LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA"

Transkriptio

1 LASTEN LAITILA LAITILAN LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA

2 Ohjelman laativat: Helinä Huttunen rehtori Matti Nurminen sivistystoimenjohtaja Sari Rantanen sosiaalijohtaja Ohjelman valmisteluun osallistuivat: Markku Mäki kaupunginsihteeri, työryhmän pj Birgitta Alsila nuorisotoimen edustaja Sari Hyytiä terveystoimen edustaja Ulla-Maija Koivusalo Laitilan srk:n edustaja Merja Suominen Laitilan Nuorisoverstaan edustaja Annika Mattila koulutoimen edustaja Heikki Peltola Laitilan Jyskeen edustaja Mirkku Perkkola Laitilan srk:n edustaja Anu Soini MLL:n paikallisyhdistyksen edustaja Outi Tapani sosiaalitoimen edustaja Jari Uusitalo Laitilan 4 H-yhdistyksen edustaja 2

3 LASTEN LAITILA - LAPSIPOLIITTINEN OHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten elämän hyvät asiat ja niiden edistäminen 2.1. Koti ja vanhemmuus 2.2. Päivähoito 2.3. Koulutus 2.4. Sosiaaliset suhteet 2.5. Terveys 2.6. Turvallisuus 2.7. Itsensä toteuttaminen 2.8. Luonto ja rakennettu ympäristö 3. Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen 4. Vaikeissa olosuhteissa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteiden parantaminen 5. Ohjelman toteuttaminen ja seuranta Liitteet 1. Yhteenveto toimenpiteistä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 2. Nelikenttäanalyysi (SWOT) 3. Väestökehitys; syntyvyys, ikäjakauma, lapsiperheiden osuus 4. Kouluterveystutkimuksen 2003 tulokset 3

4 1. JOHDANTO Se on rakennustarvikepakkaus Jonka päällä on teksti: R A K K A U S! Tästä sinutkin, lapseni tehtiin, siitä miljoonat lapset on valmistettu, siitä kaikki kaunis on rakennettu, siitä onni on koteihin asennettu, sen avulla paha on karkoitettu. Lapsipoliittinen ohjelma "Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta" hyväksyttiin Suomen Kuntaliiton hallituksessa tammikuussa Tämä kannanotto suuntaa liiton lapsipoliittista toimintaa vuoteen Ohjelman tarkoituksena on edistää lapsipolitiikkaa paikallisesti ja valtakunnallisesti sekä kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntaliitto suosittaa jäsenyhteisöjään käynnistämään paikallisiin tarpeisiin sopivilla tavoilla lapsipoliittisen ohjelman laadintatyön sekä käytännön kehittämisprojekteja. Lisäksi Kuntaliitto tukee kuntien lapsipolitiikkatyötä järjestämällä aiheeseen liittyvää koulutusta, tuottamalla materiaalia ja rakentamalla uusia tiedonvaihdon kanavia. Laitilassa on vuoden 2003 talousarvion tavoitteissa edellytetty yhteistyötoimenpideohjelman laatimista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaupungin visiona on mm. olla ihanteellinen kotipaikka perheelle asumisen, viihtymisen ja elinolosuhteiden kannalta. Päämääränä on, että Laitila on lapsiperheiden haluttu asuinpaikka, jossa täällä asuvat ja tänne muuttoa suunnittelevat saavat hyvän palvelun ja lapset ja nuoret ovat kokonaisvaltaisen huomion ja vuorovaikutuksen piirissä. Lapsi- ja perhepoliittisen ohjelman laatiminen on strategia toimenpiteiksi perheiden viihtymisen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseksi Laitilassa. Ohjelma laaditaan alle 18-vuotiaita kuntalaisia varten. 4

5 Työryhmä perustettiin valmistelemaan lapsipoliittista ohjelmaa Työryhmään kuuluvat edustajat kaupunginhallituksesta, koulutoimesta, sosiaalitoimesta, terveystoimesta, vapaaaikatoimesta ja järjestöistä. Työryhmä on kutsunut kokouksiinsa edustajat Laitilan seurakunnasta, Laitilan Jyskeestä, 4 H-yhdistyksestä, Laitilan Nuorisoverstaalta, MLL:n paikallisyhdistyksestä, Vakka-Suomen Musiikkiopistosta ja partiolippukunnista sekä muita asiantuntijoita tarvittaessa, minkä lisäksi ohjelmasta pyydetään lausunnot em. tahoilta. Kuntaliiton ohjelmassa otettiin esille kolme YK:n yleissopimuksen Lapsen Oikeuksien periaatetta, joihin myös kunnallisten ohjelmien tulisi nojautua: - osallisuus eli lapsen huomioonottaminen ja osallistumisen mahdollistaminen kunnallisessa päätöksenteossa - turvallisuus eli fyysisesti ja psyykkisesti turvallisen lapsuuden takaaminen kaikille lapsille - voimavara eli huolehtiminen siitä, että kaikilla lapsilla on henkisiä ja fyysisiä voimavaroja elämäänsä varten. Ohjelmatyö käynnistyi lasten ja nuorten hyvinvoinnin osatekijöitä kartoittavalla nelikenttäanalyysillä, mikä tehtiin (liite 2). Vakka-Suomessa käynnistyi keväällä 2002 myös alueellisen hyvinvointipoliittisen ohjelman laadinta. Alueellinen hyvinvointiohjelma keskittyy myös lapsiperheiden hyvinvointiin. Ohjelman tekemisestä vastaa Vakka-Suomen sosiaalijaosto. Laitilan lapsipoliittinen ohjelma rakentuu kolmeen osa-alueeseen, joissa tarkastellaan lasten ja nuorten hyvinvointia eri näkökulmista. Osa-alueet ovat: lasten ja nuorten hyvinvoinnin tekijät, riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen ja vaikeissa olosuhteissa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteiden parantaminen. Osaalueet vastaavat alueellisen hyvinvointiohjelman osa-alueita. 2. LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄN HYVÄT ASIAT JA NIIDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten elämässä Laitilassa on moni asia kunnossa; harrastusmahdollisuuksia on paljon, peruspalvelut ovat kunnossa ja kasvuympäristönä on viihtyisä maaseutumainen ympäristö. 5

6 Hyvinvointi koostuu eri osatekijöistä, tässä käsitellään niistä, kotia ja vanhemmuutta, päivähoitoa, koulutusta, sosiaalisia suhteita, terveyttä, turvallisuutta, itsensä toteuttamista sekä luontoa ja rakennettua ympäristöä. Tavoitetilana on, että olemassa olevat hyvät asiat säilytetään ja niitä edelleen kehitetään KOTI JA VANHEMMUUS Lapsella on oikeus vanhempiinsa ja vanhempien tärkein tehtävä on taata lapsilleen kasvurauha. Vanhempia tukee tässä kasvatustehtävässä eri tahot: seurakunta, kaupungin omat peruspalvelut, terveydenhuolto ja järjestöt, isovanhemmat ja muu suku. Tavoitteet: 1. Vanhemmuuden tukeminen 2. Yhteisöllinen kasvattaminen Toimenpiteet: 1. a) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. b) Perheiden työllisyyden ja toimeentulon turvaaminen. c) Perhekahvilatoiminnan ja avoimen päiväkotitoiminnan järjestäminen tarjoamaan vanhemmille vertaisryhmiä. d) Varvas-hankkeen (varhainen vastuunotto) käynnistäminen ja toiminnan jatkaminen hankkeen loputtua e) Kansalaisopisto järjestää kasvatusaiheisia koulutustilaisuuksia ja eri tahot julkaisevat lehtijuttuja kasvatuksesta. f) Lapsiperheiden kotipalvelu. 2. a) Yhteisten pelisääntöjen luominen (ns. Laukaan malli) ja niihin sitoutuminen kaikilla toimintatasoilla. b) Liikuntajärjestöjen ja muiden harrastusten vetäjien kouluttaminen yhteisten reilujen pelisääntöjen toteuttajiksi PÄIVÄHOITO Päivähoitotoiminta perustuu lakiin ja asetukseen lasten päivähoidosta 1973 / 36 Päivähoidon tehtäväalue on oleellinen osa lapsipoliittista ohjelmaa. Onnistunut päivähoito kattaa pedagogisen tehtävän, mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin ja opiskelun sekä tukee 6

7 heitä kotien kasvatustehtävässä. Päivähoidolla on myös merkittävä ennaltaehkäisevä tehtävä lastensuojelutyössä. Laitilan kunnallinen päivähoito järjestetään perhepäivähoidossa, Pähkinäpensaan päiväkodissa ja ryhmäperhepäivähoitona Laineen talolla. Lisäksi Laitilassa on kaksi yksityistä perhepäivähoitajaa. Kunnallista perhepäivähoitoa toteuttaa 37 perhepäivähoitajaa, 83- paikkainen Pähkinäpensaan päiväkoti ja ryhmäperhepäiväkoti Laineen talo, johon on keskitetty vuoro-, ilta- ja viikonloppuhoito. Päivähoito on kokonaisvaltaista varhaiskasvatusta. Päivähoidossa toteutuvat sekä lapsen hoidolliset, kasvatukselliset että esiopetukselliset näkökulmat. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitsevat lapset ohjataan pääsääntöisesti päiväkotiin, jossa toimii integroitu pienryhmä ja lapsella on mahdollisuus saada erityislastentarhanopettajan palveluja. Elinikäisen oppimisen ja laatutyön kehittämisen tueksi päivähoidossa aletaan laatia varhaiskasvatussuunnitelmaa, joka on tavoitteellinen ja jatkuvasti elävä, muuttuva ohjekirja päivähoidon asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle Tavoitteet 1. Päivähoidon monimuotoisuuden säilyttäminen 2. Päivähoitomahdollisuuksien lisääminen kylissä, mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan 3. Päivähoidon edelleen kehittäminen vastaamaan perheiden muuttuvia tarpeita Toimenpiteet: 1. Kehitetään ja ylläpidetään perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa tasapuolisesti. 2. Kartoitetaan päivähoidon tarve haja-asutusalueilla. Samalla selvitetään perhepäivähoitajien valmius työn muutoksiin. 3. Varmistetaan riittävä henkilöstöresursointi erityispäivähoitoon. Selvitettävä yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. 7

8 2.3. KOULUTUS Koulutus ja sen tuottamiseen rakennetut järjestelmät nähdään nykyisin tulevaisuutta luovina mahdollisuuksina. Koulutuksen tärkeä asema selviytymisen takaajana ja toisaalta teknologian kehittymisen ennalta-arvaamattomuus ja kiihtyvä nopeus korostavat elinikäisen oppimisen merkitystä. Siten lapsuus- ja nuoruusiän koulutusvaiheessa korostuu oppimaan oppimisen valmiuksien antaminen ja perustan rakentaminen työelämässä tapahtuvalle oppimiselle ja myöhemmille koulutuksille. Laitilassa on yhdeksän 1-6 luokkien koulua ja yksi 7-9 luokkien koulu sekä yksi erityiskoulu ja lukio, Vakka-Suomen musiikkiopisto, Innova, kansalaisopisto, Aura-Instituutti (kehitysvammaisten opetus). Esiopetusta antaa sosiaali- ja koulutoimi. Hallinnollisesti koulutoimi vastaa esiopetuksesta. Pieniä kyläkouluja on siis melko paljon. Tämä mahdollistaa mm. jossain määrin erityisoppilaiden integroinnin. Erityiskoulussa annetaan mukautettua ja dysfasiaopetusta. Harjaantumisopetuksesta on sopimus Uudenkaupungin kaupungin kanssa. Muu erityisopetus hoidetaan integroinnin ja laaja-alaisten erityisopettajien avulla. Tavoitteet: 1. Esiopetuksen piiriin 100 % ikäluokasta. 2. Opetus järjestetään oppilaslähtöisesti 3. Kuntien välinen yhteistyö Toimenpiteet: 1. Esiopetuksesta tiedottaminen vanhemmille. Seurakunnan kanssa sovitaan 6-vuotiaiden osalta toiminnan järjestämisestä. 2. a) Opetussuunnitelmat pidetään ajan tasalla. b) Kun perusopetuksen oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan, koulun toiminnan jatkuminen tulee viedä kunnan luottamuselinten käsittelyyn. Pyrkimyksenä on kehittää kouluverkkoa niin, että kaikki koulut ovat vähintään kolmiopettajaisia. 3. Selkeät työnjaolliset sopimukset. Yhteistyötä lisätään erityisopetuksessa, henkilöstön täydennyskoulutuksessa, oppilashuoltotyössä ja opetusjärjestelyissä. 8

9 2.4. SOSIAALISET SUHTEET Lapselle ja nuorelle on tärkeää kasvaa välittävässä yhteisössä. Ihmissuhdeverkosto luo psyykkistä hyvinvointia. Laitilassa on paljon syntyperäisiä laitilalaisia, joilla tämä verkosto on vahva. Sosiaalisten suhteiden rakentumista tukevia toimintoja ovat mm. erilaiset harrastukset, nuorisotyö, tukioppilastoiminta ja oppilashuoltotyö. Tietenkin myös peruspalvelut (koulu, päivähoito) tukevat ystävyyssuhteiden luomista. Tavoitteet: 1. Yhteisöllinen tukiverkosto laajenee koskemaan myös Laitilaan muuttaneita 2. Lasten ja nuorten keskinäistä suvaitsevuutta lisätään. Toimenpiteet: 1. Kyläyhdistykset ja vastaavat sekä kaupunki ottavat paikkakunnalle muuttaneisiin perheisiin yhteyttä. Kaupungilla on tervetuloa -paketti muuttaneille (paketissa munien lisäksi tietoa paikkakunnan palveluista). 2 a) Suvaitsevaisuuskasvatuksen lisääminen päivähoidosta kouluun. b) Nettikahvila Nuorisotalon yhteyteen. Järjestetään ja tuetaan nuorten yhteisiä tilaisuuksia, joissa nuoret voivat tavata toisiaan TERVEYS Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaiset keskeiset tavoitteet lasten ja nuorten terveyden edistämiseksi vuoteen 2015 ovat: - Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi. - Nuorten tupakointi vähenee siten, että vuotiaista alle 15 % tupakoi, nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään hoitamaan asiantuntevasti. Suomalaisten pienten lasten terveydentila on kansainvälisissä vertailuissa käytetyn mittarin, imeväiskuolleisuuden, perusteella erittäin hyvä. Väestöryhmien väliset terveyserot alkavat kuitenkin 9

10 kehittyä jo lapsuudessa, koska osa lapsista joutuu kehittymään huonommissa elinolosuhteissa ja kasvuympäristössä. Tässä suhteessa päivähoidon ja koulun merkitys lapsen kehitykselle on erittäin suuri. Lasten terveyden uhkina ovat myös turvattomuuteen liittyvät oireet ja sairaudet, kuten mielenterveysongelmat ja sosiaalisen kehityksen häiriintyminen. Sosiaalisen ympäristön suuret muutokset, tiedotusvälineiden vaikutus ja yhteiskunnassa korostuva kilpailu vaikuttavat lasten psykososiaalisen pahoinvoinnin lisääntymiseen. Tavoitteet: 1. Lastenneuvolan, perheneuvolan, päivähoidon, esiopetuksen ja peruskoulun lasten terveyttä edistävää roolia kehitetään yhteistyössä vanhempien kanssa Toimenpiteet: 1. a) Käynnistetään uusien vanhempien vauvatuki. b) Terveyskasvatuksen opetussuunnitelma pidetään ajan tasalla ja sitä toteutetaan TURVALLISUUS Turvallisuuden tunne koostuu monesta eri tekijästä: ihmisten keskinäisestä huolenpidosta ja tiedosta, että epäkohtiin puututaan välittömästi ja apua saa, kun sitä tarvitsee. Laitilassa lasten ja nuorten turvallisuuden kokemuksia ei ole tutkittu, mutta toisaalta päivähoidon, koulutoimen tai vapaa-aikatoimen kautta ei turvattomuuden kokemuksia ole tullut yleisesti esille. Tavoitteet: 1. Koulukiusaamisen lopettaminen 2. Vapaa-ajan turvallisuuden tukeminen 10

11 Toimenpiteet: 1. Koulun henkilökunta ja oppilaat ilmoittavat heti kiusaamistapauksesta opettajalle tai rehtorille ja kiusaamiseen puututaan välittömästi (koulutoimella on puuttumismalli kiusaamiseen). 2. a) Nuorisopoliisi näkyväksi katukuvaan. b) Kaikki nuorten tilaisuudet pidetään päihteettöminä (tarvittaessa varmistetaan alkometrillä). c) Iltapäivätoiminnan (mm. kerhojen) järjestäminen 3-9 luokkalaisille 2.7. ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN Itsensä toteuttaminen mahdollistuu lapsella ja nuorella perheessä, vapaa-ajalla, koulussa ja päivähoidossa. Nuorilla myös kesätyöt ovat tärkeä hyvinvointia luova tekijä. Itsensä toteuttaminen on tarpeiden hierarkian yläpäässä. Perusasiat pitää olla kunnossa, että ihminen voi viettää mielekästä aikaa haluamallaan tavalla. Tällaisia mahdollistajia ovat esimerkiksi hyvät sosiaaliset suhteet, terveys, turvallinen ja terveellinen ympäristö sekä vanhempien ja muiden aikuisten tuki lapselle tai nuorelle. Myös toimeentuloturvan pitää olla sellainen, ettei jokapäiväisen leivän saaminen ole ongelma. Laitilassa lapsilla ja nuorilla on paljon erilaisia itsensä toteuttamisen areenoita kulttuurin ja urheilun parissa. Toimintaa järjestää kunta (tärkeinä toimijoina kirjasto, kansalaisopisto, musiikkiopisto), seurakunta ja järjestöt, joita ovat esimerkiksi MLL, partio, 4H, VPK, Jyske. Lapsella pitää olla mahdollisuus toimia aktiivisena osallistuvana kuntalaisena ja toteuttaa omaa erityislaatuisuuttaan. Osallisuus ja kuulluksi tuleminen luo sosiaalisia valmiuksia. Lapsen näkemysten arvostus luo pohjan itsetunnon kasvulle. Tavoitteet: 1. Osallisuuden kasvattaminen (lapsi voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin) 2. Lapsen ja nuoren kuuleminen 3. Lasten kulttuurin kehittämien 4. Lapsuuden säilyttäminen 5. Nuorten työllistymisen tukeminen osana yrittäjyyskasvatusta. 11

12 Toimenpiteet: 1. Osallistavien menetelmien kehittäminen päivähoidossa ja koulussa (esim. päivähoitolasten tutustumiskäynnit palvelusektoreihin). 2. Kuulemismenettelyn kehittäminen päivähoidossa, koulussa ja vapaa-aikatoimessa (mm. nuorisohallitus). 3. a) Kirjastoautotoiminnan turvaaminen ja uusien toimitilojen rakentaminen kirjastolle. b) Omin käsin tekemisen lisääminen erilaisten tapahtumien ja ohjatun toiminnan avulla 4. Lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä kulttuurin huomioiminen palveluissa lapsuuden tukeminen ja mahdollistaminen vanhemmuuden tuen kautta. 5. Nuorisoverstas- ja pajakoulutoiminnan mahdollistaminen, yrittäjien tukeminen nuorten kesätyöllistymisessä kaupungin toimesta, kaupungin kesätyöpaikkojen tarjoaminen LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Laitila on viihtyisä ja lapsiperheille sopiva maaseutumainen kaupunki, jossa on hyviä puolia kummastakin. Luonto on puhdas, ei ole saastuttavaa teollisuutta ja juomavetenä on pohjavesi. Metsiä, järviä ja soita voi hyödyntää niin leikki- ja virkistys- kuin opetuspaikkoina. Keskustan viihtyvyyttä ja turvallisuutta on parannettu huomattavasti viime vuosina. Kevyenliikenteenväylät, nopeusrajoitukset ja hidastimet on tehty turvaamaan lastenkin liikkumista. Koulurakennukset sekä tilat ja varusteet niissä ovat pääsääntöisesti asianmukaiset. Päiväkoti, nuorisotilat ja osa kouluista tarvitsevat peruskorjausta tai uudisrakentamista. Tavoitteet: 1. Luonnon ja paikallishistorian hyödyntäminen opetuksessa ja virkistyskäytössä ja sen kunnioittaminen 2. Asianmukaiset tilat päivähoitoon, koulutoimeen ja nuorisotoimeen 3. Yleiskaavassa otetaan huomioon lapset ja nuoret 4. Liikenneturvallisuuden kehittäminen 5. Omaehtoinen vastuu ympäristöstä 12

13 Toimenpiteet: 1. a) Metsä-Mörri koulutus b) Luontoretkeilyä päivähoidossa ja koulussa c) Paikallishistoriaan tutustuminen Arkeologiakeskus Untamalan ja museoiden avulla 2. a) Kappelimäen ja Pohjoiskulman koulurakennusten peruskorjaus b) Päiväkotitilojen saneeraus/uudisrakennus c) Nuorisotilojen parantaminen 3. Lasten ja nuorten tarpeiden huomioiminen kaavoituksessa ja osallistuminen kaavoitukseen 4. a) Koulukeskuksen liikennejärjestelyt toimiviksi ja turvallisiksi b) Kodjalan ja Untamalan kevyenliikenteen väylät koulujen läheisyyteen. 5. Poimi roska päivässä ajatuksen saaminen käytäntöön lasten ja nuorten toiminnassa. 3. LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄN RISKITEKIJÖIDEN ENNALTAEHKÄISEMINEN Laitilassa on hyvinvoivien lasten ja nuorten lisäksi myös lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erilaisia ennaltaehkäiseviä ja kuntouttavia palveluita. Seuraavassa on joitakin indikaattoreita, jotka kuvaavat näitä lapsia ja nuoria: - lastensuojelun avohuollon tukitoimet Laitilan sosiaalitoimessa; v alle 10 lasta v lasta v lasta Laitilassa vuonna 2003 tehdystä kouluterveystutkimuksesta (liite 4): - sosiaalinen elämä/ystävyys - vanhemmuuteen liittyvät: - vanhemmuuden puute - eivät tiedä viikonlopun viettopaikkaa - tupakointi/päihteet - opiskeluvaikeudet - ei saa apua kouluvaikeuksiin koulusta tai kotoa - lintsaus - koulukiusaaminen - toistuvia käyntejä kouluterveydenhoitajan luona - huumekokeilut - keskivaikea tai vaikea masentuneisuus. 13

14 Laitilan palvelurakenne näissä ennaltaehkäisevissä ja kuntouttavissa palveluissa on hyvä. Tällaisia palveluita ovat mm; sosiaalitoimessa perhetyö, lastensuojelutyö, erityislastentarhanopettajan palvelut ja sivistystoimessa kuraattoripalvelut, erityisnuorisotyöntekijä, erityisopetus, huumetyöryhmä sekä terveydenhuollossa perheneuvola, kouluterveydenhoito. Myös seurakunta ja järjestöistä mm. MLL tekevät ennaltaehkäisevää työtä. Laitilassa myös Nuorisoverstas toimii työllistäjänä ja nuorten elämän tukijana. Tavoitteet: 1. Yhteistyön parantaminen 2. Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kehittäminen ja resurssien turvaaminen 3. Päihteiden käytön vähentäminen. Toimenpiteet: 1. a) Yhteiset koulutushankkeet. Lastensuojelutyöryhmän hyödyntäminen yhteistyökuvioissa; ryhmän laajentuminen tarvittaessa myös järjestöihin, yksittäisten asiakasasioiden lisäksi ryhmä toimii myös ennaltaehkäisevien palveluiden koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä. b) Koulujen ja oppilaitosten, sosiaali- ja terveydenhuollon, kunnan liikunta- ja nuorisotoimen sekä järjestöjen yhteistoimintaa lisätään koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi ja terveyden lisäämiseksi. Yhteistoiminnalla pyritään lisäämään elämänhallinta- ja terveystietoutta sekä vaikuttamaan liikuntatottumuksiin. 2. a) Perhetyön resurssien lisääminen ja koulupsykologin palkkaaminen. b) Syrjäytymisuhassa olevia lapsia ja lapsiperheitä autetaan ensisijaisesti taloudellisen tuen ja psykososiaalisten palvelujen avulla. c) Nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen perustaminen Nettikahvilan yhteyteen nuorisotalolle 3. Kehitetään yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kunnassa eri viranomaisten, järjestöjen, koulujen, elinkeinoelämän, vanhempien ja nuorten itsensä kanssa alkoholin käytön ja huumekokeilujen vähentämiseksi. 14

15 4. VAIKEISSA OLOSUHTEISSA OLEVIEN LASTEN JA NUORTEN ELÄMÄNTILANTEIDEN PARANTAMINEN Indikaattorit: - sijoitetut lapset; v lapsi v lasta v lasta - koulusijoitukset; lv lasta lv lasta Laitilassa lastensuojelun tarve on viime vuosina kasvanut ja samoin kodin ulkopuoliset sijoitukset ovat lisääntyneet. Tavoitteet: 1. Lasten ja nuorten psykiatristen ja päihdehuollon palveluiden saatavuuden parantaminen alueyhteistyön avulla. 2. Erityisjärjestelyjä vaativien lasten koulupaikkojen riittävä resursointi oppilaan tarpeista lähtien. 3. Lastensuojelutyön osaamisen kehittäminen ja muu resursointi. 4. Lasten ja nuorten tekemiin rikoksiin puuttuminen välittömästi. Toimenpiteet: 1. Perheneuvolatoiminnan takaaminen paikallisesti ja alueellisesti. Riittävä resursointi huume- ja päihderiippuvaisten nuorten (alle 18-vuotiaiden) laitoskuntoutukseen. 2. a) Yhteistyössä naapurikuntien kanssa vastavuoroisesti järjestetään opiskelupaikka lapsen tarpeista lähtien mm. koulukotisijoitukset b) Tietoa opiskelumahdollisuuksista lisätään kaikille yhteistyötahoille 3. a) Lastensuojelutyöryhmä on suunnitellun säännöllisen koulutuksen piirissä ja saa tarvittaessa työnohjausta b) Alueellinen erityislastensuojelutyöntekijän toimen jatkuminen varmistetaan projektin päättyessä 4. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen alueellisesti 5. a) Lasten- ja nuorten tekemien rikosten sovittelu. b) Nuorisopoliisitoiminta vakituiseksi ja näkyväksi sekä yhteistyö kuntien hallintokuntiin säännölliseksi 15

16 6. OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA Lapsipoliittisen ohjelman liitteenä on esitys tavoitteista ja toimenpiteistä, joita esitetään toteutettavaksi lapsiystävällisemmän Laitilan kehittämiseksi. Esitys on taulukkomuodossa ( liite 1). Taulukossa on myös esitetty vastuulliset tahot ohjelman toteuttajiksi sekä aikataulutus. Ohjelman toteutumista seurataan kerran valtuustokaudessa, jokaisen valtuustokauden alussa. Ohjelman päivittää koulu- ja sosiaalitoimi yhteistyössä vuosittain. Päivitys viedään koulutuslautakuntaan hyväksyttäväksi. 16

17 LAITILAN LAPSIPOLIITTISEN TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEKSI LAITILASSA LIITE 1 Lasten ja nuorten elämän hyvät asiat ja niiden edistäminen TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHOT/ YHTEISTYÖTAHOT KOTI JA VANHEMMUUS RESURSSIT AIKATAULU Vanhemmuuden tukeminen Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja kehittäminen Perheiden työllisyyden ja toimeentulon turvaaminen Perhekahvilatoimintaa ja avoimen päiväkotitoiminnan järjestäminen tarjoamaan vanhemmille vertaisryhmiä Varvas-hankeen (varhainen puuttuminen) käynnistäminen ja toiminnan jatkaminen hankkeen loputtua Kansalaisopisto järjestää kasvatusaiheisia koulutustilaisuuksia ja eri tahot julkaisevat lehtijuttuja kasvatuksesta Lapsiperheiden kotipalvelu elinkeinotoimi MLL seurakunta hankevastaava kansalaisopisto terveystoimi MLL/sosiaalitoimi tarvittava lisäresurssi riittävä resurssi tilat yhden henkilön palkkakustannukset/projektira hoitus projektirahoitus tarvittava lisäresurssi Yhteisöllinen kasvattaminen Yhteisten pelisääntöjen luominen (ns. Laukaan malli) ja niihin sitoutuminen kaikilla toimintatasoilla. vanhempainyhdistyk set 17

18 Liikuntajärjestöjen ja muiden harrastusten vetäjien kouluttaminen yhteisten reilujen pelisääntöjen toteuttajiksi liikuntatoimi PÄIVÄHOITO Päivähoidon monimuotoisuuden säilyttäminen Kehitetään ja ylläpidetään perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja päiväkotihoitoa tasapuolisesti Päivähoitomahdollisuuksien lisääminen kylissä, mahdollisuuksien mukaan yhdistettynä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan Kartoitetaan päivähoidon tarve haja-asutusalueilla. Samalla selvitetään perhepäivähoitajien valmius työn muutoksiin Päivähoidon edelleen kehittäminen vastaamaan perheiden muuttuvia tarpeita Varmistetaan riittävä henkilöstöresursointi erityispäivähoitoon. Selvitettään yhteistyömahdollisuudet kuntien välillä. Laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. tarvittavat 2004 KOULUTUS Esiopetuksen piiriin 100 % ikäluokasta. Esiopetuksesta tiedottaminen vanhemmille. Seurakunnan kanssa sovitaan 6-vuotiaiden osalta toiminnan järjestämisestä riittävä resurssi Opetus järjestetään oppilaslähtöisesti Opetussuunnitelmat pidetään ajantasalla. Kun perusopetuksen kaupunginhallitus/val tuusto tarvittaessa 18

19 oppilasmäärä laskee alle 20 oppilaan, koulun toiminnan jatkuminen tulee viedä kunnan luottamuselinten käsittelyyn. Pyrkimyksenä kehittää kouluverkkoa niin, että kaikki koulut ovat vähintään kolmiopettajaisia Kuntien välinen yhteistyö Selkeät työnjaolliset sopimukset. Yhteistyötä lisätään erityisopetuksessa, täydennyskoulutuksessa, oppilashuoltotyössä ja opetusjärjes-telyissä kaupunginhallitus/val tuusto seudullinen koulutusjaosto SOSIAALISET SUHTEET Yhteisöllinen tukiverkosto laajenee koskemaan myös Laitilaan muuttaneita Kylätoimikunnat ja kaupunki ottavat paikkakunnalle muuttaneisiin perheisiin yhteyttä. Kaupungilla on tervetuloapaketti muuttaneille (paketissa munien lisäksi tietoa paikkakunnan palveluista). kaupunginhallitus 2005 Lasten ja nuorten keskinäistä suvaitsevuutta lisätään Suvaitsevaisuuskasvatuksen lisääminen päivähoidosta kouluun. Nettikahvila Nuorisotalon yhteyteen. Järjestetään ja tuetaan nuorten yhteisiä tilaisuuksia, joissa nuoret voivat tavata toisiaan. nuorisotoimi n. kolmen tietokoneen hankintakustannukset 2005 TERVEYS Lastenneuvolan, perheneuvolan, päivähoidon, esiopetuksen Käynnistetään uusien vanhempien vauvatuki terveyskeskus/lasten neuvola projektirahaa

20 ja peruskoulun lasten terveyttä edistävää roolia kehitetään yhteistyössä vanhempien kanssa. Terveyskasvatuksen opetussuunnitelma pidetään ajantasalla ja sitä toteutetaan Lapselle selvä elämä- projektia jatketaan kouluilla MLL /tukioppilaat TURVALLISUUS Koulukiusaamisen lopettaminen Koulun henkilökunta ja oppilaat ilmoittavat heti kiusaamistapauksesta opettajalle tai rehtorille ja kiusaamiseen puututaan välittömästi (koulutoimella on puuttumismalli kiusaamiseen). Vapaa-ajan turvallisuuden tukeminen Nuorisopoliisi näkyvästi katukuvaan Kaikki nuorten tilaisuudet päihteettömiksi (tarvittaessa varmistetaan alkometrillä). Iltapäivätoiminnan (mm. kerhot) järjestäminen 3-9 luokkalaisille. poliisi nuorisotoimi järjestöt järjestöt, nuorisotoimen koordinoimana tarvittava lisäresurssi 2006 ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN Osallisuuden kasvattaminen (lapsi voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin) Osallistavien menetelmien kehittäminen päivähoidossa ja koulussa (esim. päivähoitolasten tutustumiskäynnit palvelusektoreihin) Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan jatkaminen ja edelleen kehittäminen yhdistykset ja järjestöt Lapsen ja nuoren kuuleminen Kuulemismenettelyn kehittäminen 20

21 päivähoidossa, koulussa ja vapaa-aikatoimessa (nuorisohallitus) vapaa-aikatoimi kaupunginhallitus Lasten kulttuurin kehittäminen Kirjastoautotoiminnan turvaaminen ja kirjaston uusien toimitilojen rakentaminen Omin käsin tekemisen lisääminen erilaisten tapahtumien ja ohjatun toiminnan avulla kulttuuritoimi kulttuuritoimi kansalaisopisto rakentamiskustannukset Lapsuuden säilyttäminen Lapsen ja nuoren ja heidän perheidensä kulttuurin huomioiminen palveluissa lapsuuden tukeminen ja mahdollistaminen vanhemmuuden tuen kautta terveystoimi Nuorten työllistymisen tukeminen osana yrittäjyyskasvatusta Nuorisoverstas- ja pajakoulutoiminnan mahdollistaminen sekä yrittäjien tukeminen nuorten kesätyöllistymisessä, kaupungin kesätyöpaikkojen tarjoaminen. kaupunginhallitus jonkin verran lisäresursseja LUONTO JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Luonnon ja paikallishistorian hyödyntäminen opetuksessa ja virkistyskäytössä ja sen kunnioittaminen Metsä-Mörri koulutus Luontoretkeilyä päivähoidossa ja koulussa Paikallishistoriaan tutustuminen Arkeologiakeskus Untamalan ja museoiden avulla resursit Asianmukaiset tilat päivähoitoon, koulutoimeen ja nuorisotoimeen Kappelimäen ja Pohjoiskulman koulurakennusten peruskorjaus Päiväkotitilojen saneeraus/uudis- tekninen toimi tekninen toimi saneeraus- ja investointimäärä rahojen varaa- vv v

22 rakennus Nuorisotilojen parantaminen tekninen toimi minen budjettiin v Yleiskaavassa otetaan huomioon lapset ja nuoret Lasten ja nuorten tarpeiden huomioiminen kaavoituksessa ja osallistuminen kaavoitukseen tekninen toimi Liikenneturvallisuuden kehittäminen Koulukeskuksen liikennejärjestelyt toimiviksi ja turvallisiksi Kodjalan ja Untamalan kevyenliikenteen väylät koulujen läheisyyteen. tekninen toimi tekninen toimi määrärahat varattu talousarvioon mennessä Omaehtoinen vastuu ympäristöstä Poimi roska päivässä ajatuksen saaminen käytäntöön lasten ja nuorten elämässä. nuorisotoimi Lasten ja nuorten elämän riskitekijöiden ennaltaehkäiseminen Yhteistyön parantaminen Yhteisten koulutushankkeiden järjestäminen. Lastensuojelutyöryhmän hyödyntäminen yhteistyökuvioissa; ryhmän laajentuminen tarvittaessa myös järjestöihin, yksittäisten asiakasasioiden lisäksi ryhmä toimii myös ennaltaehkäisevien palveluiden koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja resurssien varmentaminen Koulujen ja oppilaitosten, sosiaalija terveydenhuollon, kunnan liikunta- ja nuorisotoimen sekä liikuntatoimi 22

23 järjestöjen yhteistoimintaa lisätään koulutuksellisen syrjäytymisen vähentämiseksi ja terveyden lisäämiseksi. Yhteistoiminnalla pyritään lisäämään elämänhallinta- ja terveystietoutta sekä vaikuttamaan liikuntatottumuksiin Perhetyön resurssien riittävyyden varmistaminen ja koulupsykologin palkkaaminen Syrjäytymisuhassa olevien lasten ja lapsiperheiden auttaminen ensisijaisesti taloudellisen tuen ja psykososiaalisten palvelujen avulla Nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen perustaminen Nettikahvilan yhteyteen nuorisotalolle nuorisotoimi terveystoimi liikuntatoimi nuorisotoimi terveystoimi nuorisotoimi resurssien turvaaminen koulupsykologin palkkakustannukset riittävät projektiraha Päihteiden käytön vähentäminen. Kehitetään yhteistyötä ja uusia toimintatapoja kunnassa eri viranomaisten, järjestöjen, koulujen, elinkeinoelämän, vanhempien ja nuorten itsensä kanssa tupakoinnin, alkoholin käytön ja huumekokeilujen vähentämiseksi liikuntatoimi nuorisotoimi terveystoimi yrittäjät järjestöt seurakunta vanhempainyhdistykset 23

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.

1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8. 1 (22) Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toiminta-ohjelma 13.8.2010 LUONNOS Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot