SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa Suomen koko kuntataloutta vertailukohtana pidettäessä Espoon sosiaali- ja terveystoimen talous on kestävästi tasapainossa. Alkuperäiseen talousarvioon kohdistuu lisäyspaineita, joten toimintakate jää tavoitteeksi asetetusta. Toimeentulotukimenot, joiden arvioitiin vielä talousarviota laadittaessa pienevän, ovat kasvaneet. Erikoissairaanhoidon menot ylittyvät. Oma ennuste perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin arvioon Espoolle tulevasta kuntalaskutuksesta. Palkat, vuokrat, energian ja raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousua. Tuotantokustannukset ovat siten kasvaneet kaupungin itse tuottamissa ja ostamissa palveluissa. Palvelujen saatavuutta on parannettu. Ostopalvelut on kilpailutettu. Palveluntuottajien kanssa on yhdessä etsitty mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseen ja ostohintojen alentamiseen. Hintojen nousua on neuvottelujen tuloksena pystytty rajaamaan. Kuntaliiton tekemän sosiaali- ja terveystoimen vuoden tammi-huhtikuun toteutuneiden nettotoimintamenojen vertailun mukaan Espoon menot kasvoivat 6,6 %. Vertailussa mukana olleissa 59 kunnassa keskimääräinen kasvu oli 7,7 %. Espoossa sosiaali- ja terveystoimen nettomenot asukasta kohti olivat ensimmäisellä vuosikolmanneksella (Espoo 769 /as) vertailukunnista (keskiarvo 892 /as) kuudenneksi alhaisimmat. Yksikköhinnoilla mitattuna Espoo on kilpailukykyinen kuuden suurimman kaupungin tuottavuusvertailussa. Ikävakioidut sosiaali- ja terveystoimen menot olivat euroa vuonna 2011 eli kuusikkokuntien pienimmät. Lähde Kuntaliitto: Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 ennakkotiedot. 2. Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistuskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta Työhyvinvoinnin kehitystä voidaan arvioida tutkimustietoon perustuen ensi vuoden alkupuolella. Sosiaali- ja terveystoimi on osallistunut aktiivisesti espoolaisen johtamismallin kehittämiseen. Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat laaditaan tulosyksiköittäin vuoden 2013 talousvalmistelun yhteydessä. Tapaturmataajuuden lasku todennetaan vuoden 2013 alussa valmistuvien tilastojen pohjalta. Vuonna 2011 tapaturmataajuus kasvoi edellisestä vuodesta. Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus kasvoi lähes vajaalla prosenttiyksiköllä vuoden 2011 lopun tilanteesta. Tulostavoitteet toteutuvat ja toteuttavat strategian mukaista päämäärää. 3. Palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa on kehitetty tavoitetilan konseptin mukaisesti Lastensuojelussa tulostavoite vähentää laitoshoidon osuutta toteutuu. Alkuvuodesta kiireellisten sijoitusten määrä lisääntyi, mutta pitkäaikaisten sijoitusten määrä väheni ja samalla laitossijoitusten kokonaishoitovuorokausimäärä väheni. Avohoidon osuus ikäihmisten palveluissa kasvoi. Palveluprosesseja uudistetaan ja sähköisiä palveluja toteutetaan vuonna 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti. Suun terveydenhuollossa on uutena käyttöön sähköinen ajanvaraus pienten lasten tarkastuksessa. Omahoidon terveyskansio mahdollistaa potilaan omien tietojen ja

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI tutkimustulosten katselun ja kommunikoinnin hoitavan henkilökunnan kanssa. Käyttäjiä on noin Toimiala tarkentaa suunnitelmaa palvelujen sijoittamisesta palvelujen järjestämisen tavoitetilan pohjalta tulostavoitteen mukaisesti. Merkittävimpiä kohteita ovat valmistelussa olleet Espoon sairaala, Elä ja asu -keskukset ja Ison Omenan palvelutori. Investointiohjelman yhteyteen laaditaan toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Palvelusetelien käyttö on lisääntynyt kaikissa tulosyksiköissä. Potilasturvallisuusjärjestelmän Haipro -vaaratapahtumaraportointi otettiin käyttöön. Järjestelmä kattaa 107 työyksikköä. Jatkuva kattava asiakaspalautejärjestelmä otettiin käyttöön koko terveyspalveluissa. Keskeisille palveluille kehitetään yhteisiä mittaustapoja suurten kuntien yhteistyönä ja kaupunkitasolla koskien kaikkia toimialoja. 4. Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään ja läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelujen laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä Tulostavoitteen mukaisesti on kiireettömään hoitoon pääsy terveyspalveluissa nopeutunut hammashoidossa ja puhelinsaatavuus parantunut, mutta terveysasemien lääkärin vastaanotolle pääsyssä on edelleen ongelmia. Yhtenäinen palautejärjestelmä on otettu käyttöön terveyspalveluissa. Tulostavoitteen maahanmuuttajien kasvavasta osallistumisesta kuntoutumista edistäviin ryhmiin ja työpajoihin arvioidaan lisääntyvän edelleen. Osallistumismahdollisuuksia on lisätty. 5. Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen Suurten palvelujen tilantarve- ja yksikkömitoituksia valmistellaan tulostavoitteen mukaisesti yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen toimialan kanssa. Toimiala osallistuu osaltaan metron asemaseutujen palvelujen sijoitussuunnitelman laadintaan. Liitteenä on selvitys toimialan tulostavoitteisiin kohdistuvista riskeistä, toimenpiteistä riskien hallinnaksi ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä. HENKILÖSTÖVOIMAVARA Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä oli yhteensä 3 421, joista vakinaisia ja määräaikaisia 718. Lisäksi työllistettyjä oli 33. Henkilöstömäärä väheni edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 26 henkilöllä. Todellisuudessa henkilöstömäärä on kuitenkin kasvanut, sillä vuoden alussa sosiaali- ja terveystoimen esikunnasta siirtyi 30 henkilöä palveluliiketoimeen (taloushallinnon keskittäminen) ja terveyspalveluista siirtyi 12 henkilöä Husiin (välinehuolto). Määräaikaisten osuus ilman työllistettyjä oli 21,0 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 21,1 prosenttia. Heinäkuun lopussa määräaikaisen henkilökunnan osuus on normaalia suurempi, sillä sijaisten palkkaaminen on monissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä välttämätöntä. Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus on kasvanut. Heinäkuun lopussa maahanmuuttajataustaisia oli 7,7 prosenttia henkilöstöstä, kun vuoden 2011 lopussa heitä oli 6,9 prosenttia.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa vuoden lopussa ja siirtyi esikunnan taloushallintoyksiköstä 30 henkilöä palveluliiketoimeen siirtyi terveyspalveluista välinehuollosta 12 henkilöä Husiin siirtyi esikunnan palveluyksiköstä 62 henkilöä konsernipalveluihin siirtyi vanhusten palveluista lääkekeskuksesta 10 henkilöä Husiin siirtyi 7 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta muille toimialoille (tietohallinnon toimintamalliin liittyvät tehtäväjärjestelyt) päivähoidon tulosyksikkö, 2681 henkilöä siirtyi sivistystoimeen esikunnasta siirtyi 19 henkilöä sivistystoimeen päivähoidosta siirtyi 11 laitosapulaista esikuntaan esikunnasta siirtyi 13 henkilöä tekniseen ja ympäristötoimeen terveyspalveluista väheni 7 henkilöä pääkaupunkiseudun yhteisen erikoishammashoidon yksikön käynnistymisen seurauksena siirtyi perhe- ja sosiaalipalveluista elatustuen toimeenpano ja perintä Kelalle, minkä vuoksi 10 henkilöä vähenee asteittain vuoden 2009 aikana. Lisäksi lukien terveyspalveluista siirtyi kuusi työntekijää Vantaan työterveysliikelaitokseen ja esikunnasta yksi työntekijä keskushallintoon lukien siirtyi esikunnasta 14 työntekijää edunvalvonnasta valtiolle ja 6 työntekijää keskushallintoon (viisi HR-toimintamallin ja yksi arkistotoiminnan uudelleen järjestelyihin liittyen). Kirkkonummelta ja Kauniaisista siirtyi vuoden 2008 alussa yhteensä kuusi työntekijää terveyspalveluihin Espoon seudun ympäristöterveys -yksikköön. Hallintopalveluista siirtyi vuoden 2007 alusta 10 puhelunvälittäjää keskushallintoon. Laboratoriotoiminnan henkilöstö, 59 työntekijää, siirtyi alkaen HUSLAB:in palvelukseen. Vuoden 2005 alussa toimialalta siirtyi 138 siivoushenkilöstöön kuuluvaan tekniseen ja ympäristötoimeen. Vuoden 2004 alussa sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen sekä keskushallinnon ruokapalveluyksiköt yhdistettiin keskushallintoon ruokapalvelukeskukseksi. Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyi tuolloin keskushallintoon noin 290 henkilöä. Röntgentoiminnan siirron yhteydessä 30 henkilöä siirtyi HUSin palvelukseen. Toimialan henkilöstön keski-ikä oli heinäkuun lopussa 43,6 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,2 vuotta. Eläkkeelle ajalla jäi 28 henkilöä, joista 23 jäi eläkkeelle iän perusteella ja viisi jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,0 vuotta. Eläke-ennusteen mukaan vuoden aikana henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa eläkkeelle jääneiden lisäksi 27 henkilöä. Seuranta-ajanjaksolla palveluksesta erosi 93 henkilöä ja lisäksi muista syistä vakinainen palvelussuhde päättyi kahdella henkilöllä. Lähtövaihtuvuus oli 4,3 prosenttia, kun se viimevuonna oli 3,6 prosenttia.

4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstön keski-ikä sosiaali- ja terveystoimessa vuoden lopussa ja sekä eläkkeelle jääneiden ja palvelussuhteesta eronneiden määrä sekä keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä vuosina ja ajalla (vakinainen henkilöstö) Vuosi Keski-ikä 44,5 44,7 44,9 44,9 45,0 45,2 46,5 46,4 46,2 Lähtövaihtuvuus (lkm) -eläkkeelle iän perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle eronnut kaupungin palveluksesta muu syy Eläkkeelle siirtymisikä 60,5 60,6 59,3 61,4 62,0 61,1 62,7 62,9 63,0 Seurannan yhteydessä esitetään kaupunginhallitukselle 17 uuden viran tai toimen perustamista perhe- ja sosiaalipalveluihin. Lisäksi esitetään kahdeksan virkaa tai toimea koskevaa muutosta, joista kuusi perhe- ja sosiaalipalveluihin ja kaksi vanhusten palveluihin. TALOUS 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA Ennuste Poikkeama tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,9 18,8-14,9 Maksutuotot, ulkoiset ,4 5,6 5,0 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,1 30,1 15,9 Vuokratuotot, ulkoiset ,9 4,2-64,8 Muut tuotot, ulkoiset ,4 28,9 24,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 13,8 5,2 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,3 3,8 5,8 Palvelujen ostot, ulkoiset ,2 8,2 2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,4 13,2-38,3 Avustukset, ulkoiset ,4 7,1 15,5 Vuokrat, ulkoiset ,1-13,0-17,6 Muut kulut, ulkoiset ,5-9,6 11,5 KULUT YHTEENSÄ ,2 6,9 4,0 Toimintatuotot, sisäiset ,5-80,3-20,4 Toimintakulut, sisäiset ,4 5,0 75,8 Tulot yhteensä ,3 13,4 5,2 Menot yhteensä ,6 6,8 8,1 TOIMINTAKATE ,1 6,2 8,4 Toimialan tulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Käyttömenoihin varattiin 658,1 milj. euroa. Määrärahoista oli heinäkuun loppuun mennessä käytetty 392,3 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittävän määrärahavarauksen 27,8 milj. eurolla. Tulot Myyntituottojen arvioidaan alittuvan perhe- ja sosiaalipalvelujen kehittämishankkeissa noin 0,3 milj. eurolla. Maksutuottoja kertynee noin 0,7 milj. euroa suunniteltua vähemmän, suurinta alitus on vanhusten palvelujen avopalveluissa ja pitkäaikaishoidossa. Tulot tuista ja avustuksista ylittynevät noin 2 milj. eurolla, suurinta ylitys on perhe- ja sosiaalipalveluissa noin 1,6 milj. euroa valtion perustoimeentulotuen korvauksista ja terveyspalvelujen hanketuloista 0,4 milj. euroa. Muut tuotot ylittynevät noin 0,2 milj. eurolla.

5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot Henkilöstömenoista käytettiin 59 prosenttia ja niiden ennustetaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat viimevuoden tasosta kasvaneet 5,7 prosenttia, kun henkilökohtaisen avustajien palkat on vähennetty. Palvelujen ostot ylittynevät noin 6,6 milj. eurolla. Terveyspalveluissa ostot ylittyvät noin 6,9 milj. eurolla, josta Husin osuus on 5,6 milj. euroa. Vanhusten palveluissa ostojen ylitykseksi arvioidaan noin 0,1 milj. euroa ja esikunnassa ostoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,4 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilinryhmään on budjetoitu myös osa sisäisten ostojen määrärahasta, joka tullaan siirtämään sisäisiin eriin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän ennustetaan kohdentamisen jälkeen ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla, suurinta ylitys on terveyspalveluissa. Avustusten arvioidaan ylittyvän noin 11,7 milj. eurolla, josta toimeentulon ylitykseksi arvioidaan noin 9,5 milj. euroa Sisäisiin toimintakuluihin tullaan kohdentamaan määrärahoja ulkoisten menojen aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmästä. Siirron jälkeen ylitykseksi ennakoidaan 8,4 milj. euroa, josta Espoon sairaalan alaskirjauksen osuus on 7,5 milj. euroa. 24 VANHUSTEN PALVELUT 1000 euroa Muutettu TA Ennuste Poikkeama 07/ / / % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Palvelut Espoolaisen 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa vuonna noin 450 asukkaalla ja vuonna 2013 noin 600 asukkaalla. 85 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa kuluvan vuoden aikana noin 160 asukkaalla ja vuonna 2013 noin 180 asukkaalla (Espoon väestöennuste ). Espoolaisista 75 vuotta täyttäneistä asui kotona (15.6.) valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti noin 92 prosenttia, joko itsenäisesti tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen sosiaalija terveyspalvelujen turvin. Kotona asuvia 85 vuotta täyttäneitä oli noin 81 prosenttia. Espoolaisista 75 vuotta täyttäneistä noin 22 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä noin 40 prosenttia oli vanhuspalvelujen piirissä Espoossa laitoshoidon peittävyys oli 2,9 eli alhaisin Kuusikko kunnista (Vantaa 3,4 ; Oulu ja Tampere 5,3; KA 4,7; Vanhuspalvelujen Kuusikko 2011). Väestön kasvu on edellyttänyt ja edellyttää tarkempaa palvelutarpeen arviointia, tehokkaampaa kuntoutusta, palvelujen määrällistä lisäämistä ja palveluvalikoiman laajentamista.

6 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Taulukko 1. Laatusuosituksen (75+) mukaisen palvelurakenteen peittävyyksien kehityssuunta ja vertailu vuodelle asetettuun valtakunnalliseen tavoitteeseen (STM 2008) suure * STM tavoite Säännöllinen kotihoito % 12,0 13,6 12,5 11,0 10,7 10, omaishoidontuki % 1,9 2 2,3 2,5 2,8 2,5 5-6 tehostettu palveluasuminen % 4,4 4,6 4,2 5,1 5,8 6,0 5-6 laitoshoito % 3,4 3,2 3,7 3,1 2,9 2,3 < 3 * Väestötietona käytetty ennustetta vuoden lopun tilanteessa Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon muutos laitosasumisesta kohti kodinomaisia asumispalveluja jatkui. Palvelurakenteen painopiste siirtyi edelleen laitoshoidosta avohoitoon. Pitkäaikaishoidossa yhdistettiin kaksi pientä yksikköä yhdeksi isommaksi yksiköksi ja käynnistettiin omana toimintana ensimmäinen asumispalveluyksikkö Kauklahden elä ja asu - seniorikeskuksessa. Kauklahden asumispalveluyksikön avaamisen myötä Viherkodissa voitiin aloittaa peruskorjaus ja toiminnan muutoksen suunnittelu Espoon ensimmäiseksi muistipalvelukeskukseksi. Ennakoivien ja varhaiskuntouttavien toimintamuotojen järjestämistä jatkettiin yhdessä liikuntatoimen, vapaaehtoisten avustajien ja järjestöjen kanssa. Palvelukeskuksissa järjestettiin kotona asuville senioreille monenlaisia hyvinvointia tukevia, osallistavia ryhmiä. Senioreiden Liikuntaa joka päivä -kampanjaa edistettiin eri tempauksilla ja toimenpiteillä tavoitteena innostaa senioreita liikkumaan säännöllisesti. Osana Etelä-Suomen Kaste -hanketta koulutettiin lisää ikäihmisiä hyvinvointikurssien vetäjiksi. Kotona asuvien muistisairaiden ja heidän omaistensa tukemista vahvistettiin laajentamalla muistihoitaja toimintaa. Toiminnan tavoitteena on siirtää muistisairaiden pitkäaikaishoitoon siirtymistä. Kotihoitoon otettiin kaikki sinne ohjatut asiakkaat, jotka täyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät kotihoitoon ottamisen kriteerit. Kotiutumista päivystyksestä pyrittiin helpottamaan käynnistämällä kotiutustiimi- toiminta. Kotihoidon asiakkaiden avun tarve kasvoi, sillä heidän toimintakykynsä aleni ja läheisten antama apu väheni. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista suuressa hoidon tarpeessa olevien osuus (MAPLe-pääluokat 4-5, asteikko 1-5, alhaisin palvelutarve 1 - suurin palvelutarve 5) oli 53 prosenttia kaikista RAI* arvioiduista asiakkaista. Vuosien aineistoissa vastaaviin pääluokkiin sijoittui prosenttia asiakkaista. Vastaavissa aineistoissa niiden asiakkaiden osuus, joiden lääkityksen lääkäri oli tarkistanut viimeisen puolen vuoden aikana, oli noussut 83 prosenttiin aikaisemmasta noin 80 prosentista. Saman aineiston perusteella noin kymmenen prosenttia kaikista asiakkaista, joilla oli kuntoutumisen mahdollisuus, sai terapiapalveluja. Muutosta tapahtui myös asiakkaiden palveluverkostossa. Vain virallisilta tahoilta apua saavien asiakkaiden osuus kasvoi 42 prosenttiin. Aikaisempina vuosina vain viralliselta taholta apua saavien osuudet ovat vaihdelleet prosentin välillä. (*RAI aineisto 1_ THL vertailutietokanta 15.5.). VIITE: *RAI on toiminnan arviointi - ja seurantajärjestelmä: hoidon, palvelun, johtamisen ja ohjauksen apuväline koko vanhuspalvelujärjestelmässä. Laitoshoidon RAI otettiin käyttöön Espoon vanhusten palveluissa vuonna 2001 ja kotihoidossa vuonna 2009 Kotihoidossa tuottavuus kasvoi valtuuston edellyttämän tuottavuusohjelman mukaisesti. Alueellisessa kotihoidossa tehtyjen toiminnan muutosten vaikutukset näkyivät toiminnan tehostumisena. Viimevuoden vastaavaan aikaan verrattuna välitön asiakaspalveluaika kasvoi 4,4 prosenttiyksiköllä, ollen 44,4 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Välittömän työajan kasvu tehosti kotihoidon toimintaa noin 10 prosentilla. Espoon sairaalan toiminta tehostui edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kotiutukseen päättyneiden hoitojaksojen määrä kasvoi noin 22 prosentilla eli noin 200 hoitojaksolla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvua, verrattuna vuoden 2011 viimeiseen puoleen

7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI vuoteen, oli kahdeksan prosenttia eli noin 80 kotiutukseen päättynyttä hoitojaksoa enemmän. Hoitopaikkojen määrä pysyi ennallaan. Ikäihmisten hoito-, kuntoutus ja kotiutusprosessin sujuvuuden parantamiseksi aloitettiin geriatrisen kotiutustiimin toiminta. Toiminnan vaikutuksia voidaan arvioida vasta vuoden 2013 puolella. Sairaalan kuntoutustoiminnan monipuolista kehittämistä vaikeutti kaluston ja työvälineiden vanhentuminen ja vanhanaikaisuus. Palvelurakenteen muutosprosessiin liittyvän päätöksenteon pitkittyminen Ruusukodin osalta, rakennusprojektin aikataulun viivästyminen Kauklahden asumispalveluyksikön osalta, tarkoituksenmukainen MRSA - infektioiden hoito ja erikoissairaanhoidon yksipuolisesti tekemät siirtoviivepäivien laskentaan ja laskutukseen liittyvät päätökset näkyivät vanhusten palvelujen taloudellisessa seurannassa. Viivästynyt päätöksenteko ja Kauklahden elä ja asu - seniorikeskuksen käyttöönotto laskivat pitkäaikaishoito-osastojen tuottavuutta. Muutoksen kohteena oleville Ruusukodin ja Viherkodin osastoille ei voitu ottaa uusia asukkaita vaan asukasmäärä laski. Henkilöstön tarve suhteessa asukasmäärään kasvoi, koska jokaiseen vuoroon tarvittiin työntekijä esimerkiksi yksi yöhoitaja viittä asukasta kohden myös vajaakäytössä olevilla osastoilla. Heinäkuun lopussa pitkäaikaishoidon hoitopäivien määrä oli vähentynyt noin 2000 edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Edellä mainitun palvelurakenteen muutoksen vuoksi Espoon sairaalasta ei voitu siirtää pitkäaikaishoitoa tarvitsevia potilaita joustavasti potilaan palvelutarvetta vastaavalla paikalle. Potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon on huomattavasti nopeutunut, esimerkiksi lonkkapotilaiden kohdalla 10,4 vrk:sta 2,0 vuorokauteen, viimeaikaisten toimien johdosta. Vielä kaksi vuotta sitten erikoissairaanhoidossa odotti ilman kuntoutusta päivittäin potilasta siirtoa Espoon sairaalaan. Tähän on saatu merkittävä muutos määrätietoisella toiminnalla. Siirtoa odottavien potilaiden määrä on vuoden aikana vaihdellut päivittäin 0-15 välissä, keskiarvon ollessa alle 10 odottajaa. HUS aloitti sakkolaskutuksen näistä potilaista ja laski yksipuolisella päätöksellä vuoden alusta potilaan siirtojärjestelyyn varattavan ajan neljästä vuorokaudesta kahteen vuorokauteen. Näin nopea siirtovaade on potilaan hoidon kannalta ajoittain kohtuuton ja esimerkiksi Ruotsiin verrattuna merkittävän lyhyt (Ruotsissa 5 vrk). Kahden vuorokauden siirtovaatimus huonontaisi tiettyjen potilaiden hoitoa merkittävästi ja siksi nykyisen hoidon laadun ylläpitäminen merkitsee, että näitä päiviä tulee olemaan jonkin verran jatkossakin. Tähän ei ole budjetoitu varoja tänä vuonna ja se on johtanut ylimääräiseen menopaineeseen. Uusien edellä kuvattujen tiukennusten vuoksi oli siirtoviivepäiviä kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin HUS:n siirtoviivepäivätilastot eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden, koska siirtoviivepäivien määrittely muuttui. Henkilöstö Espoon ensimmäisen elä ja asu -seniorikeskuksen käyttöönotto sekä uuden sairaalan suunnittelutyöhön osallistumien ovat sitoneet toimintaa johtavien esimiesten työaikaa runsaasti. Myös jatkossa vanhusten palvelujen investointisuunnitelmaan sisältyvät rakennusprojektit tulevat viemään varsin paljon esimiesten työaikaa. Uuteen, laajenevaan toimintaan kuten kotisairaala, muistihoitajat ja kotiutustiimi toiminta saatiin rekrytoitua koulutettua, ammattitaitoista henkilökuntaa hyvin. Seure Henkilöstöpalvelut Oy ei ole pystynyt tuottamaan tilausten mukaisia sijaisia vanhusten palveluihin, erityisesti Espoon sairaalassa oli vaikeuksia saada päteviä sijaisia kesän aikana. HUSröntgenin toiminnan päättyminen Puolarmetsässä on sitonut aiempaa enemmän hoitohenkilökuntaa potilaskuljetuksiin, mikä on lisännyt hoitajatilanteen haastavuutta. Viherkodin henkilöstö siirtyi pääosin Kauklahden Elä ja asu -asumispalveluyksikköön. Henkilöstön siirtyminen aiheuttaa paineita vuoden 2013 talousarvioon.

8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Talous ja investoinnit Vanhusten palvelujen tulot alittunevat noin 0,5 milj. euroa. Alitus johtuu avopalvelujen liian suuresta tuloarviosta ja palvelurakenteen muutoksen aiheuttamasta hoitopäivien määrän vähenemisestä pitkäaikaishoidossa. Menot ylittynevät noin 8,9 milj. euroa suurinta ylitys on sisäisissä ostoissa. Henkilöstömenot ylittynevät noin 1 milj. eurolla palvelurakenteen muutoksesta johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. eurolla vaikka ostoihin sisältyy 0,9 milj. euroa HUS siirtoviiveiden kustannuksia. Siirtoviivepäivien kustannukset eivät vähene laskutettujen siirtoviivepäivien vähenemisen suhteessa, koska Hus nosti siirtoviivepäivän yksikköhintaa noin 29 prosentilla, 350 eurosta 450 euroon vuoden alusta ja potilaan siirtämiseen varattu aika puolitettiin. Samanaikaisesti Espoon omassa toiminnassa edellytettiin 2,5 prosentin tuottavuuden nousua, joka näkyisi hoitopäivän hintaa alentavasti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän määrärahaan sisältyy myös sisäiset ostojen määrärahavaraus, joka kohdennetaan vuoden loppuun mennessä sisäisiin ostoihin. Kohdentamisen jälkeen tiliryhmän menot toteutuvat talousarvion mukaisina. Avustuksista säästynee noin 0,1 milj. euroa. Määrärahojen kohdentamisen jälkeen sisäisten toimintakulujan ylitykseksi arvioidaan noin 8,9 milj. euroa, josta toteutumattoman Espoon sairaalan, Orkidea hanke 2008, suunnittelukustannusten 7,5 milj. euroa kohdistaminen sairaalan käyttötalousmenoihin. Sisäisten palvelujen ostot ylittynevät 1,4 milj. eurolla. Ylityksen arvioidaan vielä nousevan syksyn tarkentuvien seurantojen myötä. 25 TERVEYSPALVELUT 1000 euroa Muutettu TA Ennuste Poikkeama 07/ / / % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Palvelut Terveyspalvelut vastaavat avosairaanhoidosta, suun terveydenhuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta. Terveyspalvelut tuottaa lääkäripalvelut myös neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä kotihoidolle. Seudullisena yksikkönä Espoon seudun ympäristöterveys vastaa myös Kauniaisen ja Kirkkonummen ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Painopisteitä ovat terveyden edistäminen ja potilaiden omahoitokyvyn ja -mahdollisuuksien lisääminen, laitoshoidon vähentäminen avohoitoa vahvistamalla sekä saatavuuden parantaminen mm. sähköisiä palveluja lisäämällä. Sähköiset palvelut etenivät suunnitelman mukaisesti. Tekstiviestimuistutuksen käyttöä laajeni ja sähköisen ajanvarauksen käyttö on etenemässä. Vastaanoton itseilmoittautumisen pilotointi alkaa syksyllä. Omahoitopalvelun käyttäjiä oli kesäkuun lopussa noin 4000 ja kuukausittaisten viestien määrä on lisääntynyt edellisvuodesta.

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Terveysasemien toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista haittaa pula lääkäreistä ja lääkäreiden suuri vaihtuvuus. Myös hoitohenkilökunnan sijaisten saanti vaikeutui. Yhteydensaanti terveysasemiin toteutui hyvin takaisinsoittojärjestelmän ansiosta. Puheluista 100 prosenttiin pystytään vastaamaan, keskimääräinen takaisinsoittoaika on alle 30 minuuttia. Takaisinsoittojärjestelmän laajentamista hoitajien soittoaikanumeroihin harkitaan jatkossa. Odotusajat kiireettömässä tapauksessa lääkärin vastaanotolle ovat pidentyneet edellisvuodesta ja uhkaavat ylittää hoitotakuun aikarajat. T3 eli kolmas vapaa aika lääkärille löytyy keskimäärin 6 viikon kuluttua. Vain Leppävaaran suuralueen terveysasemilla T3 on luokkaa 18 vrk hyvän lääkärimiehityksen ja sisäisen kehitystyön ansiosta. Vaikein tilanne on Samariassa ja Matinkylässä, joilla 3 kuukauden odotusaika uhkaa elo-syyskuun vaihteessa ylittyä odostuslistalla olevien potilaiden kohdalla. Valvontaviranomaiset ovat kesän aikana tehneet useita päätöksiä, joissa aiemmista linjauksista poiketen todetaan odotuslistat laittomiksi, kun kerran hoidon tarve on arvioinnissa todettu. Uudesta linjauksesta johtuen saatetaan syksyn aikana joutua turvautumaan kiireellisiin ostopalveluihin. Ensi vuodelle suunnitellaan terveysasematoiminnan ulkoistamiskokeilua Ruotsin mallin mukaisella kapitaatioperiaatteella. Noin asukasta siirrettäisiin kilpailutetulle ulkoiselle tuottajalle asukaskohtaisella vuosihinnalla. Samalla periaatteella toimisi myös vastaavankokoinen oma terveysasema. Kokeiluyksikköjä seurattaisiin tarkasti, toiminnan tuloksia ja kustannuksia verrattaisiin omaan perinteiseen toimintaan. Suun terveydenhuollossa otettiin toukokuussa käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, minkä ansiosta puhelujen vastausprosentti on noussut 100. Sekä asiakkaat että henkilökunta ovat erittäin tyytyväisiä järjestelmään. Suun terveydenhuollossa odotusajat hammaslääkärille ja suuhygienistille lyhenivät hieman edellisvuodesta tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten tarkastukset hoidetaan asetuksen mukaisesti. Virka-ajan päivystys toimii Kilossa ja päivystyksen jatkohoito tuotetaan vuokratyövoimalla. Ostopalvelua yksityissektorilta vähennettiin. Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppu- päivystys toimii Haartmannin sairaalassa Helsingissä pks-yhteispäivystyksenä ja suun erikoishoitoa tuottaa pks-yksikkö Sehyk. Helsingin viime vuodelta perimät hinnat pks-yksikköjen palveluista ovat olleet virheellisen alhaiset, mikä aiheuttaa ylityspaineita tälle vuodelle. Uhkana suun terveyshuollossa on valmisteilla oleva päivystysasetus, joka toteutuessaan pakottaa kunnat järjestämään hammaslääkäripäivystyksen myös öisin. Nykyisin ensiavun hammasvaivoissa yöllä saa yleislääkäripäivystyksistä ja vakavat hammas-leukavammat ohjataan öisin Husin suu- ja leukakirurgiaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa psykiatrista hoitojärjestelmää kehitettiin avohoitopainotteisemmaksi. HUS-psykiatrian hoitovuorokaudet vähenivät edellisestä vuodesta ja käynnit lisääntyivät. Olarinluoman vastaanottokodin peruskorjaus ja laajennussosa valmistuivat. Vastaanottokoti muutti takaisin varsinaisiin tiloihinsa heinäkuussa ja laajennusosan palveluja tukiasuntoja otetaan parhaillaan käyttöön. Asumispalvelupaikkoja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille lisättiin. Viisikon laitosyksikkö lakkautettiin ja potilaat sieltä siirtyivät asumispalveluihin. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääosin Husilta. Espoolaisten lähetteet erikoissairaanhoitoon vähenivät edellisvuodesta jonkin verran, sekä elektiiviset (kiireettömät) että päivystyslähetteet. Lähetteistä noin 2/3 tulee terveyskeskuksesta ja 1/3 yksityissektorilta. Husin Espoolle tammi-kesäkuussa tuottamat palvelutuotteet vähenivät hieman vastaavasta ajasta viimevuonna (kaikkiaan -1,2 prosenttia, hoitopäivätuotteet - 6,9 prosenttia, NordDrg-tuotteet -0,5 prosenttia ja käynnit -0,6 prosenttia). Husin muualta ostamista tuotteista vain palvelusetelin käyttö kasvoi edellisvuodesta. Erikoissairaanhoidon palvelujen laskutus Espoolta ilman kalliin hoidon tasausta oli alkuvuodesta 100,6 milj. euroa, edellisvuonna 101,2 miljoonaa euroa. Kustannusten vertailua edellisvuoteen vaikeuttaa 2011 maksettu ylijäämäpalautus. Tänä vuonna palautuksia ei Husin mukaan ole tulossa. Hus ennustaa Espoon Hus-erikoissairaanhoitoon kuluvan tänä vuonna 210,6 milj.euroa, mikä on 5,6 miljoonaa yli Espoossa budjetoidun. Hoitotakuu toteutui Husissa alkuvuodesta melko hyvin, mutta kesälomien vaikutus etenkin kirurgian ja silmätautien vuodeosastojonojen pidentymisessä on havaittavissa.

10 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Husin esh-palvelutuotelaskutus Espoolta tammi- kesäkuu Oma palvelutuotanto Laskutus 1000 euroa Tuotteet lkm Keskihinta kumulat. kumul..edv. poikkema % kumulat. kumulat.ed.v poikkeama% Keskihinta keskihinta ed.v poikkeama% Hoitopäivätuotteet ,60 % ,90 % ,70 % NordDRG-tuotteet ,50 % ,50 % ,00 % Käynnit käyntityypin mukaan ,40 % ,60 % ,00 % Muu palvelutuotanto Yhteensä ,60 % ,20 % ,60 % Ostopalvelut ,30 % ,20 % ,10 % Hoitopalvelut muista sairaaloista ,50 % ,60 % ,40 % Palveluseteli ,70 % ,70 % ,00 % Tartuntatautilääkkeet ,60 % 0 0 /0 /0 /0 /0 Yhteensä ,20 % ,00 % ,50 % Luokittelematon ,00 % ,00 % /0 110 /0 Yhteensä ,50 % ,60 % Hus lähetteet / Espoo kaikki elektiiviset päivystys Espoossa ei ole ollut suuria elintarvike-epidemioita, mutta valvonnassa havaittiin, että erot eri toimijoiden osaamisessa ovat suurentuneet. Elintarvikelain muutoksen ja globalisoituneen elintarvikekaupan myötä on myös elintarvikkeiden myynti osin siirtynyt verkkokauppaan, jonka valvontaan on jouduttu panostamaan. Eläinlääkintähuollossa kaupungin kahden praktikkoeläinlääkärien työajasta menee aiempaa suurempi osa eläinsuojelu- ja eläintautitehtäviin. Eläinlääkäreillä on käytössään uusi yhteisvastaanottotila Olarissa, Pihatörmä 1. Henkilöstö Vakinaista henkilöstöä oli 3 enemmän ja määräaikaisia 2 vähemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Uusia vakansseja on vuoden aikana saatu kaikkiaan 20, osa näistä täytetään vasta loppuvuodesta. Lisäksi välinehuollon muutoksen yhteydessä 12 henkilöä siirtyi Hus-Desicolle.

11 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Lääkäripula haittaa vakavasti toimintaa useilla terveysasemilla, mistä johtuen odotusajat kiireettömille vastaanotoille ovat venyneet. Pitkät odotusajat sinällään lisäävät stressiä ja lisäksi potilaiden tyytymättömyys vastaanotolle pääsyyn heijastuu henkilöstön työviihtyvyyteen. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat jonkin verran lisääntyneet, vaikka ne terveyspalveluissa ovat edelleen alemmat kuin toimialalla keskimäärin. Henkilöstö on kehittänyt työtänsä Hyvä vastaanotto -mallin mukaisesti, mm. kysyntää ja tarjontaa mitaten ja yhteen sovittaen. Kehittämistyötä on levitetty terveysasemilta muihin toimintoihin. Talous Tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla lähinnä hanketuloista. Terveyspalvelujen määrärahojen ennustetaan ylittyvän 7,6 milj. eurolla, josta 5,6 milj. euroa aiheutuu Husista ja 2 milj. euroa omasta toiminnasta. Henkilöstökuluista säästynee 0,3 milj. euroa työvoimapulan takia. Vuokratyövoimaa jouduttanee käyttämään vähintään budjetoidusti. Palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 6,9 milj. euroa, josta Husin erikoissairaanhoidon ylitysuhka on 5,6 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon muiden ostopalvelujen ylitys 0,5 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelut ylittyvät 0,2 milj. eurolla. Avosairaanhoidon päivystyksen kustannukset ylittyvät 0,3 milj. eurolla. Jorvin päivystyskäyntejä ennustetaan kertyvän noin 1000 enemmän kuin edellisvuonna ja vaativan vuodepaikkaa tarvitsevan asiakkaan käyntihinta on noussut. Myös laboratorio- ja röntgentutkimusten määrä näyttää ylittävän budjetoidun ja kustannuksissa on ylityspainetta yhteensä noin 0,1 milj. euroa. Suun terveydenhuollon ylityspaineet aiheutuvat pääosin pks-yksiköiden takautuvista lisämaksuista. Aineet, tavarat ja tarvikkeet tiliryhmän määrärahaan sisältyy myös sisäiset ostot määrärahavaraus, joka kohdennetaan vuoden loppuun mennessä. Ulkoiset ja sisäiset materiaalihankinnat ylittyvät noin 1 milj. eurolla. Sisäisen materiaalitoimitusten 15 prosentin laskutuslisään eikä suunterveydenhuollon hoitotarvikkeiden lisähankintaan välinehuollon siirtyessä Hus-Desikolle oltu varauduttu talousarviossa. Sisäiset vuokrat ylittyvät 0,1 milj. eurolla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu.

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu on ollut väestönkasvua nopeampaa, joten kaupungin HUS:lle asettama tulostavoite ei toteudu. 8.11. 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LOKAKUUN SEURANTARAPORTTI (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Valtuuston asettamat sitovat tulostavoitteet ja sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveystoimi Tilinpäätös 14.2.2014 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyspalveluja lisättiin väestölisäystä vastaavasti. Asukkaiden tyytyväisyys palveluihin ylitti edellisen vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö

HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA Hallinto / Talous- ja suunnittelupalvelut Talouden tuki -yksikkö HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 (5) Liite 2. (HEL 2017-011196) Tiivistelmä Helsingin terveydenhuollon asukaskohtaisista kustannuksista vuonna 2016 Kuntaliiton vuosittain tekemässä vertailussa terveydenhuollon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta.

(täydennetään) Toimintakate, M. Tilakustannukset alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2016 tulostavoitteet Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Huhtikuun osavuosikatsaus

Sosiaali- ja terveystoimen Huhtikuun osavuosikatsaus Sosiaali- ja terveystoimen 11.5. Huhtikuun osavuosikatsaus Tilinimi TP 2016 Muutettu TA Ennuste 4/ - % Kasvu-% 2016- Myyntituotot, ulkoiset 23 438 33 984 31 238-2 746 4 715 6 393 18,8 % 35,6 % Maksutuotot,

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lähetteet Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä 1-7/2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli heinäkuun lopulla 1 000, mikä on 44 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 18.01.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 22.03.2017 Sivu 1 / 1 115/2017 00.02.02 41 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 31.05.2017 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 15 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 15.11.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 143 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

SOTET Tuloskortin seuranta 4/2015

SOTET Tuloskortin seuranta 4/2015 SOTET Tuloskortin seuranta 4/ Tuloskortin seuranta Palvelujen saatavuus Mittari Tavoite taso loka marras joulu tammi helmi maalis huhti Hyvä palvelujen saatavuus PESO/ Aikuisten toimeentulotuen käsittelyaika

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 1/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 1/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 1/2016 TA 1/2016 TOT 1/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 20.09.2016 Sivu 1 / 1 307/2016 00.01.01 115 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Elina Yli-Koski, puh. 046 877 1962 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015

TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSET 2014 Tilastotiedote 11/ 2015 Kuntaliitto on julkaissut suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailun 2014 kesäkuussa 2015. Julkaisun mukaan n terveydenhuollon ikävakioidut

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (5) 64 Terveyskeskuksen tilinpäätös 2012 HEL 2013-002843 T 02 06 01 00 Päätös päätti merkitä tiedoksi terveyskeskuksen vuoden 2012 tilinpäätöksen. Lisätiedot virastopäällikkö

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Espoo - Sosiaali- ja terveystoimi - 2012 valtuustositovat 11-02-2013 Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1.1Toimintakate pysyy vuoden 2009 tarkistetun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta

Sosiaali- ja terveystoimi Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%. - Kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta 2017 Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä

TA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveystoimi Tilinpäätös 15.2.2013 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ESPOO STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveystoimen 19 valtuustoon nähden sitovasta tulostavoitteesta toteutui täysin 12,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä.

Länsi-Uudenmaan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueiden käyttö on Karkkilan osalta ollut vähäistä. Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-syyskuu 2015 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli syyskuun lopulla 1 346, mikä on 38 enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna, mutta

Lisätiedot