VASTAUS ALOITTEESEEN HARMAAN TALOUDEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMISEKSI JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAOHJELMAN KÄYTTÖÖN OTTAMISEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VASTAUS ALOITTEESEEN HARMAAN TALOUDEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMISEKSI JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAOHJELMAN KÄYTTÖÖN OTTAMISEKSI"

Transkriptio

1 VASTAUS ALOITTEESEEN HARMAAN TALOUDEN VAIKUTUSTEN SELVITTÄMISEKSI JA HARMAAN TALOUDEN TORJUNTAOHJELMAN KÄYTTÖÖN OTTAMISEKSI 1699/10/2014 KH 263 Valmistelu ja lisätiedot: hankintapäällikkö Tuure Marku, , rahoitusjohtaja Raija Vaniala, , Valtuutettu Markus Hammarström ja 41 muuta allekirjoittajaa ovat teh neet aloitteen harmaan talouden vaikutusten selvittämiseksi ja har maan talouden torjuntaohjelman käyttöön ottamiseksi. Aloitteessa todetaan, että kunta- ja valtio-organisaatioiden on kat sotta va, ettei yhteiskunnan varoin tueta toimintaa, jossa vältetään veroja tai poljetaan työntekijöiden oikeuksia eikä hankintapäätöksellä suo sita tällaista toimintaa harjoittavia yrityksiä lakia noudattavien kus tannuk sel la ja vääristetä kilpailuasetelmia markkinoilla. Aloitteessa ehdotetaan, että Porvoon kaupunki selvittää harmaan talou den vaikutukset toiminnoissaan, ryhtyy toimenpiteisiin harmaan ta lou den vaikutusten poistamiseksi toiminnoistaan sekä laatii ja ottaa toi min nas saan käyttöön harmaan talouden torjuntaohjelman. Harmaan talouden ennaltaehkäisy voi aloitteen mukaan tapahtua ha vaitse mal la tarjoajien lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönnit, bul vaa nijär jes te lyt, kevyen taserakenteen ja lyhyen elinkaaren yritykset sekä ali han kin ta ket ju tuk seen liittyvät riskit. Vastauksena aloitteeseen todetaan seuraavaa: Aloite on tärkeä ja ajankohtainen. Harmaan talouden ongelma kasvaa kansainvälistymisen myötä. Talousrikollisuus ja harmaa talous ovat kasvavassa määrin ammattimaista ja järjestäytyneen ri kol li suuden kont rol loi maa toimintaa. Monimutkaisten yritys- ja kon ser ni raken tei den käyttö talousrikoksissa on yleistynyt. Julkisen sektorin ja kuntien toiminnan rahoitus perustuu laajasti ve rotu loi hin. Kaupungin tuloista valtaosa on yritysten ja yk si tyis hen ki löiden maksamia veroja. Kaupungin toiminnan perusedellytys on, että ve ro ra hoi tus säilyy vakaana ja kasvaa, koska vain siten kunnalliset pal ve lut voidaan turvata. Harmaan talouden käsite on laaja. Harmaaseen talouteen luetaan usein verosuunnittelu, veronkierto ja veropetokset. Verosuunnittelu ja ve ron kier to voivat sinänsä olla voimassa olevien lakien mukaisia, vaikka ovat kin moitittavia. Verottaja voi puuttua verosuunnittelun

2 keinoihin ja mää rä tä jälkiveroja tai veronkorotuksia. Verorikokset ja veropetokset ovat lainvastaisia. Hankintalaki, tilaajavastuulaki ja hankintaohjeet Harmaan talouden torjuntaa ohjataan jo nykyisellään lukuisin lainsää dän nön velvoittein. Kaupungin hankintatointa ohjaavat han kin tala ki, tilaajavastuulaki ja kaupungin omat hankintaohjeet. Kaupungin han kin nois sa selvitetään tarjoajan soveltuvuus hankintalain mu kaises ti. Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käy tet täes sä velvoittaa kaupunkia varmistamaan, että tarjoajat täyttä vät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa. Tilaajavastuulain mukaan kaupunki on velvollinen selvittämään, onko tar joa ja merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvon li sä vel vol lis ten rekisteriin. Lisäksi tulee selvittää, onko tarjoaja mak sa nut veronsa, ottanut eläkevakuutukset ja suorittanut elä ke vakuu tus mak sut sekä minkälaista työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Porvoon kaupungin hankintaohje pitää sisällään ohjeet ti laa ja vas tuulain mukaisen menettelyn huomioimisesta osana hankintaprosessia ja sopimuskaudella. Hankintapalvelut valvoo keskitettyjen han kin tojen osalta tilaajavastuulain mukaisten selvitysten toimittamista määrä ajois sa ja niiden vaatimusten mukaisuutta hankintaprosessissa ja so pi mus kau del la. Toimialakohtaisten hankintojen osalta valvonnasta ken täl lä ja sopimuskaudella vastaa tilaava yksikkö. Vaatimusten mukai set tiedot, todistukset ja selvitykset on toimitettava myös mah dollis ten alihankkijoiden osalta. Sopimuskaudella toimittajan on esi tet tävä kaupungille tilaajavastuulain mukaiset todistukset ja selvitykset pyyn nös tä tai vähintään kerran vuodessa. Hankintalakia koskevan oikeuskäytännön mukaan alihankintaa ei voi da kokonaan kieltää. Sen sijaan alihankkijoiden ketjuttamisen kieltä mi sen on tulkittu olevan mahdollista. Alihankintaketjun kieltämisellä voi daan vaikuttaa siihen, että hankinnan yhteydessä alihankintaketjut ei vät veny liian pitkiksi ja toimittajien valvonta näin vaikeudu koh tuutto mas ti. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin käytettävä harkinnan mukaan, joissakin tapauksessa ketjuttamisen kieltäminen voi rajata kilpai lua tarpeettomasti tai estää koko hankinnan toteuttamisen ko konai suu des saan. Kaupungin hankinnoissa alihankintaketju ei nor maalis ti ole kahta porrasta pidempi, ts. valitulla toimittajalla voi olla alihank ki ja, mutta alihankkijan alihankkija ei enää ole mahdollinen. Jois sa kin tilanteissa esimerkiksi rakennusurakoissa myös kol mi portai nen alihankintaketju on perusteltua. Tarpeen mukaan kaupunki voi kiel tää tiettyjen alihankkijoiden käyttämisen, jos niiden toiminnassa on epäselvyyksiä. Hankintoihin liittyvä ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksyminen tai sulke mi nen pois kilpailusta tapahtuu eri tavoin hankintamenettelyn luon-

3 tees ta riippuen. Toimittajien soveltuvuuden eli kelpoisuuden arviointi mer kit see sen selvittämistä, onko toimittajalla tekniset, taloudelliset tai muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Soveltuvuuden arvioin nin yksityiskohtaiset perusteet on määritelty hankintalaissa. Ehdo kas tai tarjoaja voidaan sulkea pois kilpailusta myös ti laa ja vas tuulain mukaisin perustein. Tällä pyritään torjumaan harmaata taloutta. EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen kohdalla hankintalaissa on ero tel tu tilanteet, joissa ehdokas tai tarjoaja on ehdottomasti sul jet tava pois kilpailuista. Syynä on tällöin lähinnä talousrikollisuus. Näiden pe rus tei den käyttäminen edellyttää lainvoimaista tuomiota. Ehdottomista sulkemistilanteista hankintalaissa erotetaan tapaukset, jois sa pois sulkeminen on hankintayksikön harkinnassa. Yritysten har kin nan va rai nen sulkeminen tulee tehdä hyvän hallinnon pe ri aattei den mukaisesti. Lain tarkoittamien sulkemisperusteiden so vel tuvuut ta arvioitaessa on otettava huomioon muun muassa se, kuinka kau an tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä on kulunut. Eh dokkai den tai tarjoajien liian tiukka karsinta voi johtaa markkinoilta saa tavan hyödyn menettämiseen ja se voi olla myös yrityksiä syrjivää. Työ- ja elinkeinoministeriössä on vireillä tilaajavastuulain päi vit tä miseen liittyviä hankkeita. Myös ne tulevat tulevaisuudessa vai kut tamaan harmaan talouden torjuntaan ja siihen keinovalikoimaan, joka on hankintayksiköiden käytössä tässä työssä. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus Veronumeromenettelyyn siirtyminen oli ensimmäinen vaihe ra kennus alan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä hallitusohjelmaan sisäl ty vis tä lainsäädäntötoimenpiteistä. Veronumero-menettelyyn ei kui ten kaan yksinään arvioida mahdollistavan riittävän tehokasta valvon taa. Sen lisäksi on tarpeen ottaa rakennustyömailla käyttöön työn te ki jöi tä ja rakennusurakoita koskeva uusi tie don an to vel vol lisuus. Tämän vuoksi rakentamiseen liittyvää tietojen antamista Ve rohal lin nol le lisätään alkaen. Tiedonantovelvollisuus ja annettavat tiedot kohdistuvat ra ken nus työmaal la tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liit ty vään toimintaa sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työn te ki jöi hin. Tiedonantovelvollisuuden euromääräinen alaraja on euroa. Urakkatietoina on ilmoitettava urakkasopimusta koske vaa tietoa (esim. sopimusosapuolet, kokonaissumma, kesto) ja urak ka so pi muk seen liittyvä tapahtumatieto (esim. laskutettu määrä). Ku kin tilaaja ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle, keneltä on ti lannut rakentamispalveluita. Urakkatietojen lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työs kente le vis tä henkilöistä annetaan työntekijätiedot työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Tiedot annetaan myös itsenäisistä amma tin har joit ta jis ta. Työntekijätiedot annetaan työmaittain pää to teut ta-

4 jan kautta. Kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan pää toteut ta jal le joka toimittaa tiedot kuukausittain Verohallinnolle. Kaupunkikonsernissa tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvaa raken nut ta mis toi min taa toteuttavat Toimitilajohto, Tilapalvelut, Kun tatek niik ka, Liikuntapalvelut, Vesilaitos, Vammaispalvelut sekä Porvoon Energia ja A-asunnot. Toimintamalli ja ohjeistus il moi tus vel vol lisuu den täyttämiseksi on suunniteltu ja toteutettu, ja ensimmäinen rapor toin ti Verohallinnolle tehdään 5.9. mennessä. Kaupungin toi mi alojen ja liikelaitosten osalta toteutetaan osittain keskitettyä il moit ta misme net te lyä, tytäryhteisöt huolehtivat itse velvoitteestaan. Harmaan talouden laajuus Harmaan talouden määrän arviointi kaupungin toiminnoissa on haasteel lis ta. Harmaata taloutta voi olla kaupunkikonsernin ulkopuolelta teh dyis sä hankinnoissa. Kaupungin ja liikelaitosten tavara- ja pal velu han kin nat yksityisiltä yrityksiltä konserniyhtiöt ja kuntayhtymät pois lu kien ovat runsaat 50 miljoonaa euroa vuodessa. Investoinnit ovat noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Valtakunnallisesti harmaan ta louden laajuudeksi on arvioitu 5 7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Harmaan talouden torjunnan keinot Harmaan talouden toimijoiden mahdollisuuksia heikentää se, että kau pun ki edellyttää kaikissa hankinnoissa, että toimittajan re kis te ritie dot ovat kunnossa ja että lakisääteisten maksujen suorittamisesta on todistukset. Lakisääteisten maksujen suorittamista valvotaan myös hankintasopimuskaudella. Luottotiedoista saadaan val von ta tieto kuukausittain. Alihankintaketjujen rajoittaminen parantaa myös val von ta mah dol li suuk sia. Tilaajavastuulain perusteella selvitetään lisäksi, minkälaista työ eh toso pi mus ta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Valtion työsuojeluhallinto valvoo työsopimusehtojen noudattamista ja tekee tarkastuksia työmaille. Näistä saadaan palautetta, mikäli työ ehto ja ei ole noudatettu. Verohallinnolle annetaan lukien urakka- ja työtekijätiedot työ maa koh tai ses ti. Toivottavaa olisi, että verottaja kertoisi pa lauttees saan tilastojen lisäksi myös yritysten nimet, mikäli toiminnassa on ollut ongelmia. Ilman tietoa yritysten nimistä kaupungin mah dol lisuu det harmaan talouden torjuntaan jäävät tältä osin puolitiehen. Hankintatilanteessa tarjoajien kelpoisuuden arviointi tehdään käy tettä vis sä olevan asiatiedon, toimittajan rekisteröitymisen ja vi ran omaisto dis tus ten perusteella. Hankintalain keskeinen lähtökohta on kaikkien tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tarjoaja saadaan hy lä tä vain hankintalain tai tilaajavastuulain mukaisilla perusteilla. Pelk kä epäily tai huhu eivät yleensä ole riittävä peruste. Kuitenkin

5 esi mer kik si liian alhainen hinta voi olla merkki vilpillisestä toi min nasta. Tällöin tarjoajalta pyydetään lisäselvityksiä. Tehty han kin ta so pimus voidaan purkaa, jos hankintapäätöksen jälkeen ilmenee, että yri tys on toiminut vilpillisesti tai rikollisesti. Keskeistä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi on lain sää dän nön kehittäminen. Verotuksen karkaaminen matalan ve rotuk sen maihin on ongelma, johon hankintayksikön vai ku tus mah dol lisuu det ovat rajalliset. Suomen yhteisöverokanta alennettiin 20 prosent tiin tämän vuoden alusta, mikä toivottavasti osaltaan vaikuttaa sii hen, että yritysten verot maksettaisiin Suomessa. Harmaan talouden torjunta on Suomen hallituksen kärkihankkeita ja se on hyväksynyt toimintaohjelman harmaan talouden ja ta lous ri kol lisuu den vähentämiseksi vuosina Merkittävä osa oh jelmaan kuuluvista hankkeista on jo käynnistetty. Yhteenvetona todetaan, että kaupungin omaa harmaan talouden torjuntaohjelmaa ei nähdä tarpeellisena, koska harmaan talouden torjuntaa ohjataan jo nykyisellään lukuisin myös kaupunkia koskevin lainsäädännöllisin velvoittein. Kaupunki on sitoutunut harmaan talouden torjuntaan. Liite: aloite Kj: Kaupunginhallitus antaa yllä olevan vastauksenaan Markus Hammar strö min ym. aloitteeseen. Päätös: Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa yllä olevan vastauksenaan Markus Hammarströmin ym. aloitteeseen.

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen

A. Satonen ym. Lähitoimiston perustaminen Kaupunginhallitus 52 10.02.2014 Kaupunginvaltuusto 8 17.02.2014 Valtuustoaloitteita koskeva selvitys 45/00.02/2014 KHALL 10.02.2014 52 Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 5 3 momentin mukaan kaupun gin

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot