Liite nro: 2 ( ) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite nro: 2 (22.11.2006) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA 1.1.2007-31.12.2009"

Transkriptio

1 1 Liite nro: 2 ( ) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Kainuun maakunta kuntayhtymän esittely 3 Hankintalainsäädäntö ja -muoto 3 Tarjouspyynnön laajuus 4 Ostettavat palvelukokonaisuudet 4 Hintaan sisällytettävät ja erikseen hinnoiteltavat palvelut 4 Tarjoajan saamat julkiset tuet ja avustukset 4 Alihankkijoiden käyttö 5 Tarjouksen antaminen 5 Tarjouksen liitetiedot 5 Tarjousten arviointi ja vertailu 5 Sopimus 6 Hinnanmuutosperusteet 6 Laskutus ja maksuehdot 6 Asiakirjojen julkisuus 6 Tarjouksen toimittaminen 6 Lisäkysymykset 7 Liitteet: Liite 1: Pesulapalveluiden käyttäjät ja pesumäärät Liite 2: Hankintarenkaan kunnat, jotka osallistuvat tarjouskierrokseen Liite 3: Pakolliset vaatimukset, palvelujen tarkempi kuvaus ja sopimusehdot Liite 4: Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointilomake Liite 5: Hintaliite (tarjoaja täyttää) Liite 6: Tarjouksen kansilehti (tarjoaja täyttää)

3 3 Kainuun maakunta kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani TARJOUSPYYNTÖ Viite: Ilmoitus Julkiset Hankinnat lehdessä TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA KAINUUN MAAKUNNAN ALUEELLA Kainuun maakunta kuntayhtymän esittely Kainuu siirtyi uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen maakuntana itsehallintomaakunnaksi. Kainuuta koskevat päätökset tehdään nyt omassa maakunnassa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa on aloittanut työnsä noin ihmistä, jotka ovat entisiä kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä. Jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomusalmi ja Vuolijoki sekä Vaala osajäsenenä. Hallintokokeilu kestää asti. Maakunnan tehtävät Maakunnan tehtävänä on huolehtia hallintokokeilulaissa määritellyistä maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunta huolehtii myös maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta ja markkinoinnista, edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa ja valvoo maakunnan etuja. Maakunta huolehtii myös niistä tehtävistä, jotka kuntien yksimielisellä päätöksillä on hallintokokeilulain mahdollistamin tavoin siirretty maakunnan tehtäväksi. Maakunta voi ottaa hoidettavakseen myös muita kokeilukuntien tehtäviä kunnan kanssa tehtävällä sopimuksella ja tuottaa palveluja eri sopimuksella muillekin kuin kunnille. Maakunnan toimialat ovat aluekehitystoimiala, Kainuun koulutus -toimiala ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. Hankintalainsäädäntö ja -muoto Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Pesulapalvelujen hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1505/1992) ja asetusta kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista (N:o

4 4 380/1998) teknisten eritelmien ja jälki-ilmoitusta koskevien pykälien osalta. Tarjouspyynnön laajuus Tarjouspyyntö koskee Kainuun hankintarenkaan tarjouspyyntöön osallistuvien kuntien, Ev. lut seurakuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimipisteiden tarvitsemia pesulapalveluita oheisten taulukkojen mukaisesti (liitteet 1, 2). Tarjous voidaan jättää osatarjouksena koskien yksittäisten kuntien aluetta ja pesulapalveluita. Ostettavat palvelukokonaisuudet Pyydämme tarjoustanne seuraavista pesulapalvelukokonaisuuksista. sairaaloiden ja hoitokotien potilas- ja liinavaatteiden pesu sairaaloiden- ja hoitokotien sekä keittiö-/siivoustyöntekijöiden työvaatteiden pesu teknisten toimialojen suojavaatteiden pesu merkkauspalvelu työ-, potilas- ja liinavaatteisiin tilastoinnit pesumääristä neljännesvuosittain seuraavan kuukauden loppuun mennessä käyttökelvottomien tekstiilein lajittelu puhtaiden tekstiilien tilausohjelman käytön kehittäminen yhdessä käyttäjän kanssa Hintaan sisällytettävät ja erikseen hinnoiteltavat palvelut Hintaan on sisällytettävä seuraavasti eriteltyinä suojavaatteiden-, potilasvaatteiden- ja liinavaatteiden pesuhinnat kiloa kohti arvonlisäverottomina hintoina toimipisteisiin perille toimitettuna. Erikseen pestävien tuotteiden, kuten täkit, tyynyt, verhot, merkkaus, potilaskengät ja matot pesuhinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina pesuyksikköä kohti. Perushinta Perushinnat annetaan hintaliitteen 5 mukaisesti. Palvelukokonaisuuksissa tarjottavaan palveluun ja niistä annettavaan perushintaan tulee sisältyä kaikki kulut toimituksineen sovittuun osoitteeseen tai pukuhuoneeseen keskussairaalan sisällä. Muut palvelut Muut palvelut hinnoitellaan erikseen (hinnat annetaan liitteeseen 5). Tarjoajan saamat julkiset tuet ja avustukset Julkiset tuet ja avustukset huomioidaan hankinnassa. Tässä tarjouspyynnössä hankintalainsäädäntö ja valtion tukia koskeva lainsäädäntö ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, eikä julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä kielletä sitä, että tarjoaja voi käyttää hyödykseen tarjoushintaa alentavana tekijänä saamansa julkisen tuen. Kainuun maakunta kuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden tukien ja avustusten merkitysten arviointiin. Kainuun kuntien antama tuki voi kuitenkin merkitä sitä, ettei tarjoushinta kuvaa hankintayksikölle aiheutuvaa tosiasiallista kustannusta. Mikäli tarjoaja on vastaanottanut tai hänelle on myönnetty toimintaansa jonkun Kainuun kunnan tukea tai avustusta tai myöntämisestä on päätös sopimuskaudelle tai osaksi sopimuskautta, tarjoajan tulee selvittää

5 5 tämän avustuksen luonne ja määrä tarjouksessaan (liite 5). Alihankkijoiden käyttö Tarjouksessa tulee mainita tuotetaanko palvelut vakituisella tai tilapäisellä henkilö kunnalla vai käytetäänkö joissakin palveluissa alihankkijoita. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Tarjouksen antaminen Tarjoushinnat annetaan siten, kuten liitteessä 5 on kuvattu. Tarjouspyynnön ja sen lomakkeet voi pyytää tarjouksen tekoa varten osoitteesta Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksen liitetiedot Tarjoukseen on liitettävä tässä tarjouspyynnössä mainitut (numeroituna liitteen 3 mukaisesti) dokumentit. Lääninveroviraston ja eläkevakuutusyhtiöiden todistukset saavat olla enintään kaksi kuukautta vanhoja. Tarjousten arviointi ja vertailu Tarjousten arvioinnista ja vertailusta vastaa kuntayhtymän asettama arviointiryhmä. Työ perustuu liitteissä 3 ja 5 pyydettäviin dokumentteihin ja se toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuus arvioidaan lakisääteisillä, taloudellisilla ja toiminnallisilla vaatimuksilla sekä perusvaatimuksilla kokemukselle, osaamiselle, laadunvarmistukselle ja toiminnan kehittämiselle. Edellytykset arvioidaan liitteessä 3 mainituin perustein. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain 6 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankinta-asetuksen 35 :n mukainen poissulkemisperuste. 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Kaikki pyydettävät dokumentit tulee olla toimitettu tarjouksen jättöaikaan mennessä. 3) Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu

6 6 Edullisuutta arvioidaan kokonaistaloudellisuuden kriteerein. Hinnan painoarvo on 75 ja laatute kijöiden 25 prosenttia. Tarjouksen laatu pisteytetään oheisena olevan taulukon mukaan (liite 4). Hintavertailussa käytetään yhteenlaskettuna palvelukokonaisuuden hintaa. Hinnal taan edullisin tarjous saa 75 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan jakamalla edul lisin hinta vertailuhinnalla ja kertomalla se 75:llä. Hinta - laatusuhteeltaan edullisin on korkeimman piste määrän saanut tarjous. Sopimus Tarjousten perusteella valittujen tuottajien kanssa tehdään pesulapalvelusopimus ajalle (3 vuotta). Mikäli sekä tilaaja että palvelun tarjoaja niin haluavat, sopimusta voidaan jatkaa ilman uutta kilpailuttamista puolet sopimuskaudesta (1,5 vuotta). Option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös. Hinnanmuutosperusteet Edellytämme sitovia hintoja saakka, jonka jälkeen hintoja voidaan tarkistaa (kts. liite 3, kohta 2. Sopimusehdot). Laskutus ja maksuehdot Palvelun tuottaja laskuttaa Kainuun maakunta -kuntayhtymää kuukausittain jälkikäteen sopimuksen määräisenä ja sovitulla tavalla eriteltyinä laskuina. Maksuehto on 21 päivää netto. Asiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia, siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin tarkoituksen mukaisen tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, on ne eriteltävä. Hinta ei voi julkisissa hankinnoissa olla liikesalaisuus. Tarjouksen toimittaminen Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kahtena kappaleena klo mennessä osoitteeseen: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani Tarjouskuoreen tunnus "Pesulapalvelut 50/2006" sekä tarjouksen antajan nimi ja yhteystiedot. Kirjeeseen saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon.

7 7 Lisäkysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on laadittava erilliseen word-tiedostoon ja lähetettävä mennessä sähköpostitse osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kysymyksiä esittäneille viimeistään mennessä. Mikäli tarjoaja ei lähetä kysymyksiä, tarjoajan tulee lähettää sähköpostiyhteystiedot osoitteeseen mennessä saadakseen käyttöönsä muiden kysyjien kysymysten vastaukset. Laila Härkönen Logistiikkapäällikkö Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liitteet: Liite 1: Pesulapalveluiden käyttäjät ja pesumäärät Liite 2: Hankintarenkaan kunnat, jotka osallistuvat tarjouskierrokseen Liite 3: Pakolliset vaatimukset, palvelujen tarkempi kuvaus ja sopimusehdot Liite 4: Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointilomake Liite 5: Hintaliite (tarjoaja täyttää) Liite 6: Tarjouksen kansilehti (tarjoaja täyttää) Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimipaikkojen käyttämät pesulapalvelut määrät arvioita ja suuntaa antavia, joiden mukaan tehdään hintatarjous ja -vertailu LIITE 1 toimipiste osoite kilot/kk toimitus/vko Kainuun keskussairaala Sotkamontie eri osastot rakennuksen sisällä

8 8 pukuhuoneet rakennuksen sisällä Kuusanmäen palvelukseskus, Pöllyvaarantie, Kajaani n Kajaanin Seudun sairaala Satamakatu 2, Kajaani osatot 2 ja 3, vastaanotto neuvola ja hammashoitola n.10 kg 2 Ympäristö terveydenhuolto Tehdaskatu 11 n. 15 kg 2 Työterveyshuolto Satamakatu 2, Kajaani n. 15 kg 1 Tervakartano Tullikallionkatu 3, Kajaani kg 5 Tulliniemen vanhainkoti Tullikallionkatu 3, Kajaani 400 kg 5 Hoitokoti Kallio Tullikallionkatu 3, Kajaani kg 5 Hoitokoti Toppila Toppilanmutka 32, Salmijärvi kg 5 Paltamon terveysasema Sairaalantie 3, Paltamo osastot, työasut, hammashoitola, neuvola n.1200 kg 5 Paltamon hoitokodit 3 kpl Salmelankatu, Sairaalatie, Kiehimän piha yht.n.120 kg 2 Hyrynsalmen terveysasema vuodeosastot, henkilöstö,palvelukeskus Kiviöntie 11 n. 700 kg 3 Puolangan terveysasema vuodeosastot, henkilöstö, hammash., neuvola Ouluntie 13 n kg 3 Puolangan hoitokodit Koivuranta, Vihlakka n. 300 kg 3 Vuolijoen tarveysasema vuodeosastot, henkilöstö Pappilantie, Hammashoitola Otanmäki n. 450 kg 3 Vuolijoen hoitokoti Ryhmäkoti Rentukka n 100 kg 3 Sotkamon terveysasema vuodeosastot, henkilöstö Markkinatie n kg 3 Sotkamon hoitokoti Hoitokoti Himmeli Kuhmontie n. 100 kg 1 Suomussalmen terveysasema vuodeosastot, henkilöstö, hammash. Neuvola, n kg 5 Suomussalmen hoitokodit Kurimo, Kaiku, Päivälä,Tähtela 21, kuntoutuskoti kg 2 vuodeosastot, henkilöstö, vuodeos 2 Kuhmon terveysasema Kirkkotie n 2000 kg 5 Kuhmon hoitokodit Levälahtikoti, Mäntykangaskoti, Kuhmon hoitokoti, Kappelikuja7 n kg 3 Ristijärven terveysasema vuodeosastot, henkilöstö Saukontie n kg 3 Ristijärven hoitokodit Ryhmäkodit Kajastus, Tupala, Esala, n kg 2 Kainuun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden sekä tarvittaessa Kajaani keittöiden tekstiilien pesu n kg 1-2/kk Kainuun lukiot pöytäliinat ja verhot pienet erät tarvittaessa

9 9 LIITE 2 Kainuun hankintarenkaan hankintasuunnitelman mukaan pesulapalvelujen tarjouspyyntöön osallistuvat seuraavat kunnat: Suomussalmi Hyrynsalmi Puolanka Paltamo Vuolijoki Sotkamo Kajaanin kaupunki Kainuun Ev.Lut. seurakunnat kunnat ja seurakunnat määrittelevät itse toimituskerrat ja -määrät/kuukausi tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet toimipisteiden ja leirikeskusten tekstiilit PAKOLLISET VAATIMUKSET, PALVELUJEN TARKEMPI KUVAUS JA LIITE 3

10 10 SOPIMUSEHDOT 1. PAKOLLISET VAATIMUKSET Edellytämme sekä tarjoajan että hänen mahdollisten alihankkijoidensa täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla pyydetyt dokumentit. Käynnistyvät yritykset voivat korvata pyydetyt dokumentit liiketoimintasuunnitelmalla. Kuvauksissa tulee käsitellä hankkijan alla painottamat aihealueet kuvaten, kuinka uusi palvelutuottaja järjestää tulevassa toiminnassaan tässä liitteessä 3 mainitut vaatimukset. Sopimuskauden aikana tarkistetaan kuvattujen osa-alueiden käytännön toimivuutta. 1 TOIMITILAT Esitettävä selvitys tilojen toimivuudesta pesulakäytössä sekä tulevan ja puhtaan pyykin käsittelyn ja varastoinnin erillään pysymisestä. (Nro1) Tilaajalla on oikeus tarkastaa palvelun tuottajan toimintaa ja käydä tutustumassa toimintaan ja tiloihin ennen hankintapäätöksen tekoa. 2 TALOUDELLISET EDELLYTYKSET Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan tilinpäätökset kahdelta viimeiseltä vuodelta. Jos yritys/organisaatio on ollut toiminnassa lyhyemmän aikaa, niin samat tiedot tältä ajalta. (Nro 2) 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisten riskien hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta. (Nro 3) 3. toiminnalliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan vuokrasopimuksen, alustavan vuokrasopimuksen tai muun osoituksen kiinteistön hallintatai omistusoikeudesta. (Nro 4) 4. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajien ja hänen mahdollisten alihankkijoidensa rekisteröitymisen kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Pyydämme tämän vuoksi toimittamaan yritysten Y-tunnukset tarjouksen mukana. (Nro 5) 5. verovelkatodistuksen ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiöltä (todistukset eivät saa olla 2 kk vanhempia). (Nro 6) 3 HENKILÖKUNTA, KOKEMUS JA OSAAMINEN

11 11 Selvitys henkilöstön koulutuksesta ja pätevyydestä mikrobiologisen laadun varmistamiseksi yrityksen pesuprosessissa. Onko koulutuksen toteutuksesta ja sisällöstä olemassa Pesuteollisuusliiton hyväksymä suunnitelma. Luettelo henkilöstöstä/määrästä ja ao. koulutuksen omaavista. Selvitys onko yritykselle nimetty hygieniavastaavaa sekä millainen koulutus hygieniaosaamisesta on järjestetty myös muulle henkilökunnalle. 4 TOIMINNALLISET EDELLYTYKSET 1. Selvitys esim. standardin SFS-EN 14065:2002 tai käytössä olevan standardin sovelletamisesta. Ym. Standardia käytetään pesuloissa, joissa huollettavia tekstiilejä käytetään alueilla, joilla tekstiilien mikrobiologinen puhtaus on varmistettava. Tällaisia käyttöalueita ovat mm. terveydenhuolto, elintarvikeala ja kosmetiikka-ala. 2. Selvitys laadunhallintajärjestelmän vaatimuksisita, jotka liittyvät mikrobiologisen laadun varmistamiseen. Dokumentointijärjestelmän kuvaus. 3. Tarvittavan välineistön ja työympäristön tarkastelu Selvitys siitä, miten yrityksessä on mikrobiologisten riskien hallinnassa tarvittava välineistö käytössä. Kuvaus laitteiston hankita-aikatauluista. 4. Tekstiilien aiotun loppukäytön selvittäminen Selvitys siitä, mihin ja miten asiakkaat käyttävät huollettavia tekstiilejä ja mitä erityisvaatimuksia tämä asettaa järjestelmälle. Miten varmistetaan, että esim. työvaatteet ovat loppukäyttäjälle käyttökuntoisia suoraan pesuprosessista. 5. Pesulan prosessikaavion laatiminen Liitettävä tarjoukseen pesulan toimintaprosessista kuvaus, joka kattaa kaikki lopputuloksen laadun kannalta merkittävät prosessivaiheet. Esimerkiksi kaavion muotoon tehty kuvaus pesulan pohjapiirrosta mukaillen ja jonka avulla voidaan saada kuva myös niistä riskitekijöistä, joita käytettävissä olevat tilat saattavat aiheuttaa. Prosessikuvausta laadittaessa tulee ottaa huomioon yrityksen koko toimintaketju alkaen puhdistukseen tulevien tekstiilien noudosta päättyen niiden luovutukseen asiakkaalle. Esimerkiksi potilasvaatteet, henkilökohtaiset vaatteet, leikkaustekstiilit jne. 6. Prosessissa käytettävien aineiden laadun varmistaminen Selvitys pesuprosessissa käytettävien tuotteiden sisältö-, ympäristö- ym. vaatimuksien ja vaikutuksien huomioimisesta. Miten toimittajien tuotteittensa yhteydessä toimittamien asiakirjojen säilyttäminen yrityksen käyttämien periaatteiden mukaisesti tapahtuu? 7. Valvontapisteistä päättäminen Miten on määritelty toimintaketjuun tarvittavat valvontapisteet ja toimenpiteet valvontapisteissä ja miten ne on dokumentoitu. Esim. standardin SFS-EN 14065:2002 mukaisesti. 8. Onko käytössä asiakaspalautejärjestelmä; pyydämme toimittamaan kuvauksen miten

12 12 asiakaspalaute kerätään, arvioi daan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä, miten valitukset käsitellään ja niihin rea goiminen sekä niiden pohjalta toimenpiteet palvelujen kehittämiseksi. 3. SOPIMUSEHDOT Alla on kuvattu osa sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvistä näkökulmista, joita oletamme palvelun tarjoajalta ja hänen alihankkijoiltaan sopimusaikana sopimuksen solmimispäivästä lähtien. Tarjoajan on tarjousta tehdessään sitouduttava alla oleviin näkökulmiin. Dokumentteja ei tarjousvaiheessa lähetetä. 1. Palvelun sisältöön liittyvät sopimusehdot Asiakkaan tulee saada palvelu suomen kielellä. Edellytämme vuorovaikutteista yhteistyötä maakunnankunnan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Odotamme palveluntuottajilta aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Laadunseurantaa seurataan yhteistyössä. Palveluntuottajalta edellytetään omaa asiakaspalautejärjestelmää. Yhteenveto asiakaspalautteesta käsitellään tarvittavin väliajoin tilaajan ja tuottajan kanssa. Palveluntuottajalla on toimintasuunnitelma korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden varalle: millaiset valmiudet tuottajalla on korjata asia, miten raportoidaan ja miten varmistetaan toimivuus ja palvelun tasalaatuisuus jatkossa. Puhtaiden tekstiilien sähköisen tilaus- ja toimitusjärjestelmän kehittäminen yhdessä tilaajan kanssa. 2. Muut sopimusehdot Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimus tehdään ajankohdaksi (3 v.). Mikäli sekä tilaaja että palvelun tarjoaja niin haluavat, sopimusta voidaan jatkaa ilman uutta kilpailuttamista puolet sopimuskaudesta. Tämän option käytöstä sovitaan viimeistään puolta vuotta ennen varsinaisen sopimuskauden loppua. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (3 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Kajaanin käräjäoikeudessa. Hintojen tulee olla sitovia saakka. Tämän jälkeen hintojen nostamisen perusteena

13 13 voi olla henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotuksiin perustuva kohoaminen. Mikäli alakohtainen lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai yleinen kustannustason nousu edellyttävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, esimerkiksi suurempaa henkilöstömitoitusta, hintaa tarkistetaan muutosta vastaavaksi. Hintojen nostamisesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys kaksi kuukautta etukäteen, jonka perusteella kuntayhtymä kutsuu palvelutarjoajan neuvotteluihin. Riskikartoitus on oltava lainsäädännön vaatimalla tasolla. Palvelun tuottajalla tulee olla vastuuvakuutus ja muut toiminnan jatkuvuutta turvaavat vakuutukset. Palveluntuottaja laatii neljännesvuosittain raportin pesulatoiminnasta ja pesumääristä sekä toimittaa sen tilaa jalle kuukauden sisällä. KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN (hinta - laatusuhteen) A RVIOINTI LIITE 4

14 14 Arviointiryhmä arvioi tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden seuraavin kriteerein. Tarjoukseen tulee liittää arvioinnin perusteeksi pyydettävät dokumentit. Hinta, kokonaistaloudellisesti edullisin saa 75 pistettä Laatutekijät, maksimi 25 pistettä LAATUKRITEERI Dokumenttinumerot viittaavat liitteeseen 5 Henkilöstön täydennyskoulutustaso esim. Pesuteollisuusliiton hyväksymillä suunnitelmilla toteutettuna Standardin SFS-EN 14065:2002 tai vastaavan tekstiilihuollon laadun määrittelyyn tarkoitetun standardin käyttö Laadunhallintajärjestelmän dokumentointi Varuste- ja kalustotaso huomioituna kehittyneen pesuprosessin vaatimukset Asiakaspalautteiden käsitteleminen, jos järjestelmä on käytössä Valvontapisteiden käyttö ja dokumentointi Pesulaprosessin kuvaus HANKKIJA MÄÄRITTÄÄ PISTEET SEURAAVASTI yli 50 %:lla %:lla alle 25 %:lla on käytössä ei ole tai on vasta suunnitteilla on käytössä ei ole tai on vasta suunnitteilla -käytettävissä uutta ja ajanmukaista kalustoa ja varusteita ( yli 50% kalustosta) -käytettävissä yli 3 vuotta vanhempaa kalustoa (yli 50% kalustosta) - kaikki käytössä oleva kalusto ja varusteet yli 6 vuotta vanhoja viikoittain kuukausittain tai harvemmin ei ole käytössä on käytössä ei ole tai on vasta suunnitteilla on ei ole tai on vasta suunnitteilla

15 15 Hintaliite LIITE 5 Pesulapalvelujen hinta on ilmoitettava seuraaville tekstiileille arvonlisäverottomina kilohintoina kuljetettuna tilaajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Kainuun keskussairaalan sisällä työvaatteet ilmoitettuun pukuhuoneeseen vaatetangolla tai muuten toimitettuna ja viimeisteltynä siten, että voidaan välittömästi ottaa käyttöön sekä liina- ja potilasvaatteet toimitettuna osastoille. Kilohinta on ilmoitettava toimituskuluineen säännöllisien viikoittain tapahtuvien toimitusten osalta (kirjataan sopimukseen). Erillisten ja yksittäisten toimituksien osalta on ilmoitettava kuljetusmaksu/kunta/toimitusosoite. Tarjoushinta ilmoitettava taulukon mukaisesti kaikissa hintaluokissa/kunta/ toimituspiste. kilohinta alv 0% tekstiili kappalehinta alv 0% liinavaattet (lakanat, tyynyliinat) pyyhkeet leikkaustekstiilit valkoiset tai vaaleat terveyden huollon suojavaatteet värilliset terveydenhuollon suojavaatteet sekoitekankaiset värilliset terveydenhuollon suojavaatteet puuvillaa mikrokuituiset suoja- tai muut tekstiilit potilasvaattet sekoitekankaasta potilasvaatteet froteeta suojapeitteet tyynyt täkit matot patjat potilasjalkineet kotitekstiilit, potilaiden omat vaatteet toppatakit villavaatteet verhot pöytäliinat viimeistelyineen merkkaus yhdelle/kahdelle riville max. 60 merkkiä teknisten toimialojen suojavaatteet kuljetuskorvaus erillistoimituksille/toimipiste/kunta lajittelutyön tuntihinta pienkorjauksien tuntihinta (saumat) toimitusosoite/kunta Kunnilta/kuntayhtymältä saatava avustus määrä

16 16 LIITE 6 KANSILEHTI TARJOUS PESULAPALVELUISTA KAINUUN ALUEELLE Tarjouksen tunnus Pesulapalvelut 50/2006 Tarjoajan tiedot: Yhteyshenkilö: Puhelinnumerot: Faksi:

17 17 Sähköposti: Hintaliite Pesulapalvelujen hinta on ilmoitettava seuraaville tekstiileille arvonlisäverottomina kilohintoina kuljetettuna tilaajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Kainuun keskussairaalan sisällä työvaatteet ilmoitettuun pukuhuoneeseen vaatetangolla tai muuten toimitettuna ja viimeisteltynä siten, että voidaan välittömästi ottaa käyttöön sekä liina- ja potilasvaatteet toimitettuna osastoille. Kilohinta on ilmoitettava toimituskuluineen säännöllisien päivittäin/viikoittain tapahtuvien toimitusten osalta (kirjataan sopimukseen). Kilohinnassa on huomioitava paluukuljetuksena tapahtuva pesulaan menevän pyykin kuljetus päivittäin tai viikoittain ilmoitetun tarpeen mukaisesti tietystä paikasta mukaan otettuna. Pesulayrittäjä huolehtii tarvittavat pyykin keräämisessä ja kuljetuksessa tarvittavat vaunut, säkit tai/ja kuljetushäkit. Erillisten ja yksittäisten toimituksien osalta on ilmoitettava kuljetusmaksu/kunta/toimitusosoite. Tarjoushinta ilmoitettava taulukon mukaisesti kaikissa hintaluokissa/kunta/ toimituspiste. tekstiili liinavaattet (lakanat, tyynyliinat) pyyhkeet leikkaustekstiilit valkoiset tai vaaleat terveyden huollon suojavaatteet värilliset terveydenhuollon suojavaatteet sekoitekankaiset värilliset terveydenhuollon suojavaatteet puuvillaa mikrokuituiset suoja- tai muut tekstiilit potilasvaattet sekoitekankaasta potilasvaatteet froteeta suojapeitteet kilohinta alv 0% kappalehinta alv 0% toimitusosoite/kunta

18 18 tyynyt täkit matot patjat potilasjalkineet kotitekstiilit, potilaiden omat vaatteet toppatakit villavaatteet verhot pöytäliinat viimeistelyineen merkkaus yhdelle/kahdelle riville max. 60 merkkiä teknisten toimialojen suojavaatteet kuljetuskorvaus erillistoimituksille/toimipiste/kunta lajittelutyön tuntihinta pienkorjauksien tuntihinta (saumat) Kunnilta/kuntayhtymältä saatava avustus määrä

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

1 (8) Materiaalipalvelut

1 (8) Materiaalipalvelut 1 (8) Liite nro: 1 Tarjouspyyntö Kansallinen hankinta Yöhoitopalvelut puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimialueella. 2 (8) TARJOUS: nimi 80/2008 TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Yrityksen

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut

Kainuun maakunta -kuntayhtymä TAR- JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Materiaalipalvelut JOUSPYYNTÖ 86/2008 1 (5) Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax 08 615 62071 1. YLEISTÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuu siirtyi 1.1.2005 uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Suun terveydenhuolto Johtava hammaslääkäri Kirsti Järvinen 4.2.2013 Tarjouspyyntö 1 (5) Hammashoitotarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Pyydämme Teitä tarjoamaan oheisten liitteiden mukaisia hammashoidon tarveaineita sekä käsi-instrumentteja. Tarjouspyyntö koskee

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset

Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2015 Tarjouspyyntö Vihdin kunnan alueen pohjatutkimukset Tilaaja Hankinnan kohde Hankinnan tyyppi Työn kuvaus Vihdin kunta, kaavoituspalvelut Vihin kunta pyytää tarjoustanne pohjatutkimusten

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

Päiväys 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 58200 KERIMÄKI 3.2.2009 1. Viite: KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Asia: TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS- PALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta hallinnon

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 21.5.2014 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 21.5.2014 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 34, 31760 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Hankinta on jaettu neljään osioon:

Hankinta on jaettu neljään osioon: TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Pesulapalveluiden hankinta Espoon kaupunki pyytää tarjousta pesulapalveluista. Palvelun suurimpia käyttäjiä ovat kiinteistöpalvelut ulkotyövaatteiden osalta; varikko, joka pesettää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMISTON VAHTIMESTARIPALVELUSTA JA KAUPUNGIN TOIMIPISTEIDEN JA LAITOSTEN KULJETUKSISTA Tilaaja: Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta, PL 85, Lautatarhankatu

Lisätiedot

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015

Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 Loimaa.. TARJOUS PYYNTÖ 24.2.2015 TUTKlMUSKÄSlNEET AJALLE 1.5.2015-30.4.2018 Ilmoitettu hilmassa xx.xx.20 15 Loimaan kaupungin keskusvarasto pyytää tarjoustanne tutkimuskäsineistä. Kyseessä on tavarahankinta,

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ ENSIAPUKOULUTUKSESTA Hankintakausi 1.5.2014 31.12.2015. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta ensiapu 1 perus- ja kertauskoulutuksesta kaupungin henkilökunnalle. Hankintayksikkö varaa

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA Oulunkaaren seutukunta TARJOUSPYYNTÖ Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Piisilta 1 91100 Ii 2.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Selvityksen case-kohteena on

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016)

HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) HOITOHENKILÖSTÖN HANKINTA VUOKRATYÖVOIMANA KIRKKONUMMEN PERUSTURVAAN VUOSILLE 2013 2014 (OPTIO VUOSILLE 2015 2016) Hankinnan kohde Kirkkonummen kunnan perusturva

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh.

Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvityksen laadinnasta. jaana.simola@paijat-hame.fi puh. PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI 14.11.2011 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen kuntien työllistämispolitiikan tilanne- ja toimenpideselvitys Pyydämme tarjoustanne Kuntien työllistämispolitiikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008

TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 TARJOUSPYYNTÖ 26.3.2008 Karelia ENPI CBC (2007-2013) on EU:n naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin mukainen rajanylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma on Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA Paraisten kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Palvelutoiminnot Rantatie 28 21600 PARAINEN 25.4.2014 TARJOUSPYYNTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN, PARAISTEN KUNTA- ALUEEN SIIVOUSPALVELUISTA 1. OSTAJA Paraisten kaupunki (y-tunnus

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista

Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista 100/2008 1 (10) Liite nro: 5 Tarjouspyyntö Kansallinen hankinta Fysio-, jalka- ja lymfaterapia sekä sotainvalidien ja -veteraanien kuntoutuspalveluista 2009-2012 100/2008 2 (10) TARJOUS: nimi 100/2008

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (3) Hallintopalvelut 25.1.2013

SOTKAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (3) Hallintopalvelut 25.1.2013 SOTKAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1 (3) Hallintopalvelut 25.1.2013 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Hankinnan kuvaus Sotkamon kunta pyytää Teiltä tarjousta Sotkamon kunnan ilmoitusten

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Tuoteryhmäkohtainen sitoutuneisuus LIITE nro 1 Tarjouspyyntö koskee seuraavien laitosten hankintoja LIITE nro 2

Tuoteryhmäkohtainen sitoutuneisuus LIITE nro 1 Tarjouspyyntö koskee seuraavien laitosten hankintoja LIITE nro 2 TARJOUSPYYNTÖ LEIPOMOTUOTTEET 1.8.2010 31.07.2012 + mahdollinen optio 1v + 1v Kajaanin kaupunki/kajaanin Mamselli liikelaitos pyytää tarjouksia Kainuun kuntien hankintarenkaan puolesta hankittavista tuoreista

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo.

TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA. Saimaankatu 23 15140 Lahti www.tyoterveyswellamo. TYÖTERVEYS WELLAMO OY Tarjouspyyntö 29.10.2010 TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYS WELLAMO OY:N OMAN HENKILÖKUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOTEUTTAMISESTA Hankintayksikkö Yhteyshenkilö Hankintamuoto Työterveys Wellamo

Lisätiedot

Hankinta - ja logistiikkapalvelut 17.1.2012

Hankinta - ja logistiikkapalvelut 17.1.2012 1 TRI KAUPUKI Hankinta - ja logistiikkapalvelut TARJUSPYYTÖ 17.1.2012 TARJUSPYYTÖ TRI KAUPUGI ILMITUKSISTA Tornion kaupunki/kaupunginhallitus pyytää tarjouksia Tornion kaupungin ja sen tytäryhtiöiden sekä

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ POHJAKARTAN PIIRTÄMISESTÄ Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.9.2012-31.12.2012. Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee karttaliitteeseen

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ/SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT /SIUNTION KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT Hankinnan kohde ja kuvaus Dnro: KH 368/2014 Tällä tarjouspyynnöllä Siuntion kunta pyytää tarjousta oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta

Lisätiedot

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen

Kirkkonummen uimahallin lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (4) TARJOUSPYYNTÖ n lipunmyynnin ja kahvilatoiminnan hoitaminen Hankintayksikkö Osoite Yhteyshenkilö Kirkkonummen kunta Liikuntalautakunta Sivistyspalvelukeskus Kirkkotallintie

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta.

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta. TARJOUSPYYNTÖ 3.10.2013 Pyydämme teitä tarjoamaan seuraavaa: Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys. 1 Yleistä taustaa 1.2 Hankkeen toteuttaja 1.3 Hankkeen rahoittaja 2 Hankinta 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA

KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelut / KOULULAISTEN RUOTSINKIELISET ILTAPÄIVÄHOITOPAIKAT KAARINASSA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa järjestettävästä ruotsinkielisestä

Lisätiedot

KOTIHOITOPALVELUIDEN HANKINTA TAMMIKARTANON ASUKKAILLE

KOTIHOITOPALVELUIDEN HANKINTA TAMMIKARTANON ASUKKAILLE Tammelan kunta TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta Hakkapeliitantie 2 31300 TAMMELA 3.12.2008 Tarjouspyynnön vastaanottaja Tammelan vanhustentuki ry KOTIHOITOPALVELUIDEN HANKINTA TAMMIKARTANON ASUKKAILLE

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07444 Päiväys 07.02.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07444 Pesulapalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Eeva-Sirkku Pöyhönen Turuntie 639 21870 Riihikoski Suomi puh. fax eeva-sirkku.poyhonen@poytya.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TYÖVOIMANVUOKRAUS PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun työvoiman vuokraamiseksi puitejärjestelyn

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta.

Savon koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta. KIINTEISTÖVEROJEN TARKASTUS pyytää tarjoustanne kuntayhtymän omistuksessa olevien kiinteistöjen kiinteistöverojen tarkastuksesta., jäljempänä SAKKY on yksi Suomen suurimmista toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

INVA- JA PAARITAKSIKULJETUKSET AJALLE 1.2.2007 31.12.2008

INVA- JA PAARITAKSIKULJETUKSET AJALLE 1.2.2007 31.12.2008 TARJOUSPYYNTÖ 69/2006 1 (7) INVA- JA PAARITAKSIKULJETUKSET AJALLE 1.2.2007 31.12.2008 Tarjoajan kelpoisuus Pyydämme tarjoustanne kiireettömän ajan potilassiirto- sekä invataksikuljetuksista seuraavin ehdoin

Lisätiedot