LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

2 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat: Markku Mäki kaupunginsihteeri, työryhmän pj Birgitta Alsila nuorisotoimen edustaja Sari Hyytiä terveystoimen edustaja Ulla-Maija Koivusalo Laitilan srk:n edustaja Merja Suominen Laitilan Nuorisoverstaan edustaja Annika Mattila koulutoimen edustaja Heikki Peltola Laitilan Jyskeen edustaja Mirkku Perkkola Laitilan srk:n edustaja Anu Soini MLL:n paikallisyhdistyksen edustaja Outi Tapani sosiaalitoimen edustaja Jari Uusitalo Laitilan 4 H-yhdistyksen edustaja 2

3 LASTEN LAITILA - LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten elämän hyvät asiat ja niiden edistäminen 2.1. Koti ja vanhemmuus 2.2. Päivähoito 2.3. Koulutus 2.4. Sosiaaliset suhteet 2.5. Terveys 2.6. Turvallisuus 2.7. Itsensä toteuttaminen 2.8. Luonto ja rakennettu ympäristö 3. Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen 4. Vaikeissa olosuhteissa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteiden parantaminen 5. Ohjelman toteuttaminen ja seuranta Liitteet 1. Yhteenveto toimenpiteistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 2. Nelikenttäanalyysi (SWOT) 3. Väestökehitys; syntyvyys, ikäjakauma, lapsiperheiden osuus 4. Kouluterveystutkimuksen 2003 tulokset 3

4 1. JOHDANTO Se on rakennustarvikepakkaus Jonka päällä on teksti: R A K K A U S! Tästä sinutkin, lapseni tehtiin, siitä miljoonat lapset on valmistettu, siitä kaikki kaunis on rakennettu, siitä onni on koteihin asennettu, sen avulla paha on karkoitettu. Lapsipoliittinen ohjelma "Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta" hyväksyttiin Suomen Kuntaliiton hallituksessa tammikuussa Tämä kannanotto suuntaa liiton lapsipoliittista toimintaa vuoteen Ohjelman tarkoituksena on edistää lapsipolitiikkaa paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntaliitto suosittaa jäsenyhteisöjään käynnistämään paikallisiin tarpeisiin sopivilla tavoilla lapsipoliittisen ohjelman laadintatyön sekä käytännön kehittämisprojekteja. Lisäksi Kuntaliitto tukee kuntien lapsipolitiikkatyötä järjestämällä aiheeseen liittyvää koulutusta, tuottamalla materiaalia ja rakentamalla uusia tiedonvaihdon kanavia. Laitilassa on vuoden 2003 talousarvion tavoitteissa edellytetty yhteistyötoimenpideohjelman laatimista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaupungin visiona on mm. olla ihanteellinen kotipaikka perheelle asumisen, viihtymisen ja elinolosuhteiden kannalta. Päämääränä on, että Laitila on lapsiperheiden haluttu asuinpaikka, jossa täällä asuvat ja tänne muuttoa suunnittelevat saavat hyvän palvelun ja lapset ja nuoret ovat kokonaisvaltaisen huomion ja vuorovaikutuksen piirissä. Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman laatiminen on strategia toimenpiteiksi perheiden viihtymisen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi Laitilassa. Ohjelma laaditaan alle 18-vuotiaita kuntalaisia varten. 4

5 Työryhmä perustettiin valmistelemaan lapsipoliittista ohjelmaa Työryhmään kuuluvat edustajat kaupunginhallituksesta, koulutoimesta, sosiaalitoimesta, terveystoimesta, vapaaaikatoimesta ja järjestöistä. Työryhmä on kutsunut kokouksiinsa edustajat Laitilan seurakunnasta, Laitilan Jyskeestä, 4 H-yhdistyksestä, Laitilan Nuorisoverstaalta, MLL:n paikallisyhdistyksestä, Vakka-Suomen Musiikkiopistosta ja partiolippukunnista sekä muita asiantuntijoita tarvittaessa, minkä lisäksi ohjelmasta pyydetään lausunnot em. tahoilta. Kuntaliiton ohjelmassa otettiin esille kolme YK:n yleissopimuksen Lapsen Oikeuksien periaatetta, joihin myös kunnallisten ohjelmien tulisi nojautua: - osallisuus eli lapsen huomioonottaminen ja osallistumisen mahdollistaminen kunnallisessa päätöksenteossa - turvallisuus eli fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen lapsuuden takaaminen kaikille lapsille - voimavara eli huolehtiminen siitä, että kaikilla lapsilla on henkisiä ja fyysisiä voimavaroja elämäänsä varten. Ohjelmatyö käynnistyi lasten ja nuorten hyvinvoinnin osatekijöitä kartoittavalla nelikenttäanalyysillä, mikä tehtiin (liite 2). Vakka-Suomessa käynnistyi keväällä 2002 myös alueellisen hyvinvointipoliittisen ohjelman laadinta. Alueellinen hyvinvointiohjelma keskittyy myös lapsiperheiden hyvinvointiin. Ohjelman tekemisestä vastaa Vakka-Suomen sosiaalijaosto. Laitilan lapsipoliittinen ohjelma rakentuu kolmeen osa-alueeseen, joissa tarkastellaan lasten ja nuorten hyvinvointia eri näkökulmista. Osa-alueet ovat: lasten ja nuorten hyvinvoinnin tekijät, riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen ja vaikeissa olosuhteissa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteiden parantaminen. Osaalueet vastaavat alueellisen hyvinvointiohjelman osa-alueita. 2. LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄN HYVÄT ASIAT JA NIIDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten elämässä Laitilassa on moni asia kunnossa; harrastusmahdollisuuksia on paljon, peruspalvelut ovat kunnossa ja kasvuympäristönä on viihtyisä maaseutumainen ympäristö. 5

6 Hyvinvointi koostuu eri osatekijöistä, tässä käsitellään niistä, kotia ja vanhemmuutta, päivähoitoa, koulutusta, sosiaalisia suhteita, terveyttä, turvallisuutta, itsensä toteuttamista sekä luontoa ja rakennettua ympäristöä. Tavoitetilana on, että olemassa olevat hyvät asiat säilytetään ja niitä edelleen kehitetään KOTI JA VANHEMMUUS Lapsella on oikeus vanhempiinsa ja vanhempien tärkein tehtävä on taata lapsilleen kasvurauha. Vanhempia tukee tässä kasvatustehtävässä eri tahot: seurakunta, kaupungin omat peruspalvelut, terveydenhuolto ja järjestöt, isovanhemmat ja muu suku. Tavoitteet: 1. Vanhemmuuden tukeminen 2. Yhteisöllinen kasvattaminen Toimenpiteet: 1. a) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. b) Perheiden työllisyyden ja toimeentulon turvaaminen. c) Perhekahvilatoiminnan ja avoimen päiväkotitoiminnan järjestäminen tarjoamaan vanhemmille vertaisryhmiä. d) Varvas-hankkeen (varhainen vastuunotto) käynnistäminen ja toiminnan jatkaminen hankkeen loputtua e) Kansalaisopisto järjestää kasvatusaiheisia koulutustilaisuuksia ja eri tahot julkaisevat lehtijuttuja kasvatuksesta. f) Lapsiperheiden kotipalvelu. 2. a) Yhteisten pelisääntöjen luominen (ns. Laukaan malli) ja niihin sitoutuminen kaikilla toimintatasoilla. b) Liikuntajärjestöjen ja muiden harrastusten vetäjien kouluttaminen yhteisten reilujen pelisääntöjen toteuttajiksi PÄIVÄHOITO Päivähoitotoiminta perustuu lakiin ja asetukseen lasten päivähoidosta 1973 / 36 Päivähoidon tehtäväalue on oleellinen osa lapsipoliittista ohjelmaa. Onnistunut päivähoito kattaa pedagogisen tehtävän, mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun sekä tukee 6

7 heitä kotien kasvatustehtävässä. Päivähoidolla on myös merkittävä ennaltaehkäisevä tehtävä lastensuojelutyössä. Laitilan kunnallinen päivähoito järjestetään perhepäivähoidossa, Pähkinäpensaan päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoitona Laineen talolla. Lisäksi Laitilassa on kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Kunnallista perhepäivähoitoa toteuttaa 37 perhepäivähoitajaa, 83- paikkainen Pähkinäpensaan päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti Laineen talo, johon on keskitetty vuoro-, ilta- ja viikonloppuhoito. Päivähoito on kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta. Päivähoidossa toteutuvat sekä lapsen hoidolliset, kasvatukselliset että esiopetukselliset näkökulmat. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevat lapset ohjataan pääsääntöisesti päiväkotiin, jossa toimii integroitu pienryhmä ja lapsella on mahdollisuus saada erityislastentarhanopettajan palveluja. Elinikäisen oppimisen ja laatutyön kehittämisen tueksi päivähoidossa aletaan laatia varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on tavoitteellinen ja jatkuvasti elävä, muuttuva ohjekirja päivähoidon asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle Tavoitteet 1. Päivähoidon monimuotoisuuden säilyttäminen 2. Päivähoitomahdollisuuksien lisääminen kylissä, mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 3. Päivähoidon edelleen kehittäminen vastaamaan perheiden muuttuvia tarpeita Toimenpiteet: 1. Kehitetään ja ylläpidetään perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa tasapuolisesti. 2. Kartoitetaan päivähoidon tarve haja-asutusalueilla. Samalla selvitetään perhepäivähoitajien valmius työn muutoksiin. 3. Varmistetaan riittävä henkilöstöresursointi erityispäivähoitoon. Selvitettävä yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. 7

8 2.3. KOULUTUS Koulutus ja sen tuottamiseen rakennetut järjestelmät nähdään nykyisin tulevaisuutta luovina mahdollisuuksina. Koulutuksen tärkeä asema selviytymisen takaajana ja toisaalta teknologian kehittymisen ennalta-arvaamattomuus ja kiihtyvä nopeus korostavat elinikäisen oppimisen merkitystä. Siten lapsuus- ja nuoruusiän koulutusvaiheessa korostuu oppimaan oppimisen valmiuksien antaminen ja perustan rakentaminen työelämässä tapahtuvalle oppimiselle ja myöhemmille koulutuksille. Laitilassa on yhdeksän 1-6 luokkien koulua ja yksi 7-9 luokkien koulu sekä yksi erityiskoulu ja lukio, Vakka-Suomen musiikkiopisto, Innova, kansalaisopisto, Aura-Instituutti (kehitysvammaisten opetus). Esiopetusta antaa sosiaali- ja koulutoimi. Hallinnollisesti koulutoimi vastaa esiopetuksesta. Pieniä kyläkouluja on siis melko paljon. Tämä mahdollistaa mm. jossain määrin erityisoppilaiden integroinnin. Erityiskoulussa annetaan mukautettua ja dysfasiaopetusta. Harjaantumisopetuksesta on sopimus Uudenkaupungin kaupungin kanssa. Muu erityisopetus hoidetaan integroinnin ja laaja-alaisten erityisopettajien avulla. Tavoitteet: 1. Esiopetuksen piiriin 100 % ikäluokasta. 2. Opetus järjestetään oppilaslähtöisesti 3. Kuntien välinen yhteistyö Toimenpiteet: 1. Esiopetuksesta tiedottaminen vanhemmille. Seurakunnan kanssa sovitaan 6-vuotiaiden osalta toiminnan järjestämisestä. 2. a) Opetussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. b) Kun perusopetuksen oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan, koulun toiminnan jatkuminen tulee viedä kunnan luottamuselinten käsittelyyn. Pyrkimyksenä on kehittää kouluverkkoa niin, että kaikki koulut ovat vähintään kolmiopettajaisia. 3. Selkeät työnjaolliset sopimukset. Yhteistyötä lisätään erityisopetuksessa, henkilöstön täydennyskoulutuksessa, oppilashuoltotyössä ja opetusjärjestelyissä. 8

9 2.4. SOSIAALISET SUHTEET Lapselle ja nuorelle on tärkeää kasvaa välittävässä yhteisössä. Ihmissuhdeverkosto luo psyykkistä hyvinvointia. Laitilassa on paljon syntyperäisiä laitilalaisia, joilla tämä verkosto on vahva. Sosiaalisten suhteiden rakentumista tukevia toimintoja ovat mm. erilaiset harrastukset, nuorisotyö, tukioppilastoiminta ja oppilashuoltotyö. Tietenkin myös peruspalvelut (koulu, päivähoito) tukevat ystävyyssuhteiden luomista. Tavoitteet: 1. Yhteisöllinen tukiverkosto laajenee koskemaan myös Laitilaan muuttaneita 2. Lasten ja nuorten keskinäistä suvaitsevuutta lisätään. Toimenpiteet: 1. Kyläyhdistykset ja vastaavat sekä kaupunki ottavat paikkakunnalle muuttaneisiin perheisiin yhteyttä. Kaupungilla on tervetuloa -paketti muuttaneille (paketissa munien lisäksi tietoa paikkakunnan palveluista). 2 a) Suvaitsevaisuuskasvatuksen lisääminen päivähoidosta kouluun. b) Nettikahvila Nuorisotalon yhteyteen. Järjestetään ja tuetaan nuorten yhteisiä tilaisuuksia, joissa nuoret voivat tavata toisiaan TERVEYS Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi vuoteen 2015 ovat: - Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi. - Nuorten tupakointi vähenee siten, että vuotiaista alle 15 % tupakoi, nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti. Suomalaisten pienten lasten terveydentila on kansainvälisissä vertailuissa käytetyn mittarin, imeväiskuolleisuuden, perusteella erittäin hyvä. Väestöryhmien väliset terveyserot alkavat kuitenkin 9

10 kehittyä jo lapsuudessa, koska osa lapsista joutuu kehittymään huonommissa elinolosuhteissa ja kasvuympäristössä. Tässä suhteessa päivähoidon ja koulun merkitys lapsen kehitykselle on erittäin suuri. Lasten terveyden uhkina ovat myös turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet, kuten mielenterveysongelmat ja sosiaalisen kehityksen häiriintyminen. Sosiaalisen ympäristön suuret muutokset, tiedotusvälineiden vaikutus ja yhteiskunnassa korostuva kilpailu vaikuttavat lasten psykososiaalisen pahoinvoinnin lisääntymiseen. Tavoitteet: 1. Lastenneuvolan, perheneuvolan, päivähoidon, esiopetuksen ja peruskoulun lasten terveyttä edistävää roolia kehitetään yhteistyössä vanhempien kanssa Toimenpiteet: 1. a) Käynnistetään uusien vanhempien vauvatuki. b) Terveyskasvatuksen opetussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja sitä toteutetaan TURVALLISUUS Turvallisuuden tunne koostuu monesta eri tekijästä: ihmisten keskinäisestä huolenpidosta ja tiedosta, että epäkohtiin puututaan välittömästi ja apua saa, kun sitä tarvitsee. Laitilassa lasten ja nuorten turvallisuuden kokemuksia ei ole tutkittu, mutta toisaalta päivähoidon, koulutoimen tai vapaa-aikatoimen kautta ei turvattomuuden kokemuksia ole tullut yleisesti esille. Tavoitteet: 1. Koulukiusaamisen lopettaminen 2. Vapaa-ajan turvallisuuden tukeminen 10

11 Toimenpiteet: 1. Koulun henkilökunta ja oppilaat ilmoittavat heti kiusaamistapauksesta opettajalle tai rehtorille ja kiusaamiseen puututaan välittömästi (koulutoimella on puuttumismalli kiusaamiseen). 2. a) Nuorisopoliisi näkyväksi katukuvaan. b) Kaikki nuorten tilaisuudet pidetään päihteettöminä (tarvittaessa varmistetaan alkometrillä). c) Iltapäivätoiminnan (mm. kerhojen) järjestäminen 3-9 luokkalaisille 2.7. ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN Itsensä toteuttaminen mahdollistuu lapsella ja nuorella perheessä, vapaa-ajalla, koulussa ja päivähoidossa. Nuorilla myös kesätyöt ovat tärkeä hyvinvointia luova tekijä. Itsensä toteuttaminen on tarpeiden hierarkian yläpäässä. Perusasiat pitää olla kunnossa, että ihminen voi viettää mielekästä aikaa haluamallaan tavalla. Tällaisia mahdollistajia ovat esimerkiksi hyvät sosiaaliset suhteet, terveys, turvallinen ja terveellinen ympäristö sekä vanhempien ja muiden aikuisten tuki lapselle tai nuorelle. Myös toimeentuloturvan pitää olla sellainen, ettei jokapäiväisen leivän saaminen ole ongelma. Laitilassa lapsilla ja nuorilla on paljon erilaisia itsensä toteuttamisen areenoita kulttuurin ja urheilun parissa. Toimintaa järjestää kunta (tärkeinä toimijoina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto), seurakunta ja järjestöt, joita ovat esimerkiksi MLL, partio, 4H, VPK, Jyske. Lapsella pitää olla mahdollisuus toimia aktiivisena osallistuvana kuntalaisena ja toteuttaa omaa erityislaatuisuuttaan. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen luo sosiaalisia valmiuksia. Lapsen näkemysten arvostus luo pohjan itsetunnon kasvulle. Tavoitteet: 1. Osallisuuden kasvattaminen (lapsi voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin) 2. Lapsen ja nuoren kuuleminen 3. Lasten kulttuurin kehittämien 4. Lapsuuden säilyttäminen 5. Nuorten työllistymisen tukeminen osana yrittäjyyskasvatusta. 11

12 Toimenpiteet: 1. Osallistavien menetelmien kehittäminen päivähoidossa ja koulussa (esim. päivähoitolasten tutustumiskäynnit palvelusektoreihin). 2. Kuulemismenettelyn kehittäminen päivähoidossa, koulussa ja vapaa-aikatoimessa (mm. nuorisohallitus). 3. a) Kirjastoautotoiminnan turvaaminen ja uusien toimitilojen rakentaminen kirjastolle. b) Omin käsin tekemisen lisääminen erilaisten tapahtumien ja ohjatun toiminnan avulla 4. Lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä kulttuurin huomioiminen palveluissa lapsuuden tukeminen ja mahdollistaminen vanhemmuuden tuen kautta. 5. Nuorisoverstas- ja pajakoulutoiminnan mahdollistaminen, yrittäjien tukeminen nuorten kesätyöllistymisessä kaupungin toimesta, kaupungin kesätyöpaikkojen tarjoaminen LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Laitila on viihtyisä ja lapsiperheille sopiva maaseutumainen kaupunki, jossa on hyviä puolia kummastakin. Luonto on puhdas, ei ole saastuttavaa teollisuutta ja juomavetenä on pohjavesi. Metsiä, järviä ja soita voi hyödyntää niin leikki- ja virkistys- kuin opetuspaikkoina. Keskustan viihtyvyyttä ja turvallisuutta on parannettu huomattavasti viime vuosina. Kevyenliikenteenväylät, nopeusrajoitukset ja hidastimet on tehty turvaamaan lastenkin liikkumista. Koulurakennukset sekä tilat ja varusteet niissä ovat pääsääntöisesti asianmukaiset. Päiväkoti, nuorisotilat ja osa kouluista tarvitsevat peruskorjausta tai uudisrakentamista. Tavoitteet: 1. Luonnon ja paikallishistorian hyödyntäminen opetuksessa ja virkistyskäytössä ja sen kunnioittaminen 2. Asianmukaiset tilat päivähoitoon, koulutoimeen ja nuorisotoimeen 3. Yleiskaavassa otetaan huomioon lapset ja nuoret 4. Liikenneturvallisuuden kehittäminen 5. Omaehtoinen vastuu ympäristöstä 12

13 Toimenpiteet: 1. a) Metsä-Mörri koulutus b) Luontoretkeilyä päivähoidossa ja koulussa c) Paikallishistoriaan tutustuminen Arkeologiakeskus Untamalan ja museoiden avulla 2. a) Kappelimäen ja Pohjoiskulman koulurakennusten peruskorjaus b) Päiväkotitilojen saneeraus/uudisrakennus c) Nuorisotilojen parantaminen 3. Lasten ja nuorten tarpeiden huomioiminen kaavoituksessa ja osallistuminen kaavoitukseen 4. a) Koulukeskuksen liikennejärjestelyt toimiviksi ja turvallisiksi b) Kodjalan ja Untamalan kevyenliikenteen väylät koulujen läheisyyteen. 5. Poimi roska päivässä ajatuksen saaminen käytäntöön lasten ja nuorten toiminnassa. 3. LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄN RISKITEKIJÖIDEN ENNALTAEHKÄISEMINEN Laitilassa on hyvinvoivien lasten ja nuorten lisäksi myös lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erilaisia ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita. Seuraavassa on joitakin indikaattoreita, jotka kuvaavat näitä lapsia ja nuoria: - lastensuojelun avohuollon tukitoimet Laitilan sosiaalitoimessa; v alle 10 lasta v lasta v lasta Laitilassa vuonna 2003 tehdystä kouluterveystutkimuksesta (liite 4): - sosiaalinen elämä/ystävyys - vanhemmuuteen liittyvät: - vanhemmuuden puute - eivät tiedä viikonlopun viettopaikkaa - tupakointi/päihteet - opiskeluvaikeudet - ei saa apua kouluvaikeuksiin koulusta tai kotoa - lintsaus - koulukiusaaminen - toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan luona - huumekokeilut - keskivaikea tai vaikea masentuneisuus. 13

14 Laitilan palvelurakenne näissä ennaltaehkäisevissä ja kuntouttavissa palveluissa on hyvä. Tällaisia palveluita ovat mm; sosiaalitoimessa perhetyö, lastensuojelutyö, erityislastentarhanopettajan palvelut ja sivistystoimessa kuraattoripalvelut, erityisnuorisotyöntekijä, erityisopetus, huumetyöryhmä sekä terveydenhuollossa perheneuvola, kouluterveydenhoito. Myös seurakunta ja järjestöistä mm. MLL tekevät ennaltaehkäisevää työtä. Laitilassa myös Nuorisoverstas toimii työllistäjänä ja nuorten elämän tukijana. Tavoitteet: 1. Yhteistyön parantaminen 2. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen ja resurssien turvaaminen 3. Päihteiden käytön vähentäminen. Toimenpiteet: 1. a) Yhteiset koulutushankkeet. Lastensuojelutyöryhmän hyödyntäminen yhteistyökuvioissa; ryhmän laajentuminen tarvittaessa myös järjestöihin, yksittäisten asiakasasioiden lisäksi ryhmä toimii myös ennaltaehkäisevien palveluiden koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä. b) Koulujen ja oppilaitosten, sosiaali- ja terveydenhuollon, kunnan liikunta- ja nuorisotoimen sekä järjestöjen yhteistoimintaa lisätään koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi ja terveyden lisäämiseksi. Yhteistoiminnalla pyritään lisäämään elämänhallinta- ja terveystietoutta sekä vaikuttamaan liikuntatottumuksiin. 2. a) Perhetyön resurssien lisääminen ja koulupsykologin palkkaaminen. b) Syrjäytymisuhassa olevia lapsia ja lapsiperheitä autetaan ensisijaisesti taloudellisen tuen ja psykososiaalisten palvelujen avulla. c) Nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen perustaminen Nettikahvilan yhteyteen nuorisotalolle 3. Kehitetään yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kunnassa eri viranomaisten, järjestöjen, koulujen, elinkeinoelämän, vanhempien ja nuorten itsensä kanssa alkoholin käytön ja huumekokeilujen vähentämiseksi. 14

15 4. VAIKEISSA OLOSUHTEISSA OLEVIEN LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄNTILANTEIDEN PARANTAMINEN Indikaattorit: - sijoitetut lapset; v lapsi v lasta v lasta - koulusijoitukset; lv lasta lv lasta Laitilassa lastensuojelun tarve on viime vuosina kasvanut ja samoin kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat lisääntyneet. Tavoitteet: 1. Lasten ja nuorten psykiatristen ja päihdehuollon palveluiden saatavuuden parantaminen alueyhteistyön avulla. 2. Erityisjärjestelyjä vaativien lasten koulupaikkojen riittävä resursointi oppilaan tarpeista lähtien. 3. Lastensuojelutyön osaamisen kehittäminen ja muu resursointi. 4. Lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin puuttuminen välittömästi. Toimenpiteet: 1. Perheneuvolatoiminnan takaaminen paikallisesti ja alueellisesti. Riittävä resursointi huume- ja päihderiippuvaisten nuorten (alle 18-vuotiaiden) laitoskuntoutukseen. 2. a) Yhteistyössä naapurikuntien kanssa vastavuoroisesti järjestetään opiskelupaikka lapsen tarpeista lähtien mm. koulukotisijoitukset b) Tietoa opiskelumahdollisuuksista lisätään kaikille yhteistyötahoille 3. a) Lastensuojelutyöryhmä on suunnitellun säännöllisen koulutuksen piirissä ja saa tarvittaessa työnohjausta b) Alueellinen erityislastensuojelutyöntekijän toimen jatkuminen varmistetaan projektin päättyessä 4. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen alueellisesti 5. a) Lasten- ja nuorten tekemien rikosten sovittelu. b) Nuorisopoliisitoiminta vakituiseksi ja näkyväksi sekä yhteistyö kuntien hallintokuntiin säännölliseksi 15

16 6. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Lapsipoliittisen ohjelman liitteenä on esitys tavoitteista ja toimenpiteistä, joita esitetään toteutettavaksi lapsiystävällisemmän Laitilan kehittämiseksi. Esitys on taulukkomuodossa ( liite 1). Taulukossa on myös esitetty vastuulliset tahot ohjelman toteuttajiksi sekä aikataulutus. Ohjelman toteutumista seurataan kerran valtuustokaudessa, jokaisen valtuustokauden alussa. Ohjelman päivittää koulu- ja sosiaalitoimi yhteistyössä vuosittain. Päivitys viedään koulutuslautakuntaan hyväksyttäväksi. 16

17 LAITILAN LAPSIPOLIITTISEN TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI LAITILASSA LIITE 1 Lasten ja nuorten elämän hyvät asiat ja niiden edistäminen TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT/ YHTEISTYÖTAHOT KOTI JA VANHEMMUUS RESURSSIT AIKATAULU Vanhemmuuden tukeminen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen Perheiden työllisyyden ja toimeentulon turvaaminen Perhekahvilatoimintaa ja avoimen päiväkotitoiminnan järjestäminen tarjoamaan vanhemmille vertaisryhmiä Varvas-hankeen (varhainen puuttuminen) käynnistäminen ja toiminnan jatkaminen hankkeen loputtua Kansalaisopisto järjestää kasvatusaiheisia koulutustilaisuuksia ja eri tahot julkaisevat lehtijuttuja kasvatuksesta Lapsiperheiden kotipalvelu elinkeinotoimi MLL seurakunta hankevastaava kansalaisopisto terveystoimi MLL/sosiaalitoimi tarvittava lisäresurssi riittävä resurssi tilat yhden henkilön palkkakustannukset/projektira hoitus projektirahoitus tarvittava lisäresurssi Yhteisöllinen kasvattaminen Yhteisten pelisääntöjen luominen (ns. Laukaan malli) ja niihin sitoutuminen kaikilla toimintatasoilla. vanhempainyhdistyk set 17

18 Liikuntajärjestöjen ja muiden harrastusten vetäjien kouluttaminen yhteisten reilujen pelisääntöjen toteuttajiksi liikuntatoimi PÄIVÄHOITO Päivähoidon monimuotoisuuden säilyttäminen Kehitetään ja ylläpidetään perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa tasapuolisesti Päivähoitomahdollisuuksien lisääminen kylissä, mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan Kartoitetaan päivähoidon tarve haja-asutusalueilla. Samalla selvitetään perhepäivähoitajien valmius työn muutoksiin Päivähoidon edelleen kehittäminen vastaamaan perheiden muuttuvia tarpeita Varmistetaan riittävä henkilöstöresursointi erityispäivähoitoon. Selvitettään yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. tarvittavat 2004 KOULUTUS Esiopetuksen piiriin 100 % ikäluokasta. Esiopetuksesta tiedottaminen vanhemmille. Seurakunnan kanssa sovitaan 6-vuotiaiden osalta toiminnan järjestämisestä riittävä resurssi Opetus järjestetään oppilaslähtöisesti Opetussuunnitelmat pidetään ajantasalla. Kun perusopetuksen kaupunginhallitus/val tuusto tarvittaessa 18

19 oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan, koulun toiminnan jatkuminen tulee viedä kunnan luottamuselinten käsittelyyn. Pyrkimyksenä kehittää kouluverkkoa niin, että kaikki koulut ovat vähintään kolmiopettajaisia Kuntien välinen yhteistyö Selkeät työnjaolliset sopimukset. Yhteistyötä lisätään erityisopetuksessa, täydennyskoulutuksessa, oppilashuoltotyössä ja opetusjärjes-telyissä kaupunginhallitus/val tuusto seudullinen koulutusjaosto SOSIAALISET SUHTEET Yhteisöllinen tukiverkosto laajenee koskemaan myös Laitilaan muuttaneita Kylätoimikunnat ja kaupunki ottavat paikkakunnalle muuttaneisiin perheisiin yhteyttä. Kaupungilla on tervetuloapaketti muuttaneille (paketissa munien lisäksi tietoa paikkakunnan palveluista). kaupunginhallitus 2005 Lasten ja nuorten keskinäistä suvaitsevuutta lisätään Suvaitsevaisuuskasvatuksen lisääminen päivähoidosta kouluun. Nettikahvila Nuorisotalon yhteyteen. Järjestetään ja tuetaan nuorten yhteisiä tilaisuuksia, joissa nuoret voivat tavata toisiaan. nuorisotoimi n. kolmen tietokoneen hankintakustannukset 2005 TERVEYS Lastenneuvolan, perheneuvolan, päivähoidon, esiopetuksen Käynnistetään uusien vanhempien vauvatuki terveyskeskus/lasten neuvola projektirahaa

20 ja peruskoulun lasten terveyttä edistävää roolia kehitetään yhteistyössä vanhempien kanssa. Terveyskasvatuksen opetussuunnitelma pidetään ajantasalla ja sitä toteutetaan Lapselle selvä elämä- projektia jatketaan kouluilla MLL /tukioppilaat TURVALLISUUS Koulukiusaamisen lopettaminen Koulun henkilökunta ja oppilaat ilmoittavat heti kiusaamistapauksesta opettajalle tai rehtorille ja kiusaamiseen puututaan välittömästi (koulutoimella on puuttumismalli kiusaamiseen). Vapaa-ajan turvallisuuden tukeminen Nuorisopoliisi näkyvästi katukuvaan Kaikki nuorten tilaisuudet päihteettömiksi (tarvittaessa varmistetaan alkometrillä). Iltapäivätoiminnan (mm. kerhot) järjestäminen 3-9 luokkalaisille. poliisi nuorisotoimi järjestöt järjestöt, nuorisotoimen koordinoimana tarvittava lisäresurssi 2006 ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN Osallisuuden kasvattaminen (lapsi voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin) Osallistavien menetelmien kehittäminen päivähoidossa ja koulussa (esim. päivähoitolasten tutustumiskäynnit palvelusektoreihin) Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan jatkaminen ja edelleen kehittäminen yhdistykset ja järjestöt Lapsen ja nuoren kuuleminen Kuulemismenettelyn kehittäminen 20

21 päivähoidossa, koulussa ja vapaa-aikatoimessa (nuorisohallitus) vapaa-aikatoimi kaupunginhallitus Lasten kulttuurin kehittäminen Kirjastoautotoiminnan turvaaminen ja kirjaston uusien toimitilojen rakentaminen Omin käsin tekemisen lisääminen erilaisten tapahtumien ja ohjatun toiminnan avulla kulttuuritoimi kulttuuritoimi kansalaisopisto rakentamiskustannukset Lapsuuden säilyttäminen Lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä kulttuurin huomioiminen palveluissa lapsuuden tukeminen ja mahdollistaminen vanhemmuuden tuen kautta terveystoimi Nuorten työllistymisen tukeminen osana yrittäjyyskasvatusta Nuorisoverstas- ja pajakoulutoiminnan mahdollistaminen sekä yrittäjien tukeminen nuorten kesätyöllistymisessä, kaupungin kesätyöpaikkojen tarjoaminen. kaupunginhallitus jonkin verran lisäresursseja LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Luonnon ja paikallishistorian hyödyntäminen opetuksessa ja virkistyskäytössä ja sen kunnioittaminen Metsä-Mörri koulutus Luontoretkeilyä päivähoidossa ja koulussa Paikallishistoriaan tutustuminen Arkeologiakeskus Untamalan ja museoiden avulla resursit Asianmukaiset tilat päivähoitoon, koulutoimeen ja nuorisotoimeen Kappelimäen ja Pohjoiskulman koulurakennusten peruskorjaus Päiväkotitilojen saneeraus/uudis- tekninen toimi tekninen toimi saneeraus- ja investointimäärä rahojen varaa- vv v

22 rakennus Nuorisotilojen parantaminen tekninen toimi minen budjettiin v Yleiskaavassa otetaan huomioon lapset ja nuoret Lasten ja nuorten tarpeiden huomioiminen kaavoituksessa ja osallistuminen kaavoitukseen tekninen toimi Liikenneturvallisuuden kehittäminen Koulukeskuksen liikennejärjestelyt toimiviksi ja turvallisiksi Kodjalan ja Untamalan kevyenliikenteen väylät koulujen läheisyyteen. tekninen toimi tekninen toimi määrärahat varattu talousarvioon mennessä Omaehtoinen vastuu ympäristöstä Poimi roska päivässä ajatuksen saaminen käytäntöön lasten ja nuorten elämässä. nuorisotoimi Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Yhteistyön parantaminen Yhteisten koulutushankkeiden järjestäminen. Lastensuojelutyöryhmän hyödyntäminen yhteistyökuvioissa; ryhmän laajentuminen tarvittaessa myös järjestöihin, yksittäisten asiakasasioiden lisäksi ryhmä toimii myös ennaltaehkäisevien palveluiden koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja resurssien varmentaminen Koulujen ja oppilaitosten, sosiaalija terveydenhuollon, kunnan liikunta- ja nuorisotoimen sekä liikuntatoimi 22

23 järjestöjen yhteistoimintaa lisätään koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi ja terveyden lisäämiseksi. Yhteistoiminnalla pyritään lisäämään elämänhallinta- ja terveystietoutta sekä vaikuttamaan liikuntatottumuksiin Perhetyön resurssien riittävyyden varmistaminen ja koulupsykologin palkkaaminen Syrjäytymisuhassa olevien lasten ja lapsiperheiden auttaminen ensisijaisesti taloudellisen tuen ja psykososiaalisten palvelujen avulla Nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen perustaminen Nettikahvilan yhteyteen nuorisotalolle nuorisotoimi terveystoimi liikuntatoimi nuorisotoimi terveystoimi nuorisotoimi resurssien turvaaminen koulupsykologin palkkakustannukset riittävät projektiraha Päihteiden käytön vähentäminen. Kehitetään yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kunnassa eri viranomaisten, järjestöjen, koulujen, elinkeinoelämän, vanhempien ja nuorten itsensä kanssa tupakoinnin, alkoholin käytön ja huumekokeilujen vähentämiseksi liikuntatoimi nuorisotoimi terveystoimi yrittäjät järjestöt seurakunta vanhempainyhdistykset 23

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon yksikkö Kehittämispäällikkö Merja Haapakorva-Kallio, p. 040 142 6919 Sähköposti: etunimi.sukunimi@lpshp.fi 3.6.2015 1 Alueellisen Hyte-työn painotukset

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt

Thesis-kilpailun opinnäytetyöt OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö 2005 1 Thesis-kilpailun opinnäytetyöt Lea Rissanen yliopettaja, TtT 9.6.2005 Sosiaali-, terveys ja liikunta sekä humanistisen ja kasvatusalan opinnäytetyöt 2 Suomessa

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen I työpaja Työpaja Aika: tiistai 5.4.2016 kello 13.00-16.00 Paikka: HAMK, Forssan toimipiste, Maisemasali,

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi

Alueelliset nuorisotyöpäivät Monialainen yhteistyö - opetustoimi Alueelliset nuorisotyöpäivät 17.2.2016 Monialainen yhteistyö - opetustoimi 17.2.2016 1 Monialainen yhteistyö opetustoimen näkökulmasta 1) TURVALLISUUS Ulkoinen turvallisuus Oppilaitoksen puitteet Sitoutuminen

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat?

Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Lasten hyvinvoinnin nykytila ja haasteet Miten lapset voivat? Maria Kaisa Aula Lapsuuden tutkijoiden ja päättäjien kohtaaminen eduskunnassa 17.10.2007 1 Lapsiasiavaltuutetun tehtävät 1) Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mahdollisuudet lihavuuden ehkäisyssä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen esija perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa. Opetusneuvos Marjaana Manninen,

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi

Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi Mitä pidetään tärkeänä? Oppimisen monet tavat ja oppilaan hyvinvointi Koulun toimintakulttuurin avainsanat: Yhteisöllisyys, osallisuus ja kuulluksi tuleminen Uuden lain keskeiset tavoitteet: Edistetään

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.

Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely. Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11. Monilukutaito kärkihankkeena kehittämisohjelman esittely Media mahdollisuuksien maailma varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä, 1.11.2016 Varkaus 1 Monilukutaito Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät Sivistystoimiala 18.5. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA

TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA TERVEYDEN EDISTÄMINEN - PUHEISTA TEKOIHIN LIIKKUMALLA Kevätpäivän tasaus Kajaani 21.3.2011 Juha Rehula Puheenjohtaja, Kuntoliikuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeri Suomen Kuntoliikuntaliitto ry 1 Tulevaisuuden

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin

Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1. Muutokset peruskoulun yläluokilla ja. ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely 1 Kouluterveyskysely 2008 Muutokset peruskoulun yläluokilla ja lukiossa 2000-2008 sekä vertailu ammattiin opiskeleviin Tiedosta hyvinvointia Kouluterveyskysely

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki

Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta. Maria Kaisa Aula Helsinki Lapsiasiavaltuutetun näkökulma perusopetuksen tulevaisuudesta Maria Kaisa Aula 18.2.2010 Helsinki 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja koulu Kaikki lapset ovat samanarvoisia Julkisen vallan päätöksissä

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu

OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi Mukkulan peruskoulu OPPILASHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Lukuvuosi 2011-2012 Mukkulan peruskoulu 1. OPPILASHUOLLON TOIMINTA-AJATUS Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot