SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ"

Transkriptio

1 Jussi Muilu SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

2 TIIVISTELMÄ Muilu, Jussi Kustaa Sähköinen ostaminen toimittajariippuvuuden vähentäjänä / Jussi Muilu Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. Tietojärjestelmätieteen Pro Gradu -tutkielma Tässä tutkimuksessa selvitetään kuinka sähköisen ostamisen menetelmien avulla voidaan vähentää yritysten riippuvuutta käyttämistään toimittajista. Toimittajariippumattomuudella tarkoitetaan yrityksen vapautta vaihtaa tarvitsemiensa tuotteiden toimittajaa omien liiketoiminnallisten intressiensä mukaisesti. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää millaiset tekijät aiheuttavat ostavan yrityksen näkökulmasta epäsuotuista riippuvuutta ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa uusia, tietoverkkoja hyödyntäviä menetelmiä käyttämällä. Tutkimus perustuu aikaisempaan kirjallisuuteen. Yritystenvälisiä suhteita selvitetään transaktiokustannusteorian pohjalta. Teoreettista tarkastelua täydennetään selvittämällä kustannusten todellisia lähteitä. Sähköisen ostamisen menetelmien hyötyjä verrataan sitten näihin kustannuksiin. Vertailun pohjalta tehdään johtopäätökset menetelmien mahdollisista vaikutuksista. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaitaan, että sähköisillä menetelmillä voidaan tehostaa suuren toimittajajoukon hallintaa ja siten edesauttaa toimittajien välisen kilpailun lisääntymistä. Suuren toimittajajoukon hallintaa edesauttavat sekä toimittajakandidaattien etsinnän ja vertailun tehostuminen että ostamiseen liittyvien rutiinien automatisoiminen. AVAINSANAT: hankinta, ostaminen, toimittajariippuvuus, sähköinen liiketoiminta, yritysten välinen kauppa

3 ABSTRACT Muilu, Jussi Kustaa Reducing supplier dependency with electronic procurement / Jussi Muilu Jyväskylä: University of Jyväskylä, p. Master s Thesis in Computer Science and Information Systems This thesis focuses on studying how supplier dependency can be reduced using electronic procurement technologies. Supplier dependency is seen limiting the freedom of choosing the most suitable supplier and therefore an undesirable situation. The thesis aims to define the factors causing the unwanted dependency and how these causes then can be affected using modern internet technologies to assist in the procurement process. The thesis is based on previous research and literature. The inter-organizational relationships are approached using the transaction cost theory. This theoretical approach is then appended by defining the actual causes of transaction costs in a purchasing process. Then the alleged benefits of electronic procurement are compared to the costs. The comparison is used to make conclusion about the possible effects of electronic procurement to the supplier dependency. The key finding of the study is that new technologies can reduce the governance costs of the supplier relations and which can lead to reduced dependency as companies have better can handle multiple suppliers. The reduced costs are the search costs and the operational costs of the purchasing process. KEYWORDS: procurement, purchasing, supplier dependency electronic commerce, B2B commerce

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO OSTAJAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Transaktiokustannusteoria Ostaja-toimittaja -suhteet Ostotoiminnan tehtävät Ostotoiminnan kustannukset ja toimittajariippuvuus Suorat ostokustannukset Ostamisen hallintokustannukset Vaihtokustannukset HANKINTAPROSESSI Hankintaprosessin kulku Vaihtelevat hankintakäytännöt Ostajan ja myyjän välinen suhde Ostamisen toistuvuus ja merkittävyys Ostajan informaatiotarve TOIMITTAJARIIPUVUUTTA VÄHENTÄVÄT SÄHKÖISEN OSTAMISEN MENETELMÄT Taktiset menetelmät Toimittajahaku ja sähköiset markkinapaikat Toimittajavalinta Käänteiset huutokaupat Sähköiset pörssit Operatiiviset menetelmät Standardikäytännöt Sähköinen laskutus Sähköinen neuvottelu ja sähköiset sopimukset JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 74

5 KUVIOT KUVIO 1 Transaktion hallintokustannusten suhde tuotteen erikoisuusasteeseen (Williamson 1991) KUVIO 2 Ostokustannusten jäävuorimalli (Sakki 2003) KUVIO 3 Ostoprosessin vuokaavio TAULUKOT TAULUKKO 1 Sähköisen ostamisen menetelmät TAULUKKO 2 Toimittajariippuvuuden aiheuttaja ja sähköisen ostamisen menetelmät niiden vähentämiseksi... 69

6 1 JOHDANTO Hankintatoiminnan merkitys yrityksille on huomattava. Etenkin tuotantoteollisuudessa materiaalihankintojen osuus yrityksen kustannuksista voi olla yli puolet (Kalakota & Robinson, 1999). Hankintakustannukset vaikuttavat paitsi yrityksen tulokseen, myös sen toimintaedellytyksiin. Säästöillä hankinnoissa on mahdollista luoda kilpailuetua markkinoilla, mutta vastaavasti hankintahintojen muutokset, joita ei voida siirtää lopputuotteeseen, aiheuttavat ongelmia. Suuntaus tuotannon erikoistumiseen ja yritysten verkostoitumiseen lisää entisestään ostojen määrää. Tuotantoa ostetaan yhä enemmän ulkopuolisilta toimijoilta. Ostotoiminnan kehittämiselle löytyy siis hyvin selviä perusteluita. Yksi mahdollinen kehityssuunta on toimittajiin liittyvien riskien hallinta, mikä käytännössä tarkoittaa mahdollisuutta eri toimittajavaihtoehtojen käyttämiseen. Tätä mahdollisuutta rajoittaa riippuvuus tietystä toimittajasta. Riippuvuus voi johtua monesta syystä, joista osa on ostavan yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisia, mutta osa syistä on ostajan näkökulmasta perusteettomia. Kehittyvä tietojenkäsittely on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia ostotoiminnan järjestämiseen ja tällä tutkimuksella pyritään selvittämään tarjoaako se myös ratkaisuja ei-toivottavan riippuvuuden vähentämiseksi. Aivan kuten yleisessä taloustieteellisessä kirjallisuudessa myynti ja markkinointi saavat ostotoimintaa suuremman huomion, myös sähköisen liiketoiminnan kirjallisuus keskittyy yleensä enemmän myyntiin. Painopiste on kuitenkin hienoisesti siirtynyt tasapainoisempaan asemaan toimitusketjun hallinnan noustua keskeisempään rooliin sähköistämisen tehostaessa tiedon kulkua koko arvoketjun alueella. Toimitusketjun kokonaisvaltainen hallinta tarkoittaa kuitenkin samalla toimitusketjun integroitumista yhä tiiviimmiksi kokonaisuuksiksi. Integroiduilla toimitusketjuilla onkin joitakin kiistattomia etuja, mutta myös heikkouksia, joiden johdosta ajattelumalli ei sovi

7 7 kaikenlaiseen tuotantoon. Sähköistä liiketoimintaa ja ostamista on siis syytä tutkia myös toisenlaisesta näkökulmasta. Toimittajavalinta pitäisi aina pystyä tekemään liiketoiminnallisin perustein. Sen tulisi siis palvella ostavan organisaation omien tavoitteiden täyttämistä. Hyvät toimittajasuhteet edesauttavat tällaisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä. Myyvän osapuolen näkökulmasta on puolestaan kannattavaa pyrkiä lukitsemaan asiakkaansa, sillä uusien asiakkaiden hankkiminen aiheuttaa kustannuksia. Ostajan näkökulmasta tällainen lukkotilanne voi kuitenkin olla epäedullinen, sillä tällöin se voi tulla riippuvaiseksi kyseisestä toimittajastaan ja joutua omasta näkökulmastaan epäedulliseen tilanteeseen. Hyvällä yritystenvälisellä yhteistyöllä on kuitenkin mahdollista saavuttaa huomattavia etuja, jolloin riippuvuuden syntyminen on perusteltavissa, mutta ostaja voi joutua riippuvuustilanteeseen myös tahtomattaan, ilman omaa hyötyä. Tällä tutkimuksella onkin tarkoitus selvittää, että voidaanko sähköisen ostamisen menetelmien avulla ehkäistä tällaista ei-toivottavaa riippuvuutta. Seuraavassa on esitetty tutkimuksen kannalta keskeisille käsitteille määritelmät, joiden mukaisesti termejä tässä tutkimuksessa käytetään. Joitakin määritelmiä tarkennetaan myöhemmin tutkimuksessa. Toimittajariippumattomuus: Toimittajariippumattomuus tarkoittaa tilannetta jossa ostajalla on vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia oman tarpeensa tyydyttämiseksi. Vaihtoehtojen tulee olla käytännön liiketaloudellisesti perusteltavissa olevia, jotta tilanne olisi aidosti riippumaton. Saman toimittajan jatkuva käyttäminen ei välttämättä tarkoita riippuvuussuhdetta, sillä vaikka vaihtoehtoisia toimittajavaihtoehtoja olisi, ei vaihtamiselle välttämättä ole perusteluita. Koska tilannetta tarkastellaan ostavan yrityksen näkökulmasta, toimittajariippuvuutta on myös tilanne, jossa vaihtoehtoisia toimittajia olisi, mutta niitä ei tunneta.

8 8 Sähköinen ostotoiminta: Sähköiselle liiketoiminnalle ja siten myös sähköiselle ostamiselle on lukuisia määritelmiä. Tässä tutkimuksessa määritelmää rajataan informaation välityskanavan pohjalta. Sähköisenä ostamisena on tilanne jossa ostotoimintaan liittyvää informaatiota välitetään tietoverkon kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa internetiä, sillä yksityisten verkkojen käyttö on ristiriidassa riippumattomuustavoitteen kanssa. Siirrettävän informaation osalta käytettävä määritelmä on laajahko. Mikäli informaatio liittyy myöhemmin määriteltävään ostoprosessiin, katsotaan sen välittäminen sähköiseksi ostotoiminnaksi. Ostoprosessi: Ostoprosessin rakennetta tarkastellaan tarkemmin omassa luvussaan, joten tässä vaiheessa sen määritellään yleisellä tasolla joukoksi toimintoja, jotka seuraavat tarpeen havaitsemista, ja joiden päämääränä on havaitun tarpeen täyttäminen. Ostettava tuote: Tutkimuksessa käytetään tuotteen määrittelyn laajaa käsitettä. Kyse voi siis olla joko aineellisesta tai aineettomasta tuotteesta. Niissä tapauksissa missä näiden muotojen välillä on oleellista tehdä eroa, käytetään termejä fyysinen tuote kuvaamaan aineellista tuotetta ja termiä palvelu kuvaamaan aineetonta tuotetta. Tutkimuksen tutkimusongelma muotoillaan seuraavasti. Miten sähköisten ostamismenetelmien avulla voidaan vähentää toimittajariippuvuutta? Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset tekijät aiheuttavat eitoivottavaa toimittajariippuvuutta ja tämän jälkeen löytää sellaisia sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja, joilla havaittuihin ongelmiin voidaan vastata. Tutkimuksessa nostetaan esiin tilanteita, joissa toimittajariippumattomuuden tavoittelu on perusteltavaa. Tutkimuksessa pyritään kuitenkin huomioimaan tilanteet, joissa riippuvuussuhteelle on myös liiketoiminnalliset perusteet eli riippumattomuutta ei esitetä itseisarvona. Tarkkaa rajanvetoa tai luokittelua siitä, missä tilanteissa riippumattomuuteen tulisi pyrkiä, ei myöskään esitetä.

9 9 Aikaisempaa tutkimusta ostajan asemasta, sekä yritystenvälisistä suhteista löytyy paljon etenkin liiketaloudellisen kirjallisuuden joukosta. Heide ja John (1990) ovat tutkineet ostajan ja myyjän välistä suhdetta, ja sen syvenemiseen vaikuttavia tekijöitä teollisessa ostamisessa. Heidän tutkimustaan ovat syventäneet Bensaou ja Anderson (1999) tutkimalla autoteollisuuden toimittajarakenteita. Coase (1935) ja Williamson (1985) ovat puolestaan lähestyneet aihetta selvittämällä markkinataloudessa toimivien yritysten rajoja ja keskinäisiä suhteita transaktiokustannusteorian avulla. Cox (2001) on tutkinut ostajan mahdollisuuksia oman aseman parantamiseen toimittajasuhteissa. Sähköistä ostamista on tutkittu myös runsaasti aiemmin. Bakos (1991) on analysoinut sähköisten markkinapaikkojen vaikutuksia yritysten ostotoimintaan. De Boer, Harink ja Heijboer (2002) ovat kehittäneet käsitteellisen mallin sähköisen ostotoiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Wu, Zsidisin ja Ross (2007) tutkivat ennakkoasetelmia sähköiseen ostamiseen, sekä sen vaikutuksia toimittajasuhteisiin ja toiminnan tehokkuuteen. Angeles (2006) on puolestaan selvittänyt sähköisen ostamisen käyttöönoton vaikutuksia. Tutkimusmenetelmä on aikaisempaan kirjallisuuteen perustuva käsitteellisteoreettinen tutkimus. Tutkimuksessa sovelletaan ja yhdistetään aikaisempaa teoriaa ja tutkimusta. Yritystenvälisten suhteiden pohjateoriana käytetään transaktiokustannusteoriaa. Teoreettisen pohjan päälle pyritään löytämään aikaisemman tutkimuksen pohjalta niitä käytännön tekijöitä, jotka johtavat teorian esittämään toimintatapaan. Tämän jälkeen pyritään edelleen löytämään sellaisia tekniikoita joilla näihin käytännön ilmiöihin voidaan vaikuttaa, ja siten mahdollisesti muuttamaan itse liiketoiminnan rakennetta teorian ennustamaan suuntaan. Tutkimuksen edetessä havaitaan ei-toivottavan riippuvuuden olevan seurausta ostotoimintojen niukoista resursseista eli niiden riittämättömyydestä

10 10 toimittajien etsimiseen ja vertailuun. Niukkuuden perusteena on ostamisen hallinnollinen luonne eli se ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Niukoilla resursseilla täytyy huolehtia yrityksen toimintaedellytysten turvaamisesta eli tarvittavien hankintojen suorittamisesta. Toimittajien välinen vertailu ja kilpailuttaminen ovat siten vasta toissijaisia tehtäviä, mihin käytettävissä olevia resursseja ensisijaisten tehtävien hoitaminen rajoittaa. Sähköinen ostaminen ei tarjoa suoria keinoja ostotoimintojen resurssien kasvattamiseen, mutta sen sijaan se tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Operatiivisen ostamisen tehostaminen vapauttaa siihen käytettyjä resursseja käytettäväksi muissa ostamiseen liittyvissä toiminnoissa. Toisaalta sähköisillä menetelmillä on mahdollista myös parantaa ostamisen laatua, lisäämättä kustannuksia, jolloin samoilla resursseilla saadaan parempia lopputuloksia. Tutkimus jakautuu uuteen päälukuun. Tässä ensimmäisessä luvussa eli johdannossa on selvitetty tutkimuksen taustaa, tutkimusongelmaa, aiempaa tutkimusta sekä lyhyesti esitelty tutkimuksen eteneminen. Toisessa luvussa perehdytään tarkemmin yritystenvälisiin suhteisiin ja riippuvuutta aiheuttaviin tekijöihin. Luvussa pyritään löytämään etenkin sellaisia tekijöitä jotka aiheuttavat ei-toivottavaa riippuvuutta. Kolmannessa luvussa perehdytään tarkemmin ostamisen käytännön tehtäviin. Tehtäviä käsitellään prosessimallin pohjalta. Neljännessä luvussa pyritään löytämään sellaisia sähköisen ostamisen menetelmiä, jotka tarjoavat ratkaisuja edellisissä luvuissa havaittuihin eitoivottua riippuvuutta aiheuttaviin ongelmiin. Tekniikoita tarkastellaan lähinnä liiketoiminnallisella tasolla. Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen pohjalta tehdyt johtopäätökset. Lopussa oleva yhteenveto kokoaa vielä lyhyesti tutkimuksen oleelliset havainnot.

11 11 2 OSTAJAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on esittää yritystenvälisen sähköisen kaupankäynnin kenttää hallitsevan toimitusketjujen integroimisen rinnalle (Cox, 2001) myös toisenlainen näkökulma. Toimitusketjun integrointi tarkoittaa käytännössä toimittaja-ostaja suhteen tiivistämistä ja siitä seuraa kasvavaa molemminpuolista riippuvuutta. Riippuvuussuhteeseen liittyy kuitenkin aina riskejä ja siksi joissain tilanteissa on perusteltua tavoitella yhteistyön tiivistämisen sijaan riippumattomuutta. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä osoittamaan toimittajariippumattomuuden ylivertaisuutta tai edes paremmuutta, vaan pyrkiä ensin löytämään tilanteita, joissa sitä on syytä tavoitella, ja tämän jälkeen keinoja riippumattomuuden lisäämiseksi. Molemmille näkökulmille voidaan esittää vahvoja liiketoiminnallisia perusteita, siksi myös sähköistä liiketoimintaa tulee käsitellä myös niiden molempien pohjalta. Tässä luvussa selvitetään ostajan ja toimittajan välistä suhdetta, sekä pyritään löytämään toimittajariippuvuutta aiheuttavia syitä. Ensin aihealuetta lähestytään teoreettisen viitekehyksen avulla. Yritystenvälisiä suhteita on määritelty kirjallisuudessa transaktiokustannusteorian avulla. Teorian avulla selvitetään itsenäisesti toimivien ja markkinoilla kauppaa käyvien yritysten perusedellytyksiä. Asiaa lähestytään transaktiokustannusteorian pohjalta. Teoreettisen mallin jälkeen perehdytään tarkemmin ostajan ja myyjän välisiin suhteisiin käytännössä. Kolmantena käsitellään ostotoiminnan tehtäviä, ja luvun lopuksi analysoidaan ostotoimintaan liittyvien kustannusten vaikutusta toimittajariippuvuuden syntymiseen. Tässä vaiheessa selvitetään siis tarkemmin sitä, mistä transaktiokustannukset itse asiassa johtuvat, ja millaisia muita kustannuksia yritystenvälisiin suhteisiin liittyy.

12 Transaktiokustannusteoria Teoreettisella tasolla yritystenvälisiä suhteita voidaan kuvata muun muassa transaktiokustannusteorian avulla (transaction cost theory). Teorian perusoletuksen mukaan yritystenvälisillä transaktioilla on aina jokin kustannus, ja tämä kustannus on markkinavoima joka ohjaa päätöksentekoa tuotteen hankinnan organisoinnista. Teorian mukainen transaktio tapahtuu siis yrityksen ja sen asiakkaan välillä, jolloin kustannus muodostuu transaktion toteuttamisesta. Yritysten olemassaolon peruste on teorian mukaan näiden transaktiokustannusten välttäminen. Yksinkertaistetussa esimerkissä tuotantoyrityksessä transaktio voisi olla tuotteen myynti, ja kustannukset sitten tuotantokustannuksia. (Williamson, 1985) Teoria perustuu Coasen (1937) esittelemään yrityksen määritelmään, jonka mukaan yritysten olemassaolon keskeinen peruste on hintamekanismiin liittyvien kustannusten minimoiminen. Yritysten muodostaminen on tehokas tapa organisoida tuotantoa, kun hintamekanismin kustannukset estävät tuotannon ohjautumisen täysin markkinavetoisesti eli klassisen markkinatalousteorian mukaisesti. Transaktiokustannusteorialla on vertailtu alun perin lähinnä tuotannon itsenäisesti ja yrityksen sisällä järjestävää hierarkkista organisaatiota ja tuotannon organisaation ulkopuolelta ostavaa markkinamuotoista organisaatiota. Sen käytännön tarkoituksena onkin ollut ensisijaisesti mallintaa yrityksen päätöksentekoa tilanteissa, joissa se pohtii tietyn tuotannon osan mahdollista ostamista ulkopuolelta ja vertaa sitä sisäiseen tuotantoon. (Williamson, 1985.) Sittemmin teoriaa on alettu soveltamaan myös yritystenväliseen, pelkkää kaupankäyntiä syvempään yhteistoimintaan. Markkina ja hierarkia toimivat siis suhteen ääripäinä, jolloin tiivistä yhteistoimintaa harjoittava yritys on näiden hybridi. Hybridissä transaktion hallinto on jakautunut useammalle organisaatiolle, kun markkinoiden tapauksessa hallinnosta vastaa yksin ostava yritys, ja

13 13 hierarkkisessa organisaatiossa yhden organisaation sisäinen tapahtuma. (Williamson, 1991.) Williamson (1991) määrittelee myös tapaukset, joissa eri yhteistyömuodot tarjoavat suurimmat edut transaktiokustannusten näkökulmasta (KUVIO 1). Vapaasti markkinoilla toimivan yrityksen hallintokulut ovat kolmijaon edullisimmat, kun transaktion kohteena oleva tuote on luonteeltaan yksinkertainen. Edullisuus perustuu mahdollisuuteen tehdä yksinkertaisia ja helposti toimeenpantavia sopimuksia. Tuotteen yksinkertaisuuden oletetaan edesauttavan myös markkinoiden toimivuutta. Kilpailu rajoittaa myyntihinnat lähelle todellisia tuotantokustannuksia. Vastaavasti hierarkkinen organisaatio on tehokkain tuotteen erikoisuusasteen kasvaessa suureksi. Korkea erikoistuminen tekee sopimusneuvottelusta haastavan ja kilpailu voi olla vähäistä. Hybridi sijoittuu näiden kahden välille. Markkinamuotoisen yhteistyön keskeisiä etuja ovat mukautumiskyky kysyntämuutoksiin ja motivaatio toiminnan kehittämiseen. Hierarkkinen organisaatio puolestaan omaa paremmat mahdollisuudet mukautua tilanteisiin, jotka vaativat muutoksia läpi tuotantoketjun, johtuen sen keskittyneestä päätöksenteosta. Hybridi toimii siten eräänlaisena kompromissina näiden muotojen välillä. Siinä pyritään yhdistämään ääripäiden hyviä puolia ja minimoimaan heikkouksia.

14 14 Transaktion hallintokustannukset Markkina Hybridi Hierarkkinen Tuotteen erikoisuusaste KUVIO 1 Transaktion hallintokustannusten suhde tuotteen erikoisuusasteeseen (Williamson 1991) Tämä tutkimus keskittyy lähinnä hybridin ja markkinamuotoisen yrityksen rajapintaan. Sekä hybridissä että markkinoilla yritystenvälistä suhdetta määritellään sopimuksin. Sopimusten sisällöt poikkeavat kuitenkin selvästi toisistaan. Markkinoilla sopimuksilla säännellään lähinnä itse kauppatapahtumaa, kun taas hybridissä yritysten välinen sopimus käsittelee tarkemmin itse suhdetta. Tässä tutkimuksessa transaktiokustannusteoriaa sovelletaan yritystenväliseen riippuvuuteen, joten on syytä todeta, että riippuvuutta voi esiintyä myös täysin markkinamuotoisesti organisoituneessa tuotannossa. Tutkimuksessa selvitetään myöhemmin riippuvuuden syitä, jolloin perehdytään tarkemmin myös tällaisiin riippuvuussuhteisiin. Tutkimuksen tässä vaiheessa pyritään puolestaan rajaamaan ja määrittelemään riippumattomuuden edellytyksiä pohjateorian avulla. Transaktiokustannusteorian mukaan tällaisena toimittajariippumattomuuden

15 15 edellytyksenä voidaan pitää tilannetta jossa markkinamuotoinen organisoituminen on perusteltavaa. On myös tärkeää todeta, että tässä tutkimuksessa käsittely on rajattu vain markkinamuotoisten transaktioiden kustannusten vähentämiseen. Rajauksen perusteena on tutkimuksen kohde eli toimittajariippuvuus ja sen mahdollinen vähentäminen. Kokonaisvaltaista arviointia informaatioteknologian käyttöönotosta transaktiokustannusteorian näkökulmasta on esittänyt esimerkiksi Gurbaxani ja Whang (1991). He ovat huomioineet informaatioteknologian vaikutukset sekä markkinatransaktiokustannusten, että organisaation sisäisten hallintokustannusten osalta. Johtopäätöksissään he kuitenkin toteavat todellisten vaikutusten olevan hyvin toimiala- ja tapauskohtaisia. Adler (2001) kirjoittaa kustannusten olevan markkinamuotoisen yhteistyön ohjausmekanismi eli tuotantoa järjestellään kustannusten minimoimiseksi. Hierarkiassa ohjaus puolestaan perustuu ensisijaisesti suoraan valtaan. Siihen, mikä puolestaan ohjaa tämän vallan käyttöä, teoria ei ota kantaa. Adler ei kuitenkaan näe tiivistä yhteistoimintaa näiden välimuotona, vaan kirjoittaa sen perustuvan aivan omaan ohjausmekanismiin: luottamukseen. Adler (2001) laajentaakin Williamsonin (1985) kaksinapaista organisaatioiden rakentumisen mallia kolmiulotteiseksi. Hierarkkisuus ja markkinavetoisuus nähdään mallissa ääripäiden sijaan omina ulottuvuuksina ja kolmantena ulottuvuutena on luottamus. Luottamuksen vaikutus yritystenvälisessä toiminnassa on syytä huomioida myös tässä tutkimuksessa, sillä luottamus vähentää riippuvuuteen liittyvää riskiä. Mutta kuten mainittu, luottamus on vain yksi ulottuvuus yritystenvälisessä suhteessa. Hyvä luottamus osaltaan mahdollistaa riippuvuussuhteen syntymisen, mutta ei suoraan johda siihen. Tässä tutkimuksessa luottamuksen merkitys voidaan ohittaa, sillä vaikka se voikin pienentää riippuvuussuhteeseen liittyviä koettuja riskejä, ei sillä ole suoraa vaikutusta riippumattomuuden tarjoamiin etuihin.

16 16 Transaktiokustannusanalyysin pohjalta riippumattomuuden edellytyksenä on tilanne jossa tuotteen hankinta kannattaa tehdä vapailta markkinoilta. Lisäksi mahdolliset riippumattomuuden tavoittelun aiheuttamat lisäkustannukset täytyy kyetä kattamaan riippumattomuuden hyödyillä. Jatkossa selvitetään tarkemmin näitä kustannuksia aiheuttavia käytännön toimenpiteitä ja riippumattomuudesta seuraavia hyötyjä. 2.2 Ostaja-toimittaja -suhteet Cox (2001) kirjoittaa ennakoivasta toimittajavalinnasta (proactive supplier selection). Hänen mukaansa ostajien tulisi hankintapäätöksiä tehdessään yleensä pyrkiä etsimään keinoja oman vaikutusvaltansa kasvattamiseen, ja sitä kautta osaltaan riippuvuussuhteen pienentämiseen. Hän näkee ennakoivan saannin kehittämisen (proactive supply development) ja samalla toimitusketjun integroinnin olevan paras ratkaisu vain hyvin rajatulle joukolle valmiiksi vaikutusvaltaisia ostajia. Coxin (2001) mukaan on tärkeää myös huomioida, että myyjäosapuoli toimii vastavoimana ostajan tavoitellessa vaikutusvaltansa kasvattamista. Myyjä nimittäin pyrkii vahvistamaan omaa asemaansa suhteessa, aivan kuten ostaja pyrkii vahvistamaan omaansa. Näin ollen voidaankin olettaa, että ostajan ja myyjän välinen suhde voi ohjautua molemminpuoliseen riippuvuuteen ikään kuin kompromissina. On myös esitetty, että markkinavoimat ohjaisivat yritystenvälistä yhteistyötä tiukan integraation sijasta kohti löyhäkytkentäistä järjestelmää, jossa yhteistyökumppanien valinta on hyvin joustavaa (Balasubramanian & Tewary, 2005). Löyhäkytkentäisen järjestelmän keskeinen ajatus on järjestelmän koostuminen toisistaan täysin erillisistä yksiköistä, jotka kuitenkin selvästi reagoivat toistensa toimintaan (Orton & Weick, 1990). Yritysverkostossa tämä tarkoittaa lähinnä tilannetta, jossa yritykset käyttävät aktiivisesti toistensa palveluita, mutta eivät ole riippuvaisia yhdestä tietystä toimittajasta.

17 17 Toimittajariippumattomuuteen pyrkiessä yhtenä keskeisimpänä perusteena ovat toimittajaan liittyvät riskit. Helpoin tapa päästä eroon riippuvuudesta, ja siten riskeistä, olisi hankkiutua eroon toimittajista eli organisoida tuotanto hierarkkisesti. Todellisessa liiketoiminnassa tämä on kuitenkin käytännössä mahdotonta. Ulkopuolisten toimittajien käytölle joidenkin tuotannon osaalueiden järjestämiseen on olemassa aina perusteluita. Tässä tutkimuksessa ei siksi selvitetä sellaista vaihtoehtoa, että riippuvuutta pyrittäisiin minimoimaan vähentämällä ulkoisten toimittajien käyttöä. Monet yritystenvälisten suhteiden riskeistä liittyvät yritysten pyrkimykseen maksimoida omaa etuaan. Tämä pyrkimys voi johtaa opportunistiseen käytökseen eli riippuvuussuhteen hyväksikäyttämiseen. Käytännössä opportunistisuus ei ole kuitenkaan automaatio, sillä yritystenväliset suhteet ovat hyvin kompleksisia. Opportunistisuus on kuitenkin todellinen riski ja sitä tulisi siten pyrkiä välttämään. Opportunistista käytöstä voidaan pyrkiä hillitsemään pääasiassa yhdenmukaistamalla yritysten etuja tai kasvattamalla itse opportunistisesti toimivan yrityksen omaa riskiä. Toimittajariippumattomuuden lisääminen on jälkimmäistä, sillä opportunistisesti käyttäytyvästä toimittajasta voidaan hankkiutua eroon. (Heide & John, 1992) Toinen keskeinen toimittajariippuvuuteen liittyvä riski liittyy toimitusvarmuuteen. Vaihtoehtoisten toimituslähteiden puuttuessa yhden toimittajan toimitusongelmat siirtyvät suoraan ostajan ongelmaksi. Pahimmassa tapauksessa toimitukset voivat loppua kokonaan, näin esimerkiksi toimittajan mennessä nurin. (Engblom, 2003.) Riippumattomuus mahdollistaa ostojen hajauttamisen ja siten yhden toimittajan käyttöön liittyvän riskin pienentämisen. Riippuvuuden aiheuttamat riskit eivät ole ainoa syy pyrkiä riippumattomuuteen. Yrityksen reagointikyvyn säilyttäminen on myös

18 18 tärkeässä roolissa. Raskasrakenteisten organisaatioiden kyky reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin on rajallinen. Tiukat toimittajasuhteet lisäävät organisaation kankeutta, sillä tällöin nopea reagointi markkinoihin edellyttää nopeutta koko nykyiseltä toimitusketjulta. Toimittajariippumattomuus mahdollistaa osaltaan toimitusketjun uudelleen organisoinnin vastaamaan paremmin muuttunutta tarvetta. Reagointikyky ei kuitenkaan yksiselitteisesti parane riippumattomuuden myötä. Reagointikyvyn parantumista on nimittäin pidetty myös yhtenä toimitusketjun integraation keskeisenä hyötynä. Kun kaikki ketjun jäsenet toimivat saman tiedon pohjalta, nopeutuu koko ketjun toiminta. (Christopher, 2000) Kiinteässä yhteistyössä toimivat yritykset pystyvät siten reagoimaan hyvin kysynnän laadun muutoksiin, kun taas kysyntämäärän muutoksiin reagoi paremmin riippumaton yritys. (Katayama & Bennett, 1999) Yritystenvälisten suhteiden pohjalta toimittajariippumattomuutta on hyvä tavoitella tilanteissa, joissa ostavan organisaation asema toimitusketjussa ei ole valmiiksi keskeinen. Tämän lisäksi kysynnän tulisi olla laadullisesti melko stabiilia tai ennustettavaa, mutta kysyntämäärät saavat vaihdella. Riippumattomuutta on myös syytä tavoitella mikäli yhteistyöyritykset pyrkivät opportunistiseen käyttäytymiseen. 2.3 Ostotoiminnan tehtävät Toimittajariippuvuuden syitä voidaan lähteä etsimään organisaation niistä osista, jotka ovat toimittajien kanssa eniten tekemisissä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa ostamisesta vastaavia henkilöitä. Kun ensin selvitetään näiden henkilöiden tehtäväkenttää, voidaan sen jälkeen perehtyä tarkemmin, mikä tehtävien hoitamisessa ohjaa riippuvuussuhteiden syntymiseen. Ja siten edelleen pohtia, voiko sähköinen ostaminen tarjota uusia mahdollisuuksia turhasta toimittajariippuvuudesta eroon pääsemiseksi.

19 19 Ostotoimintaa käsitellään yleensä kirjallisuudessa lähinnä toimitusketjun hallinnan yhteydessä. Yhteys onkin ilmeinen ja erottamaton, joskin toimitusketjun hallinta käsittää huomattavasti laajemman kokonaisuuden. Yleensä termillä tarkoitetaan kaikkea arvoketjun osia raaka-aineiden hankinnasta loppukäyttäjälle toimittamiseen (esim. Essig & Arnold, 2001). Yhden yrityksen kontekstissa toimitusketjun hallinta käsittää asiakassuhteiden hallinnan, sisäisen tavaravirran hallinnan ja toimittajasuhteiden hallinnan (Chopra & Meindl, 2001). Toimitusketjun hallinta voidaan siis katsoa tämän tutkimuksen laajaksi kontekstiksi, jonka yhteen osaan, yksittäisen yrityksen ostotoimintaan, keskitytään tarkemmin. Hankintatoimen strateginen merkitys saa kirjallisuudessa usein myyntiä pienemmän painoarvon. Tämä on ymmärrettävää sillä onhan tehokas ja toimiva myynti jokaisen yrityksen toimintaedellytys. Kuitenkin nykyisessä erikoistuneessa ja verkostoituneessa liiketoimintakulttuurissa, ostotoiminnalla on usein hyvin keskeinen rooli yrityksen tuloksenteossa. Hyvin toimiva ostaminen edesauttaa kilpailuedun saavuttamista, huolimatta yrityksen valitsemasta kilpailustrategiasta, nimittäin tehokkaan hankintatoiminnan aikaansaamat säästöt siirtyvät suoraan yrityksen tulokseen. (Sakki, 2003) Leendersin, Nolletin ja Ellramin (1994) mukaan hankintatoimen keskeisenä tehtävänä on perinteisesti pidetty yrityksen toimintaedellytysten turvaaminen palvelemalla muuta organisaatioita ostamalla niiden tarvitsemat tavarat. Muut yksiköt on siis koettu hankintatoimen asiakkaina ja suorat hankintakustannukset ovat olleet osa niiden budjettia. Tutkijat eivät näe modernia hankintatoimea itsekkäästi omista rajoistaan kiinnipitävänä organisaation palveluyksikkönä, vaan yhtenä osana yhtenäistä toimitusketjua, porttina ja portinvartijana kahden organisaation välillä: ostajan ja toimittajan. Sen tulisi siis olla tiiviissä yhteistyössä, paitsi organisaation sisäisten toimintojen, myös keskeisten toimittajien ja muiden arvoketjun jäsenten kanssa.

20 20 Kaikki organisaatiot tekevät toimiessaan hankintoja. Hankintojen merkitys niille vaihtelee kuitenkin suuresti. Siksi myös hankintojen organisointi vaihtelee. Kaikki toimijat eivät välttämättä tunnista toiminnassaan strategisia hankintoja eli hankintoja, joilla on oleellinen merkitys yrityksen omaan tuotokseen ja tuloksentekoon. Vastaavasti osalle yrityksistä hankinnat ovat erittäin keskeisessä osassa liiketoimintaa ja sen kannattavuutta, ja siksi myös hankintatoiminta kuuluu niiden keskeisiin sisäisiin kehitysalueisiin. Satunnaiset, ei-strategiset ostot voivat työllistää osto-organisaatiota paljon suhteessa niiden merkitykseen (Baron, Shaw, & Bailey Jr., 2000). Niiden vähäinen merkitys tai kertaluontoisuus ei kuitenkaan aiheuta suoranaista riippuvuussuhdetta toimittajiin. Siten tämä tutkimus keskittyy toistuviin, yrityksen toiminnan kannalta tärkeisiin ostoihin. Quayle (2006) mainitsee erityisesti viisi tehtävää joista hankintatoimen tulee vastata: (1) Vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen hankintatarpeille, (2) kustannusrakenteen suojeleminen, (3) ostamiseen liittyvien kustannusten minimointi, (4) tarvittavien tarpeiden pitkäaikaisen saannin varmistaminen ja (5) hyvien toimittajasuhteiden ylläpitäminen. Tehtävät ovat jossain määrin ristiriidassa keskenään ja oikean tasapainon löytäminen niiden välille voi olla haastavaa. Ensimmäinen tehtävistä vastaa lähes täysin tämän tutkimuksen aihepiiriä. Vaihtoehtoisten ratkaisujen olemassa oleminen vähentää riippuvuutta tietystä ratkaisusta oli kyseessä sitten tietty toimittaja tai käytetty tekniikka. Koska koko tämä tutkimus käsittelee tarkemmin tätä tehtävää, sitä ei ole syytä tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin, vaan pohtia, kuinka muut tehtävät vaikuttavat siihen ja toimittajariippuvuuden muodostumiseen. Tehtävien toteuttamisesta sekä saantivarmuuden turvaaminen että hyvien toimittajasuhteiden hallinta puoltavat toimittajiin sitoutumista. Myyjien yleisenä tavoitteena on sitoa omat asiakkaansa käyttämään omaa palveluaan. He näkevätkin toimittajasuhteen paranevan riippuvuuden lisääntyessä. Vastaavasti saantivarmuutta voidaan huomattavasti parantaa tekemällä

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille:

Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: Talentum Pro Helsinki 2016 3 Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: 1 hankinnoilla on merkitystä 2 hyvin johdetuilla ja toteutetuilla hankinnoilla sekä hyvällä yhteistyöllä

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Yritysverkostot ja niiden johtaminen

Yritysverkostot ja niiden johtaminen Yritysverkostot ja niiden johtaminen Tuomas Ahola Tampereen teknillinen yliopisto Kansainvälisten järjestöjen hankinnat - PKyritysten mahdollisuus menestykseen Helmikuu 17, 2016 18.2.2016 1 Tuomas Ahola

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA Diplomityön tutkimussuunnitelma LUONNOS 11.6.2014 Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo

Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo Hyvä muotoilu myy enemmän. 24/11/15 heikki rajasalo 2015 1 Mitä muotoilu on? 24/11/15 heikki rajasalo 2015 2 24/11/15 heikki rajasalo 2015 3 1970 Participatory Design 1980 Human-centered Design, ergonomia

Lisätiedot

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne.

Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen. Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne. Luontoarvopankkien hyödyt ja haitat sekä soveltuvuus Suomeen Matleena Kniivilä, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne Hankkeen taustaa Tavoitteena arvioida luontoarvopankkimekanismin (habitat banking) ja yleisemmin

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5)

4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) 4 Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 4-5) Opimme tässä ja seuraavissa luennoissa että markkinat ovat hyvä tapa koordinoida taloudellista toimintaa (mikä on yksi taloustieteen

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14)

8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) 8 Yritys kilpailullisilla markkinoilla (Mankiw & Taylor, Ch 14) Markkinat ovat kilpailulliset silloin, kun siellä on niin paljon yrityksiä, että jokainen pitää markkinoilla määräytyvää hintaa omista toimistaan

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Bravidan David Ednerin haastattelu

Bravidan David Ednerin haastattelu Bravidan David Ednerin haastattelu Bravida on pohjoismaiden johtava kiinteistöjen teknisten asennusten sekä huolto- ja ylläpitopalvelujen kokonaistoimittaja, jolla on noin 9 000 Keväällä 2016 Symbrio haastatteli

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta

Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Palvelujen organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden näkökulmasta Kärkihankkeiden 6 ja 7 raportin kommentointia Varatoimitusjohtaja Tuottavuusnäkökulma palvelujen organisointiin ja toiminnan ohjaukseen

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

KUINKA OHJAAN OSTOJA SOPIMUS- TOIMITTAJILLE JA VÄHENNÄN TAHATONTA OHIOSTAMISTA?

KUINKA OHJAAN OSTOJA SOPIMUS- TOIMITTAJILLE JA VÄHENNÄN TAHATONTA OHIOSTAMISTA? KUINKA OHJAAN OSTOJA SOPIMUS- TOIMITTAJILLE JA VÄHENNÄN TAHATONTA OHIOSTAMISTA? Juuso Jankama Senior Product Manager, Procurement Products Esityksen Sisältö Mitä on tahaton? Tahattoman ohiostamisen syyt

Lisätiedot

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä Vappututkimus 2012: Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä 26.4.2012 Suomalaisen Työn Liitto Yritysten internetin käyttö välineenä työpanosten ostamisessa ja myymisessä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta

Liikkuvien työkoneiden etäseuranta Liikkuvien työkoneiden etäseuranta TAMK IoT Seminaari 14.4.2016 2 1) IoT liiketoiminnan tukena 2) Iot ja liikkuvat työkoneet 3) Case esimerkit 4) Yhteenveto, johtopäätökset, tulevaisuuden näkymät Cinia

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.

Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa. Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6. Kunnallishallinnon ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi kouluissa Toni Paju Tampereen Yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos 3.6.2010 Johdanto Tutkimuksen taustalla ongelma siitä miten koulujen

Lisätiedot

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla

Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla Päätös 1 (5) Epäilty kilpailunrajoitus ulkomainonnan ja mainosmateriaalin painatuksen markkinoilla 1 Asia 2 Osapuolet 3 Ratkaisu 4 Asian vireilletulo Epäily kilpailulainsäädännön vastaisesta kielletystä

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Digitalisaatio liikenteessä

Digitalisaatio liikenteessä Digitalisaatio liikenteessä Johtaja Risto Murto 3.11.2015 Tampere LVM 1.1.2016 www.lvm.fi 4.11.2015 2 EU:n komission liikenteen valkoinen kirja 3/2011 Komissio toteaa, että nykyisen kaltainen liikennepolitiikka

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum

B2B Cloud. Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä. Basware e-invoicing Forum B2B Cloud Virtaviivaista sähköistä liiketoimintaa ja yhteistyötä Basware e-invoicing Forum 29.3.2012 Sisältö Basware lyhyesti Transaktiokaaos Mikä ihmeen B2B Cloud Basware lyhyesti Historia Perustettu

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä 1 Kiukkonen Erno 07.06.2016 Pankit kahden rintaman välissä FINTECH Säätely lisääntyy Uudet toimijat tulevat markkinoille 2 Esimerkki pankkien

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Syventävien opintojen tutkielman arviointi Syventävien opintojen tutkielmat arvioidaan 5-portaisella asteikolla arvosanoilla (1) välttävä, (2) tyydyttävä, (3) hyvä,

Lisätiedot

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien

Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien FI FI Lähentyminen Usein kysytyt kysymykset (UKK) yhteisestä käytännöstä LO 5. Suhteelliset hylkäysperusteet Sekaannusvaara (Ei-erottuvien/heikkojen osien vaikutus) 1. Eroaako yhteinen käytäntö aikaisemmasta

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot