LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

2 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat: Markku Mäki kaupunginsihteeri, työryhmän pj Birgitta Alsila nuorisotoimen edustaja Sari Hyytiä terveystoimen edustaja Ulla-Maija Koivusalo Laitilan srk:n edustaja Merja Suominen Laitilan Nuorisoverstaan edustaja Annika Mattila koulutoimen edustaja Heikki Peltola Laitilan Jyskeen edustaja Mirkku Perkkola Laitilan srk:n edustaja Anu Soini MLL:n paikallisyhdistyksen edustaja Outi Tapani sosiaalitoimen edustaja Jari Uusitalo Laitilan 4 H-yhdistyksen edustaja 2

3 LASTEN LAITILA - LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten elämän hyvät asiat ja niiden edistäminen 2.1. Koti ja vanhemmuus 2.2. Päivähoito 2.3. Koulutus 2.4. Sosiaaliset suhteet 2.5. Terveys 2.6. Turvallisuus 2.7. Itsensä toteuttaminen 2.8. Luonto ja rakennettu ympäristö 3. Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen 4. Vaikeissa olosuhteissa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteiden parantaminen 5. Ohjelman toteuttaminen ja seuranta Liitteet 1. Yhteenveto toimenpiteistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 2. Nelikenttäanalyysi (SWOT) 3. Väestökehitys; syntyvyys, ikäjakauma, lapsiperheiden osuus 4. Kouluterveystutkimuksen 2003 tulokset 3

4 1. JOHDANTO Se on rakennustarvikepakkaus Jonka päällä on teksti: R A K K A U S! Tästä sinutkin, lapseni tehtiin, siitä miljoonat lapset on valmistettu, siitä kaikki kaunis on rakennettu, siitä onni on koteihin asennettu, sen avulla paha on karkoitettu. Lapsipoliittinen ohjelma "Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta" hyväksyttiin Suomen Kuntaliiton hallituksessa tammikuussa Tämä kannanotto suuntaa liiton lapsipoliittista toimintaa vuoteen Ohjelman tarkoituksena on edistää lapsipolitiikkaa paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntaliitto suosittaa jäsenyhteisöjään käynnistämään paikallisiin tarpeisiin sopivilla tavoilla lapsipoliittisen ohjelman laadintatyön sekä käytännön kehittämisprojekteja. Lisäksi Kuntaliitto tukee kuntien lapsipolitiikkatyötä järjestämällä aiheeseen liittyvää koulutusta, tuottamalla materiaalia ja rakentamalla uusia tiedonvaihdon kanavia. Laitilassa on vuoden 2003 talousarvion tavoitteissa edellytetty yhteistyötoimenpideohjelman laatimista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaupungin visiona on mm. olla ihanteellinen kotipaikka perheelle asumisen, viihtymisen ja elinolosuhteiden kannalta. Päämääränä on, että Laitila on lapsiperheiden haluttu asuinpaikka, jossa täällä asuvat ja tänne muuttoa suunnittelevat saavat hyvän palvelun ja lapset ja nuoret ovat kokonaisvaltaisen huomion ja vuorovaikutuksen piirissä. Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman laatiminen on strategia toimenpiteiksi perheiden viihtymisen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi Laitilassa. Ohjelma laaditaan alle 18-vuotiaita kuntalaisia varten. 4

5 Työryhmä perustettiin valmistelemaan lapsipoliittista ohjelmaa Työryhmään kuuluvat edustajat kaupunginhallituksesta, koulutoimesta, sosiaalitoimesta, terveystoimesta, vapaaaikatoimesta ja järjestöistä. Työryhmä on kutsunut kokouksiinsa edustajat Laitilan seurakunnasta, Laitilan Jyskeestä, 4 H-yhdistyksestä, Laitilan Nuorisoverstaalta, MLL:n paikallisyhdistyksestä, Vakka-Suomen Musiikkiopistosta ja partiolippukunnista sekä muita asiantuntijoita tarvittaessa, minkä lisäksi ohjelmasta pyydetään lausunnot em. tahoilta. Kuntaliiton ohjelmassa otettiin esille kolme YK:n yleissopimuksen Lapsen Oikeuksien periaatetta, joihin myös kunnallisten ohjelmien tulisi nojautua: - osallisuus eli lapsen huomioonottaminen ja osallistumisen mahdollistaminen kunnallisessa päätöksenteossa - turvallisuus eli fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen lapsuuden takaaminen kaikille lapsille - voimavara eli huolehtiminen siitä, että kaikilla lapsilla on henkisiä ja fyysisiä voimavaroja elämäänsä varten. Ohjelmatyö käynnistyi lasten ja nuorten hyvinvoinnin osatekijöitä kartoittavalla nelikenttäanalyysillä, mikä tehtiin (liite 2). Vakka-Suomessa käynnistyi keväällä 2002 myös alueellisen hyvinvointipoliittisen ohjelman laadinta. Alueellinen hyvinvointiohjelma keskittyy myös lapsiperheiden hyvinvointiin. Ohjelman tekemisestä vastaa Vakka-Suomen sosiaalijaosto. Laitilan lapsipoliittinen ohjelma rakentuu kolmeen osa-alueeseen, joissa tarkastellaan lasten ja nuorten hyvinvointia eri näkökulmista. Osa-alueet ovat: lasten ja nuorten hyvinvoinnin tekijät, riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen ja vaikeissa olosuhteissa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteiden parantaminen. Osaalueet vastaavat alueellisen hyvinvointiohjelman osa-alueita. 2. LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄN HYVÄT ASIAT JA NIIDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten elämässä Laitilassa on moni asia kunnossa; harrastusmahdollisuuksia on paljon, peruspalvelut ovat kunnossa ja kasvuympäristönä on viihtyisä maaseutumainen ympäristö. 5

6 Hyvinvointi koostuu eri osatekijöistä, tässä käsitellään niistä, kotia ja vanhemmuutta, päivähoitoa, koulutusta, sosiaalisia suhteita, terveyttä, turvallisuutta, itsensä toteuttamista sekä luontoa ja rakennettua ympäristöä. Tavoitetilana on, että olemassa olevat hyvät asiat säilytetään ja niitä edelleen kehitetään KOTI JA VANHEMMUUS Lapsella on oikeus vanhempiinsa ja vanhempien tärkein tehtävä on taata lapsilleen kasvurauha. Vanhempia tukee tässä kasvatustehtävässä eri tahot: seurakunta, kaupungin omat peruspalvelut, terveydenhuolto ja järjestöt, isovanhemmat ja muu suku. Tavoitteet: 1. Vanhemmuuden tukeminen 2. Yhteisöllinen kasvattaminen Toimenpiteet: 1. a) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. b) Perheiden työllisyyden ja toimeentulon turvaaminen. c) Perhekahvilatoiminnan ja avoimen päiväkotitoiminnan järjestäminen tarjoamaan vanhemmille vertaisryhmiä. d) Varvas-hankkeen (varhainen vastuunotto) käynnistäminen ja toiminnan jatkaminen hankkeen loputtua e) Kansalaisopisto järjestää kasvatusaiheisia koulutustilaisuuksia ja eri tahot julkaisevat lehtijuttuja kasvatuksesta. f) Lapsiperheiden kotipalvelu. 2. a) Yhteisten pelisääntöjen luominen (ns. Laukaan malli) ja niihin sitoutuminen kaikilla toimintatasoilla. b) Liikuntajärjestöjen ja muiden harrastusten vetäjien kouluttaminen yhteisten reilujen pelisääntöjen toteuttajiksi PÄIVÄHOITO Päivähoitotoiminta perustuu lakiin ja asetukseen lasten päivähoidosta 1973 / 36 Päivähoidon tehtäväalue on oleellinen osa lapsipoliittista ohjelmaa. Onnistunut päivähoito kattaa pedagogisen tehtävän, mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun sekä tukee 6

7 heitä kotien kasvatustehtävässä. Päivähoidolla on myös merkittävä ennaltaehkäisevä tehtävä lastensuojelutyössä. Laitilan kunnallinen päivähoito järjestetään perhepäivähoidossa, Pähkinäpensaan päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoitona Laineen talolla. Lisäksi Laitilassa on kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Kunnallista perhepäivähoitoa toteuttaa 37 perhepäivähoitajaa, 83- paikkainen Pähkinäpensaan päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti Laineen talo, johon on keskitetty vuoro-, ilta- ja viikonloppuhoito. Päivähoito on kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta. Päivähoidossa toteutuvat sekä lapsen hoidolliset, kasvatukselliset että esiopetukselliset näkökulmat. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevat lapset ohjataan pääsääntöisesti päiväkotiin, jossa toimii integroitu pienryhmä ja lapsella on mahdollisuus saada erityislastentarhanopettajan palveluja. Elinikäisen oppimisen ja laatutyön kehittämisen tueksi päivähoidossa aletaan laatia varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on tavoitteellinen ja jatkuvasti elävä, muuttuva ohjekirja päivähoidon asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle Tavoitteet 1. Päivähoidon monimuotoisuuden säilyttäminen 2. Päivähoitomahdollisuuksien lisääminen kylissä, mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 3. Päivähoidon edelleen kehittäminen vastaamaan perheiden muuttuvia tarpeita Toimenpiteet: 1. Kehitetään ja ylläpidetään perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa tasapuolisesti. 2. Kartoitetaan päivähoidon tarve haja-asutusalueilla. Samalla selvitetään perhepäivähoitajien valmius työn muutoksiin. 3. Varmistetaan riittävä henkilöstöresursointi erityispäivähoitoon. Selvitettävä yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. 7

8 2.3. KOULUTUS Koulutus ja sen tuottamiseen rakennetut järjestelmät nähdään nykyisin tulevaisuutta luovina mahdollisuuksina. Koulutuksen tärkeä asema selviytymisen takaajana ja toisaalta teknologian kehittymisen ennalta-arvaamattomuus ja kiihtyvä nopeus korostavat elinikäisen oppimisen merkitystä. Siten lapsuus- ja nuoruusiän koulutusvaiheessa korostuu oppimaan oppimisen valmiuksien antaminen ja perustan rakentaminen työelämässä tapahtuvalle oppimiselle ja myöhemmille koulutuksille. Laitilassa on yhdeksän 1-6 luokkien koulua ja yksi 7-9 luokkien koulu sekä yksi erityiskoulu ja lukio, Vakka-Suomen musiikkiopisto, Innova, kansalaisopisto, Aura-Instituutti (kehitysvammaisten opetus). Esiopetusta antaa sosiaali- ja koulutoimi. Hallinnollisesti koulutoimi vastaa esiopetuksesta. Pieniä kyläkouluja on siis melko paljon. Tämä mahdollistaa mm. jossain määrin erityisoppilaiden integroinnin. Erityiskoulussa annetaan mukautettua ja dysfasiaopetusta. Harjaantumisopetuksesta on sopimus Uudenkaupungin kaupungin kanssa. Muu erityisopetus hoidetaan integroinnin ja laaja-alaisten erityisopettajien avulla. Tavoitteet: 1. Esiopetuksen piiriin 100 % ikäluokasta. 2. Opetus järjestetään oppilaslähtöisesti 3. Kuntien välinen yhteistyö Toimenpiteet: 1. Esiopetuksesta tiedottaminen vanhemmille. Seurakunnan kanssa sovitaan 6-vuotiaiden osalta toiminnan järjestämisestä. 2. a) Opetussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. b) Kun perusopetuksen oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan, koulun toiminnan jatkuminen tulee viedä kunnan luottamuselinten käsittelyyn. Pyrkimyksenä on kehittää kouluverkkoa niin, että kaikki koulut ovat vähintään kolmiopettajaisia. 3. Selkeät työnjaolliset sopimukset. Yhteistyötä lisätään erityisopetuksessa, henkilöstön täydennyskoulutuksessa, oppilashuoltotyössä ja opetusjärjestelyissä. 8

9 2.4. SOSIAALISET SUHTEET Lapselle ja nuorelle on tärkeää kasvaa välittävässä yhteisössä. Ihmissuhdeverkosto luo psyykkistä hyvinvointia. Laitilassa on paljon syntyperäisiä laitilalaisia, joilla tämä verkosto on vahva. Sosiaalisten suhteiden rakentumista tukevia toimintoja ovat mm. erilaiset harrastukset, nuorisotyö, tukioppilastoiminta ja oppilashuoltotyö. Tietenkin myös peruspalvelut (koulu, päivähoito) tukevat ystävyyssuhteiden luomista. Tavoitteet: 1. Yhteisöllinen tukiverkosto laajenee koskemaan myös Laitilaan muuttaneita 2. Lasten ja nuorten keskinäistä suvaitsevuutta lisätään. Toimenpiteet: 1. Kyläyhdistykset ja vastaavat sekä kaupunki ottavat paikkakunnalle muuttaneisiin perheisiin yhteyttä. Kaupungilla on tervetuloa -paketti muuttaneille (paketissa munien lisäksi tietoa paikkakunnan palveluista). 2 a) Suvaitsevaisuuskasvatuksen lisääminen päivähoidosta kouluun. b) Nettikahvila Nuorisotalon yhteyteen. Järjestetään ja tuetaan nuorten yhteisiä tilaisuuksia, joissa nuoret voivat tavata toisiaan TERVEYS Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi vuoteen 2015 ovat: - Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi. - Nuorten tupakointi vähenee siten, että vuotiaista alle 15 % tupakoi, nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti. Suomalaisten pienten lasten terveydentila on kansainvälisissä vertailuissa käytetyn mittarin, imeväiskuolleisuuden, perusteella erittäin hyvä. Väestöryhmien väliset terveyserot alkavat kuitenkin 9

10 kehittyä jo lapsuudessa, koska osa lapsista joutuu kehittymään huonommissa elinolosuhteissa ja kasvuympäristössä. Tässä suhteessa päivähoidon ja koulun merkitys lapsen kehitykselle on erittäin suuri. Lasten terveyden uhkina ovat myös turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet, kuten mielenterveysongelmat ja sosiaalisen kehityksen häiriintyminen. Sosiaalisen ympäristön suuret muutokset, tiedotusvälineiden vaikutus ja yhteiskunnassa korostuva kilpailu vaikuttavat lasten psykososiaalisen pahoinvoinnin lisääntymiseen. Tavoitteet: 1. Lastenneuvolan, perheneuvolan, päivähoidon, esiopetuksen ja peruskoulun lasten terveyttä edistävää roolia kehitetään yhteistyössä vanhempien kanssa Toimenpiteet: 1. a) Käynnistetään uusien vanhempien vauvatuki. b) Terveyskasvatuksen opetussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja sitä toteutetaan TURVALLISUUS Turvallisuuden tunne koostuu monesta eri tekijästä: ihmisten keskinäisestä huolenpidosta ja tiedosta, että epäkohtiin puututaan välittömästi ja apua saa, kun sitä tarvitsee. Laitilassa lasten ja nuorten turvallisuuden kokemuksia ei ole tutkittu, mutta toisaalta päivähoidon, koulutoimen tai vapaa-aikatoimen kautta ei turvattomuuden kokemuksia ole tullut yleisesti esille. Tavoitteet: 1. Koulukiusaamisen lopettaminen 2. Vapaa-ajan turvallisuuden tukeminen 10

11 Toimenpiteet: 1. Koulun henkilökunta ja oppilaat ilmoittavat heti kiusaamistapauksesta opettajalle tai rehtorille ja kiusaamiseen puututaan välittömästi (koulutoimella on puuttumismalli kiusaamiseen). 2. a) Nuorisopoliisi näkyväksi katukuvaan. b) Kaikki nuorten tilaisuudet pidetään päihteettöminä (tarvittaessa varmistetaan alkometrillä). c) Iltapäivätoiminnan (mm. kerhojen) järjestäminen 3-9 luokkalaisille 2.7. ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN Itsensä toteuttaminen mahdollistuu lapsella ja nuorella perheessä, vapaa-ajalla, koulussa ja päivähoidossa. Nuorilla myös kesätyöt ovat tärkeä hyvinvointia luova tekijä. Itsensä toteuttaminen on tarpeiden hierarkian yläpäässä. Perusasiat pitää olla kunnossa, että ihminen voi viettää mielekästä aikaa haluamallaan tavalla. Tällaisia mahdollistajia ovat esimerkiksi hyvät sosiaaliset suhteet, terveys, turvallinen ja terveellinen ympäristö sekä vanhempien ja muiden aikuisten tuki lapselle tai nuorelle. Myös toimeentuloturvan pitää olla sellainen, ettei jokapäiväisen leivän saaminen ole ongelma. Laitilassa lapsilla ja nuorilla on paljon erilaisia itsensä toteuttamisen areenoita kulttuurin ja urheilun parissa. Toimintaa järjestää kunta (tärkeinä toimijoina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto), seurakunta ja järjestöt, joita ovat esimerkiksi MLL, partio, 4H, VPK, Jyske. Lapsella pitää olla mahdollisuus toimia aktiivisena osallistuvana kuntalaisena ja toteuttaa omaa erityislaatuisuuttaan. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen luo sosiaalisia valmiuksia. Lapsen näkemysten arvostus luo pohjan itsetunnon kasvulle. Tavoitteet: 1. Osallisuuden kasvattaminen (lapsi voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin) 2. Lapsen ja nuoren kuuleminen 3. Lasten kulttuurin kehittämien 4. Lapsuuden säilyttäminen 5. Nuorten työllistymisen tukeminen osana yrittäjyyskasvatusta. 11

12 Toimenpiteet: 1. Osallistavien menetelmien kehittäminen päivähoidossa ja koulussa (esim. päivähoitolasten tutustumiskäynnit palvelusektoreihin). 2. Kuulemismenettelyn kehittäminen päivähoidossa, koulussa ja vapaa-aikatoimessa (mm. nuorisohallitus). 3. a) Kirjastoautotoiminnan turvaaminen ja uusien toimitilojen rakentaminen kirjastolle. b) Omin käsin tekemisen lisääminen erilaisten tapahtumien ja ohjatun toiminnan avulla 4. Lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä kulttuurin huomioiminen palveluissa lapsuuden tukeminen ja mahdollistaminen vanhemmuuden tuen kautta. 5. Nuorisoverstas- ja pajakoulutoiminnan mahdollistaminen, yrittäjien tukeminen nuorten kesätyöllistymisessä kaupungin toimesta, kaupungin kesätyöpaikkojen tarjoaminen LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Laitila on viihtyisä ja lapsiperheille sopiva maaseutumainen kaupunki, jossa on hyviä puolia kummastakin. Luonto on puhdas, ei ole saastuttavaa teollisuutta ja juomavetenä on pohjavesi. Metsiä, järviä ja soita voi hyödyntää niin leikki- ja virkistys- kuin opetuspaikkoina. Keskustan viihtyvyyttä ja turvallisuutta on parannettu huomattavasti viime vuosina. Kevyenliikenteenväylät, nopeusrajoitukset ja hidastimet on tehty turvaamaan lastenkin liikkumista. Koulurakennukset sekä tilat ja varusteet niissä ovat pääsääntöisesti asianmukaiset. Päiväkoti, nuorisotilat ja osa kouluista tarvitsevat peruskorjausta tai uudisrakentamista. Tavoitteet: 1. Luonnon ja paikallishistorian hyödyntäminen opetuksessa ja virkistyskäytössä ja sen kunnioittaminen 2. Asianmukaiset tilat päivähoitoon, koulutoimeen ja nuorisotoimeen 3. Yleiskaavassa otetaan huomioon lapset ja nuoret 4. Liikenneturvallisuuden kehittäminen 5. Omaehtoinen vastuu ympäristöstä 12

13 Toimenpiteet: 1. a) Metsä-Mörri koulutus b) Luontoretkeilyä päivähoidossa ja koulussa c) Paikallishistoriaan tutustuminen Arkeologiakeskus Untamalan ja museoiden avulla 2. a) Kappelimäen ja Pohjoiskulman koulurakennusten peruskorjaus b) Päiväkotitilojen saneeraus/uudisrakennus c) Nuorisotilojen parantaminen 3. Lasten ja nuorten tarpeiden huomioiminen kaavoituksessa ja osallistuminen kaavoitukseen 4. a) Koulukeskuksen liikennejärjestelyt toimiviksi ja turvallisiksi b) Kodjalan ja Untamalan kevyenliikenteen väylät koulujen läheisyyteen. 5. Poimi roska päivässä ajatuksen saaminen käytäntöön lasten ja nuorten toiminnassa. 3. LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄN RISKITEKIJÖIDEN ENNALTAEHKÄISEMINEN Laitilassa on hyvinvoivien lasten ja nuorten lisäksi myös lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erilaisia ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita. Seuraavassa on joitakin indikaattoreita, jotka kuvaavat näitä lapsia ja nuoria: - lastensuojelun avohuollon tukitoimet Laitilan sosiaalitoimessa; v alle 10 lasta v lasta v lasta Laitilassa vuonna 2003 tehdystä kouluterveystutkimuksesta (liite 4): - sosiaalinen elämä/ystävyys - vanhemmuuteen liittyvät: - vanhemmuuden puute - eivät tiedä viikonlopun viettopaikkaa - tupakointi/päihteet - opiskeluvaikeudet - ei saa apua kouluvaikeuksiin koulusta tai kotoa - lintsaus - koulukiusaaminen - toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan luona - huumekokeilut - keskivaikea tai vaikea masentuneisuus. 13

14 Laitilan palvelurakenne näissä ennaltaehkäisevissä ja kuntouttavissa palveluissa on hyvä. Tällaisia palveluita ovat mm; sosiaalitoimessa perhetyö, lastensuojelutyö, erityislastentarhanopettajan palvelut ja sivistystoimessa kuraattoripalvelut, erityisnuorisotyöntekijä, erityisopetus, huumetyöryhmä sekä terveydenhuollossa perheneuvola, kouluterveydenhoito. Myös seurakunta ja järjestöistä mm. MLL tekevät ennaltaehkäisevää työtä. Laitilassa myös Nuorisoverstas toimii työllistäjänä ja nuorten elämän tukijana. Tavoitteet: 1. Yhteistyön parantaminen 2. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen ja resurssien turvaaminen 3. Päihteiden käytön vähentäminen. Toimenpiteet: 1. a) Yhteiset koulutushankkeet. Lastensuojelutyöryhmän hyödyntäminen yhteistyökuvioissa; ryhmän laajentuminen tarvittaessa myös järjestöihin, yksittäisten asiakasasioiden lisäksi ryhmä toimii myös ennaltaehkäisevien palveluiden koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä. b) Koulujen ja oppilaitosten, sosiaali- ja terveydenhuollon, kunnan liikunta- ja nuorisotoimen sekä järjestöjen yhteistoimintaa lisätään koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi ja terveyden lisäämiseksi. Yhteistoiminnalla pyritään lisäämään elämänhallinta- ja terveystietoutta sekä vaikuttamaan liikuntatottumuksiin. 2. a) Perhetyön resurssien lisääminen ja koulupsykologin palkkaaminen. b) Syrjäytymisuhassa olevia lapsia ja lapsiperheitä autetaan ensisijaisesti taloudellisen tuen ja psykososiaalisten palvelujen avulla. c) Nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen perustaminen Nettikahvilan yhteyteen nuorisotalolle 3. Kehitetään yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kunnassa eri viranomaisten, järjestöjen, koulujen, elinkeinoelämän, vanhempien ja nuorten itsensä kanssa alkoholin käytön ja huumekokeilujen vähentämiseksi. 14

15 4. VAIKEISSA OLOSUHTEISSA OLEVIEN LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄNTILANTEIDEN PARANTAMINEN Indikaattorit: - sijoitetut lapset; v lapsi v lasta v lasta - koulusijoitukset; lv lasta lv lasta Laitilassa lastensuojelun tarve on viime vuosina kasvanut ja samoin kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat lisääntyneet. Tavoitteet: 1. Lasten ja nuorten psykiatristen ja päihdehuollon palveluiden saatavuuden parantaminen alueyhteistyön avulla. 2. Erityisjärjestelyjä vaativien lasten koulupaikkojen riittävä resursointi oppilaan tarpeista lähtien. 3. Lastensuojelutyön osaamisen kehittäminen ja muu resursointi. 4. Lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin puuttuminen välittömästi. Toimenpiteet: 1. Perheneuvolatoiminnan takaaminen paikallisesti ja alueellisesti. Riittävä resursointi huume- ja päihderiippuvaisten nuorten (alle 18-vuotiaiden) laitoskuntoutukseen. 2. a) Yhteistyössä naapurikuntien kanssa vastavuoroisesti järjestetään opiskelupaikka lapsen tarpeista lähtien mm. koulukotisijoitukset b) Tietoa opiskelumahdollisuuksista lisätään kaikille yhteistyötahoille 3. a) Lastensuojelutyöryhmä on suunnitellun säännöllisen koulutuksen piirissä ja saa tarvittaessa työnohjausta b) Alueellinen erityislastensuojelutyöntekijän toimen jatkuminen varmistetaan projektin päättyessä 4. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen alueellisesti 5. a) Lasten- ja nuorten tekemien rikosten sovittelu. b) Nuorisopoliisitoiminta vakituiseksi ja näkyväksi sekä yhteistyö kuntien hallintokuntiin säännölliseksi 15

16 6. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Lapsipoliittisen ohjelman liitteenä on esitys tavoitteista ja toimenpiteistä, joita esitetään toteutettavaksi lapsiystävällisemmän Laitilan kehittämiseksi. Esitys on taulukkomuodossa ( liite 1). Taulukossa on myös esitetty vastuulliset tahot ohjelman toteuttajiksi sekä aikataulutus. Ohjelman toteutumista seurataan kerran valtuustokaudessa, jokaisen valtuustokauden alussa. Ohjelman päivittää koulu- ja sosiaalitoimi yhteistyössä vuosittain. Päivitys viedään koulutuslautakuntaan hyväksyttäväksi. 16

17 LAITILAN LAPSIPOLIITTISEN TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI LAITILASSA LIITE 1 Lasten ja nuorten elämän hyvät asiat ja niiden edistäminen TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT/ YHTEISTYÖTAHOT KOTI JA VANHEMMUUS RESURSSIT AIKATAULU Vanhemmuuden tukeminen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen Perheiden työllisyyden ja toimeentulon turvaaminen Perhekahvilatoimintaa ja avoimen päiväkotitoiminnan järjestäminen tarjoamaan vanhemmille vertaisryhmiä Varvas-hankeen (varhainen puuttuminen) käynnistäminen ja toiminnan jatkaminen hankkeen loputtua Kansalaisopisto järjestää kasvatusaiheisia koulutustilaisuuksia ja eri tahot julkaisevat lehtijuttuja kasvatuksesta Lapsiperheiden kotipalvelu elinkeinotoimi MLL seurakunta hankevastaava kansalaisopisto terveystoimi MLL/sosiaalitoimi tarvittava lisäresurssi riittävä resurssi tilat yhden henkilön palkkakustannukset/projektira hoitus projektirahoitus tarvittava lisäresurssi Yhteisöllinen kasvattaminen Yhteisten pelisääntöjen luominen (ns. Laukaan malli) ja niihin sitoutuminen kaikilla toimintatasoilla. vanhempainyhdistyk set 17

18 Liikuntajärjestöjen ja muiden harrastusten vetäjien kouluttaminen yhteisten reilujen pelisääntöjen toteuttajiksi liikuntatoimi PÄIVÄHOITO Päivähoidon monimuotoisuuden säilyttäminen Kehitetään ja ylläpidetään perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa tasapuolisesti Päivähoitomahdollisuuksien lisääminen kylissä, mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan Kartoitetaan päivähoidon tarve haja-asutusalueilla. Samalla selvitetään perhepäivähoitajien valmius työn muutoksiin Päivähoidon edelleen kehittäminen vastaamaan perheiden muuttuvia tarpeita Varmistetaan riittävä henkilöstöresursointi erityispäivähoitoon. Selvitettään yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. tarvittavat 2004 KOULUTUS Esiopetuksen piiriin 100 % ikäluokasta. Esiopetuksesta tiedottaminen vanhemmille. Seurakunnan kanssa sovitaan 6-vuotiaiden osalta toiminnan järjestämisestä riittävä resurssi Opetus järjestetään oppilaslähtöisesti Opetussuunnitelmat pidetään ajantasalla. Kun perusopetuksen kaupunginhallitus/val tuusto tarvittaessa 18

19 oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan, koulun toiminnan jatkuminen tulee viedä kunnan luottamuselinten käsittelyyn. Pyrkimyksenä kehittää kouluverkkoa niin, että kaikki koulut ovat vähintään kolmiopettajaisia Kuntien välinen yhteistyö Selkeät työnjaolliset sopimukset. Yhteistyötä lisätään erityisopetuksessa, täydennyskoulutuksessa, oppilashuoltotyössä ja opetusjärjes-telyissä kaupunginhallitus/val tuusto seudullinen koulutusjaosto SOSIAALISET SUHTEET Yhteisöllinen tukiverkosto laajenee koskemaan myös Laitilaan muuttaneita Kylätoimikunnat ja kaupunki ottavat paikkakunnalle muuttaneisiin perheisiin yhteyttä. Kaupungilla on tervetuloapaketti muuttaneille (paketissa munien lisäksi tietoa paikkakunnan palveluista). kaupunginhallitus 2005 Lasten ja nuorten keskinäistä suvaitsevuutta lisätään Suvaitsevaisuuskasvatuksen lisääminen päivähoidosta kouluun. Nettikahvila Nuorisotalon yhteyteen. Järjestetään ja tuetaan nuorten yhteisiä tilaisuuksia, joissa nuoret voivat tavata toisiaan. nuorisotoimi n. kolmen tietokoneen hankintakustannukset 2005 TERVEYS Lastenneuvolan, perheneuvolan, päivähoidon, esiopetuksen Käynnistetään uusien vanhempien vauvatuki terveyskeskus/lasten neuvola projektirahaa

20 ja peruskoulun lasten terveyttä edistävää roolia kehitetään yhteistyössä vanhempien kanssa. Terveyskasvatuksen opetussuunnitelma pidetään ajantasalla ja sitä toteutetaan Lapselle selvä elämä- projektia jatketaan kouluilla MLL /tukioppilaat TURVALLISUUS Koulukiusaamisen lopettaminen Koulun henkilökunta ja oppilaat ilmoittavat heti kiusaamistapauksesta opettajalle tai rehtorille ja kiusaamiseen puututaan välittömästi (koulutoimella on puuttumismalli kiusaamiseen). Vapaa-ajan turvallisuuden tukeminen Nuorisopoliisi näkyvästi katukuvaan Kaikki nuorten tilaisuudet päihteettömiksi (tarvittaessa varmistetaan alkometrillä). Iltapäivätoiminnan (mm. kerhot) järjestäminen 3-9 luokkalaisille. poliisi nuorisotoimi järjestöt järjestöt, nuorisotoimen koordinoimana tarvittava lisäresurssi 2006 ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN Osallisuuden kasvattaminen (lapsi voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin) Osallistavien menetelmien kehittäminen päivähoidossa ja koulussa (esim. päivähoitolasten tutustumiskäynnit palvelusektoreihin) Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan jatkaminen ja edelleen kehittäminen yhdistykset ja järjestöt Lapsen ja nuoren kuuleminen Kuulemismenettelyn kehittäminen 20

21 päivähoidossa, koulussa ja vapaa-aikatoimessa (nuorisohallitus) vapaa-aikatoimi kaupunginhallitus Lasten kulttuurin kehittäminen Kirjastoautotoiminnan turvaaminen ja kirjaston uusien toimitilojen rakentaminen Omin käsin tekemisen lisääminen erilaisten tapahtumien ja ohjatun toiminnan avulla kulttuuritoimi kulttuuritoimi kansalaisopisto rakentamiskustannukset Lapsuuden säilyttäminen Lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä kulttuurin huomioiminen palveluissa lapsuuden tukeminen ja mahdollistaminen vanhemmuuden tuen kautta terveystoimi Nuorten työllistymisen tukeminen osana yrittäjyyskasvatusta Nuorisoverstas- ja pajakoulutoiminnan mahdollistaminen sekä yrittäjien tukeminen nuorten kesätyöllistymisessä, kaupungin kesätyöpaikkojen tarjoaminen. kaupunginhallitus jonkin verran lisäresursseja LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Luonnon ja paikallishistorian hyödyntäminen opetuksessa ja virkistyskäytössä ja sen kunnioittaminen Metsä-Mörri koulutus Luontoretkeilyä päivähoidossa ja koulussa Paikallishistoriaan tutustuminen Arkeologiakeskus Untamalan ja museoiden avulla resursit Asianmukaiset tilat päivähoitoon, koulutoimeen ja nuorisotoimeen Kappelimäen ja Pohjoiskulman koulurakennusten peruskorjaus Päiväkotitilojen saneeraus/uudis- tekninen toimi tekninen toimi saneeraus- ja investointimäärä rahojen varaa- vv v

22 rakennus Nuorisotilojen parantaminen tekninen toimi minen budjettiin v Yleiskaavassa otetaan huomioon lapset ja nuoret Lasten ja nuorten tarpeiden huomioiminen kaavoituksessa ja osallistuminen kaavoitukseen tekninen toimi Liikenneturvallisuuden kehittäminen Koulukeskuksen liikennejärjestelyt toimiviksi ja turvallisiksi Kodjalan ja Untamalan kevyenliikenteen väylät koulujen läheisyyteen. tekninen toimi tekninen toimi määrärahat varattu talousarvioon mennessä Omaehtoinen vastuu ympäristöstä Poimi roska päivässä ajatuksen saaminen käytäntöön lasten ja nuorten elämässä. nuorisotoimi Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Yhteistyön parantaminen Yhteisten koulutushankkeiden järjestäminen. Lastensuojelutyöryhmän hyödyntäminen yhteistyökuvioissa; ryhmän laajentuminen tarvittaessa myös järjestöihin, yksittäisten asiakasasioiden lisäksi ryhmä toimii myös ennaltaehkäisevien palveluiden koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja resurssien varmentaminen Koulujen ja oppilaitosten, sosiaalija terveydenhuollon, kunnan liikunta- ja nuorisotoimen sekä liikuntatoimi 22

23 järjestöjen yhteistoimintaa lisätään koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi ja terveyden lisäämiseksi. Yhteistoiminnalla pyritään lisäämään elämänhallinta- ja terveystietoutta sekä vaikuttamaan liikuntatottumuksiin Perhetyön resurssien riittävyyden varmistaminen ja koulupsykologin palkkaaminen Syrjäytymisuhassa olevien lasten ja lapsiperheiden auttaminen ensisijaisesti taloudellisen tuen ja psykososiaalisten palvelujen avulla Nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen perustaminen Nettikahvilan yhteyteen nuorisotalolle nuorisotoimi terveystoimi liikuntatoimi nuorisotoimi terveystoimi nuorisotoimi resurssien turvaaminen koulupsykologin palkkakustannukset riittävät projektiraha Päihteiden käytön vähentäminen. Kehitetään yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kunnassa eri viranomaisten, järjestöjen, koulujen, elinkeinoelämän, vanhempien ja nuorten itsensä kanssa tupakoinnin, alkoholin käytön ja huumekokeilujen vähentämiseksi liikuntatoimi nuorisotoimi terveystoimi yrittäjät järjestöt seurakunta vanhempainyhdistykset 23

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija

Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun. Merja von Schantz, projektisuunnittelija Tukevasti päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun ja alakoulusta yläkouluun Merja von Schantz, projektisuunnittelija Toimintaperiaatteet Ehkäisevä työ / varhainen tuki Universaali Monialainen yhteistyö

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja

Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Mitä uutta uusi lastensuojelulaki on tuonut? Aila Puustinen-Korhonen perhekuntoutuskeskuksen johtaja 1 Uusi lastensuojelulaki 417/2007 tuo lastensuojelun koko palvelujärjestelmän yhteiseksi tehtäväksi

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA

KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAUS ISOJOKI, KARIJOKI, KAUHAJOKI, TEUVA KUNTOUTUSOHJAAJAT Varhaiskuntoutusohjauksen asiakkaana on perheitä, joissa lapsella on todettu kehitysvamma tai eri tasoisia kehitysviiveitä esim. kielellisten,

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio, p. 040 142 6919 Sähköposti: etunimi.sukunimi@lpshp.fi 3.6.2015 1 Alueellisen Hyte-työn painotukset

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS KEHITTÄMISKOHDE TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT MITTARIT/ SEURANTA VASTUUTAHOT/ AIKATAULU TOTEUTUNUT 2009 Taidekasvatus

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi Alueelliset nuorisotyöpäivät 17.2.2016 Monialainen yhteistyö - opetustoimi 17.2.2016 1 Monialainen yhteistyö opetustoimen näkökulmasta 1) TURVALLISUUS Ulkoinen turvallisuus Oppilaitoksen puitteet Sitoutuminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö 2005 1 Thesis-kilpailun opinnäytetyöt Lea Rissanen yliopettaja, TtT 9.6.2005 Sosiaali-, terveys ja liikunta sekä humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyöt 2 Suomessa

Lisätiedot

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä Toimiala: toimialajohtaja HYVINVOINTI Hyvinvointijohtaja 2,1 hlöä Toimialan keskitetyt palvelut mm. henkilöliikennesihteeri 31.12.2017 saakka Palvelualueet: palvelualuejohtajat HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013

LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013 LAPSEN JA NUOREN KASVUN TUKEMINEN 14.2.2013 E N E 30.9.2010 M M Ä N O S A A M 1 Tekijän/Yksikön I S T A nimi LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA Keskeiset pienten lasten kasvatusta ohjaavat asiakirjat Suomessa

Lisätiedot

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta

Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Mikä on osaamisen ydintä, kun suunnitellaan ja kehitetään kunnan lastensuojelun kokonaisuutta Oulun seudun lastensuojelun kehittämisyksikön päätösseminaari 30.10.2009 Arja Honkakoski Esityksen sisältö

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä

Kärkölän kunnan KH KV KÄRKÖLÄN KUNTA puh Virkatie Järvelä Kärkölän kunnan KH 4.9.2017 KV 18.9.2017 KÄRKÖLÄN KUNTA puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 16600 Järvelä www.karkola.fi KÄRKÖLÄN STRATEGIA Sisällys VISIO... 3 ARVOT... 3 STRATEGIAN

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa

Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa Näkökulmia oppilashuollon moniammatillisuuteen Monenlaista moniammatillisuutta oppilashuollossa 30.11.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Moniammatillisuus oppilashuollossa Lakisääteistä

Lisätiedot