AVOIMEN SEKTORIN TULOPOLITIIKKA JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMEN SEKTORIN TULOPOLITIIKKA JA"

Transkriptio

1 AVOIMEN SEKTORIN TULOPOLITIIKKA JA

2 Juha Tarkka ja Pentti Pikkarainen* AVOIMEN SEKTORIN KASVU, TULOPOLITIIKKA JA ULKOMAISET HINNAT * Juha Tarkka on vastannut paaasiassa ma11in teoreettisesta osasta ja Pentti Pikkarainen empiirisesta sove11uksesta.

3 SIsALLYS Sivu 1 JOHDANTO 2. HYOOYKKEET JA MARKKINAT 2 3. TEKNOLOGISET OLETTAMUKSET 3 4. YRITYSTEN KAYTTAYTYMINEN 6 5. AVOIMEN SEKTORIN KASVU TEOLLISUUOEN EMPIIRINEN KASVUMALLI ERAITA SIMULOINTIKOKEITA LOPUKSI 29 f (

4 1 (32) 1 JOHDANTO Tama tutkielma on yritys hahmottaa pienen avoimen talouden kasvudynamiikkaa. 1 Jokainen taloudellinen tutkimus joutuu tasapainottelemaan selkeyden ja "realismin" vaatimusten valilla. Kasilla olevassa kirjoitelmassa on valittu yksinkertaisuuden ja selkeyden tie, sillakin hinnalla etta on jouduttu turvautumaan varsin rohkeisiin yksinkertaistuksiin rakennettavassa avoimen sektorin kasvumallissa. Toivomme, etta jatkotutkimuksissa voidaan ottaa huomioon enemman yksityiskohtia kuin tassa. Tutkielman tavoite on luonnostella avoimen talouden teollisuussektorin pitkan aikavalin kasvumalli ja sen avulla tarkastella suhteellisten hintojen ja reaalipalkan muutosten vaikutuksia tuotannon tasoon, tyovoiman kayttoon ja kasvuvauhtiin. Kiinnostavia ovat esimerkiksi raaka-aineiden (mi. energian) ja toisaalta vientihintojen muutosten vaikutukset. Pienen avoimen talouden olettamus merkitsee tassa yhteydessa sita, etta kotimaiset ja ulkomaiset hyodykkeet ovat taydellisia substituutteja. Se tarkoittaa myos, etta kotimainen tuotanto on niin pieni osa ko. hyodykkeiden tarjonnasta maailmanmarkkinoilla, etta tapahtumilla kotimaassa ei ole vaikutusta maailmanmarkkinahintoihin. Yhdistettyna hyodykkeiden vapaaseen liikkumiseen yli maiden rajojen, seurauksena on 1. Lahtokohtana oli HALTTUSEN (1982) esitys maailmantalouden ja Suomen kasvun yhteyksista.

5 2 (32) v ist m tt, ett "keynesil inen" kokonaiskysynt johteinen tuotannon m r ytyminen ei en p de talouden avoimella sektorilla, ainakaan yhden maan n kokulmasta. Avoimen sektorin tuotanto riippuu silloin yritysten tarjontap toksist, joihin - kuten tulemme n kem n - vaikuttaa kaytettavissa oleva kapasiteetti ja tuotannon kannattavuus annetuilla hinnoilla (tallaisista kasvumalleista ks. esim. Kouri 1979). Onko pienen avoimen talouden malli siis ns. tarjonnan taloustiedetta? Jos unohdetaan, etta taloudessa on myos suljettu (palvelu-)sektori, jonka tuotanto ei kilpaile ulkomaisten substituuttien kanssa ja jos koti- ja ulkomaisten hyodykkeiden valinen hintapariteetti ja aareton substituoitavuus kuvitellaan realistisiksi lyhyellakin aikavalilla, tallaiseen johtopaatokseen voitaisiin hyvin paatya. Taman kirjoitelman laatijat haluavat kuitenkin korostaa kahta seikkaa: ensinn kin, esitettavan Mallin painopiste on pitkalla aikavalilla, eika lyhyen aikavalin epatasapainoreaktioita ole tassa edes yritetty mallittaa johdonmukaisella tavalla~ toiseksi, malli ei kuvaa koko taloutta, vaan ainoastaan tavarantuotantoon erikoistunutta sektoria, teollisuutta, joka joutuu kilpailemaan ainakin potentiaalisten ulkomaisten substituuttien kanssa. Talouden suljetun sektorin tuotannon maaraytymista ei ole mallitettu. Suljetun sektorin roolia kasittelee Wissen (1982). 2. HYOOYKKEET JA MARKKINAT Mallissa erotetaan kolme hyodyketta, jotka oletetaan sisaisesti homogeenisiksi: teollisuuden lopputuote,

6 3 (32) teollisuuden raaka-aine ja paaoma. Lisaksi mukana on panoksena kaytetty tyovoima. Pienen avoimen talouden olettamuksen mukaan yritykset toimivat ulkomaisen kilpailun johdosta hinnanottajina kaikkien hyodykkeiden markkinoilla,2 ja ne suunnittelevat toimensa ikaan kuin voisivat aina ostaa ja myyda hyodykkeita haluamiaan maaria kaypaan markkinahintaan. Tyovoimasta oletetaan vallitsevan liikatarjontaa, niin etta kulloisellakin palkkatasolla tyovoimaa on aina saatavissa riittavasti. 3. TEKNOLOGISET OLETTAMUKSET Teollisten yritysten tuotantoteknologiasta oletetaan, etta tuotanto syntyy Cobb - Douglas -tuotantofunktion kuvaamalla tavalla, ja etta tekninen kehitys on panoksiin sitoutumatonta seka eksponentiaalista. Skaalatuotot oletetaan vakioiksi. Raaka-aineiden (mi. energia- ja valituotteet) kulutuksen oletetaan olevan proportionaalista tuotannon fyysiseen maaraan eli bruttotuotantoon. Panos-tuotos -termein voidaan silloin sanoa, etta raaka-aineiden panoskerroin oletetaan vakioksi. Tasta seuraa, etta arvonlisaykselle patee: (1) V = PQ - PrcQ, 2. Oletusta Suomen viennin osalta ovat testannee"t VARTIA ja SALMI (1981).

7 4 (32) jossa V = arvonlisa, Q = bruttotuotanto, P = lopputuotteen tuottajaninta, P r c = raaka-aineiden hinta ja = panoskerroin (vakio). Tuotannon maara saadaan Cobb - mukaan: Douglas -olettamuksen jossa L = kaytetty tyopanos, K = paaomapanos, t = aikamuuttuja, a = tyon tuotosjousto, A = skaalatekija, y = sitoutumaton teknisen kehityksen vauhti ja e = neperin luku. Ovatko nama aarimmaisen yksinkertaiset oletukset eparealistisen rajoittavia? Niiden sisaltama maailmankuva on rajoittunut ainakin seuraavissa suhteissa: 1. Tyon ja paaoman substituutiojousto on rajattu yhden suuruiseksi. Yleisempi funktiomuoto - kuten CES- tai putty-clay -tuotantofunktio olisi sallinut vahaisemmankin substituutiomahdollisuuden. Empiirisissa, lyhyen aikavalin tarkasteluissa tyon ja paaoman substituutiojousto on usein jaanyt yhta pienemmaksi, mutta tarkastelun aikajanteen kasvaessa

8 5 (32) substituutiojousto selittaa luontevasti, rniksi funktionaalinen tulonjako (tyotulojen osuus arvonlisasta) on pysynyt sangen vakaana pitkalla aikavalilla huolirnatta suurista suhteellisten hintojen rnuutoksista (kuvio 1). 2. Vakioiset skaalatuotot merkitsevat sita, etta jos kaytettavissa olevat tyovoima- ja paaomavarannot kaksinkertaistetaan, tehokkain tuotannon jarjestely johtaa myos tuotoksen kaksinkertaistumiseen. Vakioskaalatuotto-oletuksen hyvyydesta on kiistelty jo lahes 100 vuotta (Wicksteed muotoili sen vuonna 1894), joten olisi toivotonta koota keskustelua tassa. Seuraava huomio on kuitenkin paikallaan.kasvavien skaalatuottojen tapauksessa tasapaino edellyttaisi kaiken tuotannon keskittymista yhteen yritykseen, siis monopolisoitumista. Tama olisi ristiriidassa pienen, avoimen sektorin oletuksen kanssa. Kuvl0 1. Reaallpalkka. anslotasolnaeksl suhteessa lnvestolntltavarold~n hintaan (--) ja tulonjako. tyotulojen I osuus arvonlisayksesta (- - _0) 1601,..---or----or , ~---l----l-~--l-4--I I----I f--- l-l-~~...,:::::;.- +--_I ~ ~..... eo eo

9 6 (32) Vahenevat skaalatuotot tuntuvat intuitiivisesti eparealistisilta: jos tehtaiden koon kaksinkertaistaminen ei johtaisikaan tuotannon kaksinkertaistamisee~, niin tehtaiden lukumaaran kaksinkertaistaminen - kaiken muun pysyessa ennallaan - nayttaisi luontevasti johtavan kaksinke~taisiin tuotantomahdollisuuksiin. Lopuksi on syyta huomauttaa, etta jaljempana vakioskaalatuottojen tapaus johtaa lineaariseen lopputuotteen tarjontafunktioon, jonka aggregointi yritystasolta makrotasolle on mahdollista ilman rajoittavia oletuksia yritysten kokojakaumasta. 3. Teknisen kehityksen muotoilu mallissa on erittain konventionaalinen. Se on "harhaton" siina mielessa, etta se ei vaikuta tyon ja paaoman optimaaliseen kayttosuhteeseen, eika se ole sitoutunut esimerkiksi uusiin investointeihin. Eraan puolustuksen kaytetylle funktiomuodolle tarjoaa jalleen funktionaalisen tulonjaon stabiilisuus, jonka selittaminen olisi vaikeata, jos tekninen kehitys vaikuttaisi panosten kayttosuhteeseen. On huomattava myos, etta tekninen kehitys mallissa ei ole raaka-aineita saastavaa, vaan niiden panoskerroin on kiinnitetty vakioksi ajassa. Tata voidaan pitaa eraana kasilla olevan mallin puutteista. 4. YRITYSTEN, KAYTTAYTYMINEN Yritysten oletetaan maksimoivan voittoa. Paaoma oletetaan lyhyella tahtaimella kiinteaksi tuotannontekijaksi. Tama merkitsee sita, etta yrityksen suunnittelu ja paatoksenteko jakaantuvat kahteen vaiheeseen. Tuotantopaatokset perustuvat

10 7 (32) siihen, paljonko olemassaolevalla paaomakannalla kannattaa tuottaa. Investointipaat5kset taas kasvattavat paaomakantaa vauhdilla, joka maksimoi yritysten pitkan aikavalin tuloksen (voittojen nykyarvon) Kun verotus jatetaan tassa tarkastelun ulkopuolelle, saadaan yrityksen tavoitteena oleva voitto vahentamalla tuotannossa syntyvasta arvonlisasta palkat:. ( 3) II = V-- wl jossa II = voittokasite, V = arvonlisa wl = ty5voimakustannukset, Paaomakustannuksia ei viela tarvitse ottaa huomioon, silla lyhyen tahtayksen tuotantopaat5sta tehtaessa paaomaa tarkastellaan eksogeenisena. Voitto maksimoituu tall5in, kun ty5voiman rajatuottavuus on sama kuin ty5voiman hinta: ( 4) v = w, L jossa alaindeksi osoittaa osittaisderivaattaa.

11 8 (32) Cobb - Douglas -teknologiassa rajatuottavuudet ovat suoraan suhteessa keskimaaraisiin tuottavuuksiin, ja (4) saadaan muotoon: ( 5 ) a(p-cp )Q/L = W r eli (5') L = aq(p-cpr)/w. Sijoittamalla tuotantofunktio Q:n paikalle saadaan tyovoiman kysynnaksi: ( 6) L = K 1 Ae yt] 1-a, josta lopputuotteen tarjonnaksi saadaan (7) Q = K <X 1 ( P-cPr ) )T='"a (Ae yt ) 1- <X W Lopputuotteen tarjonta on siis suoraan verrannollinen paaomakantaan ja sen jousto "reaalipalkan" w/(p-cp ) suhteen on a/(a-l). Tama kaikki r olettaen, etta paaomakanta on annettu.

12 9 (32) Siirrytaan seuraavaksi tarkastelemaan paaoman akkumulaatiota. Investointitoiminta on kannattavaa, mikali marginaaliset paaomayksikot tuottavat enemman kuin maksavat. Marginaalisen paaomayksikon tuotto aikayksikkoa kohden on: ( 8) (l-a)(p-cp )Q/K = MPK r Jos rahoituksen vaihtoehtoiskustannuksia mitataan korolla r, ovat paaomayksikosta johtuvat kustannukset aikayksikkoa kohti: (9 ) P. (r+6) = MCK, 1. jossa 6 = paaomasta kuluva osuus aikayksikkoa kohti. Investointi on kannattavaa, jos marginaalisesta paaomayksikosta aiheutuvan quasi-rent -virran nykyarvo on suurempi kuin paaomayksikon asennu.kustannukset. Jos laskentakorkokanta on i, saadaan quasi-rentin nykyarvoksi (MPK-MCK}/i, jota on siis verrattava asennuskustannuksiin. Oletetaan marginaalisen paaomayksikon asennuksesta koituvien kustannusten olevan lineaarinen funktio paaoman kasvuvauhdista K/K. Silloin investoijan tasapaino

13 10 (3~) on: ( 10) (LvlPK - MCK) 1 K = api K ' Jossa ~ = asennuskustannustunktion parametri. K = paaomakannan aikaderivaatta. InvestointitunKtlo (10) sanoo ltse asiassa valn, etta paaomakannan Kasvuvaunti on tunktio uusien investointien tuottojen nykyarvosta. Paaomakanta ei kasva, JOs paaoman rajatuotto on sarna Kuin sen rajakustannukset. Kaava (10) saadaan muotoon: ( 11) 1 (P-cP r ) K = a [( 1-a) ip. Q 1 Tama tu10s vastaa ns. neok1assista osittaisen sopeutumisen investointima11ia. Se voidaan johtaa myos dynaamisen optimointionge1man ratkaisuna. (Ks. esimerkiksi ~ou1d, 1968.) 5. AVOIM~~ ~~KTORIN KASVU Kaavat (7) ja (11) muodostavat yritysten tuotantoa ja kasvua Kuvaavan kokonaisuuden. Huomataan, etta ne ovat lineaarisia Q:n Ja K:n suhteen. Jos parametrit a Ja C ovat KalKil1a yrityksll1a samat, toteutuu ns. eksakti aggregolnti: KOKonaistaloudelliset tarjonta Ja lnvestointifunktiot ovat muodoltaan aivan samanlaisla Kuin yksittaistenyritystenkin.

14 11 (32) Paaomakannan kasvuvauhti voidaan ratkaista sijoittamalla tarjontafunktio (7) kaavaan (11): ( 12) 1 -L t K 1 [ 1-0; 1-0; K = at (l-o;)a e P-cP r ( 1-0; p.. 1 W 1 1-0; 0;) - ] r+6 On huomattava, etta Mallin tuottama paaomakannan kasvuvauhti on kiihtyva, ts. yli-eksponentiaalinen johtuen siita, etta teknisen kehityksen muuttuja on mukana viela suhteellisen kasvunopeuden yhtalossa. Nain on tosin vain silloin, jos w/(p-cp r ) on vakio. Jos reaalipalkka nousee sellaista vauhtia, etta tekija _Y_ P-cP _0;_ e 1-0; ( W (13) r) 1-0; _- vakio, ( 14) W W (p-cp )/(p-cp ) = r r Paaomakanta kasvaa eksponentiaalisesti vakiovauhdilla. Kyseinen reaalipalkan kasvuvauhti voidaan ratkaista asettamalla (13):n aikadifferentiaali nollaksi~ talloin saadaan: -yo; eli reaalipalkan kasvuvauhti, joka on yhta kuin kokonaistuottavuuden kasvuvauhti y jaettuna tyovoiman tulonjako-osuudella (parametri 0;) pitaa paaomakannan kasvuvauhdin vakiona. Tuotannon kasvuvauhti saadaan differentioimalla tarjontafunktio (7):

15 12 (32) ( 15) Q K Q = K w P-cP r w ) / (p-cp r -y ) + 1-a Jos reaalipalkka olisi ajassa vakio, tuotannon suhteellinen kasvunopeus olisi tekijan 1~a (kokonaistuottojen kasvuvauhti/paaomatulojen tulonjako-osuus) verran suurempi kuin paaomakannan, eli sekin kasvaisi ylieksponentiaalisesti. Jos palkat kasvavat siten, etta paaomakannan kasvuvauhti on vakio (kaavan (14) mukaisesti), saadaan: ( 16) eli talloin tuotannon kasvuvauhti ja paaomakerroin ovat vakioita. Mallin eksogeenisista muuttujista paaomahyodykkeen hinta Pi' finanssipaaoman kustannus r ja yrityksen laskentakorkokanta i eivat vaikuta lainkaan lyhyen tahtayksen tuotantoon vaan ainoastaan sen kavuvauhtiini p.:n tai r:n nousulla on 1 kasvuvauhtia pienentava vaikutus, kuten kaavasta (12) helposti nahdaan. Laskentakorkokannan nousu tuo paaomakannan kasvuvauhdin lahe~naksi nollaa, joten positiivisen kasvun vallitessa senkin vaikutus on negatiivinen. Loput mallin eksogeenisista muuttujista w, P ja P vaikuttavat seka tuotannon tasoon etta sen r kasvuvauhtiin. Kuten on luontevaa olettaa, palkkojen

16 13 (32) tai raaka-aineen hinnan nousulla on seka tuotantoa etta kasvua alentava vaikutus, kun taas lopputuotteen markkinahinnan nousulla on mallissa seka tuotantoa etta kasvua lisaava vaikutus. Luonteva kysymys on, voiko nimellispalkkoihin vaikuttava "tulopolitiikka" mallissa neutraloida maailmanmarkkinahintojen muutoksien vaikutuksia joko tuotantoon tai kasvuun. Seuraavat tulokset ovat ilmeisia: 1 Jos kaikki ulkomaiset hinnat (P, Pr, Pi) nousevat n prosenttia, palkkojen nousu n prosentilla pitaa tuotannon ja sen kasvuvauhdin ennallaan Jos vientihinnat P nousevat n prosenttia, P palkkojen nousu n/(1-c p r ) prosentilla pitaa tuotannon lyhyella aikavalilla ennallaan. Tasta on kuitenkin viela seurauksena kasvuvauhdin kiihtyminen. Jos kasvuvauhti halutaan pitaa ennallaan, on P palkkojen noustava enemman, n/(a-ac p r ) %. Talloin tuotannon lahtotaso toisaalta laskee. Jos r~aka-aineiden hinnat nousevat n prosenttia, voidaan sen vaikutus tuotantoon eliminoida laskemalla palkkoja n.c/(a~ - ac) %. Tama ei riita poistamaan r raaka-ainehintojen nousun vaikutusta kasvuvauhtiin. Jos kasvuvauhti halutaan

17 14 (32) pysyttaa enna11aan, on pa1kkoja laskettava P n c/(ap - ac) %. Ta1loin toisaalta r tuotannon lahtotaso nousee. 4. Paaomahyodykkeiden hinnoilla ei ole va1itonta vaikutusta tuotantoon. Jos n prosentin suuruisen paaomahyodykkeiden hinnannousun kasvua hidastava vaikutus ha1utaan neutra1isoida, olisi pa1kkojen ma11issa laskettava n1~a %. Tama toisaa1ta merkitsee tarjonnan 1ahtotason nousua n prosenti11a. Ede11a esitetyt ma11in ominaisuudet patevat se11aisinaan vain, jos hinnat ja pa1kat muuttuvat samanaikaisesti. Jos pa1kkojen esimerkiksi tu1opo1itiikan kautta tapahtuva reagointi viivastyy, vaikutukset ovat eri1aisia. Niinpa, kuten ede11a jo todettiin, kaikkien hintojen yhtaaikaisen nousun (esimerkiksi deva1vaation) vaikutukset tuotantoon ja kasvuun haviavat, jos pa1kat nousevat samanaikaisesti ja yhta pa1jon. Mutta jos palkkojen reaktio viivastyy, viivastyksen aikana tuotanto ja paaomakanta kasvavat. Pa1kkojen myohemmin saavuttaessa ennen "deva1vaatiota" va11inneen tason suhteessa u1komaisiin hintoihin tuotanto jaa korkeamma11e tasolle johtuen viiveen aikana kertyneesta 1isapaaomasta. Kasvuvauhti sen sijaan pa1autuu enna11een. Sopeutusviiveiden vaikutuksia samoin kuin eri muuttujien vaikutusten numeerisia arvioita on mahdotonta esittaa puhtaasti teoreettisen ma11in

18 15 (32) avu11a. Siksi o1emme sovittaneet avoimen sektorin kasvuma11imme historia11iseen aineistoon, estimoineet sen parametrit ja suorittaneet eraita simu1ointikokeita. Siirrymme nyt taman empiirisen tutkimuksen esitte1yyn. 6. TEOLLISUUDEN EMPIIRINEN KASVUMALLI Empiirista kasvuma11ia varten koottiin aineisto, jonka muodostivat seuraavien muuttujien vuosihavainnot periodi1ta : Q = teo11isuustuotannon vo1yymi-indeksi (1926=100) K = P = teo11isuuden paaomakanta 1975-hinnoin tavaroiden (pl. maata1oustuotteet) viennin yksikkoarvoindeksi (1975=100) R = raaka-aineiden tuonnin yksikkoarvoindeksi (1975=100) korjattuna keskimaaraisin tuontitu11ein I = investointitavaroiden tuonnin yksikkoarvoindeksi (1975=100) korjattuna keskimaaraisin tuontitu11ein w = teo11isuuden ansiotasoindeksi (1975=100) korjattuna pako11isten sosiaa1iturvamaksujen osuude11a pa1kkasummasta T = aikamuuttuja (1949=149, 1950=150 jne.)

19 16 (32) Estimoitavat yhta10t saatiin suoraan edella esitetysta teoreettisesta kasvumallista, kuitenkin niin, etta tarjonnan hidas sopeutuminen kohti optimituotantoa paatettiin sallia. Arvelimme, etta tama on sopusoinnussa mallin pitkan aikavalin luonteen kanssa emmeka halunneet vaittaa tarjontavaikutusten "ly6van lapi" tuotantoon aivan valittomasti. Odotettu reaalikorko r ja yrityksen sisainen 1askentakorko i oletettiin vakioiksi, joten ne sisaltyvat mallin parametreihin. Estimoidut yhtalot ovat seuraavat: n + b2 v. log (p-cp). + ht + e + E t ja i=o 1 W t-l ( 18) K K = f 0 (P-CR) t - t-1 tit +gkt "t' jossa parametri a kuvaa tuotannon sopeutumisnopeutta kohti optimitarjontaa. Jos a=o, sopeutuminen tapahtuu kokonaan yhden vuoden aikana. Jos a=l, sop~utuminen on aarettoman hidasta. parametri b r on tuotannon hintajousto vuoden tahtaykse11a suhteellisia hintoja kuvaavan muuttujan suhteen, pitkan ajan hintajousto on b/(l-a)

20 17 (32) parametrit v. l. ovat suhteellisia hintoja kuvaavan muuttujan viivepolynomin painot parametri c on raaka-aineiden panoskerroin parametri h on teknisen kehityksen nopeus parametri e on vakiotermi muuttuja E: t on tarjontafunktion satunnainen virhetermi parametri f on investointien riippuvuutta tuotannosta lyhyella aikavalilla kuvaava muuttuja parametri g on paaomakannan sopeutumisnopeutta kuvaava parametrio Paaoman pitkan aikavalin suhde muuttujaan O(P-cR)/I on -fig. muuttuja "t on investointifunktion satunnainen virhetermi, jonka oletetaan noudattavan ensimmaisen asteen autoregressiivista prosessia parametrilla p. Tarjontafunktion suhteellisten hintojen (eli reaalipalkan) muuttujan muodostaminen Almonin polynomin avulla on perusteltavissa silla, etta hintaodotukset

21 18 (32) reagoivat vain nitaasti aktuaalislin sunteellislin hintoihln. Polynomin asteluvuksi maarattiln ~ ja viiveen maksimipituudeksi 4 vuotta. Aineistossa eslintyvan voimakkaan multikollineaarisuuden vuoksi ei KaikKia parametreja voitu estimoida aineistosta suoraan. Raaka-aineiden panoskerroin arvioitiin panos-tuotostutkimusten perusteella 0.5 suuruiseksi. Parametrien t ja 9 suhde kiinnitettiin vastaamaan muuttujien K Ja Q(P-cR)/I suhteen keskiarvoa estimointiperiodilla, mika Malli on taysin simultaaninen, kosk~ molemmissa yhtaloissa esiintyy kaksi endogeenista muuttujaa. Se estimoitiin suurimman uskottavuuden menetelma11a Kayttaen TSP-ohje1mistoa. Estimointitu10kset - ede1 lisessa kappa1eessa mainituin rajoituksin - 01ivat seuraavat (estimointiperiodi ): Parametri r;stimaatti KesKinaJonta a Vu 0.14 (A1monln p01ynomin paino) v II v II v II ', II C 0.5 (panos-tuotosestimaatti) h e f -~ (rajoitettu) p

22 19 (32) Yhtaloittaiset Durbin - Watson -testisuureen arvot olivat: tarjontafunktiolle 1.65 investointifunktio11e 1.60 Mallin hyvyytta voidaan tarkaste11a ns. ex post -simu1oinnin valossa. Estimoituun mal1iin syotettiin paaomakannan ja tuotannon a1kuarvot (vuonna 1954) ja annettiin mal1in "ennustaa" naiden kehitys estimointiperiodin loppuun asti annetuil1a eksogeenisten muuttujien (hinnat ja palkat) arvoil1a. Kuviossa 2 on esitetty ma1lin tuottama teollisuustuotannon kasvuura toteutunutta kasvu-uraa vasten. Huomataan, etta malli tarjonta1uonteensa mukaisesti ei pysty se1ittamaan i1meisesti kysyntaimpu1sseista johtuvia 1yhyita suhdannevaihteluita. Sen sijaan ma11iajo nayttaa ja1jitte1evan teol1isuustuotannon kasvun pidemman aikavalin vaihteluja tyydyttavasti. Esimerkiksi 50 luvun lopun ja 70-1uvun lopun mata1an kasvun jaksot se1ittyvat ma1lissa kohta1aisesti. Kuvio 2. Tuotannon toaell:inen (--) ja simuloitu kasvu (-_._) I O.15, r-----r---, r-----r-----, 0.15 o H---f---r\---1--f--l j~ :

23 20 (32) 7. ERAITA SIMULOINTIKOKEITA Olemme tutkineet yksinkertaisen empllrlsen kasvumallimme ominaisuuksia simulointikokein, joissa on eri kombinaatioin muutettu mallin hintamuuttujia. Olemme myos pyrkineet selvittamaan, miten myohastyneella "tulopolitiikalla" tai muulla palkkojen sopeutumisella voi olla vaikutusta hintashokkien valittymiseen teollisuustuotantoon. Mallin perusratkaisu on sarna "kui v ratkaisu, joka on esitetty kuviossa 2. Simulointikokeita esiteltaessa tarkastellaan tuotannon ja paaomakannan poikkeamia taman perusratkaisun mukaisilta urilta, kun jotakin tai joitakin mallin eksogeenisista muuttujista hairitaan. Koe 1. Ensimmaisessa kokeessa suoritettiin "devalvaatio": Vientihintoja P, raaka-aineiden hintoja R ja investointitavaroiden.hintoja I nostettiin kaikkia yksi prosentti historiallisen tasonsa ylapuolelle. Palkkataso w sen sijaan pidettiin historiallisella tasollaan. Kokeen tulos ilmenee kuviossa 3. Seurauksena prosentin devalvaatiosta on kasvuvauhdin kiihtyminen noin ~ vuodessa. Aivan jakson alussa kasvun lisays on suurempi, noin 0.3 %, joka nostaa tuotannon lahtotasoa noin prosentilla uutta kasvu-uraa "varten". Vakioskaalatuotto-oletuksen mukaan jos tuotanto ja paaomakanta kasvaisivat (prosenteissa) yhta paljon, lisaantyisi tyovoiman kaytto (prosenteissa) myos yhta paljon. Kuvion 3 mukaan paaomakanta ei kuitenkaan tassa "devalvaatiokokeessa" kasva yhta paljon kuin tuotanto. Siksi tyollisyyden kasvu on tuotannon kasvua suurempi.

24 21 (32) Koe 2. Seuraavaksi tarkasteltiin, mita tapahtui, jos palkat prosentin devalvaatiota seuraavana vuonna nousivat koko devalvaation edellyttamalla maaralla eli yhdella prosentilla. Tasta on seurauksena, etta suhde tuotantojpaaomakanta palautuu devalvaatiota edeltavalle tasolleen. Johtuen palkkojen sopeutumisviiveesta paaomakanta jaa kuitenkin devalvaation jalkeen noin 0.1 % korkeammalle tasolle kuin ilman devalvaatiota. Sarna patee tuotantoon. Kasvuvauhtiin devalvaatiolla ei sen sijaan ole tassa kokeessa vaikutusta pitkalla aikavalilla. Nam5 piirteet selviavat kuviosta 4, josta nakyy myos mallin antama arvio devalvaation lyhyen aikavalin tarjontavaikutuksista; muutaman vuoden ajan tarjonta olisi selvasti vertailutason ja myos uuden pitkan aikavalin tasapainonsa ylapuolella. Koska paaoman ja tuotannon prosentuaalinen lisays on pitkalla aikavalilla yhta suuri, myos tyollisyys kasvaa saman verran pitkalla aikavalilla (0.1 %). Koe 3 Jos palkkojen sopeutuminen "devalvaation" jalkeen on hitaampaa, jaavat pitkan aikavalin vaikutukset seka tuotantoon etta paaomakantaan suuremmiksi kuin edellao Palkkojen oletettiin tassa kokeessa sopeutuvan kohti ennen devalvaatiota vallinnutta reaalipalkan tasoa ns. osittaisen sopeutumisen kaavion mukaisesti. Devalvaatiovuonna palkat sailyisivat

25 22 (32) Kuvlo 3. Devllvl.tlo, Vllkutus tuot.ntoon P o.lk.nt.ln (. l, prosenttll ( ja!i!5 3 2 I -. o / V /. I /'1'.'.' " 65 V /'" V 70., 75 /' I I 3 2, Kuvlo ~. Devalvlltlo II Pllkklsopeutu.lnen. Vllkutus tuotlntoon l~ II plio_lklntl"n I. prosentui 0, o. o. o. 0, ~ ~ f- ~ -. ~ ~ (\ - -: ~ 2 f- IJ 60 ~ ' ~ I....:... 0 f- e : o,~ 0.2 Kuvlo 5. Devllv tlo II hldls p.lkkasopeutu_lnen. Valkutus tuotantoon 1-) II plio..klntaln '1. prosentui o. o. o. i-. i- -. & i A I \ ~ - i- ~ ~ii- i \ ~ o "... >- I - o...:.,' o.~ 0.2

26 23 (32) ennallaan, rnutta ensirnrnaisena vuonna devalvaation jalkeen palkkataso olisi 0.5 % vertailutason ylapuolella, toisena vuonna 0.75 %, kolrnantena vuonna 0.87 % ja niin edelleen lahestyen devalvaatioprosenttia. Sirnuloinnin tulos on kuvattu kuviossa 5. Kuten edellisessa devalvaatiokokeessa, toirnenpiteella ei ollut vaikutusta pitkan ajan kasvuvauhtiin, rnutta tuotannon taso jaa nyt rniltei 0.2 % vertailutason ylapuolelle pitkalla tahtayksella. Lyhyen ajan tarjontavaikutus olisi tata huornattavasti suurernpi. Koe 4 Naiden kokolailla tyyliteltyjen devalvaatiokokeiden jalkeen siirryirnme tarkastelernaan eri hintojen osittaisia vaikutuksia. Kokeessa 4 nostettiin lopputuotteen rnyyntihintaa (vientihintaa) prosentilla vertailutason ylapuolle v ? Palkat ja rnuut hinnat pidettiin historiallisilla kehitysurillaan. Sirnuloinnin tuloksia valaisee kuvio 6. Vaihtosuhteen tarnantyyppinen paranerninen nopeuttaisi taloudellista kasvua yli 0.2 % p.a., rninka lisaksi lyhyella tahtayksella kasvulisays on viela suurernpi, aiheuttaen n. 2-3 % lahtotason nousun uutta kasvuuraa varten. Tyollisyysvaikutukset ovat tassa kokeessa kasvuvaikutuksia suurernmat, silla paaornakannan lisaysta ei tapahdu aivan sarnassa suhteessa kuin tuotanto lisaantyy. Koe 5 Kuten edella kirjoitelrnan teoreettisessa osassa todettiin, prosentin rnyyntihinnan nousu aiheuttaa

27 (32) Kuvio 6. Vientihintojen nousu. Va1kutus tuotantoon (-) ja pihiomakantaan (_. --). prosenttia 15, ,r------,r ,------,----., ir ii-----i----i-...,..e.-~ Kuvio 7. Vientihintojen nousu ja palkkasopeutuminen. Vaikutus tuotantoon (-) j a paaomakantaan (-- - -). prosenttia o f- - f- - I- - f- - k I - - -~ ,-~ >II....- I I I I... I I I I I I I 1 I 1 I I I I I I '

28 25 (3~) (1 %)/(1 - cpr/p) _ 2 % 1is~yksen "pa1kanmaksuvaraan" s11n~ m1e1ess~, ett~ t~115in tu1onjako, p~~omakerroin ja (lyhyen t~ht~yksen) tarjonta pysyv~t ennal1aan. T~m~n proposition toteutumista empiirisessa kasvumal11ssa tarkasteltiin kokeessa 5, jossa v1entihintaa nostettiin (kuten kokeessa 4) yhdest~ prosent1sta a1kaen v ja lis~ksi pa1kkoja kahdesta prosentista a1kaen seuraavasta vuodesta Johtuen pa1kkojen viiv~stetysta sopeutumisesta ma11in tarjontaan syntyy 1ynyen ajan kasvuvaikutus (kuvio 7). Seka t~ma tarjontareaktio etta pidemm~n ajan kasvun nopeutuminen j~~v~t kuitenkin se1v~sti pienemmiksi kuin ede1la. 'I'y511isyysva~kutus on t~ss~ kokeessa (pa1kkanormista jontuen) pitk~ll~ aja11a samansuuruinen kuin tuotantovaikutus. Koe 6 Siirryta~n seuraavaksi raaka-ainehintojen vaikutuksiin. Kuviossa 8 n~hdaan ma11in reaktio prosentin suuruiseen pysyv~an raaka-ainehintojen nousuun. ~eurauksena on kasvuvauhdin a1entuminen noin 0.2 % p.a. ja taman 1isaksi tuotannon "1~ht5tasoa" noin kaks1 prosenttia a1entava lynyen ajan va1kutus. Ty511isyysva1kutukset olisivat mallin mukaan viela tuotantova1kutuksiakin ep~edu1lisemmat. Koe 7 Teoreettisen tarkastelun mukainen raaka-ainenintojen prosentin nousun vaikutus I pa1kanmaksuvaraan" olisi -(1 %)/(P/Pr-c) _.2 %, jos 1yhyen taht~yksen tuotantova1kutukset pyrit~an e1imin01maan. Kuv10ssa 9 on esitetty raaka-aineiden hintojen prosentin nousun

29 26 (32) Kuvio 8. Raaka-ainehintejen nousu. Vaikutus tuotantoon (----). j a paaomakantaan ( ) I presentt 1a Or----~r------:r-----r --...,r ,---, o -2~ \ : I ir------if------i------t--- -t~~----i-6 KuviO 9. Raaka-ainehintojen nousu ja palkkasopeutuminen. Vaikutus tuotantoon (~ ja paaomakantaan (---~). o " 1\ , l- I- I-- i r ' I-, I-- - I- I- I-- - f-...- I I I I -r I I I I I I I I I I I I I I I I I I I prosenttia o

30 27 (32) vaikutukset s~~na tapauksessa, etta palkkoja lasketaan seuraavasta vuodesta alkaen ~ %. Suurin osa raaka-aineiden ninnannousun 1yhyen ajan tarjonta- Ja p~tkan ajan kasvuvaikutuksista e1iminoituu taman palkkasopeutum~sen ansiosta. Koe t:s Investointitavaroiaen hinnannousu11a ei ole mallissa lyhyen tahtayksen tarjontavaikutusta, vaan kaikki taman hinnan vaikutukset valittyvat investointien Ja paaomakannan val~tyksel1a. Tassa kokeessa investointitavaroiden hintoja nostettiin v a1kaen prosent~11a. Kuviossa 10 esitettyjen tulosten mukaan KesKimaarainen va~kutus kasvuvauhtiin olisi vali11a noin.05 %, toisin sanoen me1ko pieni. Netto~nvestointien muutoksena tarkaste11en vaikutus on jonk~n verran se1vemmin nahtavissa. Nama muuttuvat keskimaarin noin 1.2 % mainitun investointitavaroiden hinnannousun seurauksena. l<oe 9 Ede11isen kokeen mukaisen investointitavaroiden h~nnan nousun Kasvuvaikutukset pitka11a aikavalilla onn~stutti~n tassa kokeessa e1~minoimaan a1entama1la palkkatasoa 0.5 %. 'l'asta oli tosin samalla seurauksena prosent~n suuruinen tuotannon tason nousu suhteessa vertailuratka~suun (Kuvio 11). Koe 10 PalKKatason prosenttiyksikon korotukse11a on mallissa miltei tarkalleen vastakkainen vaikutus yhden prosentin devalvaation kanssa (vrt. kuvioita 12 ja 3)

31 28 (32) KuvlO 10./ Investolntlt,v,roloen hlnn,n nousu. V'lkutus I tuotantoon (--I " piiioll'k,nta,n (00' -I. prosenttl. 1.5c:::----r---,.-----r ,.----::I : t t : t i :-::-:-:-I"---. '. 1. ::::-- "" il: "'"'+--:-.-.."' ,=::: 0.0 :-.t-~---1r----3-o.5!...~" 1E oo:-t.,.,-.::::::--3-l ~ 55 '. ~ - Kuvlo SS. Investolntlt.varolaen hlnnan no~su I' P.lkk.sopeutuIiSnen. VUkutus tuotantoon (-l la puo.akantaan 1-0 -I. prose.!!!.!.l. l / V I-"" '" I --'- I KuvlO S2. Palkkolen nousu. Valkutus tuotantoon l-l; I' pllolllll.nt.ln (0.'-I. prosenttla 0 1\ '. '. '" \ I -I I '.. -2 " "'" '. '. 3 i' I ~ r- ~ -4 "'

32 29 (32) l:s. LUPUKSI ~nnen kuin voidaan arvioida, mika edella esitettyjen tulosten relevanssi Kaytannossa voisi olla, on syyta kiinnittaa huomiota tassa kaytetyn avoimen sektorin kasvumallin rajoituksiin. Nama voisi ryhmitella seuraavasti: 1. "Realismin" aste. Malii konstruoiti~n tarkoituksella eritta~n pelk~stetyksi esimerk~ksi teknologisten olettamusten Ja avotalouden nakokontien tulkinnan osalta. YKsinkertaisuudesta on ap~a, JOs malli ymmarretaan asioiden nanmottamisen apuvalineena. Toisaalta yksinkerta~suus rajoittaa tulosten kayttoalaa k~rjaimellisina "peukalosaantoina". Paadyimme nainkin pelkistettyyn rakenteeseen siksi, etta verrattain pienetkin askeleet esimerkiks~ lynyen ajan hintadynamiikan mallittam~sen suuntaan Johtaisivat mallin intuitiivi~ sen hallinnan melkoiseen vaikeuteen. 2. SulJetun sektorin jattaminen huomiotta. Mallissa tarkastellaan teollisuutta sektorina, joka voi kasvaa ilman rahoitus- Ja tyovoimarajoitteita. Tama nakyy palkka- ja korkomuuttujien eksogeenisuutena. Estimoidussa mallissa pidettiin odotettua reaalikorkoa vakiona. HanoitusrajoituKsen puuttuminen on avoimessa taloudessa jarkeva oletus silloin, jos teollisuus paasee vapaasti ulkomaisille paaomamark Kinoille. Mall~ssa tehty oletus tyovoiman jatkuvasta liikatarjonnasta voi Kuitenkin olla riittava vain silloin, Kun mallia kaytettaessa implisiittisesti syntyvat tyollisyysva~kutuksetpysyvat "jarkevissa" rajoissa.

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää.

a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. .. Markkinakysyntä ja joustot a) Markkinakysyntä - Aikaisemmin tarkasteltiin yksittäisen kuluttajan kysyntää. - Seuraavaksi tarkastellaan koko markkinoiden kysyntää. Markkinoiden kysyntäkäyrä saadaan laskemalla

Lisätiedot

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13)

7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) 7 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Mankiw & Taylor, Ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen tarvittavan teknologian teknologia on

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset A5-kurssin laskareihin, kevät 009 Harjoitukset (viikko 5) Tehtävä Asia selittyy tulonsiirroilla. Tulonsiirrot B lasketaan mukaan kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin Y d. Tässä

Lisätiedot

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Jukka Railavo Suomen Pankki 10.12.2013 Palkkalaskelmia yleisen tasapainon mallilla Taloudenpitäjät tekevät päätökset preferenssiensä mukaisesti. Hintojen

Lisätiedot

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI

MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI MIKROTEORIA, HARJOITUS 6 YRITYKSEN JA TOIMIALAN TARJONTA JA VOITTO TÄYDELLISESSÄ KILPAILUSSA, SEKÄ MONOPOLI 1a. Täydellisen kilpailun vallitessa yrityksen A tuotteen markkinahinta on 18 ja kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti klo (luennolla!) Opiskelijan nimi. Opiskelijanumero

Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti klo (luennolla!) Opiskelijan nimi. Opiskelijanumero Y56 Kevät 2010 1 Y56 Laskuharjoitukset 4 Palautus viim. ti 30.3. klo 12-14 (luennolla!) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Harjoitus 1. Tuotantoteknologia Tavoitteena on oppia hahmottamaan yrityksen tuotantoa

Lisätiedot

Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot

Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot Luvut 20 ja 21 Marita Laukkanen November 3, 2016 Marita Laukkanen Kustannusten minimointi, kustannusfunktiot November 3, 2016 1 / 17 Kustannusten minimointiongelma

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Taloustieteen oppikirja, luku 4) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

eli ruee a ELI KEINOELÄMÄN TUTt(J USLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY ~j (t) r SOSIAALITURVAMAKSUJEN ENNUS'l'AHISESTA

eli ruee a ELI KEINOELÄMÄN TUTt(J USLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY ~j (t) r SOSIAALITURVAMAKSUJEN ENNUS'l'AHISESTA EL KENOELÄMÄN TUTt(J USLATOS THE RESEARCH NSTTUTE OF THE FNNSH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki 12. Finland, tel. 601322 ( ~' eli ruee a ~j (t) r Christian Edgren SOSAALTURVAMAKSUJEN ENNUS'l'AHSESTA

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Osa 11. Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen?

Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuottavuuteen? Jussi Ahokas Itä-Suomen yliopisto Sayn laki 210 vuotta -juhlaseminaari Esityksen sisällys Mitä on tuottavuus? Tuottavuuden määritelmä Esimerkkejä tuottavuudesta

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

ehdolla y = f(x1, X2)

ehdolla y = f(x1, X2) 3.3. Kustannusten minimointi * Voiton maksimointi: panosten määrän sopeuttaminen -----> tuotanto * Kustannusten minimointi: tiett tuotannon taso -----> etsitään optimaalisin panoskombinaatio tuottamaan

Lisätiedot

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13)

8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) 8 Yrityksen teoria: tuotanto ja kustannukset (Taloustieteen oppikirja, luku 5; Mankiw & Taylor, 2 nd ed., ch 13) Tavaroiden ja palvelujen tuotanto tapahtuu yrityksissä Yritykset tuntevat niiden valmistukseen

Lisätiedot

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa?

talletetaan 1000 euroa, kuinka paljon talouteen syntyy uutta rahaa? TALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 1.6.2017 1. Kerro lyhyesti (korkeintaan kolmella lauseella ja kaavoja tarvittaessa apuna käyttäen), mitä tarkoitetaan seuraavilla käsitteillä: (a) moraalikato (moral hazard) (b)

Lisätiedot

1. Tutkitaan regressiomallia Y i = β 0 + β 1 X i + u i ja oletetaan, että tavanomaiset

1. Tutkitaan regressiomallia Y i = β 0 + β 1 X i + u i ja oletetaan, että tavanomaiset TA7, Ekonometrian johdantokurssi HARJOITUS 7 RATKAISUEHDOTUKSET 16.3.2015 1. Tutkitaan regressiomallia Y i = β 0 + X i + u i ja oletetaan, että tavanomaiset regressiomallin oletukset pätevät (Key Concept

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

* Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate.

* Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja valintoja ohjaava periaate. KANSANTALOUSTIETEEN PERUSTEET Yrityksen teoria (Economics luvut 13-14) 14) KTT Petri Kuosmanen Optimointiperiaate a) Yksilöt pyrkivät maksimoimaan hyötynsä. * Hyödyn maksimointi on ihmisten toimintaa ja

Lisätiedot

Juha Tarkka. SUOMEN KANSA.'N'TALOUDEN NELJÄNNESVUOSIMALLI BOF3:

Juha Tarkka. SUOMEN KANSA.'N'TALOUDEN NELJÄNNESVUOSIMALLI BOF3: Juha Tarkka. SUOMEN KANSA.'N'TALOUDEN NELJÄNNESVUOSIMALLI BOF3: Juha Tarkka _SUOMEN KANSANTALOUDEN NELJÄNNESVUOSIMALLI BOF3: UUDISTETTU VIENTILOHKO 1 Johdanto Tässä kirjoitelmassa esitellään Suomen Pankin

Lisätiedot

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016

Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 2016 tudent: ate: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 016 Assignment: 016 www 1. Millä seuraavista tuotteista on itseisarvoltaan pienin kysynnän hintajousto? A. Viini B. Elokuvat

Lisätiedot

Luku 19 Voiton maksimointi

Luku 19 Voiton maksimointi Kevät 00 Luku 9 Voiton maksimointi Edellisessä luvussa tarkastelimme yrityksen teknologisia rajoitteita ja niiden vaikutusta tuotantoon. Tuotannon syntymistä tuotannontekijöistä katsottiin niin samatuotoskäyrien

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit

Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Rahamäärä, hintataso ja valuuttakurssit Monisteen sisältö Rahamäärän ja inflaation yhteys pitkällä aikavälillä Nimelliset ja reaaliset valuuttakurssit Ostovoimapariteetti

Lisätiedot

Luento 9. June 2, Luento 9

Luento 9. June 2, Luento 9 June 2, 2016 Otetaan lähtökohdaksi, että sopimuksilla ei voida kattaa kaikkia kontingensseja/maailmantiloja. Yksi kiinnostava tapaus on sellainen, että jotkut kontingenssit ovat havaittavissa sopimusosapuolille,

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182.

3d) Yes, they could: net exports are negative when imports exceed exports. Answer: 2182. . Se talous, jonka kerroin on suurempi, reagoi voimakkaammin eksogeenisiin kysynnän muutoksiin. Investointien, julkisen kysynnän tai nettoviennin muutokset aiheuttavat sitä suuremman muutoksen tasapainotulossa,

Lisätiedot

Hallitusohjelman mukaisen palkkamaltin ja yksikkötyökustannusten alentamisen vaikutuksista

Hallitusohjelman mukaisen palkkamaltin ja yksikkötyökustannusten alentamisen vaikutuksista 1 29.9.2015 Valtiovarainministeriö Hallitusohjelman mukaisen palkkamaltin ja yksikkötyökustannusten alentamisen vaikutuksista Tämä muistio tarkastelee hallitusohjelman mukaisen palkkamaltin ja yksikkötyökustannusten

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä?

Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Juha Kilponen Suomen Pankki Voidaanko fiskaalisella devalvaatiolla tai sisäisellä devalvaatiolla parantaa Suomen talouden kilpailukykyä? Helsinki, Economicum 30.11.2015 Mielipiteet ovat kirjoittajan omia

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Kansantalous, opettajan aineisto

Kansantalous, opettajan aineisto Kansantalous, opettajan aineisto Timo Lindholm, Juhani Kettunen ISBN 978-951-37-5498-3 Linja I MIKROTALOUSTIEDE 1 Kansantalouden peruskäsitteet 2 Rajakäsitteet 3 Kysyntä ja tarjonta 4 Joustot 5 Kilpailumuodot

Lisätiedot

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa

Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako metalliteollisuudessa Jorma Antila Syyskuu 21 Metallityöväen Liitto ry, tutkimustoiminta 1(12) Työn ja pääoman välinen eli funktionaalinen tulonjako

Lisätiedot

Rajatuotto ja -kustannus, L7

Rajatuotto ja -kustannus, L7 ja -kustannus, L7 1 Kun yritys valmistaa tuotetta jaksossa määrän q (kpl/jakso), niin kassaan kertyvä tuotto on R(q) = p q = p(q) q. Esimerkki. Jos kysyntäfunktio on p = 20 0.1q, niin tuotto funktio on

Lisätiedot

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan

Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuloverotuksen vaikutus työn tarjontaan Tuomas Matikka VATT Valtiovarainvaliokunta, verojaosto 19.2.2016 Tuomas Matikka (VATT) Tuloverotus ja työn tarjonta Verojaosto 1 / 11 Taustaa Esitys perustuu tammikuussa

Lisätiedot

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009

Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Mallivastaukset KA5-kurssin laskareihin, kevät 2009 Harjoitukset 7 (viikko 13) Tehtävä 1 a) Tapahtuu siirtymä pisteestä A pisteeseen B. Jos TR-käyrä on vaakasuora, niin IS-käyrän siirtyminen oikealle ei

Lisätiedot

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020. Olavi Rantala ETLA

Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020. Olavi Rantala ETLA Kaivannaisalan talous- ja työllisyysvaikutukset vuoteen 2020 Olavi Rantala ETLA 1 Kaivannaisalan talousvaikutusten arviointi Kaivannaisala: - Metallimalmien louhinta - Muu mineraalien kaivu: kivenlouhinta,

Lisätiedot

Viime kerralta Luento 9 Myyjän tulo ja kysynnän hintajousto

Viime kerralta Luento 9 Myyjän tulo ja kysynnän hintajousto Viime kerralta Luento 9 Markkinatasapaino Markkinakysyntä kysyntöjen aggregointi Horisontaalinen summaaminen Eri kuluttajien kysynnät eri hintatasoilla Huom! Kysyntöjen summaaminen käänteiskysyntänä Jousto

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

10 Tuottavuus ja kilpailukyky (Taloustieteen oppikirja, s )

10 Tuottavuus ja kilpailukyky (Taloustieteen oppikirja, s ) 10 Tuottavuus ja kilpailukyky (Taloustieteen oppikirja, s. 90-94) Suomessa on viime aikoina keskusteltu paljon palkoista, tuottavuudesta ja kilpailukyvystä Kokoomuksen Sari Sairaanhoitajalle (vuonna 2007)

Lisätiedot

Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi

Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi 1 Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi TYÖMARKKINOIDEN toiminta on keskeisessä asemassa tulonjaon ja työllisyyden suhteen. Myös muut tuotannontekijämarkkinat

Lisätiedot

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla. KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 6: Raha, hinnat ja valuuttakurssit pitkällä ajalla KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline Rahan yksi tehtävä on olla vaihdon väline

Lisätiedot

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen

Prof. Marko Terviö Assist. Jan Jääskeläinen Harjoitukset 3. 1. (a) Dismalandissa eri puolueiden arvostukset katusiivoukselle ovat Q A (P ) = 60 6P P A (Q) = 10 Q/6 Q B (P ) = 80 5P P B (Q) = 16 Q/5 Q C (P ) = 50 2P P C (Q) = 25 Q/2 Katusiivous on

Lisätiedot

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä:

Luku 22 Yrityksen tarjonta. Nyt kiinnostava kysymys on, kuinka yrityksen tarjonta määräytyy. Yrityksen on periaatteessa tehtävä kaksi päätöstä: 1 Luku 22 Yrityksen tarjonta Edellisissä luvuissa olemme yrityksen teoriasta tarkastelleet yrityksen tuotantopäätöstä, ts. panosten optimaalista valintaa, yrityksen voiton maksimoinnin ja kustannusten

Lisätiedot

Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi

Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat. Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi 1 Luku 26 Tuotannontekijämarkkinat Tuotannontekijämarkkinat ovat tärkeä osa taloutta. Esimerkiksi TYÖMARKKINOIDEN toiminta on keskeisessä asemassa tulonjaon ja työllisyyden suhteen. Myös muut tuotannontekijämarkkinat

Lisätiedot

Korkojen aikarakenne

Korkojen aikarakenne Korkojen aikarakenne opetusnäyte: osa kuvitteellista Raha- ja pankkiteorian aineopintojen kurssia Antti Ripatti Taloustiede 4.11.2011 Antti Ripatti (Taloustiede) Korkojen aikarakenne 4.11.2011 1 / 30 2003),

Lisätiedot

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013

Kasvuteorian perusteista. Matti Estola 2013 Kasvuteorian perusteista Matti Estola 2013 Solowin kasvumallin puutteet Solwin mallista puuttuu mikrotason selitys kasvulle, sillä mikrotasolla yritykset tekevät tuotantopäätökset kannattavuusperiaatteella

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18

Panoskysyntä. Luku 26. Marita Laukkanen. November 15, Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, / 18 Panoskysyntä Luku 26 Marita Laukkanen November 15, 2016 Marita Laukkanen Panoskysyntä November 15, 2016 1 / 18 Monopolin panoskysyntä Kun yritys määrittää voitot maksimoivia panosten määriä, se haluaa

Lisätiedot

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016

Korko ja inflaatio. Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Korko ja inflaatio Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Sisältö Nimellis ja reaalikorot, Fisher yhtälö Lyhyt ja pitkä korko Rahapolitiikka ja korot Korko ja inflaatio Nimellinen korko i: 1 tänä vuonna

Lisätiedot

Oletetaan, että virhetermit eivät korreloi toistensa eikä faktorin f kanssa. Toisin sanoen

Oletetaan, että virhetermit eivät korreloi toistensa eikä faktorin f kanssa. Toisin sanoen Yhden faktorin malli: n kpl sijoituskohteita, joiden tuotot ovat r i, i =, 2,..., n. Olkoon f satunnaismuuttuja ja oletetaan, että tuotot voidaan selittää yhtälön r i = a i + b i f + e i avulla, missä

Lisätiedot

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ

https://xlitemprod.pearsoncmg.com/api/v1/print/en-us/econ 06 www4 Page of 5 Student: Date: Instructor: hannele wallenius Course: Kansantaloustieteen perusteet 06 Assignment: 06 www4. Mikä seuraavista alueista vastaa voittoa maksimoivan monopoliyrityksen ylisuuria

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

BoF Online. Palkkojen nousu ja kokonaistaloudellinen kehitys: laskelmia Suomen Pankin Aino-mallilla

BoF Online. Palkkojen nousu ja kokonaistaloudellinen kehitys: laskelmia Suomen Pankin Aino-mallilla BoF Online 5 2007 Palkkojen nousu ja kokonaistaloudellinen kehitys: laskelmia Suomen Pankin Aino-mallilla Lauri Kajanoja Jukka Railavo Anssi Rantala Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Laskelmia Aino-mallilla

Laskelmia Aino-mallilla BoF Online 2008 No. 6 Suomen viennin odottamattomat vaihtelut, palkat ja kokonaistaloudellinen kehitys: Laskelmia Aino-mallilla Jukka Railavo, Anssi Rantala ja Antti Ripatti Tässä julkaisussa esitetyt

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. A31C00100 Mikrotaloustieteen perusteet: matematiikan tukimoniste. Olli Kauppi

Sivu 1 / 8. A31C00100 Mikrotaloustieteen perusteet: matematiikan tukimoniste. Olli Kauppi Sivu 1 / 8 A31C00100 Mikrotaloustieteen perusteet: matematiikan tukimoniste Olli Kauppi Monisteen ensimmäinen luku käsittelee derivointia hieman yleisemmästä näkökulmasta. Monisteen lopussa on kurssilla

Lisätiedot

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016

TU Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet Syksy 2016 5. www-harjoitusten mallivastaukset Tehtävä 1 Ratkaistaan tasapainopiste yhtälöparista: P = 25-2Q P = 10 + Q Ratkaisu on: Q = 5, P = 15 Kuluttajan ylijäämä

Lisätiedot

Amerikan uusi asento:

Amerikan uusi asento: Amerikan uusi asento: Voisivatko pääomamarkkinajäykkyydet selittää tuottavuuden heikkoa kasvua Antti Ripatti Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki 15.2.2017 MTK Pääoman kohdentuminen ja pitkä lama

Lisätiedot

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Esityksen runko 1. Suhdannetilanne 2. Pidemmän aikavälin kasvunäkymät

Lisätiedot

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu

Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu Mikrotaloustiede Prof. Marko Terviö Aalto-yliopisto BIZ 31C00100 Syksy 2017 Assist. Jan Jääskeläinen Kauppakorkeakoulu Harjoitukset 1. Kysynnän ja tarjonnan perusteet (kertausta ja lämmittelyä). 1. Jampan

Lisätiedot

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013

Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 Pitkän aikavälin skenaariot millainen kansantalous vuonna 2050? Alustavia tuloksia Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 20.3.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

BLOGI. Kuvio 1. BKT, Inflaatio ja reaalikorko. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankin laskelmat

BLOGI. Kuvio 1. BKT, Inflaatio ja reaalikorko. Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankin laskelmat BLOGI Suomen talous ei ole kasvanut bruttokansantuotteella mitattuna vuoden 2011 jälkeen (kuvio 1). Kotimainen kysyntä, ja erityisesti investoinnit ovat olleet hyvin vaimeita huolimatta siitä, että pankkiluottojen

Lisätiedot

Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat sopimukset

Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat sopimukset Dynaaminen hintakilpailu ja sanattomat sopimukset Pasi Virtanen 12.3.2003 Johdanto Hintakilpailu jossa pelaajat kohtaavat toisensa toistuvasti Pelaajien on otettava hintaa valittaessa huomioon hintasodan

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

1 Komparatiivinen statiikka ja implisiittifunktiolause

1 Komparatiivinen statiikka ja implisiittifunktiolause Taloustieteen matemaattiset menetelmät 27 materiaali 4 Komparatiivinen statiikka ja implisiittifunktiolause. Johdanto Jo opiskeltu antaa nyt valmiu tutkia taloudellisia malleja Kiinnostava malli voi olla

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus LOW CARBON 2050 millainen kansantalous vuonna 2050? Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 15.3.2013 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto

Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto Pääsykoe 2001/Ratkaisut Hallinto 1. Osio 3/Tosi; Organisaatiokenttää ei mainita (s.35). 2. Osiot 1 ja 2/Epätosia; Puppua. Osio 3/Lähellä oikeata kuvion 2.1 mukaan (s.30). Osio 4/Tosi (sivun 30 tekstin

Lisätiedot

Voitonmaksimointi, L5

Voitonmaksimointi, L5 , L5 Seuraavassa tullaan systemaattisesti käyttämään seuraavia merkintöjä q = tuotannon määrä (quantity) (kpl/kk) p = tuotteen hinta (price) (e/kpl) R(q) = tuotto (revenue) R(q) = pq MR(q) = rajatuotto

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

Kasvuteorian perusteita. TTS-kurssi, kevät 2010 Tapio Palokangas

Kasvuteorian perusteita. TTS-kurssi, kevät 2010 Tapio Palokangas Kasvuteorian perusteita TTS-kurssi, kevät 2010 Tapio Palokangas Talouskasvun määritelmä Talouskasvu lisää talouden tuotantokapasiteettia pysyvästi yli ajan (eli lisää potentiaalista bruttokansan-tuotetta)

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

min x x2 2 x 1 + x 2 1 = 0 (1) 2x1 1, h = f = 4x 2 2x1 + v = 0 4x 2 + v = 0 min x x3 2 x1 = ± v/3 = ±a x 2 = ± v/3 = ±a, a > 0 0 6x 2

min x x2 2 x 1 + x 2 1 = 0 (1) 2x1 1, h = f = 4x 2 2x1 + v = 0 4x 2 + v = 0 min x x3 2 x1 = ± v/3 = ±a x 2 = ± v/3 = ±a, a > 0 0 6x 2 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemianalyysin laboratorio Mat-39 Optimointioppi Kimmo Berg 6 harjoitus - ratkaisut min x + x x + x = () x f = 4x, h = x 4x + v = { { x + v = 4x + v = x = v/ x = v/4 () v/ v/4

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B

Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Sovellettu todennäköisyyslaskenta B Antti Rasila 8. marraskuuta 2007 Antti Rasila () TodB 8. marraskuuta 2007 1 / 18 1 Kertausta: momenttimenetelmä ja suurimman uskottavuuden menetelmä 2 Tilastollinen

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet: Luento 12. Usean muuttujan funktiot Osittaisderivaatta Gradientti Suhteellinen muutosnopeus ja osittaisjousto

Talousmatematiikan perusteet: Luento 12. Usean muuttujan funktiot Osittaisderivaatta Gradientti Suhteellinen muutosnopeus ja osittaisjousto Talousmatematiikan perusteet: Luento 12 Usean muuttujan funktiot Osittaisderivaatta Gradientti Suhteellinen muutosnopeus ja osittaisjousto Aiemmilla luennoilla Tähän mennessä olemme tarkastelleet Erilaisia

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia

Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa. Ville Haltia Tutkimus- ja kehittämismenojen pääomittaminen kansantalouden tilinpidossa Ville Haltia 17.9.2013 Sisältö Tausta t&k-menojen pääomittamiselle Yleistä kansantalouden tilinpidosta Pääomittamisen menetelmät

Lisätiedot

KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo

KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo 1 KA 1 2009, tentti 14.10. 2009 (mikrotaloustieteen osuus), luennoitsija Mai Allo ÄLÄ IRROTA PAPEREITA TOISISTAAN! Ohjeet: Tenttikysymyksiä on kuusi (+ jokeri ohjeineen viimeisellä sivulla). Valitse tenttikysymyksistä

Lisätiedot

A31C00100 Mikrotaloustiede. Kevät 2017 HARJOITUKSET 6

A31C00100 Mikrotaloustiede. Kevät 2017 HARJOITUKSET 6 A31C00100 Mikrotaloustiede Kevät 2017 HARJOITUKSET 6 1. Monopolin kysyntäkäyrä on P = 11-Q (P on hinta per yksikkö ja Q on mitattu tuhansina yksiköinä). Monopolin vakioinen keskikustannus (AC) on 6. a.

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Luku 21 Kustannuskäyrät

Luku 21 Kustannuskäyrät Luku 2 Kustannuskärät Edellisessä luvussa johdimme ritksen kustannusfunktion minimoimalla ritksen tuotannon kokonaiskustannuksia. Kustannusfunktiota ja sen ominaisuuksia voidaan tarkastella graafisesti

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

1 Rajoittamaton optimointi

1 Rajoittamaton optimointi Taloustieteen matemaattiset menetelmät 7 materiaali 5 Rajoittamaton optimointi Yhden muuttujan tapaus f R! R Muistutetaan mieleen maksimin määritelmä. Funktiolla f on maksimi pisteessä x jos kaikille y

Lisätiedot

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä

Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Esimerkkejä työllisyysvaikutusten jäsentämisestä Alla olevat tiiviisti esitetyt esimerkit kuvaavat joko toteutettuja tai kuvitteellisia esimerkkejä säädösmuutoksista. Esimerkeissä kuvataan arviointikehikon

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet: Luento 7. Derivointisääntöjä Yhdistetyn funktion, tulon ja osamäärän derivointi Suhteellinen muutosnopeus ja jousto

Talousmatematiikan perusteet: Luento 7. Derivointisääntöjä Yhdistetyn funktion, tulon ja osamäärän derivointi Suhteellinen muutosnopeus ja jousto Talousmatematiikan perusteet: Luento 7 Derivointisääntöjä Yhdistetyn funktion, tulon ja osamäärän derivointi Suhteellinen muutosnopeus ja jousto Viime luennolla Funktion Derivaatta f (x) kuvaa funktion

Lisätiedot

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012

LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 LOW CARBON 2050 kansantaloudelliset skenaariot Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 12.11.2012 VATTAGE-malli Laskennallinen yleisen tasapainon malli (AGE) Perustuu laajaan

Lisätiedot