Tekijät. ISBN (nid.) ISBN (PDF) 1. painos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekijät. ISBN 978-952-67277-9-0 (nid.) ISBN 978-952-67734-0-7 (PDF) 1. painos"

Transkriptio

1

2 Tekijät ISBN (nid.) ISBN (PDF) 1. painos Kansi: Kari Delcos Teksti: Ritva-Sini Merilampi Kuvat: Kari Delcos Taitto: Johanna Viherä Kyriiri Oy Helsinki, 2012

3 MEDIASIVISTYSTÄVAHVISTAMASSA - Tietotaitotalkoot pedagogisena mallina Ritva-Sini Merilampi Kyriiri Oy

4

5 SISÄLTÖ TAUSTAA 7 TIETOTAITOjaMEDIATAIDOT 9 YHTEISTOIMINNALLINENOPPIMINEN Näkemyksiä oppimisesta Dewey-ajattelu Oppimisen yhteistoiminnallisuus Kolme tiedonintressiä TIETOTAITOTALKOIDENTAVOITTEET Tavoitteiden toteuttaminen Tavoitteiden toteutuminen TIETOTAITOTALKOOTOIMINNANARVIOINTI Tutkimusaineistot Aineistojen analysointi 17 TIETOTAITOTALKOOT PEDAGOGI-SENA MALLINA Arvioinnin tulokset ja niiden tul-kintaa Yhteistoiminnallinen ryh-mätyö luokittelu Ruoan valinta, valmistus jaateriointi Luotsit ja luotsikoulutus Yhteistyökumppanit 19 JOHTOPÄÄTÖKSET Kristalloitunut oppimiskäsitys Voimaannuttava tiedonintressi Mitä-miten-miksi tietotaitotalkoot Mediasivistyksen vaaliminen 39 TIETOTAITOTALKOIDEN PEDAGO-GIIIKAN TUOTTEISTAMINEN 44 JÄLKIVIISAUS &TULEVAISUUSAJATTELU LÄHTEET 48 5

6

7 TAUSTAA Tietotaitotalkoot-hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallista ESR-kehittämisohjelmaa , joka fokusoituu avoimissa oppimisympäristöissä kehittyvään aktiiviseen kansalaisuuteen. Kehittämisohjelman yhteiskuntapoliittisissa perusteluissa todetaan, että aktiivinen kansalaisuus luo perustaa tulevaisuuden osaamista ja osallistumista korostavalle yhteiskunnalle. Avoimille oppimisympäristöille ominaisia piirteitä ovat muun muassa vapaa pääsy tiedon tuottamisen tekniikoihin, julkaisuvälineisiin ja vuorovaikutuskanaviin sekä niiden käyttötaito, yksilöiden yhteistoiminnalliset tavoitteet sekä vertaistuotanto ja vertaisoppiminen. Yleisinä ohjaavina periaatteina mainitaan tasa-arvo ja kumppanuus. Tasa-arvolla tässä yhteydessä tarkoitetaan oikeutta ja kykyä tietoon, kansalaisuuteen, itseilmaisuun ja luovuuteen. Kumppanuus merkitsee luottamusta, avoimuutta ja yhteistyötä. Ohjelman mukaan tasa-arvoisuus koulutukseen pääsyssä edellyttää innovatiivisten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien ratkaisujen kehittämistä nykyistä laajemmin. Toimiminen aktiivisena kansalaisena tulevaisuuden yhteiskunnassa edellyttää kaikilta kansalaisilta jatkuvasti uusien taitojen oppimista. Aikuisväestöä kannustetaan oman osaamisensa ylläpitoon ja kehittämiseen. Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ja tasa-arvoa, sosiaalista koheesiota sekä monipuolisempia koulutus- ja kulttuuripalveluja eri-ikäisten oppijoiden ulottuvil7

8 le. Keskeisenä tavoitteena on kansalaisten hyvä sivistystaso ja kansalaistaitojen osaamisen varmistaminen. Ohjelman avulla tietoyhteiskunta- ja tiedonhallintataidot saadaan arkipäiväisiksi kansalaistaidoiksi, jolloin muun muassa aktiivisten ikääntyvien kansalaisten elämänlaatu paranee. Edellä mainitut EU:n sosiaalirahaston kehittämisohjelmaan liittyvät linjaukset ovat selkeästi nähtävissä Tietotaitotalkoot-konseptin suunnittelussa ja kehittämisessä. Tietotaitotalkoiden perusidea palautuu vuonna 1987 perustetun Viestintäkasvatuksen seura ry:n kesäisin järjestämiin viestintäleireihin, joita yhä edelleen joka kesä järjestetään. Viestintäleirikonseptin kehittämisen taustalla oli viestintää ja kasvatusta pohtineiden henkilöiden ajatus viestintäprosessiin osallistumisen merkityksestä ihmiselle. Viestintäleirit syntyivät etsimään niitä tapoja, jotka lisäävät ihmisten mahdollisuuksia osallistua viestintään sekä 8 vastaanottajina että lähettäjinä. Viestintäleirin tarkoituksena on etsiä tapoja, joiden avulla voitaisiin oppia tuntemaan ja käyttämään hyväksi viestintävälineiden ja verkostojen suomia mahdollisuuksia jokapäiväisessä toiminnassa. Tarkoituksena on myös oppia huomaamaan median mahti merkitysten ja asenteiden muokkaajana sekä löytää keinoja medioiden välittämien sanomien hyödyntämiseksi. Keskeisenä tavoitteena ei ole oppia vastaamaan oikein vaan tekemään oikeita kysymyksiä. Tässä arviointityössä tutkijan oma perspektiivi, josta ilmiötä tarkastellaan, tukeutuu osittain viestintäleirikokemuksiin. Kirjoittajalla on myös pitkä kokemus sekä formaalin että informaalin oppimisen seurannasta. Tässä arvioinnissa pyritään kulkemaan teorian ja käytännön välisessä maastossa vastavuoroisesti molempiin suuntiin.

9 TIETOTAITO ja MEDIATAIDOT Tietotaito-yhdyssana on terminä tuttu, mutta käsitteenä sen käyttö on epävarmaa ja hajanaista. Perusajatuksena lienee kuitenkin se, ettei tietoa voida erottaa taidosta. Kaikki taito edellyttää jonkinasteista tietoa ja kaikki tieto parhaimmillaan johtaa jonkinlaiseen taitoon. Taito tosin tarvitsee kasvaakseen toistuvaa kokemusta ja käytäntöä, tekemistä ja toimintaa. Taitoa voidaan arvioida joko toimintaa seuraamalla tai sen tulosten perusteella, joko prosessina tai produktina. Taidot eivät synny toisten ihmisten kokemuksista; taidon voi hankkia vain itse tekemällä. Taidon hankkiminen edellyttää keskittymistä, harjoittelua sekä halua parantaa suoritusta kerta kerralta. Taidon hankkiminen vaatii aikaa. Taidon käsitettä on pyritty kuvaamaan ja jäsentämään monin tavoin, esimerkiksi jakamalla ne henkisiin ja fyysisiin taitoihin. Fyysisten taitojen avulla saadaan syntymään jokin konkreettinen tuotos; henkisten taitojen avulla saadaan aikaan oivalluksia, päätöksiä tai suunnitelmia. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ovat muun muassa kuuntelutaidot ja taito ottaa toiset huomioon. Tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaidot merkitsevät taitoa hankkia ja etsiä, arvioida ja vertailla tietoa sekä taitoa ratkaista ongelmia. Taidot eivät reaalimaailmassa esiinny puhtaina vaan toteutuvat erilaisina taitokimppuina. Tietotaito ei yksin riitä muuttamaan ihmisen käyttäytymistä. Siihen tarvitaan myös tunteen ja tahdon osuus. Tietotaidon taustalta löytyy ajatus tietävästä, tuntevasta ja tahtovasta yksilöstä. Olisi henkisesti on9

10 tuvaa, jos osaisi vain tietää ja tuntea, mutta tahto toimia puuttuisi. Yhtä lailla hankalaa saattaisi olla se, että yksilö vain tahtoo muttei tiedä eikä tunne. Näin ollen tietotaidon oppimisen perimmäisenä tavoitteena voidaan pitää näiden kolmen henkisen ky- vyn mahdollisimman tasapainoista hallintaa. Tietoyhteiskunnassa keskeinen tietotaidon alue on mediataito/mediatietotaito: medialukutaito ja mediakirjoitustaito. Vankan traditionaalisen lukutaidon hankin- Kuvio 1. Mediatietotaidon portaikko 10

11 nan lasketaan vaativan noin neljän vuoden systemaattisen opiskelun, samoin oletettavasti myös lukutaidon uudet ulottuvuudets, mediataidot ja mediatietotaidot. Tosin lukutaito yksin ei riitä. Sitä voidaan jopa pitää yhteiskunnallisen kontrollin välineenä, ellei siihen liity myös kirjoitustaito. Se puolestaan voidaan nähdä toimivan subjektin vapautumisen välineenä, taitona itse vaikuttaa mediakulttuurin luomiseen. Anglo-amerikkalainen literacy käsite pitääkin sisällään sekä luku-, kirjoitus- että laskutaidon. Kuten perinteisessä luku- ja kirjoitustaidossa, myös mediatietotaidossa on monia tasoja (Kuvio 1). Korkeimman portaan saavuttaminen vaatii paljon tietotaitoa, kokemusta ja näkemystä. Mediatietotaito ei ole absoluuttinen vaan suhteellinen käsite. Sen sisällä on monia tasoja. Tietoyhteiskunnan digitaalisessa arjessa (Viherä 2009, ) voidaan mediataidot luokitella myös osaamisena, joka nostaa esiin samoja tietotaitoja kuin edellä esitetyssä portaikossa: - osata teknisesti käyttää erilaisia viestintävälineitä ja valita kuhunkin tilanteeseen oikea väline - osata laatia oma viesti kulloisenkin viestintävälineen ja tilanteen mukaisesti - osata vastaanottaa sanoma ja tulkita lähettäjän merkityskoodi oikein - osata osallistua viestinnällisiin vuorovaikutusprosesseihin - osata arvioida viestin luotettavuutta - ymmärtää tietosuojan merkitys - osata käyttää viestintävälineitä jokapäiväisen toiminnan sujumiseksi - kyetä ymmärtämään viestejä välittävien verkostojen rakenteita ja palveluja; miten ne yhteiskunnan perusrakenteissa vaikuttavat oman toiminnan järjestämismahdollisuuksiin. Tietoyhteiskunnassa raja joukkoviestinnän, pienryhmäviestinnän ja yksilöviestinnän välillä on hämärtynyt. Nyt pienryhmäviestinnän kautta on helppo oppia myös massamediaa: osataan toimia sekä viestinnän lähettäjinä että vastaanottajina - lukijoina, katselijoina, kuuntelijoina - mutta myös kirjoittajina eli erilaisten mediatekstien tuottajina ja välittäjinä. Sosiaalinen media nimensä mukaisesti mahdollistaa molemmat mediakulttuuria luovat kanavat, toimimisen vastavuoroisesti objektina ja subjektina. 11

12 YHTEISTOIMINNALLINEN OPPIMINEN Näkemyksiä oppimisesta Kaiken systemaattisen opiskelun perustana on jokin käsitys oppimisesta ja oppimistapahtuman luonteesta. Oppiminen on monimuotoinen tapahtuma, joka voi kohdistua esimerkiksi tiedon määrälliseen lisäämiseen, mieleen painamiseen, tietotaitojen hankkimiseen, merkitysten abstrahointiin ja tulkintataitoihin, joiden avulla yritetään ymmärtää todellisuutta paremmin. Konstruktivistisessa oppimisessa painotetaan joustavuutta ja oppijan valmiuksien huomioon ottamista. Siinä uutta tietoa omaksutaan aiemmin opittua käyttämällä. Näin oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. Toimintaa ohjaa sen tavoite, mutta oppimista säätelee se, mitä oppija te12 kee. Konstruktivistisessa oppimisessa ymmärtämisen painottaminen edistää mielekästä tiedon rakentumista. Sama asiahan voidaan tulkita ja käsittää monella eri tavalla. Oppiminen on aina kontekstisidonnaista, tilannekohtaista; oppiminen ei tapahdu tyhjiössä. Oppimisessa sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli. Voidaankin puhua sosio-konstruktiivisesta oppimiskäsityksestä. Kun ryhmän jäsenet perustelevat käsityksiään ja ratkaisujaan, luo se edellytykset - ei vain muilta oppimiselle - vaan myös omien ajatusprosessien problematisoinnille. Tavoitteellinen oppiminen on taito, jota voidaan harjoittaa. Ratkaisevaa tavoitteellisessa oppimisessa on kuitenkin motivaation osuus. Jos oppimistilanteeseen liittyy

13 pakko, pakko oppia, ei se synnytä sisäistä motivaatiota. Sisäisesti motivoituneet oppijat työskentelevät siksi, että he kokevat sen mielihyvänsävyiseksi. Osallistuminen ei riipu ulkoisista palkkioista tai palkitsemisista. Sisäinen motivaatio syntyy, kun oppija kokee haasteita olemassa oleville taidoilleen, uteliaisuutta omien käsitystensä poikkeamille, mahdollisuutta kontrolloida omaa edistymistään ja aitoa mahdollisuutta luoda uutta. Dewey-ajattelu Länsimaisen kasvatusajattelun piiristä löytyy ainakin kolme suurilinjaista kasvatuksen teoriaa: Platonista ja Aristoteleesta juontuva näkemys sekä sen kaksi antiteesiä, yhtäältä romanttinen Rousseau'n ja toisaalta Dewey n pragmatistinen teoria. John Dewey ( ) näkee ihmisen aktiivisena ja uteliaana toimijana ja oppimisen perusluonteeltaan ongelmanratkaisuna. Uudet tilanteet virittävät aiemmin opittuun perustuvia odotuksia ja olettamuksia, joita testataan. Omaa toimintaa ja sen tuloksia koskevan itsearvioinnin pohjalta oppija uudelleenmäärittelee aikaisempia tietojaan; prosessi on oppimisen ydin. Dewey nostaa esiin kokemuksellisen oppimisen merkityksen. Hänen mukaansa opetus on ankkuroitava oppijan arkitodellisuuteen. Parhaiten opitaan ongelmista, jotka heräävät oppijalle itselleen ja jotka hän itse ratkaisee tutkivan oppimisen periaattein. Oppijan aktiivisuudella, etenkin aktiivisella tiedon haulla, on keskeinen merkitys. Olennaista kuitenkin on, mitä tehdään ja miten toiminta valjastetaan osaksi suunnitelmallista kokonaistapahtumaa. Oppimisen yhteistoiminnallisuus Keskeistä yhteistoiminnallisessa oppimisessa on, että se kasvattaa ottamaan vastuuta muista ja samalla huolehtimaan oman oppimisen edistymisestä. Yhteistoiminnallisen oppimisen pyrkimyksenä on ohjata oppijat ymmärtämään, että ryhmän yhteinen menestyminen edellyttää jokaisen panosta ja että menestyminen koituu jokaisen jäsenen eduksi. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa korostuvat tiedollisten oppimistulosten lisäksi itsetunnon, sosiaalisten ryhmätyötaitojen ja oppimisstrategioiden kehittyminen. Yhteistoiminnallisuus tarkoittaa uusien normien sisäistämistä, oppimisen näkemistä yhteisöllisenä ja aktiivisena prosessina. Yhdessäoppimisen tarkoituksena ei ole oppia enemmän ja nopeammin vaan paremmin ja mielekkäämmin. Kolme tiedonintressiä Tiedonintressit ovat tapa tarkastella oppimista ja erityisesti oppimiskokemusten organisoitumista yhteiskunnalliseksi tiedoksi. Tiedonintressi -ajattelu perustuu pitkälti Jürgen Habermasin filosofiaan. Tekninen tiedonintressi liittyy taitoihin. Siinä mielenkiinto keskittyy teknisen tiedon hankintaan ja sen ominaispiirre on välineellisyys. Praktinen tiedonintressi liittyy funktionaalisuuteen. Se merkitsee aktiivisuutta historiallis-yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan ja sen ominaispiirteenä on kulttuurisidonnaisuus. 13

14 tiedonintressi liittyy valtaan: ihmisen vapauttamiseen perinteen kahleesta ja yhteiskunnallisesta pakotuksesta. Sen ominaispiirteitä ovat dynaamisuus ja kriittisyys. Siinä mielenkiinto keskittyy sekä yksilön oman elämän että yhteiskunnan kehittämiseen. Emansipatorinen 14 Kaksi ensimmäistä intressiä ovat välttämättömiä yhteiskunnalliselle kehitykselle. Kolmas puolestaan liittyy väistämättä kaikkiin ihmisten välisiin suhteisiin, mutta perustuu kahden ensimmäisen intressin pohjalle.

15 TIETOTAITOTALKOIDEN TAVOITTEET Tavoitteiden toteuttaminen Ihmiset osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja toimintaan usein kansalaisjärjestöjen kautta. Voidakseen osallistua täyspainoisesti tarvitsevat sekä yhteisöt että niiden yksittäiset jäsenet viestinnällisiä tietoja ja taitoja. Tietotaitotalkoiden tavoitteena on parantaa yhteisöjen viestintävalmiuksia ja luoda yhteisöille viestinnälliset käytännöt, jotka jatkuvat hankkeen jälkeen. Toiminnan taustalla on ajatus siitä, että kaikilla on oikeus näkyä, tulla kuulluksi, ilmaista itseään ja osallistua. Tämä edellyttää pääsyä verkkoihin, tekniikan käytön osaamista sekä ymmärrystä ja motivaatiota. Tavoitteena on myös tietotekniikan ammattilaisten ja kansalaisten lähentäminen toisiinsa, käyttäjälähtöisen ajattelun sisäis- täminen, toimintamallin muutos sekä luovuuden ja innovatiivisuuden kasvattaminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi tietotekniset taidot jaotellaan hankkeessa neljään osaan: perusosaaminen, luonteva osaaminen, luova osaaminen sekä ymmärrys verkon merkityksistä, vaikutuksista ja mahdollisuuksista. (Talkootuutti 1/2009) Tärkeänä asiana talkoiden onnistumisen kannalta pidetään yhdessä valmistettavaa ruokaa ja yhdessä ruokailua. Ruoan yhdessä tekemisessä ja nauttimisessa pyritään luomaan vuorovaikutukselle foorumeita, missä luovat ajatukset pulppuavat ja kehittyvät yhteisiksi tavoitteiksi. Tarkoituksena on synnyttää tunnelmaa ja yhdessä tekemisen henkeä. Tietotaitotalkoissa on aina mukana kaksi luotsia, jotka tuovat tapahtumaan 15

16 mukaan ohjelmistoja ja osaamista aina sen mukaan, mitä talkoissa aiotaan tehdä. Luotsit kouluttajakoulutetaan niin, että he pystyvät toimimaan luovalla tavalla yhdessä talkoolaisten kanssa. He neuvovat ja opastavat talkoolaisia ja huolehtivat siitä, että tapahtuma pysyy aikataulussa. Luotsit toimivat kuitenkin vain tukena ja apuna; talkoot tilanneen yhteisön jäsenet itse tekevät tuotteen alusta loppuun. 16 Tavoitteiden toteutuminen Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tässä tutkimuksessa pedagogisen testauksen näkökulmasta. Arvioinnissa pyritään etsimään vastauksia seuraaviin kysymyksiin. (1) Millaiseen oppimiskäsitykseen tietotaitotalkootoiminta perustuu? (2) Millainen tiedonintressi toiminnan taustalla on nähtävissä? (3) Mitä talkoissa tehdään, miten tehdään ja ennen kaikkea miksi, millaisin tarkoitusperin?

17 TIETOTAITOTALKOOTOIMINNAN ARVIOINTI Tutkimusaineistot Arvioinnissa käytetään keskeisenä aineistona toiminnan aikana tuotettuja hankepäiväkirjoja (ajalta ) sekä talkoiden tapahtumakuvauksia (ajalta ). Lisäaineistona on hankkeen ohjausryhmän jäsenten hankkeen alussa tehdyt taustahaastattelut/susanna Kivelä. Harkinnanvaraisena näytteenä käytetään Laurea-ammattikorkeakoulussa vuosina opiskelleiden (valinnaisena 5 opintopistettä) luotsien omia arvioita koulutuksestaan (30 opiskelijan loppuraportit). 17

18 Aineistojen analysointi Hankepäiväkirja- ja tapahtumakuvausaineistot käsitellään kvalitatiivisesti sisällönanalyyttisin menetelmin. Luokittelurunkona käytetään soveltaen yhteistoiminnalliseen oppimiseen liitettyä hyvän ryhmätoiminnan kymmenosaista kuvausrunkoa (Sahlberg-Leppilampi 1994, 69). (a) Ryhmän jäsenet ovat puolesta. riippuvaisia toisistaan: kaikki yhden, yksi kaikkien (b) Ryhmän jäsenillä yksilöllinen vastuu; ei peukalokyytiläisiä. (c) Heterogeeniset ryhmät; erilaisuuden hyväksikäyttö. (d) Yhteinen, asenteellisella tasolla jaettu johtajuus. (e) Ryhmän jäsenillä vastuu muista ja koko ryhmän toiminnasta. (f) Tehtäväkorostuneisuuden lisäksi sitoutuminen pitkäjänteiseen yhteisvastuulliseen työskentelyyn omassa ryhmässä. (g) Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan toistuvasti. (h) Oppiminen on prosessi, jossa ohjaaja tarkkailee ryhmien toimintaa sekä puuttuu siihen tarvittaessa ohjaten ja kannustaen. (i) Ryhmä arvioi omaan työskentelyään. Jäsenet antavat palautetta toisilleen ja kommentoivat saamaansa palautetta. (j) Kuuntelu, arvostus, oman panoksen antaminen ryhmän toimintaan. Lisäksi käsitellään sisällönanalyyttisesti luotsikoulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden omia arvioita koulutuksestaan käyttämällä viisiportaista luokittelurunkoa: oppimiskäsitys, motivaatio, ryhmätyötai dot, soveltaminen ja tulevaisuustarkastelu. Kyseinen luokittelurunko on muodostunut itse vastauksista. 18

19 TIETOTAITOTALKOOT PEDAGOGISENA MALLINA Pedagogisessa testauksessa on lähtökohtaiarvioinnin tulokset ja sesti edetty hermeneuttisen kehän tapaan: niiden tulkintaa aiheeseen liittyviä esioletuksia teoriaosassa, esiymmärryksen karttumista työn kuluessa, sitten spiraalimaista etenemistä Yhteistoiminnallinen ryhmätyö lopputuloksiin. -luokittelu Seuraavassa esitetään tutkimustulokset harkinnanvaraisesti suorina lainauksina (osoitettu sisennyksellä ja pienemmällä kirjainkoolla) talkoopäiväkirjoista, tapahtumakuvauksista sekä luotsikoulutuksen loppuraporteista. Sitaattien perusteella tehdään ilmiöstä tulkintoja aikaisemmin esitettyjen teoreettisten käsitteiden ja esiin nostettujen arviointikysymysten pohjalta. A. RIIPPUVUUSSUHTEET Ryhmän jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan: kaikki yhden, yksi kaikkien puolesta. Löydettiin eri hankkeiden vahvuuksia ja nyt sitten vahvistetaan tätä yhteishenkeä. 19

20 Ihminen on haavoittuvainen informaatiosodankäynnissä. Kestävä kehitys ja pitkäaikaiset vaikutukset syntyvät hitaasti kulttuurissa pohjautuen arvoihin. Koulutus ja kasvatus ovat avainasemassa ja tietysti kaikki kulttuurityö. Keskustelu ja vuorovaikutus, habermasilainen tapa kommunikoida ja argumentoida. Vain näin tekemällä voimme olla itsenäisiä informaation saastetta vastaan. Entistä enemmän näen talkoiden keinona myös rauhaan kasvamisen. Ketterät menetelmät tietojenkäsittelyssä ovat yksi oiva tapa myös läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Yhdessä oppimisessa on taustalla ajatus, että opitaan jokainen erikseen yhdessä, on hauskempaa oppia yhdessä. Yhdessä tehden tuo tähän konseptiin uuden ulottuvuuden, lisää yhteisöllisyyttä tekijöiden kesken, kasvattanee tekijöidensä bourdilaista sosiaalista pääomaa. Mutta yhteisön oppiminen on varmasti ainakin osittain eri asia. Olisiko niin, että jokin elämyksellinen kokemus, muisto tms. lisäisi yhteisöllistä oppimista? Kirjastot olisivat hyvä paikka talkoille. Kannattaa miettiä yhteistyötä kirjastojen kanssa. Talkoiden suurimpia haasteita on saada kuulijat ymmärtämään tekniikan käyttöönoton paradigmamuutos: talkoissa ovat olemassa olevat yhteisöt ja niiden luoma yhteisöllisyys ja elämäntapa lähtökohtana, vaalittavana asiana. Tekniikka otetaan sitten mukaan palvelemaan tätä elämäntapaa. Tavallisestihan yksilöt ovat koulutuksen kohde. Tässä kohteena on olemassa oleva yhteisö. Tässä ei rakenneta koulutusta varten yhteisöä vaan mennään olemassa olevaan rakenteeseen, 20 jossa koulutus edelleen vahvistaa yhteistoimintaa. Yhteisöillähän on luonnostaan keskinäisviestintää. Aina yhteisen tavoitteen luominen ei ole helppoa. Ehkä kaikki eivät haluakaan osallistua, ehkä aika on väärä, ehkä jollakin on jo valmiina voimakas mielipide, ehkä muita ei sitten kuunnellakaan. Oppivan organisaation ja kollektiivisen oppimisen peruskysymyksiä nousee päiväkirjamerkinnöissä hienosti esiin. Talkoot eivät toimi tyhjiössä, vaan osallistujat ovat riippuvaisia sekä toisistaan että yhteiskunnallisista yhteyksistään. Kun on yhteinen toiminnan tavoite, toimivat kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Tietotaitotalkoot jo nimensä mukaisesti toimivat vanhan suomalaisen talkooperinteen tapaan: yhdessä ja yhteisin tavoittein saadaan aikaan enemmän kuin yksilötyöskentelyssä. Talkoohenki syntyy kuin itsestään. B. YKSILÖLLINEN VASTUU Ryhmän jäsenillä yksilöllinen vastuu; ei peukalokyytiläisiä. Yhä vakuuttuneempi olen talkoiden merkityksestä avoimen luottamusyhteiskunnan ylläpitäjänä. Jos kirjoittelisimme vain nimettöminä globaalisti, niin miten kävisi luottamuksen. Uskaltaisiko sitä enää sanoa mitään kasvokkain, jos ei tiedä kuka vääristää ja muuttaa ajatuksiasi. Ja mihin katoavat varttuneemman väestön mielipiteet, jos ei voi yhteisesti ottaa viestintävälineitä haltuun ja ennakkoon keskustella aiheista ja asioista.

21 Jos opitaan uutta tapaa toimia, on varmasti parempi olla samassa paikassa oppimassa. Jos on yhteinen visio ja kukin rientää eri paikkaan oppimaan asioita toteuttaakseen vision, niin silloin ehkä erillinen oppiminen tuo runsaamman sadon. Motiivin merkitys korostuu entisestään. On ihmisiä, jotka ensin haluavat oppia kaiken teoreettisen perustan ja vasta sitten tehdä. Mutta on myös ihmisiä, jotka haluavat ruveta tekemään ja sitten tekemisen yhteydessä kysellä teoriaa tai käyttöohjeita. Talkoot on tarkoitettu jälkimmäisille. Talkoissa opitaan tekemällä hiukan samaan tapaan kuin lapsi oppii: ruvetaan tekemään! Otetaan kamera käteen ja kuvataan. Ensin tulee herättää motiivi, vasta sitten neuvotaan. Kokemuksellinen oppiminen on enemmän kuin tiedollinen oppiminen. Ihminen voi tietää vaan ei ymmärrä. Kokemus muuttaa tiedon ymmärrykseksi. Etenemisen dynamiikka ja vaikuttavuus lähtee sitten kunkin yksilön tai yhteisön omasta voimasta siihen suuntaan kuin on lähteäkseen. Olisiko niin, että sekä tapaamisen/verkostoitumisen ja oppimisen voi yhdistää vain silloin, kun jokainen on halukas oppimaan samaa asiaa? Oppiminen muuttaa (peruuttamattomasti) sekä oppijaa että maailmaa. On paljon asioita, jotka herättävät kiinnostusta jos omaksuu uutta, on omalta osaltaan muuttamassa sekä itseään että maailmaa siihen suuntaan mihin omaksuttu tieto ja taito asioita muuttaa. Talkoissa on herännyt kysymys yksilökohtaisista oppimistavoista ja niiden suhteesta yhteisölliseen oppimiseen. Kysymykseen kumpi tulee ensin, teoria vai käytäntö, vastaus lienee se että yhteiskunnallinen kehitys tapahtuu jatkumolla teoria - käytäntö. Kehitys kulkee vuorotellen molempiin suuntiin. Talkoissa perimmäinen vastuu oppimisesta on oppijalla itsellään. Keskeiseksi tekijäksi nouseekin yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi yksilöllinen sisäinen motivaatio. Silloin kukaan ei ole toiminnan vapaamatkustaja ; talkoissa jokaisella osallistujalla on vastuu työn loppuunsaattamisesta. C. HETEROGEENISYYS Heterogeeniset ryhmät; erilaisuuden hyväksikäyttö. Vaaditaan rohkeutta ja uskoa konseptiin, koska joka talkoissa on erilaisia ihmisiä: niitä, jotka ovat valmiimpia tulemaan mukaan ja niitä jotka eivät ole kovin innostuneita. Ennakkoon on aika vaikea tietää kuinka heterogeeninen joukko kuitenkin on, luotsien on aistittava tilanne ja hoidettava homma kotiin. Tietotaitotalkoot ovat suomalaiseen arkeen pureutuva hanke ja se tehtäköön suomen kielellä, jopa tekniikan kieltä selkokieleistämällä. Kun koko yhteisö otetaan kohderyhmäksi, varmistetaan, että yhteisö toimii keskenään. Asioiden eteenpäin vieminen helpottuu ja yhteinen ymmärrys vahvistuu. Tämä liittyy de21

22 mokratiaan ja avoimuuteen ja siihen, että yhteisöihin syntyy yhteinen kieli. nisointitaitoja, sisällöllisiä taitoja ja vielä lisäksi itsetuntemuksen osaamista. Opistosta tulleet maahanmuuttajat ovat hämmästyttävän hyvin päässeet sisälle toimintaan, he näyttävät rennoilta ja keskustelevat vilkkaasti keskenään ja meidän muidenkin kanssa, kommunikaatio pelaa monilla kielillä. On rohkaisevaa huomata, että tällä toiminnallisella työmuodolla päästään eteenpäin, vaikka kielitaito ei olisikaan huippua. Luotsien ei pidä eivätkä he saakaan olla kaikkitietäviä besserwissereitä, vaan on hienoa kun huomaa, että talkoolaiset osaavat paljon ja paljon enemmän kuin luotsit. Näin osaaminen valjastuu myös oman yhteisön hyväksi. Talkootoiminta osoittaa, että ryhmä on enemmän kuin yksilötoimijoidensa summa. Erilaisuus tuo ryhmädynamiikkaan uutta pontta; erilaisuutta on käytetty hyvin hyväksi. Heterogeenisessa ryhmässä työskentely tukee ryhmän jäsenten kognitiivisten ja metakognitiivisten taitojen kehitystä, koska ryhmässä osaavammat voivat kannustaa ja toimia mallina vähemmän osaaville. D. JAETTU JOHTAJUUS Yhteinen, asenteellisella tasolla jaettu johtajuus. Luotan luotseihin! On mahtavaa huomata, tuntea, että luotsit osaavat ja pärjäävät! Kuten tietysti ja tottakait se, että kylissä on voimaa ja yhteistyö ja tekeminen tuottavat tuloksia ja pienet vaikeudet on tehty voitettaviksi! Luotsin homma on valtavan haasteellinen ja paljon erilaisia taitoja edellyttävä tehtävä. Joka saa luotsin koulutuksen ja pärjää hyvin luotsin tehtävässä, on saanut sellaisen osaamisannoksen että sillä selviää melkein missä tahansa hienosti, sillä siinä on yhdessä paketissa paljon teknisiä taitoja, ihmisten käsittelytaitoja, orga22 Oppimistapahtuma on aika erilainen asia kuin koulutustapahtuma. Koulutuksessa on aina opettaja, joka kouluttaa, oppimisessa tilanne, missä opitaan yhdessä tai yksin. Yhteisöllisessä oppimisessa jokainen oppii jotain, joko tilanteesta tai toisiltaan tai kokemuksesta eli elämyksellisestä kokemuksesta yhdessä. Siitä on kyse ja siitä on puute. Jos tällä luotsikoulutusmallilla menisi johonkin yritykseen tai muuhun organisaatioon ja toimisi viiden päivän ajan, niin kyllä yhteisön sosiaalinen pääoma suorastaan räjähtäisi uudelle tasolle, ongelmiin löydettäisiin uusia näkökulmia, yhteinen päämäärätavoitteisuus kasvaisi. Kuinka voi sukeltaa siihen maailmaan missä kaikki ei ole itsestään selvää. Kuinka kyky auttaa niitä ja siitä roolista että et ole pomo siinä! Ihminen on kulttuurinen, äärisosiaalinen ilmiö. Hyperkollektiivisuus erottaa ihmisen muista olioista, ihminen on luotu opettamaan ja oppimaan. Talkoot perustuvatkin juuri ajatukselle, että jokainen on toisensa opettaja ja yhdessä syntyy jotain enemmän kuin jos jokainen tekisi yksin. Yhteinen, asenteellisella tasolla jaettu johtajuus näyttää toimivan talkookonseptissa

23 hyvin (ks. tarkemmin Luotsit ja luotsikou- liittymisen tarve ja tekemisen tarve. Ihmilutus). sen olemassaololle ja tasapainoiselle kehittymiselle on tärkeää jäsentyä ajattelun avulla, liittyä tunteen tasolla ja olla olee. VASTUU MUISTA massa merkityksellisen tekemisen kautta. Ryhmän jäsenillä vastuu muista ja koko ryhmän toiminnasta. Kaikilla oikeus ja mahdollisuus omien tarpeittensa mukaiseen osaamiseen ja liittymiseen tietoverkkoihin (lisäysehdotus YK:n ihmisoikeuksiin). Ihmiset, olivatpa sitten yrittäjiä tai muita, nuoria tai vanhoja, eivät osaa sähköisen maailman menettelytapoja ja käytäntöjä, siksi talkoot ovat erittäin tarpeellisia. Uuden kehittämisen lisäksi tärkeää on pitää huolta siitä, että kukaan ei tahtomattaan jää ulkopuolelle, sitähän me juuri talkoissa olemme varmistamassa. Pitääkö talkoiden tavoitteiden piilo-opetussuunnitelma kertoa etukäteen, kuten esimerkiksi toimeen tarttuminen, kaaoksesta selviäminen, epävarmuuden sieto kaikki tulevaisuudessa tärkeitä taitoja? Työskentely helpottuu kaikin tavoin kun voidaan esimerkiksi kirjoittaa yhteisiä dokumentteja. Kaikki saadaan mukaan tekemiseen ja toisaalta epäonnistumisen riski ei jää yhden ihmisen harteille. Talkoissa näyttää sisäistyneen hyvin ajatus, että ryhmän kaikilla jäsenillä on vastuu muista ja koko ryhmän toiminnasta. Samoin talkootapahtumassa näyttää hyvin toteutuvan eksistentiaalisten perustarpeiden koko kolmijako: jäsentymisen tarve, F. PITKÄJÄNTEISYYS Tehtäväkorostuneisuuden lisäksi sitoutuminen pitkäjänteiseen yhteisvastuulliseen työskentelyyn omassa ryhmässä. Elämmekö pistäytymisyhteiskunnassa? Tämä tapahtuu usein sekä fyysisesti että virtuaalisesti. Talkoissahan tärkeä periaate, hyvä käytäntö, on valmiiksi saamisen periaate. Pistäytymällä ei valmista tule, tulee vain monta ideaa ja monta aloittamatonta työtä. Ykkössijalle on noussut jonkin työn valmistumisen tuoma onnen tunne. Näitä hetkiä tulee jokaisessa talkoossa kaikille. Kun puhutaan tietotekniikan osaamisesta, tekniikasta ja sisällöstä, on hyvä havaita, että itse asiassa nuoret ottavat välineet haltuunsa aika kivuttomasti. Mutta oma kekseliäisyys ei ehkä riitä, ellei anneta yrittää yhdessä myös sisällöllisesti. Kun on oma aihe, mitä kuvataan, niin silloin on motiivi korkeimmillaan ja pienet tekniset puutteet eivät haittaa. Jos taas lähdetään opettajan antamasta aiheesta, on vaikeampaa saada innostusta aikaan ja silloin napistaan toimimattomista ohjelmista, yhteensopimattomista laitteista jne. Ja odotetaan, että saadaan valmiina eteen. Se on omiaan tukahduttamaan luovuuden ja kekseliäisyyden. Talkoissa tärkeää on itse tuottaminen ja yhdessä tekeminen, se prosessi, jonka tuloksesta voivat kaikki olla iloisia. Valmiiksi saaminen 23

24 on yksi elämän onnen lähde. Vaalikaamme sitä parhaan mahdollisen lopputuloksen sijaan. Paras on tällöin hyvän vihollinen. Valmiiksi saaminen on yksi näistä meidän hyvistä käytännöistä. Ja kokemus on osoittanut, että näin menetellen saadaan lisäksi yhteisöllisyyttä, hauskuutta ja hedelmällistä vuorovaikutusta. Tulevaisuuden taidoista yksi tärkeimmistä lienee epävarmuuden sieto. On hyvä olla pohjasuunnitelma, visio siitä, mitä tekee. Tai vielä tärkeämpää on olla tiedossa, tiedostettuna, ne arvot ja perusperiaatteet, joiden mukaan toimii ja elää. Aktiivi- ja muita sivustoja, erilaisia kohtaamistoreja selatessamme olemme keskustelleet talkoita hyvin syvältä koskettavista teemoista: luottamuksesta, vaikuttamisesta, yhdessä tekemisestä ja miten monella kohtaamispaikalla tai torilla kukin jaksaa säännöllisesti vaikuttaa. Tulevaisuusajattelu on aika hukassa nuorilta, tulevaisuussuuntautunut ajattelu ja toiminta on myös yhteisöillä hakusessa usein. Miksi emme siis laajentaisi talkoiden sisältöä tulevaisuustyöskentelyyn? Valmiiksi saamisesta pidettävä enemmän kiinni. Olisi pitänyt ottaa vähemmän tehtäviä, olla realistisempi siitä, mitä tuloksia on mahdollista saada aikaiseksi talkoiden aikana. Ainutlaatuista on se loppuun asti tekeminen ja yhdessä tekeminen. Hyvin paljon ainutlaatuisia ominaisuuksia joita voisi siirtää koulutukseen ja elinkeinoelämään. Tässä on best practice pohjaa. 24 Talkootyö nostaa tarpeellisesti esiin nykyajalle tyypillisen tänään-tässä-nyt ajattelun, tietynlaisen historiattomuuden: antiteesinä toistuvasti palataan sisäisen motivaation voimaan ja loppuunsaattamisen tarpeeseen. Pitkäjänteisyyteen näyttää usein liittyvän ilon ja onnistumisen tuntemuksia, jotka ovat hyvän oppimisen kannalta ratkaisevia. Talkoissa tehtäväkorostuneisuuden lisäksi sitoudutaan pitkäjänteiseen yhteisvastuulliseen työskentelyyn. G. VUOROVAIKUTUSTAIDOT Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan toistuvasti. Millaisia verkkopalveluja Suomi tarvitsee: kiva sovelluspohja, helppo ja mukava käyttää, lappuja voi kirjoitella klikkaamaansa kohtaan siirrymmekö nopeiden lyhyiden mielipiteiden yhteiskuntaan? Talkoissa ei tarvitse yksin äheltää koneen ja ongelmien kanssa, vaan löydetään ratkaisut yhdessä. Siinäpä se! Yhdessä tekeminen on hauskaa ja tuloksellista, ja yhdessä saatu oppi lisää yhteisön sosiaalista pääomaa. Tunnelma oli taas mitä innostunein! Talkoissa tapahtuu niin monia rinnakkaisia asioita, että niitä on vaikea itsekään tunnistaa: opitaan ymmärtämään tietotekniikkaa sekä teknisestä että sisällöllisestä näkökulmasta, vahvistetaan ihmis- ja vuorovaikutussuhteita, keskustellaan aiheeseen liittyvistä ja liittymättömistä teemoista, tehdään yhdessä asioita, kannustetaan toisia, nautitaan hengen ja ruumiin ravinnosta,

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat

Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat Tietotaitotalkoiden talkoopäiväkirjat 2008-2012 Tietotaitotalkoot-hankkeen nettipäiväkirja Kirves & Marja- Viherä tekijät ISBN 978-952-67734-7-6 (nid.) ISBN 978-952-67734-8-3 (PDF) 1. painos Kansi: Kari

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja

Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja NUORISOASIAINKESKUS OPETUSTOIMI Tampereen kaupunki Jotos polku osallisuuteen Lasten ja nuorten osallisuuden käsikirja Kirjoittaja ja valokuvat

Lisätiedot

Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä

Viestintäleiri tulevaisuuden kokeilukenttänä Jo viidentoista vuoden ajan Viestintäkasvatuksen seura ry. on järjestänyt viestintäleirejä tavoitteena kokeilla, millaiset ovat tulevaisuuden viestintävalmiudet. Vaikka tekniikka on kehittynyt suuresti

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta

Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta S U O M E N L U K R Y I O L A T O I T I S T E N L I Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY T E D U O P 2 0 - I A 5 0 Kirjoituksia koulutuksen tulevaisuudesta Helsinki 2014

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista

Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Väliraportti toiminnallisen matematiikan toteutuksen perusteista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I HANKKEEN YHTEISKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS... 5 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLISEN MATEMATIIKAN TEORIAA...

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA

OPPI KIRJA. Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPI KIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu OTAVAN OPISTO & OTAVAN OPISTON OSUUSKUNTA OPPIKIRJA Kuinka oppimisesta tuli jokaisen oma juttu Toimittaneet Pauliina Jalonen & Noora Jokinen OTAVAN

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot