HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA TULLEET MUUTOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET"

Transkriptio

1 HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

2 Julkisten hankintojen viimeaikainen oikeuskehitys Tarjouspyyntö Tarjous Tarjousten vertailuperusteiden tarkka ilmoittaminen tarjouspyynnössä Vertailuperusteiden konkreettinen sisältö Alakriteerien painoarvojen ilmoittaminen, jos tarkoitus painottaa tarjousvertailussa Tarjousvertailussa käytettävät lasku- ja pisteytyssäännöt Merkityksetön puute ei oikeuta hylkäykseen Tarjousvertailu Konkreettinen ja yksityiskohtainen vertailu 2

3 Hankintayksiköt ( HY ) Laki julkisista hankinnoista (348/2007, hankintalaki ) 6 Valtio, kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset Oikeushenkilö, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta; ja Pääasiallinen rahoitus tai valvonta tai yli puolet hallintoelimen jäsenistä nimittää ed. HY Ostaja, joka saa hankintaan joltakin ed. HY:ltä tukea yli puolet hankinnan arvosta Markkinaoikeus (162/10): 50 %:n tuki ei muodosta hankintalain piiriin kuuluvaa hankintaa 3

4 Hankintalain soveltaminen Hankintalaki 15 Kansalliset kynnysarvot Rakennusurakat (alv 0) Tavarat ja palvelut (alv 0) Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (alv 0) Hankinnan kokonaisarvon laskusääntöjä Ilman arvonlisäveroa Ennakoitu arvo Suurin mahdollinen arvo eli kaikki osat, koko sopimuskausi, optiot Pilkkomiskielto hankintalain kiertämiseksi 4

5 Tavara, palvelu vai urakka? Markkinaoikeus (212/09) Hankintayksikkö oli sairaalan peruskorjaukseen liittyen pyytänyt tarjouksia sairaalan potilas- ja henkilöturvajärjestelmistä Hankintaohjelman mukaan hankintaan oli kuulunut kaikkien hankintaohjelmassa, sen liitteissä ja liitepiirustuksissa mainittujen sähkölaitteiden, -johtojen, kojeiden ja -järjestelmien hankinta, asennus ja kytkentä täyteen käyttökuntoon. Hankinta oli käsittänyt kameravalvonta-, hoitajakutsu- ja dementiahälytys- sekä henkilöturvajärjestelmän hankkimisen 5

6 Tavara, palvelu vai urakka? MaO: Kysymyksessä olevan hankinnan pääasiallisena tarkoituksena on saadun selvityksen perusteella ollut hankkia potilas- ja henkilöturvajärjestelmiin tarvittavat laitteet, kojeet, tarvikkeet ja ohjelmat asennuksineen. Se seikka, että hankinta on sisältänyt myös asennustyön, ei tee hankinnasta rakennusurakkaa MaO: Hankinnassa on ollut kysymys hankintalain 5 :n 3 kohdassa tarkoitetusta tavarahankinnasta 6

7 Hankintamenettelyt Avoin menettely Kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen Rajoitettu menettely HY pyytää valitsemiltaan tarjoajilta tarjouksia Neuvottelumenettely HY voi poikkeuksellisesti neuvotella hankinnasta Suorahankinta HY voi poikkeuksellisesti tehdä hankinnan ilman tarjouskilpailua Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailu ratkaisuvaihtoehdoilla laajoissa / monimutkaisissa hankinnoissa 7

8 Hankintailmoitus Hankintalaki 35 ja 68 CPV-koodit HY:n on ilmoitettava julkisesti hankinnasta HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi) Hankintalaki 40 2 mom Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa ilmoitettua, esim. Korjausilmoitus Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tarjoukset, optiot, lisäpalvelut, sopimuskausi 8

9 Hankintailmoitus Markkinaoikeus (159/10) Hissin hankinta Hankintailmoitus: Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä Tarjouspyyntö: Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan hissin tekniset tiedot ja pintamateriaalit, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetyistä Markkinaoikeus: Vaihtoehtoisia tarjouksia ei saanut tehdä eikä hankintayksikkö saanut huomioida niitä 9

10 Avoin menettely HY: Ilmoitus hankinnasta HILMA:ssa Tarjoajat pyytävät tarjouspyyntöasiakirjat ja tekevät tarjouksen Avoimessa menettelyssä kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen Tarjoajalla on oikeus saada tarjouspyyntö KHO (taltio 3157) Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Hankintalaki 56 : EU-hankinnat hankintailmoitus Hankintalaki 71 : Kansalliset hankinnat tarjouspyyntö 10

11 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus (121/10) Tarjouspyyntö: Urakoitsijalta vaaditaan kokemusta vastaaviksi luettavista kohteista sekä riittävää vakavaraisuutta. Urakoitsijalla tulee olla urakkaan nähden riittävät resurssit; työvoima, taloudellinen varmuus ja vakavaraisuus Tarjous tuli antaa tarjouslomakkeella, jossa pyydettiin tietoja muun ohella tarjoajan liikevaihdosta vuonna 2007, liikevaihtoarviosta vuonna 2008, omavaraisuusasteesta vuonna 2007 sekä referenssitietoja tarjoajan neljästä vaativimmasta rakennuskohteesta 11

12 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus: Hankintayksikkö ei ole määritellyt tarjouspyynnössään, minkä nimenomaisten seikkojen perusteella se arvioi tarjoajan kokemusta vastaavista kohteista ja tarjoajan esittämien referenssikohteiden vaativuutta Markkinaoikeus: Tarjouspyynnössä ei ole riittävästi yksilöity tarjoajan taloudellista asemaa koskevan soveltuvuusvaatimuksen urakkaan nähden riittävät resurssit; työvoima, taloudellinen varmuus ja vakavaraisuus tarkkaa sisältöä 8

13 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus: Hankintayksikön soveltuvuusarvioinnissa noudattama menettely ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjouskilpailuun osallistumaan pyrkivien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä 13

14 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset esimerkki erinomaisesta menettelystä Markkinaoikeus (303/08) HY ilmoitti hankintailmoituksessa mm. seuraavat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on tullut toimia viimeisten 5 vuoden aikana teiden hoito- tai ylläpitotöissä vähintään 3 vuotta pääurakoitsijana ja tästä kokemuksesta talvihoitokokemusta on tullut olla vähintään 2:lta talvikaudelta Tarjoajan palveluksessa on tullut olla vähintään 3 teiden tai katujen hoitotyöhön perehtynyttä henkilöä, joista 2:lla on tullut olla vähintään 3 vuoden kokemus Suomen olosuhteita vastaavista teiden tai katujen hoitotöistä sekä kolmannella pitkäaikainen kokemus Suomen olosuhteita vastaavista teiden tai katujen hoitotöistä 14

15 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely Hankintalaki 56 ja 71 HY:n ilmoituksessa HILMA:ssa Vähimmäisvaatimukset, jotka ehdokkaan on täytettävä, jotta se pääsee tekemään tarjouksen; ja mahdolliset Valintaperusteet, joilla HY valitsee tarjoamaan pääsevät tarjoajat Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tekninen suorituskyky Ammatillinen pätevyys, kokemus Tärkeysjärjestys / painoarvot, jos tarkoitus käyttää valinnassa? Vrt. HE 50/2006, s

16 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely HY voi lähettää tiedon tarjouskilpailusta hankinta ilmoituksen jälkeen potentiaalisille tarjoajille Yritykselle, joka ei ole tehnyt osallistumishakemusta, ei saa lähettää tarjouspyyntöä Ehdokkaat, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, tulee sulkea pois tarjouskilpailusta Valinta vähimmäisvaatimus / valintakriteeri Mahdollista: Kiinteä vähimmäisvaatimus ja ylittävä osa valintakriteeri (esim. liikevaihto) Kirjallinen päätös, joka on perusteltava ja annettava hakemusosoituksin tiedoksi 16

17 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely Hankintalaki 56 4 mom.: HY:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, pyytää ehdokasta täydentämään tai täsmentämään osallistumishakemukseen pyydettyjä selvityksiä 17

18 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus (65/10) Markkinaoikeus: Voittaneen tarjoajan tarjoukseen sisältynyt todistus verojen maksamisesta on sinänsä ollut tarjouksen jättämishetkellä tarjouspyynnössä edellytettyä 2 kuukautta vanhempi Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on voinut pyytää voittanutta tarjoajaa toimittamaan lisäselvitystä, jonka perusteella on voitu todeta voittaneen tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimuksen tältä osin 18

19 Suorahankinta Hankintalaki 27 HY voi valita suorahankinnan, jos esimerkiksi: Teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi Oikeuskäytäntö: Suorahankinnan edellytysten tulkinta on erittäin ankaraa 19

20 Suorahankintojen perusteet - äärimmäinen kiire Markkinaoikeus (161/10) Asiantuntijapalvelut Hankintayksikön perustelut suorahankinnalle: Vakinaisen viranhaltijan oli määrä aloittaa työt Koska viranhaltija oli ilmoittanut hankintayksikölle vasta anovansa äitiys- ja vanhempainlomaa saakka, hankinnan kilpailuttamiseen ei ollut aikaa ilman, että ympäristöasioiden hoito kesän aikana olisi vaarantunut. Tilanne olisi saattanut aiheuttaa elinkeinonharjoittajille ja yrityksille ehkä mittaviakin menetyksiä 20

21 Suorahankintojen perusteet - äärimmäinen kiire Markkinaoikeus: Viranhaltijan ilmoitus töihin paluun siirtymisestä lähes vuodella eteenpäin vain noin 2 viikkoa ennen alun perin sovittua töiden alkamista ei sinänsä ole ollut hankintayksikön ennalta arvattavissa. Ottaen kuitenkin huomioon hankinnan luonteen sekä sen, että hankintayksikkö ei ole ilmoittanut seikkoja, joiden vuoksi ympäristöasioita ei olisi voitu hoitaa väliaikaisin järjestelyin hankintamenettelyn ajan, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia syitä, joiden vuoksi hankintasopimuksen tekeminen olisi ollut ehdottoman välttämätöntä äärimmäisen kiireen vuoksi. Näin ollen hankinnassa ei ole ollut edellytyksiä hankintalain 27 :n 3 kohdan mukaiseen suorahankinnan toteuttamiseen 21

22 Hankinnan määrittely HY:llä on lähtökohtaisesti oikeus määritellä hankinnan sisältö Hankinnan laajuus ja tekniset vaatimukset, hankintasopimuksen ehdot ym. Tuomioistuimet voivat puuttua hankinnan sisällön määrittelyyn, jos HY:n menettely suosii tai syrjii jotain tarjoajaa 22

23 Hankinnan määrittely valmistaja, tavaramerkki tms. Hankintalaki 44 Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei saa lähtökohtaisesti mainita lainkaan jonkin valmistajan nimeä tai jotain tavaramerkkiä Jos hankinnan kohdetta ei voi muuten kuvata, valmistajan nimen tai tavaramerkin voi poikkeuksellisesti mainita, mutta samalla on mainittava, että kyse on vain esimerkistä ja että vastaavaa tuotetta voi myös tarjota ( tai vastaava ) 23

24 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus (192/10) Hankintayksikkö oli käyttänyt teknisten eritelmien määrittelyssä tarkkoja tuote- ja kauppanimiä lähes jokaisen tuotteen kohdalla Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnön teknisissä eritelmissä käytetyt tuotenimikkeet ilmaisivat haluttua laatua ja tasoa eikä niillä ollut haluttu sitoa tarjousta tiettyihin toimittajiin Hankintayksikkö ei ollut kieltänyt tarjoajaa tuomasta rakennusaikana erikseen päätettäväksi vaihtoehtoista tuotetta, jolloin tarjoajan tulisi esittää tuotteen vastaavuus ja toimivuus vaadittuun 24 laatuun nähden

25 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus: Asiassa ei ole ilmennyt, että hankinnan kohdetta ja sen teknisiä ominaisuuksia ei olisi ollut mahdollista kuvata tarjouspyyntöasiakirjoissa riittävän tarkasti viittaamatta käytettyihin tuotenimiin tai ilmoittamalla, että tuotteiden tulee olla kyseisiä tuotenimiä vastaavia Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tarjouspyynnön laatimisen osalta 25

26 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus (118/08) Tarjouspyyntöön sisältyi 14-sivuinen erittely hankinnan kohteena olleilta tuotteilta vaadittavista ominaisuuksista Tuotteiden ominaisuuksia koskeneet vaatimukset liittyivät tuotteiden kokoon, rakenteeseen, materiaaleihin, kapasiteettiin, teknisiin ominaisuuksiin, käytettävyyteen ja käyttökustannuksiin Tuotevaatimukset olivat osassa tuotteita suhteellisen yksityiskohtaisia MaO: Tuotemerkkejä ei mainittu, vaatimukset olivat osaksi suuntaa-antavia, hankintayksiköllä oli velvollisuus kuvata hankinta MaO: Menettely oli hyväksyttävä 26

27 Vaihtoehtoiset tarjoukset Hankintalaki 47 Vaihtoehtoisia tarjouksia voi tehdä ainoastaan, jos hankintailmoituksessa on näin ilmoitettu HY:n on käytettävä tarjouskilpailun ratkaisuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, jos vaihtoehtoisia tarjouksia voi tehdä HY:n on määriteltävä vaihtoehtojen esittämismahdollisuudet 27

28 Usean toimittajan valitseminen Korkein hallinto-oikeus (2010:35) Hankintayksikkö oli valinnut hankinnan toimittajiksi molemmat tarjouksen jättäneet toimittajat ja jättänyt proteesin valinnan tehtäväksi kussakin yksittäistapauksessa erikseen KHO: Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään sinänsä sallinut osatarjousten tekemisen. Jotta hankintayksikkö olisi voinut valita molemmat toimittajat sopimuskumppaneikseen, olisi sen tarjouspyynnössä tai hankintapäätöksessä tullut ilmoittaa riittävän selkeä peruste, jonka mukaan proteesien tilaukset jakautuvat valittujen toimittajien kesken 28

29 Usean toimittajan valitseminen KHO: Hankintayksikkö on jättänyt suorittamatta vertailun tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla eikä se myöskään ole suorittanut avoimen hankintamenettelyn mukaisesti valintaa kahden toimittajan välillä. Tämä menettely ei ole ollut omiaan takaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä 29

30 Lisätiedot tarjouspyynnöstä HY:n on suositeltavaa ilmoittaa tarjouspyynnössä, että tarjoajat voivat pyytää lisätietoja ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja että lisätietoja tulee pyytää sähköpostitse tai kirjeitse ilmoitetusta osoitteesta HY:n on suositeltavaa kerätä kaikki kysymykset ja vastaukset anonyymisti yhteen ja toimittaa ne kaikille tarjoajille HY:llä on velvollisuus toimittaa kaikki lisätiedot tasapuolisesti (esim. samana aikana samassa laajuudessa kaikille tarjoajille) 30

31 Lisätiedot tarjouspyynnöstä Markkinaoikeus (188/07) Sataman jäänmurtopalvelut Tarjouspyyntö: Tarjoajan tulee sitoutua pitämään toiminta-alueen läheisyydessä riittävä määrä tarpeeksi voimakkaita hinaajia Tarjoaja A tiedusteli tarjousten laskenta-aikana sähköpostilla lisätietoja hinaajista HY vastasi A:lle, että se pitää tarpeeksi voimakkaana hinaajia, joiden koneteho on hv tai enemmän. HY ei ilmoittanut vastaavaa täsmennystä muille tarjoajille MaO: HY:n menettely ei ollut tasapuolista ja syrjimätöntä MaO: Uusi tarjouskilpailu 31

32 Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen Hankintalaki 69 ja 72 Kansallisen kynnysarvon ylittävät, mutta EUkynnysarvon alle jäävät Rakennusurakat ( ) Ensisijaiset palveluhankinnat ( ) Tavarahankinnat ( ) Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä 32

33 Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen Hankintalaki 41 ja 62 EU-kynnysarvon ylittävät Rakennusurakat ( ) Ensisijaiset palveluhankinnat ( ) Tavarahankinnat ( ) Tarjousten vertailuperusteiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Voidaan ilmoittaa myös kohtuullinen vaihteluväli Poikkeuksellisesti voi ilmoittaa vain järjestyksen 33

34 Tarjoajan soveltuvuus / tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus Markkinaoikeus (84/2009) Pelkkiin aikaisempien asiakassuhteiden lukumäärätietoihin perustuvien referenssilistojen käyttö ei ole hyväksyttävä vertailuperuste Vakiintunut oikeuskäytäntö: Liikevaihto, vakavaraisuus tai koko yrityksen henkilökunnan määrä eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä tarjousten vertailuperusteita 34

35 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (86/10) Tilintarkastuspalvelut Markkinaoikeus: Vertailuperusteet tarjoajan käytännön toteutus, kokemus, koulutus, tarjoajan erityisosaaminen ja muut palvelut, osaaminen ovat sisällöltään epätäsmällisiä ja tämän vuoksi hankintasäännösten vastaisia 35

36 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (335/09) Luokkahuoneen kalusteet MaO: Vertailuperusteiden tekniset ansiot sekä toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet osalta tarjouspyynnössä ei ole yksilöity sitä, mitä hankintayksikkö on sanotuilla vertailuperusteilla tarkoittanut ja mitä seikkoja hankintayksikkö tulee tarjousvertailussa tältä osin arvioimaan. Edellä esitetyn perusteella tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden tekniset ansiot sekä toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet ei ole katsottava olleen omiaan turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua 36

37 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (439/09) Hankintayksikkö on tarjousten vertailuvaiheessa jakanut soveltuvuuden käyttötarkoitukseen neljään eri alakohtaan ja määrittänyt sanotulle vertailuperusteelle pisteytystavan Samoin myös teknisiä ominaisuuksia koskevaa vertailuperustetta on täsmennetty vasta tarjousten vertailussa Markkinaoikeus katsoo hankintayksikön menetelleen virheellisesti, kun se ei ole ilmoittanut edellä mainittujen alakohtien huomioon ottamista ja niiden painoarvoja tarjoajille jo tarjouspyynnössä 37

38 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (122/09) Verensokerimittareiden ja liuskojen tarjouskilpailua HY oli ilmoittanut tarjouspyynnössään erääksi tarjousten vertailuperusteeksi mittarin tekniset ominaisuudet HY oli ilmoittanut, että vertailuperusteen painoarvo oli 10 pistettä HY oli ilmoittanut vertailuperusteelle yhdeksän eri alakriteeriä Markkinaoikeus: HY oli menetellyt virheellisesti, koska se ei ollut tarjouspyynnössään ilmoittanut, että se tulee tarjousvertailussa painottamaan yhtä nimenomaista alakriteeriä kahden pisteen painoarvolla ja kahdeksaa muuta alakriteeriä yhden pisteen painoarvolla 38

39 Tarjouspyynnöstä poikkeaminen Hankintalaki 46 Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta 39

40 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Korkein hallinto-oikeus (taltio 173) Tarjousvertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Jos tarjousten vertailukelvottomuus kuitenkin johtuu siitä, että tarjouspyyntö on ollut sisällöltään tulkinnanvarainen tai epäselvä, ei sanottua tarjouspyynnön virheellisyyttä voida korjata vertailukelvottomat tarjoukset hylkäämällä 40

41 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (273/09) Tarjouspyynnön mukaan maksuehto on 21 pv Tarjoaja A ilmoitti tarjouksessaan, että maksuehto on 14 pv Hankintayksikkö ilmoitti A:lle tarjousten jättämisen jälkeen, ettei sen ilmoittama maksuehto vastannut tarjouspyyntöä A ilmoitti hankintayksikölle korjaavansa maksuehdoksi 21 pv Markkinaoikeus: Menettely oli hankintalain vastaista ja A:n tarjous olisi tullut hylätä 41

42 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (98/10) Tarjouspyyntö: Toimitusehto on TOP Seinäjoki (toimitettuna perille) A:n tarjouksen toimitusehto vapaasti autossa Seinäjoella Markkinaoikeus: A:n tarjous ei ole ollut toimitusehdon osalta tarjouspyynnössä edellytetyn mukainen Markkinaoikeus: Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksesta johtuen hankintayksikön on tullut sulkea A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta varaamatta A:lle tilaisuutta täsmentää tarjoustaan 42

43 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (283/10) Tarjouspyyntö: Hintojen tulee olla kiinteitä koko sopimuskauden ajan A:n tarjouksen toimitusehto: Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä Markkinaoikeus: Hankintayksikön on tullut hylätä A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena 43

44 Tarjoajan erehdys Markkinaoikeus (33/10) A oli havainnut tarjouksensa jättämisen jälkeen, että tarjottujen autojen hinnat oli erehdyksessä ilmoitettu väärässä järjestyksessä siten, että pienemmälle ajoneuvolle oli ilmoitettu suuremman ajoneuvon hinta ja päinvastoin 44

45 Tarjoajan erehdys Markkinaoikeus: Hankintayksikkö ei voi tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tarjoustaan ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa johtaa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteesta johtuen hankintayksikkö ei voi myöskään korjata havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä 45

46 Kielto muuttaa tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi Korkein hallinto-oikeus (taltio 173) Kuljetusten hankinta, jossa tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli ilmoittaa vain hankintayksikön maksettavaksi tuleva osuus A oli ilmoittanut tarjouksessaan hinnan siten, että siihen sisältyivät sekä lipputulot että hankintayksikön maksettavaksi tuleva osuus KHO: Hankintayksikön olisi tullut tarjouksen täsmentämisen sijasta hylätä A:n tarjous tarjouspyyntöä vastaamattomana Hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on pyytänyt täsmentämään tarjousta 46

47 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus, esimerkiksi seuraavat tekijät Tarjouksen toimitusaika Tarjouksen kieli Tarjotun tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja ehdot Hinta (kiinteä / muutosehdot; ilmoitustapa) Maksuaika Toimitusaika, -ehdot ja -paikka Sopimusehdot 47

48 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (485/08) Hankintayksikkö oli tarjouspyynnössään edellyttänyt, että tarjoukset liitteineen oli tullut toimittaa kahtena kappaleena määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnössä oli todettu, että tarjouksia, jotka eivät täytä määriteltyjä ehtoja, ei oteta huomioon HY oli sulkenut A:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta, koska tarjouksesta ei ollut kaksoiskappaletta MaO: Sillä seikalla, että A:n tarjouksesta oli puuttunut kaksoiskappale, ei ollut merkitystä tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta, eikä HY:llä ollut oikeutta hylätä tarjousta 48

49 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (484/08) Tarjous tuli toimittaa sekä sähköisesti että kirjallisesti Hakijan kirjallisesta tarjouksesta puuttui eräs tarjouksen osa Sähköisessä tarjouksessa osa oli HY:llä ei ollut oikeutta hylätä tarjousta 49

50 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus ( /09) Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjousta voida pitää tarjouspyynnön vastaisena pelkästään sen seikan vuoksi, ettei sitä ole annettu pyydetyllä lomakkeella 50

51 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (315/08) Tarjouspyynnössä oli edellytetty selvitystä sähköisen laskutuksen mahdollisuudesta Tarjoaja A:n tarjouksesta ei ilmennyt sähköisen laskutuksen mahdollisuus MaO: HY ei ole edellyttänyt sähköisen laskutuksen mahdollisuutta, vaan ainoastaan tiedustellut sitä (ei kelpoisuusvaatimus). HY oli ilmoittanut kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeksi hinta, takuuehdot ja huolto (ei vertailuperuste). Ei merkitystä tarjouksen vertailukelpoisuuteen, eikä HY:llä ollut oikeutta hylätä tarjousta 51

52 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (167/10) Tarjouspyynnön mukaan tarjousaika on päättynyt ja tarjousten on tullut olla voimassa kuusi kuukautta tarjousajan päättymisestä Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että tarjous on voimassa saakka. Voittaneen tarjoajan tarjouksen voimassaoloehto ei ole siten vastannut tarjouspyynnössä edellytettyä 52

53 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus: Ottaen huomioon, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut voimassa hankintapäätöstä tehtäessä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön menettely ole ollut omiaan vaarantamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksen voimassaoloehto olisi vaikuttanut tarjousten vertailtavuuteen Markkinaoikeus katsoo, ettei voittaneen tarjoajan tarjous ole ollut siten tarjouspyynnön vastainen, että se olisi tullut hylätä 53

54 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (251/10) Tarjouspyyntö: Hankinnan kohteena oleva rakennustyöurakka on kokonaishintaurakka Tarjouspyynnössä ei ollut ilmoitettu, että lisä- ja muutostöiden, aputöiden tai muita yksikköhintoja otettaisiin huomioon tarjousvertailussa Markkinaoikeus: Tarjouskilpailun ratkaisuperuste oli pelkästään kokonaishinta A:n tarjouksesta puuttui lisä- ja muutostöiden, aputöiden ja muita yksikköhintoja 54

55 Merkityksetön puute tarjouksessa Hankintayksikkö oli hylännyt A:n tarjouksen Hankintayksikkö: Etukäteen tiedossa olevilla tunti- ja yksikköhinnoilla on suuri merkitys rakennuttajan oikeusturvan kannalta lisä- ja muutostyötilanteissa Markkinaoikeus: A:n tarjouksesta puuttuneilla hinnoilla ei ollut merkitystä tarjousten vertailuun Markkinaoikeus: Hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti hylätessään A:n tarjouksen 55

56 Rinnakkaiset tarjoukset Markkinaoikeus (368/08) HY oli ilmoittanut tarjouspyynnössään, että vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä MaO: A:n tarjoamat CNS-työstökeskukset ovat joiltain ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan poikenneet toisistaan, mutta kaikki tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia MaO: Tarjousten ei siten ole katsottava olevan vaihtoehtoisia tarjouksia, vaan rinnakkaisia ja täysin erillisiä tarjouksia 56

57 Tarjouksen täsmentäminen Markkinaoikeus (280/10) Tarjouspyynnössä oli pyydetty ilmoittaan tarjoushinta arvonlisäverollisena A oli tarjouksessaan ilmoittanut tarjoushinnan arvonlisäverottomana Hankintayksikkö oli hylännyt A:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena 57

58 Tarjouksen täsmentäminen Markkinaoikeus: Kun hankintayksikkö olisi ilman merkittävää lisätyötä voinut laskea arvonlisäverollisen hinnan A:n tarjouksessa annettujen tietojen perusteella, hintatiedon täsmentämisen ei voida katsoa tässä merkinneen tarjouksen kiellettyä korjaamista tai täydentämistä eikä A:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuudessa ole ollut kysymys tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavasta seikasta Markkinaoikeus: Hankintayksikön ei olisi tullut sulkea A:n tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena yksinomaan sillä perusteella, että hinnat on tarjouksessa todetuin tavoin ilmoitettu arvonlisäverottomina 58

59 Tarjousvertailu Markkinaoikeus (323/10 Markkinaoikeus toteaa, että yksinomaan tarjousten pisteytystä ei ole pidettävä hankintalain 73 :n (348/2007) kannalta riittävänä perusteluna hankintapäätöksen tekemiselle. Hankintalain esitöistä ilmenevin tavoin tarjouksia on tarjousten vertailussa verrattava jokaista vertailuperustetta käyttäen ja hankintapäätöksestä on ilmettävä, mihin tarjouksista ilmeneviin konkreettisiin seikkoihin annetut pisteet kunkin tarjouksen ja vertailuperusteen osalta perustuvat 59

60 Hintavertailu Markkinaoikeus (241/10) Hankintayksikkö oli suorittanut tarjousten hintavertailun siten, että hinnaltaan halvin tarjous oli saanut hinnasta täydet 40 pistettä ja muiden tarjousten osalta täydestä pistemäärästä oli vähennetty 0,4 pistettä jokaista halvimmasta tarjouksesta poikennutta euroa kohden Hinnaltaan halvin tarjous oli ollut euroa ja se oli saanut hinnan osalta 40 pistettä. Hakijan tarjous oli ollut euroa ja se oli saanut hinnasta 39,4 pistettä. Tarjouskilpailun voittanut tarjous oli ollut ,83 euroa ja se oli saanut hinnasta 34,3 pistettä. Tarjouskilpailussa kalleimman tarjouksen antanut tarjous oli ollut ,20 euroa ja sen hintapisteet olivat olleet 33,4 pistettä 60

61 Hintavertailu Markkinaoikeus: Sovelletun hinnan pisteytystavan vuoksi tarjousten saamat hintapisteet eivät ole kuvastaneet tarjousten välisiä todellisia hintaeroja Markkinaoikeus: Tarjousten hinta ei ole saanut vertailussa sille tarjouspyynnössä ilmoitetun painoarvon mukaista merkitystä, kun tarjouksia ei ole vertailussa pisteytetty niiden hintoja aidosti kuvastavalla tavalla Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on menetellyt tarjousten hintavertailun suorittamisessa hankintasäännösten vastaisesti 61

62 Oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin Korkein hallinto-oikeus (taltio 172) KHO: Koska tarjoaja sitoutuu tarjouksen tekemisellä hankinnan kohteena olevan tavaran toimittamiseen taikka palvelun tai rakennusurakan toteuttamiseen tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamista hankintamenettelyn aikana muulla tavalla kuin tarjouksessa esitetyllä ilmoituksella, jos tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajia esittämään hankintamenettelyssä muuta näyttöä vaatimuksen täyttymisestä 62

63 Kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta Korkein hallinto-oikeus (2010:35) Rinta-, ym. proteesien hankinta Tarjouspyyntö: Tuotteen soveltuvuutta hankintayksikön käyttötarkoitukseen verrataan tuotteiden teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tarjousten perusteella ja aiempien käyttökokemusten perusteella. Tuotteiden paremmuutta käyttötarkoitukseen nähden arvioidaan tuotteita käyttävien yksiköiden näkökulmasta 63

64 Kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta Vastaava maininta sisältyi hankintapäätöksen perusteluihin Päätöksen perusteluissa oli todettu lisäksi, että A edustamista proteesimalleista on hyvin pitkäaikaiset käyttökokemukset Suomessa ja että B:n edustamista proteeseista ei ollut käyttökokemuksia julkisen terveydenhuollon puolelta Suomesta Korkein hallinto-oikeus katsoo, että aikaisempien kokemusten käyttäminen vertailussa ei ole omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tilanteessa, jossa hankintayksiköllä ei ole kokemuksia kaikista tarjoajista tai tarjotuista tuotteista 64

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot

ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA. Hankintailmoitusten karikot ITP-HANKKEEN 1. TYÖPAJA Hankintailmoitusten karikot Helsinki 3.4.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö Hankintalaki

Lisätiedot

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2016 1 (5) 8 Neonpoint Oy:n hankintaoikaisuvaatimus metron opastusjärjestelmän uudistamista koskevasta hankinnasta HEL 2016-005939 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies

Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat. Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Hankintaprosessi ja sen ongelmakohdat Tampere/ JLY Hankinnat ja kilpailutus 21.9.2011 Tiia Lehikoinen Lakimies Oikeuskäytäntöä jätehuollon alalta KHO:2011:14 annettu 15.2.2011 Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö

Lisätiedot

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017

Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/ /2017 Tampere Viranhaltijapäätös 1 (5) Hankintaoikaisu rakennusautomaatiotöiden valvonnan hankinnasta TRE:1043/02.07.01/2017 Lisätietoja päätöksestä Toimitusjohtaja Petri Mölsä, puh. 040 543 4181, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 13.1.2011 Taltionumero 86 Diaarinumero 2098/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija, Jyväskylä Päätös, jota valitus koske Selostus

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Tarjousten vertailu ja valintaperusteet IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Tarjousten vertailu ja valintaperusteet Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintalaki Hankintalaki 62

Lisätiedot

Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta 20 19.09.2013 24 10.10.2013 KLAUKKALAN HARJOITUSJÄÄHALLIN KYLMÄ- JA IV-KONTTIEN URAKKA KLAJÄÄ 20 Harjoitusjäähallin

Lisätiedot

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus

79 22.11.2011. Hankinnan kuvaus Tarkastuslautakunta 1.1.2009-30.6.2013 79 22.11.2011 ERITYISTARKASTUSPALVELUN HANKINTA TARLAU 79 Hankinnan kuvaus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.9.2011 antanut tarkastuslautakunnan tehtäväksi vihreiden

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus

Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Oikeustapauksia - Teemana tarjoajan soveltuvuus Kuntamarkkinat 13.-14.9.2017 hankinta-asiantuntija Olli Jylhä Tarjoajan soveltuvuus Hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle Vaatimuksilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA

TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA Mika Pohjonen AA, VT, KTM, Head of Public Procurement Finland, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy TARJOUKSEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUS JULKISISSA HANKINNOISSA Edilex 2010/xx Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (5) Kaupunginhallitus Sj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2013 1 (5) 822 Hankintaoikaisuvaatimus koskien kaupunginarkiston painettujen asiakirjojen digitoinnin ja digitoitujen tiedostojen käsittelyn hankintaa HEL 2013-007140 T

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUSTEN KARIKOT. IPT2-hankkeen työpaja 2. Helsinki asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

HANKINTAILMOITUSTEN KARIKOT. IPT2-hankkeen työpaja 2. Helsinki asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy HANKINTAILMOITUSTEN KARIKOT IPT2-hankkeen työpaja 2 Helsinki 9.5.2017 asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Hankintailmoitus / tarjouspyyntö > Hankintalaki 67 2 momentti

Lisätiedot

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus

Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HEINOLAN KAU Kr;,-sano 2 6-11- 2013 Asianume u 110.03. HEINOLAN KAUPUNKI / TEKNINEN LAUTAKUNTA ASIA Julkista hankintaa koskeva hankintaoikaisuvaatimus HAKIJA Heinolan Keskuslukko Oy ("Hakija") Rajakatu

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 1 Vison Alliance Partners Oy:n tekemä hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä, 10.12.2013 526, koskien infrahankkeiden projektinjohtopalveluiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA TARJOUSPYYNTÖ: MÄNTYHARJUN PÄIVÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN SÄHKÖURAKKA Pyydämme tarjoustanne Mäntyharjun päiväkodin uudisrakennuksen sähköurakasta tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa

24.5.2011. Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa äine n 1 (4) Kokkolan kaupungin tekniselle lautakunnalle OIKAISU VAATIMUS Asia Oikaisuvaatimus koskien Kokkolan kaupungin päällystysurakkahankintaa Päätös Oikaisuvaatimuksen tekijä Kokkolan kaupungin teknisen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013

Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Poimintoja oikeuskäytännöstä v.2013 Kuntamarkkinat 11. - 12.9.2013 Lakimies Mervi Kuittinen (ke 11.9.) Hankinta-asiantuntija Juha Kontkanen (to 12.9.) KHO 2013:108 Valituksen tekeminen määräajassa - Hankintapäätöksen

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Tarjouksen jättämisen

Tarjouksen jättämisen Tarjouksen jättämisen ongelmakohtia Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Anssi Keinänen Lainsäädäntötutkimuksen k professori Esityksen teemat Mitä laissa sanotaan ja miksi? Milloin i tarjous on tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

IPT-hankkeen 7. Työpaja

IPT-hankkeen 7. Työpaja IPT-hankkeen 7. Työpaja Hankintalain uudistamisen tilannekatsaus Helsinki 15.3.2016 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2014 1 (5) 606 LTR Suunnittelu Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien kiinteistölautakunnan hankintapäätöstä pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen

Lisätiedot

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta

Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Juhlatalo Rak29, kalustehankinta Sipoon kunta pyytää tarjoustanne Hilma-ilmoituskanavassa 21.11.2014 julkaistun hankintailmoituksen ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Juhlatalon Rak 29

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset

ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ. Uuden hankintadirektiivin vaatimukset ITP-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ Uuden hankintadirektiivin vaatimukset Vantaa 16.1.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Suomen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein

Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Kilpailuta Sote-hankinnat oikein Torstai 11.9.2014 klo 11.30 11.50 Helsinki, Kuntamarkkinat Kouluttaja: Asianajaja, KTM Marita Tapola 1 Esittely Työntekijät: 15 Sijainti: Erottajankatu 19 a 11 00130 Helsinki

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi

Joensuun seudun hankintatoimi 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Lieksan kaupunki Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Joensuun kaupunki / Joensuun

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. HANKINNAN TAVOITE JA KOHDE 1.1. Tarjouspyynnön rakenne Hankintayksikkö Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA Helsingin seurakuntayhtymä (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 09.04.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1.

Hankinnan kohde ja kohteelle asetetut vaatimukset on kuvattu tarkasti liitteessä 1. 10.2.2010 PL 357 02151 Espoo TARJOUSPYYNTÖ operoi Suomen tärkeimpiä viranomaisten kriittisiä tietoliikenneverkkoja ja -järjestelmiä. Operoimiemme järjestelmien käyttäjiä ovat mm. Poliisi, pelastustoimi,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA Kinnulan kunta Keskustie 45, 43900 Kinnula kinnulan.kunta@kinnula.fi HANKINTAPÄÄTÖS KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 1. Hankinnan kohde, kokonaishinta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU43861 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU43861 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Karelia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Pilvi Takala PTCServices Oy 14.9.2011 14.00-14.20 Päivitys 14.11.2011 Oikeustapausten käyttämisestä hankintakysymyksen ratkaisemisessa Oikeuskäytäntö muuttuu

Lisätiedot