HANKINTALAIN MUKAISEEN ARKKITEHTUURIKILPAILUUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTALAIN MUKAISEEN ARKKITEHTUURIKILPAILUUN"

Transkriptio

1 1 HANKINTALAIN MUKAISEEN ARKKITEHTUURIKILPAILUUN LIITTYVÄT ERITYISKYSYMYKSET JA TUOMARISTON ASEMA SUHTEESSA KUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON SANNA KRONSTRÖM PRO GRADU -TUTKIELMA MARRASKUU 2008 HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TDK JULKISOIKEUDEN LAITOS HALLINTO-OIKEUS OHJAAJA PROF. OLLI MÄENPÄÄ

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Julkisoikeuden laitos Sanna Kronström Työn nimi Arbetets titel Title Hankintalain mukaiseen arkkitehtuurikilpailuun liittyvät erityiskysymykset ja tuomariston asema suhteessa kunnalliseen päätöksentekoon Oppiaine Läroämne Subject Hallinto-oikeus Työn laji Arbetets art Level Pro gradu Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year marraskuu 2008 Sivumäärä Sidoantal Number of pages VIII + 68 Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan arkkitehtuurialan suunnittelukilpailua osana julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä sekä tuodaan esille menettelyyn liittyviä juridisia erityiskysymyksiä. Lukijan oletetaan tuntevan hankintalain (348/2007) pääpiirteet. Tarkastelun kohteeksi on otettu teemoja, joihin suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ei toistaiseksi ole paneuduttu. Tästä syystä tutkielman ulkopuolelle on rajattu esim. suunnittelijan valintaa sekä kilpailuehdotusten arviointia koskeva problematiikka. Tutkielman ydinkysymyksenä on suunnittelukilpailun tuomariston suhde kunnallisen hankintayksikön päätöksentekoon. Tarkastelun kohteena on päätöksentekotoimivalta Helsingissä. Onko hankintayksikön tehtävänä muodollisesti hyväksyä tuomariston ratkaisu vai onko se oikeutettu tekemään hankintapäätöksen omaa harkintaa käyttäen? Jälkimmäisessä tilanteessa hankintalain turvaama nimettömyydensuoja sekä vaatimus ammattitaitoisesta tuomaristosta eivät toteudu, mutta toisaalta hankintayksikkö ei ole juridisesti sidottu tuomariston kantaan. Ratkaisuksi esitetään tuomariston asettamista kunnalliseksi toimielimeksi osaksi julkishallintoa ja luopumista nykyisestä päällekkäisestä päätöksenteosta. Toisena asiakokonaisuutena tutkielmassa pohditaan kunnan ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusmahdollisuutta suunnittelukilpailun yhteydessä. Kolmantena tutkimuskysymyksenä on tarkasteltu hankintalain 22 :n säännöstä, etenkin sen soveltumista suunnittelukilpailuun, jossa palkinnot jaetaan osallistumisen sijaan kilpailusijoituksen perusteella. Työssä esitetään perustellusti tällaisten, tavanomaisesti nk. idea-kilpailujen, jäämistä hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esiin useita pienempiä ongelmakohtia. Suunnittelukilpailun tuomariston esteellisyyys on kyseenalaistettu pohtimalla, miten tuomaristo voi olla riippumaton suunnittelijoista, joiden henkilöllisyyttä he eivät nimettömyydensuojan vuoksi saa selville. Suorahankinnan yhteydessä on eritelty suunnittelijan tekijänoikeutta sekä mahdollisuutta suunnittelutyön suorahankintaan laissa esitetyn taiteellisen syyn nojalla. Varsinaisten tutkimuskysymysten lisäksi työssä tarkastellaan suunnittelukilpailua menettelymuotona sekä esitellään suunnittelukilpailun kannalta olennaisilta osin mm. asiakirjojen julkisuutta ja oikeusturvakeinoja. Suomalainen arkkitehtuurikilpailuperinne sekä suunnittelualalla käytettävä terminologia on esitelty tutkielman johdannossa. Tutkielma on oikeustieteellinen opinnäytetyö, mutta sen kirjoittamisessa on pyritty huomioimaan myös muun alan lukijakunta. Avainsanat Nyckelord Keywords julkiset hankinnat, suunnittelukilpailu, arkkitehtuuri, kunnallishallinto, kuntasuunnittelu Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Juridiska fakulteten Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Institutionen för offentlig rätt Sanna Kronström Työn nimi Arbetets titel Title Frågor kring arkitekttävlingar som konkurrensutsätts i enlighet med upphandlingslagen och juryns ställning i förhållande till kommunalt beslutsfattande Oppiaine Läroämne Subject Förvaltningsrätt Työn laji Arbetets art Level Pro gradu Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year november 2008 Sivumäärä Sidoantal Number of pages VIII + 68 Syftet med pro gradu-avhandlingen är att undersöka projekttävlingar inom arkitekturen som en del av lagstiftningen om offentlig upphandling. Dessutom diskuteras specifika juridiska frågor i anslutning till upphandlingsförfarandet. Läsaren förutsätts känna till huvuddragen i upphandlingslagen (348/2007). Eftersom undersökningens fokus ligger på teman som hittills inte varit föremål för en djupare behandling i den finländska juridiska litteraturen har jag uteslutit den problematik som t.ex. gäller val av förslagsställare och bedömning av tävlingsförslag. Den centrala frågan i avhandlingen är hur en jury för en arkitekttävling förhåller sig till beslutsprocessen inom en kommunal upphandlingsenhet. Föremålet för undersökningen är beslutsbehörigheten i Helsingfors. Har upphandlingsenheten enbart som uppgift att formellt godkänna förslag från en jury eller har enheten rätt att utifrån sin egen bedömning fatta ett upphandlingsbeslut? I det senare fallet uppfylls inte kravet på anonymitetsskydd och en professionell jury, men upphandlingsenheten är å andra sidan inte juridiskt bunden till juryns åsikt. Som lösning föreslås därför att en jury tillsätts som ett kommunalt organ i den allmänna förvaltningen, och att det nuvarande systemet med överlappande beslutprocesser slopas. I avhandlingens andra del diskuteras möjligheten till interaktion mellan kommunen och kommunborna i samband med arkitekttävlingar. Det tredje syftet är att undersöka 22 i upphandlingslagen och framför allt hur den tillämpas i arkitekttävlingar där ersättning betalas med utgångspunkt i tävlingsbidragens placering, inte utifrån deltagande. Undersökningen visar på goda grunder hur dessa, traditionellt så kallade idétävlingar hamnar utanför upphandlingslagens tillämpningsområde. Ytterligare diskuteras flera mindre problematiska fall. Tävlingsjuryns jäv ifrågasätts utifrån frågan hur en jury kan vara oberoende i förhållande till förslagsställarna vilkas identitet den på grund av anonymitetsskyddet inte kan få reda på. Frågan om direktupphandling analyseras utifrån förslagsställarens upphovsrätt och möjlighet till direktupphandling, med stöd av bestämmelsen om konstnärliga skäl i lagen. Förutom att undersöka de primära forskningsfrågorna är avhandlingens syfte att analysera arkitekttävlingen som metod och till sina väsentliga delar presentera handlingarnas offentlighet och rättskyddsförfarandet ur ett tävlingsperspektiv. I inledningen presenteras arkitekttävlingens traditioner i Finland och gängse terminologi inom området. Avhandlingen är ett examensarbete i juridik men strävan har varit att också beakta läsare inom andra områden. Avainsanat Nyckelord Keywords offentlig upphandling, projekttävling, arkitektur, kommunalförvaltning, kommunplanering Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

4 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Faculty of Law Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Department of Public Law Sanna Kronström Työn nimi Arbetets titel Title Architectural Design Contests in the Context of the Act on Public Contracts and the Jury s Position in Municipal Decision-making Oppiaine Läroämne Subject Administrative Law Työn laji Arbetets art Level Master s thesis Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year November 2008 Sivumäärä Sidoantal Number of pages VIII + 68 In this thesis I have studied an architectural design contest in the context of legislation on public procurement. The thesis also brings forth specific legal issues concerning the procedure. The reader is expected to be familiar with the general outline of the Act on Public Contracts (348/2007) in Finnish law. I have chosen to examine themes that have not yet been studied in Finnish legal literature. This is why issues such as selecting the designer and evaluating competition entries have been excluded from the study. The core question of my thesis is the relationship of the jury of a design contest with the municipal authority s decision-making. The focus is on the decision-making authority in Helsinki, Finland. Is the contracting authority obliged to merely formally approve the jury s decision, or is it entitled to make a decision on the award of the contract using its own consideration? In the latter situation neither the anonymity ensured by the Act on Public Contracts nor the requirement of having a professionally skilled jury are realized, but on the other hand the contracting authority is not legally bound to the opinion of the jury. As a solution, I pose that the jury is installed as part of public administration as a municipal institution, and that the current overlap in decision-making is renounced. As a second subject matter, the thesis contemplates the possibilities of interaction between the municipality and its residents in the context of the design contest. As a third theme of research, I have studied the provision of section 22, especially its adaptability in a design contest where payments are presented on the basis of how an entry places in competition and not on participation. The study argues in favour of excluding these contests, commonly known as ideas competitions, from the scope of the Act on Public Contracts. The thesis also highlights several smaller problematic issues. The disqualification of a jury of a design contest is questioned by contemplating how a jury can ever be independent of designers whose identity is, in any case, withheld by anonymity. In the case of direct award of contracts, I have analyzed the copyright of the designer as well as the possibility of a direct award of contract on the basis of artistic reason, as provided for in the law. In addition to the primary research subjects, the thesis comprehensively reviews the design contest as a procedure of awarding contracts, and discusses integral parts of e.g. transparency of documents and legal remedies in context of a design contest. An introduction to the Finnish tradition of architectural design contests and the terminology of the design field is provided in the preface of the study. The study is a thesis for the Faculty of Law at Helsinki University, but I have also aspired to take into account readers with other backgrounds of experience. Avainsanat Nyckelord Keywords public procurement, design contest, architecture, municipal administration, municipal planning Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

5 I SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I LÄHDELUETTELO...III 1. JOHDANTO ARKKITEHTUURIKILPAILUT SUOMESSA SUUNNITTELUKILPAILU OIKEUDELLISENA ONGELMANA Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus Määritelmät Arkkitehtuurikilpailun tyypit SUUNNITTELUTYÖ PALVELUHANKINTANA HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN SUUNNITTELUKILPAILUUN SUUNNITTELUKILPAILUN SÄÄNTELY HANKINTADIREKTIIVISSÄ Sääntely aiemmassa hankintadirektiivissä Hankintadirektiivin suunnittelukilpailuihin sovellettavat säännöt KANSALLINEN SÄÄNTELY Hankintalain alaan kuuluvat suunnittelukilpailut Osallistumiseen sidotut palkkiot ja maksut Suunnittelukilpailua nimenomaisesti koskevat hankintalain säännökset Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät lainkohdat SUUNNITTELUKILPAILUNORMIT SUUNNITTELUKILPAILU Suunnittelukilpailun säännöt eli kilpailuohjelma Suunnittelijoiden valinta Ammatillinen kelpoisuus SUUNNITTELUKILPAILUN TUOMARISTO JA SEN PÄÄTÖKSENTEKO Esteellisyys Ratkaisunäkemyksiä Tuomariston lausunto vai päätös? Kilpailuehdotusten arviointi SUUNNITTELUKILPAILUN TUOMARISTON ASEMA SUHTEESSA KUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON SUUNNITTELUKILPAILUA KOSKEVA TOIMIVALTA TARKASTELUSSA HELSINKI SUUNNITTELUKILPAILUN TUOMARISTON ASEMA TUOMARISTO KUNNALLISENA TOIMIELIMENÄ... 36

6 II Toimielimen asettaminen nykyisten johtosääntöjen nojalla Tuomaristo toimikuntana merkitys käytännössä VUOROVAIKUTUS HANKINTAYKSIKÖN JA KUNTALAISTEN VÄLILLÄ VELVOITE EDISTÄÄ OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA KUNTALAIN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET KUNTALAISMIELIPITEEN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUKILPAILUN YHTEYDESSÄ Vuorovaikutussuunnittelu Kuntalaiset osana tuomaristoa Sähköinen vaikuttaminen SUUNNITTELUTYÖN SUORAHANKINTA YLEISTÄ SUORAHANKINNASTA SUORAHANKINTA SUUNNITTELUKILPAILUN PERUSTEELLA SUUNNITTELIJAN TEKIJÄNOIKEUS SUUNNITTELUPALVELUN SUORAHANKINTA TAITEELLISESTA SYYSTÄ Tulkintalinjauksia Tapaus Kiasma JULKISUUS SUUNNITTELUKILPAILUSSA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Asianosaisen oikeus saada tietoja suunnittelukilpailun asiakirjoista Yleisöjulkisuus suunnittelukilpailussa LIIKE- JA AMMATTISALAISUUDET SUUNNITTELIJAN OIKEUSTURVAKEINOT HANKINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA HANKINTASOPIMUS MUUTOKSENHAKU HANKINTALAIN NOJALLA Markkinaoikeuden käytettävissä olevat oikeusturvakeinot Vahingonkorvaus MUUTOKSENHAKU KUNTALAIN NOJALLA Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus Suunnittelukilpailun tuomariston päätös oikaisuvaatimuksen kohteena JOHTOPÄÄTÖKSET... 64

7 III LÄHDELUETTELO KIRJALLISUUS Aho 2006 Aho, Tuomas: Yrityssalaisuuksien suojasta julkisissa hankinnoissa ja yhteishankkeissa -artikkeli julkaisussa Defensor Legis, 1/2006, s Arrowsmith 2005 Arrowsmith, Sue: The Law of Public and Utilities Procurement. Lontoo Eskola Ruohoniemi 2007 Eskola, Saila Ruohoniemi, Erkko: Julkiset hankinnat. Juva Harenko et al Harenko, Kristiina Niiranen, Valtteri Tarkela, Pekka: Tekijänoikeus Kommentaari ja käsikirja. Porvoo Harjula Prättälä 2007 Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki Tausta ja tulkinnat. Helsinki Hebly 2007 Hebly, Jan M.(toim.): European Public Procurement Legislative History of the Classic Directive 2004/18/EC. Alphen aan den Rijn Kalima et al Kalima, Kai Häll, Maija Oksanen, Antero: Julkisyhteisöjen hankintatoimen oikeussäännöt. Jyväskylä Kazemian et al Kazemian, Reza Rönn, Magnus Svensson, Charlotte: Arkitekturtävlingar i Finland. Arkitekturskolan vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm, forskningspublikationer 2006:11. Lundström 2004 Lundström, Ilona (toim.): Valtuusto vaikuttaa. Helsinki Mokka 2008 Mokka, Roope: Wikicities-artikkeli julkaisussa Monocle, numero 15, vuosikerta 02, 2008, s Mäenpää 2008 Mäenpää, Olli: Oikeus hyvään hallintoon. Helsinki Mäenpää 2006 Mäenpää, Olli: Liikesalaisuudet viranomaisen toiminnassa -artikkeli, versio 1.0. Julkaistu EdiLexissä (viittauspäivä ). Pekkala 2007 Pekkala, Elise: Hankintojen kilpailuttaminen. Jyväskylä 2007.

8 IV Pohjonen 2007 Pohjonen, Mika: Julkisten rakennushankintojen kilpailuttamisopas. Lahti Saarinen 2008 Saarinen, Kirsi-Maria: Vahingonkorvaukset julkisissa hankinnoissa. Helsinki VIRALLISLÄHTEET HE 50/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Lähetekeskustelun pöytäkirja PTK 46/2006 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2006 vp, , siihen liittyvät päätösehdotus ja vastalauseet sekä luettelo valiokuntakäsittelyn vaiheista. Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 25/2006 vp, Oikeusministeriön lausunto hallintovaliokunnalle Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijalausunto hallintovaliokunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 24/2006 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 13/2006 vp, Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 29/2006 vp, Arkkitehtitoimistojen Liiton asiantuntijalausunto ympäristövaliokunnalle Ensimmäisen käsittelyn istuntopöytäkirja PTK 138/2006 vp, ja PTK 139/2006 vp, Toisen käsittelyn istuntopöytäkirja PTK 142/2006 vp, Eduskunnan vastaus hallitukselle EV 256/2006 vp, HE 72/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta. HE 30/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi. HE 192/1994 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntalaiksi.

9 V HE 101/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi. OH 1/2007 Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2007: Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa. (viittauspäivä ). OM 2008:8 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Esitys sähköisen vuorovaikutuksen kehittämisestä kansalaisyhteiskunnan ja poliittishallinnollisten toimijoiden välillä. Julkaisupäivä (viittauspäivä ). Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus, vakiolomake 12 FI Komission asetus 2005/1564/EY vakiolomakkeitten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY mukaisesti julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten, liite XII. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Suomen arkkitehtuuripolitiikka. Julkaisut/1999/liitteet/APOLI_SUOMI_xEDM_14_1479_1995x.pdf?lang=fi (viittauspäivä ). VM 113:00/2008 Julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen sähköisen asioinnin kehittämislinjausten ja käyttöönottosuunnitelman valmisteluhanke. Käynnissä &tvno=1&styp=selaus (viittauspäivä ). VM 022:00/2008 Yhteispalvelun kehittämisen ja julkisten palvelujen uusien järjestämistapojen selvittäminen. Julkaisupäivä asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ uusiju/selvitysmiesraportti_ pdf (viittauspäivä ). OIKEUSTAPAUKSET MAO 397/07/JH, Hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittama vastine. 385c c e444f43&dalid= %2016:06:35 &extension=doc (viittauspäivä ). MAO 103/08, MAO 99/08, KHO 2006:49,

10 VI Asia C-536/07 komissio vs. Saksa Euroopan unionin virallinen lehti , s. C51/33-C51/34. Yhdistetyt asiat C-20/01 ja C-28/01 komissio vs. Saksa Oikeustapauskokoelma 2003, s. I Asia C-399/98 Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti ja Leopoldo Freyrie vastaan Comune di Milano, Pirelli SpA:n, Milano Centrale Servizi SpA:n ja Fondazione Teatro alla Scalan osallistuessa asian käsittelyyn Oikeustapauskokoelma 2001, s. I Asia C-199/85, komissio vs. Italia Oikeustapauskokoelma 1987, s MUUT LÄHTEET Espoon Kaupunginhallituksen pöytäkirja https://www.esbo.fi/asiakirja.asp?path=1;31;37423;37424;37425&id=6a5c43f 9B641F9C1C225745D003E8938&Kanta=Kunnari\intrakun_e.nsf (viittauspäivä ). Greater Helsinki Vision ideakilpailu Kilpailun arvostelupöytäkirja files/ghv_arvostelupoytakirja_ pdf (viittauspäivä ). Kilpailuehdotus Towards City j2p_towards_city_6_boards.pdf (viittauspäivä ). Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö (viittauspäivä ). Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunnan ja asuntotuotantotoimiston johtosääntö (viittauspäivä ). Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelutoimen johtosääntö (viittauspäivä ). Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan, asuntolautakunnan ja kiinteistöviraston johtosääntö (viittauspäivä ). Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kirjaston arkisto

11 VII Suunnittelukilpailuja koskevien arkistojen läpikäynti Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kirjastossa informaatikko Leena Kärkkäisen opastuksella 18.1., ja Helsingin Koivusaaren kansainvälinen ideakilpailu , kilpailuohjelma (viittauspäivä ). Helsingin Kuninkaantammen Mahdollisuuksien piha! -suunnittelukilpailu , kilpailuohjelma (viittauspäivä ). Helsingin Sanomat : Arkkitehti Steven Holl hahmotteli Kiasmalle laajennuksen ja Lisää tilaa tarvitaan museon pysyville kokoelmille, toimittaja Hannu Pöppönen, s. C : HS.fi verkossa sanottua, s. C : Pajunen suhtautuu Kiasman laajennukseen myönteisesti, toimittaja Hannu Pöppönen, s. C : Nykytaiteen museo Kiasma ei saa lisärakennusta Töölönlahdelle, toimittaja Marja Salmela, s. A : Keskustelua Kiasman laajennuksesta pitää jatkaa, toimittaja Hannu Pöppönen, s. C : Espoossa muhii kunnon riita kaupungintalon kohtalosta, toimittaja Päivi Punkka-Hänninen, s. A13. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen puhelinneuvonta Kuntaliitto tiedottaa Kuntalaisten nettiosallistuminen laajenee, julkaissut Mattias Lindroth (viittauspäivä ). Kuntien verkkopalvelututkimus 2007 Suomen Kuntaliiton teettämä tutkimus kuntien verkkopalveluista. eattachment&version=1 (viittauspäivä ). MOT Kielitoimiston sanakirja, Helsingin yliopiston intranet Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Kielikone Oy:n sähköinen suomen kielen sanakirja (viittauspäivä ). SAFAn kilpailusäännöt Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA: Kilpailusäännöt. Vahvistettu liittovaltuustossa

12 VIII SAFAn_kilpailusaannot_2008.pdf (viittauspäivä ). Tampereen Alvari Alueellisen vaikuttamisen kanava (viittauspäivä ). Tilastokeskus: Markkinaoikeuden ratkaisut (viittauspäivä ). Valtion taidemuseon vuosikertomukset ). (viittauspäivä Yritys- ja hankintatietopalvelu, Edita Publishing Oy. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä hankintailmoituskanava HILMA. viittauspolku Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn nettisivut. HAASTATTELUT Kaarresalo, sähköpostiviesti Henkilökohtainen tiedonanti. Kilpailuttamisvelvollisuus julkisissa hankinnoissa - teoksen kirjoittajan, OTL Toni Kaarresalon, vastaus yksityiseen sähköpostiviestiini. Ormio, sähköpostiviesti Henkilökohtainen tiedonanti. Vantaan kaupungin hankintajohtajan, OTK Hanna Ormion, vastaus yksityiseen sähköpostiviestiini. Pakkala, haastattelu Arkkitehti Pekka Pakkalan haastattelu. Ennen eläkkeelle siirtymistään Pakkala työskenteli vuosikymmenten ajan Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa osallistuen vahvasti suunnittelukilpailujen järjestämiseen. Saarinen, haastattelu Vahingonkorvaukset julkisissa hankinnoissa -teoksen kirjoittajan, OTK Kirsi- Maria Saarisen, haastattelu. Vainio ja Holappa, haastattelu Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston päälakimies Pirkko Vainion sekä lakimies Miia-Riina Holapan haastattelu. Vuorovaikutussuunnittelija Turunen, puhelinhaastattelu Juha-Pekka Turunen työskentelee Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa vuorovaikutussuunnittelijana.

13 1 1. JOHDANTO Arkkitehtuurialan suunnittelukilpailut ovat aika ajoin julkisen keskustelun ja mielenkiinnon kohteina. Suunnittelukilpailujen käyttö mahdollistaa uusien ajattelutapojen hyödyntämisen ja antaa tilaajalle mahdollisuuden tutkia ratkaisuvaihtoehtoja monipuolisesti. Parhaimmillaan arkkitehtuurikilpailuilla luodaan laadukkaita ja kestävän kehityksen mukaisia elinympäristöjä avoimessa ja vuorovaikutteisessa menettelyssä. Aihetta käsiteltäessä tuodaan kuitenkin harvoin esiin suunnittelukilpailun juridinen liityntä julkisiin hankintoihin ja hankintalainsäädäntöön. Sen sijaan keskustelun pääpaino on ansaitusti arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa sekä toisaalta julkisten varojen käytössä. Lainsäädännöllisen viitekehyksen ja noudatettavien normien esittäminen olisi kuitenkin tervetullutta kokonaisuuden hahmottamiseksi. 1.1 ARKKITEHTUURIKILPAILUT SUOMESSA Arkkitehtuurikilpailujen järjestämiselle on Suomessa vahva ja pitkä perinne luvulla kilpailuihin osallistui lähinnä ulkomaalaisia suunnittelijoita, mutta 1900-luvun puolivälissä suunnittelijoiden valintaa tiukennettiin ja osallistumisoikeus myönnettiin vain arkkitehtiliiton jäsenille. Kuntien virkamiesvetoinen suunnittelu yleistyi vasta 1970-luvulla. Kilpailukulttuurin alusta alkaen suunnittelutöitä on arvioitu ilman tietoa ehdotuksen laatijasta ja on epätodennäköistä, että tästä niin sanotusta nimettömyydensuojasta 1 tingittäisiin jatkossakaan. 2 Syitä arkkitehtuurikilpailujen vankkaan asemaan Suomessa etsitään muun muassa vuonna 2006 julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa. Yhtenä seikkana tutkimuksessa esitetään kilpailukulttuurin juurtumista arkkitehtikuntaan. Kilpailujen järjestäminen on Suomessa tavanomaista ja johdonmukaista. Toiseksi, kilpailuihin osallistuminen koetaan herkästi ammatilliseksi velvollisuudeksi. Kolmantena perusteena esitetään kilpailujen toimivan ammattikunnan eräänlaisena jatkokouluttajana. Neljäntenä selvittävänä tekijänä tutkimuksessa tuodaan esiin Suomen Arkkitehtiliiton 3 valitsemien tuomariston 1 Käytän tutkielmassani tietoisesti yhteenkirjoitettua muotoa nimettömyydensuoja lainsäädännössä esiintyvän version nimettömyyden suoja sijaan. Oikeinkirjoitussuositus juridisessa asiayhteydessä varmistettu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen puhelinneuvonnasta Pakkala, haastattelu Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund SAFA ry on vuonna 1892 perustettu

14 2 jäsenten ammattikunnan sisällä nauttima luottamus. Viimeksi mainittu vahvistaa uskoa parhaan voittajan valitsemiseen. 4 Avoimet arkkitehtuurikilpailut luovat puitteet uusien suunnittelijoiden alallepääsylle. Kilpailuihin osallistuminen elää vahvana suomalaisissa arkkitehtuurikouluissa, eikä ole tavatonta, että arkkitehtiylioppilaat sijoittuvat hyvin suunnittelukilpailuissa. Tästä näkökulmasta katsottuna ruotsalaistutkimus toteaa 1970-luvulta alkaen vahvistuneen niin sanottujen kutsukilpailujen suosimisen ammattikunnan itsensä kannalta ongelmalliseksi. 5 Perusteluna kutsukilpailujen käyttöön on toisaalta esitetty laadullisia seikkoja sekä suunnittelijoiden motivaatiota panostaa kilpailuun osallistujapiirin ollessa rajattu 6. Oheisessa tilastossa on esitetty avoimien ja osallistujamäärältään rajoitettujen arkkitehtuurikilpailujen käytön kehitys 1970-luvulta vuoteen arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja. Järjestöön kuuluu opiskelijajäseniä sekä lähes 3000 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia, joka vastaa noin 80%:a kaikista Suomen arkkitehdeista, SAFAn toiminta ( ). 4 Kazemian et al. 2006, s Kazemian et al. 2006, s Pakkala, haastattelu

15 3 1.2 SUUNNITTELUKILPAILU OIKEUDELLISENA ONGELMANA Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani suunnittelukilpailuihin julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 7 kannalta liittyviä juridisia erityiskysymyksiä. Suunnittelukilpailu poikkeaa hankintalain nojalla pääasiallisesti kilpailutettavista tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista. Olennaista on, että kilpailutuksen kohteena on luovan työn tulos. Menettelyllä ostetaan nimenomaan suunnittelua, eikä hankkeen toteuttaminen kuulu suunnittelukilpailuun. Suunnittelukilpailunormeihin ei otettu kantaa hankintalain valmisteluvaiheessa valiokunnissa eikä eduskuntakäsittelyn yhteydessä 8. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry on toimittanut lakiehdotusta koskevan lausuntonsa kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kannanotossaan SAFA kiinnitti huomiota hankintalain kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan säännökseen sekä korosti nimettömyydensuojaa edellytyksenä ehdotusten tasapuoliselle arvioinnille. Palveluhankinnan tarjousten yhteydessä pyydettävien luonnosten osalta SAFA yhtyi Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n näkemykseen pakollisesta suunnittelukilpailumenettelyyn siirtymisestä. Eduskunnan ympäristövaliokunnalle antamassaan lausunnossa ATL kiinnitti SAFAn tavoin huomiota lähinnä kilpailutusten laatukriteerien käyttöön sekä palveluhankinnan ja suunnittelukilpailun eroihin 9. 7 Hankintalainsäädännöllä on tarkoitus tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata kilpailuun osallistujien tasapuolista kohtelua. EU-sääntelyyn perustuvaa lainsäädäntöä uudistettiin alkaen saattamalla kansallisesti voimaan laki julkisista hankinnoista sekä laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007, erityisalojen hankintalaki). Lainsäädäntöä ovat velvollisia noudattamaan valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko seurakuntineen ja viranomaisineen, valtion liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta joltakin hankintalain tarkoittamalta hankintayksiköltä. Kilpailutusvelvollisuus koskee ns. kynnysarvon ylittäviä hankintoja: kansallinen kynnysarvo tavaraja palveluhankinnalle sekä suunnittelukilpailulle on euroa (eräitä poikkeuksia, ns. liitteen B mukaiset palvelut). Rakennusurakat on kilpailutettava arvon noustessa yli euroon. EUkynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin, jotka Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa kahden vuoden välein. Ajalle EU-kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoille sekä suunnittelukilpailuille euroa (hankintayksikön ollessa valtionkeskushallintoviranomainen) tai euroa (muu hankintayksikkö). Rakennusurakoiden osalta kaikkia hankintayksikköjä koskee euron kynnysarvo. 8 Lähetekeskustelun pöytäkirja PTK 46/2006 vp; Valiokuntakäsittely: talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2006 vp, siihen liittyvät päätösehdotus ja vastalauseet sekä luettelo valiokuntakäsittelyn vaiheista, hallintovaliokunnan lausunto HaVL 25/2006 vp, liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 24/2006 vp, sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 13/2006 vp, ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 29/2006 vp; Ensimmäisen käsittelyn istuntopöytäkirja PTK 138/2006 vp ja PTK 139/2006 vp; Toisen käsittelyn istuntopöytäkirja PTK 142/2006 vp; Eduskunnan vastaus hallitukselle EV 256/2006 vp. 9 ATL:n asiantuntijalausunto ympäristövaliokunnalle

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ

SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ Karolina Lehto OTK, lakimies, Hansel Oy SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ Edilex 2012/8 Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu 1.3.2012 www.edilex.fi/lakikirjasto/8686 Sisällys 1 Mitä on

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Hallinto-oikeus Lari Tiikasalo Maisteritutkielma 2011 II Lähdeluettelo... IV Kirjallisuus:... IV Virallislähteet:... VI 1 Johdanto...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 50/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

Kuntien ICTpalvelut. ja niiden järjestäminen 8/2015. Kunnat

Kuntien ICTpalvelut. ja niiden järjestäminen 8/2015. Kunnat Kuntien ICTpalvelut ja niiden järjestäminen 8/2015 Kunnat Kuntien ICT-palvelut ja niiden kehittäminen Valtiovarainministeriön julkaisuja 8/2015 Kunnat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

FI Euroopan unionin virallinen lehti

FI Euroopan unionin virallinen lehti L 134/114 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/18/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Kilpailutusten teoriaperusta julkistalouden tavara- ja palveluhankinnoissa ja suorahankintojen toteuttaminen hankinnoissa case VTT

Kilpailutusten teoriaperusta julkistalouden tavara- ja palveluhankinnoissa ja suorahankintojen toteuttaminen hankinnoissa case VTT TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Kilpailutusten teoriaperusta julkistalouden tavara- ja palveluhankinnoissa ja suorahankintojen toteuttaminen hankinnoissa case VTT Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Innovointi ja julkinen hankinta

Innovointi ja julkinen hankinta Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho 12 Innovointi ja julkinen hankinta Kehityshankkeiden kilpailuttamisen juridisia kysymyksiä Tuomas Aho

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISHANKE TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSELLA

RAKENNUTTAMISHANKE TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSELLA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Taloushallinto 2014 Päivi Lehto RAKENNUTTAMISHANKE TURUN KIINTEISTÖLIIKELAITOKSELLA Tietopaketti henkilöstölle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

Julkiset hankinnat Kuopiossa

Julkiset hankinnat Kuopiossa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Julkiset hankinnat Kuopiossa Antti Kurvinen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2011 SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot