LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt ) Maapoliittinen ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018"

Transkriptio

1 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt ) Maapoliittinen ohjelma SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA Yleistä Kaavoitus Maankäyttösopimukset Lunastusmenettelyt Kunnan etuosto-oikeus Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus Rakentamiskehoitus maan hankkiminen kunnalle (MRL 97 ) 4. JOENSUUN SEUTU JA LIPERIN KUNTARAKENNE Aluerakenne Kaupunki maaseutu luokitus (SYKE/YTR) Väestö ja asuminen Rakennuskanta Loma-asutus Palveluvarustus Elinkeinotoiminta Työvoima ja työssä käynti Liikenne Ympäristö ja luonnonvarat Matkailu- ja virkistysalueet 5. HARJOITETTU MAAPOLITIIKKA Maankäyttö- ja kaavoitusohjelma YLEISET TAVOITTEET MAANKÄYTÖLLE Valtakunnallinen maaseutupolitiikka Eheytyvä yhdyskuntasuunnittelu Saaristokunta 7. LIPERIN KUNTASTRATEGIA JA KESKEISET TAVOITTEET Kuntastrategia Elinkeinopolitiikka Palvelurakenne Kaavoitus Toiminnalliset tavoitteet Seudulliset ja ympäristölliset tavoitteet 1

2 8. TONTTIPOLITIIKKA Omakotitontit Rivi- ja kerrostalotontit Teollisuus- ja työpaikka- sekä liiketontit 9. METSÄTALOUSALUEET JA MAA-AINEKSET 10. KAAVOITUS Maakuntakaavoitus Yleiskaavoitus Asemakaavoitus Ranta-asemakaavoitus 11. VIESTINTÄ 12. MAAPOLIITTISEN OHJELMAN SEURANTA 13. VIITTEET 14. LIITTEET

3 2. JOHDANTO Liperin kunta on hyväksynyt 2011 kunnan maankäyttö- ja kaavoitusohjelman vuosille Ohjelmassa on määritelty kunnan periaatteet ja keskeiset toiminnat, jolla maankäyttöä ja kaavoitusta ohjataan ja hoidetaan. Kuntaa kehitettäessä maapoliittiset työkalut ovat nousseet entistä merkittävämpään osaan. Tämä johtuu mm. siitä, että Joensuun seudun väkilukuennusteet ovat entistä suuremmat. Joensuun seudulla on monia haasteita ja hankkeita, jotka vaativat myös yhteistä maankäytöllistä näkemystä, mutta myös Liperin kunnan omien tavoitteiden linjaamista. Valtuustokaudella on toisaalta itsekkäästi ja toisaalta ennakoivasti paneuduttava mahdolliseen valtiovallan tahdon toteutumiseen eli meidän tulee linjata, mitkä palvelut halutaan ehdottomasti säilyttää Liperin kunnan alueella ja missä. Valtiovallan nopeassa aikataulussa on hyvä tunnistaa haluttu päämäärä! Suunnittelumme vaikeuskerroin on muuttunut lähipalvelumäärityksestä kuntapalvelumääritykseksi. Ydinkysymys on siis, mitkä palvelut ovat meille liperiläisille erityisesti tärkeitä ja missä tuotettuina. (Talousarvio 2013 kunnanjohtajan katsaus) Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Hyvä tapa varmistaa maapolitiikan keinojen linjakas ja tehokas hyödyntäminen on laatia maapoliittinen ohjelma. Maapoliittisia tavoitteita ovat muun muassa: hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen. Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin asukkaille ja uusille päättäjillekin. Tämän ohjelman tarkoituksena on selkeyttää kunnan päätöksentekoa maapoliittisissa asioissa. Keskeisin muutos aiempaan ohjelmaan on maapolitiikkaa ohjaavien ohjelmien jakaminen kahteen osaan, jotka ovat: Liperin kunnan maapoliittinen ohjelma, joka käsitellään valtuustokausittain sekä maankäytön toteuttamisohjelma, joka päivittyy vuosittaisen taloussuunnittelun yhteydessä. Maapoliittinen ohjelma hyväksytään kunnanvaltuuston päätöksellä ja maankäytön toteuttamissuunnitelma kunnanvaltuustossa vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä (tai sen sisällä). Käytännön maankäytön toiminnoista vastaavat kunnanhallitus, tekninen lautakunta ja kunnan viranomaiset hallintosäännön mukaisesti. Kunnanhallituksen asettama maankäytön ohjausryhmä on keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen työryhmä, jonka kautta maankäyttöä koskevat keskeisimmät asiat kulkevat. Maankäytön ohjausryhmä toimii maakäyttöä koskevan päätöksenteon tukena ja kokoontuu määrämuotoisesti 4-5 kertaa vuodessa. 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA Yleistä Maapolitiikalla tarkoitetaan julkisen sektorin suorittamaa maan hankintaa, luovutusta ja hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden kehittämistä. Maapolitiikka on kaavoituksen ohella peruskeino, joilla kunta ohjaa ja luo edellytykset halutun yhdyskuntarakentamisen muodostumiseen. Tavoitteena on huolehtia siitä, että maata on jatkuvasti saatavissa kohtuuhintaan eri yhdyskuntarakentamistarkoituksia varten, sopivilta paikoilta ja sopivana ajankohtana. Tavoitteilla pyritään luomaan pelisäännöt rakentamiselle ja samalla varmistamaan, että kunnan asettamat 3

4 asumista, elinkeinoja, palveluja ja ympäristöä koskevat tavoitteet voidaan toteuttaa. Parhaiten tässä onnistutaan, jos kunta omistaa suunnittelun ja tulevan rakentamisen kohteena olevat alueet. Kunnan maanomistus kaavoitettavaan maahan luo edellytykset sille, että kunta pystyy tarjoamaan rakennustontteja maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti elinkeinoelämän ja asuntopolitiikan tarpeiden mukaisesti, sekä turvaamaan myös tarvittavat ulkoilu- ja virkistysalueet ja tarvittaessa myös suojelemaan arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet. Aktiivisella ja tarpeeksi ajoissa hoidetulla maanhankinnalla kunta pystyy myös kohtelemaan maanomistajia tasapuolisesti sekä estämään maakeinottelun. Tärkeimmät maapoliittiset menetelmät kunnan ohjaavan aseman säilyttämiseksi Liperissä ovat aktiivinen ja suunnitelmallinen maan hankkiminen yhdyskuntarakentamista varten sekä tarvittaessa maankäyttösopimuksien tekeminen. Kaavoitus Maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kaavoituksella. Kaavoitusjärjestelmä jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavamuotoja ovat maakuntakaava ja yleiskaavat. Asemakaavat ovat kuntakohtaisia detalji- eli yksityiskohtaisia suoraan rakentamista ohjaavia kaavoja. Liperin kaikkea maankäyttöä ohjataan kaavoilla. Kunnalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia kaavojen ajanmukaisuudesta. Koko kuntaa koskee Joensuun seudun yleiskaava 2020 ja sitä täydentävät kunnan osayleiskaavat. Osayleiskaavoja on voimassa kunnan kasvu- ja ranta-alueilla. Taajamissa osayleiskaavat ohjaavat yksityiskohtaista asemakaavoitusta. Liite 1 Kaavoitusjärjestelmä Maanhankinta vapaaehtoinen kiinteistökauppa Kunnan tärkein maanhankintamuoto on vapaaehtoinen kiinteistökauppa. Riittävä raakamaa varmistaa oikea-aikaisen asemakaavoituksen sekä käyttöönoton ja rakentamisen. Raakamaa tarkoittaa lähitulevaisuudessa mahdollisesti asemakaavoitettavaa maata. Maankäyttösopimukset Maankäyttösopimuksilla tarkoitetaan kunnan ja maanomistajan välillä tehtävää yksityisoikeudellista sopimusta muun kuin kunnan omistaman maan kaavoittamisesta ja kaavan toteuttamisesta. Yksityisen omistamaa maata kaavoitettaessa varmistetaan aina maankäyttösopimuksen tarpeellisuus ja selvitetään mitä kustannuksia kaavan toteuttaminen aiheuttaa kunnalle ja mitä hyötyä maanomistaja kaavasta saa. Pääpaino on kuitenkin edelleen kunnan oman maan kaavoittamisessa ja yksityisen omistamaa raakamaata kaavoitetaan vain erittäin perustellusta syystä. Tyypillinen sopimus sisältää asemakaavan toteuttamisen vastuujaon, osapuolten oikeudet ja velvoitteet sekä kustannusten jaon. Lisäksi sovitaan yleisten alueiden alueluovutuksista tai mahdollisista aluevaihdoista. Lunastusmenettelyt Kunta voi lunastaa maata eri tarpeita varten maankäyttö- ja rakennuslain, lunastuslain (LunL 603/1977) ja kiinteistönmuodostuslain (KmL 554/1995) nojalla. Lunastaminen voi tapahtua joko suoraan lain nojalla tai kunnan saatua lunastusluvan asianomaiselta ministeriöltä. Lunastamisen yhteydessä maanomistajalle maksettava hinta vastaa kohteen täyttä arvoa. Lunastettavat alueet ovat yleensä yhdyskuntarakentamista varten välttämättömiä alueita. Lunastuksen käyttämisestä päättää kunnanhallitus. Tavoitteena tulee olla kuitenkin vapaaehtoiset kaupat. Lisäksi lunastusta voidaan käyttää myös sellaisissa tapauksissa, joissa tontin osat kuuluvat eri omistajille eikä sopimusta osien myynnistä ole onnistuttu saamaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lunastaminen ei vähennä eikä lisää maanomistajan omaisuutta. Edellä kuvattua lunastusoikeutta 4

5 voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi maakeinottelun estämiseksi, mikäli vapaaehtoisia kauppoja ei saada syntymään. Kunnan etuosto-oikeus Etuostolaki (EOL 608/1977) antaa kunnalle kiinteistökaupassa mahdollisuuden mennä ostajan sijaan, silloin kun kaupan kohteena oleva alue tarvitaan yhdyskuntarakentamiseen taikka virkistysja suojelutarpeita varten. Etuosto-oikeus koskee yli 5000 m2:n suuruisia alueita. Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus Ensimmäisen asemakaavan mukaiseen katualueeseen liittyy katualueen ilmaisluovutusvelvollisuus. Kunnalla on oikeus saada maanomistajalta haltuunsa ja käyttöönsä korvauksetta katualue tietyin ehdoin. Ilmaisluovutusvelvollisuudesta on säädetty tarkemmin maankäyttöja rakennuslaissa (MRL 104 ja 105 ). Rakentamiskehotus maan hankkiminen kunnalle (MRL 97 ) Kunnalla on oikeus lunastaa rakentamiskehotusmenettelyn jälkeen rakentamattomaksi jäänyt tontti. Kehotuksen tarkoituksena on tehostaa voimassa olevan asemakaavan toteuttamista. Asemakaava- alueella, kaavan oltua voimassa vähintään kaksi (2) vuotta, kunta voi antaa rakentamiskehotuksen. Kehotus voidaan antaa, jos kaavassa osoitetusta rakennusalasta ei ole käytetty vähintään puolta tai rakentaminen ei ole pääasiassa kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaista. Rakentamiskehotusta ei kuitenkaan saa antaa, jos tontille saisi rakentaa enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen ja tontilla on jo olemassa asuinrakennus 4. JOENSUUN SEUTU JA LIPERIN KUNTARAKENNE Aluerakenne Liperin kunta kuuluu osana Joensuun seutukuntaan, sen yhdistää Joensuuhun valtatie 9, rautatieyhteys, Oriveden (Pyhäselkä) vesistö ja Ylämyllyn taajamarakenne. Joensuu on toisaalta kuten muukin seutukunta osana vanhaa Suur-Liperiä, Liperin emäpitäjää. Kunnan rakenteellisen rungon muodostavat sen kolme taajamaa: Kirkonkylä, Viinijärvi ja Ylämylly. Taajamakolmiota yhdistävät seututiet 482, 476 ja valtatie 9. Kyläalueina voidaan mainita (SYKE/YKR) Ahonkylä, Käsämä, Vaivio, Härkinvaara, Salokylä, Mattisenlahti, Puromäki ja Roukalahti. Luokituksen mukaisia pienkyliä ovat Leppilampi, Risti- Kaatamo, Leppälahti-Kolehmala, Tutjunniemi. Kyläyhteisöllisesti kylät ovat rekisteröityneet hiukan tästä poikkeavasti. Liite 2 aluerakennekartta A Kaupunki-maaseutu luokituksen mukaisesti aluejako (SYKE/YKR) Liperin osalta menee seuraavasti: Ylämylly luokitellaan kaupungin (Joensuun) kehysalueeksi ja sen ympäristö on Viinijärveä ja Vaiviota myöten kaupungin läheistä maaseutua. Tämän ulkopuolista vyöhykettä kuvataan ydinmaaseuduksi, johon mm. kirkonkylä kuuluu. Leppilammen, Kaatamon, Telmonsaaren (p.o. Liperinsalo) ja Tutjunniemen alueita kuvataan harvaan asutuksi maaseuduksi. Seudun keskuskaupunkina on Joensuu, joka on Pohjois-Karjalan maakunta- ja hallinnollinen keskus. Suurin osa maakunnan asutuksesta on keskittynyt Joensuun seudulle. Liperi on osana seutukuntaa vastuullinen ja aktiivisesti seutuyhteistyötä tekevä kunta. Toiminta korostuu maankäytöllisesti maakuntakaavoituksessa, seutuhallinnossa, liikennesuunnittelussa ja jätehuollossa. Liperissä koetaan tärkeäksi profiloitua kuntana omaleimaiseksi maaseutukunnaksi, jossa voidaan tarjota asukkaille viihtyisiä asuinpaikkoja niin taajamista, maaseutualueilta kuin rannoiltakin. Profilointia edistetään aktiivisella maankäyttöpolitiikalla, elinkeinopolitiikalla, suunnitelmallisuudella, verkostojen rakentamisella. 5

6 Liite 3 aluerakennekartta B Väestö ja asuminen Liperin hallinnollisen alueen maapinta-ala on 1 161,23 km2, josta 434,33 km2 on vesistöä. Asukastiheys on 17.1 henkilöä/km2 Kunnan maa-alueiden yhteinen rantaviiva on noin km. Joensuun seudun väkiluku on henkeä (6/2014), se on 68.5 % Pohjois-Karjalan väkimäärästä. Kasvava Joensuun seutu on toistaiseksi onnistunut hidastamaan maakunnasta poismuuttoa. Pohjois-Karjalan väkiluku väheni vuosien yhteensä 5855 hengellä, mutta Joensuun seutu kasvoi yhteensä 5306 hengellä. Joensuun seutuun kuuluvat maankäytöllisessä tarkastelussa Joensuun lisäksi Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi. Liperin väkiluku tarkasteluvuosina kasvoi 918 hengellä. Liperin osuus Joensuun seudun väestöstä on 11.0%. Väestömäärä kesäkuussa 2014 oli henkeä. Tilastokeskus (v.2012) ennustaa Liperin väestömääräksi (v. 2020) ja (v. 2040) henkeä. Kuntastrategian mukainen vuosittainen väestökasvu olisi noin 0.5 %. Asemakaavoitettujen taajamien (Kirkonkylä, Viinijärvi ja Ylämylly) alueen asukasmäärä on noin 55.8% koko kunnan väestöstä. Kylien ja haja-asutusväestön osuus on noin 44.2 %. Tilastollisesti Liperin suuralueiden väestön asukasmäärät ovat: Kirkonkylä 3796 hlöä, Viinijärvi 2678 hlöä ja 5801 henkilöä. Liite 4 asutus kartalla Loma-asutus Kunnan kyläasutus ja loma-asutus ovat aikojen kuluessa muodostuneet suurelta osin ranta-alueille. Rakennemuutoksen myötä kylien väestö on vähentynyt ja asutus on osittain muuttunut lomaasuntokäyttöön. Varsinainen rannoille suuntautunut loma-asuntomäärä on Liperissä maakunnan kärkeä, mutta sen kasvu on ollut maltillista. Noin 10 loma-asuntoa muuttuu kunnassa ympärivuotiseen asumiskäyttöön. Liperissä kehitys nähdään positiivisena ilmiönä, joka tukee kylien toimintarakenteita ja perinteistä maaseudun tuotantorakennetta, maa- ja metsätaloutta sekä matkailua. Vuosi Liperi Joensuun seutu Liite 5 loma-asutus kartalla Palveluvarustus Terveys- ja sosiaalipalvelut (täydentyy) Koulutuspalvelut (täydentyy) Kaupalliset palvelut (täydentyy) Liite 6 päivittäistavaramyymälät 2012 Hallinnolliset palvelut (täydentyy) Elinkeinotoiminta Liperin työpaikat ja niiden osuus Joensuun seutukunnassa: teolliset työpaikat (v.2012) 517, osuus 5,7% majoitus- ja ravitsemuspalvelut(v.2010) 82, osuus 5,6% koulutus (v.2010) 247, osuus 5,5% terveys- ja sosiaalipalvelut (v.2010) 974, osuus 10,6% Väestön suhteellinen osuus seutukunnasta on noin 11 %. Tilastokeskuksen mukainen elinkeinorakenne Liperissä (v. 2010) ja sen osuus kunnan elinkeinotoiminnasta (työpaikkoina) 6

7 terveys- ja sos.palv osuus 20,6% (Q) teollisuus ja kaivost. 803 osuus 15,9% (B-E) koulutus ja julk.hallinto 667 osuus 13,2% (P,O) kauppa, majoitus-, ravitsemusp. 622 osuus 12,3% (G,I) maa-, metsä-, kalat. 481 osuus 9,5% (A) inform. ja tieteell.t 453 osuus 9,0% (J,M,N) rakentaminen 395 osuus 7,8% (F) kuljetus, varastointi 245 osuus 4,9% (H) muut ja tuntematon 340 osuus 6,8% (K,L,R-U, X) Elinkeinotoiminnan tavoitteet Liperissä Kunnanvaltuusto hyväksyy osaltaan Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman , Joensuun seudun maaseutuohjelman sekä Liperin kunnan maapoliittisen ohjelman Elinkeinotoimikunta osaltaan arvioi neljännesvuosittain oheisten tarkennettujen paikallisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista. Elinkeinotoimikunta huolehtii osaltaan eri toimijoiden kautta edellytysten luomisesta liperiläiselle yrittäjyydelle ja nostaa esiin vaihtoehtoisia toimintatapoja eri tahoille paikallisen elinkeinopolitiikan edistämiseksi. Liperin elinkeino-ohjelman tavoitteita arvioidaan Liperin kunnan etp1, etp2 ja tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä sekä elinkeinoyhtiö Josekin edustajien vierailujen yhteydessä valtuuston kokouksessa tai seminaarissa. Vuosisuunnitelmaan (6 kk) on sijoitettu kuukausittaiset elinkeinotoimikunnan kokoukset / yritysvierailut. Lisäksi yhdessä toteutetaan mm. uusien yritysten teematilaisuuksia, yrittäjien verkostoitumistilaisuuksia, jne. Työvoima v Liperin kunnan työllinen työvoima on 5094 hlöä, 10,4% Joensuun seudun työvoimasta. Liite 7 ja 8 työllinen työvoima 2012 Pendelöinti Joensuu (112 %) ja Outokumpu (104 %) ovat työpaikkaomavaraisia. Tunnettua on Outokummun kaupungin merkittävä panostus teollisuuskylään, jolla panostuksella saatiin korvaavia työpaikkoja kaivostoiminnassa menetetyille työpaikoille. Kontiolahden ja Liperin työpaikkaomavaraisuus on alle 70 % ja Polvijärvenkin alle 80 %. Kontiolahden työllisestä työvoimasta 55 % työllistyy Joensuussa, Liperin vastaava luku on 41 % ja Polvijärvellä 20 %. Liite 9 pendelöinti 2010 Liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmätyön tärkeimmät tavoitteet: Liittää liikenne tehokkaasti muuhun alueen strategiseen kehittämiseen Muodostaa kokonaiskäsitys seudun liikennejärjestelmän kehittämistarpeista Luoda pohja liikennejärjestelmän aiesopimuksen päivitykselle Aktivoida liikenteeseen liittyvää yritys- ja päätöksentekijävuorovaikutusta Liite 10 liikennejärjestelmä, aluetyyppijako Liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuussuunnitelmatyön tavoitteena on toteutusmahdollisuuksiltaan realistisen, mutta sopivasti toimintaa ohjaavan suunnitelman toimenpitein lisätä liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kehittämällä liikenneympäristöä sekä tehostamalla liikennekasvatusta ja valvontaa. Liikenneturvallisuussuunnitelma kokoaa liikenneturvallisuustyön yhdeksi kokonaisuudeksi. Liperin Liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut

8 Ympäristö ja luonnonvarat Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja siten kuin ympäristönsuojelulain (86/2000) 1 luvussa on säädetty. Määräysten tavoitteena on turvata Liperin kunnan asukkaille viihtyisä, terveellinen ja turvallinen asuinympäristö. Liperin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty Liite 11 Liperin ympäristönsuojelumääräykset, soveltaminen Kulttuurimaisemat ja kohteet Viinijärven ympäristö on eräs Pohjois-Karjalan vanhimmista asutusalueista. Pitäjän vanhin keskus oli Taipaleen kylässä, josta tuli ortodoksinen kirkonkylä 1600-luvulla. Nykyinen Liperin kirkonkylä kehittyi 1600-luvulla Pohjois-Karjalan hallinnolliseksi keskukseksi, jonne säätyläiset rakensivat asumuksiaan. Liperin maisemat edustavat pääosin maakunnalle poikkeuksellisia voimaperäisiä viljelymaisemia lähes tasaisine peltoineen. Asutus harvenee, ja maisemapiirteet voimistuvat keskusalueelta etäännyttäessä. Vanhan suurpitäjän keskus, jossa on säilynyt kirkkoon ja hallintoon liittyviä ympäristöjä. Taajamarakentaminen ja vedenpinnan lasku on muuttanut merkittävästi alkuperäistä maisemakuvaa, mutta kokonaisuus on yhä hahmotettavissa. Myöhempi taajamarakentaminen on pirstonut perinteisen kirkonkylämiljöön, mutta lukuisissa pienmaisemissa rakentamisen ja maiseman suhde on säilynyt. Vuoden 1544 verokirjassa mainitaan Libelitsan (Liperi) ja Lambilitsan (Lamminniemi) kylät. Kirkonkylän muinainen maisema oli huomattavasti vetisempi kuin nykyään. Talot reunustivat tuolloin laajempaa Konttilansalmea sen pohjoisosassa, samoin Kirkkolahtea Korjussalmelle ja vähän etelämmäksikin. Alue oli suurpitäjän keskus ja toimi 1700-luvulla tärkeänä hallinto- ja liikekeskuksena. Liperin suurpitäjä läänitettiin vuonna 1651 vapaaherrakunnaksi, jonka lääninherrana toimi Herman Fleming. Osittain virkamiesten asunnoiksi ja myös vapaaherrakunnan keskukseksi rakennettiin hovi, kartano, Lamminniemeen. Vuonna 1759 kruununvoudiksi nimitetyn Gabriel Walleniuksen myötä Karjalan kihlakunnan keskuspaikaksi tuli Liperi. Hän rakensi komean Siikasalmen hovin vuonna Hän perusti Liperiin Pohjois-Karjalan postikonttorin vuonna Liperin asema hallinnon keskuksena hiipui, kun Wallenius muutti Tohmajärvelle ja Pielisensuun kylän (myöhemmin Joensuu) asema liikenteen ja elinkeinoelämän keskuksena alkoi korostua 1700-luvun lopussa. Pohjavedet Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisina rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti muita maankäyttömuotoja pohjavesialueilla. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä käsiteltäessä lupahakemuksia ja ilmoituksia, joita toiminnanharjoittajat tekevät mm. ympäristölupa-, maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella. Suojelusuunnitelmassa selvitetään alueen hydrogeologiset ominaisuudet, kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät sekä laaditaan toimenpidesuositukset alueella jo oleville sekä sinne mahdollisesti tuleville toiminnoille. Liite 12 pohjavesialueet Virkistysalueet ja matkailu Pohjois-Karjalan vetovoimatekijöihin kuuluu rikas, puhdas ja monimuotoinen luonnonympäristö laajoine vesistöalueineen, joka luovat hyvät mahdollisuudet erilaiselle virkistyskäytölle ja vapa-ajan vietolle. Pohjois-Karjalasta löytyy omaleimaisia ja ainutlaatuisia kulttuuriympäristöjä, joilla on vetovoimaa asumisen ja matkailun alueina. Maakunnan maisemakuva jakautuu Pohjois-Karjalan järviseutuun, joka on järvien vallitsemaa kumpuilevaa aluetta ja Vaara-Karjalaan, jonka maisemaa hallitsevat jylhät vaarat. Metsäluonnon maisemallinen ja elinkeinollinen merkitys on tärkeässä roolissa koko maakunnassa. Metsien perinteisten käyttötapojen rinnalle on noussut ainespuunkäytön rinnalle metsän muihin hyödykkeisiin perustuvia tuotteita ja palveluita. Luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu ovat 8

9 kasvattaneet suosiotaan yleisesti. Pohjois-Karjalan omalaatuinen luonto tarjoaa erinomaiset puitteet luonnon monikäytölle ja kestävälle hyödyntämiselle. Kestävä matkailu ja virkistyskäyttö voivatkin toimia maakunnan valttikortteina. Riittävän laajat yhtenäiset viheralueet sekä niiden väliset toimivat viheryhteydet ovat välttämättömiä ehjän luontokokonaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Viheryhteyksillä turvataan seudullisen virkistysalueverkoston yhtenäinen rakenne ja ekologisten yhteyksien tarpeet. Viheryhteyksien häiriintyminen ja katkeaminen on vaarassa erityisesti kaupunkialueilla luontoalueiden pirstaloituessa ja pienentyessä rakentamisen myötä. Alueidenkäytön suunnittelussa tarvitaan keinoja turvata luonnon ydinalueiden väliset yhteydet osana laajempaa kokonaisuutta. Toimiva ja kattava viheralueverkosto on tärkeä myös asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Luonnon virkistyskäytöllä tarkoitetaan vapaa-aikana virkistäytymistarkoituksessa tapahtuvaa liikkumista ja oleskelua luonnonympäristössä. Luonnon virkistyskäyttö käsitteellä painotetaan luonnonvarojen kuten metsien ja vesistöjen käyttämistä virkistykseen. Virkistysympäristöä löytyy kaikkialta, missä on jokamiehenoikeuden nojalla käytettäviä luonnonympäristöjä. Virkistäytyminen tapahtuu useimmiten asumisen läheisillä luonto- ja ulkoilualueilla tai retkeily- ja luonnonsuojelualueilla sekä vesistöalueilla. Virkistysalueet ovat erityisesti virkistyskäyttöä varten varattuja alueita, jonne on rakennettu virkistyspalveluja. Virkistyskäyttäjiä voivat olla niin paikalliset asukkaat kuin matkailijat. Matkailuelinkeino on kasvanut viime vuosina tasaisella vauhdilla. Matkailupalvelujen saatavuus on tärkeässä roolissa maakunnan matkailun vetovoiman ylläpitämiseksi ja uusien matkailijoiden houkuttelemiseksi. Matkailuelinkeinon kannalta luontopainotteinen erämaisuus ja rauhallisuus ovat kilpailuvaltteja, mutta toisaalta suuremmat matkailijavirrat tarvitsevat lisäksi vahvoja matkailuvetureita. Koli matkailukeskuksena on selkeästi vetovoimaisin kohde Pohjois-Karjalassa. Luontomatkailu käsittää useamman vuorokauden mittaisen luonnon virkistyskäytön, jonka ensisijainen tarkoitus on luonto- ja ulkoiluharrastukset. Luontomatkan aikana yövytään tyypillisesti vapaa-ajan asunnossa tai matkailupalveluyritysten tarjoamissa majoituksissa. Maaseutuasutuksen osuus on Pohjois-Karjalassa valtakunnan keskiarvoa suurempi, mutta väestö keskittyy yhä enenevissä määrin kohti taajamia ja erityisesti Joensuun kaupunkiseudulle. Joensuun kaupungin vaikutusalueen kehitys ja kasvu ulottuvat varsinaisen kaupunkialueen ja hallinnollisten rajojen ulkopuolelle. Varsinaisen kaupunki -käsitteen rinnalle onkin noussut kaupunkiseudun käsite. Kaupunkiseudun määrittely riippuu kontekstista, mutta tavallisimmin se koostuu keskuskaupungista ja sitä ympäröivästä alueesta, jolla asuvien päivittäinen työssäkäynti ja asiointi tapahtuvat. Joensuun kaupunkiseutu käsittää kaupunginkeskustaajaman alueen ja sen läheiset alueet. Joensuun kaupunkiseutu on maakunnallisten palvelujen keskus, jonka kasvava merkitys lisäävät tarvetta maankäytöllisten tarpeiden ja alueidenkäytön nykytilan uudelleenarvioinnille ja tulevaisuuden suunnittelulle. (PK:N maakuntaliitto 2014) 5. HARJOITETTU MAAPOLITIIKKA Maankäyttö- ja kaavoitusohjelma Liperin kunta hyväksyi maakäyttö- ja kaavoitusohjelman Ohjelmaa on sovellettu noin 3 vuotta. Ohjelma on selkeyttänyt tavoitteita ja toimenpiteitä tehtäessä alaan liittyviä päätöksiä ja varauduttaessa maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviin haasteisiin. Maapoliittinen ohjelma on tuonut pitkäjänteisyyttä maanhankintatoimenpiteisiin, kaavoituksen ohjelmointiin ja rakennustoimenpiteiden ajoitukseen. Liperin maanhankinta- ja kaavoitus toimenpiteet ovat painottuneet Ylämyllyn seutuun samalla muissa taajamissa Kirkonkylällä ja Viinijärvellä on turvattu mm. rakennustonttien luovutusvalmius. Osallistumalla maakuntakaavoitukseen ja mm. liikennejärjestelmätyöhön on voitu vaikuttaa seudulliseen maankäytön järjestelytyöhön. Yleiskaavoituksella pyritään järjestelmällisesti ohjaamaan taajamarakennetta ja erityisesti rantarakentamista. 9

10 Maanhankintatoimenpiteitä on ollut vireillä useita. Osa näistä on toteutunut raakamaakaupan avulla ja osa maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen avulla. Rakentamista varten on hankittu raakamaata Ylämyllyn alueelta ja Viinijärveltä. Sopimusmenettelyä on vireillä Ylämyllyn alueella. Maankäyttö- ja kaavoitussopimuksilla pyritään samaan lopputulokseen kaavoitettaessa kunnan omaa maata, eli hyvään ja suunnitelmalliseen rakentamiseen. Lähtökohtaisesti pyritään myös siihen, että suoramyynti kunnalle tai sopimusmenettely johtaa samaan tavoitteeseen maanomistajanäkökulmasta. Tavoitteena on erityisesti maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Sopimusmenettelyssä toteuttamisvastuita siirtyy kunnalta maanomistajalle. Asuntotonttien hinnoilla ja luovutusehdoilla on pyritty ohjaamaan rakentamista niin, että luovutukset ovat tasapainossa palveluiden kehittämisen kanssa (päivähoito jms.) ja toisaalta niiden tulisi tukea olevaa palvelurakennetta. Ohjaaminen on tapahtunut hinnoittelun, luovutusehtojen ja tonttien luovutusmäärän avulla. Ylämyllyn asuntotonttien osalta on käytetty tarjousmenettelyä. Rakentamisvalmius on tällä hetkellä hyvä kaikissa taajamissa. Ylämyllyn kaavoitettu tonttireservi ulottuu noin vuoteen 2019 saakka. Yleiskaavoituksellisia toimenpiteitä on käynnistynyt Liperin kirkonkylän ja Ylämyllyn Lampien alueella sekä maaomistajalähtöisesti yleiskaavan muutostöitä pääasiassa ranta-alueilla. Asemakaavan kokonaisuudistus on valmis Viinijärven alueella ja siellä on kaavoitettua tonttimaata riittävästi tarjolla, samoin Kirkonkylän alueella. Ylämyllyn alueella on vireillä monia hankkeita, joista keskeisimmät odottavat maankäyttö- ja kaavoitussopimuksen/maanhankinnan edistymistä sekä maakuntakaavoituksen (4. vaihe) valmistumista. Ranta-asemakaavoitus on poikkeuksellisen vilkasta, sillä usein rantarakentaminen edellyttää yleiskaavoitusta taikka ranta-asemakaavoitusta. Työpaikkatontit ovat jatkuvasti haettavissa. Luovutusmenettely, kysynnän ohjaus ja tavoitteellisuus on haasteellista, joka tarvitsee menettelyiden selkeyttämistä. Kunnan työpaikkatonttien kysyntä kohdistuu lähinnä Ylämyllyn suuntaan. Tonttivarantoa on myös Viinijärvellä, muttei Kirkonkylällä. Kunta edesauttaa teollisuustonttien saantia myös kirkonkylältä. Haja-asutus ja kyläalueet Liperin kunta on edistänyt kyliä tukevaa haja-asutusrakentamista ja rantarakentamista erityisesti vesi- ja viemäriverkoston rakentamisella. Verkostot tukevat myös maaseudun elinkeinotoimintaa erityisesti alueilla, joilla on puutetta hyvästä vedestä. Verkostoista vastaa vesiosuuskunnat. Maapolitiikassaan kunta on myös linjannut perusteet, joilla loma-asuntoja voidaan muuttaa ympärivuotisiksi asunnoiksi. Kymmenkunta loma-asuntoa on vuosittain muuttunut ympärivuotiseksi. 6. YLEISET TAVOITTEET MAAKÄYTÖLLE Maapolitiikka on merkittävässä osassa kunnan kehittämisstrategiaa. Sen tulee huomioida erilaiset maankäytön tarpeet, edistää kestävän käytön periaatteita ja asuinympäristön viihtyisyyttä. Maaseutupolitiikka Maaseutupoliittinen toimenpideohjelma on hallituksen alueiden kehittämistavoitteiden mukainen ohjausväline, jolla tarkennetaan ja konkretisoidaan valtakunnallisia alueiden kehittämistavoitteita Ohjelman tavoitelinjaukset ja niiden toteutumista edistävät toimenpiteet on jäsennetty neljään kokonaisuuteen: Maaseutualueita vahvistetaan monipuolisina asumisen ja elinkeinotoiminnan ympäristöinä Maaseudun alueellista kilpailukykyä edistetään Harvaan asutun maaseudun erityispiirteet tunnustetaan 10

11 Maaseudun ja alueellisen kehittämisen edellytyksiä vahvistetaan Kaupungit ja kaupungin läheinen maaseutu ovat Suomessa muuttovoittoalueita, mutta eri syistä. Kaupungeissa väestönlisäys johtuu ensi sijassa kasvaneesta maahanmuutosta ja syntyneiden määrän kasvusta, vähäisemmässä määrin kuntien välisestä nettomuutosta. Väestön lisääntyminen on kuitenkin ollut suhteellisesti suurinta kaupungin läheisellä maaseudulla, missä lisääntymisen syynä ovat syntyvyys ja kuntien välinen muutto, sekä hieman vähäisempänä maahanmuutto. Maaseutupoliittinen ohjelma Eheytyvä yhdyskuntasuunnittelu Eheyttäminen eroaa tiivistämisestä siinä, että siinä pyritään tuomaan asukkaiden kokemaan elinympäristön laatuun pysyviä parannuksia. Laatu tarkoittaa hyvää elinympäristöä, hyvää julkista liikennettä ja hyvää palveluiden saavutettavuutta. Ratkaisut ovat luonnollisesti erilaisia eri tilanteissa. Eheyttämisen yksi keskeinen tekijä on paikallinen tilaus, eli asukkailla täytyy olla tahto tehdä asuinympäristölleen jotain. Lainaus: Kirkonkylien mahdollisuudet ja eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu / Jukka Sihvonen, Tuija Mononen ja Rauno Sairinen Liperin kunnan tavoitteena on toimia Joensuun seutukunnassa omaleimaisena ja aktiivisena kuntana, jonka tavoitteena seutuyhteistyön kautta turvata omalta osaltaan koko maakunnan kehitystä. Liperi tukee asukkaidensa hyvinvointia turvaamalla tarkoituksenmukaiset kunnalliset peruspalvelut. Liperi on saaristo-osakunta Valtioneuvoston hyväksymän saaristo-ohjelman mukaisia tavoitteita pyritään Liperin saaristossa toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Saaristolisillä kuntien valtionosuuksissa on haluttu turvata peruspalvelujen tuottaminen ja saatavuus saaristo-oloissa. Saaristolisien suurin ongelma on ollut saaristo-osakuntien saaristolisien pienuus suhteessa saaristoisuuden aiheuttamiin kustannuksiin. Saaristo-osakuntien (38 kuntaa) saaristolisät vuonna 2012 ovat euroa ja saaristokuntien (8 kuntaa) eli yhteensä euroa. 7. KUNNAN MAAPOLITIIKAN TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET TAVOITTEET Kuntastrategia Kunnan palvelurakenne perustuu taajamista muodostuvaan palvelukolmioon, joka tuottaa kolmeen taajamaan (Kirkonkylä, Viinijärvi ja Ylämylly) ja niitä ympäröivälle maaseutu- ja kyläalueille peruspalvelut. Liperin kylät toimivat toiminnallisina yhteisöinä ja viihtyisinä alueina, ja vaikka kyliin sijoitetut palvelut (kauppa, koulu yms.) ovat pääsääntöisesti etääntyneet, perusteet asutuksen (myös lomaasutuksen) sijoittamiselle ja ohjaamiselle kyliin ovat edelleen perusteltuja. Tämä tavoite tulee ottaa huomioon kaavoituksessa muussakin suunnittelussa. Elinkeinostrategia Joensuun seudun elinkeino-ohjelma Joensuun kaupunkiseudun VISIONA on olla elinvoimainen kasvukeskus Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma linjaa seudun elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä ja tahtotilaa. Elinkeino-ohjelman lähtökohtana on olemassa olevan yritystoiminnan, osaamisen ja vahvuuksien edelleen kehittäminen, vahvistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen (= hyvästä vielä parempi), panostaminen niihin seudun vahvoihin sektoreihin, jotka ovat merkittäviä työpaikkamäärän perusteella ja joissa työpaikkakehitys on ollut suotuisaa viime vuosien aikana 11

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT

TENONLAAKSON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA RANTAOSAYLEISKAAVAT DEANULEAGI OVDDIDANPLÁNA JA GÁDDEOASSEOPPALAŠLÁVAT Kehittämissuunnitelma 2020 67030427 22.11.2004 Tarkistettu, kunnanvaltuuston päätös 21.12.2004 50 Utsjoen kunta i ESIPUHE Kehittämissuunnitelmaraportti on osa Tenojokilaakson kehittämissuunnitelma ja

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä

Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012. Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012 Kuopio aktiivinen ympäristöasioiden edelläkävijä Hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.11.2006 ja käsitelty kaupunginvaltuustossa 18.12.2006 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS

KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS KESKI-SUOMEN STRATEGIA, MAAKUNTAOHJELMA 2014-2017 YMPÄRISTÖSELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Keski-Suomen strategian pääasiallinen sisältö ja suhde muissa ohjelmissa esitettyihin ympäristötavoitteisiin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA

HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA HYVINVOINNIN KUVA JA SUUNTA PETTERI KIVIMÄKI Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomus 2005 21.7.2006 8 Jyväskylän kaupunki ISBN 952-5332-82-9 Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SOIDEN JA TURVEMAIDEN KESTÄVÄSTÄ JA VASTUULLISESTA KÄYTÖSTÄ JA SUOJELUSTA Valtioneuvosto on tänään 30.8.2012 maa- ja metsätalousministeriön esityksestä tehnyt tämän periaatepäätöksen

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot