Kaupunkikehitystoimikunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkikehitystoimikunta 11.06.2013"

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Aika klo 18:00-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunkikuvan ja toimintatapojen kehittäminen osana strategian päivittämistä / strategiatyön tilannekatsaus valtuuston iltakoulun pohjalta 29 Högfors-kulttuurireitin toteutus, tilannekatsaus Ideakilpailu torialueen kehittämiseksi 65 56

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Anne 18:00-19:40 varapuheenjohtaja Saari Jouni 18:00-19:40 jäsen Valkas Timo 18:00-19:40 jäsen Koivuharju Suvi 18:00-19:40 jäsen Kivistö Ilkka 18:00-19:40 varajäsen Poissa Klemola Raine puheenjohtaja Takanen Tuula jäsen Sintonen Risto kh:n puheenjohtaja Majalahti Juha kaupunginjohtaja, esittelijä Setälä Kari tekninen johtaja Kyyhkynen Pertti kaavoituspäällikkö Jokela Tapio mittaus- ja kiint.pääl. Muut osallistujat Sarin Satu 18:00-19:40 kehittämispääl., esittelijä Laine Seija 18:00-19:40 tietopalv. siht., ptk:n pit. Laine Kari 18:00-19:40 kh:n edustaja Kuutsa Tommi 18:00-19:10 museonjohtaja Allekirjoitukset Anne Virtanen puheenjohtaja Seija Laine pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila klo Suvi Koivuharju Timo Valkas Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallintopalvelut klo Seija Laine tietopalvelusihteeri

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunkikehitystoimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun saa puvilla on enemmän kuin puolet Kaupunkikehitystoimikunnan jäsenis tä. Ehdotus: Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Pöytäkirjantarkastajien valinta 26 Ehdotus: Kaupunkikehitystoimikunnan pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jä sentä. valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Keskustelun kuluessa Timo Valkas ehdotti Suvi Koivuharjua ja Suvi Koivuharju Timo Valkasta pöy tä kir jan tar kasta jiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Suvi Koivuharju ja Timo Valkas.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 27 Ehdotus: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei puheenjohtaja tai kaupunkikehitystoimikunta toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kutsussa. hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti seuraavaa: käsittelee pykälän 29 ennen pykälää 28. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunkikehitystoimikunnan hyväksyneen sen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunkikuvan ja toimintatapojen kehittäminen osana strategian päivittämistä / strategiatyön tilannekatsaus valtuuston iltakoulun pohjalta 127/ / Esittelijä: kehittämispäällikkö Satu Sarin Valmistelija / lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, p. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupunginhallitus on kokouksissaan ja käsitellyt seuraavaa asiaa: Karkkilan talousarviossa vuodelle 2013 todetaan "yleisen kansantaloudellisen tilanteen ja taantuman vuoksi kaupungin strategia tulee päivittää ensi keväänä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä." Voimassaolevan strategian mukaan kriittisiä menestystekijöitä, joissa on onnistuttava ovat mm. "palveluiden priorisointi suhteessa tulorahoitukseen "motivoitunut, osaava, innovatiivinen henkilöstö ja riittävä henkilöstömitoitus "henkilöstön ammattitaitoa kehitetään suunnitelmallisesti "asukasmäärän hallittu kasvu "ennakoiva ja ohjaava kaavoitus ja maapolitiikka "hyvä kuntakuva ja kehitysmyönteinen ilmapiiri "vetovoimainen ja kilpailukykyinen elinkeinoympäristö "kaupunki on aktiivinen ja luotettava yhteistyökumppani "laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut "aktiiviseen kuntalaisuuteeen kannustavat koulutus-, kulttuuri-, urheilu- ja muut harrastuspalvelut. Strategisen päämäärän monipuolinen elinkeino- ja palvelurakenne yhtenä tavoitteena on alueellinen erikoistuminen ja kilpailuedun saavuttaminen. Kaupunkikuvan ja toimintatapojen kehittäminen on yhteydessä kuluvana vuonna aloitettuun palvelujen tuotteistamishankkeeseen, talousarviovuoden 2013 tavoitteeseen "Asiakaspalveluorganisaation kehittäminen ja valmistelu" sekä viestintäsuunnitelman mukaisiin Karkkilan maineenrakentamisen tavoitteisiin. Kaupunkikuvan ja toimintatapojen kehittämistä tehdään yhdessä

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kehittämispäällikön päätösehdotus: kilpailutetun tamperelaisen markkinointiviestinnän toimiston Loiste Oy:n kanssa heidän luomansa mallin avulla. Projekti jakautuu kuuteen osaan, joista jokaiseen vaiheeseen sisältyy yhdestä neljään työpajaa ja raportointi: "OSA 1 / Tahtotila "OSA 2 / Näkemys "OSA 3 / Ymmärrys "OSA 4 / Kohderyhmät "OSA 5 / Keinot "OSA 6 / Toimenpiteet. Projektia hallinnoi ja toteuttaa kymmenjäseninen ydintyöryhmä, joka muodostuu kaupungin henkilökunnasta ja luottamushenkilöistä. Projekti tulee koskettamaan koko organisaatiota. Taloudelliset vaikutukset euroa, sisältyy elinkeinopalveluiden määrärahaan Kaupunginhallitus hylkäsi ehdotuksen ja ohjeisti kehittämispäällikköä ja kaupunkikehitystoimikuntaa tekemään projektin omana työnä. Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Keskustelun kuluessa kehittämispäällikkö antoi seuraavan päätösehdotuksen: ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuuston seminaarissa käsitellään strategian muutostarpeet ja päätetään strategian muuttamisesta. kokoontuu ennen valtuustoseminaaria analysoimaan strategian muutostarpeita. Keskustelun kuluessa puheenjohtajan ehdotti seuraavaa: toteaa, että kehittämispäällikkö valmistelee pu heenjohtajan kanssa yhteistyössä tutkimussuunnitelman seu raavaan kokoukseen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko vastaehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, pu heenjohtaja totesi kaupunkikehitystoimikunnan hyväksyneen sen. toteaa, että kehittämispäällikkö valmistelee puheenjohtajan kanssa yhteistyössä tutkimussuunnitelman seuraavaan kokoukseen.

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Esittelijä: kehittämispäällikkö Satu Sarin Valmistelija / lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, p. (09) tai sähköposti Kehittämispäällikön päätösehdotus: Poliittisen päätöksenteon tehtävänä on strategian luominen ja sen linjauksista päättäminen. Kuluvan vuoden talousarviossa mainitaan mm. "yleisen kansantaloudellisen tilanteen ja taantuman vuoksi kaupungin strategia tulee päivittää ensi keväänä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä". Asiakaspalveluorganisaatio muodostuu toteuttamaan valittua strategiaa ja organisaatiosta vastaa kaupunginjohtaja. Kaupunkikuvan ja toimintatapojen kehittämisen projektia varten aja tellut resurssit eivät ole kaupunginhallituksen toimeksiantoa varten käy tettä vis sä. Tutkimussuunnitelma valmistellaan strategian päivittämisek si. Luonnos val mis tel lus ta tut ki mus suun ni tel masta esi tel lään kokouk sessa. - merkitsee tutkimussuunnitelmaluon noksen tie toonsa saatetuksi; ja - pitää tärkeänä, että val tuustosemi naa rissa käsitellään stra te gian muutostarpeita. Keskustelun kuluessa kehittämispäällikkö muutti päätösehdotustaan seuraavaksi: - hyväksyy tutkimussuunnitelman; - pitää tärkeänä, että valtuustoseminaarissa käsitellään strategian muutostarpeita ja valtuutettujen näkemykset kaupungin haasteista ja ratkaisumalleista tuodaan kaupunkikehitystoimikunnan tiedoksi; ja - tutustuu kokouksessa jaettuun olemassa olevaan aineistoon ja tekee huomioita aineistosta seuraavaan kokoukseen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjan liite nro 2

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ tutkimussuunnitelma Esittelijä: kehittämispäällikkö Satu Sarin Valmistelija / lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, p. (09) tai sähköposti Kehittämispäällikön päätösehdotus: Karkkilan kaupunginvaltuuston seminaari järjestettiin Tuusulassa. Seminaarin yhtenä aihekokonaisuutena oli nykyisen strategian arviointi, muutostarpeiden analysointi ja niiden priorisointi ryhmätöinä. Ryhmätöiden tehtävänantona oli listata kaksi-neljä merkittävintä strategista päämäärää sekä määritellä Karkkilan menestys vuonna 2017 kaupunkilaisten näkökulmasta. Ryhmätyöt tehtiin seitsemässä pienryhmässä, joiden jäsenet edustivat kattavasti eri poliittisia ryhmiä ja joihin oli puheenjohtajat ja kirjurit määritelty ennalta. Kaupungin johtoryhmä käsitteli valtuustoseminaarin tuloksia kehittämispäivässään Ryhmätöiden tulosten yhteenveto: - kaupungin talouden tasapainoa strategisena pää määränä ehdot ti viisi työryhmää - vetovoimaisen elinkeino- ja asumisympäristön tai vastaavan sisäl töinen päämäärä mainittiin kuudesti - aktiivista otetta lähipalveluiden turvaamiseksi esitet tiin varsinaisis sa työryhmätuloksissa kolmesti sekä useissa pu heenvuoroissa muiden seminaariaiheiden yhteydessä - asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvoin tia tai vastaa van sisältöistä päämäärää mainittiin viidessä työryh mässä - kaupungin kasvu strategisena päämääränä mainit tiin kerran. Karkkilan menestys vuonna 2017 kaupunkilaisten näkökulmasta sai seuraavia määrittelyjä: - asukas- ja asiakaslähtöisesti toivomme palveluiden pysymistä lä hellä - työpaikkojen määrä on kasvusuunnassa ja palvelu alojen osuus näistä lisääntyy. - tekee ehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin-

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ valtuuston päätettäväksi Karkkilan kaupungin strategisten päämäärien muuttamisesta seuraavasti: 1. Kaupungin talous tasapainossa 2. Monipuolisen asumisen ja kilpailukykyisen elinkei noympäristön Karkkila 3. Aktiivisesti osallistuvat, hyvinvoivat asukkaat - ehdottaa pidettäväksi valtuuston iltakoulua strategian hiomiseksi, alustava päivämäärä 3.6. Tarkoituksena olisi, että valtuusto päättää mahdolliset strategian muutokset kokouksessaan merkitsee tietoonsa saatetuksi huomiot tutustuttavana olleista tut ki mus tu lok sista ja raporteista. Kehittämispäällikkö selosti asiaa kokouksessa. Kaupunginjohtaja Juha Majalahti saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Keskustelun kuluessa kehittämispäällikkö muutti päätösehdotustaan seuraavaksi: - tekee ehdotuksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi Karkkilan kaupungin strategisten päämäärien muuttamisesta seuraavasti: 1. Kaupungin talous tasapainossa 2. Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki 3. Aktii visesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 4. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila - ehdottaa pidettäväksi valtuuston iltakoulua strategian hiomiseksi, alustava päivämäärä 3.6. Tarkoituksena olisi, että valtuusto päättää mahdolliset strategian muutokset kokouksessaan merkitsee tietoonsa saatetuksi huomiot tutustuttavana olleista tutkimustuloksista ja raporteista - siirtyy tutkimussuunnitelmansa prosessivaiheeseen (osa 2), jossa kartoitetaan vaihtoehtoja strategisten päämäärien saavuttamiseksi valtuuston iltakoulun taustamateriaaliksi. Toimikunnan puheenjohtaja työstää seuraavaan kokoukseen asiasta kirjallisen koosteen, tarvittaessa yhtesityössä toimikunnan jäsenten kanssa. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Esittelijä: kehittämispäällikkö Satu Sarin Valmistelija / lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, p. (09) tai sähköposti Kehittämispäällikön päätösehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan valmis te lun poh jak si Kark ki lan kau pungin strategisiksi päämääriksi: 1. Kaupungin talous tasapainossa 2. Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki 3. Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 4. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Samalla kaupunginhallitus päätti järjestää kaupunginvaltuuston kans sa il ta kou lun 3.6. kau pun gin strategian hiomiseksi. Iltakoulun taustamateriaaliksi on työstet ty puheenjohtajan johdolla kirjallinen kooste vaihtoehdoista stra te gis ten pää määrien saavut ta misek si. Kooste esitellään kokouksessa. - merkitsee val tuus ton 3.6. il ta kou lun taustamateriaalin tietoonsa saatetuksi; - valitsee keskuudestaan henkilön / henkilöt, jotka alustavat iltakoulussa strategian hiomistyötä. Keskustelun kuluessa kehittämispäällikkö muutti päätösehdotustaan seuraavaksi: - työstää valtuuston 3.6. iltakoulun taustamateriaalin lopulliseen muotoonsa sähköpostikirjeenvaihdon avulla viikon 22 aikana; - valitsee keskuudestaan henkilön / henkilöt, jotka alustavat iltakoulussa strategian hiomistyötä. Keskustelun kuluessa Timo Valkas ehdotti Raine Kle mo laa ja Anne Vir tasta henkilöiksi, jotka alustavat ilta kou lussa stra te gian hiomis työtä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotuk set yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vas tus tet tu,

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ pu heenjohtaja totesi kaupunkikehitystoimikunnan hy väk sy neen ne. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. valitsi Raine Klemolan ja Anne Virtasen alustamaan iltakoulussa strategian hiomistyötä. 28 Kehittämispäällikön päätösehdotus: Esittelijä: kehittämispäällikkö Satu Sarin Valmistelija / lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, p. (09) tai sähköposti Valtuuston iltakoulu 3.6. käsitteli Raine Klemolan ja Anne Virtasen alustamana Karkkilan kaupungin strategian hiomista. Strategian hiomisen taustamateriaali liitteenä. Valtuuston iltakoulun evästyksistä keskustellaan kokouksessa. Esityslista liite - strategiatyön taustamateriaali - merkitsee tietoonsa saatetuksi strate gian päivittä mistyön tilannekatsauksen - ehdottaa laajan arvokeskustelun käynnis tä mis tä. Keskustelun kuluessa kehittämispäällikkö muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: - merkitsee tietoonsa saatetuksi strategian päivittämistyön tilannekatsauksen - ehdottaa kaupunginhallitukselle laajan arvokeskustelun käynnistämistä kuntalaisten kanssa siten, että mielipiteen voi ilmaista sekä sähköisesti että Palvelupiste Serverin yhteyteen perustettavaan palautelaatikkoon. Kehittämispäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Pöytäkirjan liite nro 3 - strategiatyön taustamateriaali

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Högfors-kulttuurireitin toteutus, tilannekatsaus 29 Kehittämispäällikön päätösehdotus: Esittelijä: kehittämispäällikkö Satu Sarin Valmistelija / lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, p. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: museonjohtaja Tommi Kuutsa Karkkilan kaupungin strategian hiomistyön yhteydessä on noussut esille tarve perehtyä Högfors-kulttuurireitin toteutuksen tilanteeseen. Museonjohtaja Tommi Kuutsa antaa tilannekatsauksen kokouksessa. - merkitsee Högforsin kulttuurireitin toteutuksen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi. Keskustelun kuluessa kehittämispäällikkö muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: - merkitsee Högforsin kulttuurireitin toteutuksen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi - ehdottaa kaupunginhallitukselle Högfors-reitin kehittämishankkeen perustamista, siihen eri rahoitusvaihtoehtojen selvittämistä se kä työryhmän nimeämistä hankkeen toteuttamiseksi - järjestää tutustumiskävelyn valtuutetuille Högfors-reitillä syyskuussa. Museonjohtaja Tommi Kuutsa selosti asiaa kokouksessa. Museonjohtaja Tommi Kuutsa poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Kehittämispäällikön muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ideakilpailu torialueen kehittämiseksi 30 Esittelijä: kehittämispäällikkö Satu Sarin Valmistelija / lisätietojen antaja: kehittämispäällikkö Satu Sarin, p. (09) tai sähköposti Karkkilan kaupungin strategian hiomistyön yhteydessä on noussut esille tarve torialueen kehittämiseksi järjestettävästä ideakilpailusta. Kehittämispäällikön päätösehdotus: Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Keskustelun kuluessa kehittämispäällikkö teki seuraavan päätösehdotuksen: ehdottaa kaupunginhallitukselle avoimen ideakilpailun järjestämistä torialueen kehittämiseksi. Kehittämispäällikön päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa :t 25-30

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 21.01.2013

Kaupunginhallitus 21.01.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 34 Kaupunginhallitus 21.01.2013 Aika 21.01.2013 klo 18:00-21:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 4/2014 1. Vapaa-aikalautakunta 11.06.2014. 11.06.2014 klo18:00. Museokahvila Pakari. Käsiteltävät asiat

Karkkilan kaupunki Esityslista 4/2014 1. Vapaa-aikalautakunta 11.06.2014. 11.06.2014 klo18:00. Museokahvila Pakari. Käsiteltävät asiat Karkkilan kaupunki Esityslista 4/2014 1 11.06.2014 Aika Paikka 11.06.2014 klo18:00 Museokahvila Pakari Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73. Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1/73 Valtuusto Aika 17.02.2014 klo 18:00-21:25 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Aika 25.03.2015 klo 17:00-18:30 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot