HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA TULLEET MUUTOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA 1.6.2010 TULLEET MUUTOKSET"

Transkriptio

1 HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KERTAUS JA TULLEET MUUTOKSET Hyvinkää Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

2 Julkisten hankintojen viimeaikainen oikeuskehitys Tarjouspyyntö Tarjous Tarjousten vertailuperusteiden tarkka ilmoittaminen tarjouspyynnössä Vertailuperusteiden konkreettinen sisältö Alakriteerien painoarvojen ilmoittaminen, jos tarkoitus painottaa tarjousvertailussa Tarjousvertailussa käytettävät lasku- ja pisteytyssäännöt Merkityksetön puute ei oikeuta hylkäykseen Tarjousvertailu Konkreettinen ja yksityiskohtainen vertailu 2

3 Hankintayksiköt ( HY ) Laki julkisista hankinnoista (348/2007, hankintalaki ) 6 Valtio, kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset Oikeushenkilö, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta; ja Pääasiallinen rahoitus tai valvonta tai yli puolet hallintoelimen jäsenistä nimittää ed. HY Ostaja, joka saa hankintaan joltakin ed. HY:ltä tukea yli puolet hankinnan arvosta Markkinaoikeus (162/10): 50 %:n tuki ei muodosta hankintalain piiriin kuuluvaa hankintaa 3

4 Hankintalain soveltaminen Hankintalaki 15 Kansalliset kynnysarvot Rakennusurakat (alv 0) Tavarat ja palvelut (alv 0) Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (alv 0) Hankinnan kokonaisarvon laskusääntöjä Ilman arvonlisäveroa Ennakoitu arvo Suurin mahdollinen arvo eli kaikki osat, koko sopimuskausi, optiot Pilkkomiskielto hankintalain kiertämiseksi 4

5 Tavara, palvelu vai urakka? Markkinaoikeus (212/09) Hankintayksikkö oli sairaalan peruskorjaukseen liittyen pyytänyt tarjouksia sairaalan potilas- ja henkilöturvajärjestelmistä Hankintaohjelman mukaan hankintaan oli kuulunut kaikkien hankintaohjelmassa, sen liitteissä ja liitepiirustuksissa mainittujen sähkölaitteiden, -johtojen, kojeiden ja -järjestelmien hankinta, asennus ja kytkentä täyteen käyttökuntoon. Hankinta oli käsittänyt kameravalvonta-, hoitajakutsu- ja dementiahälytys- sekä henkilöturvajärjestelmän hankkimisen 5

6 Tavara, palvelu vai urakka? MaO: Kysymyksessä olevan hankinnan pääasiallisena tarkoituksena on saadun selvityksen perusteella ollut hankkia potilas- ja henkilöturvajärjestelmiin tarvittavat laitteet, kojeet, tarvikkeet ja ohjelmat asennuksineen. Se seikka, että hankinta on sisältänyt myös asennustyön, ei tee hankinnasta rakennusurakkaa MaO: Hankinnassa on ollut kysymys hankintalain 5 :n 3 kohdassa tarkoitetusta tavarahankinnasta 6

7 Hankintamenettelyt Avoin menettely Kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen Rajoitettu menettely HY pyytää valitsemiltaan tarjoajilta tarjouksia Neuvottelumenettely HY voi poikkeuksellisesti neuvotella hankinnasta Suorahankinta HY voi poikkeuksellisesti tehdä hankinnan ilman tarjouskilpailua Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailu ratkaisuvaihtoehdoilla laajoissa / monimutkaisissa hankinnoissa 7

8 Hankintailmoitus Hankintalaki 35 ja 68 CPV-koodit HY:n on ilmoitettava julkisesti hankinnasta HILMA:ssa (www.hankintailmoitukset.fi) Hankintalaki 40 2 mom Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa ilmoitettua, esim. Korjausilmoitus Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tarjoukset, optiot, lisäpalvelut, sopimuskausi 8

9 Hankintailmoitus Markkinaoikeus (159/10) Hissin hankinta Hankintailmoitus: Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä Tarjouspyyntö: Tarjouksessa pyydetään ilmoittamaan hissin tekniset tiedot ja pintamateriaalit, jos ne poikkeavat tarjouspyynnössä esitetyistä Markkinaoikeus: Vaihtoehtoisia tarjouksia ei saanut tehdä eikä hankintayksikkö saanut huomioida niitä 9

10 Avoin menettely HY: Ilmoitus hankinnasta HILMA:ssa Tarjoajat pyytävät tarjouspyyntöasiakirjat ja tekevät tarjouksen Avoimessa menettelyssä kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen Tarjoajalla on oikeus saada tarjouspyyntö KHO (taltio 3157) Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Hankintalaki 56 : EU-hankinnat hankintailmoitus Hankintalaki 71 : Kansalliset hankinnat tarjouspyyntö 10

11 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus (121/10) Tarjouspyyntö: Urakoitsijalta vaaditaan kokemusta vastaaviksi luettavista kohteista sekä riittävää vakavaraisuutta. Urakoitsijalla tulee olla urakkaan nähden riittävät resurssit; työvoima, taloudellinen varmuus ja vakavaraisuus Tarjous tuli antaa tarjouslomakkeella, jossa pyydettiin tietoja muun ohella tarjoajan liikevaihdosta vuonna 2007, liikevaihtoarviosta vuonna 2008, omavaraisuusasteesta vuonna 2007 sekä referenssitietoja tarjoajan neljästä vaativimmasta rakennuskohteesta 11

12 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus: Hankintayksikkö ei ole määritellyt tarjouspyynnössään, minkä nimenomaisten seikkojen perusteella se arvioi tarjoajan kokemusta vastaavista kohteista ja tarjoajan esittämien referenssikohteiden vaativuutta Markkinaoikeus: Tarjouspyynnössä ei ole riittävästi yksilöity tarjoajan taloudellista asemaa koskevan soveltuvuusvaatimuksen urakkaan nähden riittävät resurssit; työvoima, taloudellinen varmuus ja vakavaraisuus tarkkaa sisältöä 8

13 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus: Hankintayksikön soveltuvuusarvioinnissa noudattama menettely ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjouskilpailuun osallistumaan pyrkivien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä 13

14 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset esimerkki erinomaisesta menettelystä Markkinaoikeus (303/08) HY ilmoitti hankintailmoituksessa mm. seuraavat vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on tullut toimia viimeisten 5 vuoden aikana teiden hoito- tai ylläpitotöissä vähintään 3 vuotta pääurakoitsijana ja tästä kokemuksesta talvihoitokokemusta on tullut olla vähintään 2:lta talvikaudelta Tarjoajan palveluksessa on tullut olla vähintään 3 teiden tai katujen hoitotyöhön perehtynyttä henkilöä, joista 2:lla on tullut olla vähintään 3 vuoden kokemus Suomen olosuhteita vastaavista teiden tai katujen hoitotöistä sekä kolmannella pitkäaikainen kokemus Suomen olosuhteita vastaavista teiden tai katujen hoitotöistä 14

15 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely Hankintalaki 56 ja 71 HY:n ilmoituksessa HILMA:ssa Vähimmäisvaatimukset, jotka ehdokkaan on täytettävä, jotta se pääsee tekemään tarjouksen; ja mahdolliset Valintaperusteet, joilla HY valitsee tarjoamaan pääsevät tarjoajat Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tekninen suorituskyky Ammatillinen pätevyys, kokemus Tärkeysjärjestys / painoarvot, jos tarkoitus käyttää valinnassa? Vrt. HE 50/2006, s

16 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely HY voi lähettää tiedon tarjouskilpailusta hankinta ilmoituksen jälkeen potentiaalisille tarjoajille Yritykselle, joka ei ole tehnyt osallistumishakemusta, ei saa lähettää tarjouspyyntöä Ehdokkaat, jotka eivät täytä vähimmäisvaatimuksia, tulee sulkea pois tarjouskilpailusta Valinta vähimmäisvaatimus / valintakriteeri Mahdollista: Kiinteä vähimmäisvaatimus ja ylittävä osa valintakriteeri (esim. liikevaihto) Kirjallinen päätös, joka on perusteltava ja annettava hakemusosoituksin tiedoksi 16

17 Tarjoajien valinta rajoitettu menettely ja neuvottelumenettely Hankintalaki 56 4 mom.: HY:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, pyytää ehdokasta täydentämään tai täsmentämään osallistumishakemukseen pyydettyjä selvityksiä 17

18 Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Markkinaoikeus (65/10) Markkinaoikeus: Voittaneen tarjoajan tarjoukseen sisältynyt todistus verojen maksamisesta on sinänsä ollut tarjouksen jättämishetkellä tarjouspyynnössä edellytettyä 2 kuukautta vanhempi Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on voinut pyytää voittanutta tarjoajaa toimittamaan lisäselvitystä, jonka perusteella on voitu todeta voittaneen tarjoajan täyttävän soveltuvuusvaatimuksen tältä osin 18

19 Suorahankinta Hankintalaki 27 HY voi valita suorahankinnan, jos esimerkiksi: Teknisestä, taiteellisesta tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan Sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi Oikeuskäytäntö: Suorahankinnan edellytysten tulkinta on erittäin ankaraa 19

20 Suorahankintojen perusteet - äärimmäinen kiire Markkinaoikeus (161/10) Asiantuntijapalvelut Hankintayksikön perustelut suorahankinnalle: Vakinaisen viranhaltijan oli määrä aloittaa työt Koska viranhaltija oli ilmoittanut hankintayksikölle vasta anovansa äitiys- ja vanhempainlomaa saakka, hankinnan kilpailuttamiseen ei ollut aikaa ilman, että ympäristöasioiden hoito kesän aikana olisi vaarantunut. Tilanne olisi saattanut aiheuttaa elinkeinonharjoittajille ja yrityksille ehkä mittaviakin menetyksiä 20

21 Suorahankintojen perusteet - äärimmäinen kiire Markkinaoikeus: Viranhaltijan ilmoitus töihin paluun siirtymisestä lähes vuodella eteenpäin vain noin 2 viikkoa ennen alun perin sovittua töiden alkamista ei sinänsä ole ollut hankintayksikön ennalta arvattavissa. Ottaen kuitenkin huomioon hankinnan luonteen sekä sen, että hankintayksikkö ei ole ilmoittanut seikkoja, joiden vuoksi ympäristöasioita ei olisi voitu hoitaa väliaikaisin järjestelyin hankintamenettelyn ajan, markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole ilmennyt sellaisia syitä, joiden vuoksi hankintasopimuksen tekeminen olisi ollut ehdottoman välttämätöntä äärimmäisen kiireen vuoksi. Näin ollen hankinnassa ei ole ollut edellytyksiä hankintalain 27 :n 3 kohdan mukaiseen suorahankinnan toteuttamiseen 21

22 Hankinnan määrittely HY:llä on lähtökohtaisesti oikeus määritellä hankinnan sisältö Hankinnan laajuus ja tekniset vaatimukset, hankintasopimuksen ehdot ym. Tuomioistuimet voivat puuttua hankinnan sisällön määrittelyyn, jos HY:n menettely suosii tai syrjii jotain tarjoajaa 22

23 Hankinnan määrittely valmistaja, tavaramerkki tms. Hankintalaki 44 Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei saa lähtökohtaisesti mainita lainkaan jonkin valmistajan nimeä tai jotain tavaramerkkiä Jos hankinnan kohdetta ei voi muuten kuvata, valmistajan nimen tai tavaramerkin voi poikkeuksellisesti mainita, mutta samalla on mainittava, että kyse on vain esimerkistä ja että vastaavaa tuotetta voi myös tarjota ( tai vastaava ) 23

24 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus (192/10) Hankintayksikkö oli käyttänyt teknisten eritelmien määrittelyssä tarkkoja tuote- ja kauppanimiä lähes jokaisen tuotteen kohdalla Hankintayksikön mukaan tarjouspyynnön teknisissä eritelmissä käytetyt tuotenimikkeet ilmaisivat haluttua laatua ja tasoa eikä niillä ollut haluttu sitoa tarjousta tiettyihin toimittajiin Hankintayksikkö ei ollut kieltänyt tarjoajaa tuomasta rakennusaikana erikseen päätettäväksi vaihtoehtoista tuotetta, jolloin tarjoajan tulisi esittää tuotteen vastaavuus ja toimivuus vaadittuun 24 laatuun nähden

25 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus: Asiassa ei ole ilmennyt, että hankinnan kohdetta ja sen teknisiä ominaisuuksia ei olisi ollut mahdollista kuvata tarjouspyyntöasiakirjoissa riittävän tarkasti viittaamatta käytettyihin tuotenimiin tai ilmoittamalla, että tuotteiden tulee olla kyseisiä tuotenimiä vastaavia Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti tarjouspyynnön laatimisen osalta 25

26 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus (118/08) Tarjouspyyntöön sisältyi 14-sivuinen erittely hankinnan kohteena olleilta tuotteilta vaadittavista ominaisuuksista Tuotteiden ominaisuuksia koskeneet vaatimukset liittyivät tuotteiden kokoon, rakenteeseen, materiaaleihin, kapasiteettiin, teknisiin ominaisuuksiin, käytettävyyteen ja käyttökustannuksiin Tuotevaatimukset olivat osassa tuotteita suhteellisen yksityiskohtaisia MaO: Tuotemerkkejä ei mainittu, vaatimukset olivat osaksi suuntaa-antavia, hankintayksiköllä oli velvollisuus kuvata hankinta MaO: Menettely oli hyväksyttävä 26

27 Vaihtoehtoiset tarjoukset Hankintalaki 47 Vaihtoehtoisia tarjouksia voi tehdä ainoastaan, jos hankintailmoituksessa on näin ilmoitettu HY:n on käytettävä tarjouskilpailun ratkaisuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, jos vaihtoehtoisia tarjouksia voi tehdä HY:n on määriteltävä vaihtoehtojen esittämismahdollisuudet 27

28 Usean toimittajan valitseminen Korkein hallinto-oikeus (2010:35) Hankintayksikkö oli valinnut hankinnan toimittajiksi molemmat tarjouksen jättäneet toimittajat ja jättänyt proteesin valinnan tehtäväksi kussakin yksittäistapauksessa erikseen KHO: Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään sinänsä sallinut osatarjousten tekemisen. Jotta hankintayksikkö olisi voinut valita molemmat toimittajat sopimuskumppaneikseen, olisi sen tarjouspyynnössä tai hankintapäätöksessä tullut ilmoittaa riittävän selkeä peruste, jonka mukaan proteesien tilaukset jakautuvat valittujen toimittajien kesken 28

29 Usean toimittajan valitseminen KHO: Hankintayksikkö on jättänyt suorittamatta vertailun tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla eikä se myöskään ole suorittanut avoimen hankintamenettelyn mukaisesti valintaa kahden toimittajan välillä. Tämä menettely ei ole ollut omiaan takaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä 29

30 Lisätiedot tarjouspyynnöstä HY:n on suositeltavaa ilmoittaa tarjouspyynnössä, että tarjoajat voivat pyytää lisätietoja ilmoitettuun päivämäärään mennessä ja että lisätietoja tulee pyytää sähköpostitse tai kirjeitse ilmoitetusta osoitteesta HY:n on suositeltavaa kerätä kaikki kysymykset ja vastaukset anonyymisti yhteen ja toimittaa ne kaikille tarjoajille HY:llä on velvollisuus toimittaa kaikki lisätiedot tasapuolisesti (esim. samana aikana samassa laajuudessa kaikille tarjoajille) 30

31 Lisätiedot tarjouspyynnöstä Markkinaoikeus (188/07) Sataman jäänmurtopalvelut Tarjouspyyntö: Tarjoajan tulee sitoutua pitämään toiminta-alueen läheisyydessä riittävä määrä tarpeeksi voimakkaita hinaajia Tarjoaja A tiedusteli tarjousten laskenta-aikana sähköpostilla lisätietoja hinaajista HY vastasi A:lle, että se pitää tarpeeksi voimakkaana hinaajia, joiden koneteho on hv tai enemmän. HY ei ilmoittanut vastaavaa täsmennystä muille tarjoajille MaO: HY:n menettely ei ollut tasapuolista ja syrjimätöntä MaO: Uusi tarjouskilpailu 31

32 Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen Hankintalaki 69 ja 72 Kansallisen kynnysarvon ylittävät, mutta EUkynnysarvon alle jäävät Rakennusurakat ( ) Ensisijaiset palveluhankinnat ( ) Tavarahankinnat ( ) Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä 32

33 Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen Hankintalaki 41 ja 62 EU-kynnysarvon ylittävät Rakennusurakat ( ) Ensisijaiset palveluhankinnat ( ) Tavarahankinnat ( ) Tarjousten vertailuperusteiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Voidaan ilmoittaa myös kohtuullinen vaihteluväli Poikkeuksellisesti voi ilmoittaa vain järjestyksen 33

34 Tarjoajan soveltuvuus / tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus Markkinaoikeus (84/2009) Pelkkiin aikaisempien asiakassuhteiden lukumäärätietoihin perustuvien referenssilistojen käyttö ei ole hyväksyttävä vertailuperuste Vakiintunut oikeuskäytäntö: Liikevaihto, vakavaraisuus tai koko yrityksen henkilökunnan määrä eivät lähtökohtaisesti ole hyväksyttäviä tarjousten vertailuperusteita 34

35 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (86/10) Tilintarkastuspalvelut Markkinaoikeus: Vertailuperusteet tarjoajan käytännön toteutus, kokemus, koulutus, tarjoajan erityisosaaminen ja muut palvelut, osaaminen ovat sisällöltään epätäsmällisiä ja tämän vuoksi hankintasäännösten vastaisia 35

36 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (335/09) Luokkahuoneen kalusteet MaO: Vertailuperusteiden tekniset ansiot sekä toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet osalta tarjouspyynnössä ei ole yksilöity sitä, mitä hankintayksikkö on sanotuilla vertailuperusteilla tarkoittanut ja mitä seikkoja hankintayksikkö tulee tarjousvertailussa tältä osin arvioimaan. Edellä esitetyn perusteella tarjouspyynnössä ilmoitettujen vertailuperusteiden tekniset ansiot sekä toiminnalliset ja esteettiset ominaisuudet ei ole katsottava olleen omiaan turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua 36

37 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (439/09) Hankintayksikkö on tarjousten vertailuvaiheessa jakanut soveltuvuuden käyttötarkoitukseen neljään eri alakohtaan ja määrittänyt sanotulle vertailuperusteelle pisteytystavan Samoin myös teknisiä ominaisuuksia koskevaa vertailuperustetta on täsmennetty vasta tarjousten vertailussa Markkinaoikeus katsoo hankintayksikön menetelleen virheellisesti, kun se ei ole ilmoittanut edellä mainittujen alakohtien huomioon ottamista ja niiden painoarvoja tarjoajille jo tarjouspyynnössä 37

38 Vertailuperusteiden määrittely tarjouspyynnössä Markkinaoikeus (122/09) Verensokerimittareiden ja liuskojen tarjouskilpailua HY oli ilmoittanut tarjouspyynnössään erääksi tarjousten vertailuperusteeksi mittarin tekniset ominaisuudet HY oli ilmoittanut, että vertailuperusteen painoarvo oli 10 pistettä HY oli ilmoittanut vertailuperusteelle yhdeksän eri alakriteeriä Markkinaoikeus: HY oli menetellyt virheellisesti, koska se ei ollut tarjouspyynnössään ilmoittanut, että se tulee tarjousvertailussa painottamaan yhtä nimenomaista alakriteeriä kahden pisteen painoarvolla ja kahdeksaa muuta alakriteeriä yhden pisteen painoarvolla 38

39 Tarjouspyynnöstä poikkeaminen Hankintalaki 46 Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta 39

40 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Korkein hallinto-oikeus (taltio 173) Tarjousvertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Jos tarjousten vertailukelvottomuus kuitenkin johtuu siitä, että tarjouspyyntö on ollut sisällöltään tulkinnanvarainen tai epäselvä, ei sanottua tarjouspyynnön virheellisyyttä voida korjata vertailukelvottomat tarjoukset hylkäämällä 40

41 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (273/09) Tarjouspyynnön mukaan maksuehto on 21 pv Tarjoaja A ilmoitti tarjouksessaan, että maksuehto on 14 pv Hankintayksikkö ilmoitti A:lle tarjousten jättämisen jälkeen, ettei sen ilmoittama maksuehto vastannut tarjouspyyntöä A ilmoitti hankintayksikölle korjaavansa maksuehdoksi 21 pv Markkinaoikeus: Menettely oli hankintalain vastaista ja A:n tarjous olisi tullut hylätä 41

42 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (98/10) Tarjouspyyntö: Toimitusehto on TOP Seinäjoki (toimitettuna perille) A:n tarjouksen toimitusehto vapaasti autossa Seinäjoella Markkinaoikeus: A:n tarjous ei ole ollut toimitusehdon osalta tarjouspyynnössä edellytetyn mukainen Markkinaoikeus: Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksesta johtuen hankintayksikön on tullut sulkea A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta varaamatta A:lle tilaisuutta täsmentää tarjoustaan 42

43 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Markkinaoikeus (283/10) Tarjouspyyntö: Hintojen tulee olla kiinteitä koko sopimuskauden ajan A:n tarjouksen toimitusehto: Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä Markkinaoikeus: Hankintayksikön on tullut hylätä A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena 43

44 Tarjoajan erehdys Markkinaoikeus (33/10) A oli havainnut tarjouksensa jättämisen jälkeen, että tarjottujen autojen hinnat oli erehdyksessä ilmoitettu väärässä järjestyksessä siten, että pienemmälle ajoneuvolle oli ilmoitettu suuremman ajoneuvon hinta ja päinvastoin 44

45 Tarjoajan erehdys Markkinaoikeus: Hankintayksikkö ei voi tarjousten jättämiselle asetetun määräajan jälkeen sallia tarjoajan täsmentää tarjoustaan ellei tarjouksen epäselvyys tai puutteellisuus ole johtunut tarjouspyynnön epäselvyydestä. Tällöinkään tarjouksen täsmentäminen ei saa johtaa tarjouksen sisällön muuttamiseen. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteesta johtuen hankintayksikkö ei voi myöskään korjata havaitsemiaan tarjouksen sisältöön vaikuttavia virheitä 45

46 Kielto muuttaa tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi Korkein hallinto-oikeus (taltio 173) Kuljetusten hankinta, jossa tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa tuli ilmoittaa vain hankintayksikön maksettavaksi tuleva osuus A oli ilmoittanut tarjouksessaan hinnan siten, että siihen sisältyivät sekä lipputulot että hankintayksikön maksettavaksi tuleva osuus KHO: Hankintayksikön olisi tullut tarjouksen täsmentämisen sijasta hylätä A:n tarjous tarjouspyyntöä vastaamattomana Hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on pyytänyt täsmentämään tarjousta 46

47 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus, esimerkiksi seuraavat tekijät Tarjouksen toimitusaika Tarjouksen kieli Tarjotun tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja ehdot Hinta (kiinteä / muutosehdot; ilmoitustapa) Maksuaika Toimitusaika, -ehdot ja -paikka Sopimusehdot 47

48 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (485/08) Hankintayksikkö oli tarjouspyynnössään edellyttänyt, että tarjoukset liitteineen oli tullut toimittaa kahtena kappaleena määräaikaan mennessä. Tarjouspyynnössä oli todettu, että tarjouksia, jotka eivät täytä määriteltyjä ehtoja, ei oteta huomioon HY oli sulkenut A:n tarjouksen pois tarjouskilpailusta, koska tarjouksesta ei ollut kaksoiskappaletta MaO: Sillä seikalla, että A:n tarjouksesta oli puuttunut kaksoiskappale, ei ollut merkitystä tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta, eikä HY:llä ollut oikeutta hylätä tarjousta 48

49 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (484/08) Tarjous tuli toimittaa sekä sähköisesti että kirjallisesti Hakijan kirjallisesta tarjouksesta puuttui eräs tarjouksen osa Sähköisessä tarjouksessa osa oli HY:llä ei ollut oikeutta hylätä tarjousta 49

50 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus ( /09) Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjousta voida pitää tarjouspyynnön vastaisena pelkästään sen seikan vuoksi, ettei sitä ole annettu pyydetyllä lomakkeella 50

51 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (315/08) Tarjouspyynnössä oli edellytetty selvitystä sähköisen laskutuksen mahdollisuudesta Tarjoaja A:n tarjouksesta ei ilmennyt sähköisen laskutuksen mahdollisuus MaO: HY ei ole edellyttänyt sähköisen laskutuksen mahdollisuutta, vaan ainoastaan tiedustellut sitä (ei kelpoisuusvaatimus). HY oli ilmoittanut kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeksi hinta, takuuehdot ja huolto (ei vertailuperuste). Ei merkitystä tarjouksen vertailukelpoisuuteen, eikä HY:llä ollut oikeutta hylätä tarjousta 51

52 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (167/10) Tarjouspyynnön mukaan tarjousaika on päättynyt ja tarjousten on tullut olla voimassa kuusi kuukautta tarjousajan päättymisestä Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että tarjous on voimassa saakka. Voittaneen tarjoajan tarjouksen voimassaoloehto ei ole siten vastannut tarjouspyynnössä edellytettyä 52

53 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus: Ottaen huomioon, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut voimassa hankintapäätöstä tehtäessä, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön menettely ole ollut omiaan vaarantamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksen voimassaoloehto olisi vaikuttanut tarjousten vertailtavuuteen Markkinaoikeus katsoo, ettei voittaneen tarjoajan tarjous ole ollut siten tarjouspyynnön vastainen, että se olisi tullut hylätä 53

54 Merkityksetön puute tarjouksessa Markkinaoikeus (251/10) Tarjouspyyntö: Hankinnan kohteena oleva rakennustyöurakka on kokonaishintaurakka Tarjouspyynnössä ei ollut ilmoitettu, että lisä- ja muutostöiden, aputöiden tai muita yksikköhintoja otettaisiin huomioon tarjousvertailussa Markkinaoikeus: Tarjouskilpailun ratkaisuperuste oli pelkästään kokonaishinta A:n tarjouksesta puuttui lisä- ja muutostöiden, aputöiden ja muita yksikköhintoja 54

55 Merkityksetön puute tarjouksessa Hankintayksikkö oli hylännyt A:n tarjouksen Hankintayksikkö: Etukäteen tiedossa olevilla tunti- ja yksikköhinnoilla on suuri merkitys rakennuttajan oikeusturvan kannalta lisä- ja muutostyötilanteissa Markkinaoikeus: A:n tarjouksesta puuttuneilla hinnoilla ei ollut merkitystä tarjousten vertailuun Markkinaoikeus: Hankintayksikkö oli menetellyt hankintalain vastaisesti hylätessään A:n tarjouksen 55

56 Rinnakkaiset tarjoukset Markkinaoikeus (368/08) HY oli ilmoittanut tarjouspyynnössään, että vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä MaO: A:n tarjoamat CNS-työstökeskukset ovat joiltain ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan poikenneet toisistaan, mutta kaikki tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia MaO: Tarjousten ei siten ole katsottava olevan vaihtoehtoisia tarjouksia, vaan rinnakkaisia ja täysin erillisiä tarjouksia 56

57 Tarjouksen täsmentäminen Markkinaoikeus (280/10) Tarjouspyynnössä oli pyydetty ilmoittaan tarjoushinta arvonlisäverollisena A oli tarjouksessaan ilmoittanut tarjoushinnan arvonlisäverottomana Hankintayksikkö oli hylännyt A:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena 57

58 Tarjouksen täsmentäminen Markkinaoikeus: Kun hankintayksikkö olisi ilman merkittävää lisätyötä voinut laskea arvonlisäverollisen hinnan A:n tarjouksessa annettujen tietojen perusteella, hintatiedon täsmentämisen ei voida katsoa tässä merkinneen tarjouksen kiellettyä korjaamista tai täydentämistä eikä A:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuudessa ole ollut kysymys tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavasta seikasta Markkinaoikeus: Hankintayksikön ei olisi tullut sulkea A:n tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena yksinomaan sillä perusteella, että hinnat on tarjouksessa todetuin tavoin ilmoitettu arvonlisäverottomina 58

59 Tarjousvertailu Markkinaoikeus (323/10 Markkinaoikeus toteaa, että yksinomaan tarjousten pisteytystä ei ole pidettävä hankintalain 73 :n (348/2007) kannalta riittävänä perusteluna hankintapäätöksen tekemiselle. Hankintalain esitöistä ilmenevin tavoin tarjouksia on tarjousten vertailussa verrattava jokaista vertailuperustetta käyttäen ja hankintapäätöksestä on ilmettävä, mihin tarjouksista ilmeneviin konkreettisiin seikkoihin annetut pisteet kunkin tarjouksen ja vertailuperusteen osalta perustuvat 59

60 Hintavertailu Markkinaoikeus (241/10) Hankintayksikkö oli suorittanut tarjousten hintavertailun siten, että hinnaltaan halvin tarjous oli saanut hinnasta täydet 40 pistettä ja muiden tarjousten osalta täydestä pistemäärästä oli vähennetty 0,4 pistettä jokaista halvimmasta tarjouksesta poikennutta euroa kohden Hinnaltaan halvin tarjous oli ollut euroa ja se oli saanut hinnan osalta 40 pistettä. Hakijan tarjous oli ollut euroa ja se oli saanut hinnasta 39,4 pistettä. Tarjouskilpailun voittanut tarjous oli ollut ,83 euroa ja se oli saanut hinnasta 34,3 pistettä. Tarjouskilpailussa kalleimman tarjouksen antanut tarjous oli ollut ,20 euroa ja sen hintapisteet olivat olleet 33,4 pistettä 60

61 Hintavertailu Markkinaoikeus: Sovelletun hinnan pisteytystavan vuoksi tarjousten saamat hintapisteet eivät ole kuvastaneet tarjousten välisiä todellisia hintaeroja Markkinaoikeus: Tarjousten hinta ei ole saanut vertailussa sille tarjouspyynnössä ilmoitetun painoarvon mukaista merkitystä, kun tarjouksia ei ole vertailussa pisteytetty niiden hintoja aidosti kuvastavalla tavalla Markkinaoikeus: Hankintayksikkö on menetellyt tarjousten hintavertailun suorittamisessa hankintasäännösten vastaisesti 61

62 Oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin Korkein hallinto-oikeus (taltio 172) KHO: Koska tarjoaja sitoutuu tarjouksen tekemisellä hankinnan kohteena olevan tavaran toimittamiseen taikka palvelun tai rakennusurakan toteuttamiseen tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta vaatia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttymisen osoittamista hankintamenettelyn aikana muulla tavalla kuin tarjouksessa esitetyllä ilmoituksella, jos tarjouspyynnössä ei ole vaadittu tarjoajia esittämään hankintamenettelyssä muuta näyttöä vaatimuksen täyttymisestä 62

63 Kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta Korkein hallinto-oikeus (2010:35) Rinta-, ym. proteesien hankinta Tarjouspyyntö: Tuotteen soveltuvuutta hankintayksikön käyttötarkoitukseen verrataan tuotteiden teknisiltä ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tarjousten perusteella ja aiempien käyttökokemusten perusteella. Tuotteiden paremmuutta käyttötarkoitukseen nähden arvioidaan tuotteita käyttävien yksiköiden näkökulmasta 63

64 Kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta Vastaava maininta sisältyi hankintapäätöksen perusteluihin Päätöksen perusteluissa oli todettu lisäksi, että A edustamista proteesimalleista on hyvin pitkäaikaiset käyttökokemukset Suomessa ja että B:n edustamista proteeseista ei ollut käyttökokemuksia julkisen terveydenhuollon puolelta Suomesta Korkein hallinto-oikeus katsoo, että aikaisempien kokemusten käyttäminen vertailussa ei ole omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tilanteessa, jossa hankintayksiköllä ei ole kokemuksia kaikista tarjoajista tai tarjotuista tuotteista 64

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt

Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Uuden hankintalainsäädännön tarjousten valintaa koskevat säännöt Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola Työ- ja elinkeinoministeriö Tarjouksen

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, suuret jyräpäällystystyöt 2014, itäiset kaupunginosat HEL 2013-015014 T 02 08 03 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta Klaukkalan Jäähallin liikelaitoksen johtokunta 20 19.09.2013 24 10.10.2013 KLAUKKALAN HARJOITUSJÄÄHALLIN KYLMÄ- JA IV-KONTTIEN URAKKA KLAJÄÄ 20 Harjoitusjäähallin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (6) 77 Onninen Oy:n hankintaoikaisuvaatimus, muoviputkien ja -kaivojen hankinta, teknisen palvelun lautakunnan päätös 13 9.2.2012 HEL 2011-007391 T 02 08 01 00 Päätös

Lisätiedot

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet

IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA. Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet IPY-HANKKEEN 4. TYÖPAJA Neuvottelumenettely hankintamenettelynä & tarjousten vertailu ja vertailuperusteet Tuusula 11.11.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Rakentamispalvelu (Stara) 7/2014 Logistiikka 06.03.2014 Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 7 Lannoitteiden hankinta HEL 2014-001175 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä Schetelig Oy:n ja S. G. Nieminen Oy:n liitteessä 1 mainitut osatarjoukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin

JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA. Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin JOENSUUN SEUDUN HANKINTATOIMELLE 1. ASIA Hankintaoikaisuvaatimus julkisia hankintoja koskevissa asioissa, jotka koskevat Joensuun kaupungin Kunnallistekniikan kokonaissuunnittelun (dnro 46716); ja Liikenneselvitysten-

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouksen jättämisen

Tarjouksen jättämisen Tarjouksen jättämisen ongelmakohtia Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Anssi Keinänen Lainsäädäntötutkimuksen k professori Esityksen teemat Mitä laissa sanotaan ja miksi? Milloin i tarjous on tarjouspyynnön

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Asia ja sen selvitys 44701 Työkonepalvelut: Traktori- ja keräävät suurtehoruohonleikkuripalvelut Hankinnan kohde:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä

Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Julkisten hankintojen uusinta oikeuskäytäntöä Pilvi Takala PTCServices Oy 14.9.2011 14.00-14.20 Päivitys 14.11.2011 Oikeustapausten käyttämisestä hankintakysymyksen ratkaisemisessa Oikeuskäytäntö muuttuu

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Lajitteleva palautusautomaatti Espoon kaupunginkirjastoon Espoon kaupunki pyytää tarjousta yhdestä lajittelevasta palautusautomaatista Espoon kaupunginkirjaston Tapiolan aluekirjastoon.

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro

MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015. Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro LUONNOS MARKKINAOIKEUDELLE 20.8.2015 ASIA Vastine Wentelax OȔ:n valitukseen julkista hankintaa koskevassa asiassa Dnro 2015/429 ASIANOSAISTIEDOT Vastauksen antaja Savon koulutuskuntayhtymä (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Hank/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2016 1 (6) 4 Hankintakeskus, puhepalveluiden kilpailutus HEL 2016-000504 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää hyväksyä TeliaSonera Finland Oyj:n tarjouksen

Lisätiedot

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014

Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Vuoden kiinnostavimmat oikeustapaukset 13.11.2014 Eeva Kiviniemi Juha Kontkanen Tarja Krakau Pilvi Takala Markkinaoikeuden ratkaisutilastot 700 600 500 400 300 200 100 472 461 2010 2011 2012 2013 2014

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Hankintakeskus 23.02.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Koulujen oppikirjat, hankinnan kilpailutus H15-16 HEL 2015-013928 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä ainoan hyväksyttävän tarjouksen tehneen

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2017 1 (5) 3 Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCPjärjestelmän hankinta (H071-16) HEL 2016-008712 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Turvapalvelujen hankinta

Turvapalvelujen hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 91 Turvapalvelujen hankinta Asianro 582/02.08.00/2015 Talouspäällikkö Markku Liimatainen 10.6.2015: Hankittavat turvapalvelut ovat toimipisteittäin seuraavat: - Päihde-

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1

Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Hankintalaki muutokset 1.6.2010 1 Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (5) 2 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Esityslista 5/ (6) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (6) 4 Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, teknisen palvelun lautakunnan päätös 5.3.2015 44 HEL 2015-004067 T 02 08 03 00 HEL 2014 013741 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU18330 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ: PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION TEKSTIILIEN HUOLTO- JA VUOKRAUSPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tekstiilien huolto- ja vuokrauspalveluista tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkisuunnittelulautakunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 14 Liikennevalojen LED-opastimien hankinta vuosina 2015 ja 2016 HEL 2015-002727 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Liikennesuunnittelupäällikkö päätti, että

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot