Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Hankintojen laatu Sosiaaliset näkökohdat Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Hankintojen laatu Sosiaaliset näkökohdat Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat"

Transkriptio

1 Hankintalainsäädännön kokonaisuudistus Hankintojen laatu Sosiaaliset näkökohdat Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnat Kuulemistilaisuus Markus Ukkola 1

2 Erityisalojen hankintalain uudistaminen Uusi erityisalojen hankintadirektiivi 2014/25/EU Samat keskeiset tavoitteet kuin viranomaissektorin hankintadirektiivissä (yksinkertaistaminen, ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat, pk-yritykset, valvonta jne.) Samat erityisalatoiminnot pysyneet direktiivin piirissä (vesi- ja energiahuolto, eräät liikenteen ja postin palvelut) Useita soveltamisalatäsmennyksiä (hankintayksiköt, useisiin toimintoihin liittyvät hankinnat) Työryhmäkeskusteluissa ei ole noussut vahvoja paineita kansallisten kynnysarvojen asettamiseen erityisaloilla Täsmennyksiä hankintamenettelyihin (esimerkiksi puitejärjestelyjen toteuttaminen) Ei muutoksia EU-kynnysarvoihin 2

3 Julkisten käyttöoikeussopimusten säännöt Uusi julkisia käyttöoikeussopimuksia koskeva direktiivi (2014/23/EU) Käyttöoikeussopimukset eroavat hankintasopimuksista vastikkeen osalta: käyttöoikeussopimuksessa hankintayksikkö siirtää rahavastikkeen sijasta tai sen ohella oikeuden hyödyntää palvelua tai urakkaa Esimerkki: tienrakennusurakan korvauksena oikeus kerätä tietulleja, parkkihallin ylläpitopalvelujen korvauksena oikeus kerätä parkkihallin asiakkailta maksut hallin käytöstä Uusi kynnysarvo: hieman yli 5 milj. euroa Rajauksia käyttöoikeussopimusten pituuteen Jäsenvaltioilla harkintavaltaa päättää tarkemmista menettelysäännöistä 3

4 Laadun huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tärkeä asia, joka on ollut vahvasti esillä Hankintatoimen käytännössä Mediassa Poliittisessa keskustelussa Laatu tarkoittaa monia eri asioita Erilaisissa hankinnoissa eri laatunäkökohdat Laatu saattaa tarkoittaa eri asioita eri näkökulmista (asiakas, hankintayksikkö, toimittajat, kansalaisjärjestöt jne.) Osa laadun elementeistä on haastavasti mitattavissa eksaktisti (esimerkiksi luottamus, jatkuvuus) Osa laadusta liittyy siihen, mitä tarjotaan, osa puolestaan tarjoajaan 4

5 Laadun huomioiminen lainsäädännössä Julkisista hankinnoista annetut lait ovat (myös uudet hankintadirektiivit) menettelytapalakeja Hankintalainsäädäntö asettaa hankintayksiköille velvoitteen kilpailuttaa julkiset hankinnat avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi Tarjouskilpailuun osallistuvilla toimittajilla on puolestaan oikeus tulla kohdelluksi tasapuolisesti menettelyssä Hankintalainsäädännössä ei ole säännelty hankintojen sisällöstä, ehdoista, määrittelyistä, kriteereistä tai vaatimuksista; tämän ovat päättäneet hankintayksiköt itse Hankintalainsäädännöllä on puututtu sisältövaatimuksiin, mikäli niillä on perusteettomasti suosittu tai syrjitty tiettyjä toimittajia 5

6 Laadun huomioiminen lainsäädännössä Muussa lainsäädännössä on lukuisia konkreettisia ja julkisyhteisöjä velvoittaviasisältönormeja, jotka vaikuttavat myös hankinnan sisältöön Esimerkkejä: Rakentamismääräyskokoelma Sosiaalihuoltolaki (710/1982) Vanhuspalvelulaki (980/2012) Vammaispalvelulaki (380/1987) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Em. lakien noudattamista valvotaan myös silloin, kun niihin liittyviä palveluja hankitaan hankintasopimuksin 6

7 Laadun huomioiminen lainsäädännössä Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu (Dnro 3425/4/12): Mikäli kunta järjestää lakisääteisiä tehtäviään ostamalla palvelujen järjestämisen (ostopalvelusopimuksella tai maksusitoumuksella) yksityiseltä palveluntuottajalta on kunnan valvottava ostamiensa palvelujen järjestämistä ja niiden laatua. Sosiaalihuollon suunnittelusta ja valtionavustuksista annetun lain 4 :n mukaan hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelun tuottajalta kunnan on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. ostopalvelutilanteessa vaikeavammaisen henkilön yksilölliset näkemykset, hänen elämäntilanteensa ja vammasta tai sairaudesta johtuvat yksilölliset palvelun järjestämiseen vaikuttavat avun tarpeet tulee myös ottaa huomioon kunnan ja palveluntuottajan välistä sopimusta tehtäessä tai sitä toimeenpantaessa. 7

8 Laadun huomioiminen lainsäädännössä Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu (jatkuu): Jos palveluja järjestetään ostopalveluna, on kunnan siis puututtava yksityisen ostopalvelun tuottajan toimintaan, mikäli toiminta vaarantaa asiakkaan oikeuksien ja etujen toteutumisen. Kuten edellä on todettu tätä valvontavastuusta ja järjestämisvastuuta ei voi siirtää yksittäiselle asiakkaalle. 8

9 Hankintalainsäädäntö ja laadun huomioiminen Hankintalainsäädännössä (myöskään uusissa hankintadirektiiveissä) ei estetä laadun huomioimista hankintamenettelyssä Laatua voidaan huomioida monessa hankintamenettelyn vaiheessa ja vaatimuksissa Soveltuvuusvaatimukset toimittajille (esimerkiksi kokemus, pätevyys) Lainsäädännön vaatimukset laiminlyöneiden tai ammattitoiminnan vakaviin virheisiin syyllistyneiden toimittajien poissulkeminen mahdollista Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset (laadun vähimmäistaso) Tarjousten vertailuperusteet (laadun pisteyttäminen) Sopimuksen toteuttamisen ehdot (sopimuskauden vaatimukset) 9

10 Hankintalainsäädäntö ja laadun huomioiminen Pelkän halvimman hinnan huomioiminen tarjousten vertailuperusteissa ei vielä osoita hankinnan olevan huonolaatuinen Laatuvaatimuksia voidaan asettaa soveltuvuusvaatimuksissa ja hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksissa Laatuvaatimusten asettaminen eri kriteereissä on myös hankintayksikön väline Millaisella vaatimuksella saadaan laadun osalta vaikuttavin lopputulos (esimerkiksi ehdoton vaatimus vai pisteyttäminen)? Millaiset vaatimukset ovat selkeimpiä ja mistä toisaalta käydään usein keskustelua tuomioistuimissa? 10

11 Hankintalainsäädäntö ja laadun huomioiminen Uusien hankintadirektiivien myötä laadun huomioimisen mahdollisuuksia korostetaan ympäristö- ja sosiaalisissa näkökohdissa Mm. reilun kaupan näkökohdat mahdollista huomioida, ympäristö-, työ- ja sosiaalilainsäädännön noudattamisen laiminlyönti uutena poissulkemisperusteena Myös alihankkijoiden taustatietoja voidaan selvittää uuden direktiivin nojalla (valvonnan haasteet) Aiemmat huonot kokemukset uutena poissulkemisperusteena - merkittäviä tai toistuvia puutteita aikaisemman sopimussuhteen aikana, jotka ovat johtaneet sanktioihin 11

12 Hankintalainsäädäntö ja laadun huomioiminen Uudessa julkisista hankinnoista annetussa direktiivissä (2014/24/EU) on poistettu halvimman hinnan valintaperuste Ainoa valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka sisällä voidaan huomioida hinta-laatusuhde tai halvin hinta/alhaisimmat kustannukset Uusi julkisista hankinnoista annettu direktiivi mahdollistaa, että jäsenvaltiossa hinta-laatusuhteen vertailuperuste asetetaan ainoaksi vertailuperusteeksi joko kaikissa tai tietyissä hankinnoissa Työryhmissä keskusteltu myös siitä, tulisiko lainsäädännössä asettaa hankintayksikölle velvollisuus perustella hankintaasiakirjoissa syyt pelkän halvimman hinnan vertailuperusteen käyttämiselle 12

13 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asema hankintalainsäädännössä Uudessa hankintadirektiivissä on luovuttu ns. A- ja B-palvelujen jaottelusta Sosiaali- ja terveyspalveluille sekä tietyille muille palveluille on säädetty omat erityissäännöt direktiivin III osassa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat aiempaa selvemmin esillä EU:n hankintadirektiiveissä Oma uusi EU-kynnysarvo: EUR (1 milj. erityisalojen direktiivi) Em. Kynnysarvon ylittävästä sosiaali- ja terveyspalveluhankinnasta on ilmoitettava etukäteen ja jälkikäteen Jäsenvaltioiden tulee asettaa tarkemmat menettelysäännöt näiden palvelujen hankintamenettelyille Otettava kuitenkin huomioon avoimuuden ja syrjimättömän kohtelun vaatimukset sekä palvelujen erityispiirteet Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomaiset voivat ottaa huomioon tarpeen varmistaa palvelujen laatu, jatkuvuus, esteettömyys, kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, eri käyttäjäryhmien erityistarpeet, huono-osaiset ja heikossa asemassa olevat väestöryhmät mukaan luettuina, käyttäjien osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen sekä innovointi. 13

14 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asema hankintalainsäädännössä Useimmissa EU-jäsenvaltioissa on kansallisia hankintamenettelyä koskevia sääntöjä voimassa jo nykyisin Säännöt, joissa korostetaan EU-oikeuden perusperiaatteita (avoimuus, syrjimättömyys, kilpailutusvelvoite): Kypros, Tsekki, Kreikka, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Hollanti, Puola, Portugal, Slovakia, Iso-Britannia Tarkemmat säännöt: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Tanska, Viro, Slovenia, Portugal, Espanja, Suomi, Unkari Uuden hankintadirektiivin myötä kaikki jäsenvaltiot joutuvat tarkentamaan kansallisia sääntöjään sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen 14

15 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asema hankintalainsäädännössä Työryhmäkeskusteluissa tarkasteltu mahdollisuuksia viitata etenkin sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun vaikuttavaan laajaan substanssilainsäädäntöön Asiakassuhteen turvaamiseen liittyvä suorahankintaperuste (voimassa olevan hankintalain 67 ) Useiden näkemysten mukaan edelleen perusteltu kansallisissa hankinnoissa ja etenkin sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa 15

16 Hankintadirektiivin 77 artikla Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintayksiköt voivat varata tietyille organisaatioille oikeuden osallistua sosiaali-, terveys- ja kulttuuripalvelujen hankintamenettelyyn Organisaatioille asetetut edellytykset: Sen tarkoituksena on suorittaa julkisen palvelun tehtäviä, jotka liittyvät tehtävään hankintaan Voitot sijoitetaan uudelleen organisaation tarkoituksen saavuttamiseen. Organisaation johto- tai omistusrakenteet perustuvat työntekijäomistukseen tai osallistaviin periaatteisiin, tai niissä edellytetään työntekijöiden, käyttäjien tai sidosryhmien aktiivista osallistumista Hankintayksikkö ei ole tehnyt organisaation kanssa ko. palveluja koskevaa hankintasopimusta viimeisen kolmen vuoden aikana Ko. Hankintasopimus saa olla voimassa enintään kolme vuotta 16

17 Hankintadirektiivin 77 artikla Alustavissa keskusteluissa ei ole noussut esiin juurikaan potentiaalisia konkreettisia käyttökohteita Suomessa Kolmen vuoden rajoitusten suhde sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnoissa esiin nostettuun jatkuvuuden teemaan? 17

18 HILMA-palvelun kehittäminen HILMA: julkisten hankintojen yleinen ilmoitusportaali verkossa (www.hankintailmoitukset.fi) Ei varsinaisesti osa hankintalainsäädäntöuudistusta, mutta lainsäädäntöuudistukset vaikuttavat myös ilmoitusjärjestelmään (uusia menettelyjä tulee olla valittavana) Uusissa hankintadirektiiveissä uusia velvoitteita raportoinnista (mm. pk-yritysten asema) Myös muussa lainsäädännössä voi olla hankintojen raportointivelvoitteita (esimerkiksi energiatehokkaat hankinnat) Selvitetään parhaillaan ilmoitusjärjestelmän kehittämismahdollisuuksia ja aikataulua etenkin tilastoinnin kehittämisen osalta 18

19 Kiitos! Markus Ukkola 19

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä INVALIDILIITON LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖLLE hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Lausuntopyynnön asianumero on TEM/2221/00.04.01/2013 Vanhempi hallitussihteeri Markus

Lisätiedot

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013

Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 LAUSUNTO 18.6.2015 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Viite: Lausuntopyyntö hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä / TEM/2221/00.04.01/2013 Asia: Hankintalain kokonaisuudistus SOSTE Suomen

Lisätiedot

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Hankintajuridisia näkökulmia Paavo II ohjausryhmä 9.12.2013 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Poimintoja oikeuskäytännöstä» Käänteinen kilpailutus» Bonus-sanktiomalli

Lisätiedot

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely

Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Hankintamenettelyt ja tarjousten käsittely Markus Ukkola, vanhempi hallitussihteeri Työ- ja elinkeinoministeriö Itä-Suomen yliopisto, julkiset hankinnat Tammikuu 2013 Hankintamenettely prosessina Hankintalainsäädäntö

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista?

Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Helpottaako uusi hankintadirektiivi kestävän kehityksen huomioon ottamista? Motiva, Kestävien hankintojen vuosiseminaari Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Kansainvälisen hankintalainsäädännön

Lisätiedot

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t

U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t U u s i h a n k i n t a l a k i m e r k i t t ä v i m m ä t m u u t o k s e t A s i a n a j a j a, O T L, L L. M. E u r. J o u n i A l a n e n Tu r k u 2 2. 5. 2 0 1 5 U u d i s t u k s e n t a v o i t

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Mitä mahdollisuuksia uudet hankintasäännöt tuovat yrittäjille?

Mitä mahdollisuuksia uudet hankintasäännöt tuovat yrittäjille? Mitä mahdollisuuksia uudet hankintasäännöt tuovat yrittäjille? Uudistuvat julkiset hankinnat seminaari, Akava 6.2.2015 Vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola TEM 1 Direktiiviuudistuksen tavoitteet

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan

EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan EU:n uusi hankintadirektiivi mikä muuttuu julkisissa hankinnoissa ensi vuonna? Muista ainakin nämä asiat ottaessasi osaa julkiseen hankintaan Vantaa 6.3.2015 Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 50/2006 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 50/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ

SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ Karolina Lehto OTK, lakimies, Hansel Oy SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA OSANA JULKISTA HANKINTAMENETTELYÄ Edilex 2012/8 Artikkeli, versio 1.0 Julkaistu 1.3.2012 www.edilex.fi/lakikirjasto/8686 Sisällys 1 Mitä on

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen

Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen Julkiset hankinnat haltuun! Juha Kontkanen PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille tarjoamme apua kilpailuttamisen

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Hallinto-oikeus Lari Tiikasalo Maisteritutkielma 2011 II Lähdeluettelo... IV Kirjallisuus:... IV Virallislähteet:... VI 1 Johdanto...

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014)

YLEISET HANKINTAOHJEET. hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) YLEISET HANKINTAOHJEET hyväksytty yhtymähallituksen päätöksellä (voimaan 1.1.2014) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 1 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 1 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 2 1.3 Yhteishankinta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot