HANKINTALAIN MUKAISEEN ARKKITEHTUURIKILPAILUUN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTALAIN MUKAISEEN ARKKITEHTUURIKILPAILUUN"

Transkriptio

1 1 HANKINTALAIN MUKAISEEN ARKKITEHTUURIKILPAILUUN LIITTYVÄT ERITYISKYSYMYKSET JA TUOMARISTON ASEMA SUHTEESSA KUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON SANNA KRONSTRÖM PRO GRADU -TUTKIELMA MARRASKUU 2008 HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TDK JULKISOIKEUDEN LAITOS HALLINTO-OIKEUS OHJAAJA PROF. OLLI MÄENPÄÄ

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Julkisoikeuden laitos Sanna Kronström Työn nimi Arbetets titel Title Hankintalain mukaiseen arkkitehtuurikilpailuun liittyvät erityiskysymykset ja tuomariston asema suhteessa kunnalliseen päätöksentekoon Oppiaine Läroämne Subject Hallinto-oikeus Työn laji Arbetets art Level Pro gradu Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year marraskuu 2008 Sivumäärä Sidoantal Number of pages VIII + 68 Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan arkkitehtuurialan suunnittelukilpailua osana julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä sekä tuodaan esille menettelyyn liittyviä juridisia erityiskysymyksiä. Lukijan oletetaan tuntevan hankintalain (348/2007) pääpiirteet. Tarkastelun kohteeksi on otettu teemoja, joihin suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ei toistaiseksi ole paneuduttu. Tästä syystä tutkielman ulkopuolelle on rajattu esim. suunnittelijan valintaa sekä kilpailuehdotusten arviointia koskeva problematiikka. Tutkielman ydinkysymyksenä on suunnittelukilpailun tuomariston suhde kunnallisen hankintayksikön päätöksentekoon. Tarkastelun kohteena on päätöksentekotoimivalta Helsingissä. Onko hankintayksikön tehtävänä muodollisesti hyväksyä tuomariston ratkaisu vai onko se oikeutettu tekemään hankintapäätöksen omaa harkintaa käyttäen? Jälkimmäisessä tilanteessa hankintalain turvaama nimettömyydensuoja sekä vaatimus ammattitaitoisesta tuomaristosta eivät toteudu, mutta toisaalta hankintayksikkö ei ole juridisesti sidottu tuomariston kantaan. Ratkaisuksi esitetään tuomariston asettamista kunnalliseksi toimielimeksi osaksi julkishallintoa ja luopumista nykyisestä päällekkäisestä päätöksenteosta. Toisena asiakokonaisuutena tutkielmassa pohditaan kunnan ja kuntalaisten välistä vuorovaikutusmahdollisuutta suunnittelukilpailun yhteydessä. Kolmantena tutkimuskysymyksenä on tarkasteltu hankintalain 22 :n säännöstä, etenkin sen soveltumista suunnittelukilpailuun, jossa palkinnot jaetaan osallistumisen sijaan kilpailusijoituksen perusteella. Työssä esitetään perustellusti tällaisten, tavanomaisesti nk. idea-kilpailujen, jäämistä hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esiin useita pienempiä ongelmakohtia. Suunnittelukilpailun tuomariston esteellisyyys on kyseenalaistettu pohtimalla, miten tuomaristo voi olla riippumaton suunnittelijoista, joiden henkilöllisyyttä he eivät nimettömyydensuojan vuoksi saa selville. Suorahankinnan yhteydessä on eritelty suunnittelijan tekijänoikeutta sekä mahdollisuutta suunnittelutyön suorahankintaan laissa esitetyn taiteellisen syyn nojalla. Varsinaisten tutkimuskysymysten lisäksi työssä tarkastellaan suunnittelukilpailua menettelymuotona sekä esitellään suunnittelukilpailun kannalta olennaisilta osin mm. asiakirjojen julkisuutta ja oikeusturvakeinoja. Suomalainen arkkitehtuurikilpailuperinne sekä suunnittelualalla käytettävä terminologia on esitelty tutkielman johdannossa. Tutkielma on oikeustieteellinen opinnäytetyö, mutta sen kirjoittamisessa on pyritty huomioimaan myös muun alan lukijakunta. Avainsanat Nyckelord Keywords julkiset hankinnat, suunnittelukilpailu, arkkitehtuuri, kunnallishallinto, kuntasuunnittelu Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Juridiska fakulteten Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Institutionen för offentlig rätt Sanna Kronström Työn nimi Arbetets titel Title Frågor kring arkitekttävlingar som konkurrensutsätts i enlighet med upphandlingslagen och juryns ställning i förhållande till kommunalt beslutsfattande Oppiaine Läroämne Subject Förvaltningsrätt Työn laji Arbetets art Level Pro gradu Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year november 2008 Sivumäärä Sidoantal Number of pages VIII + 68 Syftet med pro gradu-avhandlingen är att undersöka projekttävlingar inom arkitekturen som en del av lagstiftningen om offentlig upphandling. Dessutom diskuteras specifika juridiska frågor i anslutning till upphandlingsförfarandet. Läsaren förutsätts känna till huvuddragen i upphandlingslagen (348/2007). Eftersom undersökningens fokus ligger på teman som hittills inte varit föremål för en djupare behandling i den finländska juridiska litteraturen har jag uteslutit den problematik som t.ex. gäller val av förslagsställare och bedömning av tävlingsförslag. Den centrala frågan i avhandlingen är hur en jury för en arkitekttävling förhåller sig till beslutsprocessen inom en kommunal upphandlingsenhet. Föremålet för undersökningen är beslutsbehörigheten i Helsingfors. Har upphandlingsenheten enbart som uppgift att formellt godkänna förslag från en jury eller har enheten rätt att utifrån sin egen bedömning fatta ett upphandlingsbeslut? I det senare fallet uppfylls inte kravet på anonymitetsskydd och en professionell jury, men upphandlingsenheten är å andra sidan inte juridiskt bunden till juryns åsikt. Som lösning föreslås därför att en jury tillsätts som ett kommunalt organ i den allmänna förvaltningen, och att det nuvarande systemet med överlappande beslutprocesser slopas. I avhandlingens andra del diskuteras möjligheten till interaktion mellan kommunen och kommunborna i samband med arkitekttävlingar. Det tredje syftet är att undersöka 22 i upphandlingslagen och framför allt hur den tillämpas i arkitekttävlingar där ersättning betalas med utgångspunkt i tävlingsbidragens placering, inte utifrån deltagande. Undersökningen visar på goda grunder hur dessa, traditionellt så kallade idétävlingar hamnar utanför upphandlingslagens tillämpningsområde. Ytterligare diskuteras flera mindre problematiska fall. Tävlingsjuryns jäv ifrågasätts utifrån frågan hur en jury kan vara oberoende i förhållande till förslagsställarna vilkas identitet den på grund av anonymitetsskyddet inte kan få reda på. Frågan om direktupphandling analyseras utifrån förslagsställarens upphovsrätt och möjlighet till direktupphandling, med stöd av bestämmelsen om konstnärliga skäl i lagen. Förutom att undersöka de primära forskningsfrågorna är avhandlingens syfte att analysera arkitekttävlingen som metod och till sina väsentliga delar presentera handlingarnas offentlighet och rättskyddsförfarandet ur ett tävlingsperspektiv. I inledningen presenteras arkitekttävlingens traditioner i Finland och gängse terminologi inom området. Avhandlingen är ett examensarbete i juridik men strävan har varit att också beakta läsare inom andra områden. Avainsanat Nyckelord Keywords offentlig upphandling, projekttävling, arkitektur, kommunalförvaltning, kommunplanering Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

4 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Faculty of Law Tekijä Författare Author Laitos Institution Department Department of Public Law Sanna Kronström Työn nimi Arbetets titel Title Architectural Design Contests in the Context of the Act on Public Contracts and the Jury s Position in Municipal Decision-making Oppiaine Läroämne Subject Administrative Law Työn laji Arbetets art Level Master s thesis Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year November 2008 Sivumäärä Sidoantal Number of pages VIII + 68 In this thesis I have studied an architectural design contest in the context of legislation on public procurement. The thesis also brings forth specific legal issues concerning the procedure. The reader is expected to be familiar with the general outline of the Act on Public Contracts (348/2007) in Finnish law. I have chosen to examine themes that have not yet been studied in Finnish legal literature. This is why issues such as selecting the designer and evaluating competition entries have been excluded from the study. The core question of my thesis is the relationship of the jury of a design contest with the municipal authority s decision-making. The focus is on the decision-making authority in Helsinki, Finland. Is the contracting authority obliged to merely formally approve the jury s decision, or is it entitled to make a decision on the award of the contract using its own consideration? In the latter situation neither the anonymity ensured by the Act on Public Contracts nor the requirement of having a professionally skilled jury are realized, but on the other hand the contracting authority is not legally bound to the opinion of the jury. As a solution, I pose that the jury is installed as part of public administration as a municipal institution, and that the current overlap in decision-making is renounced. As a second subject matter, the thesis contemplates the possibilities of interaction between the municipality and its residents in the context of the design contest. As a third theme of research, I have studied the provision of section 22, especially its adaptability in a design contest where payments are presented on the basis of how an entry places in competition and not on participation. The study argues in favour of excluding these contests, commonly known as ideas competitions, from the scope of the Act on Public Contracts. The thesis also highlights several smaller problematic issues. The disqualification of a jury of a design contest is questioned by contemplating how a jury can ever be independent of designers whose identity is, in any case, withheld by anonymity. In the case of direct award of contracts, I have analyzed the copyright of the designer as well as the possibility of a direct award of contract on the basis of artistic reason, as provided for in the law. In addition to the primary research subjects, the thesis comprehensively reviews the design contest as a procedure of awarding contracts, and discusses integral parts of e.g. transparency of documents and legal remedies in context of a design contest. An introduction to the Finnish tradition of architectural design contests and the terminology of the design field is provided in the preface of the study. The study is a thesis for the Faculty of Law at Helsinki University, but I have also aspired to take into account readers with other backgrounds of experience. Avainsanat Nyckelord Keywords public procurement, design contest, architecture, municipal administration, municipal planning Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

5 I SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I LÄHDELUETTELO...III 1. JOHDANTO ARKKITEHTUURIKILPAILUT SUOMESSA SUUNNITTELUKILPAILU OIKEUDELLISENA ONGELMANA Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus Määritelmät Arkkitehtuurikilpailun tyypit SUUNNITTELUTYÖ PALVELUHANKINTANA HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN SUUNNITTELUKILPAILUUN SUUNNITTELUKILPAILUN SÄÄNTELY HANKINTADIREKTIIVISSÄ Sääntely aiemmassa hankintadirektiivissä Hankintadirektiivin suunnittelukilpailuihin sovellettavat säännöt KANSALLINEN SÄÄNTELY Hankintalain alaan kuuluvat suunnittelukilpailut Osallistumiseen sidotut palkkiot ja maksut Suunnittelukilpailua nimenomaisesti koskevat hankintalain säännökset Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät lainkohdat SUUNNITTELUKILPAILUNORMIT SUUNNITTELUKILPAILU Suunnittelukilpailun säännöt eli kilpailuohjelma Suunnittelijoiden valinta Ammatillinen kelpoisuus SUUNNITTELUKILPAILUN TUOMARISTO JA SEN PÄÄTÖKSENTEKO Esteellisyys Ratkaisunäkemyksiä Tuomariston lausunto vai päätös? Kilpailuehdotusten arviointi SUUNNITTELUKILPAILUN TUOMARISTON ASEMA SUHTEESSA KUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON SUUNNITTELUKILPAILUA KOSKEVA TOIMIVALTA TARKASTELUSSA HELSINKI SUUNNITTELUKILPAILUN TUOMARISTON ASEMA TUOMARISTO KUNNALLISENA TOIMIELIMENÄ... 36

6 II Toimielimen asettaminen nykyisten johtosääntöjen nojalla Tuomaristo toimikuntana merkitys käytännössä VUOROVAIKUTUS HANKINTAYKSIKÖN JA KUNTALAISTEN VÄLILLÄ VELVOITE EDISTÄÄ OSALLISTUMISMAHDOLLISUUKSIA KUNTALAIN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET KUNTALAISMIELIPITEEN HUOMIOIMINEN SUUNNITTELUKILPAILUN YHTEYDESSÄ Vuorovaikutussuunnittelu Kuntalaiset osana tuomaristoa Sähköinen vaikuttaminen SUUNNITTELUTYÖN SUORAHANKINTA YLEISTÄ SUORAHANKINNASTA SUORAHANKINTA SUUNNITTELUKILPAILUN PERUSTEELLA SUUNNITTELIJAN TEKIJÄNOIKEUS SUUNNITTELUPALVELUN SUORAHANKINTA TAITEELLISESTA SYYSTÄ Tulkintalinjauksia Tapaus Kiasma JULKISUUS SUUNNITTELUKILPAILUSSA HANKINTA-ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Asianosaisen oikeus saada tietoja suunnittelukilpailun asiakirjoista Yleisöjulkisuus suunnittelukilpailussa LIIKE- JA AMMATTISALAISUUDET SUUNNITTELIJAN OIKEUSTURVAKEINOT HANKINTAA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET JA HANKINTASOPIMUS MUUTOKSENHAKU HANKINTALAIN NOJALLA Markkinaoikeuden käytettävissä olevat oikeusturvakeinot Vahingonkorvaus MUUTOKSENHAKU KUNTALAIN NOJALLA Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus Suunnittelukilpailun tuomariston päätös oikaisuvaatimuksen kohteena JOHTOPÄÄTÖKSET... 64

7 III LÄHDELUETTELO KIRJALLISUUS Aho 2006 Aho, Tuomas: Yrityssalaisuuksien suojasta julkisissa hankinnoissa ja yhteishankkeissa -artikkeli julkaisussa Defensor Legis, 1/2006, s Arrowsmith 2005 Arrowsmith, Sue: The Law of Public and Utilities Procurement. Lontoo Eskola Ruohoniemi 2007 Eskola, Saila Ruohoniemi, Erkko: Julkiset hankinnat. Juva Harenko et al Harenko, Kristiina Niiranen, Valtteri Tarkela, Pekka: Tekijänoikeus Kommentaari ja käsikirja. Porvoo Harjula Prättälä 2007 Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki Tausta ja tulkinnat. Helsinki Hebly 2007 Hebly, Jan M.(toim.): European Public Procurement Legislative History of the Classic Directive 2004/18/EC. Alphen aan den Rijn Kalima et al Kalima, Kai Häll, Maija Oksanen, Antero: Julkisyhteisöjen hankintatoimen oikeussäännöt. Jyväskylä Kazemian et al Kazemian, Reza Rönn, Magnus Svensson, Charlotte: Arkitekturtävlingar i Finland. Arkitekturskolan vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm, forskningspublikationer 2006:11. Lundström 2004 Lundström, Ilona (toim.): Valtuusto vaikuttaa. Helsinki Mokka 2008 Mokka, Roope: Wikicities-artikkeli julkaisussa Monocle, numero 15, vuosikerta 02, 2008, s Mäenpää 2008 Mäenpää, Olli: Oikeus hyvään hallintoon. Helsinki Mäenpää 2006 Mäenpää, Olli: Liikesalaisuudet viranomaisen toiminnassa -artikkeli, versio 1.0. Julkaistu EdiLexissä (viittauspäivä ). Pekkala 2007 Pekkala, Elise: Hankintojen kilpailuttaminen. Jyväskylä 2007.

8 IV Pohjonen 2007 Pohjonen, Mika: Julkisten rakennushankintojen kilpailuttamisopas. Lahti Saarinen 2008 Saarinen, Kirsi-Maria: Vahingonkorvaukset julkisissa hankinnoissa. Helsinki VIRALLISLÄHTEET HE 50/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Lähetekeskustelun pöytäkirja PTK 46/2006 vp, Talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2006 vp, , siihen liittyvät päätösehdotus ja vastalauseet sekä luettelo valiokuntakäsittelyn vaiheista. Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 25/2006 vp, Oikeusministeriön lausunto hallintovaliokunnalle Professori Kaarlo Tuorin asiantuntijalausunto hallintovaliokunnalle Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 24/2006 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 13/2006 vp, Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 29/2006 vp, Arkkitehtitoimistojen Liiton asiantuntijalausunto ympäristövaliokunnalle Ensimmäisen käsittelyn istuntopöytäkirja PTK 138/2006 vp, ja PTK 139/2006 vp, Toisen käsittelyn istuntopöytäkirja PTK 142/2006 vp, Eduskunnan vastaus hallitukselle EV 256/2006 vp, HE 72/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta. HE 30/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi. HE 192/1994 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntalaiksi.

9 V HE 101/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rakennuslainsäädännön uudistamiseksi. OH 1/2007 Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2007: Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa. (viittauspäivä ). OM 2008:8 Sähköisen kuulemisen kehittäminen valtionhallinnossa, II vaihe Esitys sähköisen vuorovaikutuksen kehittämisestä kansalaisyhteiskunnan ja poliittishallinnollisten toimijoiden välillä. Julkaisupäivä (viittauspäivä ). Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus, vakiolomake 12 FI Komission asetus 2005/1564/EY vakiolomakkeitten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY mukaisesti julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien ilmoitusten julkaisemista varten, liite XII. Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Suomen arkkitehtuuripolitiikka. Julkaisut/1999/liitteet/APOLI_SUOMI_xEDM_14_1479_1995x.pdf?lang=fi (viittauspäivä ). VM 113:00/2008 Julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen sähköisen asioinnin kehittämislinjausten ja käyttöönottosuunnitelman valmisteluhanke. Käynnissä &tvno=1&styp=selaus (viittauspäivä ). VM 022:00/2008 Yhteispalvelun kehittämisen ja julkisten palvelujen uusien järjestämistapojen selvittäminen. Julkaisupäivä asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ uusiju/selvitysmiesraportti_ pdf (viittauspäivä ). OIKEUSTAPAUKSET MAO 397/07/JH, Hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittama vastine. 385c c e444f43&dalid= %2016:06:35 &extension=doc (viittauspäivä ). MAO 103/08, MAO 99/08, KHO 2006:49,

10 VI Asia C-536/07 komissio vs. Saksa Euroopan unionin virallinen lehti , s. C51/33-C51/34. Yhdistetyt asiat C-20/01 ja C-28/01 komissio vs. Saksa Oikeustapauskokoelma 2003, s. I Asia C-399/98 Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale degli Architetti ja Leopoldo Freyrie vastaan Comune di Milano, Pirelli SpA:n, Milano Centrale Servizi SpA:n ja Fondazione Teatro alla Scalan osallistuessa asian käsittelyyn Oikeustapauskokoelma 2001, s. I Asia C-199/85, komissio vs. Italia Oikeustapauskokoelma 1987, s MUUT LÄHTEET Espoon Kaupunginhallituksen pöytäkirja https://www.esbo.fi/asiakirja.asp?path=1;31;37423;37424;37425&id=6a5c43f 9B641F9C1C225745D003E8938&Kanta=Kunnari\intrakun_e.nsf (viittauspäivä ). Greater Helsinki Vision ideakilpailu Kilpailun arvostelupöytäkirja files/ghv_arvostelupoytakirja_ pdf (viittauspäivä ). Kilpailuehdotus Towards City j2p_towards_city_6_boards.pdf (viittauspäivä ). Helsingin kaupunginhallituksen johtosääntö (viittauspäivä ). Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunnan ja asuntotuotantotoimiston johtosääntö (viittauspäivä ). Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelutoimen johtosääntö (viittauspäivä ). Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnan, asuntolautakunnan ja kiinteistöviraston johtosääntö (viittauspäivä ). Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kirjaston arkisto

11 VII Suunnittelukilpailuja koskevien arkistojen läpikäynti Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kirjastossa informaatikko Leena Kärkkäisen opastuksella 18.1., ja Helsingin Koivusaaren kansainvälinen ideakilpailu , kilpailuohjelma (viittauspäivä ). Helsingin Kuninkaantammen Mahdollisuuksien piha! -suunnittelukilpailu , kilpailuohjelma (viittauspäivä ). Helsingin Sanomat : Arkkitehti Steven Holl hahmotteli Kiasmalle laajennuksen ja Lisää tilaa tarvitaan museon pysyville kokoelmille, toimittaja Hannu Pöppönen, s. C : HS.fi verkossa sanottua, s. C : Pajunen suhtautuu Kiasman laajennukseen myönteisesti, toimittaja Hannu Pöppönen, s. C : Nykytaiteen museo Kiasma ei saa lisärakennusta Töölönlahdelle, toimittaja Marja Salmela, s. A : Keskustelua Kiasman laajennuksesta pitää jatkaa, toimittaja Hannu Pöppönen, s. C : Espoossa muhii kunnon riita kaupungintalon kohtalosta, toimittaja Päivi Punkka-Hänninen, s. A13. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen puhelinneuvonta Kuntaliitto tiedottaa Kuntalaisten nettiosallistuminen laajenee, julkaissut Mattias Lindroth (viittauspäivä ). Kuntien verkkopalvelututkimus 2007 Suomen Kuntaliiton teettämä tutkimus kuntien verkkopalveluista. eattachment&version=1 (viittauspäivä ). MOT Kielitoimiston sanakirja, Helsingin yliopiston intranet Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Kielikone Oy:n sähköinen suomen kielen sanakirja (viittauspäivä ). SAFAn kilpailusäännöt Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund ry SAFA: Kilpailusäännöt. Vahvistettu liittovaltuustossa

12 VIII SAFAn_kilpailusaannot_2008.pdf (viittauspäivä ). Tampereen Alvari Alueellisen vaikuttamisen kanava (viittauspäivä ). Tilastokeskus: Markkinaoikeuden ratkaisut (viittauspäivä ). Valtion taidemuseon vuosikertomukset ). (viittauspäivä Yritys- ja hankintatietopalvelu, Edita Publishing Oy. Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä hankintailmoituskanava HILMA. viittauspolku Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn nettisivut. HAASTATTELUT Kaarresalo, sähköpostiviesti Henkilökohtainen tiedonanti. Kilpailuttamisvelvollisuus julkisissa hankinnoissa - teoksen kirjoittajan, OTL Toni Kaarresalon, vastaus yksityiseen sähköpostiviestiini. Ormio, sähköpostiviesti Henkilökohtainen tiedonanti. Vantaan kaupungin hankintajohtajan, OTK Hanna Ormion, vastaus yksityiseen sähköpostiviestiini. Pakkala, haastattelu Arkkitehti Pekka Pakkalan haastattelu. Ennen eläkkeelle siirtymistään Pakkala työskenteli vuosikymmenten ajan Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa osallistuen vahvasti suunnittelukilpailujen järjestämiseen. Saarinen, haastattelu Vahingonkorvaukset julkisissa hankinnoissa -teoksen kirjoittajan, OTK Kirsi- Maria Saarisen, haastattelu. Vainio ja Holappa, haastattelu Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston päälakimies Pirkko Vainion sekä lakimies Miia-Riina Holapan haastattelu. Vuorovaikutussuunnittelija Turunen, puhelinhaastattelu Juha-Pekka Turunen työskentelee Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa vuorovaikutussuunnittelijana.

13 1 1. JOHDANTO Arkkitehtuurialan suunnittelukilpailut ovat aika ajoin julkisen keskustelun ja mielenkiinnon kohteina. Suunnittelukilpailujen käyttö mahdollistaa uusien ajattelutapojen hyödyntämisen ja antaa tilaajalle mahdollisuuden tutkia ratkaisuvaihtoehtoja monipuolisesti. Parhaimmillaan arkkitehtuurikilpailuilla luodaan laadukkaita ja kestävän kehityksen mukaisia elinympäristöjä avoimessa ja vuorovaikutteisessa menettelyssä. Aihetta käsiteltäessä tuodaan kuitenkin harvoin esiin suunnittelukilpailun juridinen liityntä julkisiin hankintoihin ja hankintalainsäädäntöön. Sen sijaan keskustelun pääpaino on ansaitusti arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa sekä toisaalta julkisten varojen käytössä. Lainsäädännöllisen viitekehyksen ja noudatettavien normien esittäminen olisi kuitenkin tervetullutta kokonaisuuden hahmottamiseksi. 1.1 ARKKITEHTUURIKILPAILUT SUOMESSA Arkkitehtuurikilpailujen järjestämiselle on Suomessa vahva ja pitkä perinne luvulla kilpailuihin osallistui lähinnä ulkomaalaisia suunnittelijoita, mutta 1900-luvun puolivälissä suunnittelijoiden valintaa tiukennettiin ja osallistumisoikeus myönnettiin vain arkkitehtiliiton jäsenille. Kuntien virkamiesvetoinen suunnittelu yleistyi vasta 1970-luvulla. Kilpailukulttuurin alusta alkaen suunnittelutöitä on arvioitu ilman tietoa ehdotuksen laatijasta ja on epätodennäköistä, että tästä niin sanotusta nimettömyydensuojasta 1 tingittäisiin jatkossakaan. 2 Syitä arkkitehtuurikilpailujen vankkaan asemaan Suomessa etsitään muun muassa vuonna 2006 julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa. Yhtenä seikkana tutkimuksessa esitetään kilpailukulttuurin juurtumista arkkitehtikuntaan. Kilpailujen järjestäminen on Suomessa tavanomaista ja johdonmukaista. Toiseksi, kilpailuihin osallistuminen koetaan herkästi ammatilliseksi velvollisuudeksi. Kolmantena perusteena esitetään kilpailujen toimivan ammattikunnan eräänlaisena jatkokouluttajana. Neljäntenä selvittävänä tekijänä tutkimuksessa tuodaan esiin Suomen Arkkitehtiliiton 3 valitsemien tuomariston 1 Käytän tutkielmassani tietoisesti yhteenkirjoitettua muotoa nimettömyydensuoja lainsäädännössä esiintyvän version nimettömyyden suoja sijaan. Oikeinkirjoitussuositus juridisessa asiayhteydessä varmistettu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen puhelinneuvonnasta Pakkala, haastattelu Suomen Arkkitehtiliitto Finlands Arkitektförbund SAFA ry on vuonna 1892 perustettu

14 2 jäsenten ammattikunnan sisällä nauttima luottamus. Viimeksi mainittu vahvistaa uskoa parhaan voittajan valitsemiseen. 4 Avoimet arkkitehtuurikilpailut luovat puitteet uusien suunnittelijoiden alallepääsylle. Kilpailuihin osallistuminen elää vahvana suomalaisissa arkkitehtuurikouluissa, eikä ole tavatonta, että arkkitehtiylioppilaat sijoittuvat hyvin suunnittelukilpailuissa. Tästä näkökulmasta katsottuna ruotsalaistutkimus toteaa 1970-luvulta alkaen vahvistuneen niin sanottujen kutsukilpailujen suosimisen ammattikunnan itsensä kannalta ongelmalliseksi. 5 Perusteluna kutsukilpailujen käyttöön on toisaalta esitetty laadullisia seikkoja sekä suunnittelijoiden motivaatiota panostaa kilpailuun osallistujapiirin ollessa rajattu 6. Oheisessa tilastossa on esitetty avoimien ja osallistujamäärältään rajoitettujen arkkitehtuurikilpailujen käytön kehitys 1970-luvulta vuoteen arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen yhteisö sekä edunvalvoja. Järjestöön kuuluu opiskelijajäseniä sekä lähes 3000 yliopistotason tutkinnon suorittanutta arkkitehtia, joka vastaa noin 80%:a kaikista Suomen arkkitehdeista, SAFAn toiminta ( ). 4 Kazemian et al. 2006, s Kazemian et al. 2006, s Pakkala, haastattelu

15 3 1.2 SUUNNITTELUKILPAILU OIKEUDELLISENA ONGELMANA Tarkastelen pro gradu -tutkielmassani suunnittelukilpailuihin julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 7 kannalta liittyviä juridisia erityiskysymyksiä. Suunnittelukilpailu poikkeaa hankintalain nojalla pääasiallisesti kilpailutettavista tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista. Olennaista on, että kilpailutuksen kohteena on luovan työn tulos. Menettelyllä ostetaan nimenomaan suunnittelua, eikä hankkeen toteuttaminen kuulu suunnittelukilpailuun. Suunnittelukilpailunormeihin ei otettu kantaa hankintalain valmisteluvaiheessa valiokunnissa eikä eduskuntakäsittelyn yhteydessä 8. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry on toimittanut lakiehdotusta koskevan lausuntonsa kauppa- ja teollisuusministeriölle. Kannanotossaan SAFA kiinnitti huomiota hankintalain kokonaistaloudellista edullisuutta koskevaan säännökseen sekä korosti nimettömyydensuojaa edellytyksenä ehdotusten tasapuoliselle arvioinnille. Palveluhankinnan tarjousten yhteydessä pyydettävien luonnosten osalta SAFA yhtyi Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ry:n näkemykseen pakollisesta suunnittelukilpailumenettelyyn siirtymisestä. Eduskunnan ympäristövaliokunnalle antamassaan lausunnossa ATL kiinnitti SAFAn tavoin huomiota lähinnä kilpailutusten laatukriteerien käyttöön sekä palveluhankinnan ja suunnittelukilpailun eroihin 9. 7 Hankintalainsäädännöllä on tarkoitus tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden hankintojen tekemistä sekä turvata kilpailuun osallistujien tasapuolista kohtelua. EU-sääntelyyn perustuvaa lainsäädäntöä uudistettiin alkaen saattamalla kansallisesti voimaan laki julkisista hankinnoista sekä laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007, erityisalojen hankintalaki). Lainsäädäntöä ovat velvollisia noudattamaan valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko seurakuntineen ja viranomaisineen, valtion liikelaitokset, julkisoikeudelliset laitokset sekä mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta joltakin hankintalain tarkoittamalta hankintayksiköltä. Kilpailutusvelvollisuus koskee ns. kynnysarvon ylittäviä hankintoja: kansallinen kynnysarvo tavaraja palveluhankinnalle sekä suunnittelukilpailulle on euroa (eräitä poikkeuksia, ns. liitteen B mukaiset palvelut). Rakennusurakat on kilpailutettava arvon noustessa yli euroon. EUkynnysarvot perustuvat Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa sovittuihin kynnysarvoihin, jotka Euroopan yhteisöjen komissio vahvistaa kahden vuoden välein. Ajalle EU-kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankinnoille sekä suunnittelukilpailuille euroa (hankintayksikön ollessa valtionkeskushallintoviranomainen) tai euroa (muu hankintayksikkö). Rakennusurakoiden osalta kaikkia hankintayksikköjä koskee euron kynnysarvo. 8 Lähetekeskustelun pöytäkirja PTK 46/2006 vp; Valiokuntakäsittely: talousvaliokunnan mietintö TaVM 26/2006 vp, siihen liittyvät päätösehdotus ja vastalauseet sekä luettelo valiokuntakäsittelyn vaiheista, hallintovaliokunnan lausunto HaVL 25/2006 vp, liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 24/2006 vp, sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 13/2006 vp, ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 29/2006 vp; Ensimmäisen käsittelyn istuntopöytäkirja PTK 138/2006 vp ja PTK 139/2006 vp; Toisen käsittelyn istuntopöytäkirja PTK 142/2006 vp; Eduskunnan vastaus hallitukselle EV 256/2006 vp. 9 ATL:n asiantuntijalausunto ympäristövaliokunnalle

16 4 Hankinta-asetusta valmisteltaessa ATL ja SAFA ovat kauppa- ja teollisuusministeriölle toimittamassaan lausunnossa esittäneet ainoastaan kokonaistaloudellisen edullisuuden korostamista ensisijaisena valintaperusteena mainitsemalla se asetuksessa ennen halvinta hintaa 10. Valitsemani teema on haasteellinen etenkin lähdeaineiston osalta. Julkisia hankintoja koskevissa teoksissa suunnittelukilpailunormit on esitelty yleisluonteisena osana hankintakokonaisuutta, mutta syvällisemmin niihin liittyvään problematiikkaan ei etenkään suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ole toistaiseksi paneuduttu. Myöskään suunnittelukilpailuja koskevaa oikeuskäytäntöä ei varsinaisesti ole. Lähdeaineiston suppeuden vuoksi virallislähteet ovat olennainen osa tutkimustani. Arkkitehtuurikilpailujen substanssikysymyksissä sekä soveltaessani tulkinnanvaraista lainsäädäntöä hyödynnän lisäksi asiantuntijoiden haastatteluja. Noudattamani metodi on lainopillinen Tutkimuskysymykset ja aiheen rajaus Lähestyn suunnittelukilpailuja hankintalainsäädännön ja nimenomaan arkkitehtuurialan kilpailujen näkökulmasta. Olen rajannut erityisalojen hankintalain työni ulkopuolelle. Keskityn tutkielmassani suunnittelukilpailun toistaiseksi vähäistä huomiota saaneisiin ongelmakysymyksiin, josta johtuen varsinaisen tarkastelun ulkopuolelle jäävät suunnittelijan valintaa sekä kilpailuehdotusten arviointia koskeva problematiikka lyhyitä johdantokappaleita lukuun ottamatta. Tutkielmani ydinkysymykseksi nousi jo varhaisessa vaiheessa suunnittelukilpailun tuomariston tekemän ratkaisun suhde kunnalliseen päätöksentekoon. Mikä juridinen merkitys tuomariston päätöksellä on? Onko tuomaristo hankintayksikköä avustava asiantuntijaelin vai voisiko tuomaristo toimia kiinteänä osana julkista hallintoa? Toimivalta hankintapäätöksen tekemiseen on hankintayksiköllä, mutta hankintalain mukaista nimettömyydensuojaa on noudatettava vain siihen saakka kunnes tuomaristo on antanut lausuntonsa tai tehnyt päätöksensä. Nykyisellään kunnallisen toimielimen tehdessä hankintapäätöstä nimettömyydensuoja on jo rauennut. Jääkö 10 ( ).

17 5 toimielimen tehtäväksi käytännössä tuomariston kannan muodollinen hyväksyntä, vai onko se oikeutettu tekemään päätöksen omaa harkintaa käyttäen esimerkiksi kilpailutöihin vapaasti perehtyen? Tällöin hankintalain säännös tuomariston ammattitaidosta menettää merkityksensä. Yhtäältä etsin ratkaisua siihen, miten tuomariston päätöksenteon juridista asemaa olisi mahdollista vahvistaa. Voisiko tuomaristo toimia osana kunnallista hankintayksikköä? Mikä olisi luontevin toimintamalli ja mitä muutos käytännössä merkitsisi? Tutkielmaa työstäessäni aiheesta on tullut entistä ajankohtaisempi muun muassa Espoon kaupungintaloa koskeneen suunnittelukilpailun ratkettua 11. Olen rajannut suunnittelukilpailun tuomariston aseman tarkastelun Helsingin kaupunkiin, joka on kokonsa edellyttämän toimivallan delegoinnin vuoksi maan haastavimpien joukossa. Suunnittelukilpailun tuomariston sekä kunnallisen hankintayksikön välisen jännitteen ja juridisen problematiikan osalta esitykseni soveltuu toki muihinkin kuntiin. Hyödynnän kilpailuesimerkkeinä pääsääntöisesti Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston järjestämiä suunnittelukilpailuja. Perustelen toimialan valintaa sillä, että toisena tutkielmani kantavana teemana käsittelen kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia nimenomaan elinympäristöön ja kaupunkitilaan. Tutkin, onko kunnan viranomainen velvollinen selvittämään kuntalaisten mielipiteen suunnittelukilpailun yhteydessä. Samalla pohdin, miten kuntalaisten ja hankintayksikön välistä vuorovaikutusta on käytännössä mahdollista hyödyntää suunnittelukilpailun yhteydessä. Kolmantena tutkimusaiheena nostan esiin hankintalain problemaattisen 22 :n säännöksen suunnittelukilpailuun sovellettavista lainkohdista. Sovelletaanko hankintalakia säännöksen 1 momentin nojalla avoimiin suunnittelukilpailuihin, lähtökohtaisesti niin sanottuihin ideakilpailuihin, joissa palkinnot jaetaan kilpailussa sijoittumisen eikä osallistumisen perusteella? Toiseksi, säännöksen 2 momentissa on luettelomaisesti säädetty suunnittelukilpailuihin sovellettavista lainkohdista. Onko luettelo tarkoitettu tyhjentäväksi, ja siinä tapauksessa, onko listan ulkopuolella 11 Helsingin Sanomat uutisoi Espoon luottamusmiesten varauksellisesta suhtautumisesta palkintolautakunnan päätökseen otsikolla Espoossa muhii kunnon riita kaupungintalon kohtalosta. Artikkelissa valtuuston puheenjohtaja korosti, että päätöksen kaupungintalon kohtalosta tekee valtuusto, ei suunnittelukilpailun tuomaristo.

18 6 säännöksiä, joita olisi perusteltua soveltaa ainakin joltain osin myös suunnittelukilpailuun? Neljäntenä tutkimuskysymyksenä tarkastelen tuomariston esteellisyyttä. Miten tuomaristo voi olla riippumaton suunnittelijoista, joiden henkilöllisyyttä he eivät nykykäytännön nojalla nimettömyydensuojan vuoksi saa selville? Tutkin kuinka laajaa nimettömyydensuojaa hankintalaki edellyttää ja millä keinoin tuomariston esteellisyys olisi mahdollista todellisuudessa selvittää. Suorahankinnan yhteydessä pohdin, estääkö suunnittelijan tekijänoikeus rakennuksen myöhemmän muutostyön suunnittelun kilpailuttamisen. Viidentenä tutkimuskysymyksenä tarkastelen, olisiko suunnittelutyötä mahdollista ostaa suorahankinta laissa mainitun taiteellisen syyn nojalla? Varsinaisten tutkimuskysymysten ohella esittelen suunnittelukilpailua menettelymuotona ja käyn läpi suunnittelukilpailun kannalta olennaisilta osin muun muassa hankinta-asiakirjojen julkisuutta sekä oikeusturvakeinoja. Osana johdantoa tuon lyhyesti esille mahdollisuuden suunnittelutyön ostamiseen myös tavanomaisena palveluhankintana, sillä todellisuudessa valtaosa arkkitehtituurisuunnittelusta hankintaan nimenomaan muuta, kuin suunnittelukilpailumenettelyä käyttäen Määritelmät Julkisten hankintojen näkökulmasta suunnittelukilpailu on menettely, jolla hankintayksikkö voi hankkia esimerkiksi kaavoitukseen, kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin, tekniseen suunnitteluun tai tietojenkäsittelyyn suunnitelman, jonka tuomaristo valitsee kilpailulla 12. Suunnittelukilpailusta on julkaistava hankintailmoitus ja kaikille on turvattava avoin ja tasapuolinen mahdollisuus osallistua kilpailuun. Suunnittelijoiden määrää voidaan rajoittaa vain noudattamalla ennalta ilmoitettuja syrjimättömiä perusteita. Suunnittelukilpailuun on aina kutsuttava riittävä määrä osallistujia todellisen kilpailun varmistamiseksi. Suunnittelukilpailussa on oltava hankintalain nojalla säännöt. Sen sijaan sääntöjen 12 Hankintalaki 5.1 kohta 16.

19 7 sisällöllisistä vaatimuksesta ei ole annettu tarkkoja normeja. Suomen Arkkitehtiliiton omissa kilpailusäännöissä hankintalain edellyttämiin suunnittelukilpailun sääntöihin viitataan termillä kilpailuohjelma. Lisäksi suunnittelukilpailussa on oltava luonnollisista henkilöistä koostuva tuomaristo, jonka jäsenet ovat riippumattomia kilpailuun osallistuvista. Hankintadirektiivi (2004/18/EY) käyttää tuomaristosta termiä valintalautakunta. SAFAn kilpailusäännöissä elimeen viitataan ilmaisulla palkintolautakunta. Johdonmukaisuuden vuoksi noudatan tutkielmassani hankintalain versiota tuomaristo. Hankintalaki edellyttää arvioimaan kilpailuehdotuksia nimettöminä. Nimettömyydensuojaa on noudatettava kunnes tuomaristo on antanut lausuntonsa tai tehnyt päätöksensä. SAFAn kilpailusäännöissä nimettömyydensuojasta käytetään myös ilmaisua kilpailusalaisuus. Tarjoaja viittaa hankintalaissa tarjouksen jättäneeseen toimittajaan. Termi ehdokas tarkoittaa toimittajaa, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua rajoitettuun menettelyyn 13. Suunnittelukilpailun erityispiirteet huomioiden pidän hankintalain toimittaja-, tarjoaja- ja ehdokaskäsitteitä ontuvina. Käytän tutkielmassani tästä syystä suunnittelijan ja tarjoajan ohella termiä ehdokas siten, kuin se yleiskielessä käsitetään sitomatta itseäni hankintalain mukaiseen tulkintaan Arkkitehtuurikilpailun tyypit Suunnittelijat ja hankintalainsäädäntö käyttävät eri termejä kilpailutyypeistä. SAFAn sääntöjen mukaan kilpailu voi olla luonteeltaan joko suunnittelukilpailu tai aatekilpailu (käytännössä jälkimmäiseen viitataan usein termillä ideakilpailu): Suunnittelukilpailun tarkoituksena on löytää ratkaisu hankkeen jatkosuunnittelun pohjaksi sekä hankkeen suunnittelija. Suunnittelukilpailu soveltuu käytettäväksi silloin, kun tarkoituksena on hankkeen toteuttaminen kilpailuohjelman pohjalta. Kilpailun tarkoitus on johtaa suunnittelutoimeksiantoon. Aatekilpailun tarkoituksena on erilaisten ratkaisumahdollisuuksien kartoittaminen ja periaateratkaisun löytäminen jatkosuunnittelun ja hankkeeseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Kilpailu ei välttämättä johda suunnittelutoimeksiantoon. 15 Hankintalainsäädännön suunnittelukilpailusäännöksillä 13 Hankintalaki 5.1 kohta Esim. riittävä määrä ehdokkaita, menettelyyn osallistumisesta kiinnostunut ehdokas, kilpailuun osallistuva tai jo osallistunut ehdokas, ehdokas suunnittelukilpailun voittajaksi. 15 SAFAn kilpailusäännöt, kohta 3.

20 8 on tarkoitus kattaa molemmat, sekä suunnittelutyön ostamiseen johtava kilpailu että niin sanotun ideakilpailun järjestäminen eri ratkaisumallien kartoittamiseksi 16. Arkkitehdit jakavat kilpailut suunnittelutehtävän luonteesta sekä järjestäjän tavoitteista riippuen lisäksi yleisiin kilpailuihin ja kutsukilpailuihin. Yleiseen kilpailuun osallistuminen on avointa kilpailuohjelmassa esitetyin rajauksin. Osallistujilta saatetaan vaatia esimerkiksi oikeutta arkkitehdin ammatin harjoittamiseen. Kutsukilpailujen osalta SAFAn säännöissä todetaan, että järjestäjä valitsee osanottajat joko suoraan tai kilpailuun ilmoittautuneiden joukosta lisähuomautuksella, että julkisen hankintayksikön tulee kutsuttavien valinnassa noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. 17 Käytännössä hankintalain suunnittelukilpailulla, jonka osallistujamäärää ei ole rajoitettu, tarkoitetaan siten yleistä kilpailua. Osallistujamäärän ollessa rajoitettu hankintalain 33.2 :n nojalla, lain termi suunnittelukilpailu vastaa arkkitehtipiireissä kutsukilpailua. Tosin siltä osin termi kutsukilpailu on harhaanjohtava, että hankintayksikön on aina julkaistava hankintailmoitus ja valittava osallistujat ilmoituksessa mainittuja syrjimättömiä perusteita noudattaen. Riippumatta kilpailutyypistä hankintayksikkö saa kuitenkin hankintailmoituksen julkaistuaan lähettää tarjouspyynnön soveliaiksi katsomilleen suunnittelijoille. 1.3 SUUNNITTELUTYÖ PALVELUHANKINTANA Suunnittelutyötä voidaan ostaa suunnittelukilpailua järjestämättä tavanomaisena palveluhankintana esimerkiksi avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä. Pelkän hinnoitteluperusteen nojalla hankintayksikön on mahdoton valita sen tarpeisiin laadun perusteella parhaiten soveltuvaa tarjoajaa, joten kilpailutuksissa edellytetään ehdokkailta usein valmiita suunnitelmia tai suunnitelmaluonnoksia tarjouksien liitteinä. Tyypillisesti palveluhankinnassa ei makseta palkkiota tarjouskilpailuun osallistumisesta, jolloin suunnittelutyön teettäminen korvauksetta tarjouskilpailun osana voi muodostua kohtuuttomaksi ja vähentää siten tarjoajien halukkuutta 16 Kansallisessa hankintalaissa 22.1 :n sanamuotoa on mielestäni mahdollista tulkita siten, että ideakilpailut ovat lain soveltamisalan ulkopuolella. Ks. tästä kappale Osallistumiseen sidotut palkkiot ja maksut. 17 SAFAn kilpailusäännöt, kohdat 4-5.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Työnetsijäpalvelu. Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Versio 1. Julkaisu pm 24.8.2013 4:56. Muokkauspäivämäärä 24.8.2013 4:56

Työnetsijäpalvelu. Tieto. Hankintayksikkö. Kuvaus. Versio 1. Julkaisu pm 24.8.2013 4:56. Muokkauspäivämäärä 24.8.2013 4:56 Työnetsijäpalvelu. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/40668219.aspx Ulkoinen hankinta ID 285955-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely Avoin

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies

Avoin data ja tietosuoja. Kuntien avoin data hyötykäyttöön Ida Sulin, lakimies Avoin data ja tietosuoja Kuntien avoin data hyötykäyttöön 27.1.2016 Ida Sulin, lakimies Lakipykäliä, avoin data ja julkisuus Perustuslaki 12 2 momentti» Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut

Lisätiedot

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista hankinnoista

Lisätiedot

MySAP Business Suite Lisenssisopimus.

MySAP Business Suite Lisenssisopimus. MySAP Business Suite Lisenssisopimus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34596411.aspx Ulkoinen hankinta ID 194829-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Voluntary ex ante

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta

Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Uusi hankintalaki -seminaari Hankintojen valvonta Juhani, KKV:n valvontaroolin taustoja Hankintadirektiivin 83 artikla: jäsenvaltion on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista

Lisätiedot

Hirvensalon koulu, uudisrakennus, arkkitehtuurikilpailu.

Hirvensalon koulu, uudisrakennus, arkkitehtuurikilpailu. Hirvensalon koulu, uudisrakennus, arkkitehtuurikilpailu. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/31652520.aspx Ulkoinen hankinta ID 176225-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi

Lisätiedot

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin

Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin 1 Yhteistyöllä onnistuneisiin hankintoihin Hankintatoiminnasta strateginen menestystekijä -hanke Hankinta-asiamies Päivi Halonen Tutkittua Pohjois-Karjalassa arviolta 56 % n. 200 miljoonan euron hankinnoista

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ

JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Hallitus 7.4.2014, OHEISMATERIAALI 7 JURIDISIA NÄKÖKOHTIA HUS-KUNTAYHTYMÄN JA PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ Pääsääntöisesti kunnan tulee hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus.

Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus. Senaatti-kiinteistöjen sisäinen tarkastus. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/35210745.aspx Ulkoinen hankinta ID 3859-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award

Lisätiedot

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus.

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus. Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen aluekarttojen uusinta sekä leikkipaikkojen info -kylttien valmistus ja asennus. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/39247401.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri.

Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri. Kuljetusalan perus- tai ammattitutkintoon tai niiden osiin valmistava koulutus, kapasiteetti, klusteri. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31889888.aspx Ulkoinen hankinta ID 43401-2012

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta.

Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta. Siikajoen kunnan palveluliikenteen, asiointiliikenteen ja koulukuljetusten hankinta. Tieto Versio 3 URL http://dk.mercell.com/permalink/42278123.aspx Ulkoinen hankinta ID 148190-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Puujätteen murskaus. Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Versio 2. Julkaisu pm 7.6.2012 4:17

Puujätteen murskaus. Tieto. Hankintayksikkö. Version muutos Contract award. Kuvaus. Versio 2. Julkaisu pm 7.6.2012 4:17 Puujätteen murskaus. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/31707951.aspx Ulkoinen hankinta ID 177719-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti.

Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Länsimetron jatke, PS Arkkitehti. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/34971865.aspx Ulkoinen hankinta ID 300860-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

HE 237/2004 vp. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan

HE 237/2004 vp. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan HE 237/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Julkisista hankinnoista annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jossa hankintayksikkö

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65056-2015:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 038-065056 Hankintailmoitus

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä.

2 Määritelmät Tässä asetuksessa käytetyt määritelmät vastaavat hankintalain 5 :ssä ja erityisalojen hankintalain 4 :ssä tarkoitettuja määritelmiä. Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

PSI-direktiivin tilannekatsaus

PSI-direktiivin tilannekatsaus PSI-direktiivin tilannekatsaus 5.2.2013 Anne Karjalainen, Kerava EU Alueiden komitean jäsen Rapporteur: Review of the directive on re-use of public sector information and open data, 10/2012 Sisältö Mikä

Lisätiedot

Innovatiivinen hankintaprosessi

Innovatiivinen hankintaprosessi Innovatiivinen hankintaprosessi Mikä se on ja miten se tehdään? Kuntatalo 4.5.2015 Katariina Huikko johtava lakimies Mikä on innovaatio? Hankintalain valmistelutyöryhmän mietintö TEM 37/2015, 4 : Innovaatio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Oikeuslääketieteellisen kuolinsyyn selvittämiseen liittyvät ruumiinkuljetukset Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen alueella.

Oikeuslääketieteellisen kuolinsyyn selvittämiseen liittyvät ruumiinkuljetukset Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen alueella. Oikeuslääketieteellisen kuolinsyyn selvittämiseen liittyvät ruumiinkuljetukset Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksen alueella. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/30233865.aspx

Lisätiedot

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut.

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36567460.aspx Ulkoinen hankinta ID 234783-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Puitesopimustoimittaja: Kuntoarvioiden, -selvityksien ja -tutkimuksien sekä sisäilmaselvitysten laatiminen vuonna 2012-2013.

Puitesopimustoimittaja: Kuntoarvioiden, -selvityksien ja -tutkimuksien sekä sisäilmaselvitysten laatiminen vuonna 2012-2013. Puitesopimustoimittaja: Kuntoarvioiden, -selvityksien ja -tutkimuksien sekä sisäilmaselvitysten laatiminen vuonna 2012-2013. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/30418632.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Laboratoriotarvikkeiden kilpailutus Tarjoukset 23.5.2016 klo 13.00 mennessä

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa

hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen ICT-hankintojen vastuut kunnissa hallinto-oikeuden, erityisesti informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori ICT-hankintojen vastuut kunnissa HANKINNAN SUUNNITTELU: KUKA VASTAA? HANKINTAMENETTELY: KUKA VASTAA? HANKINTAPÄÄTÖS: KUKA

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) Teknisen palvelun lautakunta Hank/3 23.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (5) 157 Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden hankinta H054-14 HEL 2014-005063 T 02 08 01 00 Päätös päätti, ettei Expert Hyvät Merkit Oy:n jättämä hankintaoikaisuvaatimus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat

Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Jonna Törnroos VT, lakimies Vuosi HANKINTA-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA Vireillä vuoden alussa Saapuneet Ratkaistut Vireillä

Lisätiedot

Informatica-konsultointi.

Informatica-konsultointi. Informatica-konsultointi. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/29419846.aspx Ulkoinen hankinta ID 46310-2012 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi.

Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Henkilö- ja yrityskohdentaminen rekrytoivissa koulutusohjelmissa sekä niihin liittyvien palveluiden myynti ja markkinointi. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/31689321.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN

ORNAMON JÄSENTEN TOIMIALAAN KUULUVIA SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIÄ KILPAILUJA VARTEN Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry Annanakatu 16 b 35-36 00120 Helsinki puh (09) 68 777 40 office@ornamo.fi www.ornamo.fi ORNAMON KILPAILUSÄÄNNÖT KILPAILUSÄÄNNÖT YLEISEN KILPAILUN JA KUTSUKILPAILUN OHJELMAKAAVIO

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella

Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Uudistunut dynaaminen hankintajärjestelmä ja paikallisuus hankinnoissa uuden lainsäädännön aikakaudella Ke 14.9.2016, 13.00-13.20, Kuntamarkkinat 2016 Asianajaja, KTM Marita Iskala (Ent. Tapola) Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Infra-rakennustyöntekijän koulutus.

Infra-rakennustyöntekijän koulutus. Infra-rakennustyöntekijän koulutus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/43283587.aspx Ulkoinen hankinta ID 54255-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus Asiakirjan tyyppi Contract award Hankintamenettely

Lisätiedot

Heka Vuosaari Rastilansivu kokonaisurakka sis. rakennus- ja LVISA-työt.

Heka Vuosaari Rastilansivu kokonaisurakka sis. rakennus- ja LVISA-työt. Heka Vuosaari Rastilansivu kokonaisurakka sis. rakennus- ja LVISA-työt. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/40040890.aspx Ulkoinen hankinta ID 21975-2014 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Helsinki: Rakennustyöt 2009/S 46-066630 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Helsingin kaupungin rakennusvirasto, HKR-Rakennuttaja,

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Perintäpalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Ulkoinen hankinta ID 203322-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna.

Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusovellus pilvipalveluna. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/48129115.aspx Ulkoinen hankinta ID 417256-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Suojavaatteiden sekä potilas- ja liinavaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut.

Suojavaatteiden sekä potilas- ja liinavaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut. Suojavaatteiden sekä potilas- ja liinavaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/34770006.aspx Ulkoinen hankinta ID 321556-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu?

Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? Hankintalaki uudistuu mikä muuttuu? To 5.11.2015, 15.15-15.45, LVI-Päivät OTM, Lakimies Minna Rautiainen Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy Keitä me olemme? Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (5) 197 Hiv-infektion saaneiden huumeiden käyttäjien erityispalvelujen hankinta HEL 2014-007306 T 02 08 02 01 Päätös Käsittely päätti hyväksyä hiv-infektion saaneiden

Lisätiedot

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa

Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa Hankintadirektiivi muuttuu, keskeisimmät uudistukset pähkinänkuoressa 11.9.2013 Kuntamarkkinat Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut

Lisätiedot