ITS Finland -toiminnan käynnistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITS Finland -toiminnan käynnistäminen"

Transkriptio

1 1 ITS Finland -toiminnan käynnistäminen Asia: Informaatio- ja keskustelutilaisuus Aika: Keskiviikko klo Paikka: Liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteluhuone INFRA Osallistujat: ks. liite 1. Peruskäsitteitä: ITS Synonyymi liikennetelematiikalle. Kansainvälisessä käytännössä telematiikan hyödyntämistä liikenteessä käytetään paljon lyhennystä ITS (Intelligent Transport Systems). Telematiikka Tieto- ja viestintätekniikkojen yhteisnimenä käytetään telematiikkaa, joka on muodostettu käsitteistä teletekniikka ja informatiikka. Tietoyhteiskunnan rakentaminen perustuu tiedon laajaan hyödyntämiseen yhteiskunnan eri toiminnoissa. Nopeasti kehittyvät tieto- ja viestintätekniikat ovat tiedon hyödyntämisen tärkeimmät välineet. 1. ITS Finlandin esiselvityksen tulokset Seppo Öörni liikenne- ja viestintäministeriöstä esitteli esiselvityksen tulokset liitteen 2 kalvosarjan pohjalta. Olennaiset tulokset: Liikennetelematiikan markkinat ovat vielä nuoret ja alan liiketoiminnan arvioidaan moninkertaistuvan vuoteen 2010 mennessä. Liikennetelematiikan käyttöönoton ja liiketoiminnan edistämiseksi sekä niitä tukevan t&k - toiminnan fokusoimiseksi tarvitaan uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kesken. Useissa maissa on jo perustettu yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyöfoorumeja edistämään em. tavoitteita sekä valvomaan kansallisia etuja kansainvälisillä markkinoilla ja päätöksentekoelimissä. Esiselvityksen perusteella myös Suomessa on selvää tarvetta ja edellytykset käynnistää liikennetelematiikan yhteistyöfoorumi ITS Finland. Vastaukset saatiin 50 eri taholta. ITS Finlandin tärkeimpinä tehtävinä nähtiin: - eri toimijoiden verkostoitumisen edistäminen ja yhteistyön tehostaminen - liikennetelematiikan käyttöönoton ja käyttäjille tarpeellisten palvelujen sekä kaupallisten toimijoiden liiketoiminnan edistäminen (myös ulkomailla) - ajantasaisen ja tiiviin informaatiopaketin koostaminen, välittäminen ja päivittäminen jäsenille - viranomaistahoihin ja muihin päättäjiin kohdistuva tiedottaminen ja vaikuttaminen - pelisääntösuositukset - yhteisten arkkitehtuuri- ja standardointiasioiden hoitaminen tarpeen mukaan. Esiselvitys löytyy linkistä Keskustelua: Edellä mainitut ITS Finlandin tärkeimmät tehtävät kuvaavat esiselvitykseen vastanneiden tahojen näkemyksiä ja tarpeita ITS Finland -toiminnalle. Vastanneet tahot edustavat erilaisia toimijoita (esim. laite- ja järjestelmätoimittajat, teleoperaattorit, palveluntuottajat, viranomaiset, liikennekonsultit, tutkimuslaitokset, korkeakoulut) ja eri kokoisia

2 2 organisaatioita. ITS Finlandin toiminta-ajatuksen ja vision tarkentaminen sekä tehtävien ja painopistealueiden konkreettinen määrittely tehdään ITS Finland- toimintaan lähtevien tahojen toimesta. ITS Finlandin toiminnan onnistuminen edellyttää kyvykästä ja yhteistyökykyistä vetäjää sekä tehokasta organisointia, tavoitteiden ja tehtävien priorisointia sekä selkeitä toiminnan mittareita. ITS Finland -toiminnan käynnistämistä puoltavat esiselvitykseen vastanneiden tahojen tarpeet ja kansainväliset esimerkit. Monissa maissa on jo perustettu liikennetelematiikan foorumeja ja niiden toiminta on usein laajentunut alkuvaiheen jälkeen. Näiden foorumeiden tavoitteet ja toiminnan painopisteet määräytyvät aktiivisten toimijoiden tarpeiden perusteella (esim. Ruotsissa autoteollisuus ja Vägverket ovat aktiivisia toimijoita). Tähänastiset tulokset ovat maakohtaisia. Konkreettisia tuloksia on saavutettu esimerkiksi standardoinnissa. ITS Finland -toiminnan käynnistäminen on tärkeää konkreettisten palvelujen ja liikennetelematiikan käyttöönoton edistämiseksi. Ajatus liikennetelematiikan yhteistyöfoorumin perustamisesta on ollut jo aikaisemminkin esillä, mutta nyt aika tuntuu olevan kypsä toiminnan käynnistämiseksi Suomessakin. ITS Finland -toiminnan pyörittäminen ja periaatteet edellyttävät jäseniltään rahoituspanosta. Jäsenmaksuissa kannattanee ottaa kuitenkin huomioon eri toimijoiden erilaiset maksukyvyt ja toiminnan luonne. Jäsenmaksujen porrastus edesauttaa esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja pienten yritysten mukaan lähtemistä. Vaikka liikennetelematiikan laitteita, järjestelmiä ja palveluja tuottavien yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen nähtiin erääksi ITS Finlandin päätehtävistä, niin myös kansalaisjärjestöt on hyvä saada yhteisyöfoorumiin mukaan. Tämä edistäisi käyttäjätarpeisiin perustuvien palvelujen fokusointia sekä lisäisi yleistä tietämystä liikennetelematiikasta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. Kansalaisjärjestöjen aktiivinen vuorovaikutus ja kuluttajansuojakysymykset voisivat olla ITS Finlandin erityispiirre muiden maiden ITS-foorumeihin nähden. Antti Rainio esitteli lyhyesti NAVI:n toimintaperiaatteita, joita voi soveltaa myös ITS Finland-toiminnan suunnittelussa. NAVI:ssa vuosimaksut ovat liikevaihdosta riippuen. NAVI tarjoaa osapuolille palvelupaketin, jonka avulla saa kustannustehokkaasti ajantasaisen informaation alan kehityksestä. Palvelupakettiin kuuluu: - viikoittaiset uutisviestit (10-20 tärkeintä linkkiä tiedotteisiin) - messukatsaukset (CeBit,...) - standardoinnin seuranta (katsaukset 3 kk välein) - lainsäädännön seuranta (katsaukset 3 kk välein) - verkoston sisäiset teemaseminaarit (4 kertaa vuodessa) - lisätietoa NAVI:sta löytyy linkistä ITS Finlandilla ei välttämättä tule olemaan mahdollisuuksia vaikuttaa suoraan arkkitehtuuriin kehittämiseen, pikemminkin tehtävänä voisi olla arkkitehtuuriin liittyvien uutisten välittäminen jäsenilleen. Liikennetelematiikan markkinat ovat vielä melko nuoret ja kehittymättömät. Useat kotimaiset toimijat ovat pieniä ja segmentoituneet useille eri osa-alueille, eivätkä niiden voimavarat riitä yksin toteuttamaan enenevässä määrin toteutettavia liikennetemaattisia järjestelmäkokonaisuuksia. Näiden syiden takia nyt olisi otollinen aika perustaa yhteistyöfoorumi, joka kokoaisi alan toimijat tehokkaasti yhteen. Pienteollisuuden näkökulmasta ITS Finlandin perustehtäviä olisivat yhteistyöverkostojen rakentaminen ja ylläpito sekä toimiminen tiedonvaihtofoorumina (ostaja/myyjä -kontaktit, tietoa standardeista ja määräyksistä, seminaarit). Näiden perustehtävien lisäksi tehtäisiin erillisiä projekteja konkreettisten tarpeiden perusteella. Liikennetelematiikan toimiala on muutoksessa. Esimerkiksi matkustajatietojärjestelmissä muutostekijöitä ovat mm. ajantasaisuus, isojen datamäärien käsittely ja uudet rahoittajat (ei

3 3 enää pelkästään julkinen sektori). Näiden järjestelmien toteuttamisessa on paljon säästöpotentiaalia, jos toimitaan yhteistyöllä ja käytetään yhteisesti sovittua arkkitehtuuria. 2. ITS Finland toiminnan käynnistyminen Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriöstä alusti keskustelun liittyen ITS Finland toiminnan käynnistämiseen liitteen 3 kalvojen pohjalta. Alustuksen olennaiset asiat: liikenne- ja viestintäministeriön mielestä ITS Finland -toiminnan käynnistäminen on tärkeää ministeriö on valmis sitoutumaan aluksi 2-3 vuodeksi ITS Finland -projektiin noin vuosittaisella panoksella, jos muut toimijat lähtevät mukaan yhteensä suunnilleen saman suuruisella panoksella (esiselvityksen perusteella minimibudjetti on noin /vuosi). mukaan lähtevät tahot päättävät yhdessä esiselvityksessä esitetystä ITS Finlandin alkuvaiheen toiminnan tarkennuksesta, mm: - toiminta-ajatuksen, vision, tavoitteiden ja tehtävien konkreettinen määrittely ja rajaus - vetäjän valinta ja organisointi - toiminnan mittareiden määrittely. Lopuksi Roine kertoi Madridissa pidettävästä liikennetelematiikan maailmankongressista. Kongressin seminaareissa pidettävistä esitelmäehdotuksista on mennyt läpi yli 20 suomalaista esitystä, mikä osoittaa suomalaisen liikennetelematiikkaosaamisen hyvää tasoa. Kongressin yhteydessä järjestetään näyttely, jossa suomalaista liikennetelematiikan osaamista esitellään yhteisellä ITS Finland -osastolla (ITS Finland -pilotti). Tietoa, miten osastolle voi osallistua löytyy linkistä Keskustelua: ITS Finland -toiminnan käynnistämistä pidettiin yleisesti kannatettavana. Osa paikallaolijoista toivoi saavansa kuitenkin konkreettisempia ehtoja ITS Finland -jäsenyydelle sekä yksityiskohtaisempia kuvauksia toiminnasta ja sen painopisteistä organisaationsa päätöksenteon tueksi (mitä jäsenyys edellyttää/maksaa ja mitä jäsenyydestä saa vastineeksi). Toisten mielestä taas liikenne- ja viestintäministeriön lähtökohta mahdollisimman avoimesta ja läpinäkyvästä toiminnan käynnistämisestä on hyvä, koska tällöin ITS Finlandiin mukaan lähtevät tahot voivat itse vaikuttaa toiminnan linjauksiin tarpeidensa pohjalta eikä mikään taho pääse yksin sanelemaan toiminnan ehtoja. Sovittiin, että eri tahot lähettäisivät viimeistään ehdotuksensa ITS Finland - toiminnan painopistealueista, tärkeimmistä tehtävistä ja jäsenpalveluista sekä haluttaessa myös vaihtoehtoisista toimintalinjoista viimeistään Seppo Öörnille ja Raine Hautalalle. Ehdotuksia voi lähettää kukin taho erikseen tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toimialarajat ovat muuttumassa, joten ITS Finlandin toimialan rajaus ja eri toimijoiden roolien määrittely on tärkeää. ITS Finlandin toiminta-alaan voi kuulua myös nykyisiä hallinnollisia tehtäviä, mutta toimintaa tulisi kuitenkin fokusoida erityisesti yritysten tarpeiden perusteella. ITS Finland -toimintaan olisi hyvä saada mukaan myös kansalaisjärjestöjä. Ennen seuraavaa pidettävää - kokousta kartoitetaan vielä tavaraliikenteen ym. ITS Finland -toiminnan kannalta potentiaaliset toimijat. Aatto J. Repo esitteli lyhyesti TIEKE:n (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) toimintamallia ja kokemuksia, joita voi hyödyntää myös ITS Finlandissa: - TIEKE:een kuuluu noin sata yritystä ja julkisen hallinnon tahoa - esimerkkinä TIEKE:n puitteissa toimivista alayhteisöistä esiteltiin Verkkolasku Foorum, jossa on jäsenenä noin 35 tahoa

4 4 - yhteistyöfoorumin riippumattomuus on yleensä tärkeää - toiminnan tulee olla konkreettista ja käytännönläheistä - TIEKE on valmis tarjoamaan toimintaympäristön ITS Finlandille - lisätietoa TIEKE:stä löytyy linkistä 3. Jatkotoimenpiteet Öörni kertoi lyhyesti ITS Finlandin käynnistämisen jatkotoimenpiteistä liitteen 4 pohjalta. Kokouksen jälkeen jatkotoimenpiteitä tarkennettiin seuraavasti: tilaisuuteen osallistuneiden ja kutsuttujen tahojen lisäksi kartoitetaan ja informoidaan muut potentiaaliset ITS Finland -toiminnasta kiinnostuneet tahot (Öörni, Hautala). 2. Mahdollisimman monen toimijan toivotaan esittävänsä ehdotuksensa viimeistään sähköpostilla Seppo Öörnille ja kopio Raine Hautalalle ainakin seuraavista asioista: - ITS Finlandin tärkeimmät jäsenpalvelut ja tehtävät (toiminnan painopistealueet) - ITS Finlandin tärkeimmät toimintamuodot - reunaehdot, millä ko. toimija lähtee mukaan ITS Finland toimintaan - mahdollisesti myös ITS Finlandin vaihtoehtoisista toimintalinjoista 3. Öörni ja Hautala tarkentavat näiden ehdotusten perusteella esiselvityksen tuloksia keskustelun pohjaksi ja päätöksenteon tueksi pidettävää kokousta varten. 4. ITS Finlandin johtoryhmään lähtevät ja johtoryhmän paikasta kiinnostuneet tahot ilmoittautuvat ITS Finlandin järjestäytymiskokoukseen viimeistään Seppo Öörnille ja Raine Hautalalle (kopio): - tai puhelin tai puhelin ITS Finlandin johtoryhmän järjestäytymiskokous pidetään torstaina klo liikenne- ja viestintäministeriössä. Kokouksessa tehdään päätös ITS Finlandin käynnistämisestä. Myönteisessä tapauksessa muodostetaan ITS Finlandin johtoryhmä, joka aloittaa ITS Finlandin toiminnan tarkentamistoimenpiteet ottaen huomioon muilta toimijoilta saadut ehdotukset. 6. ITS Finlandin toiminnan tarkentamisvaiheen jälkeen (kohta 5) johtoryhmä kutsuu syyskuunalussa kokoon potentiaaliset jäsentahot ja esittelee yksityiskohtaisemman ehdotuksen ITS Finlandin toiminnasta ja ehdoista. Tämän ehdotuksen perusteella muut toimijat voivat päättää osallistumisestaan ITS Finlandiin. JAKELU tilaisuuden osallistujat ja kutsutut - Muut potentiaaliset ITS Finland -tahot - FITS-ohjelman internetsivut

5 5 LIITTEET 1. ITS Finland käynnistämistilaisuuden osanottajat 2. Esiselvityksen tulokset 3. Liikenne- ja viestintäministeriön alustava linjaus ( tilaisuuden kalvot päivitetty jäsenmakujen osalta) 4. Jatkotoimenpiteet ( tilaisuuden päivitetty kalvo)

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Suomen IHE-toimintamalli ja kuvantamisen keskeiset IHEmäärittelyt. versio 1.0

Suomen IHE-toimintamalli ja kuvantamisen keskeiset IHEmäärittelyt. versio 1.0 Suomen IHE-toimintamalli ja kuvantamisen keskeiset IHEmäärittelyt versio 1.0 HL7 Finland IHE 2011-projekti Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteyshenkilö hannu.virkanen@uef.fi

Lisätiedot

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman

Lisätiedot

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi

RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi Avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen Petri - Juholin Elisa - Wennberg Mikko - Ruuth Mari RAY:n avustaman viestintä- ja tiedotustoiminnan arviointi 2005 RAY:n avustustoiminnan raportteja 16 Virtanen

Lisätiedot

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi

VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 51/2003 /L VALO Verkostojen ajantasainen logistiikka Ohjelman arviointi ja suositukset logistiikan tutkimus- ja kehittämistoiminnan jatkamiseksi Liikenne- ja

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

uutiset Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneturvallisuusyksikkö www.vtt.fi/rte/projects/fits

uutiset Liikenne- ja viestintäministeriö, liikenneturvallisuusyksikkö www.vtt.fi/rte/projects/fits uutiset 2/2003 3/2003 FITS on suomalainen liikennetelematiikan tutkimusohjelma. ITS on lyhenne sanoista Intelligent Transportation Systems (älykkäät liikennejärjestelmät). Liikenteen telematiikalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti

Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla VASARA-hankkeen loppuraportti HVK Julkaisuja 5 2009 VASARA VArsinais-Suomen Alueellisen Riskienhallinnan parantaminen tiedonsiirtoa tehostamalla

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila.

Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 1 Liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytila. 15.09.2011 Liikennevirasto 2011 Loppuraportti, ohjausryhmäversio 2 Tiivistelmä Tämä nykytilakuvaus käsittelee liikenne- ja infra-alan osaamisen nykytilaa Liikenneviraston

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot