SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ"

Transkriptio

1 Jussi Muilu SÄHKÖINEN OSTAMINEN TOIMITTAJARIIPPUVUUDEN VÄHENTÄJÄNÄ Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

2 TIIVISTELMÄ Muilu, Jussi Kustaa Sähköinen ostaminen toimittajariippuvuuden vähentäjänä / Jussi Muilu Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. Tietojärjestelmätieteen Pro Gradu -tutkielma Tässä tutkimuksessa selvitetään kuinka sähköisen ostamisen menetelmien avulla voidaan vähentää yritysten riippuvuutta käyttämistään toimittajista. Toimittajariippumattomuudella tarkoitetaan yrityksen vapautta vaihtaa tarvitsemiensa tuotteiden toimittajaa omien liiketoiminnallisten intressiensä mukaisesti. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää millaiset tekijät aiheuttavat ostavan yrityksen näkökulmasta epäsuotuista riippuvuutta ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa uusia, tietoverkkoja hyödyntäviä menetelmiä käyttämällä. Tutkimus perustuu aikaisempaan kirjallisuuteen. Yritystenvälisiä suhteita selvitetään transaktiokustannusteorian pohjalta. Teoreettista tarkastelua täydennetään selvittämällä kustannusten todellisia lähteitä. Sähköisen ostamisen menetelmien hyötyjä verrataan sitten näihin kustannuksiin. Vertailun pohjalta tehdään johtopäätökset menetelmien mahdollisista vaikutuksista. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena havaitaan, että sähköisillä menetelmillä voidaan tehostaa suuren toimittajajoukon hallintaa ja siten edesauttaa toimittajien välisen kilpailun lisääntymistä. Suuren toimittajajoukon hallintaa edesauttavat sekä toimittajakandidaattien etsinnän ja vertailun tehostuminen että ostamiseen liittyvien rutiinien automatisoiminen. AVAINSANAT: hankinta, ostaminen, toimittajariippuvuus, sähköinen liiketoiminta, yritysten välinen kauppa

3 ABSTRACT Muilu, Jussi Kustaa Reducing supplier dependency with electronic procurement / Jussi Muilu Jyväskylä: University of Jyväskylä, p. Master s Thesis in Computer Science and Information Systems This thesis focuses on studying how supplier dependency can be reduced using electronic procurement technologies. Supplier dependency is seen limiting the freedom of choosing the most suitable supplier and therefore an undesirable situation. The thesis aims to define the factors causing the unwanted dependency and how these causes then can be affected using modern internet technologies to assist in the procurement process. The thesis is based on previous research and literature. The inter-organizational relationships are approached using the transaction cost theory. This theoretical approach is then appended by defining the actual causes of transaction costs in a purchasing process. Then the alleged benefits of electronic procurement are compared to the costs. The comparison is used to make conclusion about the possible effects of electronic procurement to the supplier dependency. The key finding of the study is that new technologies can reduce the governance costs of the supplier relations and which can lead to reduced dependency as companies have better can handle multiple suppliers. The reduced costs are the search costs and the operational costs of the purchasing process. KEYWORDS: procurement, purchasing, supplier dependency electronic commerce, B2B commerce

4 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO OSTAJAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Transaktiokustannusteoria Ostaja-toimittaja -suhteet Ostotoiminnan tehtävät Ostotoiminnan kustannukset ja toimittajariippuvuus Suorat ostokustannukset Ostamisen hallintokustannukset Vaihtokustannukset HANKINTAPROSESSI Hankintaprosessin kulku Vaihtelevat hankintakäytännöt Ostajan ja myyjän välinen suhde Ostamisen toistuvuus ja merkittävyys Ostajan informaatiotarve TOIMITTAJARIIPUVUUTTA VÄHENTÄVÄT SÄHKÖISEN OSTAMISEN MENETELMÄT Taktiset menetelmät Toimittajahaku ja sähköiset markkinapaikat Toimittajavalinta Käänteiset huutokaupat Sähköiset pörssit Operatiiviset menetelmät Standardikäytännöt Sähköinen laskutus Sähköinen neuvottelu ja sähköiset sopimukset JOHTOPÄÄTÖKSET YHTEENVETO LÄHDELUETTELO... 74

5 KUVIOT KUVIO 1 Transaktion hallintokustannusten suhde tuotteen erikoisuusasteeseen (Williamson 1991) KUVIO 2 Ostokustannusten jäävuorimalli (Sakki 2003) KUVIO 3 Ostoprosessin vuokaavio TAULUKOT TAULUKKO 1 Sähköisen ostamisen menetelmät TAULUKKO 2 Toimittajariippuvuuden aiheuttaja ja sähköisen ostamisen menetelmät niiden vähentämiseksi... 69

6 1 JOHDANTO Hankintatoiminnan merkitys yrityksille on huomattava. Etenkin tuotantoteollisuudessa materiaalihankintojen osuus yrityksen kustannuksista voi olla yli puolet (Kalakota & Robinson, 1999). Hankintakustannukset vaikuttavat paitsi yrityksen tulokseen, myös sen toimintaedellytyksiin. Säästöillä hankinnoissa on mahdollista luoda kilpailuetua markkinoilla, mutta vastaavasti hankintahintojen muutokset, joita ei voida siirtää lopputuotteeseen, aiheuttavat ongelmia. Suuntaus tuotannon erikoistumiseen ja yritysten verkostoitumiseen lisää entisestään ostojen määrää. Tuotantoa ostetaan yhä enemmän ulkopuolisilta toimijoilta. Ostotoiminnan kehittämiselle löytyy siis hyvin selviä perusteluita. Yksi mahdollinen kehityssuunta on toimittajiin liittyvien riskien hallinta, mikä käytännössä tarkoittaa mahdollisuutta eri toimittajavaihtoehtojen käyttämiseen. Tätä mahdollisuutta rajoittaa riippuvuus tietystä toimittajasta. Riippuvuus voi johtua monesta syystä, joista osa on ostavan yrityksen kannalta tarkoituksenmukaisia, mutta osa syistä on ostajan näkökulmasta perusteettomia. Kehittyvä tietojenkäsittely on tuonut paljon uusia mahdollisuuksia ostotoiminnan järjestämiseen ja tällä tutkimuksella pyritään selvittämään tarjoaako se myös ratkaisuja ei-toivottavan riippuvuuden vähentämiseksi. Aivan kuten yleisessä taloustieteellisessä kirjallisuudessa myynti ja markkinointi saavat ostotoimintaa suuremman huomion, myös sähköisen liiketoiminnan kirjallisuus keskittyy yleensä enemmän myyntiin. Painopiste on kuitenkin hienoisesti siirtynyt tasapainoisempaan asemaan toimitusketjun hallinnan noustua keskeisempään rooliin sähköistämisen tehostaessa tiedon kulkua koko arvoketjun alueella. Toimitusketjun kokonaisvaltainen hallinta tarkoittaa kuitenkin samalla toimitusketjun integroitumista yhä tiiviimmiksi kokonaisuuksiksi. Integroiduilla toimitusketjuilla onkin joitakin kiistattomia etuja, mutta myös heikkouksia, joiden johdosta ajattelumalli ei sovi

7 7 kaikenlaiseen tuotantoon. Sähköistä liiketoimintaa ja ostamista on siis syytä tutkia myös toisenlaisesta näkökulmasta. Toimittajavalinta pitäisi aina pystyä tekemään liiketoiminnallisin perustein. Sen tulisi siis palvella ostavan organisaation omien tavoitteiden täyttämistä. Hyvät toimittajasuhteet edesauttavat tällaisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä. Myyvän osapuolen näkökulmasta on puolestaan kannattavaa pyrkiä lukitsemaan asiakkaansa, sillä uusien asiakkaiden hankkiminen aiheuttaa kustannuksia. Ostajan näkökulmasta tällainen lukkotilanne voi kuitenkin olla epäedullinen, sillä tällöin se voi tulla riippuvaiseksi kyseisestä toimittajastaan ja joutua omasta näkökulmastaan epäedulliseen tilanteeseen. Hyvällä yritystenvälisellä yhteistyöllä on kuitenkin mahdollista saavuttaa huomattavia etuja, jolloin riippuvuuden syntyminen on perusteltavissa, mutta ostaja voi joutua riippuvuustilanteeseen myös tahtomattaan, ilman omaa hyötyä. Tällä tutkimuksella onkin tarkoitus selvittää, että voidaanko sähköisen ostamisen menetelmien avulla ehkäistä tällaista ei-toivottavaa riippuvuutta. Seuraavassa on esitetty tutkimuksen kannalta keskeisille käsitteille määritelmät, joiden mukaisesti termejä tässä tutkimuksessa käytetään. Joitakin määritelmiä tarkennetaan myöhemmin tutkimuksessa. Toimittajariippumattomuus: Toimittajariippumattomuus tarkoittaa tilannetta jossa ostajalla on vaihtoehtoisia ratkaisumahdollisuuksia oman tarpeensa tyydyttämiseksi. Vaihtoehtojen tulee olla käytännön liiketaloudellisesti perusteltavissa olevia, jotta tilanne olisi aidosti riippumaton. Saman toimittajan jatkuva käyttäminen ei välttämättä tarkoita riippuvuussuhdetta, sillä vaikka vaihtoehtoisia toimittajavaihtoehtoja olisi, ei vaihtamiselle välttämättä ole perusteluita. Koska tilannetta tarkastellaan ostavan yrityksen näkökulmasta, toimittajariippuvuutta on myös tilanne, jossa vaihtoehtoisia toimittajia olisi, mutta niitä ei tunneta.

8 8 Sähköinen ostotoiminta: Sähköiselle liiketoiminnalle ja siten myös sähköiselle ostamiselle on lukuisia määritelmiä. Tässä tutkimuksessa määritelmää rajataan informaation välityskanavan pohjalta. Sähköisenä ostamisena on tilanne jossa ostotoimintaan liittyvää informaatiota välitetään tietoverkon kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa internetiä, sillä yksityisten verkkojen käyttö on ristiriidassa riippumattomuustavoitteen kanssa. Siirrettävän informaation osalta käytettävä määritelmä on laajahko. Mikäli informaatio liittyy myöhemmin määriteltävään ostoprosessiin, katsotaan sen välittäminen sähköiseksi ostotoiminnaksi. Ostoprosessi: Ostoprosessin rakennetta tarkastellaan tarkemmin omassa luvussaan, joten tässä vaiheessa sen määritellään yleisellä tasolla joukoksi toimintoja, jotka seuraavat tarpeen havaitsemista, ja joiden päämääränä on havaitun tarpeen täyttäminen. Ostettava tuote: Tutkimuksessa käytetään tuotteen määrittelyn laajaa käsitettä. Kyse voi siis olla joko aineellisesta tai aineettomasta tuotteesta. Niissä tapauksissa missä näiden muotojen välillä on oleellista tehdä eroa, käytetään termejä fyysinen tuote kuvaamaan aineellista tuotetta ja termiä palvelu kuvaamaan aineetonta tuotetta. Tutkimuksen tutkimusongelma muotoillaan seuraavasti. Miten sähköisten ostamismenetelmien avulla voidaan vähentää toimittajariippuvuutta? Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset tekijät aiheuttavat eitoivottavaa toimittajariippuvuutta ja tämän jälkeen löytää sellaisia sähköisen liiketoiminnan ratkaisuja, joilla havaittuihin ongelmiin voidaan vastata. Tutkimuksessa nostetaan esiin tilanteita, joissa toimittajariippumattomuuden tavoittelu on perusteltavaa. Tutkimuksessa pyritään kuitenkin huomioimaan tilanteet, joissa riippuvuussuhteelle on myös liiketoiminnalliset perusteet eli riippumattomuutta ei esitetä itseisarvona. Tarkkaa rajanvetoa tai luokittelua siitä, missä tilanteissa riippumattomuuteen tulisi pyrkiä, ei myöskään esitetä.

9 9 Aikaisempaa tutkimusta ostajan asemasta, sekä yritystenvälisistä suhteista löytyy paljon etenkin liiketaloudellisen kirjallisuuden joukosta. Heide ja John (1990) ovat tutkineet ostajan ja myyjän välistä suhdetta, ja sen syvenemiseen vaikuttavia tekijöitä teollisessa ostamisessa. Heidän tutkimustaan ovat syventäneet Bensaou ja Anderson (1999) tutkimalla autoteollisuuden toimittajarakenteita. Coase (1935) ja Williamson (1985) ovat puolestaan lähestyneet aihetta selvittämällä markkinataloudessa toimivien yritysten rajoja ja keskinäisiä suhteita transaktiokustannusteorian avulla. Cox (2001) on tutkinut ostajan mahdollisuuksia oman aseman parantamiseen toimittajasuhteissa. Sähköistä ostamista on tutkittu myös runsaasti aiemmin. Bakos (1991) on analysoinut sähköisten markkinapaikkojen vaikutuksia yritysten ostotoimintaan. De Boer, Harink ja Heijboer (2002) ovat kehittäneet käsitteellisen mallin sähköisen ostotoiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Wu, Zsidisin ja Ross (2007) tutkivat ennakkoasetelmia sähköiseen ostamiseen, sekä sen vaikutuksia toimittajasuhteisiin ja toiminnan tehokkuuteen. Angeles (2006) on puolestaan selvittänyt sähköisen ostamisen käyttöönoton vaikutuksia. Tutkimusmenetelmä on aikaisempaan kirjallisuuteen perustuva käsitteellisteoreettinen tutkimus. Tutkimuksessa sovelletaan ja yhdistetään aikaisempaa teoriaa ja tutkimusta. Yritystenvälisten suhteiden pohjateoriana käytetään transaktiokustannusteoriaa. Teoreettisen pohjan päälle pyritään löytämään aikaisemman tutkimuksen pohjalta niitä käytännön tekijöitä, jotka johtavat teorian esittämään toimintatapaan. Tämän jälkeen pyritään edelleen löytämään sellaisia tekniikoita joilla näihin käytännön ilmiöihin voidaan vaikuttaa, ja siten mahdollisesti muuttamaan itse liiketoiminnan rakennetta teorian ennustamaan suuntaan. Tutkimuksen edetessä havaitaan ei-toivottavan riippuvuuden olevan seurausta ostotoimintojen niukoista resursseista eli niiden riittämättömyydestä

10 10 toimittajien etsimiseen ja vertailuun. Niukkuuden perusteena on ostamisen hallinnollinen luonne eli se ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Niukoilla resursseilla täytyy huolehtia yrityksen toimintaedellytysten turvaamisesta eli tarvittavien hankintojen suorittamisesta. Toimittajien välinen vertailu ja kilpailuttaminen ovat siten vasta toissijaisia tehtäviä, mihin käytettävissä olevia resursseja ensisijaisten tehtävien hoitaminen rajoittaa. Sähköinen ostaminen ei tarjoa suoria keinoja ostotoimintojen resurssien kasvattamiseen, mutta sen sijaan se tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen. Operatiivisen ostamisen tehostaminen vapauttaa siihen käytettyjä resursseja käytettäväksi muissa ostamiseen liittyvissä toiminnoissa. Toisaalta sähköisillä menetelmillä on mahdollista myös parantaa ostamisen laatua, lisäämättä kustannuksia, jolloin samoilla resursseilla saadaan parempia lopputuloksia. Tutkimus jakautuu uuteen päälukuun. Tässä ensimmäisessä luvussa eli johdannossa on selvitetty tutkimuksen taustaa, tutkimusongelmaa, aiempaa tutkimusta sekä lyhyesti esitelty tutkimuksen eteneminen. Toisessa luvussa perehdytään tarkemmin yritystenvälisiin suhteisiin ja riippuvuutta aiheuttaviin tekijöihin. Luvussa pyritään löytämään etenkin sellaisia tekijöitä jotka aiheuttavat ei-toivottavaa riippuvuutta. Kolmannessa luvussa perehdytään tarkemmin ostamisen käytännön tehtäviin. Tehtäviä käsitellään prosessimallin pohjalta. Neljännessä luvussa pyritään löytämään sellaisia sähköisen ostamisen menetelmiä, jotka tarjoavat ratkaisuja edellisissä luvuissa havaittuihin eitoivottua riippuvuutta aiheuttaviin ongelmiin. Tekniikoita tarkastellaan lähinnä liiketoiminnallisella tasolla. Viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen pohjalta tehdyt johtopäätökset. Lopussa oleva yhteenveto kokoaa vielä lyhyesti tutkimuksen oleelliset havainnot.

11 11 2 OSTAJAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on esittää yritystenvälisen sähköisen kaupankäynnin kenttää hallitsevan toimitusketjujen integroimisen rinnalle (Cox, 2001) myös toisenlainen näkökulma. Toimitusketjun integrointi tarkoittaa käytännössä toimittaja-ostaja suhteen tiivistämistä ja siitä seuraa kasvavaa molemminpuolista riippuvuutta. Riippuvuussuhteeseen liittyy kuitenkin aina riskejä ja siksi joissain tilanteissa on perusteltua tavoitella yhteistyön tiivistämisen sijaan riippumattomuutta. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole pyrkiä osoittamaan toimittajariippumattomuuden ylivertaisuutta tai edes paremmuutta, vaan pyrkiä ensin löytämään tilanteita, joissa sitä on syytä tavoitella, ja tämän jälkeen keinoja riippumattomuuden lisäämiseksi. Molemmille näkökulmille voidaan esittää vahvoja liiketoiminnallisia perusteita, siksi myös sähköistä liiketoimintaa tulee käsitellä myös niiden molempien pohjalta. Tässä luvussa selvitetään ostajan ja toimittajan välistä suhdetta, sekä pyritään löytämään toimittajariippuvuutta aiheuttavia syitä. Ensin aihealuetta lähestytään teoreettisen viitekehyksen avulla. Yritystenvälisiä suhteita on määritelty kirjallisuudessa transaktiokustannusteorian avulla. Teorian avulla selvitetään itsenäisesti toimivien ja markkinoilla kauppaa käyvien yritysten perusedellytyksiä. Asiaa lähestytään transaktiokustannusteorian pohjalta. Teoreettisen mallin jälkeen perehdytään tarkemmin ostajan ja myyjän välisiin suhteisiin käytännössä. Kolmantena käsitellään ostotoiminnan tehtäviä, ja luvun lopuksi analysoidaan ostotoimintaan liittyvien kustannusten vaikutusta toimittajariippuvuuden syntymiseen. Tässä vaiheessa selvitetään siis tarkemmin sitä, mistä transaktiokustannukset itse asiassa johtuvat, ja millaisia muita kustannuksia yritystenvälisiin suhteisiin liittyy.

12 Transaktiokustannusteoria Teoreettisella tasolla yritystenvälisiä suhteita voidaan kuvata muun muassa transaktiokustannusteorian avulla (transaction cost theory). Teorian perusoletuksen mukaan yritystenvälisillä transaktioilla on aina jokin kustannus, ja tämä kustannus on markkinavoima joka ohjaa päätöksentekoa tuotteen hankinnan organisoinnista. Teorian mukainen transaktio tapahtuu siis yrityksen ja sen asiakkaan välillä, jolloin kustannus muodostuu transaktion toteuttamisesta. Yritysten olemassaolon peruste on teorian mukaan näiden transaktiokustannusten välttäminen. Yksinkertaistetussa esimerkissä tuotantoyrityksessä transaktio voisi olla tuotteen myynti, ja kustannukset sitten tuotantokustannuksia. (Williamson, 1985) Teoria perustuu Coasen (1937) esittelemään yrityksen määritelmään, jonka mukaan yritysten olemassaolon keskeinen peruste on hintamekanismiin liittyvien kustannusten minimoiminen. Yritysten muodostaminen on tehokas tapa organisoida tuotantoa, kun hintamekanismin kustannukset estävät tuotannon ohjautumisen täysin markkinavetoisesti eli klassisen markkinatalousteorian mukaisesti. Transaktiokustannusteorialla on vertailtu alun perin lähinnä tuotannon itsenäisesti ja yrityksen sisällä järjestävää hierarkkista organisaatiota ja tuotannon organisaation ulkopuolelta ostavaa markkinamuotoista organisaatiota. Sen käytännön tarkoituksena onkin ollut ensisijaisesti mallintaa yrityksen päätöksentekoa tilanteissa, joissa se pohtii tietyn tuotannon osan mahdollista ostamista ulkopuolelta ja vertaa sitä sisäiseen tuotantoon. (Williamson, 1985.) Sittemmin teoriaa on alettu soveltamaan myös yritystenväliseen, pelkkää kaupankäyntiä syvempään yhteistoimintaan. Markkina ja hierarkia toimivat siis suhteen ääripäinä, jolloin tiivistä yhteistoimintaa harjoittava yritys on näiden hybridi. Hybridissä transaktion hallinto on jakautunut useammalle organisaatiolle, kun markkinoiden tapauksessa hallinnosta vastaa yksin ostava yritys, ja

13 13 hierarkkisessa organisaatiossa yhden organisaation sisäinen tapahtuma. (Williamson, 1991.) Williamson (1991) määrittelee myös tapaukset, joissa eri yhteistyömuodot tarjoavat suurimmat edut transaktiokustannusten näkökulmasta (KUVIO 1). Vapaasti markkinoilla toimivan yrityksen hallintokulut ovat kolmijaon edullisimmat, kun transaktion kohteena oleva tuote on luonteeltaan yksinkertainen. Edullisuus perustuu mahdollisuuteen tehdä yksinkertaisia ja helposti toimeenpantavia sopimuksia. Tuotteen yksinkertaisuuden oletetaan edesauttavan myös markkinoiden toimivuutta. Kilpailu rajoittaa myyntihinnat lähelle todellisia tuotantokustannuksia. Vastaavasti hierarkkinen organisaatio on tehokkain tuotteen erikoisuusasteen kasvaessa suureksi. Korkea erikoistuminen tekee sopimusneuvottelusta haastavan ja kilpailu voi olla vähäistä. Hybridi sijoittuu näiden kahden välille. Markkinamuotoisen yhteistyön keskeisiä etuja ovat mukautumiskyky kysyntämuutoksiin ja motivaatio toiminnan kehittämiseen. Hierarkkinen organisaatio puolestaan omaa paremmat mahdollisuudet mukautua tilanteisiin, jotka vaativat muutoksia läpi tuotantoketjun, johtuen sen keskittyneestä päätöksenteosta. Hybridi toimii siten eräänlaisena kompromissina näiden muotojen välillä. Siinä pyritään yhdistämään ääripäiden hyviä puolia ja minimoimaan heikkouksia.

14 14 Transaktion hallintokustannukset Markkina Hybridi Hierarkkinen Tuotteen erikoisuusaste KUVIO 1 Transaktion hallintokustannusten suhde tuotteen erikoisuusasteeseen (Williamson 1991) Tämä tutkimus keskittyy lähinnä hybridin ja markkinamuotoisen yrityksen rajapintaan. Sekä hybridissä että markkinoilla yritystenvälistä suhdetta määritellään sopimuksin. Sopimusten sisällöt poikkeavat kuitenkin selvästi toisistaan. Markkinoilla sopimuksilla säännellään lähinnä itse kauppatapahtumaa, kun taas hybridissä yritysten välinen sopimus käsittelee tarkemmin itse suhdetta. Tässä tutkimuksessa transaktiokustannusteoriaa sovelletaan yritystenväliseen riippuvuuteen, joten on syytä todeta, että riippuvuutta voi esiintyä myös täysin markkinamuotoisesti organisoituneessa tuotannossa. Tutkimuksessa selvitetään myöhemmin riippuvuuden syitä, jolloin perehdytään tarkemmin myös tällaisiin riippuvuussuhteisiin. Tutkimuksen tässä vaiheessa pyritään puolestaan rajaamaan ja määrittelemään riippumattomuuden edellytyksiä pohjateorian avulla. Transaktiokustannusteorian mukaan tällaisena toimittajariippumattomuuden

15 15 edellytyksenä voidaan pitää tilannetta jossa markkinamuotoinen organisoituminen on perusteltavaa. On myös tärkeää todeta, että tässä tutkimuksessa käsittely on rajattu vain markkinamuotoisten transaktioiden kustannusten vähentämiseen. Rajauksen perusteena on tutkimuksen kohde eli toimittajariippuvuus ja sen mahdollinen vähentäminen. Kokonaisvaltaista arviointia informaatioteknologian käyttöönotosta transaktiokustannusteorian näkökulmasta on esittänyt esimerkiksi Gurbaxani ja Whang (1991). He ovat huomioineet informaatioteknologian vaikutukset sekä markkinatransaktiokustannusten, että organisaation sisäisten hallintokustannusten osalta. Johtopäätöksissään he kuitenkin toteavat todellisten vaikutusten olevan hyvin toimiala- ja tapauskohtaisia. Adler (2001) kirjoittaa kustannusten olevan markkinamuotoisen yhteistyön ohjausmekanismi eli tuotantoa järjestellään kustannusten minimoimiseksi. Hierarkiassa ohjaus puolestaan perustuu ensisijaisesti suoraan valtaan. Siihen, mikä puolestaan ohjaa tämän vallan käyttöä, teoria ei ota kantaa. Adler ei kuitenkaan näe tiivistä yhteistoimintaa näiden välimuotona, vaan kirjoittaa sen perustuvan aivan omaan ohjausmekanismiin: luottamukseen. Adler (2001) laajentaakin Williamsonin (1985) kaksinapaista organisaatioiden rakentumisen mallia kolmiulotteiseksi. Hierarkkisuus ja markkinavetoisuus nähdään mallissa ääripäiden sijaan omina ulottuvuuksina ja kolmantena ulottuvuutena on luottamus. Luottamuksen vaikutus yritystenvälisessä toiminnassa on syytä huomioida myös tässä tutkimuksessa, sillä luottamus vähentää riippuvuuteen liittyvää riskiä. Mutta kuten mainittu, luottamus on vain yksi ulottuvuus yritystenvälisessä suhteessa. Hyvä luottamus osaltaan mahdollistaa riippuvuussuhteen syntymisen, mutta ei suoraan johda siihen. Tässä tutkimuksessa luottamuksen merkitys voidaan ohittaa, sillä vaikka se voikin pienentää riippuvuussuhteeseen liittyviä koettuja riskejä, ei sillä ole suoraa vaikutusta riippumattomuuden tarjoamiin etuihin.

16 16 Transaktiokustannusanalyysin pohjalta riippumattomuuden edellytyksenä on tilanne jossa tuotteen hankinta kannattaa tehdä vapailta markkinoilta. Lisäksi mahdolliset riippumattomuuden tavoittelun aiheuttamat lisäkustannukset täytyy kyetä kattamaan riippumattomuuden hyödyillä. Jatkossa selvitetään tarkemmin näitä kustannuksia aiheuttavia käytännön toimenpiteitä ja riippumattomuudesta seuraavia hyötyjä. 2.2 Ostaja-toimittaja -suhteet Cox (2001) kirjoittaa ennakoivasta toimittajavalinnasta (proactive supplier selection). Hänen mukaansa ostajien tulisi hankintapäätöksiä tehdessään yleensä pyrkiä etsimään keinoja oman vaikutusvaltansa kasvattamiseen, ja sitä kautta osaltaan riippuvuussuhteen pienentämiseen. Hän näkee ennakoivan saannin kehittämisen (proactive supply development) ja samalla toimitusketjun integroinnin olevan paras ratkaisu vain hyvin rajatulle joukolle valmiiksi vaikutusvaltaisia ostajia. Coxin (2001) mukaan on tärkeää myös huomioida, että myyjäosapuoli toimii vastavoimana ostajan tavoitellessa vaikutusvaltansa kasvattamista. Myyjä nimittäin pyrkii vahvistamaan omaa asemaansa suhteessa, aivan kuten ostaja pyrkii vahvistamaan omaansa. Näin ollen voidaankin olettaa, että ostajan ja myyjän välinen suhde voi ohjautua molemminpuoliseen riippuvuuteen ikään kuin kompromissina. On myös esitetty, että markkinavoimat ohjaisivat yritystenvälistä yhteistyötä tiukan integraation sijasta kohti löyhäkytkentäistä järjestelmää, jossa yhteistyökumppanien valinta on hyvin joustavaa (Balasubramanian & Tewary, 2005). Löyhäkytkentäisen järjestelmän keskeinen ajatus on järjestelmän koostuminen toisistaan täysin erillisistä yksiköistä, jotka kuitenkin selvästi reagoivat toistensa toimintaan (Orton & Weick, 1990). Yritysverkostossa tämä tarkoittaa lähinnä tilannetta, jossa yritykset käyttävät aktiivisesti toistensa palveluita, mutta eivät ole riippuvaisia yhdestä tietystä toimittajasta.

17 17 Toimittajariippumattomuuteen pyrkiessä yhtenä keskeisimpänä perusteena ovat toimittajaan liittyvät riskit. Helpoin tapa päästä eroon riippuvuudesta, ja siten riskeistä, olisi hankkiutua eroon toimittajista eli organisoida tuotanto hierarkkisesti. Todellisessa liiketoiminnassa tämä on kuitenkin käytännössä mahdotonta. Ulkopuolisten toimittajien käytölle joidenkin tuotannon osaalueiden järjestämiseen on olemassa aina perusteluita. Tässä tutkimuksessa ei siksi selvitetä sellaista vaihtoehtoa, että riippuvuutta pyrittäisiin minimoimaan vähentämällä ulkoisten toimittajien käyttöä. Monet yritystenvälisten suhteiden riskeistä liittyvät yritysten pyrkimykseen maksimoida omaa etuaan. Tämä pyrkimys voi johtaa opportunistiseen käytökseen eli riippuvuussuhteen hyväksikäyttämiseen. Käytännössä opportunistisuus ei ole kuitenkaan automaatio, sillä yritystenväliset suhteet ovat hyvin kompleksisia. Opportunistisuus on kuitenkin todellinen riski ja sitä tulisi siten pyrkiä välttämään. Opportunistista käytöstä voidaan pyrkiä hillitsemään pääasiassa yhdenmukaistamalla yritysten etuja tai kasvattamalla itse opportunistisesti toimivan yrityksen omaa riskiä. Toimittajariippumattomuuden lisääminen on jälkimmäistä, sillä opportunistisesti käyttäytyvästä toimittajasta voidaan hankkiutua eroon. (Heide & John, 1992) Toinen keskeinen toimittajariippuvuuteen liittyvä riski liittyy toimitusvarmuuteen. Vaihtoehtoisten toimituslähteiden puuttuessa yhden toimittajan toimitusongelmat siirtyvät suoraan ostajan ongelmaksi. Pahimmassa tapauksessa toimitukset voivat loppua kokonaan, näin esimerkiksi toimittajan mennessä nurin. (Engblom, 2003.) Riippumattomuus mahdollistaa ostojen hajauttamisen ja siten yhden toimittajan käyttöön liittyvän riskin pienentämisen. Riippuvuuden aiheuttamat riskit eivät ole ainoa syy pyrkiä riippumattomuuteen. Yrityksen reagointikyvyn säilyttäminen on myös

18 18 tärkeässä roolissa. Raskasrakenteisten organisaatioiden kyky reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin on rajallinen. Tiukat toimittajasuhteet lisäävät organisaation kankeutta, sillä tällöin nopea reagointi markkinoihin edellyttää nopeutta koko nykyiseltä toimitusketjulta. Toimittajariippumattomuus mahdollistaa osaltaan toimitusketjun uudelleen organisoinnin vastaamaan paremmin muuttunutta tarvetta. Reagointikyky ei kuitenkaan yksiselitteisesti parane riippumattomuuden myötä. Reagointikyvyn parantumista on nimittäin pidetty myös yhtenä toimitusketjun integraation keskeisenä hyötynä. Kun kaikki ketjun jäsenet toimivat saman tiedon pohjalta, nopeutuu koko ketjun toiminta. (Christopher, 2000) Kiinteässä yhteistyössä toimivat yritykset pystyvät siten reagoimaan hyvin kysynnän laadun muutoksiin, kun taas kysyntämäärän muutoksiin reagoi paremmin riippumaton yritys. (Katayama & Bennett, 1999) Yritystenvälisten suhteiden pohjalta toimittajariippumattomuutta on hyvä tavoitella tilanteissa, joissa ostavan organisaation asema toimitusketjussa ei ole valmiiksi keskeinen. Tämän lisäksi kysynnän tulisi olla laadullisesti melko stabiilia tai ennustettavaa, mutta kysyntämäärät saavat vaihdella. Riippumattomuutta on myös syytä tavoitella mikäli yhteistyöyritykset pyrkivät opportunistiseen käyttäytymiseen. 2.3 Ostotoiminnan tehtävät Toimittajariippuvuuden syitä voidaan lähteä etsimään organisaation niistä osista, jotka ovat toimittajien kanssa eniten tekemisissä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa ostamisesta vastaavia henkilöitä. Kun ensin selvitetään näiden henkilöiden tehtäväkenttää, voidaan sen jälkeen perehtyä tarkemmin, mikä tehtävien hoitamisessa ohjaa riippuvuussuhteiden syntymiseen. Ja siten edelleen pohtia, voiko sähköinen ostaminen tarjota uusia mahdollisuuksia turhasta toimittajariippuvuudesta eroon pääsemiseksi.

19 19 Ostotoimintaa käsitellään yleensä kirjallisuudessa lähinnä toimitusketjun hallinnan yhteydessä. Yhteys onkin ilmeinen ja erottamaton, joskin toimitusketjun hallinta käsittää huomattavasti laajemman kokonaisuuden. Yleensä termillä tarkoitetaan kaikkea arvoketjun osia raaka-aineiden hankinnasta loppukäyttäjälle toimittamiseen (esim. Essig & Arnold, 2001). Yhden yrityksen kontekstissa toimitusketjun hallinta käsittää asiakassuhteiden hallinnan, sisäisen tavaravirran hallinnan ja toimittajasuhteiden hallinnan (Chopra & Meindl, 2001). Toimitusketjun hallinta voidaan siis katsoa tämän tutkimuksen laajaksi kontekstiksi, jonka yhteen osaan, yksittäisen yrityksen ostotoimintaan, keskitytään tarkemmin. Hankintatoimen strateginen merkitys saa kirjallisuudessa usein myyntiä pienemmän painoarvon. Tämä on ymmärrettävää sillä onhan tehokas ja toimiva myynti jokaisen yrityksen toimintaedellytys. Kuitenkin nykyisessä erikoistuneessa ja verkostoituneessa liiketoimintakulttuurissa, ostotoiminnalla on usein hyvin keskeinen rooli yrityksen tuloksenteossa. Hyvin toimiva ostaminen edesauttaa kilpailuedun saavuttamista, huolimatta yrityksen valitsemasta kilpailustrategiasta, nimittäin tehokkaan hankintatoiminnan aikaansaamat säästöt siirtyvät suoraan yrityksen tulokseen. (Sakki, 2003) Leendersin, Nolletin ja Ellramin (1994) mukaan hankintatoimen keskeisenä tehtävänä on perinteisesti pidetty yrityksen toimintaedellytysten turvaaminen palvelemalla muuta organisaatioita ostamalla niiden tarvitsemat tavarat. Muut yksiköt on siis koettu hankintatoimen asiakkaina ja suorat hankintakustannukset ovat olleet osa niiden budjettia. Tutkijat eivät näe modernia hankintatoimea itsekkäästi omista rajoistaan kiinnipitävänä organisaation palveluyksikkönä, vaan yhtenä osana yhtenäistä toimitusketjua, porttina ja portinvartijana kahden organisaation välillä: ostajan ja toimittajan. Sen tulisi siis olla tiiviissä yhteistyössä, paitsi organisaation sisäisten toimintojen, myös keskeisten toimittajien ja muiden arvoketjun jäsenten kanssa.

20 20 Kaikki organisaatiot tekevät toimiessaan hankintoja. Hankintojen merkitys niille vaihtelee kuitenkin suuresti. Siksi myös hankintojen organisointi vaihtelee. Kaikki toimijat eivät välttämättä tunnista toiminnassaan strategisia hankintoja eli hankintoja, joilla on oleellinen merkitys yrityksen omaan tuotokseen ja tuloksentekoon. Vastaavasti osalle yrityksistä hankinnat ovat erittäin keskeisessä osassa liiketoimintaa ja sen kannattavuutta, ja siksi myös hankintatoiminta kuuluu niiden keskeisiin sisäisiin kehitysalueisiin. Satunnaiset, ei-strategiset ostot voivat työllistää osto-organisaatiota paljon suhteessa niiden merkitykseen (Baron, Shaw, & Bailey Jr., 2000). Niiden vähäinen merkitys tai kertaluontoisuus ei kuitenkaan aiheuta suoranaista riippuvuussuhdetta toimittajiin. Siten tämä tutkimus keskittyy toistuviin, yrityksen toiminnan kannalta tärkeisiin ostoihin. Quayle (2006) mainitsee erityisesti viisi tehtävää joista hankintatoimen tulee vastata: (1) Vaihtoehtoisten ratkaisujen löytäminen hankintatarpeille, (2) kustannusrakenteen suojeleminen, (3) ostamiseen liittyvien kustannusten minimointi, (4) tarvittavien tarpeiden pitkäaikaisen saannin varmistaminen ja (5) hyvien toimittajasuhteiden ylläpitäminen. Tehtävät ovat jossain määrin ristiriidassa keskenään ja oikean tasapainon löytäminen niiden välille voi olla haastavaa. Ensimmäinen tehtävistä vastaa lähes täysin tämän tutkimuksen aihepiiriä. Vaihtoehtoisten ratkaisujen olemassa oleminen vähentää riippuvuutta tietystä ratkaisusta oli kyseessä sitten tietty toimittaja tai käytetty tekniikka. Koska koko tämä tutkimus käsittelee tarkemmin tätä tehtävää, sitä ei ole syytä tässä yhteydessä käsitellä tarkemmin, vaan pohtia, kuinka muut tehtävät vaikuttavat siihen ja toimittajariippuvuuden muodostumiseen. Tehtävien toteuttamisesta sekä saantivarmuuden turvaaminen että hyvien toimittajasuhteiden hallinta puoltavat toimittajiin sitoutumista. Myyjien yleisenä tavoitteena on sitoa omat asiakkaansa käyttämään omaa palveluaan. He näkevätkin toimittajasuhteen paranevan riippuvuuden lisääntyessä. Vastaavasti saantivarmuutta voidaan huomattavasti parantaa tekemällä

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Verkottumisen mahdollisuudet

Verkottumisen mahdollisuudet Verkottumisen mahdollisuudet Verkostojen luominen kannattaa aloittaa varhain Pro-hankinta Oy Ota selvää, minkälaisia oman toimialan hankintailmoitukset ovat käytä esim. Credita palvelua, josta löytyy myös

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Kilpailutusprosessiin tehoa

Kilpailutusprosessiin tehoa A Basware Presentation Kilpailutusprosessiin tehoa käytännön kokemuksia ja vinkkejä RFx ohjelmiston käytöstä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Tietoiskun ohjelma

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen

Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Kiinteistö- ja rakentamistalouden tutkimusseminaari 15.09.2004 Kiinteistöpalvelujen hankintastrategioiden kehittäminen Tomi Ventovuori Teknillinen korkeakoulu Rakentamistalous Tutkimuksen tavoitteet Tunnistaa

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa?

MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? MARKKINAVUOROPUHELUN ONNISTUMISEN AVAIMET Mitä markkinavuoropuhelu on ja miten sitä pitäisi toteuttaa? Suvi Häkämies Toiminnanjohtaja Green Net Finland 21.9.2017 Finlandia-talo Markkinavuoropuhelun määritelmä

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi

Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo. Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Ekosysteemipalveluiden merkitys ja arvo Matleena Kniivilä, metsäekonomisti, MMT matleena.kniivila@ptt.fi Esityksen sisältö 1) Mitä metsien ekosysteemipalvelut ovat? 2) Mikä ekosysteemipalveluiden arvo

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka VIITEKEHYS 2 HUS-LOGISTIIKKA LUKUINA Liikevaihto 190 milj. euroa Henkilöstö 260 Tuotevalikoima > 55 000 nimikettä

Lisätiedot

Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille:

Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: Talentum Pro Helsinki 2016 3 Kirjassa on kolme viestiä sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille: 1 hankinnoilla on merkitystä 2 hyvin johdetuilla ja toteutetuilla hankinnoilla sekä hyvällä yhteistyöllä

Lisätiedot

ERP-järjestelmän kannattavuus

ERP-järjestelmän kannattavuus ERP-järjestelmän kannattavuus Jouko Karjalainen ITViikon ja Lawsonin seminaari 30.08.2007 ROI vs. TCO ROI, return on investment DuPont-malli: tuotot, kustannukset, sidottu pääoma Kausittainen tuloslaskenta

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä. Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä. Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostoissa toimiminen: verkostotyön perusteita ja käytäntöä Timo Järvensivu KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Nuori Suomi 13.3.2012 Verkosto voidaan määritellä ainakin kahdella

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.

Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa. Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining. Erikoiskaupan haasteet miten myyjän tulee toimia tämän päivän markkinassa Erno Siltaniemi ED Training Oy 040 5204 176 erno.siltaniemi@edtraining.fi 1. Erikoiskaupan haasteita - johdanto 2. Myyjän rooli

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17)

11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) 11 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Ch 17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen riippuvan

Lisätiedot

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET

HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET 16.4.2013 HANKINTOJEN TOIMINTAPERIAATTEET Jyväskylän kaupungissa noudatetaan seuraavia hankintoja koskevia strategisia linjauksia: Hankinta-asiantuntemuksen lisääminen Ennakoiva

Lisätiedot

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA?

OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? OVATKO LIIDIT KIVEN ALLA? SISÄLTÖMARKKINOINTI HELPOTTAA LIIDIEN LAPIOINTIA Eroon kylmäsoitoista. Yritysten välisessä kaupassa hyvien liidien löytäminen on usein kovan työn takana. Joskus voi tuntua siltä,

Lisätiedot

Tehostettu hankinta, kulujen hallinta ja kassavirran näkyvyys. Hankinnasta maksuun Canonin liiketoimintaratkaisut

Tehostettu hankinta, kulujen hallinta ja kassavirran näkyvyys. Hankinnasta maksuun Canonin liiketoimintaratkaisut Tehostettu hankinta, kulujen hallinta ja kassavirran näkyvyys Hankinnasta maksuun Canonin liiketoimintaratkaisut Hankinnasta maksuun -prosessin automatisointi tekee hankintojen ja talouden hallinnasta

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Salon hankintaosaamiskartoituksen tuloksia, mitä seuraavaksi? Harri Lorentz, Kalle Väänänen Turun kauppakorkeakoulu Kartoitus hankintatoimen haasteista ja kehitystarpeista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen

Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen Etäisyys katoaa! Purkautuvatko kaupungit? Antti Kurvinen 2.2.2017 Kaupungistumisen perusta taloustieteen näkökulma Jos erikoistumisesta ei ole hyötyä eikä tuotannossa ole mahdollista saavuttaa mittakaavaetuja

Lisätiedot

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001

SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY. Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015. Marika Kilpivuori ISO 9001 ISO / FSSC 22000 ISO 14001 SATAFOOD KEHITTÄMISYHDISTYS RY Laatujärjestelmät yrityksen toiminnan tehostajana 4.3.2015 Marika Kilpivuori OMAVALVONTA ISO 9001 ISO / FSSC 22000 BRC ISO 14001 OHSAS 18001 IFS 1 MIKSI OMAVALVONTA EI AINA

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

ProCoach -kehitysohjelmat

ProCoach -kehitysohjelmat ProCoach -kehitysohjelmat Työkalu kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena,

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen

Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Toimittajan Osaamisen Kehittäminen Supplier development in SME network learning strategies for competitive advantage Vesa Kilpi & Harri Lorentz 12/5/2014 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Teema: Tutkimuksessa tarkastellaan

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Yritysverkostot ja niiden johtaminen

Yritysverkostot ja niiden johtaminen Yritysverkostot ja niiden johtaminen Tuomas Ahola Tampereen teknillinen yliopisto Kansainvälisten järjestöjen hankinnat - PKyritysten mahdollisuus menestykseen Helmikuu 17, 2016 18.2.2016 1 Tuomas Ahola

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN

KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN KANNATTAVA KIMPPA LIIKETOIMINTA JA VASTUULLISUUS KIETOUTUVAT YHTEEN LIIKE2 -tutkimusohjelman päätösseminaari 30.8.2010 KTT, aluepäällikkö Päivi Myllykangas Elinkeinoelämän keskusliitto EK KANNATTAVA KIMPPA

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Verkostot kehittämistyössä

Verkostot kehittämistyössä Verkostot kehittämistyössä Lääkkeiden käytön järkeistämisen verkosto, työpaja 27.9.2012 Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana

Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Testaus ja säästöt: Ajatuksia testauksen selviämisestä lama-aikana Muutamia ajatuksia siitä, miten testaus pärjää lama-ajan säästötalkoissa. Laman patologioita ja mahdollisuuksia. Säästämisen strategioita.

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen

ISO Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia Kari Komonen ISO 55000 Standardisarja Eräitä ulottuvuuksia 6.11.2014 Kari Komonen Eräitä käsitteitä omaisuus, omaisuuserä kohteet, asiat tai kokonaisuudet, joilla on tai voi olla arvoa organisaatiolle omaisuudenhallinta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle A Basware Presentation Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle Kuinka tehostaa ostoreskontratoimintoja entisestään Basware InvoiceOut - Ostolaskuprosessin ulkoistaminen Esa Tihilä, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä?

Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Miten päätöksentekijä voi hallita joukkoliikenteen kustannuskehitystä? Suomen Paikallisliikenneliiton 43. vuosikokousseminaari Heikki Metsäranta Strafica Oy Esityksen sisältö 1. Kustannuksista 2. Tavoitteista

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Verkostomaisen toiminnan pääperiaatteet, edellytykset ja parhaat käytännöt Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kaksi näkökulmaa verkoston määrittelyyn 1. Abstrakti määritelmä: verkosto

Lisätiedot

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN. Kaukolämpöpäivät Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PÄÄSY KAUKOLÄMPÖVERKKOIHIN Kaukolämpöpäivät 23.8.2017 Jenni Patronen, Pöyry Management Consulting All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or by

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2016 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA JANNE VARTIAINEN PYSÄKÖINTIPAIKKOJEN VUOROTTAISKÄYTÖN HYÖDYT ESPOON JA HELSINGIN KAUPUNGEISSA Diplomityön tutkimussuunnitelma LUONNOS 11.6.2014 Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03

Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista. Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Tietoisku ISO 14001:n ja OHSAS 18001:n tulevista muutoksista Tuulikki Lammi Versio1,0 2014-09-03 Uutta Yhteinen rakenne Rakenne ja termit ovat harmonisoitu Uusitut ISO 14001 ja ISO 45001 tulevat olemaan

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori

Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle. Antti Jääskeläinen Matti Vuori Testauksen tuki nopealle tuotekehitykselle Antti Jääskeläinen Matti Vuori Mitä on nopeus? 11.11.2014 2 Jatkuva nopeus Läpäisyaste, throughput Saadaan valmiiksi tasaiseen, nopeaan tahtiin uusia tuotteita

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Liisat Ihmemaassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus neuleblogeista käytäntöyhteisönä

Liisat Ihmemaassa. Diskurssianalyyttinen tutkimus neuleblogeista käytäntöyhteisönä LiisatIhmemaassa Diskurssianalyyttinentutkimusneuleblogeistakäytäntöyhteisönä Progradu tutkielma Tampereenyliopisto Kasvatustieteenlaitos Kevät2009 MaaritHolm 79855 Tampereenyliopisto Kasvatustieteenlaitos

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille

Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille Käytännön kokemuksia 15.1.2010 Janne Saarela Profium Oy Esityksen sisältö Semanttisen Webin arvolupaus Arvolupauksen lunastaminen Kuvapankeissa Järjestelmäintegraatiossa

Lisätiedot

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari

Alkuraportti. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYN LAITOS CT10A4000 - Kandidaatintyö ja seminaari Alkuraportti Avoimen lähdekoodin käyttö WWW-sovelluspalvelujen toteutuksessa Lappeenranta, 30.3.2008,

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta?

Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? Kuka vastaa tietojärjestelmähankkeen laadusta? 05.10.2010 Esko Hannula Sisältö Laatu on lopulta aina rahaa Laatu riippuu siitä, kuka olet Vastuu laadusta on lopulta aina tilaajalla 2 Tietojärjestelmän

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten?

HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? HFT: mitä ja miksi? Muuttuvatko väärinkäytökset kuka valvoo ja miten? Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Laila Hietalahti 0 Finanssivalvonta

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA

TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA TTL 60 vuotta Roadshow, Tampere 5.11.2013 TIETOTURVA LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA Antti Pirinen, Tietoturva ry Antti Pirinen Tietoturva ry Hallituksessa 2009 -> Sihteeri 2013 Työkokemus: 2012 -> KPMG:n

Lisätiedot

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017

4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 TU-91.1001 Kansantaloustieteen perusteet 4. www-harjoitusten mallivastaukset 2017 Tehtävä 1. Oikea vastaus: C Voitto maksimoidaan, kun MR=MC. Kyseisellä myyntimäärällä Q(m) voittomarginaali yhden tuotteen

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS

OHEISMATERIAALIN TARKOITUS (2012) OHEISMATERIAALIN TARKOITUS Kalvosarja on oheismateriaali oppaalle TASA ARVOSTA LAATUA JA VAIKUTTAVUUTTA JULKISELLE SEKTORILLE Opas kuntien ja valtion alue ja paikallishallinnon palveluihin ja toimintoihin

Lisätiedot

TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT

TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT TerttuHuuhka TEHOKKAAN HANKINNAN TYÖKALUT 3. uudistettu painos vuonna 2016 ensimmäisen kerran ilmestyneestä teoksesta Hankintojen kehittäminen: tehokkaan hankinnan työkalut 2017 Terttu Huuhka Kustantaja:BoD

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot