Liite nro: 2 ( ) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite nro: 2 (22.11.2006) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA 1.1.2007-31.12.2009"

Transkriptio

1 1 Liite nro: 2 ( ) TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUIDEN HANKKIMISESTA KAINUUN ALUEELLA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO Kainuun maakunta kuntayhtymän esittely 3 Hankintalainsäädäntö ja -muoto 3 Tarjouspyynnön laajuus 4 Ostettavat palvelukokonaisuudet 4 Hintaan sisällytettävät ja erikseen hinnoiteltavat palvelut 4 Tarjoajan saamat julkiset tuet ja avustukset 4 Alihankkijoiden käyttö 5 Tarjouksen antaminen 5 Tarjouksen liitetiedot 5 Tarjousten arviointi ja vertailu 5 Sopimus 6 Hinnanmuutosperusteet 6 Laskutus ja maksuehdot 6 Asiakirjojen julkisuus 6 Tarjouksen toimittaminen 6 Lisäkysymykset 7 Liitteet: Liite 1: Pesulapalveluiden käyttäjät ja pesumäärät Liite 2: Hankintarenkaan kunnat, jotka osallistuvat tarjouskierrokseen Liite 3: Pakolliset vaatimukset, palvelujen tarkempi kuvaus ja sopimusehdot Liite 4: Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointilomake Liite 5: Hintaliite (tarjoaja täyttää) Liite 6: Tarjouksen kansilehti (tarjoaja täyttää)

3 3 Kainuun maakunta kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani TARJOUSPYYNTÖ Viite: Ilmoitus Julkiset Hankinnat lehdessä TARJOUSPYYNTÖ PESULAPALVELUISTA KAINUUN MAAKUNNAN ALUEELLA Kainuun maakunta kuntayhtymän esittely Kainuu siirtyi uuteen aikakauteen, ensimmäisenä Manner-Suomen maakuntana itsehallintomaakunnaksi. Kainuuta koskevat päätökset tehdään nyt omassa maakunnassa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa on aloittanut työnsä noin ihmistä, jotka ovat entisiä kuntien ja kuntayhtymien työntekijöitä. Jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomusalmi ja Vuolijoki sekä Vaala osajäsenenä. Hallintokokeilu kestää asti. Maakunnan tehtävät Maakunnan tehtävänä on huolehtia hallintokokeilulaissa määritellyistä maakunnan suunnittelusta, alueiden kehittämisestä, terveydenhuollosta, sosiaalihuollosta ja koulutuksesta sekä niiden rahoituksesta. Maakunta huolehtii myös maakunnan yleisestä elinkeinopolitiikasta ja markkinoinnista, edistää yhteistyötä maakunnan kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja säätiöiden kanssa ja valvoo maakunnan etuja. Maakunta huolehtii myös niistä tehtävistä, jotka kuntien yksimielisellä päätöksillä on hallintokokeilulain mahdollistamin tavoin siirretty maakunnan tehtäväksi. Maakunta voi ottaa hoidettavakseen myös muita kokeilukuntien tehtäviä kunnan kanssa tehtävällä sopimuksella ja tuottaa palveluja eri sopimuksella muillekin kuin kunnille. Maakunnan toimialat ovat aluekehitystoimiala, Kainuun koulutus -toimiala ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala. Hankintalainsäädäntö ja -muoto Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen. Pesulapalvelujen hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1505/1992) ja asetusta kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista (N:o

4 4 380/1998) teknisten eritelmien ja jälki-ilmoitusta koskevien pykälien osalta. Tarjouspyynnön laajuus Tarjouspyyntö koskee Kainuun hankintarenkaan tarjouspyyntöön osallistuvien kuntien, Ev. lut seurakuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimipisteiden tarvitsemia pesulapalveluita oheisten taulukkojen mukaisesti (liitteet 1, 2). Tarjous voidaan jättää osatarjouksena koskien yksittäisten kuntien aluetta ja pesulapalveluita. Ostettavat palvelukokonaisuudet Pyydämme tarjoustanne seuraavista pesulapalvelukokonaisuuksista. sairaaloiden ja hoitokotien potilas- ja liinavaatteiden pesu sairaaloiden- ja hoitokotien sekä keittiö-/siivoustyöntekijöiden työvaatteiden pesu teknisten toimialojen suojavaatteiden pesu merkkauspalvelu työ-, potilas- ja liinavaatteisiin tilastoinnit pesumääristä neljännesvuosittain seuraavan kuukauden loppuun mennessä käyttökelvottomien tekstiilein lajittelu puhtaiden tekstiilien tilausohjelman käytön kehittäminen yhdessä käyttäjän kanssa Hintaan sisällytettävät ja erikseen hinnoiteltavat palvelut Hintaan on sisällytettävä seuraavasti eriteltyinä suojavaatteiden-, potilasvaatteiden- ja liinavaatteiden pesuhinnat kiloa kohti arvonlisäverottomina hintoina toimipisteisiin perille toimitettuna. Erikseen pestävien tuotteiden, kuten täkit, tyynyt, verhot, merkkaus, potilaskengät ja matot pesuhinnat on ilmoitettava arvonlisäverottomina pesuyksikköä kohti. Perushinta Perushinnat annetaan hintaliitteen 5 mukaisesti. Palvelukokonaisuuksissa tarjottavaan palveluun ja niistä annettavaan perushintaan tulee sisältyä kaikki kulut toimituksineen sovittuun osoitteeseen tai pukuhuoneeseen keskussairaalan sisällä. Muut palvelut Muut palvelut hinnoitellaan erikseen (hinnat annetaan liitteeseen 5). Tarjoajan saamat julkiset tuet ja avustukset Julkiset tuet ja avustukset huomioidaan hankinnassa. Tässä tarjouspyynnössä hankintalainsäädäntö ja valtion tukia koskeva lainsäädäntö ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, eikä julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä kielletä sitä, että tarjoaja voi käyttää hyödykseen tarjoushintaa alentavana tekijänä saamansa julkisen tuen. Kainuun maakunta kuntayhtymä pidättää itselleen oikeuden tukien ja avustusten merkitysten arviointiin. Kainuun kuntien antama tuki voi kuitenkin merkitä sitä, ettei tarjoushinta kuvaa hankintayksikölle aiheutuvaa tosiasiallista kustannusta. Mikäli tarjoaja on vastaanottanut tai hänelle on myönnetty toimintaansa jonkun Kainuun kunnan tukea tai avustusta tai myöntämisestä on päätös sopimuskaudelle tai osaksi sopimuskautta, tarjoajan tulee selvittää

5 5 tämän avustuksen luonne ja määrä tarjouksessaan (liite 5). Alihankkijoiden käyttö Tarjouksessa tulee mainita tuotetaanko palvelut vakituisella tai tilapäisellä henkilö kunnalla vai käytetäänkö joissakin palveluissa alihankkijoita. Tuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Tarjouksen antaminen Tarjoushinnat annetaan siten, kuten liitteessä 5 on kuvattu. Tarjouspyynnön ja sen lomakkeet voi pyytää tarjouksen tekoa varten osoitteesta Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksen liitetiedot Tarjoukseen on liitettävä tässä tarjouspyynnössä mainitut (numeroituna liitteen 3 mukaisesti) dokumentit. Lääninveroviraston ja eläkevakuutusyhtiöiden todistukset saavat olla enintään kaksi kuukautta vanhoja. Tarjousten arviointi ja vertailu Tarjousten arvioinnista ja vertailusta vastaa kuntayhtymän asettama arviointiryhmä. Työ perustuu liitteissä 3 ja 5 pyydettäviin dokumentteihin ja se toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1) Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajien kelpoisuus arvioidaan lakisääteisillä, taloudellisilla ja toiminnallisilla vaatimuksilla sekä perusvaatimuksilla kokemukselle, osaamiselle, laadunvarmistukselle ja toiminnan kehittämiselle. Edellytykset arvioidaan liitteessä 3 mainituin perustein. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois hankintalain 6 :n mukaisesti sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankinta-asetuksen 35 :n mukainen poissulkemisperuste. 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Julkisissa hankinnoissa tarjous voidaan hylätä, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä, tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Kaikki pyydettävät dokumentit tulee olla toimitettu tarjouksen jättöaikaan mennessä. 3) Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu

6 6 Edullisuutta arvioidaan kokonaistaloudellisuuden kriteerein. Hinnan painoarvo on 75 ja laatute kijöiden 25 prosenttia. Tarjouksen laatu pisteytetään oheisena olevan taulukon mukaan (liite 4). Hintavertailussa käytetään yhteenlaskettuna palvelukokonaisuuden hintaa. Hinnal taan edullisin tarjous saa 75 pistettä. Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan jakamalla edul lisin hinta vertailuhinnalla ja kertomalla se 75:llä. Hinta - laatusuhteeltaan edullisin on korkeimman piste määrän saanut tarjous. Sopimus Tarjousten perusteella valittujen tuottajien kanssa tehdään pesulapalvelusopimus ajalle (3 vuotta). Mikäli sekä tilaaja että palvelun tarjoaja niin haluavat, sopimusta voidaan jatkaa ilman uutta kilpailuttamista puolet sopimuskaudesta (1,5 vuotta). Option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös. Hinnanmuutosperusteet Edellytämme sitovia hintoja saakka, jonka jälkeen hintoja voidaan tarkistaa (kts. liite 3, kohta 2. Sopimusehdot). Laskutus ja maksuehdot Palvelun tuottaja laskuttaa Kainuun maakunta -kuntayhtymää kuukausittain jälkikäteen sopimuksen määräisenä ja sovitulla tavalla eriteltyinä laskuina. Maksuehto on 21 päivää netto. Asiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia, siksi tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia. Mikäli liikesalaisuuksien sisällyttäminen on kuitenkin tarkoituksen mukaisen tarjouksen tekemiseksi välttämätöntä, on ne eriteltävä. Hinta ei voi julkisissa hankinnoissa olla liikesalaisuus. Tarjouksen toimittaminen Tarjous on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kahtena kappaleena klo mennessä osoitteeseen: Kainuun maakunta -kuntayhtymä Hankintatoimisto Sotkamontie Kajaani Tarjouskuoreen tunnus "Pesulapalvelut 50/2006" sekä tarjouksen antajan nimi ja yhteystiedot. Kirjeeseen saa sisällyttää vain juuri ko. tarjouspyyntöön liittyviä asiapapereita. Määräajan jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon.

7 7 Lisäkysymykset Tarjouspyyntöön liittyvät mahdolliset lisäkysymykset on laadittava erilliseen word-tiedostoon ja lähetettävä mennessä sähköpostitse osoitteeseen Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kysymyksiä esittäneille viimeistään mennessä. Mikäli tarjoaja ei lähetä kysymyksiä, tarjoajan tulee lähettää sähköpostiyhteystiedot osoitteeseen mennessä saadakseen käyttöönsä muiden kysyjien kysymysten vastaukset. Laila Härkönen Logistiikkapäällikkö Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liitteet: Liite 1: Pesulapalveluiden käyttäjät ja pesumäärät Liite 2: Hankintarenkaan kunnat, jotka osallistuvat tarjouskierrokseen Liite 3: Pakolliset vaatimukset, palvelujen tarkempi kuvaus ja sopimusehdot Liite 4: Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointilomake Liite 5: Hintaliite (tarjoaja täyttää) Liite 6: Tarjouksen kansilehti (tarjoaja täyttää) Kainuun maakunta -kuntayhtymän toimipaikkojen käyttämät pesulapalvelut määrät arvioita ja suuntaa antavia, joiden mukaan tehdään hintatarjous ja -vertailu LIITE 1 toimipiste osoite kilot/kk toimitus/vko Kainuun keskussairaala Sotkamontie eri osastot rakennuksen sisällä

8 8 pukuhuoneet rakennuksen sisällä Kuusanmäen palvelukseskus, Pöllyvaarantie, Kajaani n Kajaanin Seudun sairaala Satamakatu 2, Kajaani osatot 2 ja 3, vastaanotto neuvola ja hammashoitola n.10 kg 2 Ympäristö terveydenhuolto Tehdaskatu 11 n. 15 kg 2 Työterveyshuolto Satamakatu 2, Kajaani n. 15 kg 1 Tervakartano Tullikallionkatu 3, Kajaani kg 5 Tulliniemen vanhainkoti Tullikallionkatu 3, Kajaani 400 kg 5 Hoitokoti Kallio Tullikallionkatu 3, Kajaani kg 5 Hoitokoti Toppila Toppilanmutka 32, Salmijärvi kg 5 Paltamon terveysasema Sairaalantie 3, Paltamo osastot, työasut, hammashoitola, neuvola n.1200 kg 5 Paltamon hoitokodit 3 kpl Salmelankatu, Sairaalatie, Kiehimän piha yht.n.120 kg 2 Hyrynsalmen terveysasema vuodeosastot, henkilöstö,palvelukeskus Kiviöntie 11 n. 700 kg 3 Puolangan terveysasema vuodeosastot, henkilöstö, hammash., neuvola Ouluntie 13 n kg 3 Puolangan hoitokodit Koivuranta, Vihlakka n. 300 kg 3 Vuolijoen tarveysasema vuodeosastot, henkilöstö Pappilantie, Hammashoitola Otanmäki n. 450 kg 3 Vuolijoen hoitokoti Ryhmäkoti Rentukka n 100 kg 3 Sotkamon terveysasema vuodeosastot, henkilöstö Markkinatie n kg 3 Sotkamon hoitokoti Hoitokoti Himmeli Kuhmontie n. 100 kg 1 Suomussalmen terveysasema vuodeosastot, henkilöstö, hammash. Neuvola, n kg 5 Suomussalmen hoitokodit Kurimo, Kaiku, Päivälä,Tähtela 21, kuntoutuskoti kg 2 vuodeosastot, henkilöstö, vuodeos 2 Kuhmon terveysasema Kirkkotie n 2000 kg 5 Kuhmon hoitokodit Levälahtikoti, Mäntykangaskoti, Kuhmon hoitokoti, Kappelikuja7 n kg 3 Ristijärven terveysasema vuodeosastot, henkilöstö Saukontie n kg 3 Ristijärven hoitokodit Ryhmäkodit Kajastus, Tupala, Esala, n kg 2 Kainuun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden sekä tarvittaessa Kajaani keittöiden tekstiilien pesu n kg 1-2/kk Kainuun lukiot pöytäliinat ja verhot pienet erät tarvittaessa

9 9 LIITE 2 Kainuun hankintarenkaan hankintasuunnitelman mukaan pesulapalvelujen tarjouspyyntöön osallistuvat seuraavat kunnat: Suomussalmi Hyrynsalmi Puolanka Paltamo Vuolijoki Sotkamo Kajaanin kaupunki Kainuun Ev.Lut. seurakunnat kunnat ja seurakunnat määrittelevät itse toimituskerrat ja -määrät/kuukausi tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet tekninen toimi, sivistyspalvelun toimipisteet toimipisteiden ja leirikeskusten tekstiilit PAKOLLISET VAATIMUKSET, PALVELUJEN TARKEMPI KUVAUS JA LIITE 3

10 10 SOPIMUSEHDOT 1. PAKOLLISET VAATIMUKSET Edellytämme sekä tarjoajan että hänen mahdollisten alihankkijoidensa täyttävän seuraavat vaatimukset sekä toimittavan tarjouksen yhteydessä alla pyydetyt dokumentit. Käynnistyvät yritykset voivat korvata pyydetyt dokumentit liiketoimintasuunnitelmalla. Kuvauksissa tulee käsitellä hankkijan alla painottamat aihealueet kuvaten, kuinka uusi palvelutuottaja järjestää tulevassa toiminnassaan tässä liitteessä 3 mainitut vaatimukset. Sopimuskauden aikana tarkistetaan kuvattujen osa-alueiden käytännön toimivuutta. 1 TOIMITILAT Esitettävä selvitys tilojen toimivuudesta pesulakäytössä sekä tulevan ja puhtaan pyykin käsittelyn ja varastoinnin erillään pysymisestä. (Nro1) Tilaajalla on oikeus tarkastaa palvelun tuottajan toimintaa ja käydä tutustumassa toimintaan ja tiloihin ennen hankintapäätöksen tekoa. 2 TALOUDELLISET EDELLYTYKSET Palveluntarjoajalla tulee olla 1. taloudelliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan tilinpäätökset kahdelta viimeiseltä vuodelta. Jos yritys/organisaatio on ollut toiminnassa lyhyemmän aikaa, niin samat tiedot tältä ajalta. (Nro 2) 2. maksukykyä ja kykyä taloudellisten riskien hallintaan, pyydämme toimittamaan lausunnon luottokelpoisuudesta. (Nro 3) 3. toiminnalliset edellytykset palvelun tuottamiseen, pyydämme toimittamaan vuokrasopimuksen, alustavan vuokrasopimuksen tai muun osoituksen kiinteistön hallintatai omistusoikeudesta. (Nro 4) 4. liiketoiminnan harjoittamisoikeus, tarkistamme tarjoajien ja hänen mahdollisten alihankkijoidensa rekisteröitymisen kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin. Pyydämme tämän vuoksi toimittamaan yritysten Y-tunnukset tarjouksen mukana. (Nro 5) 5. verovelkatodistuksen ja todistukset maksetuista sosiaalivakuutusmaksuista vakuutusyhtiöltä (todistukset eivät saa olla 2 kk vanhempia). (Nro 6) 3 HENKILÖKUNTA, KOKEMUS JA OSAAMINEN

11 11 Selvitys henkilöstön koulutuksesta ja pätevyydestä mikrobiologisen laadun varmistamiseksi yrityksen pesuprosessissa. Onko koulutuksen toteutuksesta ja sisällöstä olemassa Pesuteollisuusliiton hyväksymä suunnitelma. Luettelo henkilöstöstä/määrästä ja ao. koulutuksen omaavista. Selvitys onko yritykselle nimetty hygieniavastaavaa sekä millainen koulutus hygieniaosaamisesta on järjestetty myös muulle henkilökunnalle. 4 TOIMINNALLISET EDELLYTYKSET 1. Selvitys esim. standardin SFS-EN 14065:2002 tai käytössä olevan standardin sovelletamisesta. Ym. Standardia käytetään pesuloissa, joissa huollettavia tekstiilejä käytetään alueilla, joilla tekstiilien mikrobiologinen puhtaus on varmistettava. Tällaisia käyttöalueita ovat mm. terveydenhuolto, elintarvikeala ja kosmetiikka-ala. 2. Selvitys laadunhallintajärjestelmän vaatimuksisita, jotka liittyvät mikrobiologisen laadun varmistamiseen. Dokumentointijärjestelmän kuvaus. 3. Tarvittavan välineistön ja työympäristön tarkastelu Selvitys siitä, miten yrityksessä on mikrobiologisten riskien hallinnassa tarvittava välineistö käytössä. Kuvaus laitteiston hankita-aikatauluista. 4. Tekstiilien aiotun loppukäytön selvittäminen Selvitys siitä, mihin ja miten asiakkaat käyttävät huollettavia tekstiilejä ja mitä erityisvaatimuksia tämä asettaa järjestelmälle. Miten varmistetaan, että esim. työvaatteet ovat loppukäyttäjälle käyttökuntoisia suoraan pesuprosessista. 5. Pesulan prosessikaavion laatiminen Liitettävä tarjoukseen pesulan toimintaprosessista kuvaus, joka kattaa kaikki lopputuloksen laadun kannalta merkittävät prosessivaiheet. Esimerkiksi kaavion muotoon tehty kuvaus pesulan pohjapiirrosta mukaillen ja jonka avulla voidaan saada kuva myös niistä riskitekijöistä, joita käytettävissä olevat tilat saattavat aiheuttaa. Prosessikuvausta laadittaessa tulee ottaa huomioon yrityksen koko toimintaketju alkaen puhdistukseen tulevien tekstiilien noudosta päättyen niiden luovutukseen asiakkaalle. Esimerkiksi potilasvaatteet, henkilökohtaiset vaatteet, leikkaustekstiilit jne. 6. Prosessissa käytettävien aineiden laadun varmistaminen Selvitys pesuprosessissa käytettävien tuotteiden sisältö-, ympäristö- ym. vaatimuksien ja vaikutuksien huomioimisesta. Miten toimittajien tuotteittensa yhteydessä toimittamien asiakirjojen säilyttäminen yrityksen käyttämien periaatteiden mukaisesti tapahtuu? 7. Valvontapisteistä päättäminen Miten on määritelty toimintaketjuun tarvittavat valvontapisteet ja toimenpiteet valvontapisteissä ja miten ne on dokumentoitu. Esim. standardin SFS-EN 14065:2002 mukaisesti. 8. Onko käytössä asiakaspalautejärjestelmä; pyydämme toimittamaan kuvauksen miten

12 12 asiakaspalaute kerätään, arvioi daan ja hyödynnetään palvelujen kehittämisessä, miten valitukset käsitellään ja niihin rea goiminen sekä niiden pohjalta toimenpiteet palvelujen kehittämiseksi. 3. SOPIMUSEHDOT Alla on kuvattu osa sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvistä näkökulmista, joita oletamme palvelun tarjoajalta ja hänen alihankkijoiltaan sopimusaikana sopimuksen solmimispäivästä lähtien. Tarjoajan on tarjousta tehdessään sitouduttava alla oleviin näkökulmiin. Dokumentteja ei tarjousvaiheessa lähetetä. 1. Palvelun sisältöön liittyvät sopimusehdot Asiakkaan tulee saada palvelu suomen kielellä. Edellytämme vuorovaikutteista yhteistyötä maakunnankunnan kanssa palvelujen laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Odotamme palveluntuottajilta aktiivista otetta palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Laadunseurantaa seurataan yhteistyössä. Palveluntuottajalta edellytetään omaa asiakaspalautejärjestelmää. Yhteenveto asiakaspalautteesta käsitellään tarvittavin väliajoin tilaajan ja tuottajan kanssa. Palveluntuottajalla on toimintasuunnitelma korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden varalle: millaiset valmiudet tuottajalla on korjata asia, miten raportoidaan ja miten varmistetaan toimivuus ja palvelun tasalaatuisuus jatkossa. Puhtaiden tekstiilien sähköisen tilaus- ja toimitusjärjestelmän kehittäminen yhdessä tilaajan kanssa. 2. Muut sopimusehdot Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana. Sopimus tehdään ajankohdaksi (3 v.). Mikäli sekä tilaaja että palvelun tarjoaja niin haluavat, sopimusta voidaan jatkaa ilman uutta kilpailuttamista puolet sopimuskaudesta. Tämän option käytöstä sovitaan viimeistään puolta vuotta ennen varsinaisen sopimuskauden loppua. Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (3 viikkoa) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Kajaanin käräjäoikeudessa. Hintojen tulee olla sitovia saakka. Tämän jälkeen hintojen nostamisen perusteena

13 13 voi olla henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotuksiin perustuva kohoaminen. Mikäli alakohtainen lainsäädäntö, viranomaisohjeet tai yleinen kustannustason nousu edellyttävät palvelun sisällössä olennaisia muutoksia, esimerkiksi suurempaa henkilöstömitoitusta, hintaa tarkistetaan muutosta vastaavaksi. Hintojen nostamisesta/laskemisesta tulee tehdä kirjallinen esitys kaksi kuukautta etukäteen, jonka perusteella kuntayhtymä kutsuu palvelutarjoajan neuvotteluihin. Riskikartoitus on oltava lainsäädännön vaatimalla tasolla. Palvelun tuottajalla tulee olla vastuuvakuutus ja muut toiminnan jatkuvuutta turvaavat vakuutukset. Palveluntuottaja laatii neljännesvuosittain raportin pesulatoiminnasta ja pesumääristä sekä toimittaa sen tilaa jalle kuukauden sisällä. KOKONAISTALOUDELLISEN EDULLISUUDEN (hinta - laatusuhteen) A RVIOINTI LIITE 4

14 14 Arviointiryhmä arvioi tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden seuraavin kriteerein. Tarjoukseen tulee liittää arvioinnin perusteeksi pyydettävät dokumentit. Hinta, kokonaistaloudellisesti edullisin saa 75 pistettä Laatutekijät, maksimi 25 pistettä LAATUKRITEERI Dokumenttinumerot viittaavat liitteeseen 5 Henkilöstön täydennyskoulutustaso esim. Pesuteollisuusliiton hyväksymillä suunnitelmilla toteutettuna Standardin SFS-EN 14065:2002 tai vastaavan tekstiilihuollon laadun määrittelyyn tarkoitetun standardin käyttö Laadunhallintajärjestelmän dokumentointi Varuste- ja kalustotaso huomioituna kehittyneen pesuprosessin vaatimukset Asiakaspalautteiden käsitteleminen, jos järjestelmä on käytössä Valvontapisteiden käyttö ja dokumentointi Pesulaprosessin kuvaus HANKKIJA MÄÄRITTÄÄ PISTEET SEURAAVASTI yli 50 %:lla %:lla alle 25 %:lla on käytössä ei ole tai on vasta suunnitteilla on käytössä ei ole tai on vasta suunnitteilla -käytettävissä uutta ja ajanmukaista kalustoa ja varusteita ( yli 50% kalustosta) -käytettävissä yli 3 vuotta vanhempaa kalustoa (yli 50% kalustosta) - kaikki käytössä oleva kalusto ja varusteet yli 6 vuotta vanhoja viikoittain kuukausittain tai harvemmin ei ole käytössä on käytössä ei ole tai on vasta suunnitteilla on ei ole tai on vasta suunnitteilla

15 15 Hintaliite LIITE 5 Pesulapalvelujen hinta on ilmoitettava seuraaville tekstiileille arvonlisäverottomina kilohintoina kuljetettuna tilaajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Kainuun keskussairaalan sisällä työvaatteet ilmoitettuun pukuhuoneeseen vaatetangolla tai muuten toimitettuna ja viimeisteltynä siten, että voidaan välittömästi ottaa käyttöön sekä liina- ja potilasvaatteet toimitettuna osastoille. Kilohinta on ilmoitettava toimituskuluineen säännöllisien viikoittain tapahtuvien toimitusten osalta (kirjataan sopimukseen). Erillisten ja yksittäisten toimituksien osalta on ilmoitettava kuljetusmaksu/kunta/toimitusosoite. Tarjoushinta ilmoitettava taulukon mukaisesti kaikissa hintaluokissa/kunta/ toimituspiste. kilohinta alv 0% tekstiili kappalehinta alv 0% liinavaattet (lakanat, tyynyliinat) pyyhkeet leikkaustekstiilit valkoiset tai vaaleat terveyden huollon suojavaatteet värilliset terveydenhuollon suojavaatteet sekoitekankaiset värilliset terveydenhuollon suojavaatteet puuvillaa mikrokuituiset suoja- tai muut tekstiilit potilasvaattet sekoitekankaasta potilasvaatteet froteeta suojapeitteet tyynyt täkit matot patjat potilasjalkineet kotitekstiilit, potilaiden omat vaatteet toppatakit villavaatteet verhot pöytäliinat viimeistelyineen merkkaus yhdelle/kahdelle riville max. 60 merkkiä teknisten toimialojen suojavaatteet kuljetuskorvaus erillistoimituksille/toimipiste/kunta lajittelutyön tuntihinta pienkorjauksien tuntihinta (saumat) toimitusosoite/kunta Kunnilta/kuntayhtymältä saatava avustus määrä

16 16 LIITE 6 KANSILEHTI TARJOUS PESULAPALVELUISTA KAINUUN ALUEELLE Tarjouksen tunnus Pesulapalvelut 50/2006 Tarjoajan tiedot: Yhteyshenkilö: Puhelinnumerot: Faksi:

17 17 Sähköposti: Hintaliite Pesulapalvelujen hinta on ilmoitettava seuraaville tekstiileille arvonlisäverottomina kilohintoina kuljetettuna tilaajan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Kainuun keskussairaalan sisällä työvaatteet ilmoitettuun pukuhuoneeseen vaatetangolla tai muuten toimitettuna ja viimeisteltynä siten, että voidaan välittömästi ottaa käyttöön sekä liina- ja potilasvaatteet toimitettuna osastoille. Kilohinta on ilmoitettava toimituskuluineen säännöllisien päivittäin/viikoittain tapahtuvien toimitusten osalta (kirjataan sopimukseen). Kilohinnassa on huomioitava paluukuljetuksena tapahtuva pesulaan menevän pyykin kuljetus päivittäin tai viikoittain ilmoitetun tarpeen mukaisesti tietystä paikasta mukaan otettuna. Pesulayrittäjä huolehtii tarvittavat pyykin keräämisessä ja kuljetuksessa tarvittavat vaunut, säkit tai/ja kuljetushäkit. Erillisten ja yksittäisten toimituksien osalta on ilmoitettava kuljetusmaksu/kunta/toimitusosoite. Tarjoushinta ilmoitettava taulukon mukaisesti kaikissa hintaluokissa/kunta/ toimituspiste. tekstiili liinavaattet (lakanat, tyynyliinat) pyyhkeet leikkaustekstiilit valkoiset tai vaaleat terveyden huollon suojavaatteet värilliset terveydenhuollon suojavaatteet sekoitekankaiset värilliset terveydenhuollon suojavaatteet puuvillaa mikrokuituiset suoja- tai muut tekstiilit potilasvaattet sekoitekankaasta potilasvaatteet froteeta suojapeitteet kilohinta alv 0% kappalehinta alv 0% toimitusosoite/kunta

18 18 tyynyt täkit matot patjat potilasjalkineet kotitekstiilit, potilaiden omat vaatteet toppatakit villavaatteet verhot pöytäliinat viimeistelyineen merkkaus yhdelle/kahdelle riville max. 60 merkkiä teknisten toimialojen suojavaatteet kuljetuskorvaus erillistoimituksille/toimipiste/kunta lajittelutyön tuntihinta pienkorjauksien tuntihinta (saumat) Kunnilta/kuntayhtymältä saatava avustus määrä

Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit

Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit 4 Liite nro: TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Kustannusvastuut kotona järjestettävässä yöhoitopalvelussa (sis. turvahälytyskäynnit Palvelun tuottaja tekee tarjouksen tässä liitteessä kuvatut kustannusvastuut ja

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA

SAIRAANKULJETUSTA JA ENSIHOITOA KOSKEVA HANKINTA KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 43/2008 Kainuun keskussairaala Materiaalipalvelut Sotkamontie 13 87140 KAJAANI Puh. 08 615 62076 Fax. 08 615 62071 5.6.2008 Liite nro: 1 SAIRAANKULJETUSTA JA

Lisätiedot

UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA

UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 11.11.2009 UUSINTATARJOUSPYYNTÖ VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ATERIAPALVELUKULJETUKSISTA, KAUPPAPALVELUJEN KULJETUKSISTA SEKÄ KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN RUOKAKULJETUKSISTA 1. HANKINNAN KOHDE Valkeakosken

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS

LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS TARJOUSPYYNTÖ 20.12.2013 LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN TERAPIAPALVELUT JA VETERAANI- KUNTOUTUS Tarjouspyynnössä kuvatut terapiapalvelut ovat terveydenhuoltolain mukaista lääkinnällistä kuntoutusta ja veteraanikuntoutusta.

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tekniset palvelut 5.4.2013

Tekniset palvelut 5.4.2013 1 Harjavallan liikunta- ja uimahallin lipunmyynti ja kahviotoiminnan hoitaminen 1.Tarjouspyynnön tavoite Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut etsii asiakaspalveluhenkistä yrittäjää, joka ottaa vastatakseen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 44538 Päiväys 06.08.2015 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 44538 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN ASUMISPALVELUT 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Airi Laurila Suomi puh. +358 447334589 airi.laurila@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos

TARJOUSPYYNTÖ 18.10.2012. Aleksia, kiinteistö-, ruoka- ja siivouspalvelujen kunnallinen liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUHENKILÖSTÖN SUOJAVAATTEIDEN OSTOSTA (jäljempänä Aleksia) pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Nurmijärven kunnan eri laitoksissa ja

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014

LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dnro 474/05.05.00/2013 PERUSTURVATOIMI 8.10.2014 TURVAPUHELINPALVELUN HANKINTA 1. HANKINNAN KOHDE Lohjan kaupungin perusturvatoimi pyytää tarjousta turvapuhelinpalvelun tuottamisesta.

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot