat IT-ohjelmistohankinnat. (Lähde 2007, 16.) Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä tarjouksen valintaperusteena on aina oltava kokonaistaloudellinen edullisuus (ks. luku 9.1). Menettelyyn on kutsuttava osallistumisilmoitusten perusteella mukaan vähintään kolme (3) ehdokasta. Huomioon otettavaa on, että menettelyn aikana ei saa paljastaa muille tarjoajille toisen tarjoajan ehdottamia ratkaisuja ilman ko. tarjoajan lupaa. (L 2007/348, )

15 15 KUVIO 3. Kilpailullinen neuvottelumenettely prosessikaaviona. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 33.) 7.4 Neuvottelumenettely Neuvottelumenettely voidaan valita, jos aikaisemmassa avoimessa, rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä ei ole saatu tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia. Tällöin puhutaan neuvottelumenettelyyn siirtymisestä. Mikäli kaikki edellisessä menettelyssä mukana olleet tarjoajat otetaan mukaan neuvotteluihin, menettelystä ei tarvitse julkaista uutta hankintailmoitusta. Neuvottelumenettely voidaan valita myös ensisijaiseksi hankintamenettelyksi kuvion 4 mukaisesti, mikäli mm. seuraavat ehdot täyttyvät: Hankinta on sen luonteinen, että sitä on mahdotonta määritellä tarjouspyynnöksi tai hinnoitella etukäteen. Esim. asiantuntijapalvelut, suunnittelupalvelut, koulutushankinta tms. joka edellyttää henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia. Kansallisessa tavara- tai palveluhankinnassa neuvottelumenettelyä on mahdollista käyttää vain alle euron hankinnoissa ja alle euron rakennusurakkahankinnoissa. (L 2007/348, 24.) Lisäksi neuvottelumenettelyä on mahdollista käyttää, mikäli kyseessä on poikkeuksellisen kiireinen hankinta, johon JAMK ei ole voinut varautua etukäteen. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 32.) Neuvottelumenettelyn käyttö edellyttää aina hankintalain mukaisia perusteita sen käytölle ja on siten aina perusteltava, mielellään jo hankintailmoituksessa tai viimeistään hankintapäätösasiakirjoissa. Hankintalain 25 :stä löytyvät tarkemmat perustelut neuvottelumenettelyn käytölle. Neuvottelumenettelyssä tarjouspyyntöasiakirjoja ei saa lähettää muille kuin osallistumisilmoituksensa perusteella jatkoon hyväksytyille tarjoajille. Vasta kun jatkoon selvinneet tarjoajat ovat selvillä, lähetetään heille neuvottelukutsu ja/tai tarjouspyyntöasiakirjat yhtäaikaisesti.

16 16 KUVIO 4. Neuvottelumenettely prosessikaaviona. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 31.) 7.5 Suorahankinta Suorahankinnasta ei tarvitse julkaista hankintailmoitusta HILMAssa. Suorahankinnan käyttäminen kuvion 5 mukaisesti edellyttää hankintalain 27 :n kriteerien toteutumista: aikaisemmassa hankintamenettelyssä ei ole saatu lainkaan ehdokkuushakemuksia tai tarjouksia taikka sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta hankinta tehdään vain kansallista tutkimusta, kokeilua tai tuotekehitystä (ei siis koske JAMKin T&K-hankintoja) varten eikä kyseessä ole massatuotanto teknisistä, taiteellisista tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan hankinnalla on äärimmäinen kiire (esim. kriittisen palvelintietokoneen hajoaminen) hankinta koskee raaka-ainemarkkinoilla noteerattuja ja sieltä hankittavia tavaroita hankinnat voidaan tehdään poikkeuksellisen edullisesti liiketoimintansa lopettavalta toimittajalta, pesänhoitajalta tai selvittäjältä, maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai vastaavan menettelyn seurauksena kyseessä on suunnittelukilpailun perusteella tehtävä palveluhankinta. (L 2007/348, ) Lisäksi suorahankinta voidaan tehdä, mikäli: Tavarahankinta on lisätilaus aikaisemman toimituksen tai laitteiston osittaiseksi korvaamiseksi tai laajentamiseksi. Tämä edellyttää, että toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai suhteettoman suuria teknisiä vaikeuksia. Lisätilaus on mahdollinen kolmen (3) vuoden aikana alkuperäisestä sopimuksesta. Hankinta on alkuperäiseen sopimukseen sisältymätön, ennalta-arvaamaton lisäurakka tai -palvelu, joka on hinnaltaan enintään 50 % alkuperäisurakan arvosta. Hankinta on jo hankitun palvelun tai urakan jatko-optio, josta on maininta alkuperäisessä hankintailmoituksessa ja sen arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Option käyttö on

17 17 mahdollista enintään kolmen (3) vuoden aikana alkuperäisestä sopimuksesta. (L 2007/348, ) KUVIO 5. Suorahankinta prosessikaaviona. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 35.) 7.6 Puitejärjestely Puitejärjestelyllä tähdätään puitesopimukseen yhden tai useamman hankintayksikön tai toimittajan välillä. Puitejärjestely kilpailutetaan joko avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. Puitesopimuksen solmimisen jälkeen kilpailutettuja tuotteita ja palveluja voidaan hankkia suoraan toimittajalta tilaamalla, ilman erillistä kilpailutusta, puitesopimuksen ehtojen mukaisesti. Puitejärjestely voi olla voimassa enintään neljä (4) vuotta Mikäli puitesopimus laaditaan useamman kuin yhden toimittajan kanssa, toimittajia on oltava vähintään kolme (3). Mikäli kaikkia puitesopimusehtoja ei ole vahvistettu, niitä voidaan täsmentää tai täydentää kirjallisesti (jos kyseessä on yhden toimittajan kanssa laadittu puitesopimus) tai järjestämällä useampien puitesopimustoimittajien kesken pienimuotoinen, ns. kevennetty tarjouskilpailu puitesopimuksen sisällä. Kevennetyssä tarjouskilpailussa pyydetään kirjalliset tarjoukset kohteesta ja siinä voidaan käyttää joko samoja valinta- ja vertailuperusteita kuin alkuperäisen puitejärjestelynkin ehdoissa tai sitten kevennettyä kilpailutusta varten voidaan laatia uudet vertailuperusteet (Haapamäki 2007b). Varsinaisessa puitesopimuksessa kannattaa kuvata ns. kevennetty tarjouskilpailu ja sen vaiheet, sillä hankintalaissa ei ole säädetty kevennettyyn tarjouskilpailuun liittyvästä valitusoikeudesta. (Hytönen & Lehtomäki 2007, 36.)

18 18 8 Hankintailmoituksen laatiminen Kaikista kansalliset kynnysarvot ylittävistä hankinnoista täytyy tehdä HILMAssa (http://www.hankintailmoitukset.fi ) hankintailmoitus. Hankintailmoitusta ei kykene tekemään, ellei ensin rekisteröidy HILMA-palvelun käyttäjäksi. Yleinen ohje rekisteröitymisestä on, että hankintaan liittyvä henkilö rekisteröityy käyttäjäksi ja saa käyttäjätunnukset hankintailmoituksen tekemistä varten. Jokaisesta jätetystä ilmoituksesta tulee ilmoituksen jättäjälle sähköpostikuittaus, joten tästä syystä on tärkeää, että ilmoituksen tekijä hoitaa kyseistä hankintaa. Mikäli joku JAMKin yksikkö tekee hankintaa, kyseisen yksikön edustaja tekee rekisteröitymisen ja määrittelee rekisteröintitietoihin sellaisen sähköpostiosoitteen, jonka takaa vastaa varmasti joku hankintaan liittyvä henkilö. Malli HILMAssa täytettävästä hankintailmoituksesta löyty PDF-muodossa liitteestä 1. Ohessa muutamia hankalimmiksi koettuja kohtia hankintailmoituksen täyttämisessä: Hankintayksikön luonne. JAMK kuuluu kategoriaan muu, mikä. Hankinnan ennakoitu arvo. Tätä varten on pitänyt laskea etukäteen luvussa 3.1 mainittujen ehtojen mukaisesti hankinnan arvioitu ennakkoarvo ilman arvonlisäveroa. Mikäli tarkkaa arvoa ei kyetä laskemaan, tulee kyetä arvioimaan edes hintahaarukka, jonka väliin hankinnan arvo sijoittuu. Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka? Hankinnan avoimuuden nimissä arvo lienee paikallaan julkaista. Jatkokysymys: ylittääkö hankinta hankintalain 15 kynnysarvon? Kyseinen kynnysarvo tarkoittaa kansallisia kynnysarvoja, ks. luku 3.2. Yleinen hankintanimikkeistö (CPV, Common Procurements Vocabulary). Hankinnan pääkohteen CPV-koodi on pakko ilmoittaa. CPV-koodit löytyvät etukäteistutustumista varten mm. HILMAN etusivulta, osoitteesta tai ne voi etsiä HILMAssa valikosta täytettäessä tätä kohtaa. Osatarjoukset hyväksytään. Tällä tarkoitetaan sitä, että mikäli tarjoajalla ei ole mahdollisuutta tarjota koko tarjouspyynnön mukaista kokonaisuutta, sallitaanko hänen tarjota osia siitä. Mikäli osatarjoukset päätetään hyväksyä, on järkevää muokata tarjouspyyntö ja mahdollinen lomake, jolla tarjoukset halutaan saada sellaisiksi, että hankittava tuote tai palvelu on jo valmiiksi jaoteltu mahdollisiin osiin. Esimerkiksi IT-hankinnoissa voidaan käyttää seuraavaa jaottelua: pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, näytöt, tulostimet, jne. Tällöin, mikäli tarjoajan valikoimaan kuuluvat vain tulostimet, hän voi tarjota niitä. Jo valmiiksi ositettu tarjouspyyntö ja tarjouslomake ovat myös helpommin vertailtavissa kuin osittamaton, jossa sallitaan osatarjousten esittäminen. Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään. Tällä tarkoitetaan sitä, että sallitaanko tarjoajan tarjota vaihtoehtoista tuotetta kuin mitä tarjouspyynnössä on esitetty, kuitenkin siten, että se täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Mikäli halutaan esimerkiksi tietokone 500 megatavun muistilla, tarjoaja saa tarjota myös konetta, jossa on 1 gigatavun muisti. Vaihtoehtoiset tarjoukset voidaan hyväksyä vain, jos tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, ei halvin hinta. (L 2007/348, 47.) Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä. Tämä on uusi kohta hankintailmoituksessa. Hankintalaissa annetaan mahdollisuus rajoittaa tarjouskilpailuun osallistuminen vammaisten

19 19 työkeskuksille tai vastaaville. Tällöin julkiselle sektorille annetaan mahdollisuus tukea tällaista toimintaa, mikä olisi vanhan hankintalain aikana ollut mahdotonta. (L 2007/348, 14.) Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Tähän kohtaan kirjataan esimerkiksi: Toimittaja on maksanut veronsa ja lakisääteiset maksunsa. Hankintalain 8 luvussa (52 60 ) esitetään tarkat kriteerit ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointiperusteista ja dokumenteista, joiden perusteella ehdokkaiden soveltuvuutta arvioidaan. Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan. Tähän kirjataan ne dokumentit, joilla edellisen kohdan vaatimukset todennetaan, ja joiden perusteella valitaan ne toimittajat, joille tarjouspyynnöt tullaan lähettämään, esimerkiksi: enintään 3 kk vanha kaupparekisteriote ja todistus verojen maksamisesta. Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajattu määrä. Ks. luku 7.2. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot -kenttään kirjataan rajoitettuun menettelyyn mukaan otettavien tarjoajien määrä, vähintään viisi (5). Tarjouksen valintaperuste. Tarjouksen valintaperusteena voi olla joko halvin hinta tai kokonaistaloudellinen edullisuus. Mikäli käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, voidaan joko tähän kirjoittaa viisi (5) valintaperustetta painoarvoineen (painoarvojen ilmoittaminen on pakollista EU-laajuisissa hankinnoissa) tai tärkeysjärjestyksessä (vain kansallisissa hankinnoissa). Mikäli arviointiperusteita on enemmän kuin viisi (5), voidaan rastittaa kohta tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vertailuperusteet. Esimerkki valintaperusteista ja painoarvojen ilmoittamisesta: hinta, 25 % (hinnan painoarvo ei mielellään saisi olla yli 80 % jotta kyseessä olisi todella kokonaistaloudellisuuteen perustuva arviointi, eikä halvimpaan hintaan), ylläpitopalvelut 25 %,, takuuehdot 20 %, toimittajan laatusertifikaatit 20 %, toimittajan ympäristösertifikaatit 10 %. HUOM! Uuden hankintalain mukaan referenssejä ei saa pitää valintaperusteena. Niitä voidaan kuitenkin käyttää tarjouksen ehdottomina vaatimuksina tyyliin: Tietojärjestelmän on oltava käytössä useissa suomalaisissa korkeakouluissa, jotta sen avulla voidaan tehdä korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Tarjouspyyntöasiakirjat-kohdassa voidaan tarjouspyyntö ja sen mahdolliset liitteet lisätä julkaistavaksi hankintailmoituksen liitteinä HILMAssa. Mikäli halutaan, voidaan tarjousasiakirjat julkaista myös esim. organisaation omilla www-sivuilla sen jälkeen kun ne on julkaistu HILMAssa. 9 Tarjouspyynnön laatiminen Tarjouspyynnön laatiminen on koko hankintaprosessin tärkein vaihe. Tarjouspyynnön epäselvyys on aiheuttanut lukuisia valituksia markkinaoikeuteen. Epäselvän tarjouspyynnön takia tarjousten vertailu on ollut vaikeaa tai mahdotontakin. (Aarla 2003, 7.) lähtien on kansallisen kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tehtävä hankintailmoitus HILMAssa ja hankinnasta on laadittava kirjallinen tarjouspyyntö. Suullinen tarjouspyyntö on sallittu vain poikkeustilanteissa (neuvottelumenettelyssä ja suorahankinnassa, mikäli hankinnalla on erityinen kiire). Hankintailmoituksen ja

20 20 tarjouspyynnön sisältöjen tulee olla keskenään yhdenmukaisia. Mikäli tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään toisistaan, noudatetaan hankintailmoituksessa ollutta. (L 2007/348, 69.) Tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella tarjoajat kykenevät antamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjousten saamista keskenään vertailukelpoiseksi helpottaa se, että hankintayksikkö laatii etukäteen valmiin tarjouslomakkeen, jolla tarjous tulee antaa ja joka tavarantoimittajien tulee täydentää. (Haapamäki 2006.) 9.1 Tarjouspyynnön sisältö Tarjouspyynnön tulisi sisältää niin selkeät tiedot hankinnan kohteesta, että sen perusteella tarjoajat pystyvät tekemään vertailukelpoisia tarjouksia. Mitä tarkemmin hankintayksikkö kykenee itse määrittelemään hankinnan kohteen, sen helpompi sen on tehdä valinta. (Aarla 2003, 7.) Tarjouspyyntö toimii pohjana hankintasopimukselle. Hankintasopimusta neuvotellessa ei voida vaatia mitään, mitä ei ole jo tarjouspyynnössä vaadittu. Ja päinvastoin: mikäli tarjouspyynnössä ei ole vaadittu jotain, mitä tarjoajat tarjoavat, sitä ei voida ottaa huomioon mahdollisena lisäetuna tarjousten vertailuvaiheessa. Tarjousten vertailun tulee tapahtua aina täysin tarjouspyynnössä ilmoitettujen kriteerien mukaisesti. Tarjouspyynnöstä tulisi ilmetä mm. seuraavat tiedot: Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen ja sen päivämäärä. Hankintayksikön nimi, yhteystiedot ja yhteyshenkilö, joka antaa mahdollisia lisätietoja. Tarjouksen jättöaika, -paikka ja kellonaika sekä kieli, jolla tarjoukset on laadittava (mikäli kilpailutus on EU:n laajuinen). Tarjouksen toimitustapa. Kirjeitse, faksilla, sähköpostilla, jne. sekä osoite, faksinumero tai sähköpostiosoite, jolla tarjoukset toimitetaan perille. Valintaprosessiin osallistuvat henkilöt eivät saa vastaanottaa tarjouksia! (Aarla 2003, 7.) Tarjousten voimassaoloaika. Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset, kuten hankintailmoituksessa, esim. tarjoajan taloudellinen, tekninen tai ammatillinen suorituskyky. Tarjoajan kelpoisuusehdot on määriteltävä tarjouspyynnössä erikseen ja erotettava itse tarjouksen valintaperusteista. Hankittavaa tavaraa tai palvelua koskevat tiedot. Tiedot tulee esittää mahdollisimman yksityiskohtaisesti, esim. määrä, laji ja laatu. Tarjouspyynnössä tulee käyttää CPV-koodeja. CPV-koodit löytyvät mm. HILMAN etusivulta, osoitteesta Tekniset eritelmät eli ne seikat, jotka hankinnan kohteen tulee täyttää ollakseen hyväksyttävä. Teknisissä eritelmissä voidaan esittää esim. ympäristönsuojeluun liittyviä vaatimuksia käytettävistä materiaaleista, pakkauksista ja jätteiden käsittelystä, kuitenkin seuraavin ehdoin: o Tuotenimeä, valmistajaa, tavaramerkkiä, patenttia, tuotetyyppiä, tuotteen alkuperää tai tiettyä valmistusmenetelmää ei saa mainita. Tämä siksi, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tuotteita.

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana.

Espoon kaupunki ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SUUN TERVEYDENHUOLLON RÖNTGENKUVIEN LAUSUNTOPALVELUIDEN HANKINTA Tarjouspyyntö Puitesopimus ja sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta suun terveydenhuollon röntgenkuvien

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut.

Hankinnan tavoitteena on järjestää päihteidenkäyttäjille laadukkaat ja vaikuttavat laitosvieroitus- ja laitoskuntoutuspalvelut. PÄIHDEPALVELUJEN HANKINTA / LAITOSVIEROITUS JA LAITOSKUNTOUTUS Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.6.2016 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta 20 19.09.2013 24 10.10.2013 KLAUKKALAN HARJOITUSJÄÄHALLIN KYLMÄ- JA IV-KONTTIEN URAKKA KLAJÄÄ 20 Harjoitusjäähallin

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen

Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Tarjouspyyntö 1 (6) Ydinlaitosten luvanhaltijoiden/luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Hankinnan kohteena on Immunologian analysaattori. Kohde ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Tarjouspyyntö JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Dnro 632/2/31/2013 24. 06. 2013 HANKINNAN NIMI Hankintayksikkö Liikuntatieteellinen tiedekunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 24.06.2013

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet

Tarjouspyyntö. YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Tarjouspyyntö YTHS:n yleisterveyden hoitotarvikkeet ja tarveaineet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Neuvottelumenettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375174-2011:text:fi:html FI-Helsinki: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2011/S 231-375174 Hankintailmoitus erityisalat

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Tuulikki Karhu Hankinta-asiantuntija Yhteisten palvelujen yksikkö/ Hankintapalveluryhmä Uusi hankintalaki Julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM

Hankintalaki ja Tekes-rahoitus ja DM Hankintalaki ja Tekes-rahoitus 9.9. ja 16.9.2014 1323929 Hankintalain soveltaminen Tekes-rahoitteisiin hankkeisiin Tekes on päivittänyt ohjettaan hankintalain noudattamisesta Tekesrahoituksen saajille

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot