Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2015"

Transkriptio

1 Kv 10/ Dnro:985/ /2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelma Elinkeino-ohjelman lähtökohdat ja toteutus Tämä elinkeino-ohjelma on jatkoa Kirkkonummen kunnan elinkeinopoliittiselle strategialle, jota toteutettiin vuosina Päivityksen laatimisesta sovittiin kansallisena Yrittäjän päivänä Kunnan tärkein tehtävä on tuottaa arvoa kuntalaisille sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän pitäisi olla suunnittelun ja tavoiteasetannan lähtökohta. Kirkkonummen kunnan elinkeino-ohjelman tehtävä on tuottaa arvoa kuntalaisille. Se tuottaa sitä tekemällä Kirkkonummesta houkuttelevan yrittäjille ja yrityksille. Ohjelman toimenpiteet tukevat kunnan työllisyysomavaraisuutta, kasvattaa verotuloja, terveyttää taloutta ja parantaa näin kuntalaisten hyvinvointia. Ohjelmaan on valittu lyhyellä aikavälillä toteutettavissa olevia tai liikkeelle saatavia keskeisiä ja konkreettisia toimenpiteitä. Nämä yleisen tason edellytyksiä vahvistavat toimenpiteet luovat vahvemman pohjan elinkeinopolitiikan kehittämiselle tulevaisuudessa. Toimenpidekokonaisuudesta tulee muodostaa hanke, jolle osoitetaan tarvittavat taloudelliset ja henkilöresurssit vuosille Kunnan olisi lisättävä elinkeinotoimen resursseja, jotta ohjelman toteutus olisi mahdollisimman tehokasta. Ohjelman toteutusta varten pitää laatia projektisuunnitelma ja aikataulutus. Toteutusta seurataan aktiivisesti konsernijaostossa ja kunnanhallituksessa. Ohjelman etenemisestä tulee tiedottaa säännöllisesti, ja sen sisältöä päivitetään tarvittaessa puolen vuoden välein. Ohjelman toteutumiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja sitoutumista virkamieskunnassa, luottamushenkilöissä, yritys- ja yrittäjäkunnassa ja muissa avainsidosryhmissä. Toimintatapojen muutos, yrityslähtöisempi ajattelutapa ja yhteistyön syventäminen eri hallinnonalojen välillä eivät edellytä merkittäviä taloudellisia lisäresursseja. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa virkatyönä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, mutta merkittävä osa vaatii toteutuakseen poliittisia päätöksiä lisärahoituksesta. 1

2 Kirkkonummi onnistuu lisäämään työpaikkojaan ja monipuolistamaan elinkeinorakennettaan vain tekemällä aktiivista työtä yritysilmapiirin vahvistamisessa ja toteuttamalla yrityslähtöistä elinkeinopolitiikkaa. Tavoitteena on nostaa kunnan työpaikkaomavaraisuusaste 60,1 prosentista noin 63 prosenttiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on myös kasvattaa kunnassa sijaitsevien työpaikkojen lukumäärää (10 870) ja yritysten toimipaikkojen määrää (2020) vähintään viidellä prosentilla vuoden 2015 loppuun mennessä (vrt. Liite: Kirkkonummen Yrityskatsaus 2014). Kunnan luontaiset vahvuudet on oltava kehittämistoimenpiteiden ytimessä. Ensisijaisena tavoitteena on vaikuttaa asenteisiin ja yhteistyön lisäämiseen elinkeinotoiminnan edistämisessä kunnan oman toiminnan sekä sen sidosryhmien osalta. Jatkossa tulee panostaa ja rohkaista lisääntyvään palveluhenkisyyteen, ennakointiin ja ketterämpään reagointiin yritysten tarpeisiin. Tarvitaan myös kunnan eri toimialojen yhteistyön tiivistämistä elinkeinoelämään vaikuttavissa asioissa. Elinkeinorakenteen ja työpaikkaomavaraisuuden vahvistaminen edellyttää, että kunnassa on tarjolla monipuoliset yritysten sijoittumismahdollisuudet, osaavaa työvoimaa, hyvä yrittäjyysilmapiiri, sujuvat liikenneyhteydet, kilpailukykyiset sijaintikustannukset ja hyvät palvelut. 2 Välittömät ja lyhyen aikavälin toimenpide-ehdotukset Peruslähtökohtana on oltava se, että kunnalla, virkamiehillä ja luottamushenkilöillä on tahtoa käynnistää omien resurssien mukainen elinkeinostrategia ja sitoutua sen toteutukseen. 2.1 Seurantatyöryhmä toteutuksen tueksi Ohjelman toimenpiteiden toteutuksen varmistamiseksi perustetaan elinkeinopoliittinen neuvottelukunta tai valtuutetaan jokin muu työryhmä seuraamaan ja ohjaamaan toteutumista. Työryhmän, jossa on mukana yrittäjäjäseniä, tehtävä olisi huolehtia virkamiesten tukena siitä, että yritysvaikutusten arviointimenettelyä vietäisiin eteenpäin, henkilökuntaa koulutettaisiin, asenne- ja toimintakulttuuria kehitettäisiin yritysmyönteisempään suuntaan ja että elinkeinopolitiikka näkyisi kunnan poliittisessa päätöksenteossa. Yritysvaikutusten arviointien käyttöönotto on keskeinen toimenpide. Se vaikuttaisi laaja-alaisesti: asennemuutokseen, palveluhenkisyyden kasvuun ja elinkeino-ohjelman toimenpiteiden jalkauttamiseen. Samalla kunnan yritysilmasto paranee. 2.2 MALPE -suunnitelma Kirkkonummelle pitää laatia maankäyttöä, asumista, liikennettä, palveluja ja elinkeinotoimintaa käsittelevä ja nämä aiheet integroiva MALPE -suunnitelma, johon sekä kunnan henkilöstö että luottamushenkilöt sitoutuvat. Elinkeino-ohjelman seurantatyöryhmä osallistuu myös MALPE -suunnitelman ohjaukseen. On tärkeää, että elinkeinoelämän kehittymiseen oleellisesti liittyvät linjaukset ovat kaikilla osapuolilla tiedossa jo meneillään olevan metropoliuudistuksenkin vuoksi. Jos Kirkkonummen osuus uudessa hallinnossa on yksi henkilö, on varmistettava, että tämä henkilö tietää 2

3 sen kokonaisuuden, jolla MALPE -asioita on hallinnossa vietävä eteenpäin. Elinkeinoja ohjaavia asioita tulle voida suunnitella pitkällä tähtäimellä eikä valtuustokausittain. 2.3 Palveluasenne ja palveluiden lisäarvo 1) Kunnan henkilöstölle suunnitellaan koulutus, jonka keskiössä on oma tehtävä organisaatiossa kuntalaisten palveluiden tuottajina ja edun valvojina. Kuntaorganisaatio on olemassa tuottaakseen palveluja mahdollisimman hyvin ja kattavasti kuntalaisille, jotka sen rahoittavat. Innostus tehtävän tärkeydestä tuottaa kuntalaisille parempia palveluita kustannustehokkaasti. Tyytyväiset kuntalaiset tuottavat sen markkinan, jonka yritykset tarvitsevat harkitessaan elinkeinonsa pystyttämistä paikkakunnalle. Mitä enemmän on tyytyväisiä kuntalaisia, sen suuremmat ovat nämä markkinat. 2) Käynnistetään sisäinen markkinointi kunnan henkilöstölle, politikoille ja virkamiehille. Viestin on oltava, että Kirkkonummi on yritysystävällinen kunta. 3) Ennakoiva ja joustava maa-, kaavoitus- ja lupapolitiikka on keskeinen tekijä. Yhdyskuntatekniikan osaston jotkut palvelut ovat yritystoiminnan näkökulmasta pirstaloituneita ja liian organisaatiolähtöisiä. Laajentamisinvestoinnit ja muu kehittäminen eivät saa viivästyä tarpeettomasti. Kunnasta tulisi saada ennakoivaa perusinformaatiota, joka kattaa yritysten hankkeiden elinkaaren keskeiset tietotarpeet. Kunnan prosesseilta ja sääntöjen tulkinnalta edellytetään johdonmukaisuutta ja ennalta-arvatta-vuutta. Kuntaan tulevat yritysten kyselyt ja esitykset tulee saada yhden luukun käsittelyyn ja erikoishoitoon positiivisesti ilman rajoittavia reunahuomautuksia. 3).4 Kunnan ja yritysten yhteistyö 1) Kunnan päättäjät ja virkamiehet tulee avittaa näkemään yritystoiminnan ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnalle ja kuntataloudelle. Nykyisin ei riittävän usein tiedosteta yksittäisten päätösten vaikutuksia elinkeinotoiminnan edistämisen kokonaisuuden kannalta. Tilanteen muuttamiseksi järjestetään yrityskäyntejä kuten aamukahvitilaisuuksia, jotta virkamiehet, kunnan päättäjät ja luottamushenkilöt tutustuvat kunnan yrityksiin. 2) Järjestetään säännöllisesti kunnan virkamiesten, luottamushenkiöiden ja yritysten välistä tiedonvaihtoa ja yhteydenpitoa vahvistavia foorumeja. Näitä tapaamisia voisi olla 2-3 kertaa vuodessa. Niissä käytäisiin läpi yritysten tarpeita ja odotuksia ja kunnan edellytyksiä vastata haasteisiin liittyen esim. maankäyttöön ja tontti- ja toimitilapolitiikkaan. 3) Yritystietoisuuden ja verkostoitumisen lisäämiseksi yrittäjiä kutsutaan puhumaan tarpeen mukaan kunnanvaltuustoon. Kunta voisi kutsua yrityselämän edustajia paikalle alustamaan ja kommentoimaan myös muihin yhteyksiin, esim. kunnan johtoryhmään tarvittaessa. 2.5 Yritysten ja yrittäjien houkuttelu kuntaan 3 1) Riittävän joustava reagointi on tärkeää uusien yritysten ja investointien saamiseksi kunnan alueelle. Samalla yritysilmapiiri kehittyy suosiollisemmaksi. Kunnan tulee ottaa käyttöön vastaanottoprosessi ja Terveluloa kuntaan paketti, joilla potentiaaliset yrittäjät ja yritykset sitoutetaan kuntaan. Tätä varten tulee päättää,

4 miten vastataan yritysten tiedusteluihin. Tietopaketin tulee sisältää informaatiota kunnan palveluista ja prosesseista sekä kunnan alueella olevista yrityksistä. Erikokoisille yrityksille voidaan tarvita hieman erilaiset versiot. Oppilaitoksia (Luksia, Omnia, Laurea, jne.) voidaan osaltaan hyödyntää toteuttavana resurssina tässä yhteydessä ja muissakin sopivissa hankkeissa kunnan resurssipulaa helpottamassa. On myös ratkaistava, miten toimitetaan tontti- ja tilatiedot niistä kiinnostuneille ja miten voidaan auttaa ja joustaa yritysten muiden tarpeiden mukaan. Elinkeinojohtajan tulee olla aktiivinen yhteydenottaja yritysten suuntaan ja tieto tulee välittää yrittäjäjärjestölle. 2) Järjestetään kahdesti vuodessa kuntaan tulleiden uusien yrittäjien tutustumis- ja kyselytunti-ilta kunnantalolla kunnan ja Kirkkonummen Yrittäjien yhteistyönä. Ensimmäinen järjestetään klo Paikalle ovat tervetulleita yrittäjät, yritykset, kunnan päättäjät, virkamiehet, TE -toimisto jne. sekä muut sidosryhmien edustajat kuten pankit ja vakuutusyhtiöt. Myös yritystoimintansa kasvattamista ja kehittämistä suunnittelevat yrittäjät voivat tehdä tilaisuudessa kysymyksiä esim. kunnan eri toimialojen virkamiehille hankkeidensa etenemismahdollisuuksista ja edellytyksistä. 3) Toteutetaan yrittäjyysseminaareja ja muita tapahtumia, joihin kutsutaan kohdeyleisöksi Kirkkonummelle houkuteltavia yrittäjiä ja tulevaisuuden yrittäjiä pääkaupunkiseudulta (korkeakouluista jne.) 4) Kunnassa otetaan käyttöön yritysrekisteri, jonka hallinta järjestetään tehokkaasti. Näin kuntaan houkuteltavien ja tulokasyritysten informointi ja kontaktointi sujuu jouhevammin. Rekisterin hyödyntämisessä elinkeinotoimi toimii Kirkkonummen yrittäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä. 5) Yritystonttien tarjontaa pitää lisätä ja niiden myynti pitää saada sujuvaksi. Uuden tonttimaan hankinta kunnan omistukseen on välttämätöntä. Myös yksityistä tonttitarjontaa tulee seurata aktiivisesti. Jo kaavoitettujen alueiden tehokas käyttöönotto yritystonttimaaksi on mahdollista sanktioita hyödyntämällä (vrt. Karkkila). Tavoitteena on vähintään viiden yritystontin myyminen vuodessa. 6) Tervetuloa Kirkkonummelle -kyltit on saatava paikoilleen pääteille syksyn 2014 aikana vai esim mennessä? Keskeisille tuloväylille tarvittavien tervetuloa -kylttien lisäksi tarvitaan tienviitat ja opasteet, jotka kertovat, mitä kaikkea mielenkiintoista Kirkkonummella on. 7) Tarvitaan nopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet laajasti käyttöön kunnan alueella. Kunta selvittää mahdollisuudet kattavaan 4G-verkottamiseen ja valokaapelointiin. Tavoitteena tulee olla verkkojen pikainen toteutus. Valokaapelien asentamisessa kunnan pitää hyödyntää tilanteita, joissa katuja avataan muutenkin, kuten esim. vesiosuuskuntatöiden kohdalla. 8) Kunnan sisäisten liikennejärjestelmien kehittämistä pitää tehostaa. 4

5 9) Keskustasuunnitelman laatiminen. Keskeinen kunnan imagoon vaikuttava tekijä on kuntakeskuksen ilme. Keskustan aluetta tulee kehittää. Selvitetään mahdollisuuksia tehdä tarvittavia kaavamuutoksia alueella. 10) Mobiili tapahtumista tiedottaminen. Jotkut kunnat ovat ottaneet mobiilisovelluksen käyttöönsä tiedottaakseen kunnassa tapahtuvista asioista. Yrityksille on kullanarvoista, jos alueella tapahtuvat kulttuuritapahtumat, myyjäiset, turnaukset jne. saadaan nykyistä paremmin tiedotettua. Yritykset voivat tehokkaammin kohdistaa markkinointiaan kohderyhmilleen, kun tietävät milloin ja mihin pitää iskeä. Tämä edesauttaa myös mediaa mainostilan myynnissä. 3 Kunnan elinvoimaisuuden vahvistaminen yhteistyössä Kirkkonummen tulee hyödyntää elinkeinotoiminnan edistämisessä ja kunnan profiloitumisessa erinomaisia sijainti- ja ympäristötekijöitään ja monipuolista yritysrakennettaan. Yritysten ja yrittäjien tulisi entistä paremmin tiedostaa Kirkkonummi kilpailukykyisenä sijoittumismahdollisuutena. Kunnan kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kehittämisessä elinkeinokehitys- ja työllisyysasiat, maanhankinta ja kaavoitus, kunnallistekniikan rakentaminen, rakennusvalvonta, asuminen ja kuntamarkkinointi muodostavat kokonaisuuden, jota pitää viedä eteenpäin samansuuntaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kirkkonummen uuteen elinkeino-ohjelmaan ( ) on valittu lyhyellä aikavälillä toteuttavat tai liikkeelle saatavat keskeiset ja konkreettiset toimenpiteet. Ohjelma tarvitsee toteutuakseen riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit. Lähitulevaisuudessa on lisäksi luotava yhteinen tahtotila ja visio ohjaamaan kunnan elinvoimaisuuden vahvistamista. Tarvitaan yhteisesti hyväksytty tavoite ja tahtotila, joka auttaisi kunnan yritysystävällisyyden ja brändin vahvistamisessa. 5

6 KIITOKSET Kirkkonummen kunta haluaa kiittää kaikkia elinkeinopoliittisen ohjelman laatimisessa mukana olleita henkilöitä ja sidosryhmiä. Ohjelmaa varten haastateltiin yrittäjiä ja yritysten johtajia. Tämän lisäksi laadittiin Yrityskatsaus sekä kysely Kirkkonummen kunnan alueella toimiville yrittäjille heidän kehittämisnäkemystensä kartoittamiseksi. Työryhmässä olivat seuraavat jäsenet: Arvekari Taina, Kirkkonummen Yrittäjät ry. Erikkilä Mikko, Erikkila Oy Harinen Ari, konsernijaosto Hyrsky Kimmo, Kirkkonummen kunta Karlsson Tiina, Babylonia Oy Penkert Katarina, Kirkkonummen Yrittäjät ry. Silvan, Kent, Mesvac Oy Sjölund Thorolf, konsernijaosto Tirkkonen Jari, Kirkkonummen kunta Viljanen, Kaija, Mildola Oy Wichmann Anna-Lotta, konsernijaosto Varajäsen: Kylliäinen Leena, Kirkkonummen Yrittäjät ry. 6

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuntastrategian hyväksyminen (kv) 642/ /2015 Kunnanhallitus 225 22.06.2015 Kunnanhallitus 243 10.08.2015 Kuntastrategian 2015-2017 hyväksyminen (kv) 642/00.01.03/2015 Kunnanhallitus 22.06.2015 225 Kirkkonummen kunnan voimassaoleva strategia on vuodelta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille

Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Kokonaisuuden hallinta merkitys kunnille Ritva Laine Kokonaisuuden näkeminen välttämätöntä Erilaisia ilmiöitä - ilmastonmuutos, niukkeneva julkinen talous, väestön ikääntyminen, erilaistumiskehitys Pelikenttä

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja

Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja Ranuan kunnan Yritysvaikutusarvioinnin käsikirja 10.9.2013 DHS Oy Audit Partners Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Yritysvaikutusarviointimenetelmän tavoitteet... 5 2 Kunnan vaikutukset yrityksiin ja yritysten

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

elinvoimaa maaseudulta

elinvoimaa maaseudulta elinvoimaa maaseudulta RUOVEDEN KUNTASTRATEGIA 2015 2020 Elinkeinostrategia mahdollistaa osaltaan hyvän ja turvallisen ympäristön luomisen, jolla taataan kuntalaisille ja elinkeinoille kasvun edellytykset.

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Raisio. Kuntaraportti

Raisio. Kuntaraportti Raisio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieto. Kuntaraportti

Lieto. Kuntaraportti Lieto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Seinäjoki. Kuntaraportti

Seinäjoki. Kuntaraportti Seinäjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhava. Kuntaraportti

Kauhava. Kuntaraportti Kauhava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Isokyrö. Kuntaraportti

Isokyrö. Kuntaraportti Isokyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot