EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY)"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2002) 632 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE postidirektiivin soveltamisesta (direktiivi 97/67/EY)

2 TIIVISTELMÄ Tämän kertomuksen tarkoituksena on täyttää direktiivissä 97/67/EY ("postidirektiivi") säädetyt vaatimukset, joiden mukaan "komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyvät asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti taloudellisista, yhteiskunnallisista sekä työllisyyttä ja teknologiaa koskevista näkökohdista ja palvelun laadusta". Komissio on itse tarkastellut postidirektiivin saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä ja käynnistänyt useita tutkimuksia perehtyäkseen postidirektiivin voimaansaattamiseen ja soveltamiseen liittyviin seikkoihin 1. Näitä tutkimuksia on käytetty laajalti hyväksi tämän kertomuksen valmistelussa ja niihin voi tutustua komission verkkosivuilla 2. Vastikään direktiivin 97/67/EY muuttamisesta annetussa direktiivissä 2002/39/EY 3 säädetään, että komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen postidirektiivin soveltamisesta. Koska direktiivi 2002/39/EY ei ole kuitenkaan vielä tullut voimaan jäsenvaltioissa, tässä kertomuksessa tarkastellaan ainoastaan postidirektiivin 97/67/EY soveltamista sellaisenaan, eikä direktiivillä 2002/39/EY muutettuna. Postipalvelujen merkitys Postipalvelumarkkinat ovat laajuudeltaan merkittävät. Vuonna 2000 Euroopan unionin postipalveluista saatavat tulot olivat noin 85 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin yhtä prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Myös postisektoriin liittyvien työpaikkojen määrä on merkittävä: yli 1,6 miljoonaa työntekijää työskentelee suoraan postisektorilla ja lisäksi postipalvelut tarjoavat välillisesti työpaikan miljoonalle ihmiselle 4. Yleispalvelujen tarjoajat tarjoavat edelleen suurimman osan työpaikoista, noin 1,2 miljoonaa, ja lähetys- ja pikapalvelusektori työllistää lähes henkeä. Pls Rambøllin tutkimuksen mukaan yli 5 miljoonaa työpaikkaa on suorassa yhteydessä postialaan, liittyy siihen läheisesti tai on sen synnyttämiä. Postipalvelut on myös strategisesti merkittävä ala, sillä se kuuluu osana laajempiin viestintäja jakelumarkkinoihin. Useat avainalat, kuten sähköinen kauppa, julkaisutoiminta, postimyynti sekä vakuutus-, pankki- ja mainosala ovat hyvin riippuvaisia postin infrastruktuurista, ja postin yleispalvelut ovat olennainen osa yhteiskunnan koheesiota Näihin sisältyivät CTcon:in tutkimukset "The conditions governing access to universal postal services and networks" ja "The cost accounting systems of the providers of the universal postal service", sekä Omega Partnersin tekemä "The impact of certain aspects of the application of the Directive 97/67/EC on the postal sector". Lisäksi komissio on aloittanut postisektorin työllisyyssuuntauksia koskevan tutkimuksen, jonka alustavat tulokset Pls Rambøllin konsultit äskettäinen esittivät. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi, EYVL L 176, , s.21. Pls Rambøllin konsulttien tutkimustulosten mukaan. 2

3 Postidirektiivin taustaa Ennen postidirektiivin voimaantuloa jäsenvaltioiden postipalvelut olivat keskenään hyvin erilaisia. Postipalvelujen tarjoaminen oli kuitenkin yleensä tappiollista ja siitä vastasivat julkisen sektorin monopolit tarjoten yleishyödyllisiä palveluja, joiden laatu ja tehokkuus oli hyvin kirjava. Tämä loi vääristymiä muille aloille ja niin sanotun "rajailmiön", jossa palvelun kansallinen laatu oli heikko. 5 Kirjelähetysten määrä oli absoluuttisesti mitattuna kasvamassa, mutta paljon hitaammin kuin muilla viestintä- ja jakelualoilla. Määrien vähenemisen osalta postin yleispalvelujen tarjoajien perinteiset tuotteet vaikuttivat haavoittuvimmilta. Yli 80 prosenttia yleispalvelujen tarjoajien tuloista saatiin perinteisistä kirjelähetyksistä ja ne olivat menettämässä markkinaosuuksiaan muilla markkinasegmenteillä (esim. postipakettipalveluiden alalla). Myönteisiä merkkejä oli kuitenkin nähtävissä. Suoramainontapostin määrä oli varsin nopeassa kasvussa, vaikka olikin vielä huomattavasti alle Yhdysvaltojen vastaavien lukujen, ja oli syntymässä uusia maailmanlaajuisia asiakastarpeita, jotka helpottivat paketti-, pikalähetys- ja lähettipalvelusegmenttien vakaata kasvua. Postidirektiivi Yhteisön postipalvelupolitiikan tärkeimmät tavoitteet ovat olleet palvelujen laadun parantaminen ja postipalvelualan sisämarkkinoiden täytäntöönpaneminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja toissijaisuusperiaatteen mukaisesti postidirektiivillä aloitettiin EU:n postipalvelujen osittainen yhdenmukaistaminen. Postidirektiivissä annettiin säännökset, joissa määriteltiin yleispalvelun vähimmäistaso, varattavien palvelujen enimmäisrajat, muiden kuin varattujen palvelujen tarjoamisen ja verkkoon pääsyn edellytykset, hinnoitteluperiaatteet ja laskennan avoimuus, palvelujen laatu ja teknisten standardien yhdenmukaistaminen. Nämä säännökset, joissa pääpaino on periaatteilla ja rajoilla, muodostivat yhteisön sääntelykehyksen, jota jäsenvaltiot saivat soveltaa kansallisesti. Postidirektiivin soveltamisen arviointi Postidirektiivin soveltamista arvioidaan tässä kertomuksessa tarkastelemalla postidirektiivin soveltamistapoja eri jäsenvaltioissa, analysoimalla postidirektiivin antamisen jälkeen alalla tapahtunutta markkinakehitystä ja arvioimalla postidirektiivin yleistä vaikutusta 6. Postidirektiivin voimaansaattaminen Postidirektiivin saattaminen osaksi kansallisia lainsäädäntöjä on ollut pitkähkö prosessi. Se on kuitenkin jo melkein lopussa ja postidirektiivi voidaan (yleisesti) katsoa täytäntöönpannuksi kaikissa jäsenvaltioissa. Jäljellä on vielä joitakin vaatimustenmukaisuuteen, kuten kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuuteen, liittyviä kysymyksiä, ja komissio on käynnistänyt joukon rikkomismenettelyjä jäsenvaltioita vastaan Ks. Green Paper on the Development of the Single Market in Postal services - KOM(91) 476 lopullinen, On todettava, että postidirektiivi on osa ministerineuvoston vuonna 1992 aloittamaa prosessia ja tämän prosessin vaikutusta olisi tarkasteltava kokonaisuutena, eikä jaoteltava sitä epärealistisesti ja keinotekoisesti. Ks. s. 15, alaviite 21. 3

4 Postidirektiivin soveltaminen sääntelyyn Postidirektiivin soveltaminen on johtanut: Yhteisön yleispostipalvelujen laajaan täytäntöönpanoon Varattavien palvelujen yhteisten enimmäisrajojen täytäntöönpanoon Yleispalvelun lisäsuojatoimenpiteiden täytäntöönpanoon useimmissa jäsenvaltioissa Kätevää ja kohtuullista kansallisten postipalvelujen käyttöä koskevien kansallisten vaatimusten määrittelemiseen Avointen ja selkeästi erillisten kustannuslaskentajärjestelmien täytäntöönpanoon yleispalvelujen tarjoajien taholta Palvelun laatua koskevien tavoitteiden määrittelyyn sekä kotimaan- että ulkomaanpostin osalta Yhdenmukaistettuihin järjestelyihin asiakkaiden tekemien valitusten käsittelemiseksi Eurooppalaisten teknisten standardien määrittelytyöhön, joka jatkuu Kansallisten riippumattomien sääntelyviranomaisten perustamiseen. Postidirektiivin soveltaminen on johtanut siis säännösten kodifiointiin ja yhdenmukaistamiseen. Säännösten yhdenmukaistaminen on kuitenkin ollut rajallista, koska yhteisön sääntelykehystä on sovellettu eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Vaikka postidirektiivin avulla onkin luotu pohja postialan sisämarkkinoille, riippumattomien sääntelyviranomaisten rooli on herättänyt epävarmuutta varsinkin siksi, että markkinat ovat kilpailulle avoimet. Yleispalvelu ja palvelun laatu Postipalvelut ovat yhteiskunnallisesti tärkeä palvelumuoto, ja postin yleispalvelut ovatkin useiden asiakkaiden kannalta elintärkeät 8. Komissio on sen vuoksi kiinnittänyt erityistä huomiota yleispalveluihin ja palvelujen laatuun ja käynnistänyt näistä aiheista kaksi tutkimusta. Näissä tutkimuksissa todetaan, että yleispostipalvelujen tarjoaminen jäsenvaltioissa on suojattu ja että niiden taso on edelleen selvästi postidirektiivissä edellytettyä korkeampi. Lisäksi nykyinen postipalveluverkkoon pääsyn taso on verkon tiheyden ja edellytysten kannalta parempi kuin tyydyttävä. Postidirektiivi ja REIMS-päätesopimus ovat parantaneet huomattavasti palvelun laatua. Vuonna 2001 yhteisön ensimmäisen luokan ulkomaanpostista 92,3 prosenttia jaettiin aikarajaan D+3 (verrattuna vuoden 1996 lukuun, joka oli vain 69,1 prosenttia) 9. Lisäksi yleispalvelujen tarjoajien toiminnan yhdenmukaistaminen sekä ulkomaan- että kotimaan postin osalta on vähentänyt "rajavaikutusta". CEN:in valmistelemien palvelun laadun mittaamista koskevien standardien pitäisi tehostaa seurantaa ja suoritusta. Myös kotimaanpalvelujen laatu näyttää jäsenvaltioissa parantuneen. Markkinoiden taloudellinen kehitys Postidirektiivin täytäntöönpanon rinnalla on tapahtunut nopeita muutoksia markkinoilla: Postipalvelumarkkinoille on edelleen ominaista kasvu kaikilla markkinasegmenteillä 8 9 Tämän kertomuksen yhteydessä asiakkaita ovat kaikki postipalvelujen käyttäjät (yksityiset ja yrityskäyttäjät käyttäjien määritelmästä ks. alaviite 24) Lähde: UNEX results (International Post Corporation). 4

5 Postimarkkinasegmentillä on esiintynyt vain vähän kilpailua, mutta paketti- ja pikapostimarkkinoilla sitä esiintyy paljon. Yleispalvelun harjoittajat ovat edelleen määräävässä markkina-asemassa postimarkkinoilla, jotka ovat useimmissa jäsenvaltioissa yhä varauksilla laajalti suojatut. Eräät yleispalvelun tarjoajat ovat laajentaneet markkinoitaan kilpaileville liitännäismarkkinoille sulautumalla ja tekemällä yritysostoja. Suuntausta yleispalvelun tarjoajien yhtiöittämiseen on esiintynyt, minkä vuoksi niiden on ollut luotava uusia liiketoimintastrategioita, joissa keskeisellä sijalla ovat olleet kustannustehokkuus, kannattavuus, monipuolistuminen ja laajentuminen. Suuntaus on kuitenkin vaihdellut jäsenvaltiosta toiseen ja todennäköisesti parhaiten edistyneet ovat saanet jonkin verran etulyöntiasemaa. Suurin osa palveluntarjoajista on kuitenkin tällä hetkellä kehittynyt kaupallisiksi ja kannattaviksi liikeyrityksiksi, vaikka niiden tuottavuus vaihteleekin. Yksityisten palveluntarjoajien siirtyminen hyödykepalveluoperaattorin tehtävistä toimituspalvelujen tarjoajiksi on muuttanut niiden toimintavastuita siten, että yleensä niiden riippuvuus postimarkkinasegmentistä on vähentynyt. Laajentumisen, tuoteinnovaatiotoiminnan ja alihankintojen myötä postialan perinteiset rajat ovat hämärtymässä. Kehityksestä on ollut selvää hyötyä: palvelun laatu, tehokkuus ja kannattavuus ovat parantuneet ja innovaatiotoiminta alalla on kasvanut. Yleispalvelun tarjoajien asema on tällä hetkellä paljon vahvempi ja kestää paremmin entistä paremmin vaatimuksia, joita yhä tiukemmin kilpaillut markkinat asettavat. Kehityksellä on kuitenkin ollut myös hintansa ja riskinsä. Yleispalvelun tarjoajien markkinaasema postimarkkinoilla on kannustanut muita postialan operaattor toimimaan pieniillä erikoistuneilla markkinoilla. Lisäksi varattujen alueiden ja voittoa tavoittelevien yleispalvelun tarjoajien yhteiselo saattaa herättää epäilyjä valtiontuista ja terveen kilpailun toteutumisesta, ja useita kilpailuasioita onkin käsitelty tuomioistuimessa. Teknologian kehitys Teknologian nopea kehitys on luonut merkittäviä mahdollisuuksia ja suuria uhkia postialan operaattoreille. Perinteisten postituotteiden korvaamismahdollisuuksien lisääntyminen on haaste. Toisaalta teknologiset muutokset tarjoavat myös mahdollisuuden lisätä tehokkuutta ja tarjota uusia, lisäarvoa tuottavia postipalveluja sekä sähköisen kaupan tuotteita. Postin määrä on yleisesti lisääntynyt viime aikoihin asti kaikissa jäsenvaltioissa ja tämä suuntaus, jossa postimäärät kasvavat ja yleispalvelujen tarjoajien riippuvuus perinteisestä kirjepostista saatavista tuloista vähenee, saattaa auttaa niitä kestämään paremmin edellä tarkoitetut muutokset. Perinteisen postin korvaaminen sähköisellä viestinnällä näyttää kuitenkin olevan yhä suurempi uhka postialalle. Asiakaskeskeisyydestä ja kustannustehokkuudesta tulee entistä tärkeämpiä tekijöitä, kun postialan operaattorit pyrkivät vastaamaan tähän uhkaan. Teknologian kehitys on luonut uusia mahdollisuuksia esimerkiksi lajitteluautomaatiossa, vaikka siitä tehokkuuden lisääntymisen myötä saatava hyöty vaihteleekin eri jäsenvaltioissa. Postialan operaattorit hyödyntävät myös entistä laajemmin tietotekniikkaa ja siirtyvät yhä useammin liike-elämän vakiokäytäntöihin, kuten käyttämään perinteisten omien tietoteknisten sovellusten ja talon sisäisen kehitystyön sijasta kaupallisia vakiotuotteita ja alihankintaa. Teknologiseen kehitykseen liittyvät innovaatiot ovat lisäksi johtaneet uusien palvelujen 5

6 kehittämiseen. Näitä ovat esim. hybridipostipalvelut, Internetin hyödyntäminen ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät palvelut. Postipalveluoperaattorien kokemus ja verkkoon pääsy "päästä päähän" toimivana operaattorina näyttää olevan arvokas ominaisuus. Postipalvelujen työllisyysvaikutus Postipalveluilla on myös tärkeä yhteiskunnallinen ulottuvuus. Vaikka kirje- ja pikapostipalvelujen tarjoajien sekä vaihtoehtoisten postioperaattoreiden tarjoamien työpaikkojen määrä on kasvanut, yleispalvelun tarjoajien suoraan tarjoamien työpaikkojen määrä on viime vuosina jatkuvasti laskenut. Uusien palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisstrategioiden myönteistä vaikutusta tärkeämpää on tähän asti ollut yleispalvelun tarjoajien pyrkiminen tehokkuuteen automaatiota ja alihankinta lisäämällä. Yleispalvelun tarjoajien joukossa esiintyy tosin tältäkin osin suuria vaihteluja 10. On kuitenkin tärkeää tarkastella työpaikkojen menetystä laajemmassa mittakaavassa ja ottaa huomioon kilpailevien yksityisten operaattorien työllisyyttä kasvattava vaikutus, välillisen työllisyyden kasvaminen, ja postialan muutosten myönteinen vaikutus niihin. On mahdollista, että tehokkuuden lisääntyminen postialalla on parantanut työllisyyttä laajemmin. Komissiolle tehdyssä riippumattomassa tutkimuksessa arvioidaan, että muutosten myönteinen vaikutus työllisyyteen on ollut suurempi kuin kielteinen 11. Postidirektiivin vaikutus markkinoihin Käytännössä on vaikea nimetä postidirektiivin vaikutuksia markkinakehitykseen tai erottaa näiden kahden tekijän välistä syy- ja seuraussuhdetta. Voidaan kuitenkin todeta, että postidirektiivillä on osana vuonna 1992 aloitettua laajempaa yhteisön lainsäädäntöprosessia ollut merkittävä vaikutus postipalvelumarkkinoiden kehittymiseen. Säätämällä postin yleispalvelujen yhdenmukaisesta minimitasosta postidirektiivillä on varmistettu tämän yleiseen etuun liittyvän palvelun suojaaminen tulevassa markkinakehityksessä. Palvelun laadun parantamiseen liittyvien tavoitteiden asettaminen ja yhteisten eurooppalaisten standardien laatiminen postidirektiivillä on edistänyt palvelujen laatua ja vähentänyt "rajavaikutusta". Lisäksi postidirektiivin avulla on luotu odotuksia markkinoiden avaamisesta tulevaisuudessa, mikä on vauhdittanut sekä kansallista postireformia että postialan uudelleenjärjestämistä, jonka tavoitteena on keskittäminen, tehokkuus ja kannattavuus. Päätelmä ja suosituksia Postidirektiivi on pantu jäsenvaltioissa suurelta osin täytäntöön ja sen soveltamisella on ollut tärkeä merkitys sääntelylle ja markkinoille. EU:n postipalvelumarkkinoiden perusosien yhdenmukaistamista ja palvelun laadun parantamista koskevat direktiivin tavoitteet on saavutettu. Postidirektiivillä on ollut tärkeä merkitys markkinoiden kehittymiselle, sillä se on osa vuonna 1992 aloitettua laajempaa yhteisön sääntelyprosessia ja siinä asetetut pitkän aikavälin tavoitteet ovat olleet ensimmäinen askel pidemmässä prosessissa kohti postialan sisämarkkinoita Pls Rambøll: Study of Employment Trends in the Postal Sector Pls Rambøll. 6

7 Nykytilanteessa, jossa yleispalvelun tarjoaminen on suojattu postidirektiivillä 2002/39/EY, ei suosituksia yhteisön lainsäädännön ajan tasalle saattamiseksi tällä hetkellä ole. Postialan yhdenmukaistaminen yhteisössä postidirektiivissä säädetyn peruslainsäädäntökehyksen puitteissa on kuitenkin jäänyt rajalliseksi. Sääntelykäytännöt eroavat huomattavasti toisistaan eri jäsenvaltioissa ja tämä on saattanut rajoittaa sekä todellisen kilpailun kehittymistä EU:n postipalvelumarkkinoilla että yhdenmukaistamisen tasoa yleispalvelun tarjoajien tehokkuudessa. Tämä on puolestaan rajoittanut EU:n kilpailukyvyn paranemista. Jatkuva sääntelyn epäsymmetria uhkaa vääristää markkinoita sitä mukaan kuin sisämarkkinoiden toteuttamisessa edistytään ja jo nyt tätä aihetta koskevia useita rikkomistapauksia on tullut ilmi. Lisäksi varaukset, vaihteleva sääntely ja kilpaillut markkinasegmentit ovat antaneet markkinoiden toimijoille vääristyneitä kannustimia. Yhdessä yleispalvelujen tarjoajien yhtiöittämisen ja yksityistämisen kanssa tämä synnyttäneet selkeitä terveeseen kilpailuun liittyviä ongelmia. Komissio kehottaakin jäsenvaltioita "varmistamaan kilpailu- ja sääntelyviranomaisten todellinen riippumattomuus, riittävä kapasiteetti ja tehokkuus" 12, erityisesti postialalla. Lisäksi komissio pyytää jäsenvaltioita valmistelemaan parhaillaan CEN:issä laadittavana olevien eurooppalaisten standardien täytäntöönpanoa, erityisesti palvelun laadun mittaamismenetelmien osalta. Näin varmistetaan, että palvelun seurannan ja tarjoamisen laatua parannetaan kaikkien asiakkaiden hyväksi. 12 Ks. Komission suositus jäsenvaltioiden ja yhteisön vuoden 2002 talouspolitiikan laajoiksi suuntaviivoiksi. ECFIN/210/02. 7

8 SISÄLTÖ 1. Johdanto ja taustaa Kertomuksen tarkoitus Kertomuksen soveltamisala Postidirektiivin soveltamisen arvioinnissa käytetty näkökulma Ajoitukseen liittyviä seikkoja Euroopan postimarkkinat ennen postidirektiiviä Sääntelykehys ennen postidirektiiviä Postdirektiivi Postidirektiivin tavoitteet Postidirektiivin vaatimukset Postidirektiivin edellyttämä rajattu yhdenmukaistaminen Tilanne: direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä pitkä prosessi Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä nyt lähes valmis Vaatimustenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä Postidirektiivin saattaminen osaksi EFTA-valtioiden lainsäädäntöä Saattaminen osaksi ehdokasmaiden lainsäädäntöä Postidirektiivin soveltaminen ja vaikutus säätelyyn Yleispalvelu Varattu alue/erityisoikeudet Valtuutukset, toimiluvat ja korvausrahastot Pääsy yleispostipalveluihin ja verkkoihin Laskennan avoimuus ja hinnoitteluperiaatteet Palvelun laatu Valitukset ja muutoksenhakumenettelyt Tekniset standardit Kansallinen sääntelyviranomainen Postidirektiivin täytäntöönpano EFTA-valtioissa Postisektorilla tapahtunut kehitys Taloudelliset seikat

9 5.2. Markkinakasvu ja segmentoituminen Tekniset seikat Sosiaaliset ja työllisyysnäkökohdat Päätelmät ja suositukset Direktiivin pitkä täytäntöönpanoprosessi on saatu lähes päätökseen Postidirektiivin soveltaminen käytännössä ja direktiivin käytännön vaikutus Postidirektiivin markkinavaikutukset Suositukset...40 LIITE: LYHENTEET

10 1. JOHDANTO JA TAUSTAA 1.1. Kertomuksen tarkoitus Tällä kertomuksella täytetään direktiivin 97/67/EY 13 ("postidirektiivi") vaatimus, jonka mukaan "kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta, kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2000 komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen". Kertomuksen viivästyminen johtuu siitä, että määräaikaa postidirektiivin saattamiseksi osaksi kansallisia lainsäädäntöjä on pidennetty Kertomuksen soveltamisala Postidirektiivissä säädetään, että komissio antaa "tämän direktiivin soveltamista koskevan kertomuksen, johon sisältyvät asianmukaiset tiedot alan kehityksestä, erityisesti taloudellisista, yhteiskunnallisista, sekä työllisyyttä ja teknologiaa koskevista näkökohdista ja palvelun laadusta". Sen vuoksi komissio on itse tarkastellut postidirektiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja saaduista tuloksista on keskusteltu jäsenvaltioiden kanssa postidirektiiviä käsittelevässä komiteassa toukokuuta Perehtyäkseen tarkemmin postidirektiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamiseen liittyviin näkökohtiin komissio on lisäksi käynnistänyt useita tutkimuksia 15, joista työllisyyttä koskevan viimeisimmän tutkimuksen tulokset alkavat olla saatavilla. Näitä tutkimuksia sekä komission yksiköiden oman tutkimuksen tuloksia on käytetty laajalti tämän kertomuksen valmistelussa. Kertomukseen on lisätty myös viittaukset muihin sen valmistelussa käytettyihin lähteisiin. Vastikään direktiivin 97/67/EY muuttamisesta annetussa direktiivissä 2002/39/EY 16 säädetään, että komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomuksen postidirektiivin soveltamisesta. Koska direktiivi 2002/39/EY ei ole kuitenkaan vielä tullut voimaan jäsenvaltioissa, tässä kertomuksessa tarkastellaan ainoastaan postidirektiivin 97/67/EY soveltamista sellaisenaan, eikä direktiivillä 2002/39/EY muutettuna Postidirektiivin soveltamisen arvioinnissa käytetty näkökulma Tässä kertomuksessa postidirektiiviä arvioidaan seuraavista näkökohdista: postidirektiivin tavoitteet; laajuus, jolla direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä; direktiivin soveltaminen sääntelyyn sekä vaikutus, joka direktiivillä on markkinoihin. Markkinakehitystä arvioidaan taloudelliselta, tekniseltä ja yhteiskunnalliselta kannalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöstä, annettu 15. Joulukuuta 1997, EYVL L 15, s. 14. Postidirektiivin 21 artiklassa vahvistettu sääntelykomitea. Tutkimukset: "The conditions governing access to universal postal services and networks" ja "The cost accounting systems of the providers of the universal postal service", tekijä CTcon ja "The impact of certain aspects of the application of the Directive 97/67/EC on the postal sector", tekijä Omega Partners. Tutkimusten tulokset ovat nähtävissä internet-osoitteessa: Lisäksi komissio on käynnistänyt tutkimuksen postialan työllisyyssuntauksista, josta saadut ensimmäiset tulokset Pls-Rambøll:in konsultit ovat vastikään esittäneet komissiolle ja alan tärkeimmille toimijoille. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi, annettu 10. kesäkuuta 2002, EYVL L 176, , s

11 1.4. Ajoitukseen liittyviä seikkoja Postidirektiivi on tulosta pitkästä lainsäädäntöprosessista, joka aloitettiin toukokuussa 1992 pidetyssä televiestintää käsittelevässä ministerineuvostossa. Tähän prosessiin sisältyvät vuonna 1992 annettu postipalvelujen yhtenäismarkkinoiden kehittämistä koskeva vihreä kirja 17, vuonna 1993 annettu komission tiedonanto 18, samana vuonna annetut Euroopan parlamentin päätöslauselmat 19 ja vuonna 1994 annettu neuvoston päätöslauselma 20 sekä sen jälkeen vuonna 1995 tehty komission ehdotus 21. Postidirektiivin tärkeät periaatteet (esim. postipalvelujen asteittainen ja hallittu vapauttaminen) oli jo ennen postidirektiivin antamista hyväksytty yhteisön tavoitteiksi. Postidirektiivissä säädetään pitkän aikavälin tavoitteesta luoda postipalvelujen sisämarkkinat, minkä arvioiminen lyhyellä aikavälillä ei aina ole mahdollista. Postipalvelumarkkinat ovat laajuudeltaan merkittävät. EU:n postitulot olivat vuonna 2000 noin 85 miljardia euroa eli noin yksi prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta ja postipalveluista. Postiala tarjoaa työpaikan suoraan 1,6 miljoonalle työntekijälle, mikä on huomattava määrä, ja sen lisäksi se työllistää välillisesti ainakin 1 miljoonaa työntekijää postipalveluihin liittyvillä tai niistä riippuvilla aloilla 22. Suorien työpaikkojen tarjonnasta vastaavat edelleen pääasiassa yleispalvelun tarjoajat, jotka työllistävät noin 1,2 miljoonaa työntekijää. Lähetti- ja pikalähettialalla puolestaan työskentelee lähes ihmistä. Muiden postipalvelujen tarjoamien työpaikkojen määrä on lähes merkityksetön, huolimatta siitä, että ne ovat viime aikoina lisääntyneet. Viimeisimmän työllisyyttä koskevan tutkimuksen mukaan yli 5 miljoonaa työpaikkaa on suorassa yhteydessä postialaan, liittyy siihen läheisesti tai on sen synnyttämiä. Postipalvelut ovat EU:n taloudelle strategisesti merkittävät. Jäljempänä olevasta kuvasta 1 käy ilmi, että postiala sijaitsee kohdassa, jossa kolme elintärkeää alaa, viestintä, mainonta, kuljetus ja/tai logistiikka risteytyvät. Monille yleispalvelujen tarjoajille myös rahoituspalvelut ovat tärkeä toimiala. Kuva 1: Postipalvelumarkkinoiden strateginen sijainti Viestintämarkkinat s-posti, puhelin, Internet faksi,... Postiala Mainontamarkkinat Lehdistö, radio televisio, Internet... Kuljetus- /logistiikkamarkkinat sähköinen kauppa, toimitus KOM(91) 476 lopullinen, KOM(93) 247 lopullinen, EYVL C 42, s. 240, EYVL C 194, s. 397, EVYL C 315, s. 643 EVYL C 48, s. 22 EYVL C 322, s. 3 Pls Rambøllin alustavien tulosten mukaan. 11

12 1.5. Euroopan postimarkkinat ennen postidirektiiviä Markkinoilla oli ennen postidirektiivin antamista edessään useita haasteita. Kasvavat markkinat, jotka kuitenkin olivat suhteellisessa laskussa Postilähetysten määrä oli ollut absoluuttisesti mitattuna kasvussa, mutta huomattavasti hitaammassa tahdissa kuin muiden viestintä- ja jakelualojen kasvu, mikä johti siihen, että perinteiset (fyysiset) postilähetykset menettivät markkina-osuuttaan. Kuva 2: Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan viestintämarkkinat ja niiden arvioitu prosentuaalinen muutos vuoteen 2005 mennessä Muutos vuodesta 1995 vuoteen 2005 Fyysinen posti 27,9% 19,8% -8,1% Faksi 8,2% 6,5% -1,7% Puhelin 51,7% 49,4% -2,3% Sähköposti 12,2% 23,7% +11,5% Hybridiposti 0,0% 0,6% +0,6% 100% 100% 0% Lähde: Maailman postiliitto (Universal Postal Union) (1997) Tappiollinen toiminta ja julkisen sektorin operaattorien tehottomuus Julkisen sektorin monopolit olivat usein olleet määräävässä markkina-asemassa jäsenvaltioiden postimarkkinoilla ja tarjonneet asiakkailleen laadultaan hyvin vaihtelevia perushyödykepalveluja. Useimmat postialan työntekijät työskentelivät virkamiestyyppisessä organisaatiossa ja useiden yleispalvelujen tarjoajien toiminta oli tappiollista: 80 prosenttia niistä tuotti toistuvasti tappiota keskimäärin 12 prosentin verran tuloistaan. Automaation taso vaihteli, eikä niiden kustannustehokkuus ja toiminnan tehokkuus ollut tavoitteiden mukaista. Vaihteleva ja riittämätön palvelun laatu Palvelun laatu kansallisilla ja ulkomaisilla markkinoilla vaihteli huomattavasti, mikä loi vääristymiä muille aloille sekä "rajailmiön", joka rajoitti sisämarkkinoiden kehittymistä 23. Jäsenvaltioiden suoritusta oli lisäksi vaikea verrata, koskea mittajärjestelmiä ei oltu standardoitu. Yleispalvelun harjoittajien tukeutuminen perinteisiin tuotteisiin Perinteiset kirjepostipalvelut edustivat yli 80 prosenttia yleispalvelun tarjoajien tuloista, ja samalla yleispalveluiden tarjoajat olivat menettämässä markkinoitaan muilla markkinasegmenteillä (esimerkiksi pakettipalveluissa). Markkinoilla esiintyi kuitenkin myös myönteistä kehitystä Postialan operaattoreille oli yhä enemmän tarjolla maailmanlaajuisen asiakaskunnan tarjoamia mahdollisuuksia. Innovaatiotoiminta ja asiakkaiden myönteiset reaktiot kilpaillulla paketti- ja 23 Ks. Green Paper on the Development of the Single Market in Postal Services 1992, KOM(91) 476 lopullinen,

13 pikapostialalla synnytti tervettä kasvua ja mahdollisuuksia tuottavaan toimintaan. Joissain jäsenvaltioissa pyrittiin yksityistämään operaattoreita ja lisäämään niiden kustannustehokkuutta Sääntelykehys ennen postidirektiiviä Kansallista lainsäädäntöä ei ollut yhdenmukaistettu ja sille olivat tyypillisiä seuraavat seikat: Suojattujen postimonopolien rinnakkaiselo kilpailevien postimarkkinoiden kanssa Operaattorit säilyttivät kirjeiden (yleensä 1 2 kg asti) osalta monopoliaseman, joka esiintyi rinnan kilpailtujen markkinalohkojen kanssa (esim. pakettiposti), mikä aiheutti kilpailuongelmia. Lisäksi ulkomaanpostia koskevia maksuja säänneltiin valtion toimenpitein (päätemaksuja koskeva järjestelmä). Kansallisen sääntelyn ilmaantuminen Sääntelyä alettiin 1990-luvun alussa erottaa eräissä jäsenvaltioissa toiminnallisista tehtävistä, mutta kansallisten sääntelyviranomaisten toimintanäkökulma ja riippumattomuus vaihteli edelleen. Postialan lainsäädäntöä koskevat yhtenäismarkkinat puuttuivat Markkinoita ei ollut yhdenmukaistettu ja esimerkiksi yleispalvelujen määritelmä ja palvelujen mittaamisen laatu vaihtelivat suuresti. Yhdenmukaistetun lainsäädännön puuttuminen loi vääristymiä ja saattoi sellaisenaan olla merkittävä este markkinoiden kehittymiselle tulevaisuudessa. Esimerkiksi: Yleispalvelun yhdenmukaistetun vähimmäistason puuttuminen saattoi merkitä sitä, että tätä perushyödykepalvelua ei ehkä tulevaisuudessa järjestettäisi kaikissa jäsenvaltioissa. Operaattorien pysyvä monopoliasema ja julkisen sektorin luonne eivät olleet omiaan edistämään tehokkuutta lisääviä parannuksia ja innovaatiotoimintaa postimarkkinoilla. Palvelun laadun vaihtelu koti- ja ulkomaan palveluissa saattoivat synnyttää "rajavaikutuksen", jonka vuoksi eräät postipalvelut pysähtyivät käytännössä joidenkin jäsenvaltioiden rajalle niiden verrattain alhaisen palvelutason tai erilaisen sääntelyn vuoksi. Varattujen postituotteiden ja muiden postituotteiden erottaminen toisistaan saattoi synnyttää tervettä kilpailua koskevia ongelmia silloin, kun monopoliasemassa olevat postioperaattorit toimivat kilpailluilla segmenteillä. 2. POSTDIREKTIIVI 2.1. Postidirektiivin tavoitteet Postidirektiivin tärkeimmät tavoitteet olivat: parantaa Euroopan postipalveluiden laatua toteuttaa postipalveluiden sisämarkkinat. Tärkeimmät periaatteet olivat: 13

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.5.2009 KOM(2009) 212 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Julkisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 1 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ POSTIDIREKTIIVI 2 SISÄLLYSLUETTELO Anttila Oy...3 FiCom...4 Kauppa- ja teollisuusministeriö...11 Keskuskauppakamari...12 Kilpailuvirasto...13 Kuluttajat - Konsumenterna Ry...15 Kuluttajavirasto...16

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 COM(2011) 942 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Johdonmukainen kehys luottamuksen

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2004 KOM(2004) 327 lopullinen VIHREÄ KIRJA JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA SEKÄ JULKISIA HANKINTOJA JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVASTA

Lisätiedot

yhtenäinen euromaksualue

yhtenäinen euromaksualue yhtenäinen euromaksualue lokakuu 2010 seitsemäs seurantaraportti teoriasta käytäntöön FI YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE SEITSEMÄS SEURANTARAPORTTI TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN LOKAKUU 2010 Vuonna 2010 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio

,!7IJ2I9-edffcj! XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus. Euroopan komissio ISSN 1606-2973 8 6 1 KD-AC-02-001-FI-C 2001 XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus Euroopan komissio XXXI kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2001 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.5.2014 COM(2014) 249 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Kilpailupolitiikkaa koskeva

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, L 211/94 Euroopan unionin virallinen lehti 14.8.2009 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/73/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan viestintämarkkinalakia muutettavaksi. Viestintämarkkinalain yleispalvelua koskevaa sääntelyä täydennettäisiin komission virallisen huomautuksen

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ),

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan, ottavat huomioon komission ehdotuksen ( 1 ), L 345/90 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2003/98/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA

KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA COM 95 (508) FIN KOMISSION TIEDONANTO KIRJANPIDON YHDENMUKAISTAMINEN : KANSAINVÄLISTÄ YHDENMUKAISTAMISTA KOSKEVA UUSI STRATEGIA 1 1. Johdanto ja tiivistelmä 1.1 Neljännessä ja seitsemännessä yhtiöoikeudesta

Lisätiedot