HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA TULLEET MUUTOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET"

Transkriptio

1 HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

2 Julkisten hankintojen viimeaikainen oikeuskehitys Tarjouspyyntö Tarjous Tarjousten vertailuperusteiden tarkka ilmoittaminen tarjouspyynnössä Vertailuperusteiden konkreettinen sisältö Alakriteerien painoarvojen ilmoittaminen, jos tarkoitus painottaa tarjousvertailussa Tarjousvertailussa käytettävät lasku- ja pisteytyssäännöt Merkityksetön puute ei oikeuta hylkäykseen Tarjousvertailu Konkreettinen ja yksityiskohtainen vertailu 2

3 Hankintayksiköt ( HY ) Laki julkisista hankinnoista (348/2007, hankintalaki ) 6 Valtio, kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset Oikeushenkilö, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta; ja Pääasiallinen rahoitus tai valvonta tai yli puolet hallintoelimen jäsenistä nimittää ed. HY Ostaja, joka saa hankintaan joltakin ed. HY:ltä tukea yli puolet hankinnan arvosta Markkinaoikeus (162/10): 50 %:n tuki ei muodosta hankintalain piiriin kuuluvaa hankintaa 3

4 Hankintalain soveltaminen Hankintalaki 15 Kansalliset kynnysarvot Rakennusurakat (alv 0) Tavarat ja palvelut (alv 0) Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (alv 0) Hankinnan kokonaisarvon laskusääntöjä Ilman arvonlisäveroa Ennakoitu arvo Suurin mahdollinen arvo eli kaikki osat, koko sopimuskausi, optiot Pilkkomiskielto hankintalain kiertämiseksi 4

5 Tavara, palvelu vai urakka? Markkinaoikeus (212/09) Hankintayksikkö oli sairaalan peruskorjaukseen liittyen pyytänyt tarjouksia sairaalan potilas- ja henkilöturvajärjestelmistä Hankintaohjelman mukaan hankintaan oli kuulunut kaikkien hankintaohjelmassa, sen liitteissä ja liitepiirustuksissa mainittujen sähkölaitteiden, -johtojen, kojeiden ja -järjestelmien hankinta, asennus ja kytkentä täyteen käyttökuntoon. Hankinta oli käsittänyt kameravalvonta-, hoitajakutsu- ja dementiahälytys- sekä henkilöturvajärjestelmän hankkimisen 5

6 Tavara, palvelu vai urakka? MaO: Kysymyksessä olevan hankinnan pääasiallisena tarkoituksena on saadun selvityksen perusteella ollut hankkia potilas- ja henkilöturvajärjestelmiin tarvittavat laitteet, kojeet, tarvikkeet ja ohjelmat asennuksineen. Se seikka, että hankinta on sisältänyt myös asennustyön, ei tee hankinnasta rakennusurakkaa MaO: Hankinnassa on ollut kysymys hankintalain 5 :n 3 kohdassa tarkoitetusta tavarahankinnasta 6

7 Hankintamenettelyt Avoin menettely Kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen Rajoitettu menettely HY pyytää valitsemiltaan tarjoajilta tarjouksia Neuvottelumenettely HY voi poikkeuksellisesti neuvotella hankinnasta Suorahankinta HY voi poikkeuksellisesti tehdä hankinnan ilman tarjouskilpailua Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailu ratkaisuvaihtoehdoilla laajoissa / monimutkaisissa hankinnoissa 7

8 Hankintailmoitus Hankintalaki 35 ja 68 CPV-koodit HY:n on ilmoitettava julkisesti hankinnasta HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi) Hankintalaki 40 2 mom Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa ilmoitettua, esim. Korjausilmoitus Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tarjoukset, optiot, lisäpalvelut, sopimuskausi 8

9 Hankintailmoitus Markkinaoikeus (159/10) Hissin hankinta Hankintailmoitus: Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä Tarjouspyyntö: Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan hissin tekniset tiedot ja pintamateriaalit, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetyistä Markkinaoikeus: Vaihtoehtoisia tarjouksia ei saanut tehdä eikä hankintayksikkö saanut huomioida niitä 9

10 Avoin menettely HY: Ilmoitus hankinnasta HILMA:ssa Tarjoajat pyytävät tarjouspyyntöasiakirjat ja tekevät tarjouksen Avoimessa menettelyssä kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen Tarjoajalla on oikeus saada tarjouspyyntö KHO (taltio 3157) Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Hankintalaki 56 : EU-hankinnat hankintailmoitus Hankintalaki 71 : Kansalliset hankinnat tarjouspyyntö 10

11 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus (121/10) Tarjouspyyntö: Urakoitsijalta vaaditaan kokemusta vastaaviksi luettavista kohteista sekä riittävää vakavaraisuutta. Urakoitsijalla tulee olla urakkaan nähden riittävät resurssit; työvoima, taloudellinen varmuus ja vakavaraisuus Tarjous tuli antaa tarjouslomakkeella, jossa pyydettiin tietoja muun ohella tarjoajan liikevaihdosta vuonna 2007, liikevaihtoarviosta vuonna 2008, omavaraisuusasteesta vuonna 2007 sekä referenssitietoja tarjoajan neljästä vaativimmasta rakennuskohteesta 11

12 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus: Hankintayksikkö ei ole määritellyt tarjouspyynnössään, minkä nimenomaisten seikkojen perusteella se arvioi tarjoajan kokemusta vastaavista kohteista ja tarjoajan esittämien referenssikohteiden vaativuutta Markkinaoikeus: Tarjouspyynnössä ei ole riittävästi yksilöity tarjoajan taloudellista asemaa koskevan soveltuvuusvaatimuksen urakkaan nähden riittävät resurssit; työvoima, taloudellinen varmuus ja vakavaraisuus tarkkaa sisältöä 8

13 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus: Hankintayksikön soveltuvuusarvioinnissa noudattama menettely ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjouskilpailuun osallistumaan pyrkivien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä 13

14 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset esimerkki erinomaisesta menettelystä Markkinaoikeus (303/08) HY ilmoitti hankintailmoituksessa mm. seuraavat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on tullut toimia viimeisten 5 vuoden aikana teiden hoito- tai ylläpitotöissä vähintään 3 vuotta pääurakoitsijana ja tästä kokemuksesta talvihoitokokemusta on tullut olla vähintään 2:lta talvikaudelta Tarjoajan palveluksessa on tullut olla vähintään 3 teiden tai katujen hoitotyöhön perehtynyttä henkilöä, joista 2:lla on tullut olla vähintään 3 vuoden kokemus Suomen olosuhteita vastaavista teiden tai katujen hoitotöistä sekä kolmannella pitkäaikainen kokemus Suomen olosuhteita vastaavista teiden tai katujen hoitotöistä 14

15 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely Hankintalaki 56 ja 71 HY:n ilmoituksessa HILMA:ssa Vähimmäisvaatimukset, jotka ehdokkaan on täytettävä, jotta se pääsee tekemään tarjouksen; ja mahdolliset Valintaperusteet, joilla HY valitsee tarjoamaan pääsevät tarjoajat Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tekninen suorituskyky Ammatillinen pätevyys, kokemus Tärkeysjärjestys / painoarvot, jos tarkoitus käyttää valinnassa? Vrt. HE 50/2006, s

16 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely HY voi lähettää tiedon tarjouskilpailusta hankinta ilmoituksen jälkeen potentiaalisille tarjoajille Yritykselle, joka ei ole tehnyt osallistumishakemusta, ei saa lähettää tarjouspyyntöä Ehdokkaat, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, tulee sulkea pois tarjouskilpailusta Valinta vähimmäisvaatimus / valintakriteeri Mahdollista: Kiinteä vähimmäisvaatimus ja ylittävä osa valintakriteeri (esim. liikevaihto) Kirjallinen päätös, joka on perusteltava ja annettava hakemusosoituksin tiedoksi 16

17 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely Hankintalaki 56 4 mom.: HY:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, pyytää ehdokasta täydentämään tai täsmentämään osallistumishakemukseen pyydettyjä selvityksiä 17

18 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus (65/10) Markkinaoikeus: Voittaneen tarjoajan tarjoukseen sisältynyt todistus verojen maksamisesta on sinänsä ollut tarjouksen jättämishetkellä tarjouspyynnössä edellytettyä 2 kuukautta vanhempi Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on voinut pyytää voittanutta tarjoajaa toimittamaan lisäselvitystä, jonka perusteella on voitu todeta voittaneen tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimuksen tältä osin 18

19 Suorahankinta Hankintalaki 27 HY voi valita suorahankinnan, jos esimerkiksi: Teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi Oikeuskäytäntö: Suorahankinnan edellytysten tulkinta on erittäin ankaraa 19

20 Suorahankintojen perusteet - äärimmäinen kiire Markkinaoikeus (161/10) Asiantuntijapalvelut Hankintayksikön perustelut suorahankinnalle: Vakinaisen viranhaltijan oli määrä aloittaa työt Koska viranhaltija oli ilmoittanut hankintayksikölle vasta anovansa äitiys- ja vanhempainlomaa saakka, hankinnan kilpailuttamiseen ei ollut aikaa ilman, että ympäristöasioiden hoito kesän aikana olisi vaarantunut. Tilanne olisi saattanut aiheuttaa elinkeinonharjoittajille ja yrityksille ehkä mittaviakin menetyksiä 20

21 Suorahankintojen perusteet - äärimmäinen kiire Markkinaoikeus: Viranhaltijan ilmoitus töihin paluun siirtymisestä lähes vuodella eteenpäin vain noin 2 viikkoa ennen alun perin sovittua töiden alkamista ei sinänsä ole ollut hankintayksikön ennalta arvattavissa. Ottaen kuitenkin huomioon hankinnan luonteen sekä sen, että hankintayksikkö ei ole ilmoittanut seikkoja, joiden vuoksi ympäristöasioita ei olisi voitu hoitaa väliaikaisin järjestelyin hankintamenettelyn ajan, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia syitä, joiden vuoksi hankintasopimuksen tekeminen olisi ollut ehdottoman välttämätöntä äärimmäisen kiireen vuoksi. Näin ollen hankinnassa ei ole ollut edellytyksiä hankintalain 27 :n 3 kohdan mukaiseen suorahankinnan toteuttamiseen 21

22 Hankinnan määrittely HY:llä on lähtökohtaisesti oikeus määritellä hankinnan sisältö Hankinnan laajuus ja tekniset vaatimukset, hankintasopimuksen ehdot ym. Tuomioistuimet voivat puuttua hankinnan sisällön määrittelyyn, jos HY:n menettely suosii tai syrjii jotain tarjoajaa 22

23 Hankinnan määrittely valmistaja, tavaramerkki tms. Hankintalaki 44 Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei saa lähtökohtaisesti mainita lainkaan jonkin valmistajan nimeä tai jotain tavaramerkkiä Jos hankinnan kohdetta ei voi muuten kuvata, valmistajan nimen tai tavaramerkin voi poikkeuksellisesti mainita, mutta samalla on mainittava, että kyse on vain esimerkistä ja että vastaavaa tuotetta voi myös tarjota ( tai vastaava ) 23

24 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus (192/10) Hankintayksikkö oli käyttänyt teknisten eritelmien määrittelyssä tarkkoja tuote- ja kauppanimiä lähes jokaisen tuotteen kohdalla Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnön teknisissä eritelmissä käytetyt tuotenimikkeet ilmaisivat haluttua laatua ja tasoa eikä niillä ollut haluttu sitoa tarjousta tiettyihin toimittajiin Hankintayksikkö ei ollut kieltänyt tarjoajaa tuomasta rakennusaikana erikseen päätettäväksi vaihtoehtoista tuotetta, jolloin tarjoajan tulisi esittää tuotteen vastaavuus ja toimivuus vaadittuun 24 laatuun nähden

25 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus: Asiassa ei ole ilmennyt, että hankinnan kohdetta ja sen teknisiä ominaisuuksia ei olisi ollut mahdollista kuvata tarjouspyyntöasiakirjoissa riittävän tarkasti viittaamatta käytettyihin tuotenimiin tai ilmoittamalla, että tuotteiden tulee olla kyseisiä tuotenimiä vastaavia Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tarjouspyynnön laatimisen osalta 25

26 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus (118/08) Tarjouspyyntöön sisältyi 14-sivuinen erittely hankinnan kohteena olleilta tuotteilta vaadittavista ominaisuuksista Tuotteiden ominaisuuksia koskeneet vaatimukset liittyivät tuotteiden kokoon, rakenteeseen, materiaaleihin, kapasiteettiin, teknisiin ominaisuuksiin, käytettävyyteen ja käyttökustannuksiin Tuotevaatimukset olivat osassa tuotteita suhteellisen yksityiskohtaisia MaO: Tuotemerkkejä ei mainittu, vaatimukset olivat osaksi suuntaa-antavia, hankintayksiköllä oli velvollisuus kuvata hankinta MaO: Menettely oli hyväksyttävä 26

27 Vaihtoehtoiset tarjoukset Hankintalaki 47 Vaihtoehtoisia tarjouksia voi tehdä ainoastaan, jos hankintailmoituksessa on näin ilmoitettu HY:n on käytettävä tarjouskilpailun ratkaisuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, jos vaihtoehtoisia tarjouksia voi tehdä HY:n on määriteltävä vaihtoehtojen esittämismahdollisuudet 27

28 Usean toimittajan valitseminen Korkein hallinto-oikeus (2010:35) Hankintayksikkö oli valinnut hankinnan toimittajiksi molemmat tarjouksen jättäneet toimittajat ja jättänyt proteesin valinnan tehtäväksi kussakin yksittäistapauksessa erikseen KHO: Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään sinänsä sallinut osatarjousten tekemisen. Jotta hankintayksikkö olisi voinut valita molemmat toimittajat sopimuskumppaneikseen, olisi sen tarjouspyynnössä tai hankintapäätöksessä tullut ilmoittaa riittävän selkeä peruste, jonka mukaan proteesien tilaukset jakautuvat valittujen toimittajien kesken 28

29 Usean toimittajan valitseminen KHO: Hankintayksikkö on jättänyt suorittamatta vertailun tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla eikä se myöskään ole suorittanut avoimen hankintamenettelyn mukaisesti valintaa kahden toimittajan välillä. Tämä menettely ei ole ollut omiaan takaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä 29

30 Lisätiedot tarjouspyynnöstä HY:n on suositeltavaa ilmoittaa tarjouspyynnössä, että tarjoajat voivat pyytää lisätietoja ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja että lisätietoja tulee pyytää sähköpostitse tai kirjeitse ilmoitetusta osoitteesta HY:n on suositeltavaa kerätä kaikki kysymykset ja vastaukset anonyymisti yhteen ja toimittaa ne kaikille tarjoajille HY:llä on velvollisuus toimittaa kaikki lisätiedot tasapuolisesti (esim. samana aikana samassa laajuudessa kaikille tarjoajille) 30

31 Lisätiedot tarjouspyynnöstä Markkinaoikeus (188/07) Sataman jäänmurtopalvelut Tarjouspyyntö: Tarjoajan tulee sitoutua pitämään toiminta-alueen läheisyydessä riittävä määrä tarpeeksi voimakkaita hinaajia Tarjoaja A tiedusteli tarjousten laskenta-aikana sähköpostilla lisätietoja hinaajista HY vastasi A:lle, että se pitää tarpeeksi voimakkaana hinaajia, joiden koneteho on hv tai enemmän. HY ei ilmoittanut vastaavaa täsmennystä muille tarjoajille MaO: HY:n menettely ei ollut tasapuolista ja syrjimätöntä MaO: Uusi tarjouskilpailu 31

32 Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen Hankintalaki 69 ja 72 Kansallisen kynnysarvon ylittävät, mutta EUkynnysarvon alle jäävät Rakennusurakat ( ) Ensisijaiset palveluhankinnat ( ) Tavarahankinnat ( ) Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä 32

33 Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen Hankintalaki 41 ja 62 EU-kynnysarvon ylittävät Rakennusurakat ( ) Ensisijaiset palveluhankinnat ( ) Tavarahankinnat ( ) Tarjousten vertailuperusteiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Voidaan ilmoittaa myös kohtuullinen vaihteluväli Poikkeuksellisesti voi ilmoittaa vain järjestyksen 33

34 Tarjoajan soveltuvuus / tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus Markkinaoikeus (84/2009) Pelkkiin aikaisempien asiakassuhteiden lukumäärätietoihin perustuvien referenssilistojen käyttö ei ole hyväksyttävä vertailuperuste Vakiintunut oikeuskäytäntö: Liikevaihto, vakavaraisuus tai koko yrityksen henkilökunnan määrä eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä tarjousten vertailuperusteita 34

35 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (86/10) Tilintarkastuspalvelut Markkinaoikeus: Vertailuperusteet tarjoajan käytännön toteutus, kokemus, koulutus, tarjoajan erityisosaaminen ja muut palvelut, osaaminen ovat sisällöltään epätäsmällisiä ja tämän vuoksi hankintasäännösten vastaisia 35

36 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (335/09) Luokkahuoneen kalusteet MaO: Vertailuperusteiden tekniset ansiot sekä toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet osalta tarjouspyynnössä ei ole yksilöity sitä, mitä hankintayksikkö on sanotuilla vertailuperusteilla tarkoittanut ja mitä seikkoja hankintayksikkö tulee tarjousvertailussa tältä osin arvioimaan. Edellä esitetyn perusteella tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden tekniset ansiot sekä toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet ei ole katsottava olleen omiaan turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua 36

37 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (439/09) Hankintayksikkö on tarjousten vertailuvaiheessa jakanut soveltuvuuden käyttötarkoitukseen neljään eri alakohtaan ja määrittänyt sanotulle vertailuperusteelle pisteytystavan Samoin myös teknisiä ominaisuuksia koskevaa vertailuperustetta on täsmennetty vasta tarjousten vertailussa Markkinaoikeus katsoo hankintayksikön menetelleen virheellisesti, kun se ei ole ilmoittanut edellä mainittujen alakohtien huomioon ottamista ja niiden painoarvoja tarjoajille jo tarjouspyynnössä 37

38 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (122/09) Verensokerimittareiden ja liuskojen tarjouskilpailua HY oli ilmoittanut tarjouspyynnössään erääksi tarjousten vertailuperusteeksi mittarin tekniset ominaisuudet HY oli ilmoittanut, että vertailuperusteen painoarvo oli 10 pistettä HY oli ilmoittanut vertailuperusteelle yhdeksän eri alakriteeriä Markkinaoikeus: HY oli menetellyt virheellisesti, koska se ei ollut tarjouspyynnössään ilmoittanut, että se tulee tarjousvertailussa painottamaan yhtä nimenomaista alakriteeriä kahden pisteen painoarvolla ja kahdeksaa muuta alakriteeriä yhden pisteen painoarvolla 38

39 Tarjouspyynnöstä poikkeaminen Hankintalaki 46 Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta 39

40 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Korkein hallinto-oikeus (taltio 173) Tarjousvertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Jos tarjousten vertailukelvottomuus kuitenkin johtuu siitä, että tarjouspyyntö on ollut sisällöltään tulkinnanvarainen tai epäselvä, ei sanottua tarjouspyynnön virheellisyyttä voida korjata vertailukelvottomat tarjoukset hylkäämällä 40

41 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (273/09) Tarjouspyynnön mukaan maksuehto on 21 pv Tarjoaja A ilmoitti tarjouksessaan, että maksuehto on 14 pv Hankintayksikkö ilmoitti A:lle tarjousten jättämisen jälkeen, ettei sen ilmoittama maksuehto vastannut tarjouspyyntöä A ilmoitti hankintayksikölle korjaavansa maksuehdoksi 21 pv Markkinaoikeus: Menettely oli hankintalain vastaista ja A:n tarjous olisi tullut hylätä 41

42 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (98/10) Tarjouspyyntö: Toimitusehto on TOP Seinäjoki (toimitettuna perille) A:n tarjouksen toimitusehto vapaasti autossa Seinäjoella Markkinaoikeus: A:n tarjous ei ole ollut toimitusehdon osalta tarjouspyynnössä edellytetyn mukainen Markkinaoikeus: Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksesta johtuen hankintayksikön on tullut sulkea A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta varaamatta A:lle tilaisuutta täsmentää tarjoustaan 42

43 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (283/10) Tarjouspyyntö: Hintojen tulee olla kiinteitä koko sopimuskauden ajan A:n tarjouksen toimitusehto: Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä Markkinaoikeus: Hankintayksikön on tullut hylätä A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena 43

44 Tarjoajan erehdys Markkinaoikeus (33/10) A oli havainnut tarjouksensa jättämisen jälkeen, että tarjottujen autojen hinnat oli erehdyksessä ilmoitettu väärässä järjestyksessä siten, että pienemmälle ajoneuvolle oli ilmoitettu suuremman ajoneuvon hinta ja päinvastoin 44

45 Tarjoajan erehdys Markkinaoikeus: Hankintayksikkö ei voi tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tarjoustaan ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa johtaa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteesta johtuen hankintayksikkö ei voi myöskään korjata havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä 45

46 Kielto muuttaa tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi Korkein hallinto-oikeus (taltio 173) Kuljetusten hankinta, jossa tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli ilmoittaa vain hankintayksikön maksettavaksi tuleva osuus A oli ilmoittanut tarjouksessaan hinnan siten, että siihen sisältyivät sekä lipputulot että hankintayksikön maksettavaksi tuleva osuus KHO: Hankintayksikön olisi tullut tarjouksen täsmentämisen sijasta hylätä A:n tarjous tarjouspyyntöä vastaamattomana Hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on pyytänyt täsmentämään tarjousta 46

47 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus, esimerkiksi seuraavat tekijät Tarjouksen toimitusaika Tarjouksen kieli Tarjotun tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja ehdot Hinta (kiinteä / muutosehdot; ilmoitustapa) Maksuaika Toimitusaika, -ehdot ja -paikka Sopimusehdot 47

48 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (485/08) Hankintayksikkö oli tarjouspyynnössään edellyttänyt, että tarjoukset liitteineen oli tullut toimittaa kahtena kappaleena määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnössä oli todettu, että tarjouksia, jotka eivät täytä määriteltyjä ehtoja, ei oteta huomioon HY oli sulkenut A:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta, koska tarjouksesta ei ollut kaksoiskappaletta MaO: Sillä seikalla, että A:n tarjouksesta oli puuttunut kaksoiskappale, ei ollut merkitystä tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta, eikä HY:llä ollut oikeutta hylätä tarjousta 48

49 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (484/08) Tarjous tuli toimittaa sekä sähköisesti että kirjallisesti Hakijan kirjallisesta tarjouksesta puuttui eräs tarjouksen osa Sähköisessä tarjouksessa osa oli HY:llä ei ollut oikeutta hylätä tarjousta 49

50 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus ( /09) Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjousta voida pitää tarjouspyynnön vastaisena pelkästään sen seikan vuoksi, ettei sitä ole annettu pyydetyllä lomakkeella 50

51 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (315/08) Tarjouspyynnössä oli edellytetty selvitystä sähköisen laskutuksen mahdollisuudesta Tarjoaja A:n tarjouksesta ei ilmennyt sähköisen laskutuksen mahdollisuus MaO: HY ei ole edellyttänyt sähköisen laskutuksen mahdollisuutta, vaan ainoastaan tiedustellut sitä (ei kelpoisuusvaatimus). HY oli ilmoittanut kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeksi hinta, takuuehdot ja huolto (ei vertailuperuste). Ei merkitystä tarjouksen vertailukelpoisuuteen, eikä HY:llä ollut oikeutta hylätä tarjousta 51

52 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (167/10) Tarjouspyynnön mukaan tarjousaika on päättynyt ja tarjousten on tullut olla voimassa kuusi kuukautta tarjousajan päättymisestä Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että tarjous on voimassa saakka. Voittaneen tarjoajan tarjouksen voimassaoloehto ei ole siten vastannut tarjouspyynnössä edellytettyä 52

53 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus: Ottaen huomioon, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut voimassa hankintapäätöstä tehtäessä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön menettely ole ollut omiaan vaarantamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksen voimassaoloehto olisi vaikuttanut tarjousten vertailtavuuteen Markkinaoikeus katsoo, ettei voittaneen tarjoajan tarjous ole ollut siten tarjouspyynnön vastainen, että se olisi tullut hylätä 53

54 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (251/10) Tarjouspyyntö: Hankinnan kohteena oleva rakennustyöurakka on kokonaishintaurakka Tarjouspyynnössä ei ollut ilmoitettu, että lisä- ja muutostöiden, aputöiden tai muita yksikköhintoja otettaisiin huomioon tarjousvertailussa Markkinaoikeus: Tarjouskilpailun ratkaisuperuste oli pelkästään kokonaishinta A:n tarjouksesta puuttui lisä- ja muutostöiden, aputöiden ja muita yksikköhintoja 54

55 Merkityksetön puute tarjouksessa Hankintayksikkö oli hylännyt A:n tarjouksen Hankintayksikkö: Etukäteen tiedossa olevilla tunti- ja yksikköhinnoilla on suuri merkitys rakennuttajan oikeusturvan kannalta lisä- ja muutostyötilanteissa Markkinaoikeus: A:n tarjouksesta puuttuneilla hinnoilla ei ollut merkitystä tarjousten vertailuun Markkinaoikeus: Hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti hylätessään A:n tarjouksen 55

56 Rinnakkaiset tarjoukset Markkinaoikeus (368/08) HY oli ilmoittanut tarjouspyynnössään, että vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä MaO: A:n tarjoamat CNS-työstökeskukset ovat joiltain ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan poikenneet toisistaan, mutta kaikki tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia MaO: Tarjousten ei siten ole katsottava olevan vaihtoehtoisia tarjouksia, vaan rinnakkaisia ja täysin erillisiä tarjouksia 56

57 Tarjouksen täsmentäminen Markkinaoikeus (280/10) Tarjouspyynnössä oli pyydetty ilmoittaan tarjoushinta arvonlisäverollisena A oli tarjouksessaan ilmoittanut tarjoushinnan arvonlisäverottomana Hankintayksikkö oli hylännyt A:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena 57

58 Tarjouksen täsmentäminen Markkinaoikeus: Kun hankintayksikkö olisi ilman merkittävää lisätyötä voinut laskea arvonlisäverollisen hinnan A:n tarjouksessa annettujen tietojen perusteella, hintatiedon täsmentämisen ei voida katsoa tässä merkinneen tarjouksen kiellettyä korjaamista tai täydentämistä eikä A:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuudessa ole ollut kysymys tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavasta seikasta Markkinaoikeus: Hankintayksikön ei olisi tullut sulkea A:n tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena yksinomaan sillä perusteella, että hinnat on tarjouksessa todetuin tavoin ilmoitettu arvonlisäverottomina 58

59 Tarjousvertailu Markkinaoikeus (323/10 Markkinaoikeus toteaa, että yksinomaan tarjousten pisteytystä ei ole pidettävä hankintalain 73 :n (348/2007) kannalta riittävänä perusteluna hankintapäätöksen tekemiselle. Hankintalain esitöistä ilmenevin tavoin tarjouksia on tarjousten vertailussa verrattava jokaista vertailuperustetta käyttäen ja hankintapäätöksestä on ilmettävä, mihin tarjouksista ilmeneviin konkreettisiin seikkoihin annetut pisteet kunkin tarjouksen ja vertailuperusteen osalta perustuvat 59

60 Hintavertailu Markkinaoikeus (241/10) Hankintayksikkö oli suorittanut tarjousten hintavertailun siten, että hinnaltaan halvin tarjous oli saanut hinnasta täydet 40 pistettä ja muiden tarjousten osalta täydestä pistemäärästä oli vähennetty 0,4 pistettä jokaista halvimmasta tarjouksesta poikennutta euroa kohden Hinnaltaan halvin tarjous oli ollut euroa ja se oli saanut hinnan osalta 40 pistettä. Hakijan tarjous oli ollut euroa ja se oli saanut hinnasta 39,4 pistettä. Tarjouskilpailun voittanut tarjous oli ollut ,83 euroa ja se oli saanut hinnasta 34,3 pistettä. Tarjouskilpailussa kalleimman tarjouksen antanut tarjous oli ollut ,20 euroa ja sen hintapisteet olivat olleet 33,4 pistettä 60

61 Hintavertailu Markkinaoikeus: Sovelletun hinnan pisteytystavan vuoksi tarjousten saamat hintapisteet eivät ole kuvastaneet tarjousten välisiä todellisia hintaeroja Markkinaoikeus: Tarjousten hinta ei ole saanut vertailussa sille tarjouspyynnössä ilmoitetun painoarvon mukaista merkitystä, kun tarjouksia ei ole vertailussa pisteytetty niiden hintoja aidosti kuvastavalla tavalla Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on menetellyt tarjousten hintavertailun suorittamisessa hankintasäännösten vastaisesti 61

62 Oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin Korkein hallinto-oikeus (taltio 172) KHO: Koska tarjoaja sitoutuu tarjouksen tekemisellä hankinnan kohteena olevan tavaran toimittamiseen taikka palvelun tai rakennusurakan toteuttamiseen tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamista hankintamenettelyn aikana muulla tavalla kuin tarjouksessa esitetyllä ilmoituksella, jos tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajia esittämään hankintamenettelyssä muuta näyttöä vaatimuksen täyttymisestä 62

63 Kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta Korkein hallinto-oikeus (2010:35) Rinta-, ym. proteesien hankinta Tarjouspyyntö: Tuotteen soveltuvuutta hankintayksikön käyttötarkoitukseen verrataan tuotteiden teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tarjousten perusteella ja aiempien käyttökokemusten perusteella. Tuotteiden paremmuutta käyttötarkoitukseen nähden arvioidaan tuotteita käyttävien yksiköiden näkökulmasta 63

64 Kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta Vastaava maininta sisältyi hankintapäätöksen perusteluihin Päätöksen perusteluissa oli todettu lisäksi, että A edustamista proteesimalleista on hyvin pitkäaikaiset käyttökokemukset Suomessa ja että B:n edustamista proteeseista ei ollut käyttökokemuksia julkisen terveydenhuollon puolelta Suomesta Korkein hallinto-oikeus katsoo, että aikaisempien kokemusten käyttäminen vertailussa ei ole omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tilanteessa, jossa hankintayksiköllä ei ole kokemuksia kaikista tarjoajista tai tarjotuista tuotteista 64

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA

JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Julius Parikka OTM Panu Pökkylä OTK, Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy JULKISET HANKINNAT: HINNAN ILMOITTAMINEN TARJOUKSESSA JA HINTA TARJOUSTEN VERTAILUSSA Edilex 2010/37 Artikkeli, versio 1.0

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 321. Laki. julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010 N:o 321 326 SISÄLLYS N:o Sivu 321 Lakijulkisistahankinnoistaannetunlainmuuttamisesta... 1237 322 Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Yleiset. hankintaohjeet

Yleiset. hankintaohjeet Yleiset hankintaohjeet Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 20.12.2010 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 MÄÄRITELMIÄ JA KÄSITTEITÄ...4 1 YLEISTÄ...6 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8

Sisällysluettelo. Määritelmiä ja käsitteitä 3. 1 Yleistä 8 Naantalin kaupunki Hankintaohjeet 1 Sisällysluettelo Sivu Määritelmiä ja käsitteitä 3 1 Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 8 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus x.x.2013

Kaupunginhallitus x.x.2013 HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus x.x.2013 Sisällys Määritelmiä ja käsitteitä 4 1.Yleistä 9 1.1. Hankintojen soveltaminen 9 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet 9 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen hankintayhteistyö

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49

PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET. Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 PUNKALAITUMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2008, 49 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmiä ja käsitteitä 1 1. Yleistä 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen 6 1.2 Yleiset

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen

HANKINTAOHJEET. Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen HANKINTAOHJEET Kuntayhtymähallitus hyväksynyt 1.9.2011 94 voimaantulevaksi 1.10.2011 alkaen 1 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne HANKINTAOHJEET Sisällysluettelo Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. YLEISTÄ 1.1.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8

1 YLEISTÄ... 4 2 HANKINTAMENETTELYT... 8 2 (46) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 HANKINTAOHJEIDEN SOVELTAMINEN... 4 1.2 YLEISET HANKINTAPERIAATTEET... 4 1.3 HANKINTAA ENNAKOIVAT TOIMENPITEET... 5 1.4 HANKINNAN SUORITTAJA... 5 1.5 YHTEISHANKINTA...

Lisätiedot