TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus...1 Hallituksen toimintakertomus...2 Jäsenistö ja hallinto... 2 Huomionosoitukset... 4 Talous...5 SESKOn vuosi 2012 kuvina...10 Tiedotus...12 Standardointi...14 Komiteat ja seurantaryhmät...14 Standardit ja käsikirjat Kansainvälinen standardointi...24 International Electrotechnical Commission (IEC)...24 European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)...27 Pohjoismainen yhteistyö (NOREK)...27 LIITTEET SESKOn kansalliset standardointikomiteat...28 IEC:n tekniset komiteat (TC) ja alakomiteat (SC)...28 CENELECin tekniset komiteat (TC) ja alakomiteat (SC)...30 Suomalaiset jäsenet kansainvälisissä työryhmissä...31 Suomessa pidetyt sähköalan kansainväliset standardointikokoukset SESKOn edustukset ulkopuolisissa yhteisöissä E uroopan velkaongelma jatkui vuonna Maailmantalouden kasvu ja näkymät heikentyivät selvästi Suomessa. Euromaissa bruttokansantuote supistui. Maailmantalouden kasvu painottui suuressa määrin kehittyviin talouksiin, vaikka näissäkin maissa ennakoitua heikompi kehitys oli ilmeinen, mm. Kiinassa taloudelliset aktiviteetit heikkenivät. Velkakriisi ja vientitilausten väheneminen Euroopassa rasittivat loppuvuodesta aiempaa voimakkaammin myös taloudeltaan vahvempia Euroopan maita. Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa uudet tilaukset vähenivät viisi prosenttia. Suomen vaihtotaseen ylijäämä oli vielä varsin hyvällä tasolla vuoden 2008 loppuun asti, mutta siinä tapahtui merkittävää heikkenemistä seuraavaan vuodenvaihteeseen mennessä. Vuonna 2012 vaihtotase painui alijäämäiseksi. Viennin tasopudotuksen ja koko 2000-luvun jatkuneen kilpailukyvyn jatkuvan heikkenemisen seurauksena julkisen talouden ja valtion velkamäärä alkoi kasvaa ripeästi. Suomen talouskasvu ja sen edellytykset kokivat suuren muutoksen. Vuodenvaihteesta alkaen matkapuhelimien vienti Suomesta romahti ja tyrehtyi vuoden 2012 heinäkuusta alkaen käytännössä kokonaan. Teknologiateollisuuden tavaraviennin lisäksi myös alan palveluvienti sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit kääntyivät Suomessa laskuun. Tälläkin mittarilla arvioituna erityisesti elektroniikkateollisuuden negatiivisten vaikutusten ennustetaan jatkuvan myös tulevina vuosina, millä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia myös sähköteknisen standardoinnin aktiivisuuteen. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit) yritysten liikevaihto Suomessa oli vuoden 2012 tammi-heinäkuussa kaksi prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Tietoliikennelaiteteollisuuden toimialalla tilanne on jatkunut haastavana koko vuoden. Erityisesti tämän seurauksena myös koko elektroniikka- ja sähköteollisuuden saamat uudet tilaukset ja tilauskanta pysyivät matalalla tasolla. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstön määrä Suomessa väheni edelleen verrattuna edellisen vuodenvaihteen tilanteeseen. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa noin Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 alan yrityksissä henkilöstöä oli Valmistavan sähköteknisen teollisuuden siirtyminen pois Suomesta on riski myös kansalliselle osallistumiselle sähkötekniseen standardointiin. Sähköasennusstandardeilla vankka asema Vuosi 2012 oli SESKOn tulojen kannalta hieman parempi kuin parina edellisenä vuonna. Menot lisääntyivät uusien henkilörekrytointien kasvattaessa palkkamenoja. Tulojen paranemiseen vaikutti merkittävästi SESKOn kysytyimmän standardisarjan, SFS 6000 valmistuminen lokakuussa 2012 sekä kuuden muun standardikäsikirjan ilmestyminen. Standardisarja SFS 6000 sisältää 39 pienjännitesähköasennusstandardia. Sähköasennusala ryhtyi heti vilkkaasti hankkimaan standardisarjasta ja sen viitestandardeista koottuja painettuja käsikirjoja ja sähköisiä standardikokoelmia sekä soveltamaan niiden tietoja käytäntöön. Sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuus on Suomessa varmistettu standardien avulla jo vuosikymmeniä, mikä on taannut sähköasennusstandardisarjalle vankan aseman sähkö alalla. Myös odotetut led-käsikirjojen ja automaatiokäsikirjojen ilmestymiset paransivat kyseisten alueiden standardien saatavuutta. Aktiivista standardointityötä Standardointitoiminta on ollut kuluneena vuonna vilkasta, sillä suomalaisilla oli IEC:n työryhmissä yhteensä lähes 400 jäsenyyttä. Osallistuminen kansainvälisten työryhmien kokouksiin on ollut hienoisessa kasvussa. SESKOn piirissä standardointiin osallistuvien asiantuntijoiden määrä on kasvanut noin viidellä prosentilla ja se oli lähes 480 henkilöä. Asiantuntijat edustavat yhteiskunnan eri alueita, kuten teknologiateollisuutta ja muuta liike-elämää, viranomaisia, testaus- ja tarkastussektoria, tutkimuslaitoksia, tiede- ja ammattikorkeakouluja. Suomalaiset asiantuntijat olivat edustettuina myös kansainvälisten standardien valmisteluelinten johdossa. Heistä 11 toimi kansainvälisen teknisen komitean puheenjohtajana tai sihteerinä sekä 14 työryhmän vetäjänä tai projektipäällikkönä. Smart Grid, Energy Efficiency ja Electrical Vehicle -alueiden lisäksi vuoden kuluessa nousi uudeksi kohdealueeksi Electrical Energy Storage Systems. Uudistuviin luonnonvaroihin perustuvan energiatuotannon kasvun ja luonnonolosuhteista riippuvien energiantuotantomuotojen yleistymisen vuoksi sähköenergian varastointitarve kasvaa tulevaisuudessa. Näillä energiavarastoilla on suuri merkitys jatkossa sähköverkkojen kannalta. SESKO panosti erityisesti mainituille alueille. Lisäksi perustettiin ydinlaitosautomaatiota koskeva kansallinen komitea. Varsinaisen perusstandardointityön lisäksi tuotettiin oppilaitosten käyttöön opetus- ja itseopiskeluaineistoksi sähkötyöturvallisuusstandardista laaja ja kattava aineisto standardoinnin oppilaitosportaaliin. Aineisto on vapaasti myös muiden sähköammattilaisten käytettävissä. SESKOn suosituksella laaja huomio SESKO isännöi yhteispohjoismaista sähköteknisten standardoijien NOREK Presidium -kokousta huhtikuussa IEC:n uusi pääjohtaja Frans Vreeswijk kunnioitti läsnäolollaan kokousta ja toi tilaisuuteen kansainvälisen sähköteknisen standardointijärjestön terveiset. NOREKissa käsiteltiin teknisen standardoinnin alueelta pääasiassa sähköisten ajoneuvojen standardointitilannetta. SESKO esitteli sähköautokomitean valmisteleman suosituksen Sähköajoneuvojen lataaminen kiinteistöjen sähköverkoissa. Suositus on julkaistu SESKOn verkkosivuilla sekä suomeksi että englanniksi, ja se on herättänyt laajaa kiinnostusta niin Suomessa kuin maailmanlaajuisestikin. NOREK-kokouksen päätöksellä järjestettiin Ruotsissa laaja sähköajoneuvoja koskeva seminaari pohjoismaisille alan yritysten edustajille ja standardoijille. SESKO täyttää kriteerit Eurooppalaisten standardointijärjestöjen valmistelemaan CENin ja CENELECin jäsenkriteeristöön liittyvä kaikkien aikojen ensimmäinen itsearviointi järjestettiin SESKOssa. SESKOn toimintaa tätä jäsenkriteeristöä vastaan arvioi vat SFS ja METSTA. SESKOn toiminta CENELECin jäsenyhteisönä täytti kriteeristön edellytykset hyvin. Raportti arvioinnista toimitettiin CENELECille, joka kerää jäsenyhteisöiltään tietoa parhaista toimintatavoista ja käytännöistä. Tulevaisuuden linjauksia Euroopan parlamentti hyväksyi syyskuussa 2012 asetuksen eurooppalaisesta standardoinnista, mitä pidetään merkittävänä tunnustuksena eurooppalaiselle standardointijärjestelmälle. Eurooppalainen standardointi osana kansainvälistä standardointijärjestelmää vahvistaa yritysten kilpailukykyä myös maailmanlaajuisesti. Uudella asetuksella pyritään erityisesti parantamaan standardien käyttöä palvelusektorilla ja nopeuttamaan ICT-alan standardien kehitysprosessia. Parlamentin keskeinen tavoite oli varmistaa, että viranomaisten, etujärjestöjen ja pk-yritysten kanta tulee standardoinnissa esiin. Standardoinnin perusperiaatteet kuten vapaaehtoisuus, avoimuus, läpinäkyvyys ja konsensus säilyvät edelleen. 4 SESKO Toimintakertomus 2012 SESKO Toimintakertomus

3 Hallituksen toimintakertomus Jäsenistö SESKOn jäsenmäärä oli vuoden 2012 lopussa 21. Jäsenet kokoontuivat sääntömääräisiin kokouksiin kaksi kertaa. Talotekniikkaliitto ry:n jäsenyyden siirto Palvelualojen työnantajat PALTA ry:lle hyväksyttiin yhdistyksen vuosikokouksessa. Digita Oy:n eroanomus ja ilmoitus Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry:n purkamisesta käsiteltiin vaalikokouksessa. SESKOn vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin perinteinen kevätseminaari, jonka teemana oli Piratismin ja tuoteväärennösten monet kasvot. Hallinto SESKOn hallitukseen kuului kymmenen jäsentä. Hallituksen ja yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi toimitusjohtaja Kimmo Saarinen KEMET Electronics Oy:stä ja varapuheenjohtajana johtaja Kari J. Lång Nokia Oyj:stä. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa ja yhden kokouksen yhteydessä järjestettiin hallituksen strategiaseminaari. Hallituksen jäsenet edustivat SESKOn jäsenyhteisöjä ryhmittelyjaon mukaan siten, että suurimpia standardien käyttäjätai intressitahoja edustavasta ryhmästä (ryhmä 1) hallituksessa toimi neljä jäsentä, sähkötekniseen alaan liittyviä viranomais-, testaus- ja tarkastustahoja edustavasta ryhmästä (ryhmä 2) neljä jäsentä ja sähköteknisten standardien muista käyttäjätahoista (ryhmä 3) kaksi jäsentä. Tilintarkastus SESKOn tilintarkastajana toimi KPMG Oy Ab:stä kauppatieteiden maisteri Heidi Vierros KHT ja varatilintarkastajana KPMG Oy Ab yhteisönä. Yhdistyslain mukaisena toiminnantarkastajana toimi toimitusjohtaja Risto Hiltunen Sähkösuunnittelijat NSS ry:stä. Komiteat Hallituksen asettamia kansallisia standardoimiskomiteoita oli vuoden 2012 lopussa 47. Komiteoiden lisäksi kansallisia seurantaryhmiä oli noin 100. Asiantuntijajäseniä komiteoissa ja seurantaryhmissä oli 477 henkilöä. Hallitus hyväksyi 485 standardia, joista 66 julkaistiin suomeksi. Henkilöstö SESKOn palveluksessa oli vuoden 2012 lopussa 13 henkilöä, joista kahdeksan teknisiä asiantuntijoita ja viisi tukipalvelutehtävissä. Määräaikainen projektisuunnittelija vakinaistettiin ryhmäpäälliköksi. Yksi henkilö teki lyhennettyä työpäivää. SESKOn hallitus vuonna 2012 (Kunkin hallituksen jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen nimi on kursivoitu) Puheenjohtaja Toimitusjohtaja Kimmo Saarinen, KEMET Electronics Oy, (Sähköinsinööriliitto ry) Toimitusjohtaja Martti Kemppainen, Makevision Ky (Teollisuuden sähkö ja automaatio ry) Varapuheenjohtaja Johtaja Kari J. Lång, Nokia Oyj (Teknologiateollisuus ry) Insinööri Peter Malmström, Teknologiateollisuus ry Hallituksen jäsenet Toimialapäällikkö Vesa Haakana, Inspecta Tarkastus Oy, (Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry) Johtaja Hannu Mattila, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Johtaja Kenneth Hänninen, Energiateollisuus ry Diplomi-insinööri Tuomas Maasalo, Energiateollisuus ry Key Account Manager Esa Kankaanpää, SLO Oy, (Suomen Valoteknillinen Seura ry) Yli-insinööri Timo Leppinen, Viestintävirasto Toiminnanjohtaja Antti Kuisma, Suomen Automaatioseura ry Toimitusjohtaja Risto Forssell, Sähkösuunnittelutoimisto Forssell Oy (Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry) SESKOn jäsenyhteisöt 2012: Digita Oy (eronnut ) Energiateollisuus ry Palvelualojen työnantajat PALTA ry (jäsenyyden siirto Talotekniikkaliitto ry:ltä ) Radioteknillinen Seura ry SGS Fimko Oy Suomen Automaatioseura ry Suomen Radioamatööriliitto ry Suomen Sähköteknikkojen Liitto ry (yhdistys purettu ) Suomen Valoteknillinen Seura ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähköalojen ammattiliitto ry Sähköinsinööriliitto ry Sähkömestarien ja Sähköyliasentajien ry Sähkösuunnittelijat NSS ry Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry Sähköteknisen Kaupan Liitto ry Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry Teknologiateollisuus ry TeliaSonera Finland Oyj Teollisuuden Sähkö ja Automaatio ry Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Viestintävirasto VTT Expert Services Oy Vuoden 2012 ensimmäisessä kokouksessa luovutti hallituksen puheenjohtaja Kimmo Saarinen 25 vuotta SESKOssa työskennelleelle Juha Vesalle Keskuskauppakamarin kunniamerkin kunniakirjoineen. Toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman ojensi kukat. Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Johtaja Esa Tiainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Sähköinsinööri Seppo Puhakka, Sähkökuva Oy (Sähkösuunnittelijat NSS ry) Johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry (Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry) Teknologiajohtaja Matti Rae, Ensto Finland Oy (Teknologiateollisuus ry) Insinööri Patrick Frostell, Teknologiateollisuus ry Johtaja Tom Törn, SGS Fimko Oy Toiminnanjohtaja Antti Turtola VTT Expert Services Oy Hallituksen työvaliokunta Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2012 puheenjohtaja Kimmo Saarinen, varapuheenjohtaja Kari J. Lång sekä jäsenet Vesa Haakana ja Kenneth Hänninen. SESKOn toiminnan tarkoituksena on suomalaisten tuotteiden ja palvelujen kilpailukyvyn edistäminen tukemalla standardoinnin avulla turvallisten ja yhteensopivien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä sähköasennusten ja järjestelmien tuottamista. SESKOn toiminta-ajatus 2 SESKO Toimintakertomus 2012 SESKO Toimintakertomus

4 Talous Huomionosoitukset Erkki Yrjölä -mitalit Vuonna 2012 SESKOn myöntämän Erkki Yrjölä -mitalin sai kolme sähköteknisessä standardointityössä ansioitunutta henkilöä: erikoistutkija, tohtori Jari Hällström (Mittatekniikan keskus), tuotekehityspäällikkö Mika Mutru (REKA Kaapeli Oy) ja asiantuntija Jorma Rutanen (Thermo Fisher Scientific Oy). Jari Hällström palkittiin ansioistaan suurjännitetestauksia käsittelevässä kansainvälisessä komiteassa IEC TC 42. Hän on toiminut erittäin ansiokkaasti vuodesta 2003 komitean sekä sen työryhmien ja ylläpitoryhmien vetäjänä ja jäsenenä. IEC myönsi hänelle jo vuonna 2007 IEC 1906 Award -palkinnon. Mika Mutru on SESKOn komitean SK 20 Energiakaapelit aktiivinen ja asiantunteva jäsen ja toiminut myös komitean sihteerinä Mika Mutru edustaa Suomea kansainvälisissä IEC:n ja CENELECin kaapelikomiteoissa. Tehokkaalla panoksellaan hän vaikuttaa kaapelistandardien kehittämiseen sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla. Jorma Rutanen on osallistunut ansiokkaasti sähköisten mittaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvallisuusvaatimuksia käsittelevän standardin IEC laadintaan. Hän toimi työryhmän IEC TC 66/WG 1 Safety requirements of measuring, control and laboratory equipment kokoonkutsujana standardin kolmannen painoksen valmistelun ajan. Ansioistaan työryhmän IEC TC 66/WG 1 vetäjänä IEC myönsi Rutaselle IEC 1906 Award -palkinnon vuonna hdistyksen toimintakulut olivat Y ,09 euroa ja nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 %. Henkilöstökulut nousivat 6,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui ensisijaisesti palkkakulujen ja niiden sivukulujen kasvusta, kun SESKOon lisättiin työvoimaa. Henkilöstökulujen suhteellinen osuus kaikista toimintakuluista kasvoi verrattuna edelliseen vuoteen kaksi prosenttiyksikköä ja oli 61 % kaikista kuluista. Yhdistyksen tulos vuodelta 2012 oli negatiivinen ja määrältään ,35 euroa. Tuloksen alijäämäisyyteen vaikuttivat eniten edellä esitetyt palkka- ja niiden sivukulujen kasvu. Tulopuolella SFS:n laadintakorvausten määrä nousi jonkin verran standardisarjan SFS 6000 julkaisemisen vuoksi loppuvuodesta Standardien jakelu Standardien myynnistä saadut laadinta- ja jakelukorvaukset kattoivat SESKOn rahoituksesta 44 % (39 %). SFS-standardien ja käsikirjojen laadintakorvauksista kertyi 30 % (23 %). Suluissa on esitetty edellisen vuoden luvut. Osallistumismaksut SESKOn standardoimiskomiteoissa ja seurantaryhmissä toimi 477 (463) sähköteknistä asiantuntijaa suomalaisen yhteiskunnan eri alueilta. Osallistujamäärä kasvoi kolmisen prosenttia. Osallistumismaksutuotot kattoivat noin 24 % (27 %) koko toiminnan rahoituksesta. Kansainväliset jäsenmaksut SESKO sai valtionapua työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) Suomen Standardisoimisliiton SFS:n kautta yhteensä ,16 euroa, josta 51 % (53 %) kului kansainvälisiin jäsenmaksuihin (IEC, CENELEC). SFS maksoi TEMin valtionavusta sihteeristö-, käännös- ja kokouskuluja. Suoraan kansainvälisiin standardointikokouksiin osallistuneille maksettujen matkakorvausten osuus oli ,68 euroa. VTT Expert Services Oy vastasi IECEx:n, SGS Fimko Oy IECEE:n ja Kemet Electronics Oy IECQ:n jäsenmaksuista. Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen tuki Toimintavuonna Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen (STEK) myöntämä sähköturvallisuuden standardointituki oli euroa, mikä kattoi noin 14 % rahoituksesta. IEC 1906 Award Vuonna 2006 sähköalan kansainvälinen standardoimisjärjestö, International Electrotechnical Commission (IEC) täytti 100 vuotta. Ensimmäisen vuosisatansa kunniaksi se perusti 1906 Award -palkinnon, jolla halutaan antaa tunnustusta teknisten komiteoiden, alakomiteoiden ja työryhmien asiantuntijoille heidän arvokkaasta panoksestaan käytännön standardointityössä. Vuonna 2012 IEC 1906 Award myönnettiin 140 standardoinnin asiantuntijalle. Ainoana Suomesta palkittiin diplomiinsinööri Jari Uusitalo (Eaton Power Quality Oy). IEC:n tehoelektroniikan järjestelmiä ja laitteita koskevan teknisen komitean standardointiin Jari Uusitalo tuli mukaan vuonna Hän on komitean ylläpitoryhmissä MT ja MT toiminut esimerkillisesti, rakentavasti ja johdonmukaisesti. Kollegat kansainvälisillä ja kansallisilla standardointifoorumeilla arvostavat hänen paneutuvaa tapaansa tuoda tietoa standardien valmisteluun. Jari Uusitalon tehtäviin Eaton Power Quality Oy:ssä kuuluvat aktiivinen osallistuminen kansainväliseen standardointiin ja uusien tuotteiden kehitys. Hän vastaa myös nuorten asiantuntijoiden valmentamisesta sekä turvallisuus- ja EMC-asioiden tuesta suunnitteluinsinööreille ja toisille yksiköille. SESKOn rahoituksen jakauma SESKOn rahoituksen jakauma % 14 % 24 % 15 % 15 % 2 % % 16 % 26 % 16 % 16 % 3 % % 17 % 23 % 16 % 14 % 1 % % 18 % 22 % 15 % 15 % 2 % % 16 % 20 % 13 % 12 % 1 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % SFS-standardit IEC-standardit Osallistumismaksut TEMin avustus STEK ym. Muut 4 SESKO Toimintakertomus 2012 SESKO Toimintakertomus

5 TULOSLASKELMA TASE Varsinaisen toiminnan tuotot SFS-julkaisujen valmistelu , ,89 IEC-julkaisujen jakelu , ,80 Osallistumismaksut , ,00 Muut toimintatuotot , ,00 Avustukset , , , ,81 Varsinaisen toiminnan kulut Palkat ja palkkiot , ,65 Muut henkilöstökulut , ,76 Poistot , ,70 Toimitilakulut , ,16 Julkaisujen hankinta , ,09 Matkustuskulut , ,70 Julkaisu- ja tiedotuskulut , ,30 Toimistokulut , ,32 Kokous- ja neuvottelukulut , ,47 Kansainväliset jäsenmaksut , ,40 Muut kulut , , , ,81 Kulujäämä , , VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,78 Aineelliset hyödykkeet , ,92 Osakeet ja osuudet 1 345, ,50 Pitkäaikaiset sijoitukset , , , ,54 VAIHTUVAT VASTAAVAT Julkaisusaamiset , ,98 Siirtosaamiset , ,02 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,66 YHTEENSÄ , ,20 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,00 Ylijäämä ed.vuosilta , ,88 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , , , ,96 Varainhankinta Jäsenmaksut , , , ,00 Tuottojäämä , ,00 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat , ,28 Siirtovelat , ,04 Muut lyhytaikaiset velat , , , ,24 Sijoitus- ja rahoitustuotot Sijoitustuotot ja -kulut , ,92 YHTEENSÄ , ,20 Tilikauden tulos , ,92 Tilikauden ylijäämä , ,92 Helsingissä 8. helmikuuta 2013 Kimmo Saarinen Vesa Haakana Kenneth Hänninen Esa Kankaanpää Antti Kuisma Olli-Heikki Kyllönen Kari J. Lång Seppo Puhakka Matti Rae Tom Törn Sinikka Hieta-Wilkman 6 SESKO Toimintakertomus 2012 SESKO Toimintakertomus

6 Tilintarkastuskertomus TOIMINNANtarkastuskertomus 8 SESKO Toimintakertomus 2012 SESKO Toimintakertomus

7 SESKOn vuosi 2012 kuvina ERKKI YRJÖLÄ -MITALI NRO 35 ON MYÖNNETTY ANSIOISTA SÄHKÖALAN STANDARDISOIMISTYÖN HYVÄKSI TEILLE JORMA RUTANEN HELSINGISSÄ 28. MAALISKUUTA 2012 SESKO RY Hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja Kultaa ja kunniaa Jyväskylän messuilla helmikuussa 2012 Sähköinsinööriliitto julkisti profesori Leena Korpisen (Tampereen teknillinen yliopisto) valinnan vuoden sähköinsinööriksi. Sähköalan standardointiin Leena Korpinen tuo asiantuntemustaan jäsenenä SESKOn komiteassa SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille. Kuvassa Leena Korpinen SESKOn messuosastolla Eero Sorrin (SESKO), Seppo Puhakan (NSS Oy), Timo Rinnan (SIL ry) ja Tapani Nurmen (SESKO) onniteltavana. Kevätseminaari 2012 Perinteiseen kevätseminaariin maaliskuussa kokoontui Valkoiseen saliin Helsinkiin runsas joukko standardoinnin asiantuntijoita ja SESKOn yhteistyökumppaneita saamaan tietoa piratismista ja tuoteväärennöksistä sekä onnittelemaan uusimpia EY-mitalisteja. Tilaisuuden avasi SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta- Wilkman, joka loi katsauksen standardointivuoteen Varatuomari Hanna-Maija Elo Asianajo toimisto Juridiasta (kuvassa vasemmalla) antoi ohjeet tuoteväärennösten ja piraattituotteiden tunnistamiseen ja niiden ostamisen välttämiseen. Esitykseen sisältyi runsaasti tietoa immateriaalioikeuksista, tavaramerkeistä, mallioikeuksista ja niiden suojaamisen keinoista sekä markkinoiden valvonnasta. Tilaisuudessa luennoivat myös liiketoimintajohtaja Mika Richardt (SGS Fimko Oy), liiketoimintayksikön johtaja Paavo Tammisto (ABB Oy Wiring Accessories). SESKOn hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Kimmo Saarinen, (KEMET Electronics), johtaja Tom Törn (SGS Fimko Oy) sekä asiantuntija Matti Katajisto, VTT Expert Service Oy:stä. Erkki Yrjölä -mitalit 2012 Kevätseminaarissa luovutettiin Erkki Yrjölä -mitalit Jari Hällströmille ja Mika Mutrulle (kuvassa oikealla). Kolmas palkituista, Jorma Rutanen, ei päässyt paikalle. Vuoden 2012 EY-mitalisteista ansioineen tarkemmin tämän toimintakertomuksen sivulla 4. IEC:n GM Oslossa Sähköalan kansainvälisen standardoimisjärjestön IEC:n 76. yleiskokous pidettiin Oslossa Norjassa Kuva avajaistilaisuudesta näyttävässä juhlahuoneistossa, jossa luovutetaan vuosittain myös Nobelin rauhanpalkinto. Yleiskokouksen yhteydessä pidet tyihin hallinnollisiin ja teknisten komiteoiden kokouksiin osallistui lähes 1200 henkilöä noin 70 jäsenmaasta. Hallintoelinten kokouksiin osal listuivat SESKOn edustajina hallituksen puheenjohtaja Kimmo Saarinen ja toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman. Suomalaisia asiantuntijoita oli tällä kertaa mukana 16 ja he osallistuivat Oslossa kaikkiaan yli 50 teknisen komitean ja työryhmän kokoukseen. Ydinlaitosautomaatiokomitea SK 45 Suomalainen ydinlaitosautomaatiota koskeva IEC TC 45 seurantaryhmä vahvistettiin syksyllä 2012 kansalliseksi vastinkomiteaksi. Kuvassa järjestäytymiskokouksen osanottajat vasemmalta oikealle lukien: Janne Valkonen (VTT), Olli Hoikkala (TVO), Helge Palmén (VTT Expert Services), Harri Heimbürger (STUK), Timo Ahola, (Fortum), Juha Sirola (Fennovoima), Heimo Takala (STUK), Sami Matinaho (Fortum), Risto Nevalainen (FISMA), Janne Peltonen (VTT Expert Services), Juha Halminen (TVO), Mika Koskela (STUK), Sami Asikainen (TVO). Kuvasta puuttuvat komitean jäsenet Hannu Malmberg, (Fortum) ja Mikael Sundholm (SESKO). SESKOn toimiston kehityspäivät Kehityspäivillään henkilökunta pohti ryhmätöinä mm. SESKOn komitearakenteen ja komiteatyöskentelyn välineiden kehittämistä sekä hahmotteli tuotepaketteja standardien eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Kuvassa eturiveissä vasemmalta lukien: Sinikka Hieta-Wilkman, Pirkko Taavitsainen, Sanna Koivu, Tinni Karakorpi, Jari Karjalainen ja Tapani Nurmi. Taaempana Arto Sirviö, Juha Vesa, Mikael Sundholm, Marva Metsänoja, Eero Sorri ja Pia Rouste. Kuvasta puuttuu Jukka Alve. 10 SESKO Toimintakertomus 2012 SESKO Toimintakertomus

8 Tiedotus Sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnin ja sähköteknisten standardien tekeminen tunnetuksi Suomessa eri viestintäkanavien välityksellä on yksi SESKOn tehtävistä. Kohderyhminä ovat SESKOn jäsenyhteisöjen ja standardoinnin asiantuntijoiden lisäksi sähkötekniseen alaan läheisesti liittyvät yritykset ja yhteisöt. Heille on tärkeää saada ajankohtaista tietoa uusien standardien lisäksi myös vireillä olevista standardointihankkeista. Näin jokainen osapuoli voi vaikuttaa oikea-aikaisesti valmistelun kuluessa standardien sisältöihin ja saada omaa toimintaa edistävää tietoa riittävän ajoissa. Myös opiskelijat ja opettajat ovat yksi tärkeä jatkuvan viestinnän kohderyhmä. SESKO julkisuudessa SESKO viestii kohderyhmäänsä koskevien sähköisten ja painomedioiden välityksellä. Vuonna 2012 julkaistiin eri medioissa yhteensä 227 (222) sähköteknistä standardointia tai standardeja käsittelevää artik- Sähköteknistä standardointia ja standardeja esiteltiin vuoden varrella useissa eri tapahtumissa. Sähkö, Tele, Valo ja AV messuilla Jyväskylässä SESKOlla oli oma osasto. Jyväskylän messujen tietoiskuissa esiteltiin SFS standardisarjan uudiskelia ja tiedotetta. SESKO ja sähkötekniset standardit olivat esillä painojulkaisujen lisäksi myös monissa verkkojulkaisuissa, erilaisissa hakemistoissa, seminaareissa ja koulutustapahtumissa. SESKOn omia medioita ovat verkkosivusto sekä viisi kertaa vuodessa ilmestyvä SESKO-lehti. Lehden vuosikerran ensimmäinen numero on sähkötekniseltä alueelta edellisen vuoden aikana julkaistut ja vahvistetut SFS-standardit käsittävä erikoisnumero. Vuoden 2012 aikana SESKO-lehti siirtyi vähitellen julkaistavaksi sähköisessä muodossa verkossa. Sähköinen muoto parantaa lehden saatavuutta ja nopeuttaa julkaisuprosessia. Lehden kunkin numeron julkaisemisesta tiedotetaan lukijoille sähköpostitse ja SESKOn verkkosivuilla. Lehden vuosikerta-arkisto on ollut sähköisesti saatavilla jo vuodesta 2006 alkaen SESKOn verkkosivuilla. Lisäksi sähköteknistä standardointia esitellään standardointiorganisaatioiden yhteisessä oppilaitosportaalissa Tiedotuksen pääaihe vuonna 2012 oli pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 uudistus. Sen vaiheista ja soveltamisesta ilmestyi runsaasti artikkeleita ja ilmoituksia vuoden mittaan. SESKOn verkkosivuilla julkaistiin erityinen standardisarjaa SFS 6000 ja siihen liittyviä käsikirjoja koskeva osio, johon on linkitetty SFS 6000-bannereita sähköalan muiden toimijoiden verkkosivuilta. Kaikista vuoden 2012 aikana ilmestyneistä standardeista toimitettiin julkaistavaksi mediatiedotteet. Merkittävimmistä standardijulkaisuista, kuten automaatio-, materiaalideklaraatio- ja aurinkosähköstandardeista sekä led-käsikirjoista ja teknisen dokumentoinnin standardeista laadittiin asiantuntija-artikkeleita ammattilehtiin. Suositus sähköajoneuvojen lataamisesta kiinteistöjen sähköverkoista julkaistiin painettuna esitteenä ja verkossa sekä suomeksi että englanniksi. Suositus sai runsaasti julkisuutta niin kotimaassa eduskuntaa myöten kuin ulkomaillakin. SESKOn verkkosivut Vierailutiheys SESKOn verkkosivuilla on jatkuvasti kasvanut, kun uudet sukupolvet ovat siirtyneet käyttämään viestinnässään sähköisiä välineitä ja kanavia. Oppilaitoksille tarkoitetulle sivuosiolle, joille johtavat linkit SFSeduoppilaitosportaalista, valmisteltiin opetuksen ja itseopiskelun tueksi runsaasti uutta aineistoa sähkötyöturvallisuudesta ja dokumentoinnista. Kotimaisten standardointiuutisten lisäksi uutisoitiin eurooppalaisen ja maailmanlaajuisen standardoinnin ajankohtaisista aiheista ja tapahtumista. SESKOn verkkosivuston käytetyimpiä osia ovat jatkuvasti päivitettävät komiteasivut. Verkkosivujen englanninkielinen osio palvelee SESKOn kansainvälisiä yhteistyökumppaneita sekä Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin kokouksiin osallistuvia. Messut ja muut tapahtumat tusta ja sähköajoneuvojen latausstandardeja. SESKOn vuoden 2012 kevätseminaarin aiheena olivat tuoteväärennökset ja piratismi. SESKO oli mukana SFS:n ja sen toimialayhteisöjen yhteisessä standardoinnin FORUM vuositapahtumassa. Oppilaitosyhteistyö SESKO osallistui vuonna 2012 eurooppalaisten standardointijärjestöjen (CENELECin, CENin ja ETSIn) yhteistyöryhmään Education about Standardization (JWG EaS). Vastaavasti SESKO on mukana SFS:n ja sen toimialayhteisöjen oppilaitosyhteistyön ohjausryhmässä, joka toimii myös JWG EaS:n kansallisena vastinryhmänä. SESKO suuntaa oppilaitoksiin kohdistuvaa viestintäänsä, kuten opetusaineistoja ja oppilaitosinfoja, sähköteknisen alan opiskelijoille ja opettajille lähinnä ammatti- ja tiedekorkeakouluissa sekä ammattiopistoissa. Standardoinnin toimialayhteisöjen yhteisessä oppilaitosportaalissa SESKO ylläpitää oman vastuualueensa sivuja. Vuonna 2012 SESKO järjesti kolme oppilaitostilaisuutta, joissa esiteltiin sähköteknistä standardointia ja standardeja. Osana sähkösuunnittelun opintojaksoa Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK ja SESKO järjestivät koulutusta sähköalan standardoinnista. Opiskelijoita kiinnostivat erityisesti sähköasennusstandardien uudistus, Smart Grid ja sähköautot. SESKOn edustaja luennoi Tampereen teknillisellä yliopistolla EMC-standardoinnista. Lisäksi Insinöörikoulutus 100 vuotta -tapahtumaviikolla Tampereella oli SESKOlla mahdollisuus tuoda esiin sähköteknistä standardointia osana insinöörikoulutuksen 100-vuotista ammattihistoriaa. Koulutus SESKOn henkilöstöä esiintyi luennoitsijoina useiden jäsenyhteisöjen sekä myös muiden organisaatioiden järjestämissä tilaisuuksissa. Luennot käsittelivät yleisesti standardointijärjestelmää, standardointiin osallistumista, standardien sisältöä ja asemaa sekä niiden ohjeistusta. Erityisiä aihealueita vuonna 2012 olivat pienjännitesähköasennukset, älykäs sähköistys, älykäs mittarointi, sähkömagneettinen yhteensopivuus, led-valaistustandardit sekä sähköajoneuvot ja niiden lataus. 12 SESKO Toimintakertomus 2012 SESKO Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMU 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Hallituksen toimintakertomus...4 Talous...7 Standardointi...11 Tiedotus...18 Kansainvälinen työ...20 Suomen Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2008 Numero 2/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 2/ 2008 SISÄLTÖ 2/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Uusia tuulia SESKOssa...2 SESKOn Kevätseminaari Kolme uutta EY-mitalistia...3 SESKO on hyvässä iskussa...4 Osallistumisesta

Lisätiedot

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010

Nro 4/2010 SISÄLTÖ 4/2010. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista. 45 vuotta sähköalan standardeja SESKO 1965 2010 Nro 4/2010 Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista SISÄLTÖ 4/2010 TOIMITUSJOHTAJALTA Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto SSTL ry. SESKOn jäseneksi. Osallistumismaksut nousevat ja palvelut

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 4/2008 Numero 4/ 2008 Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 4/ 2008 SISÄLTÖ 4/2008 TOIMITUSJOHTAJALTA Tervetuloa SESKOn jäseneksi, Suomen Valoteknillinen Seura! Asiantuntijat vaikuttavat standardointiin Yritys varmista

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys. SFS Huolehtii siitä,

Lisätiedot

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5

www.sesko.fi Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 Terttu Peltoniemi vastaanotti Erkki Yrjölä -mitalin Kevätseminaarissa -> s 5 Numero 2 / 2007 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 2/2007 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ohjaavat sähkötarkastuksia... 2 SESKOn Kevätseminari 29.3.2007... 3 Megakokous minuuttiaikataulussa IEC

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköalan standardeista

Ajankohtaista sähköalan standardeista Numero 5 / 2006 Ajankohtaista sähköalan standardeista SISÄLTÖ 5/2006 TOIMITUSJOHTAJALTA Pääkirjoitus...2 SÄHKÖN VUOSISATA 1906-2006 Vaikuttava iltajuhla Berliinissä...3 Satavuotispääjuhla...4 Lord Kelvin

Lisätiedot

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista

Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014. www.sesko.fi. Ajankohtaista sähkö- ja elektroniikka-alan standardoinnista Nro 3/2014 SISÄLTÖ 3/2014 TOIMITUSJOHTAJALTA Standardit ja innovaatiot, Silver Economy,... 125 vuotta sähkövoima- ja automaatioteknologiaa Suomessa... 2 Nuoret kyvyt esiin IEC Young Professionals... 3

Lisätiedot

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14

SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4. Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9. Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 3 2014 SFS 90 vuotta Mistä kaikki alkoi s. 4 Lausuntopyyntöpalvelu avattu s. 9 Jalanjälkistandardit tutuiksi s. 14 Pääkirjoitus Standardeista suurta hyötyä yhteiskunnalle Standardit eivät hyödytä yksin

Lisätiedot

Sähkö. Tele. Sähkötukun jättiläinen sai uuden vetäjän. Älyliikenne vie kolarisumat historiaan

Sähkö. Tele. Sähkötukun jättiläinen sai uuden vetäjän. Älyliikenne vie kolarisumat historiaan Sähkö sähkö j elektroniikka j automaatio j energia j tietoliikenne j valo 032012 Tele Älyliikenne vie kolarisumat historiaan Sähkötukun jättiläinen sai uuden vetäjän Piratismi ja tuoteväärennökset myös

Lisätiedot

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8

Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4. Palovaroittimien CE-merkintä s. 6. ISO 9001 uudistus etenee s. 8 1 2014 Linja-autoihin turvallisuutta SFS-standardilla s. 4 Palovaroittimien CE-merkintä s. 6 ISO 9001 uudistus etenee s. 8 Pääkirjoitus Uusi vuosi uusi ilme Tämä SFS-tiedotuksen numero aloittaa lehden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi. Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia. Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan SFS-tiedotus STANDARDISOIMISLIITON ASIANTUNTIJALEHTI 3 2013 Rakennustuotteiden CE-merkintä pakolliseksi Rakennustuotteiden sertifioinnissa suuria muutoksia CASE: Parma Rakentamisen standardit omina kokonaisuuksinaan

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Samsy ry 50 vuotta. SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 4/2013. SAMSY ry 1963-2013

Samsy ry 50 vuotta. SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 4/2013. SAMSY ry 1963-2013 SY-VIESTI SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 4/2013 SAMSY ry 1963-2013 SAMSY ry. toivottaa jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen Rauhallista Joulua ja Menestystä Uudelle Vuodelle

Lisätiedot

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle

Osallistu ja vaikuta. standardisointityön opas asiantuntijalle Osallistu ja vaikuta standardisointityön opas asiantuntijalle 1 Johdanto 1 2 Miten pääsen mukaan 2 2.1 Kaikki pääsevät mukaan 2 2.2 SFS ja toimialayhteisöt linkkinä maailmalle 2 2.3 Suomalaiset seurantaryhmät

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 11 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 6 Strateginen suunnittelu 6 Tutkimus-

Lisätiedot

SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 1/2014

SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 1/2014 SY-VIESTI SÄHKÖMESTARIEN JA SÄHKÖYLIASENTAJIEN RY:N JÄSENLEHTI No. 1/2014 Puheenjohtajan palsta... s.3 Pääkirjoittajan kynästä...s.4 SY-Viesti 50 vuotta... s.5 Henkilökuva... s.6 Historian lehdiltä...

Lisätiedot

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o

V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Toimintakertomus 2005 V i e s t i n n ä n K e s k u s l i i t t o Viestinnän Keskusliiton tehtävänä on turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille edistämällä toimialan noin 900 yrityksen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 14 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 4 Rakennustieto 6 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 7 Strateginen suunnittelu 7 Tutkimus-

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Sisällysluettelo Liiton 53. toimintavuosi Toiminta-ajatus 5 Kansainväliset yhteydet 23 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Jäsenpalvelu 25 Toimitusjohtajan puheenvuoro Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report

Vuosikertomus. Årsberättelse. Annual Report Vuosikertomus Årsberättelse Annual Report 2002 Vuosikertomus 3-31 Lyhyesti 4 Ylijohtajan katsaus 6 Henkilöstö 8 Toimintaympäristö 10 Viraston toiminnan arviointi 10 Viestinnän lakimuutokset 12 Yhteistyö

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä Vuosikertomus 2009 Johdon katsaus 2009 Yleismaailmallinen talouskriisi saavutti vuonna 2009 pohjakosketuksen, mutta toisella vuosipuoliskolla maailmantaloudessa näkyi jo elpymisen merkkejä. Varsinaista

Lisätiedot

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10

Sisällys. Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5. Yleistä 10 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 3 Rakennustieto 5 Rakennustietosäätiö RTS 5 Yleistä 5 Tutkimustoiminta 5 Kehittämistoiminta 7 Rakennusfoorumit 7 Kansainvälinen yhteistoiminta 7 Huomionosoitukset 8 Stipendit

Lisätiedot