Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta"

Transkriptio

1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet

2 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja seurannasta - väestön palvelutarpeen selvittämisestä - palveluiden yhdenvertaisesta saatavuudesta - palveluiden saavutettavuudesta - tuotannon valvonnasta - sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Sosiaali- ja terveystoimi tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palveluja kehitetään ja tuotetaan yhteistyössä erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Puumalan kunta liittyy yhteistoiminta-alueeseen vuoden 2013 alusta. Valtakunnan tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon tuleva rakenne on työn alla osana kuntarakenneuudistusta. Valmistelu lähtee siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon perustason järjestämisestä mukaan lukien osa erikoissairaanhoidosta eli nk. peruserikoishoito vastaavat vahvat kunnat tai kuntien muodostamat sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet. Vaativasta erikoissairaanhoidosta ja erityistason sosiaalipalveluista vastaa viisi erityisvastuualuetta. Nykyiset sairaanhoitopiirit lakkautetaan. seuraa aktiivisesti valmistelutyötä ja varautuu myös uudenlaiseen todennäköisesti laajemman toiminnan järjestämisvastuun organisointiin. Järjestämissuunnitelma Järjestäminen on kuuden kunnan (Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaan ja Puumala) yhteisen sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä. Palvelujen tuottamisesta vastaa neljän kunnan organisaatioissa olevat palvelutuotantoyksiköt (Mikkeli, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa). Seudulliselle sosiaali- ja terveystoimelle on vuonna 2012 laadittu järjestämissuunnitelma. Tämän lisäksi seudullinen sosiaali- ja terveystoimi on vetänyt terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman laadintatyötä koko sairaanhoitopiirin alueelle. Seudun ja kuntien hyvinvointikertomukset laadittiin vuonna Järjestämissuunnitelmat pohjautuvat hyvinvointikertomukseen. Palvelusuunnitelma Tavoitteena on yhtenäinen palvelutaso koko yhteistoiminta-alueella. Hyväksyttyjen talousarvioiden pohjalta laaditaan palvelusopimukset neljän palvelutuotantoyksikön kanssa. Jokaiselle kunnalle muodostuu Kuntamaisematyökalun kautta tilaustaulukko, jossa yhdistyvät toiminta ja eurot. Tilaustaulukko muodostaa palvelusuunnitelman. ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen Mikkelin seutu Kriittiset menestystekijät - Hyvä maine Tavoitteet vuodelle 2013 Hyvä maine Seudullista vetovoimaa rakennetaan seudullisen sosiaali- ja terveystoimen kautta, jossa on hyvin toimivat palvelut. Mittaaminen/Tavoitetaso (raja-arvot) Palveluita tuotetaan hyväksyttyjen toimintakäsikirjojen mukaisesti koko alueella Seudullisen yhteistyön kehittymisen ja syventymisen seurauksena on syntynyt yhteisiä seudullisia palveluita. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimelle laaditaan kehittämissuunnitelma. 55

3 ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät - Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Tavoitteet vuodelle 2013 Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden vahvistaminen. Hyvinvointikertomuksista nousseet keskeiset hyvinvointivajeet otetaan huomion palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Hyvinvointityön painopistealueet 1) nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy, 2) päihdeongelmien ehkäisy ja hoito ja 3) turvallisuuden lisääntyminen Vahvistetaan asiakasosallisuutta Valinnanvapautta ja sosiaalitoimen toimipisteiden välistä asiointivapautta lisätään Sähköinen asiointi: Sähköisiä palveluita laajennetaan, mobiilipalveluita otetaan käyttöön. Sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttöä laajennetaan Seutusoten kunnat sitoutuvat kehittämään sähköisen asioinnin palveluita Hyvis asiointialustan kautta. Sairaanhoitopiiri koordinoi kehittämistyötä Palvelujen saantia ja saavutettavuutta seurataan säännöllisesti Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Poikkihallinnolliset hyvinvointityöryhmät toimivat kaikissa kunnissa. Sähköinen hyvinvointikertomus/ hyvinvointisuunnitelmien arviointi vuosittain. Lautakunta seuraa erityisesti painopistealueiden toteutumista. Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen. ProConsona monikuntaohjelma otetaan käyttöön kaikissa kunnissa. Uusia sähköisiä lomakkeita on otettu käyttöön. Sähköinen tt-hakemus käytössä koko seutusote-alueella ja käyttöprosentti kasvaa. Uusia Hyvis-palveluita on otettu käyttöön Hoito- ja hoivatakuu toteutuu. PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Kriittiset menetystekijät - Innovatiivinen palvelujen järjestäminen - Monipuolinen kumppanuus - Tuottavuuden parantaminen Tavoitteet vuodelle 2013 Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön Sähköinen sas-työpöytä otetaan käyttöön Palveluita kehitetään aluekokeiluhankkeen mukaisesti. Lähipalveluiden palveluverkko määritellään Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toiminnanohjausjärjestelmä on tehostanut kotihoidon työtä. Kotiutus- ja sijoittaminen on tehostunut. Aluekokeiluhanke päättyy vuonna Yhteistoiminta-alueella on käytössä kaksi rinnakkaista toimintatapaa, maaseutumainen ja kaupunkimainen toimintatapa palveluiden tuottamisessa. 56

4 Tavoitteet vuodelle 2013 Omavalvonta otetaan käyttöön kaikissa neljässä palvelutuotantoyksikössä Monipuolinen kumppanuus Palvelusetelin käytön laajentaminen lisää alan yritysten toimintaedellytyksiä ja tuo asiakkaille lisää vaihtoehtoja. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ikäihmisten palveluissa Kumppanuuden kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Tuottavuuden parantaminen Hankintaosaamista vahvistetaan Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Omavalvontasuunnitelmat laaditaan omalle palvelutuotannolle ja omavalvonta käynnistetään järjestäjähallinnon toimesta sekä yksityisessä että kunnallisessa palvelutuotannossa Valviran valvontaohjelman mukaisesti. Vuoden 2013 aikana tulee käyttöön 3 uutta palveluseteliä (lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun, tehostetun palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun palvelusetelit). Käyttö laajenee asteittain seutusoten alueelle. Ikäosaavat palvelut hanke on kehittänyt yhteistyömallin vapaaehtoistoimintaan, kuntien, järjestöjen ja yritysten kanssa. Seudullinen lastensuojelun erityisyksikkö aloittaa. Kyseessä kumppanuushanke Pelastakaa lapset ry kanssa. Hankintoja ohjaa seudullisen sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät yhteiset periaatteet. HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät - Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö - Ammattitaitoinen ja innostava esimiestyö Tavoitteet vuodelle 2013 Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Työhyvinvointikäytäntöjen yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella Sosiaalitoimen erityisosaamisen vahvistaminen aluekokeiluhankkeen mukaisesti Järjestäjähallinnon henkilöstöstä ja järjestäjälautakunnasta muodostuu toimiva tiimi joka yhdessä toteuttaa järjestämisvastuutehtävää Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Strateginen henkilöstö- ja työhyvinvointisuunnitelma on yhtenäistänyt käytäntöjä. Sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien osaamiskartoituksen tuloksia on hyödynnetty koulutuksessa ja työyhteisöjen kehittämisessä. Puumalan sosiaali- ja terveystoimi on integroitu yhtäläisin kriteerein yhteistoiminta-alueeseen. 57

5 TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kriittiset menestystekijät - talouden hallinta - tehokas omistajapolitiikka Tavoitteet vuodelle 2013 Talouden hallinta Yhteistoiminta-alueen kuntien sosiaali- ja terveysmenot toteutuvat kunnissa hyväksyttyjen talousarvioiden mukaisesti Kuntamaisema-seurantajärjestelmää kehitetään, mm. yhdistämällä talouden ja väestön hyvinvointitietoja, erityisenä kehittämiskohteena lasten ja nuorten palvelut Tehokas omistajapolitiikka Luodaan yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen omistajapolitiikka mm. suhteessa erikois- ja erityispalveluiden tuottajiin kustannustehokkuuden parantamiseksi Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Kuntien tilaustaulukoiden mukaiset eurot toteutuvat hyväksyttyjen talousarvioiden mukaisesti mukaan lukien erikoissairaanhoito. Järjestäjähallinnon toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena. Kuntamaisema työkalu on käytössä toiminnan ohjaus ja johtamisjärjestelmänä kaikissa neljässä palvelutuotantoyksikössä. Yhteistoiminta-alueen järjestämissuunnitelma toimii strategisena linjauksena. Aluekokeiluhankkeen tuloksena on pystytty luomaan yhteiset tulevaisuuden suuntaviivat. Talous Ltk esitys 2013 TA 2013 Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate (netto)

6 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 2013 (sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä Rondo) TULOSYKSIKKÖ ASIATARKASTAJA VARA-ASIATARKASTAJA HYVÄKSYJÄ VARAHYVÄKSYJÄ Lautakunta Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Maria Närhinen Riitta Manninen Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Maria Närhinen Riitta Manninen Projektit Sote/Aspa/sisäinen tilaus Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Maria Närhinen Riitta Manninen Kehittäminen tilaus Kirsi Alkiomaa Marja-Liisa Pärnänen Maria Närhinen Timo Talo

7 ASIAKASMAKSUT JA RAHALLISET ETUUDET ALKAEN 1. VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT SEUDULLISET KOTIHOIDON MAKSUT 2013 YLEISET LÄHTÖKOH- DAT Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävistä maksuista annetun lain (734/92) ja asetuksen (912/92) sekä valtioneuvoston päätöksen perusteella: Sosiaalihuoltolain (710/82) 17 :ssä tarkoitetuista sosiaalipalveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria määrättäessä noudatetaan, mitä siitä on säädetty ja tässä taksassa määrätty. Palveluista perittävät maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia. Mikäli asiakas ei anna asianmukaista selvitystä tuloistaan, peritään häneltä todellisten kustannusten suuruinen maksu tai korkeimman maksuluokan mukainen maksu. Tukipalveluiden maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai - asetuksessa, joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun. SÄÄNNÖLLI- NEN KOTIHOITO Henkilömäärä Tuloraja /kk/brutto Käyntien lukumäärä/vko % 22 % 27 % 32 % 35 % % 16 % 18 % 21 % 22 % % 14 % 16 % 18 % 18 % % 11 % 13 % 15 % 15 % % 10 % 12 % 13 % 13 % % 10 % 11 % 11 % 11 % Taulukko: Jatkuvasti ja säännöllisesti annettavat kotihoidon palvelut (kalleusluokka II) Käyntien lukumäärään sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käynnit. Kun talouden henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, korotetaan tulorajaa 321 ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Maksun suuruus on edellä olevan taulukon mukainen prosenttiosuus tulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Alle 5,00 maksua ei peritä. Maksu perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jota tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. Kotona annettavista palveluista peritään kuukausimaksua alhaisempi maksu silloin, kun palvelu keskeytyy yhdenjaksoisesti yli 5 päivän ajaksi asiakkaan hoitovastuun ollessa kokonaan muualla. Tätä lyhyempi tilapäinen poissaolo tai keskeytys ei muuta kuukausimaksua. Sairaala-, lyhytaika- tai 1

8 laitoskuntoutusjaksot keskeyttävät kotihoidon maksun heti. KOTIKUNTOU TUS (MIKKELI) TILAPÄINEN KOTIHOITO Säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon asiakkailla on mahdollisuus kotikuntoutukseen silloin, kun mikään muu kuntoutusmuoto ei ole mahdollinen. Kotihoidon fysioterapeutti arvioi kuntoutustarpeen. Kotiutustiimin kuntohoitaja toteuttaa kotikuntoutusta 1-2 kertaa viikossa, yhteensä enintään 15 kertaa vuoden aikana. Kotikuntoutus sisältyy säännöllisen kotihoidon maksuun. Tilapäisestä kotihoidosta, kotisairaalan- ja kotiutustiimin asiakkailta peritään 8,70 kertakäyntimaksu, jossa on 25 kerran katto kuukaudessa. Tilapäisestä kotihoidosta peritään 13,80 lääkärin tai hammaslääkärin suorittamista kotikäynnistä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaan siirtyessä väliaikaisesti kotisairaalan asiakkaaksi säilyy hänellä säännöllisen kotihoidon maksu, jota tarvittaessa tarkistetaan käyntitiheyden mukaiseksi. Mikkelin PTY: LYHTYAIKAI- NEN ASUMINEN LAITOSHOI- DON YKSIKÖSSÄ Pertunmaa: LYHYTAIKAI- NEN ASUMINEN HONKALASSA Mikkelin PTY ja Kangasniemen PTY: KOTISAIRAA- LAMAKSUT Asumisen maksu 16,00 / vuorokausi. Tämän lisäksi asiakas maksaa kotihoidon ja tukipalvelujen maksut palvelutarpeensa mukaisesti. Käytetään äkillisissä tilanteissa. 30,00 / vuorokausi sisältäen vuokran, kunnalliset tukipalvelut ja hoidon ryhmämuotoisessa kotihoidon asumisyksikössä, jossa yöaikaan ei ole henkilökuntaa paikalla. Kotisairaalamaksu = tilapäisen kotihoidon maksu 8,70 / käynti enintään 25 kertaa/ kk. Säännöllisen kotihoidon ja palveluasumisen asiakkailta maksua ei erikseen peritä, koska maksavat jo kk-maksun. Lääkärin kotikäynti 13,80 SEUDULLISET KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT ( alkaen) ATERIA- PALVELU Aamupala, välipala tai iltapala toimipisteessä 3,00 /kpl Aamupala. välipala tai iltapala kotiin kuljetettuna 4,60 /kpl Lounas toimipisteessä 6,00 /kpl Lounas kotiin kuljetettuna 7,60 /kpl Päivällinen toimipisteessä 4,00 /kpl Päivällinen kotiin kuljetettuna 5,60 /kpl 2

9 TURVA- PALVELU ASIOINTI- JA KULJETUS - PALVELUT Lääkekello 9,00 /kk Turvapuhelin 26,00 /kk ((perinteinen turvapuhelin ilman gsm-sovitinta tai perinteinen turvapuhelin, jossa SIM- kortti turvapuhelimessa) Pertunmaan tukikotialueen vuokra-asuntojen kiinteä turvapuhelin 21,00 /kk Turvapuhelimen lisälaitteet 7,00 /kpl/kk (turvapuhelimeen liitettävät laitteet; mm. ovihälytin, kaatumishälytin, palovaroitin, gsm-sovitin) Pertunmaan tukikotialueen vuokra-asuntojen kiinteä, asuntokohtainen ovihälytin 12 /kk Asiointipalvelu 8,00 /kerta (esim. kauppakassi, pankki ym.) Saattajapalvelu kotihoidossa 20,00 /alkava tunti (tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon asiakkaille virka-aikana esim. lääkärissä käynti) Kulttuurikassi *(kaupungin tai kunnan järjestämät puistokonsertit, sisältää kuljetuksen kunnan tai kaupunginosan sisällä sekä avustajan) Apteekin koneellinen lääkkeenjako * Kuljetuspalvelu 4,00 /yhdensuuntainen (kaupungin/kunnan kotihoidon palveluihin) HYGIENIA - PALVELUT OMAIS- HOIDON TUKI PÄIVÄ- TOIMINTA Hygieniapalvelu 6,00 /kerta (sauna/suihku toimipisteessä avustettuna) Vaatehuoltomaksu kotihoidossa 7,60 /kerta Omaishoitajan lakisääteisen vapaan asiakasmaksu 10,60 /vrk Hyvän olon kahvila 6,50 /kerta (omaishoitajille) Päivätoiminta 20 /kerta (sisältää toimipisteen tarjonnan mukaan aamupalan, lounaan, päiväkahvin, edestakaisen kuljetuksen, saunan tai suihkun, ryhmätoiminnan ja ohjauksen) Päivätoiminnan toimintaryhmät 4,00 /kerta Päivätoiminnan pyykkipalvelu 5,00 /kerta (sisältää ainoastaan käyttövaatteita) LIIKUNTA- RYHMÄT GRAANIN PALVELU- KESKUK- SESSA MIKKELIS SÄ Päiväkuntoutus ilman kuljetusta 12,00 /kerta Ohjattu kuntosaliryhmä/liikuntaryhmä ulkopuolisille 60,00 /hlö/lukukausi Yksityisille ryhmille kuntosalin käyttö kerran viikossa 23,00 /hlö/lukukausi Omaishoidettavien liikuntaryhmä 20,00 /hlö/lukukausi 3

10 SEUDULLISET TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT ( alkaen) TEHOS- TETUN PALVELU- ASUMISEN HOITO- MAKSUT LYHYTAI- KAISEN PALVELU- ASUMISEN HOITO- MAKSUT Yleiset lähtökohdat: hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon asiakkaan maksukyky soveltaen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön mukaisia kotihoidon maksuperusteita maksuprosentti on kaikilla asiakkailla 35 % perheen kokoa ei huomioida hoitomaksua määrättäessä ympärivuorokautisesta palvelusta peritään erillinen kiinteä maksu jokaiselle asiakkaalle lasketaan nettotuloista käyttövara 170 /kk tilapäisissä poissaoloissa hoitomaksua ei peritä yli viiden päivän yhtenäisen poissaolon ajalta. Hoitomaksun määräytyminen: asiakkaan huomioon otettavista bruttotuloista vähennetään tulorajan mukainen määrä, joka on 528 vuonna 2013 erotuksena saadusta määrästä otetaan asiakasmaksuun 35 % näin saatuun määrään lisätään kiinteä summa 200 /kk korvauksena ympärivuorokautisesta hoidosta ja palvelusta. Puumalan peruspalvelupakettimaksu (koskee muuta palveluasumista saakka, 130 /kk.) Hoitomaksuun sisältyvät: asiakkaan palvelukokonaisuuden suunnittelu ja kirjaaminen yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan tavoitteineen yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisesti omaisen kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen palvelujen toteuttaminen asiakkaan omassa yksikössä, oman yksikön henkilökunnan toteuttamana sisältäen huolenpidon, avustamisen, ohjauksen sekä kuntouttavat, virikkeelliset ja sairaanhoidolliset palvelut hoito- ja palvelusuunnitelman arviointi äkilliset, lyhytaikaisesti (korkeintaan muutamia päiviä) käytettävät hoitotarvikkeet turvapalvelut sauna päivittäissiistiminen vaatehuolto Asiakaan itse kustantamat tarvikkeet ja palvelut: lääkkeet ja mahdollinen lääkkeiden annosjakelu hoitotarvikkeet (hoitotarvikkeet haetaan asiakkaalle ilmaisjakeluna aina, kun siihen oikeuttavat kriteerit täyttyvät). omat hygieniatarvikkeet Lyhytaikaisen palveluasumisen määritelmät ja hoitomaksut: Lyhytaikaisella palveluasumisella tarkoitetaan asiakkaan eri syistä tarvitsemaa lyhytaikaista, alle 90 vuorokautta kestävää palveluasumista, josta peritään 30 /hoitopäivä. Päivähoidolla tarkoitetaan enintään kahdeksan tuntia kerrallaan kestävää palvelua, josta peritään 15,10 asiakasmaksu / päivähoitokerta. Yöhoidolla tarkoitetaan kello 18 ja kello 10 välillä toteutettavaa 4

11 palvelua, josta peritään 15,10 asiakasmaksu / yöhoitokerta. Päivä- tai yöhoidon ylittäessä sille asetetut aikarajat, asiakasmaksu peritään lyhytaikaisen palveluasumisen hoitopäivän mukaisesti. Omaishoitajan vapaapäivien aikana toteutettavasta hoidosta peritään asiakasmaksulainsäädännön määräämä maksu 10,60 /vrk. Lyhytaikaisissa palveluissa palveluasumisessa asiakkaalta ei peritä vuokraa eikä erillistä maksua ateria- ja tukipalveluista. TERVEYS- PALVELU- MAKSUT Tehostetun palveluasumisen asiakkaalta peritään terveyspalveluista asiakasmaksulainsäädännön mukaiset maksut. Asiakkaan käynnistä perusterveydenhuollon vastaanotolla tai palveluasumisen yksikössä sen asukkaille erikseen järjestetyllä vastaanotolla peritään käyntimaksu. Eri avohoidon ammattiryhmien yksilöllisestä kotikäynnistä peritään asiakasmaksulainsäädännön mukainen kotikäyntimaksu. TUKI- PALVELU- MAKSUT Ateriapalvelumaksu 440 /kk, koko vuorokauden ateriat kattava. Ateriapalvelumaksu Puumalassa saakka 380 Vaatehuolto ja siivouspalvelut järjestetään yksikössä soveltuvalla tavalla. Tehostetun palveluasumisen asiakas maksaa itse tarvittavan viikko- ja suursiivouksen päivittäissiistimisen sisältyessä hoitomaksuun. Tehostetussa palveluasumisessa lähtökohtana on, että asukkaalla on oma vaatteisto sisältäen päälle puettavat vaatteet ja liinavaatteet sekä peitto ja tyynyt. Mikäli yksikössä ei ole mahdollisuutta pyykkihuoltoon, voidaan palvelu järjestää muutoin sopimalla asiakkaan ja omaisten kanssa. Tällöin ympärivuorokautisen hoidon (200 euron) maksua voidaan alentaa 30 euroa. Tämä edellyttää sopimista hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas kalustaa huoneensa itse. Kunnallisena palveluna ei pidetä yllä huonekaluvuokraukseen tarvittavaa kalustoa. Asiakkaalla on mahdollisuus saada sähkökäyttöinen sänky ilmaisena apuvälineenä yksilölliseen apuvälinearvioon perustuen tai vaihtoehtoisesti asukas voi saada sähkökäyttöisen sängyn ilmaiseksi tehostetun palveluasumisen yksiköstä, jos näin on yksikössä käytäntönä. Palveluasumisen asiakkaille myönnetään sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myöntämiskriteerien mukaisesti. Asiointi- ja saattamispalveluja ei järjestetä kunnan toimesta. LYHYT- JA PITKÄAIKAISEN LAITOSHOIDON HOITOMAKSUT 2013 Maksut kerryttävät maksukattoa (maksukatto 636 vuonna ) LYHYTAIKAI- SEN LAITOS- HOIDON MAKSUT 1) Vuorokausimaksu 32,60 (maksukaton täytyttyä 15,10 /hoitopäivä) Asiakkaan siirtyessä laitoksesta toiseen lähettävä laitos ei laskuta lähtöpäivää, vastaanottava laitos laskuttaa tulopäivän. 2) Päivähoito 15,10 (maksukaton täytyttyä maksuton) 3) Yöhoito 15,10 (maksukaton täytyttyä maksuton) 5

12 PITKÄAIKAI- SEN LAITOS- HOIDON MAKSUT Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 % nettotuloista. Kun suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Maksu voi olla enintään sen suuruinen, että hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jää vähintään 99 kuukaudessa. Maksuja määritettäessä edellytetään haettavaksi asiakkaalle mahdolliset kuuluvat etuudet esim. eläkkeensaajan hoitotuki. KUNTOUTUS- HOIDON MAKSU Kuntoutusosastolla Kyyhkylän kuntoutussairaalassa voidaan noudattaa asiakasmaksuasetuksessa vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta määriteltyä maksua. Maksu kerryttää maksukattoa. Vuorokausimaksu on 11,30 (maksukaton täytyttyä maksuton). PERHEHOIDON MAKSUT 2013 LYHYTAIKAI- SEN PERHEHOITO 1) Vuorokausimaksu 32,60 2) Päivähoito 15,10 (maksukaton täytyttyä maksuton) 3) Yöhoito 15,10 (maksukaton täytyttyä maksuton) 4) Omaishoitajan vapaan ajaksi järjestetty hoito 10,60 JATKUVA PERHEHOITO Pitkäaikaisessa perhehoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 % nettotuloista. Kun suurempituloinen puoliso on laitoshoidossa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Maksu voi olla enintään sen suuruinen, että hoidettavan henkilökohtaiseen käyttöön jää vähintään 99 kuukaudessa. Maksuja määritettäessä edellytetään haettavaksi asiakkaalle mahdolliset kuuluvat etuudet esim. eläkkeensaajan hoitotuki. 2. PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT Psykososiaalisten palveluiden maksut EHDOTUS MAKSUIKSI 2013 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut: 1. Päihdehuollon asumispalvelu 1. tulojen/normilaskelman mukainen maksu, 2. mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu jos palveluntuottaja ei määrittele asiakasmaksua INTERVALLI 2. 15,10 /vrk, menona toimeentulotuessa 3. mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu 3. 15,10 /vrk + vuokra LYHYTAIKAINEN alle 3 kk 4. tulojen/pro Consonan aikuis- ja perhetyönlaskelman 4. mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu yli 3 kk mukaan Päihdehuollon laitoskuntoutus Päihdehuollon katkaisuhoito Päihdehuollon asumispalvelu - asiakasmaksu 32,60 /vrk - asiakasmaksu terveydenhuoltomenona toimeentulotuessa - tulojen /ProConsonan aikuis- ja perhetyön laskelman mukaan 6

13 Käyttövarat huomioidaan seuraavasti: 1. Päihdehuollon asumispalvelu 2. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu 3. Päihdehuollon laitoskuntoutus 1. ensimmäiset 3 kk laitoshoidon käyttövara 99 /kk, sitten 170 /kk /kk 3. toimeentulotukilaskelmassa vähennetään perusosasta 49 %, jos on asunto. Asunnottomalla huomioidaan perusosana laitoshoidon käyttövara 99 /kk. 3. TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT AVOTERVEYDENHOIDON ASIAKASMAKSUT EHDOTUS maksuiksi v YLEIS- ja ERIKOISLÄÄKÄRIVASTAANOTON MAKSUT TERVEYSASEMALLA Lääkärinvastaanottomaksu (3 ensimmäistä kertaa kertamaksu, sitten maksuton) 13,80 Päivystysmaksu omalla terveysasemalla klo 20 jälkeen 18,90 Erikoislääkärinkäynti 27,50 Ajokorttitodistus 40,90 Lääkärintodistus (joka ei liity hoitoon) 33,90 Perumaton poisjäänti lääkärin vastaanotolta 33,90 Rintamaveteraanien ja sotainvalidien tk -käyntimaksu ja veteraanikuntoutukseen liittyvä lääkärintodistusmaksu SUUN TERYDENHUOLLON MAKSUT Ei maksua Suuhygienistin käyntimaksu 7,50 Hammaslääkärin perusmaksu 9,60 Erikoishammaslääkärin perusmaksu 14,00 Erikoissairaanhoidollinen hammashoito 27,50 Kuvantamistutkimus hammaskuvalta 6,20 Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus 13,80 Toimenpideluokituksen SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteistä käyntikerralta 6,20 Maksut toimenpideluokitusten vaativuusluokan mukaan, lukuun ottamatta proteettisia toimenpiteitä: Proteettiset toimenpiteet: 0-2 6, , , , ,40 - pohjaus 40,20 - korjaus 27,50 - akryyliosa- ja kokorpteesi 134,20 - kruunut ja sillat hampaalta 134,20 - rankaproteesi 163,00 OPTG-hammaskuvien myynti yks.sektorille; kuva cd- levykkeelle 32,00 Peruuttamaton poisjäänti 33,90 FYSIOTERAPIA Fysioterapia ryhmäjakso 20,00 Fysioterapia ryhmäjakso yli 10 kertaa 25,00 7

14 Yksilökohtainen fysioterapia 7,50 Liikuntaneuvontakäynti 7,50 MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 7,50 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 13,80 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu 20,00 4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT Lastensuojelulain mukainen perhehoidon, laitoshoidon ja asumispalvelun maksu Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu Ehdotus maksuiksi 2013 Vanhemmilta voidaan periä maksukyvyn mukainen maksu, joka saa määrältään olla enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 :n perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Lisäksi voidaan periä kohtuullinen maksu lapsen/nuoren tuloista, korvauksista ja saamisista. Maksu voi olla enintään 1337,20 /kk. Kunta voi periä lapselle tulevat elatusavut perhehoidon ajalta. 8,70 kertakäyntimaksu 5. VANHUSPALVELUIDEN RAHALLISET ETUUDET: OMAISHOIDON TUKI SEUDULLISET OMAISHOIDON TUEN MAKSULUOKAT, HOITOPALKKIOT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Mak suluok ka Palkkio MYÖNTÄMISPERUSTEET 1 389,60 Hoidettava tarvitsee pääsääntöisesti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Tähän ryhmään kuuluvat myös hoidettavat, jotka ovat suuren osan päivästä muun kuin omaishoitajan vastuulla tai hoidon sitovuutta vähentävät muut päivittäiset palvelut 2 485,10 Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoito on pääsääntöisesti kokopäiväistä ja kokoaikaista. Hoidettava voi olla omaishoitajan jaksamista tukevissa palveluissa. 3 a 565,24 Hoidettava tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoidon sitovuus on verrattavissa hoitoon tehostetussa palveluasumisen yksikössä tai vastaavassa. Maksetaan esimerkiksi silloin, kun hoidettava siirtyy esim. tehostetusta palveluasumisesta kotihoitoon tai omaishoitaja hoitotyön vuoksi ja ympärivuorokautisiin ARVIOINTI Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVaTar 2,0 2,7, MMSE / 30 Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVaTar 2,8 3,6, MMSE / 30 Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVaTar 3,7 4,0, MMSE 12 tai vähemmän / 30 8

15 palveluihin sijoittumisen välttämiseksi jää pois ansiotyöstä ja/tai ei voi olla hoitotyön vuoksi työmarkkinoiden käytettävissä. 3 b 807,50 Hoidollisesti raskaassa lain tarkoittamassa siirtymävaiheessa, esimerkiksi saattohoitovaiheessa. Arvioinnissa käytetään asiakkaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä. RaVaTar 3,7 4,0, MMSE 12 tai vähemmän / VANHUSPALVELUIDEN RAHALLISET ETUUDET: PALVELUSETELI TILAPÄISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELI Palveluseteliasiakas Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut eikä asiakas selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Palveluseteli voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa: 1. Asiakas tarvitsee sairauden vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. 2. Asiakas tarvitsee apua kotona selviytymiseen kotiuduttuaan sairaalahoidosta. 3. Asiakas on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon apua. Palvelun sisältö Asiakas saa hygieniaan, pukeutumiseen, asiointiin, liikkumiseen, lääkehoitoon, sairaanhoitoon, huolehtimiseen, ravitsemukseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyvää tukea ja apua. Palvelu perustuu asiakkaan / omaisen kanssa yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Tilapäisen kotihoidon palveluseteli Palvelun kesto: palvelua myönnetään kerrallaan enintään kuukauden ajaksi. Palvelusetelin arvo: 20 euroa/tunti. Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Asiakas maksaa tuotetun palvelun hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua ikääntyville ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja suorittava henkilöstö täyttää palveluja koskevat osaamisvaatimukset eikä työntekijöillä ole häiriömerkintää luottotiedoissa. Palveluntuottajalla on omavalvontasuunnitelma. Arvioidut resurssit palvelutuotantoyksiköissä vuodelle 2013 Mikkelin PTY: ehdotetaan varattavaksi tilapäiseen ja säännölliseen kotihoitoon yhteensä 9

16 euroa vuodelle 2013 Kangasniemen PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Mäntyharjun PTY: resurssi täsmentyy talousarvion laadinnan yhteydessä Pertunmaan PTY: SÄÄNNÖLLISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELI Palveluseteliasiakas Asiakkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on alentunut eikä asiakas selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti. Asiakkaan RaVaTar -indeksi on vähintään Palveluseteli voidaan myöntää seuraavissa tilanteissa: 1. Asiakas tarvitsee sairauden vuoksi erityistä ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta ja voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluja. 2. Asiakas on omaistensa hoidossa ja omaiset tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon apua. Palvelun sisältö Asiakkaan hygieniaan, pukeutumiseen, asiointiin, liikkumiseen, lääkehoitoon, sairaanhoitoon, huolehtimiseen, ravitsemukseen ja sosiaaliseen toimintaan liittyvää tukea ja apua. Palvelu perustuu asiakkaan/omaisen kanssa yhdessä tehtyyn hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Palvelusetelin ominaisuudet Palvelusetelin nimi palveluntuottajarekisterissä: Säännöllisen kotihoidon palveluseteli Palvelusetelin arvo on asiakkaan tuloista riippuvainen. Palvelusetelin arvo on vähintään 7 ja enintään 25 /tunti. Määritellyn tulorajan ylittävä tulo vähentää palvelusetelin täyttä määrää kotitalouden koon mukaan määräytyvällä prosenttiosuudella tulorajan ylittävästä tulosta jaettuna 60:llä. Tulorajat ja vähennysprosentit ovat seuraavat: Kotitalouden koko, Tulorajat /kk Vähennysprosentti henkilöä 1 520/ % 2 959/ % / % / % / % / % Asiakkaan omavastuuosuuden määräytyminen Säännöllisen kotihoidon palveluseteliä myönnettäessä otetaan huomioon asiakkaan bruttotulot. Mikäli palveluntuottajan palvelu (tuntihinta) on myönnetyn palvelusetelin arvoa kalliimpi, asiakas maksaa erotuksen omavastuuosuutena suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottajien kriteerit Palveluntuottaja tarjoaa kotisairaanhoitoa, kotipalvelua ja/tai tukipalvelua ikääntyville ja on kyseisen palvelun osalta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien ilmoituksen varaisessa rekisterissä ja/tai Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterissä (koskee vain tukipalveluja). Palveluntuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja suorittanut verot ja lakisääteiset sosiaaliturvamaksut. Palveluntuottajalla on vastuuvakuutus. Palveluja 10

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja

Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja 2015 Taloudellisen tuen palveluiden käsikirja SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMEENTULOTUKI... 4 2.1. Toimeentulotuen hakeminen... 4 2.2. Toimeentulotuen käsittely... 5 2.3. Täydentävä toimeentulotuki...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TYÖRYHMÄ: Maikki Kiviluoto Jaana Ravolainen Sari Kemppainen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala 10.11.2011/päivitys 19.9.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 28.2.2012 35 Rantalantie 6 81720 Lieksa puh. 04010 44310 klo 9.00-12.00 Sisällysluettelo 1 SÄÄNNÖKSET, OHJEET JA OIKEUSKÄYTÄNTÖ... 4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa

KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut. Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa KALAJOEN KAUPUNKI Perusturvapalvelut Toimeentulotuen soveltamisohjeet Kalajoen kaupungissa TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.11.2014 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.3.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 18.3.2015 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.3.2011 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 2 TOIMEENTULOTUEN RAKENNE...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN KUNNALLISET PERUSTEET JA OHJEET 1.2.2014 ALKAEN Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä / 2014 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 3 2. MENETTELY TOIMEENTULOTUKIASIOISSA

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2014 Yhtymähallitus 18.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUKEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN PAIKALLISET LISÄOHJEET LOVIISAN KAUPUNGISSA 1.4.2012 ALKAEN

TOIMEENTULOTUEN PAIKALLISET LISÄOHJEET LOVIISAN KAUPUNGISSA 1.4.2012 ALKAEN TOIMEENTULOTUEN PAIKALLISET LISÄOHJEET LOVIISAN KAUPUNGISSA 1.4.2012 ALKAEN 2 TOIMEENTULOTUEN PAIKALLISET LISÄOHJEET LOVIISAN KAUPUNGISSA 1.4.2011 ALKAEN... 1 2. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA RAKENNE...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA 1.2.2008 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2008 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty sosiaali-

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SÄÄNNÖKSET Suomen perustuslain 19 :n 1 momentissa turvataan oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukiasian käsittelyssä on huomioitava seuraavat säännökset

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2015 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET... 4 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 4 1.2.Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely... 3 1.2. Asiakassuunnitelman tekeminen...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Toimeentulotuen myöntämisen kunnalliset perusteet ja ohjeet 1.3.2015 alkaen Siilinjärven sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 26.2.2015 Sisältö 1. TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS... 3

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014

LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 1 LIPERIN KUNNAN TOIMEENTULOTUKIOHJEISTUS VUODELLE 2014 Hyväksytty Liperin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.1.2014 12 (630/05.22.00/2013) Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE VALTIMON KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE Voimassa 1.10.2013 alkaen Perusturvalautakunta 3.10.2013 38 1 SISÄLTÖ 1.TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen

Lisätiedot

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS

SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS SEUTUKUNNALLINEN TOIMEENTULOTU- KIOHJEISTUS TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.6.2006 ALKAEN 1 SÄÄNNÖKSET 4 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen hakemismenettely 4 2 TOIMEENTULOTUKILAIN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö

JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö 1 JÄMSÄN KAUPUNKI 1.2.2014 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalityö ja perhepalvelut Sosiaalityön tulosyksikkö TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN / SOVELTAMISOHJEET 1.2.2014 ALKAEN Sovellettavat säännökset: Laki

Lisätiedot