Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 2008-2015"

Transkriptio

1 Raision kaupungin ASUNTO-OHJELMA 8-5

2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... I Raision visio... II Asuntopolitiikan tarkoitus Raisiossa... III Yleiset asuntopoliittiset periaatteet... IV Asuntopoliittiset linjaukset Kerrostalotuotannon edellytyksistä huolehtiminen.... Pientalotuotannon edellytyksistä huolehtiminen Vanhan asuntokannan kehittäminen ja alueiden täydennysrakentaminen Vuokra-asuminen ja Raision Vuokra-asunnot Oy:n rooli asuntomarkkinoilla Vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuodot Eri väestöryhmien asumistarpeiden huomioon ottaminen... 5 SWOT- analyysi... 6 Liitteet: Asuntorakentamismahdollisuudet vuosina 8-5 kartalla Tilastoliite

3 RAISION ASUNTO-OHJELMA 8-5 Tiivistelmä Raision kaupungin erilliset asuntopoliittiset tavoitteet on viimeksi vahvistettu vuonna 999. Tämän jälkeen ohjauskäytäntöä on muutettu niin, että asuntopoliittiset päätavoitteet on sisällytetty kerran valtuustokaudessa laadittavaan kaupungin kokonaisstrategiaan ja lyhyen aikavälin tavoitteet on määritelty talousarvion yhteydessä. Asunto- ohjelman lähtökohtina ovat yleiskaava ja koko kaupungin strategia. Kaupungin asuntopolitiikan tarkoituksena on parantaa asunto-oloja ja ohjata asuntotuotantoa. Ohjelma on tilaajan työkalu asuntopolitiikkaa koskevien tavoitteiden täsmentämiseksi. Asunto-ohjelman tehtävänä on myös tukea maankäytön suunnittelua linjaamalla asuntopolitiikan osalta tulevia maankäytön tilauksia keskipitkällä aikavälillä. Asunto-ohjelma on yksi kaupungin ohjausjärjestelmään kuuluvista erillisohjelmista. Asuntopoliittisten linjausten selkiinnyttäminen on tarpeellista myös siitä syystä, että Raision asema kaupunkiseudulla on muuttunut viime vuosina. Vuonna 6 tehdyn vaikutusaluetutkimuksen mukaan Raisio on Turun jälkeen Varsinais-Suomen toiseksi vetovoimaisin keskus, Raision jälkeen tulevat Salo ja Loimaa. Vetovoimaisuutta arvioitiin selvittämällä miten ihmiset liikkuvat hankkiessaan eri tuotteita ja palveluita. Siten Raisioon suuntautuu huomattavan paljon asiointiliikennettä. Lisäksi Raisioon suuntautuu huomattavan paljon työmatkaliikennettä muista kunnista (Antti Vasanen 7). Raisio on vetovoimainen keskus, jonka asuntotuotannon edellytyksistä huolehtiminen tärkeää tasapainoisen työpaikka- ja väestökehityksen turvaamiseksi ja liikenteen haittojen vähentämiseksi. Raisio ohjaa asuntotuotantoa palveluverkon, turvallisen liikkumisen ja mahdollisuuksien mukaan myös joukkoliikenteen kannalta sopiville alueille. Lisäksi kaupunki edistää olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristöjen kehittämistä. Kaupunki parantaa asemaansa kilpailukykyisenä asuinpaikkana lapsiperheille Uusien asuntojen kokonaistarve on ohjelmakaudella 8 5 yhteensä 6 asuntoa eli asuntoa vuosittain, joista puolet pientaloasuntoja ja puolet kerrostaloasuntoja. Kaupunki jatkaa vanhojen kerrostaloalueiden kehittämistä koskevaa suunnittelua. Liitekartalle on merkitty ohjelmakauden keskeiset pientalotuotannon ja kerrostalotuotannon alueet sekä täydennysrakentamisen alueet. Ohjelmakauden aikana kaupungin rakentamisohjelman painopistettä siirretään talonrakentamisohjelmasta ja yritystonttien rakentamisesta pientalotonttituotantoon ja vanhojen katu- ja vesihuoltoverkostojen saneeraukseen. Kaupunki tukee Raision Vuokra-asunnot Oy:n pyrkimyksiä tasapainottaa yhtiön taloutta pienentämällä hieman nykyistä asuntokantaa. Raision kaupunki suhtautuu myönteisesti sellaisiin uusiin vuokraasuntojen omistajiin, joka ovat luotettavia ja ja joiden toiminta on pitkäjänteistä. Lisäksi kaupungilla on tarvittaessa valmiudet osoittaa tontteja omistusasumisen ja vuokra-asumisen välimuotoa edustavaan asumisoikeustuotantoon. Kaupunki huolehtii eri väestöryhmien asumistarpeista esim. hoito- ja hoivapalveluohjelman linjauksilla, järjestämällä tarvittaessa tukiasumispalveluja ja muilla tavoin tuettua asumista. Eri väestöryhmien asumistarpeiden huomioon ottamisesta raportoidaan vuosittain valtion asuntorahastolle. Raision kaupunki osallistuu Turun vetovastuulla olevaan kaupunkiseudun sosiaalisen asuntopolitiikan järjestämiseen.

4 I RAISION VISIO Raision kaupungin visio : Raisio on rohkea edelläkävijä, loistava kotikaupunki ja menestyvän liike-elämän keskus. Loistava kotikaupunki on viihtyisä ja kaunis kaupunki, jossa on turvallista asua, kiinnostavaa viettää vapaa-aikaa ja arki on helppoa. Lisäksi kaupunkiin on helppo juurtua, kaupungin vastuulla olevat palvelut, verot ja yhteiskunnalliset maksut ovat seudullisesti kilpailukykyisiä. Vision tulkinta asuntopoliittisesta näkökulmasta: Raisio on kaupunkimainen kasvukeskus, jonka viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt sekä monipuoliset, eri elämäntilanteisiin sopivat asumisvaihtoehdot houkuttelevat eri väestöryhmiä. II ASUNTOPOLITIIKAN TARKOITUS RAISIOSSA Kaupungin asuntopolitiikan tarkoituksena on parantaa asunto-oloja ja ohjata asuntotuotantoa. Asuntopolitiikallaan Raisio pyrkii vahvistamaan Raision vetovoimaa asuinpaikkana ja menestyvän liike-elämän keskuksena. Asunto-ohjelman lähtökohtina ovat yleiskaava ja koko kaupungin strategia. Ohjelma on tilaajan työkalu asuntopolitiikkaa koskevien tavoitteiden täsmentämiseksi. Asunto-ohjelma on yksi kaupungin ohjausjärjestelmään kuuluvista keskipitkän aikavälin erillisohjelmista. Ohjelman tehtävänä on osaltaan linjata tulevia maankäytön tilauksia. III YLEISET ASUNTOPOLIITTISET PERIAATTEET Raision asuntopolitiikan lähtökohtana on strategian edellyttämä väestösuunnite ja asuntotuotanto. Raisio ohjaa asuntotuotantoa palveluverkon, turvallisen liikkumisen jajoukkoliikenteen kannalta sopiville alueille ottaen samalla huomioon kaupunkirakenteen kestävän kehittämisen ja kunnallistekniikan rakentamistehokkuuden. 3 Kaupunki edistää olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristöjen kehittämistä huolehtimalla yleisten alueiden kunnosta sekä mahdollistamalla vanhojen alueiden täydennysrakentamisen ja tarvittaessa purkavan saneerauksen. 4 Kaupunki edistää väestö- ja hallintasuhteiltaan monipuolisten asuntoalueiden kehitystä. 5 Kaupunki parantaa asemaansa kilpailukykyisenä asuinpaikkana lapsiperheille. 6 Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi kaupunki huolehtii asuntotuotannon monipuolisesta rahoitus- ja hallintamuotorakenteesta. IV ASUNTOPOLIITTISET LINJAUKSET 8-5 Asuntorakentamista tulee kehittää niin, että asunnontarvitsijoille on tarjolla monenlaisia mahdollisuuksia niin hallintamuotojen, talo- ja huoneistotyyppien suhteen. Uustuotantoa ja täydennysrakentamista ohjataan ensisijaisesti kaupunkiseudun joukkoliikenneakselin kannalta järkeville alueille. Erityisesti keskustan alueella uudistuotanto toteutetaan esteettömyysperiaatteiden mukaan siten, että asunnot soveltuvat ihmisten eri elämäntilanteisiin.. Kerrostalotuotannon edellytyksistä huolehtiminen Kerrostaloasuntoja on Raisiossa yhteensä 54 (47 % kaikista asunnoista). Liikenneyhteyksien ja palvelujen kannalta sopivalla sijainnin ohjauksella sekä monipuolisella kerrostalorakentamisella ja kerrostalojen piha-alueiden suunnittelulla luodaan kerrostaloasumisesta myös lapsiperheitä houkutteleva vaihtoehto. Kaupunki edistää kohtuuhintaisen kerrostalorakentamisen toteuttamista yhteistyössä tuottajien kanssa. Kerrostaloasuntojen kysyntää lisäävät seniori-ikäisten asumisvalinnat sekä työperusteiseen muuttoon ja määräaikaisiin työsuhteisiin perustuvat asumistarpeet. Sinkkutalouksien osuus on Raisiossa 37 %. Asemakaavoitetuilla alueilla oleva toteutumaton kaavavaranto mahdollistaa noin 7 kerrostaloasunnon rakentamisen. Huomattakoon kuitenkin, että kaavavarantoon sisältyy alueita, joiden kohdalla harkitaan sellaisia merkittäviä kaavanmuutoksia, jotka supistaisivat asuinkerrostalojen rakentamista. Kaavoitusohjelman 7 9 tavoitteena on luoda edellytykset noin kerrostalotontin muodostumiselle. Kaavavaranto ja kaavoitusohjelma sekä yleiskaava luovat hyvät edellytykset asuinkerrostalojen rakentamiselle, haasteena on kuitenkin kerrostalorakentamisen turvaaminen ydinkeskustan tuntumassa. Vireillä olevilla ydinkeskustan kaavanmuutoshankkeilla luodaan edellytykset vielä muutaman hankkeen toteuttamiselle (yht. arviolta 5 asuntoa), minkä jälkeen ydinkeskustassa ei ole vapaata tonttimaata asuinkerrostalojen rakentamiseen. Asumismahdollisuuksia voidaan luoda alueiden ja rakennusten käytön muutoksilla. Ohjelmakauden loppupuolella ryhdytään selvittämään käyttötarkoituksen muutoksia keskustan laajenemisalueilla eli vanhoilla pientaloalueilla Tasalan eteläpuolella ja Hulvelassa

5 . Strategiaan perustuva laskennallinen tarve pitkällä aikavälillä on vähintään kerrostaloasuntoa vuosittain. Kokonaistarve ohjelmakaudella on 8 asuntoa.. Kerrostalorakentamisen mahdollisuuksia ohjelmakaudella: * Ydinkeskustan vireillä olevat muutokset, Keon alue * Meri-Nuorikkala, Ylhäinen, Nuorikkalan vanha alue, Kokinvuori, ja liikuntahallia vastapäätä oleva uusi alue Kerttulantien varrella sekä Ystävyydenkatu. Pientalotuotannon edellytyksistä huolehtiminen Pientaloasuntoja on Raisiossa yhteensä 585, mikä on 5 % kaikista asunnoista (6) Valtaosa pientaloista (7 %) on erillisiä pientaloja. Viime vuosina pientalorakentamiseen on myönnetty rakennuslupia vuosittain 4 5, poikkeuksena oli vuosi 4, jolloin lupia myönnettiin kpl. Asuntopoliittisessa keskustelussa on korostunut voimakkaasti pientaloasuntojen tarve. Omakotitonttien kysyntä on ollut Raisiossa suurta; kaupungin tontteihin on ollut kaksin-kolminkertaiset hakijamäärät ja yksityisten tonttien varanto on pienentynyt. Pientalo on mm. useiden lapsiperheiden suosima asumisvaihtoehto. Raision niukkoja rakentamisalueita ei ole mahdollista osoittaa pääosin pientalojen tarpeisiin eikä varsinkaan perinteisinä omakotitaloalueina. Asemakaavoitetuilla alueilla oleva toteutumaton kaavavaranto mahdollistaa noin 5 pientaloasunnon rakentamisen, mistä omakotitalojen osuus on 66 %. Kaavoitusohjelman 7 9 tavoitteena on luoda edellytykset noin omakotitontin ja 3 rivitalotontin muodostumiselle. Kaavavaranto ja kaavoitusohjelma sekä yleiskaava luovat periaatteessa kohtuulliset edellytykset pientalorakentamiselle, mitä heikentää kuitenkin yksityisten tonttien rakentumiseen liittyvä epävarmuus. Raision, Ruskon ja Vahdon yhteisessä selvityksessä todettiin, että samalla investointipanostuksella olisi Ruskolle ja Vahdon alueelle saatavissa enemmän muuttovoittoa kuin Raisioon. Ohjelmakaudella mahdollisesti toteutuvat kuntaliitokset muuttaisivatkin pientalotonttituotannon edellytyksiä.. Strategiaan perustuva laskennallinen tarve pitkällä aikavälillä on keskimäärin noin pientaloasuntoa vuosittain, kokonaistarve ohjelmakaudella on 8 asuntoa.. Ohjelmakauden kuluessa kaupungin rakentamisohjelman painopisteitä siirretään talonrakentamisohjelmasta ja yritystonttien rakentamisesta pientalotonttituotantoon ja vanhojen verkostojen korjaamiseen..3 Pientaloasumisen kysyntään vastataan luomalla edellytyksiä pääosin kaupunkimaiselle pientalotuotannolle tarkoitukseen luontevasti sopivilla alueilla huomioiden myös vanhojen omakotialueiden täydennysrakentamismahdollisuudet. Kaupunki edistää kaupunkimaisen, yhtiömuotoisen pientalotuotannon toteutumista Raisioon lisäämällä yhteydenpitoa pientalorakentajien suuntaan..4 Kaupungin vuosittain luovuttamille tonteille asetetaan määrälliset tavoitteet..5 Pientalorakentamisen mahdollisuuksia: * Etelä-Kuninkoja * Kaanaanranta, Katteluksenmetsä, Kaurinlaakso, Kantoniittu, Kallanen 4, Kuuanlaakso * Metsäkalla III, Makslan niitty, Nuorikkalanmetsä * Pasala, Pirilä, Ruoksvuori, Sommaro, Somersoja * Vesitorninmäki 3. Vanhan asuntokannan kehittäminen ja alueiden täydennysrakentaminen Kaupunki on laatinut yleissuunnitelmat Lumparlan vanhan kerrostaloalueen ja Petäsmäen aluekeskuksen kehittämiseksi. Meneillään on Lumparlan. asemakaavan muutos. Kaupungin mahdollisuudet edistää vanhan asuntokannan kehittämistä ovat (valtion korjausavustusten välittämisen lisäksi) * Yleinen suunnittelun tuki ja korjausneuvonta * Lisärakentamismahdollisuuksien suunnitteleminen ja osoittaminen asuntoalueille ja yhtiöille * Yleisten alueiden kunnostaminen (puistot, kadut, kevyenliikenteen väylät) * Purkavan saneerauksen suunnittelu alueen ominaisuuksien parantamiseksi ja kaupunkirakenteen tehostamiseksi 3.. Kaupunki jatkaa vanhojen kerrostaloasuntoalueiden asuntokannan ja ympäristöjen kehittämistä koskevaa suunnittelua 3

6 Alueita: * Lumparla: aluetta kehitetään lapsiperheiden tarpeet huomioiden hyödyntäen alueen luonnolliset vahvuudet: palvelut, saavutettavuus ja hinta. * Petäsmäen keskus: aluetta kehitetään täydennysrakentamisen avulla ja tukemalla asuntokannan hallintamuodon muutoksia vuokra-asumisesta omistusasumisen suuntaan * Ihala: Jermuntien huonokuntoiset vuokrakerrostalot puretaan ja ne korvataan pientalotuotannolla. * Somersoja: uutta pientalotuotantoa ja vanhan pientalo-alueen täydennysrakentamista * Kruununaukio: vanhan kerrostaloalueen kehittämistä. 3. Yksityisten omistamien pientalotonttien (noin kpl) rakentumista vauhditetaan jatkamalla korotetun kiinteistöveron käyttöä. 4. Vuokra-asuminen ja Raision Vuokraasunnot Oy:n rooli asuntomarkkinoilla Valtion tukemalla asuntotuotannolla palvellaan mm. itsenäistyviä nuoria ja työn vuoksi Raisioon muuttavia. Kaupungilla on lisäksi lakisääteisiä velvollisuuksia huolehtia heikompiosaisten asumistarpeista. Raision asuntokanta on omistusasuntopainotteista, sillä vuokra-asuntojen osuus on noin 5,5 % (95 kpl) kaikista asunnoista. Vajaa puolet (4 %) vuokra-asunnoista on valtion tukemia, joista kaupunki omistaa pääosan (78 %). Vuokra-asuntomarkkinoille on tullut uudenlaista kysyntää. Perinteisten asukasryhmien lisäksi markkinoilla on osa-aikaisesti vuokralla asuvia, muualla kuin kotikunnassaan työssä käyviä ja työperusteisia maahanmuuttajia. Vilkkaasti kasvavalla kaupunkiseudulla vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa. hankkeita sekä luotettavia ja pitkäjänteisiä vuokranantajia. Raision Vuokra-asunnot Oy:n asukasvalintoihin kiinnitetään huomiota. 4. Valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon tarpeeseen pyritään löytämään ensisijaisesti seudullisia ratkaisuja. 4.3 Kaupunki suhtautuu myönteisesti sellaisiin uusiin vuokratalojen omistajiin, jotka ovat luotettavia ja sitoutuneita pitkäjänteiseen vuokra-asuntojen omistamiseen ja jotka pystyvät vastaamaan erityisesti työperusteiseen vuokraasumisen tarpeeseen. 4.4 Kaupunki varautuu tarvittaessa osoittamaan omistamiaan tontteja vuokra-asuntotuotannon tarpeisiin. 5. Vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimuodot Asuntomarkkinoilla on tarjolla osaomistusasuntoja ja asumisoikeusasuntoja, jotka ovat vaihtoehtoja omistus- ja vuokra-asumiselle. Asumisoikeusasunto on mahdollisuus toisaalta nuorille ja toisaalta myös 55 vuotta täyttäneille, joiden varallisuus ei enää vaikuta asumisoikeusasunnon saamiseen. Asumisoikeusasuntojen osuus Raision asuntokannasta on noin 3 %, osaomistusasunto edustaa lähinnä rakentamisvaiheen rahoitusjärjestelyä. Turun seudulla asumisoikeusasuntojen kysyntä on vuoden 3 aallonpohjan jälkeen lähtien kasvanut, kysyntä on kohdistunut sekä pieniin asuntoihin että perheasuntoihin. Varsinais- Suomen Asumisoikeus Oy:n asuntokannan käyttöaste on v. 7 yli 99 % ja jonotus Raision kohteisiin on kasvanut huomattavasti. Yhtiön näkemyksen mukaan kohtuuhintaisen uustuotannon käynnistäminen on lähitulevaisuudessa välttämätöntä. Asumisoikeusasuminen ei ole kuitenkaan varsinainen painopiste suhdanneherkkyytensä vuoksi. 5. Kaupunki varautuu tarvittaessa osoittamaan omistamiaan tontteja asumisoikeusasuntojen tuotantoa varten periaatteessa kaikilta yhtiömuotoiseen toteutukseen soveltuvilta asuntotuotantoalueilta. Kaupungin omistaman Raision Vuokra-asunnot Oy:n roolia asuntomarkkinoilla on vaikea vahvistaa yhtiön korkean velkaantumisasteen vuoksi. Yhtiön velkaa on jo päätetty pienentää myymällä yhtiön omaisuutta. Vuokra-asumisen kasvavaan kysyntään on mahdollista vastata muiden toimijoiden kuin Raision Vuokraasunnot Oy:n kautta. 4. Raision kaupungin tavoitteena on tasapainottaa Raision Vuokra-asunnot Oy:n talous ja säilyttää yhtiön asuntokanta hieman nykyistä pienempänä eli suuruusluokassa 8 (v. 6: 983), tilalle yksityisten rahoittamia ja omistamia 4

7 6. Eri väestöryhmien asumistarpeiden huomioon ottaminen Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsittelee vuosittain valtion asuntorahastolle toimitettavan selvityksen eri väestöryhmien asumistilanteesta ja asuntomarkkinoista Raisiossa. Vanhukset Suomalaisen ikääntymispolitiikan tavoitteena on, että mahdollisimman moni voi elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa asuinympäristössä läheistensä ja sosiaalisten verkostojensa ympäröimänä. Valtuuston hyväksymässä Raision hoito- ja hoivapalvelu-ohjelmassa on linjattu vanhusten asumispalvelujen kehittämistä. Tehostetun palvelutalopaikkojen määrä nostetaan tasolle 4,5-5 % 75 vuotta täyttäneiden määrästä Hulvelan palvelutalon palveluja kehittämällä. Ostopalveluilla tasataan huippuja. 6. Senioriasuntoja ei aktiivisesti hankita Raisioon, mutta kaupunki suhtautuu myönteisesti siihen, että jokin yhteisö tai yritys toteuttaa omaan omistukseensa senioriasuntoja Raisioon. Tukiasumisen tarve Kaupungin omia tukiasuntoja on 9, lisäksi Raision Vuokra-asunnot Oy:ltä on vuokrattu 7 asuntoa. 6. Asumisessaan vaikeuksissa oleville on osoitettavissa tukiasuntoja, jotka eivät edusta pysyvää asumismuotoa. Tukiasuntoja on mahdollista tarpeen mukaan ottaa lisää kaupungin vuokra-asuntokannasta ja palauttaa normaaleiksi vuokra-asunnoiksi mahdollisuuksien mukaan. Asunnottomat Kaupungin asunto- ja sosiaalitoimen vuoden 6 asuttamien asunnottomien määrä oli yhteensä henkilöä. 6.4 Asunnottomia asutetaan sosiaalitoimen tukiasuntoihin, Kan-kotiin, Aspan ja Vaisaaren palvelutaloihin, päihdeongelmaisten asumispalveluita tarjoaviin yksityisiin hoito- ja kuntoutumislaitoksiin sekä lyhytaikaisesti majoitusliikkeisiin. Mielenterveysongelmaiset 6.5 Mielenterveysongelmaisten kuntoutusvaiheen asuntoja on käytössä Vaisaaren palvelutalossa, jossa palvelut kattavat myös ympärivuorokautisen valvonnan. Nuoret Nuorten asuntotilanne Raisiossa on kohtalaisen hyvä. 6.6 Kaupungin keskustassa on kaksi nuorille tarkoitettua vuokrataloa, joissa on myös tukiasuntoja. Kaupunkiseudun sosiaalinen asuntopolitiikka Kunta-ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi laaditussa kaupunkiseutusuunnitelmassa esitetään, että sosiaalinen asuntotuotanto järjestetään seudullisesti oikeudenmukaisella tavalla. Lisäksi raskaskustanteisista erityispalveluista, kuten päihdehuolto, tehdään seudullinen kartoitus. Koollekutsujaksi molemmissa hankkeissa on nimetty Turun kaupunki Päihdeongelmaiset Päihdeongelmaisille on vuokrattu tukiasuntoja kaupungin omista kiinteistöistä (omakotitalot), käytössä on myös kahdeksan rivitaloasuntoa Santaojantiellä Haunisissa. Päihdeongelmaisille suunnitellaan erityisratkaisuja. 6.3 Päihdehuollon erityispalveluja suunnitellaan seudullisena yhteistyöhankkeena. 5

8 SWOT- analyysi Vahvuudet * vilkas ja tasokas kerrostalorakentaminen ydinkeskustassa * kaavoituksen sujuvuus, sujuva viranomaispalvelu * kaavoituksen henkilöstöresurssit * kaupunki on osa vahvaa talousaluetta * julkisten ja yksityisten palvelujen tarjonta ja taso * joukkoliikenneyhteydet pääväylillä * virkistysalueet ja ulkoilureitit * asukkaiden kokemus Raisiosta kotoisana asuinpaikkana * Raision Vuokra-asunnot Oy:n asuntojen käyttöaste korkea Heikkoudet * kaupungin taloudellinen liikkumavara ei ole mahdollistanut omakotitonttien kysyntää vastaavaa tonttitarjontaa * tonttituotannon kustannustaso verrattuna useisiin lähikuntiin * raskaan liikenteen linjausten ratkaisemattomuus keskustassa * toteutumatonta tonttireserviä eräin paikoin * kaupungin maanomistuksen hajanaisuus * joukkoliikennepalvelujen vähäisyys reuna-alueilla * kaupungin vuokrataloyhtiön heikot mahdollisuudet lisätä vuokra-asuntojen määrää Mahdollisuudet * seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen * seudulliset yhteistyöhankkeet * tonttitarjontaa lisäävät ja palvelurakenteita vahvistavat kuntaliitokset * maanhankinnan tehostaminen * vuokra-asuntojen uudet rahoitusmuodot ja omistajatahot -> muu kuin kaupungin omistuspohja Uhkat ja haasteet * tonttimaan niukkeneminen -> rakenteen tiivistäminen * maan hinnan kallistuminen * ydinkeskustan tonttitarjontaan tulossa katkos -> Tasalan eteläpuoli, ydinkeskustan kaavanmuutokset, Kerttulantien varsi * rakennuskannan kunnon heikentyminen -> kannustaminen ja avustaminen * raskaan liikenteen odotettavissa oleva lisääntyminen keskustassa -> kiertojärjestelyt * työllisyyden heikkeneminen * väestön ikääntyminen * kasvaviin ympäristövaatimuksiin vastaaminen * kaupungin omistamien teknisten verkostojen peruskorjaustarve 6

9

10 ASUNTO-OHJELMAN 8-5 Tilastoliite

11 Raision väkiluku (..) Raision väestökehityksen trendi Väestömuutokset VÄKILUVUN MUUTOKSET RAISIOSSA I Muutos Lin. (Muutos)

12 Ikä Väestön ikärakenne 3..6 Raisio Henkilöä Miehet Naiset Raision ikäpyramidi (Tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatima ennuste) Raision väestöennuste yli

13 Raision ikäpyramidi (Tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatima ennuste) Raision väestöennuste yli Raision ikäpyramidi 3 (Tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatima ennuste) Raision väestöennuste 4 yli

14 Raision ikäpyramidi 4 (Tilastokeskuksen kunta- ja palvelurakenneuudistusta varten laatima ennuste) Raision väestöennuste 4 yli Raision väestömuutokset nettoluvuin Syntyneiden enemmistö Kuntien välinen muutto Siirtolaisuus Nettomuutto yht. Kokonaisnettomuutos

15 Raision tulo-, lähtö- ja nettomuutto ikäryhmittäin 6 Sis. kuntien välisen muuton ja siirtolaisuuden Tulo Lähtö Netto Raision muuttoliike koulutusasteittain yht. vuosina Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Keskiasteen tutkinto Korkeakouluasteen tutkinto Yhteensä

16 Raision ja vertailualueiden väestön taloudellinen huoltosuhde 99-5 (Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä jaettuna työllisten määrällä),8,6,4,,,8,6,4,, Raisio Kaarina Naantali Turku Turun seutu Koko maa Keskimääräiset tulot/tulonsaaja vuonna 5 - yksityishenkilöiden veronalaiset tulot M er imasku Kaar ina Naantali Masku Ru sk o Lieto Raisio Paimio Piikkiö Turun seutuk. Koko maa Lemu Vahto Tu rku No u sia in e n Mynäm äk i A skainen Sa uv o Rymättylä Velkua /tulonsaaja

17 Asunnot talotyypin mukaan KPS-kunnissa (5) (KPS = kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvää kaupunkiseutusuunnitelmaa valmistelleet kunnat) Turku Koko alue Naantali Raisio Kaarina Aura Lieto Rusko Vahto % % 4 % 6 % 8 % % Erillinen pientalo Rivi-ketjutalo Asuinkerrostalo Muu tai tuntematon talotyyppi Asunnot hallintasuhteen mukaan KPS-kunnissa (KPS = kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvää kaupunkiseutusuunnitelmaa valmistelleet kunnat) Turku Koko alue Naantali Raisio Kaarina Aura Lieto Rusko Vahto % % % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % % Omistaa talon Vuokra-asunnot* M uu tai tuntematon hallintaperuste Omistaa asunnon osakkeet Asumisoikeus-asunnot

18 Asuntokuntien kokojen prosentuaaliset osuudet Raisiossa ja vertailualueilla 6 55, 5, 45, 4, 35, 3, 5,, 5,, 5,, Raisio Kaarina Naantali Turku Turun seutukunta hlö hlö 3 hlö 4 hlö 5 hlö 6 hlö 7+ hlö Koko maa Raision väestö eri asuntotyypeissä 7 Huom. Väestöstä puuttuu laitosväestö Luvuissa mukana vain vakituiseen asuinkäyttöön osoitetut talotyypit Talotyyppi Ikäryhmä yli 85 Yhteensä Yhden asunnon talot Kahden asunnon talot Muut erilliset pientalot 6 7 Rivitalot Ketjutalot Luhtitalot Muut kerrostalot Yhteensä

19 44 Yhteensä 7 Tuntematon 3 Asuntolat, palvelutalot Muut kerrostalot Rivitalo Kahden asunnon talo Yhden asunnon talo Yhteensä yli Asuntotyyppi 44 Yhteensä 7 Tuntematon 3 Asuntolat, palvelutalot Muut kerrostalot Rivitalo Kahden asunnon talo Yhden asunnon talo Yhteensä yli Asuntotyyppi Asuntotyyppi, josta raisiolaiset ovat muuttaneet keskustan 5 -> valmistuneisiin kerrostaloihin Väestö Raision keskustan 5-> valmistuneissa kerrostaloissa Yhteensä Velkua 6 4 Vehmaa Turku Savonlinna Rymättylä Raisio 7 4 Naantali 3 Mynämäki Merimasku 5 7 Masku Lieto Kaarina Jyväskylä 4 Askainen Yhteensä yli Kunta josta muuttanut Yhteensä Velkua 6 4 Vehmaa Turku Savonlinna Rymättylä Raisio 7 4 Naantali 3 Mynämäki Merimasku 5 7 Masku Lieto Kaarina Jyväskylä 4 Askainen Yhteensä yli Kunta josta muuttanut

20 Raision asuntotuotanto Pientalojen rakennusluvat 3-7 Raision kaupungin ja yksityisten tonteille kunnan tonteille yksityisille tonteille

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019

MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Kunla 30.9.2014 112 Liite nro 3 MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2015-2019 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 25.9.2014 KUNLA 30.9.2014 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Maankäytön toteuttamisohjelman

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET

OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET OHJELMAKAUDEN 2004 2008 ASUNTOPOLIITTISET TOIMENPITEET 1 Asuntotuotannon määrä, hallintasuhde, rahoitusmuoto ja rakennuttaminen Asemakaavoittamalla, kaupungin maan luovutusehdoilla sekä valtion lainoituksella

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat

Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Asuntopolitiikan kehittäminen Fokusryhmä 10.3.2017 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Helsingin seudun asuntorakentamisen ja asuntojen korkean hintatason ongelmat Alustavia tuloksia ja johtopäätöksiä pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015

ASUMINEN JA RAKENTAMINEN. TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 ASUMINEN JA RAKENTAMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tilastoaineisto 2015 TAMPEREEN KAUPUNKI TILASTOT 2016 KONSERNIPALVELUYKSIKKÖ KOPPARI Tietojohtamispalvelut PL 487, 33101 Tampere http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/tietonakoala/asuminen-ja-rakentaminen.html

Lisätiedot

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lausunnosta Asukkaiden näkökulmasta Matotyön vaikutus heijastuu nopeimmin lakisääteisten varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen

Lisätiedot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot

Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot ISSN 1237 1288 Lisätiedot/More information: Kimmo Huovinen Puh./tel +358 40 537 3493 Selvityksiä 5/2008 Rajoitusten alaiset ARA vuokraasunnot Rajoitusten alaiset ARA vuokra asunnot: määrä, omistajat ja

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016

Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion muuttoliike 2015 Tilastotiedote 8 /2016 Kuopion viime vuosien hyvä väestönkasvu perustuu muuttovoittoon. Keitä nämä muuttajat ovat? Tässä tiedotteessa kuvataan muuttajien taustatietoja kuten, mistä

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina

Taulut ja kuviot. 1. Uudisrakentaminen. Taulu 1.1. ARA-uudistuotanto alueittain vuosina ARA-uudistuotanto lainajeittain vuosina Taulut ja kuviot 1. Uudisrakentaminen Taulu 1.1 ARA-uudistuotanto alueittain vuosina 2004-2006 2004 2005 2006 Alue Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä Arava KT yhteensä as.kpl as.kpl as.kpl % as.kpl as.kpl

Lisätiedot

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA

5. ASUNTO-OLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 33 5. ASUNTOOLOT JA RAKENNUSTOIMINTA 5.. TONTTIEN VUOKRASOPIMUKSET 2009204 Käyttötarkoitus 2009 200 20 202 203 204 Asuntotontit lukumäärä lisäys ed.vuoteen pintaala, ha lisäys ed.vuoteen Liiketontit lukumäärä

Lisätiedot

Raision kaupunki. Luonnos

Raision kaupunki. Luonnos Raision kaupunki Raision asuntoohjelma 2016 2025 Luonnos Marja-Riitta Pulkkinen 28.9.2016 Sisällys 1 RAISION ASUNTO-OHJELMA 2016-2025... 3 1. Lähtökohdat... 3 1.1 Asuntopolitiikan tarkoitus... 3 1.2 Turun

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013

Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle. Leena Silfverberg 17.4.2013 Helsingin strategiaohjelmasta 2013-2016 tukea kestävälle liikennepolitiikalle Leena Silfverberg 17.4.2013 Hyvinvoiva helsinkiläinen Nuorille tilaa kuulua ja loistaa Ikääntyvistä huolehditaan Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96 06.10.2014 Sivu 1 / 1 3797/02.07.00/2014 96 Yleisten rakennusten tontin vuokraus Kilosta Y-Säätiölle nuorisoasuntojen rakentamista varten kortteli 54144 tontti 10 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey,

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt)

Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 5579-2014 (641) Turun Kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma (Yt) Tiivistelmä: Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa

Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 911/10.04.02/2014 359 Asukasvalintojen valvontatapa arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen: Yleistä Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia

MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015. Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia MIELEN ASKE Työkokous 29.1.2015 Mielenterveyskuntoutujien asuminen Maankäytön näkökulmia 3.2.2015 Jyväskylä pähkinänkuoressa Jyväskylä on saanut kaupunkioikeudet 22.3.1837, Jyväskylän kaupunki, maalaiskunta

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Asuntopula kasvun tulppana

Asuntopula kasvun tulppana Asuntopula kasvun tulppana Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 29.8.2013 Mäntsälä Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys Järvenpään kaupunki Ruislehto Kirsti 2 Järvenpään

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 13.3.2008

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 13.3.2008 Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen 13.3.2008 Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit

Lisätiedot

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020

MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA 2016 2020 Elinkeino- ja kuntakehityskeskus 8.10.2015 Kuntasuunnittelulautakunta 13.10.2015 Kunnanhallitus 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 11.11.2015 SISÄLTÖ 1. MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys. Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko

Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys. Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti selvitys: Toimintaympäristön tila ja kehitys Ohjausryhmä 28.1.2014 Kirkkonummi Teuvo Savikko Toimintaympäristön tila ja kehitys raportin sisältö Tekijätiedot ja/tai esityksen

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö

Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö Yhdyskuntarakenne, asuminen ja ympäristö - Yhdyskuntarakenne - Liikenne ja liikkumisen kestävyys - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Yhdyskuntarakenne,

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä

Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä ASUNTO-OHJELMA Esitys 6.2.2014 / Tiina Elo Yleiset linjaukset ohjelman sisällöstä, rakenteesta ja käsittelystä 1) Ohjelman järjestystä muutetaan siten, että Tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset siirretään

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2016, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 18.05.2016 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut

Selvitys 2/2016. ARA-tuotanto 2015 18.2.2016. Normaalit vuokra-as. Erityisryhmien as. ASO-asunnot Omistusasunnot Välimallin asunnot Takauslainoitetut ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola p. 0400 996 067 Selvitys 2/2016 ARA-tuotanto 2015 18.2.2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen

KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT. Siuntio Johtaja Seija Vanhanen KAUPUNKISEUTU- SUUNNITELMAT Siuntio 9.10.2007 Johtaja Seija Vanhanen 2 MAL-SUUNNITTELU Maankäyttö- ja rakennuslaki Vapaaehtoinen suunnittelu Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Media-aamiainen 2.11.2016 Turku hakee kasvua ja uudistumista strategialla Turun kaupunkistrategian 2029 mukaan Turku hakee kestävällä

Lisätiedot

MAL-sopimuksen seurannasta

MAL-sopimuksen seurannasta MAL-sopimuksen seurannasta MAL-aiesopimustyöpaja 11.9.2012 14.9.2012 Tampereen seudun MAL-sopimus Lähtökohtana Tampereen seudun hankekokonaisuuden 2030 toteuttaminen Tavoitteena tukea kaupunkiseudun elinvoimaisuuden,

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2012

Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakentaminen Vantaalla 2012 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2013 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Tuukka Mielonen, Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93 23.09.2013 Sivu 1 / 1 5655/10.00.02/2011 111 7.11.2011 93 Kerrostalotontin varauksen jatkaminen ja muuttaminen Saunalahdesta NCC Rakennus Oy:lle, korttelin 42213 tontit 2 ja 5 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja

Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja 2016:10 Rakentaminen Helsingissä 2015 sekä rakentamisen aikasarjoja Kuva: Pekka Vuori, Jätkäsaari 2016 Uustuotanto ja laajennukset 2015 2000 2014 (vuosikeskiarvo) Myönnetyt luvat asuinrakentaminen, k-m

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen

Raisio KASVUN PAIKKA. Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen RAISION KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2017 Toteutuminen valtuustokauden puolivälissä Suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen 23.9.2015 Raisio KASVUN PAIKKA Viisi menestystekijää: yleiskuva toteutumisesta

Lisätiedot

Rakentaminen Vantaalla 2011

Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakentaminen Vantaalla 2011 Rakennus- ja asuntokanta 1.1.2012 Tiedustelut Vantaan kaupunki Jaana Calenius p. 09 8392 6082 jaana.k.calenius(at)vantaa.fi Kannen kuva: Paino: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

VÄESTÖENNUSTE

VÄESTÖENNUSTE VÄESTÖENNUSTE 2012-2040 KEHITTÄMIS- JA RAHOITUSOSASTO/ Kaupunki- ja taloussuunnittelu 10 / 2012 Alkusanat Tilastokeskus on julkaissut väestöennusteen joka kolmas vuosi. Tilastokeskuksen väestöennusteet

Lisätiedot

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina

Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Tampereen tonttitarjonta ja asuntotuotantoon sekä asuinympäristöön liittyvät tavoitteet lähivuosina Kaupunkiseudun tonttipäivä 10.3.2016 Mikko Nurminen 10.3.2016 Maakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat

Lisätiedot

Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet

Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet Iisalmen kaupunki Kaupunkisuunnittelu / vs. asemakaava-arkkitehti Annaelina Isola 2.5.2014 Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet 1. Johdanto Ydinkeskustan asemakaavamuutokseen ja sen tavoitteidenasetteluun

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma luonnos 15.10.2009 Net Effect Oy /Sampo Ruoppila, 15.10.2009 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma vuoteen 2030 asti Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 12.11.2008

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen 12.11.2008 ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi

Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi RAISION KAUPUNKI Toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi 28.1.2014 Sisällys Lähtökohta... 3 MAL-aiesopimus... 3 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035... 3 Aineisto... 4 Kaavoitusohjelma

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty

Asunto- ja toimitilarakentaminen. Päivitetty Asunto- ja toimitilarakentaminen Päivitetty 23.9.2013 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa 2012 Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja kehyskunnissa, Uudellamaalla

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/6 4.5.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) 6 Lausunto ympäristöministeriölle Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportista HEL 2014-001484 T 00 01 06 Päätösehdotus Verotus päättää antaa

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2015, maaliskuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.6.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet

Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydennysrakentamismahdollisuudet Tässä selvityksessä on tarkasteltu Klaukkalan asemakaavoitettujen asuinalueiden täydentämismahdollisuuksia. Selvityksen tavoitteena

Lisätiedot

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti

Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta. KOVA-seminaari Tommi Laanti Ympäristöministeriön selvitys asumisen tuki- ja verojärjestelmän vaikuttavuudesta KOVA-seminaari 11.11.2016 Tommi Laanti Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus Toimikausi 1.11.2013-31.1.2015

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun tilanne

Vaasan kaupunkiseudun tilanne Vaasan kaupunkiseudun tilanne Esityksen sisältö 1. Mikä on Vaasan kaupunkiseutu? 2. Yhdyskuntasuunnittelun tilanne seudulla 3. Kasvusopimus ja MAL-teemat Suomen suurimmat kaupunkiseudut vuonna 2011 Väestönkasvu

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset

Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa - linjaukset 28.4.2016 Muutostekijöitä on runsaasti Ilmastonmuutos Niukkeneva julkinen talous Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Suur-Tapiola; koko väestö ja v * 2016* Suur-Tapiola; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1.

Suur-Tapiola; koko väestö ja v * 2016* Suur-Tapiola; ikäryhmät 0-6, 7-15 ja 65- v. 1.1. - 24-2 SUUR-TAPIOLA 21 Kanta-Tapiola 22 Otaniemi 23 Haukilahti-Westend 24 Mankkaa 25 Laajalahti 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Suur-Tapiola; koko väestö ja 16-64 v. Yht. 16-64 v Suur-Tapiola; ikäryhmät -6, 7-15

Lisätiedot

Geodemografinen luokitus

Geodemografinen luokitus Geodemografinen luokitus Esite 2015 Suomi 1 Geodemografi nen luokitus Yleiskatsaus Suomi A A1 A2 A3 A4 Varakkaat talonomistajat Omakotitalounelma Aktiiviset lapsiperheet Varakkaat eläkeläiset Tuttua ja

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos.

Turun väestökatsaus. Joulukuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna Väestönmuutos. Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa vuonna 2016 Väestönmuutos 2016 Ennakkoväkiluku 2016 Kaupunki Helsinki 7 383 635 591 Vantaa 4 720 219 196 Espoo 4 591 274 522 Tampere 3 055 228 173

Lisätiedot

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Perho. Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Perho Perhon väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 3400 3200 3000 2014; 2893 2800 2600 2400 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen

TIETOISKU VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS Lyhyt katsaus valtiovarainministeriön esitykseen Valtionosuusjärjestelmän tarkoituksena on taata kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen järjestäminen ja niiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040 Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 Lähtökohdat Mitoitusselvityksessä tarkastellaan uusien asuntojen ja työpaikkaalueiden rakentamisen

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu:

Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Nuorten työttömyys ja nuorisotakuu: Varsinais-Suomi 2014, joulukuu Analyytikko Juha Pusila Varsinais-Suomen ELY-keskus 21.1.2015 Seurantaan liittyvää käsitteistöä Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden

Lisätiedot