EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Nopeutettu rajoitettu menettely. FI-Seinäjoki: Maitojauhe 2011/S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Nopeutettu rajoitettu menettely. FI-Seinäjoki: Maitojauhe 2011/S 236-382303"

Transkriptio

1 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: FI-Seinäjoki: Maitojauhe 2011/S Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Maaseutuvirasto PL 405 Yhteyspiste(et): Kirjaamo Vastaanottaja: Kirjaamo FI Seinäjoki SUOMI Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksi: Internet-osoite (-osoitteet): Hankintaviranomaisen yleisosoite: Osoite, josta saa lisätietoja: Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja): Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä: Edellä mainittu yhteyspiste/ yhteyspisteet I.2) I.3) I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos Pääasiallinen toimiala Yleinen julkishallinto Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei II kohta: Hankintasopimuksen kohde II.1) Kuvaus II.1.1) II.1.2) Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi: EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2012: maitojauheen hankinta. Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Tavarahankinnat Hankinta Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: SUOMI. NUTS-koodi FI1 1/6

2 2/6 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS) Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus Tietoa puitejärjestelystä Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista) Suomi osallistuu vuonna 2012 Euroopan unionin rahoittamaan elintarvikkeiden jakeluun vähävaraisillehenkilöille. Tukiohjelma toteutetaan tavaranvaihtona: interventiovarastoituja maataloustuotteita (tässä tarjouskilpailussa Hollannin interventiovarastoissa olevaa rasvatonta maitojauhetta) vaihdetaan avustuskäyttöön soveltuvaan muotoon jalostettuihin ja pakattuihin elintarvikkeisiin. Tässä kilpailussa hankittava elintarvike on vähittäispakattu rasvaton maitojauhe. Elintarvikkeet on toimitettava yhdessä tai kahdessa erässä vuoden 2012 aikana Maaseutuviraston osoittamaan keskitettyyn varastoon Suomessa. Siinä tapauksessa, että interventiomaitojauhe toimitetaan Hollannista Suomeen, kuljetuksesta järjestetään tarjouskilpailu. Unionin sisäisestä kuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista tehdään raha-arvoina ilmaistava tarjous, mutta kustannuksia ei voi maksaa tuotteina. Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä Osat Tämä sopimus on jaettu osiin: ei Tietoa eri vaihtoehdoista Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus Kokonaismäärä tai laajuus: kg vähittäispakattua rasvatonta maitojauhetta. Ostaja pidättää itselleen oikeuden sekä muuttaa tarvittaessa yllä mainittua alustavasti suunniteltua elintarvikkeiden hankintamäärää että olla hankkimatta kyseistä elintarviketta. Lopullinen hankintamäärä määräytyy sen mukaan, mikä on tarjouskilpailussa valitun toimittajan täyden kuorman koko. Tarjottavan tuotteen tarkat vaatimukset ja spesifikaatiot ilmenevät tarjouspyynnöstä. Arvioitu arvo ilman alv:tä: Vaihteluväli ja EUR Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet: ei Tietoa järjestelmien jatkamisesta Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika Kesto (kuukausina): 9 (sopimuksen tekemisestä) III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1) Hankintasopimukseen liittyvät ehdot III.1.1) Vaaditut takuut ja vakuudet: Mikäli sopijapuolet sopivat, että interventiomaitojauhetta luovutetaan toimittajalle ennen kuin luovutettavaksi sovittua maitojauhetta vastaava määrä tämän sopimuksen kattamia elintarvikkeita on toimitettu ostajalle tai mikäli elintarvikkeita toimitetaan jälkeen, toimittaja on velvollinen asettamaan ostajalle ennen 2/6

3 3/6 III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) maitojauheen noutoa hyväksyttävän vakuuden. Vakuuden tulee olla vähintään 15 prosenttia suurempi kuin luovutettavaksi sovitun maitojauheen ja toimitettujen elintarvikkeiden välisen arvon erotus tai milloin elintarvikkeita toimitetaan jälkeen, toimittamatta olevien elintarvikkeiden kokonaisarvo. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kuukauden yli sopimuksen mukaisen toimitusajan. Toimittajan tulee toimituksen viivästyessä jatkaa vakuuden voimassaoloa vastaavasti. Toimittaja vastaa vakuuskustannuksista. Vakuutta voidaan vähentää Toimittajan vaatimuksesta sitä mukaan kun elintarvikkeiden toimituksia tapahtuu. Määritellään tarkemmin tarjouspyynnössä. Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin: Maksu suoritetaan tavaravaihtona. Interventiovarastoissa tämän tarjouspyynnön mukaista hankintaa varten oleva interventiomaitojauhe täyttää julkisen varastoinnin rasvattoman maitojauheen laatuvaatimukset (komission asetus (EU) 1272/2009). Asetuksen (EU) N:o 807/ artiklan 2 kohdan 1. ja 3. alakohdassa säädetään, että vuoden 2012 jakelusuunnitelman osalta rasvaton maitojauhe on poistettava interventiovarastoista välisenä aikana. Maitojauhe on noudettavissa edellä mainittuna aikana Hollannissa sijaitsevasta interventiovarastosta. Varaston tarkka sijaintiosoite ilmoitetaan tarjouspyynnön yhteydessä. Luovutettavat tonnit selviävät myöhemmin. Tarkempi luovutusaikataulu sovitaan tehtävässä hankintasopimuksessa. Rahoitus- ja maksuehdot määritellään tarkemmin tarjouspyynnössä. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto: Vastuullisen tarjoajan tulee olla sopimusaikana oikeushenkilö. Tarjoajan tai ryhmittymän on osoitettava hankintayksikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevien sekä muiden vaatimusten täyttyminen. Tarjoajan on ilmoitettava minkä osan sopimuksista se aikoo antaa kolmansille sekä ehdotetut alihankkijat. Tällainen ilmoitus ei rajoita pääasiallisen tarjoajan vastuuta hankinnan toteuttamisesta. Ryhmittymää ja alihankkijoita koskeva selvitys annetaan varsinaisen tarjouksen yhteydessä. Muut erityisehdot Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: kyllä Kuvaus : Hankinnassa noudatetaan JYSE 2009 TAVARAT yleisiä sopimusehtoja niiltä osin kuin tarjouspyynnössä ja hankintailmoituksessa ei toisin määrätä. Osallistumisehdot Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tarjoajalla on elinkeinotoiminnan harjoittamisoikeus ja tarjoaja on rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin (kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin) Euroopan Unionin jäsenmaassa tai GPA-sopimuksen piirissä olevassa maassa. Tarjoajan on ilmoitettava osallistumishakemuksessa kotipaikka ja rekisteröitymistiedot (Y-tunnus tai vastaava) tai sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen ilmoitus tai todistus elinkeinotoiminnan harjoittamisesta tai toimilupa tai järjestön jäsenyyttä koskeva todistus, jossa osoitetaan oikeus palvelun tuottamiseen sijoittautumismaassaan. Osallistumisehtona on että organisaatiota tai sen johtohenkilöä taikka edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu lainvoimaisella tuomiolla hankintalain (Laki julkisista hankinnoista 348/2007) 53 :ssä luetelluista rikoksista. Hankintayksikkö sulkee tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota koskee hankintalain 54 :ssä mainitut muut poissulkemisperusteet. 3/6

4 4/6 III.2.2) III.2.3) Hankintayksikkö tarkastaa osallistumisedellytykset laillisten esteiden varalta ja varaa mahdollisuuden pyytää lisäselvityksiä tarjoajalta. Hankintayksikkö voi tarvittaessa pyytää kelpoisuusehtojen täyttymistä koskevat todistukset ja asiakirjat nähtäväksi tarjouskilpailun aikana kaikista osallistumisehtoihin liittyvistä vaatimuksista. Ehtojen tulee täyttyä ryhmittymän kaikkien osapuolten osalta. Mikäli tarjoaja antaa palvelun osia alihankkijoiden tehtäväksi on ehtojen täytyttävä alihankkijoiden osalta. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Täyttäkää hankintailmoituksen liitteenä oleva osallistumishakemuslomake. Lomake on saatavilla hankintailmoituksen yhteydessä osoitteessa tai pyytämällä sähköpostiosoitteesta Ehdokkaan tulee olla täyttänyt velvollisuutensa suorittaa sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen, lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut jos ehdokas on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Edellytetään että tarjoajan edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta. Tarjouskilpailun voittajan on esitettävä tarvittavat todistukset ennen sopimusneuvotteluiden aloittamista. Ehdokkaan on pyynnöstä toimitettava tarjoajan tilinpäätöstiedot enintään viimeiseltä kolmelta tilikaudelta. Ehdokkaan taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen (luottotiedot) tulee olla tarkistettavissa. Hankintayksikkö tarkastaa tiedot hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Ehdokkaan on tarvittaessa toimitettava luottotietoja arvioivalle laitokselle arvion laatimisessa tarpeelliset tiedot. Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Edellytämme että ehdokas on suorittanut lakisääteiset vero-, eläke- ja sosiaaliturvamaksunsa sekä suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan. Ehdokkaaalla tulee olla riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hankinnan kohteena oleva toimitus. Mikäli ehdokkaan vuosiliikevaihto on alle EUR on tarjoajan esitettävä suunnitelma ja perustelut siitä miten toimituksen ja toimittajavastuiden rahoitus ja vakuudet järjestetään. Ehdokkaan luottokelpoisuusluokituksen tulee olla tarkistettavissa ja sen on oltava yhtä hyvä tai parempi kuin Asiakastiedon (tai muu vastaava) Rating Alpha-taso 'tyydyttävä A+' tai vastaava ulkomainen luokitus. Mikäli luokitus on alhaisempi on ehdokkaan oma-aloitteisesti liitettävä hakemukseen selvitys ja perustelut riittävästä taloudellisesta suorituskyvystä tältä osin. Jos ehdokkaat tarjoavat ryhmittymänä on niillä oltava sopimuksenaikaista toimittamista koskevat keskinäiset sopimukset tai muu sitova selvitys tarjouksen jättöhetkellä. Ehtojen tulee täyttyä ryhmittymän kaikkienosapuolten osalta. Mikäli ehdokas antaa palvelun osia alihankkijoiden tehtäväksi on ehtojen täytyttävä alihankkijoiden osalta. Todistukset ja selvitykset on toimitettava pyydettäessä ryhmittymän osapuolista ja alihankkijoista. Tekninen suorituskyky Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Täyttäkää hankintailmoituksen liitteenä oleva osallistumishakemuslomake. Lomake on saatavilla hankintailmoituksen yhteydessä osoitteessa tai pyytämällä sähköpostiosoitteesta Tarjoajalla tulee olla riittävät tekniset edellytykset ja laadunvarmistusmenettelyt toimittaa hankinnan kohteena olevat tavarat. Tarjouksen yhteydessä on toimitettava luettelo hankinnan kohdetta vastaavista toimituksista viimeiseltä kolmelta vuodelta. Luettelosta tulee kunkin referenssin osalta käydä ilmi toimituksen arvo, ajankohta ja vastaanottajatiedot. Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): 1) Ehdokkaalla on oltava vähintään kaksi (2) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä ja hankintayksikön on voitava todentaa hyväksyttävän toimituksen ilmoitettujen yhteystietojen perusteella. 4/6

5 5/6 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Vastaavaksi palveluksi katsotaan laajuudeltaan, toimitusolosuhteiltaan ja sisällöltään samansuuruiset kansalliset ja kansainväliset toimitukset, joissa ehdokas on ollut päävastuullinen tai erittäin merkittävä toimija: 2) Toimituskyky: Ehdokkaan on pystyttävä toimittamaan 50 % hankittavasta elintarvikkeiden määrästä toukokuun 2012 loppuun mennessä. Loppujen elintarvikkeiden toimitukset voivat alkaa aikaisintaan elleivät sopijapuolet erikseen toisin sovi. Loppuerien tulee olla kokonaisuudessaan toimitettu syyskuun 2012 loppuun mennessä tai erikseen sovittaessa mennessä. Em. edellytykset ovat ehdokkaan toimituskykyä koskevia vaatimuksia, varsinaiset toimitukset määritellään tarkemmin tarjouspyynnössä ja sopimuksessa. Tietoa varatuista hankintasopimuksista Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä IV kohta: Menettely IV.1) Menettelyn luonne IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) Menettelyn luonne Nopeutettu rajoitettu menettely Perustelut nopeutetun menettelyn valinnalle: Nopeutetun menettelyn valinnan perustelut: Hankinta perustuu Euroopan komission vuosittain vahvistamaan tukiohjelmaan, jonkasisältö on hankintayksikön tiedossa vasta asetuksen julkaisuajankohtana. Ohjelmassa asetetun interventiotuotteiden käytön määräaikojen vuoksi on normaalien julkisten hankintojenmääräajan noudattaminen kiireen vuoksi mahdotonta. Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana Ratkaisuperusteet Ratkaisuperusteet Alhaisin hinta Tietoa sähköisestä huutokaupasta Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei Hallinnolliset tiedot Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero: Dnro 1716/34/2011 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin ei Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika :00 Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia suomi. 5/6

6 6/6 IV.3.7) IV.3.8) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa Tarjousten avaamista koskevat ehdot VI kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä Viittaus hankkeeseen (hankkeisiin) ja/tai ohjelmaan (ohjelmiin): EU:n ruoka-apuohjelma yhteisön vähävaraisille. Lisätiedot Hankintayksikkö tarkastaa osallistumisedellytykset ja lähettää tarjouspyynnön sähköpostilla kaikille edellytykset täyttäville ehdokkaille. Hankintaa koskevat päätökset ja tarjouspyynnöt toimitetaan ehdokkaille sähköisesti osallistumishakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ehdokkaan katsotaan hyväksyneen päätösten sähköisen tiedoksiannon sähköisen yhteystiedon antamisella. Ilmoittakaa hakemuksessa sähköpostiosoite tiedoksiantoa varten. Osallistumishakemus on toimitettava määräaikaan mennessä sähköpostilla osoitteeseen Mainitkaa viestissä hankinnan viite Dnro 1716/34/2011. Hakemus on tehtävä osallistumishakemuslomakkeella ja toimitettava yleisesti saatavilla olevalla ohjelmalla luettavassa muodossa, esimerkiksi pdf-muoto. Maaseutuviraston yhteyshenkilö hankinta-asiassa on Outi Nieminen. Muutoksenhakumenettelyt Muutoksenhakuelin Markkinaoikeus PL 118 FI Helsinki SUOMI Sähköpostiosoite: Puhelin: Internet-osoite: Faksi: Muutoksenhaku Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta Tämän ilmoituksen lähettämispäivä: /6

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349809-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131220-2012:text:fi:html FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277097-2013:text:fi:html Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut 1/9 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370982-2012:text:fi:html FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Koivuhaan Palvelukeskus Oy, Mäntynäädänkatu 6, Yhteyshenk.

Lisätiedot

FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS. Palvelut

FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS. Palvelut 1/5 FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS Palvelut I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Kuopion kaupunki,

Lisätiedot

FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Kemin kaupunki, Keskuspuistokatu 6-8, Yhteyshenk. Tilapalvelu,

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136592-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S 174-232471

FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S 174-232471 232471-2008-ES Comunidades Europeas Servicios Procedimiento restringido 1/1 FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S

Lisätiedot

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut

E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 E-Bilbao: Vastaanottopalvelujen toimittaminen 2008/S 139-185317 Hankintailmoitus Palvelut Osa I: Hankintaviranomainen I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et): Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus

Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256. Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140256-2015:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehtipalvelut 2015/S 079-140256 Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus Tähän

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS

APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS APUVÄLINEIDEN OSTO-OPAS Sai-Lab ry Oppaan toimitus Eeva Eloranta-Jokela Ulkoasu ja taitto Tiina Åsenbrygg MultiPrint Oy, Helsinki 2007 Lukijalle Kädessäsi on uudistettu painos Sai-Lab ry:n laatimasta

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE

Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE Kyh 22.11.2011 125 Kyh liite 2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAI- SEN HANKINTAOHJE SISÄLLYS I YLEISTÄ HANKINNOISTA 1. Hankintaohjeiden tarkoitus 3 2. Käsitteitä 3 II HANKINTAPROSESSI 3. Hankintaprosessi eli

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot