SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 10.8.2012 1"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN SEURANTARAPORTTI I (KH/KV) TOIMINTAKATSAUS VUODEN ESPOO-STRATEGIAN TOTEUTUMINEN 1. Kaupunkikonsernin talous on kestävästi tasapainossa Suomen koko kuntataloutta vertailukohtana pidettäessä Espoon sosiaali- ja terveystoimen talous on kestävästi tasapainossa. Alkuperäiseen talousarvioon kohdistuu lisäyspaineita, joten toimintakate jää tavoitteeksi asetetusta. Toimeentulotukimenot, joiden arvioitiin vielä talousarviota laadittaessa pienevän, ovat kasvaneet. Erikoissairaanhoidon menot ylittyvät. Oma ennuste perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin arvioon Espoolle tulevasta kuntalaskutuksesta. Palkat, vuokrat, energian ja raaka-aineiden hinnat ovat jatkaneet nousua. Tuotantokustannukset ovat siten kasvaneet kaupungin itse tuottamissa ja ostamissa palveluissa. Palvelujen saatavuutta on parannettu. Ostopalvelut on kilpailutettu. Palveluntuottajien kanssa on yhdessä etsitty mahdollisuuksia tuottavuuden lisäämiseen ja ostohintojen alentamiseen. Hintojen nousua on neuvottelujen tuloksena pystytty rajaamaan. Kuntaliiton tekemän sosiaali- ja terveystoimen vuoden tammi-huhtikuun toteutuneiden nettotoimintamenojen vertailun mukaan Espoon menot kasvoivat 6,6 %. Vertailussa mukana olleissa 59 kunnassa keskimääräinen kasvu oli 7,7 %. Espoossa sosiaali- ja terveystoimen nettomenot asukasta kohti olivat ensimmäisellä vuosikolmanneksella (Espoo 769 /as) vertailukunnista (keskiarvo 892 /as) kuudenneksi alhaisimmat. Yksikköhinnoilla mitattuna Espoo on kilpailukykyinen kuuden suurimman kaupungin tuottavuusvertailussa. Ikävakioidut sosiaali- ja terveystoimen menot olivat euroa vuonna 2011 eli kuusikkokuntien pienimmät. Lähde Kuntaliitto: Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset vuonna 2011 ennakkotiedot. 2. Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistuskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta Työhyvinvoinnin kehitystä voidaan arvioida tutkimustietoon perustuen ensi vuoden alkupuolella. Sosiaali- ja terveystoimi on osallistunut aktiivisesti espoolaisen johtamismallin kehittämiseen. Osaamisperusteiset henkilöstösuunnitelmat laaditaan tulosyksiköittäin vuoden 2013 talousvalmistelun yhteydessä. Tapaturmataajuuden lasku todennetaan vuoden 2013 alussa valmistuvien tilastojen pohjalta. Vuonna 2011 tapaturmataajuus kasvoi edellisestä vuodesta. Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus kasvoi lähes vajaalla prosenttiyksiköllä vuoden 2011 lopun tilanteesta. Tulostavoitteet toteutuvat ja toteuttavat strategian mukaista päämäärää. 3. Palvelujen järjestämistä ja palveluverkkoa on kehitetty tavoitetilan konseptin mukaisesti Lastensuojelussa tulostavoite vähentää laitoshoidon osuutta toteutuu. Alkuvuodesta kiireellisten sijoitusten määrä lisääntyi, mutta pitkäaikaisten sijoitusten määrä väheni ja samalla laitossijoitusten kokonaishoitovuorokausimäärä väheni. Avohoidon osuus ikäihmisten palveluissa kasvoi. Palveluprosesseja uudistetaan ja sähköisiä palveluja toteutetaan vuonna 2011 laaditun suunnitelman mukaisesti. Suun terveydenhuollossa on uutena käyttöön sähköinen ajanvaraus pienten lasten tarkastuksessa. Omahoidon terveyskansio mahdollistaa potilaan omien tietojen ja

2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI tutkimustulosten katselun ja kommunikoinnin hoitavan henkilökunnan kanssa. Käyttäjiä on noin Toimiala tarkentaa suunnitelmaa palvelujen sijoittamisesta palvelujen järjestämisen tavoitetilan pohjalta tulostavoitteen mukaisesti. Merkittävimpiä kohteita ovat valmistelussa olleet Espoon sairaala, Elä ja asu -keskukset ja Ison Omenan palvelutori. Investointiohjelman yhteyteen laaditaan toimenpideohjelma palveluverkon tehostamiseksi. Palvelusetelien käyttö on lisääntynyt kaikissa tulosyksiköissä. Potilasturvallisuusjärjestelmän Haipro -vaaratapahtumaraportointi otettiin käyttöön. Järjestelmä kattaa 107 työyksikköä. Jatkuva kattava asiakaspalautejärjestelmä otettiin käyttöön koko terveyspalveluissa. Keskeisille palveluille kehitetään yhteisiä mittaustapoja suurten kuntien yhteistyönä ja kaupunkitasolla koskien kaikkia toimialoja. 4. Espoolaiset ovat entistä aktiivisempia ja omatoimisempia huolehtien itsestään ja läheisistään ja lähiympäristöstään. Palvelujen laatu säilyy hyvänä molemmilla kotimaisilla kielillä Tulostavoitteen mukaisesti on kiireettömään hoitoon pääsy terveyspalveluissa nopeutunut hammashoidossa ja puhelinsaatavuus parantunut, mutta terveysasemien lääkärin vastaanotolle pääsyssä on edelleen ongelmia. Yhtenäinen palautejärjestelmä on otettu käyttöön terveyspalveluissa. Tulostavoitteen maahanmuuttajien kasvavasta osallistumisesta kuntoutumista edistäviin ryhmiin ja työpajoihin arvioidaan lisääntyvän edelleen. Osallistumismahdollisuuksia on lisätty. 5. Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset ja yritykset juurtuvat Espooseen Suurten palvelujen tilantarve- ja yksikkömitoituksia valmistellaan tulostavoitteen mukaisesti yhteistyössä teknisen ja ympäristötoimen toimialan kanssa. Toimiala osallistuu osaltaan metron asemaseutujen palvelujen sijoitussuunnitelman laadintaan. Liitteenä on selvitys toimialan tulostavoitteisiin kohdistuvista riskeistä, toimenpiteistä riskien hallinnaksi ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä. HENKILÖSTÖVOIMAVARA Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömäärä oli yhteensä 3 421, joista vakinaisia ja määräaikaisia 718. Lisäksi työllistettyjä oli 33. Henkilöstömäärä väheni edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 26 henkilöllä. Todellisuudessa henkilöstömäärä on kuitenkin kasvanut, sillä vuoden alussa sosiaali- ja terveystoimen esikunnasta siirtyi 30 henkilöä palveluliiketoimeen (taloushallinnon keskittäminen) ja terveyspalveluista siirtyi 12 henkilöä Husiin (välinehuolto). Määräaikaisten osuus ilman työllistettyjä oli 21,0 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 21,1 prosenttia. Heinäkuun lopussa määräaikaisen henkilökunnan osuus on normaalia suurempi, sillä sijaisten palkkaaminen on monissa sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä välttämätöntä. Maahanmuuttajataustaisen henkilökunnan osuus on kasvanut. Heinäkuun lopussa maahanmuuttajataustaisia oli 7,7 prosenttia henkilöstöstä, kun vuoden 2011 lopussa heitä oli 6,9 prosenttia.

3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstömäärän kehitys sosiaali- ja terveystoimessa vuoden lopussa ja siirtyi esikunnan taloushallintoyksiköstä 30 henkilöä palveluliiketoimeen siirtyi terveyspalveluista välinehuollosta 12 henkilöä Husiin siirtyi esikunnan palveluyksiköstä 62 henkilöä konsernipalveluihin siirtyi vanhusten palveluista lääkekeskuksesta 10 henkilöä Husiin siirtyi 7 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta muille toimialoille (tietohallinnon toimintamalliin liittyvät tehtäväjärjestelyt) päivähoidon tulosyksikkö, 2681 henkilöä siirtyi sivistystoimeen esikunnasta siirtyi 19 henkilöä sivistystoimeen päivähoidosta siirtyi 11 laitosapulaista esikuntaan esikunnasta siirtyi 13 henkilöä tekniseen ja ympäristötoimeen terveyspalveluista väheni 7 henkilöä pääkaupunkiseudun yhteisen erikoishammashoidon yksikön käynnistymisen seurauksena siirtyi perhe- ja sosiaalipalveluista elatustuen toimeenpano ja perintä Kelalle, minkä vuoksi 10 henkilöä vähenee asteittain vuoden 2009 aikana. Lisäksi lukien terveyspalveluista siirtyi kuusi työntekijää Vantaan työterveysliikelaitokseen ja esikunnasta yksi työntekijä keskushallintoon lukien siirtyi esikunnasta 14 työntekijää edunvalvonnasta valtiolle ja 6 työntekijää keskushallintoon (viisi HR-toimintamallin ja yksi arkistotoiminnan uudelleen järjestelyihin liittyen). Kirkkonummelta ja Kauniaisista siirtyi vuoden 2008 alussa yhteensä kuusi työntekijää terveyspalveluihin Espoon seudun ympäristöterveys -yksikköön. Hallintopalveluista siirtyi vuoden 2007 alusta 10 puhelunvälittäjää keskushallintoon. Laboratoriotoiminnan henkilöstö, 59 työntekijää, siirtyi alkaen HUSLAB:in palvelukseen. Vuoden 2005 alussa toimialalta siirtyi 138 siivoushenkilöstöön kuuluvaan tekniseen ja ympäristötoimeen. Vuoden 2004 alussa sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen sekä keskushallinnon ruokapalveluyksiköt yhdistettiin keskushallintoon ruokapalvelukeskukseksi. Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyi tuolloin keskushallintoon noin 290 henkilöä. Röntgentoiminnan siirron yhteydessä 30 henkilöä siirtyi HUSin palvelukseen. Toimialan henkilöstön keski-ikä oli heinäkuun lopussa 43,6 vuotta. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 46,2 vuotta. Eläkkeelle ajalla jäi 28 henkilöä, joista 23 jäi eläkkeelle iän perusteella ja viisi jäi työkyvyttömyyseläkkeelle. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,0 vuotta. Eläke-ennusteen mukaan vuoden aikana henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaa eläkkeelle jääneiden lisäksi 27 henkilöä. Seuranta-ajanjaksolla palveluksesta erosi 93 henkilöä ja lisäksi muista syistä vakinainen palvelussuhde päättyi kahdella henkilöllä. Lähtövaihtuvuus oli 4,3 prosenttia, kun se viimevuonna oli 3,6 prosenttia.

4 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Henkilöstön keski-ikä sosiaali- ja terveystoimessa vuoden lopussa ja sekä eläkkeelle jääneiden ja palvelussuhteesta eronneiden määrä sekä keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä vuosina ja ajalla (vakinainen henkilöstö) Vuosi Keski-ikä 44,5 44,7 44,9 44,9 45,0 45,2 46,5 46,4 46,2 Lähtövaihtuvuus (lkm) -eläkkeelle iän perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle eronnut kaupungin palveluksesta muu syy Eläkkeelle siirtymisikä 60,5 60,6 59,3 61,4 62,0 61,1 62,7 62,9 63,0 Seurannan yhteydessä esitetään kaupunginhallitukselle 17 uuden viran tai toimen perustamista perhe- ja sosiaalipalveluihin. Lisäksi esitetään kahdeksan virkaa tai toimea koskevaa muutosta, joista kuusi perhe- ja sosiaalipalveluihin ja kaksi vanhusten palveluihin. TALOUS 2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1 000 euroa) Muutettu TA Ennuste Poikkeama tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,9 18,8-14,9 Maksutuotot, ulkoiset ,4 5,6 5,0 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,1 30,1 15,9 Vuokratuotot, ulkoiset ,9 4,2-64,8 Muut tuotot, ulkoiset ,4 28,9 24,2 TUOTOT YHTEENSÄ ,7 13,8 5,2 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,3 3,8 5,8 Palvelujen ostot, ulkoiset ,2 8,2 2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,4 13,2-38,3 Avustukset, ulkoiset ,4 7,1 15,5 Vuokrat, ulkoiset ,1-13,0-17,6 Muut kulut, ulkoiset ,5-9,6 11,5 KULUT YHTEENSÄ ,2 6,9 4,0 Toimintatuotot, sisäiset ,5-80,3-20,4 Toimintakulut, sisäiset ,4 5,0 75,8 Tulot yhteensä ,3 13,4 5,2 Menot yhteensä ,6 6,8 8,1 TOIMINTAKATE ,1 6,2 8,4 Toimialan tulojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Käyttömenoihin varattiin 658,1 milj. euroa. Määrärahoista oli heinäkuun loppuun mennessä käytetty 392,3 milj. euroa ja niiden ennustetaan ylittävän määrärahavarauksen 27,8 milj. eurolla. Tulot Myyntituottojen arvioidaan alittuvan perhe- ja sosiaalipalvelujen kehittämishankkeissa noin 0,3 milj. eurolla. Maksutuottoja kertynee noin 0,7 milj. euroa suunniteltua vähemmän, suurinta alitus on vanhusten palvelujen avopalveluissa ja pitkäaikaishoidossa. Tulot tuista ja avustuksista ylittynevät noin 2 milj. eurolla, suurinta ylitys on perhe- ja sosiaalipalveluissa noin 1,6 milj. euroa valtion perustoimeentulotuen korvauksista ja terveyspalvelujen hanketuloista 0,4 milj. euroa. Muut tuotot ylittynevät noin 0,2 milj. eurolla.

5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot Henkilöstömenoista käytettiin 59 prosenttia ja niiden ennustetaan ylittyvän noin 0,8 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat viimevuoden tasosta kasvaneet 5,7 prosenttia, kun henkilökohtaisen avustajien palkat on vähennetty. Palvelujen ostot ylittynevät noin 6,6 milj. eurolla. Terveyspalveluissa ostot ylittyvät noin 6,9 milj. eurolla, josta Husin osuus on 5,6 milj. euroa. Vanhusten palveluissa ostojen ylitykseksi arvioidaan noin 0,1 milj. euroa ja esikunnassa ostoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin 0,4 milj. euroa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tilinryhmään on budjetoitu myös osa sisäisten ostojen määrärahasta, joka tullaan siirtämään sisäisiin eriin. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän ennustetaan kohdentamisen jälkeen ylittyvän noin 0,5 milj. eurolla, suurinta ylitys on terveyspalveluissa. Avustusten arvioidaan ylittyvän noin 11,7 milj. eurolla, josta toimeentulon ylitykseksi arvioidaan noin 9,5 milj. euroa Sisäisiin toimintakuluihin tullaan kohdentamaan määrärahoja ulkoisten menojen aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmästä. Siirron jälkeen ylitykseksi ennakoidaan 8,4 milj. euroa, josta Espoon sairaalan alaskirjauksen osuus on 7,5 milj. euroa. 24 VANHUSTEN PALVELUT 1000 euroa Muutettu TA Ennuste Poikkeama 07/ / / % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Palvelut Espoolaisen 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa vuonna noin 450 asukkaalla ja vuonna 2013 noin 600 asukkaalla. 85 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa kuluvan vuoden aikana noin 160 asukkaalla ja vuonna 2013 noin 180 asukkaalla (Espoon väestöennuste ). Espoolaisista 75 vuotta täyttäneistä asui kotona (15.6.) valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti noin 92 prosenttia, joko itsenäisesti tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen sosiaalija terveyspalvelujen turvin. Kotona asuvia 85 vuotta täyttäneitä oli noin 81 prosenttia. Espoolaisista 75 vuotta täyttäneistä noin 22 prosenttia ja 85 vuotta täyttäneistä noin 40 prosenttia oli vanhuspalvelujen piirissä Espoossa laitoshoidon peittävyys oli 2,9 eli alhaisin Kuusikko kunnista (Vantaa 3,4 ; Oulu ja Tampere 5,3; KA 4,7; Vanhuspalvelujen Kuusikko 2011). Väestön kasvu on edellyttänyt ja edellyttää tarkempaa palvelutarpeen arviointia, tehokkaampaa kuntoutusta, palvelujen määrällistä lisäämistä ja palveluvalikoiman laajentamista.

6 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Taulukko 1. Laatusuosituksen (75+) mukaisen palvelurakenteen peittävyyksien kehityssuunta ja vertailu vuodelle asetettuun valtakunnalliseen tavoitteeseen (STM 2008) suure * STM tavoite Säännöllinen kotihoito % 12,0 13,6 12,5 11,0 10,7 10, omaishoidontuki % 1,9 2 2,3 2,5 2,8 2,5 5-6 tehostettu palveluasuminen % 4,4 4,6 4,2 5,1 5,8 6,0 5-6 laitoshoito % 3,4 3,2 3,7 3,1 2,9 2,3 < 3 * Väestötietona käytetty ennustetta vuoden lopun tilanteessa Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon muutos laitosasumisesta kohti kodinomaisia asumispalveluja jatkui. Palvelurakenteen painopiste siirtyi edelleen laitoshoidosta avohoitoon. Pitkäaikaishoidossa yhdistettiin kaksi pientä yksikköä yhdeksi isommaksi yksiköksi ja käynnistettiin omana toimintana ensimmäinen asumispalveluyksikkö Kauklahden elä ja asu - seniorikeskuksessa. Kauklahden asumispalveluyksikön avaamisen myötä Viherkodissa voitiin aloittaa peruskorjaus ja toiminnan muutoksen suunnittelu Espoon ensimmäiseksi muistipalvelukeskukseksi. Ennakoivien ja varhaiskuntouttavien toimintamuotojen järjestämistä jatkettiin yhdessä liikuntatoimen, vapaaehtoisten avustajien ja järjestöjen kanssa. Palvelukeskuksissa järjestettiin kotona asuville senioreille monenlaisia hyvinvointia tukevia, osallistavia ryhmiä. Senioreiden Liikuntaa joka päivä -kampanjaa edistettiin eri tempauksilla ja toimenpiteillä tavoitteena innostaa senioreita liikkumaan säännöllisesti. Osana Etelä-Suomen Kaste -hanketta koulutettiin lisää ikäihmisiä hyvinvointikurssien vetäjiksi. Kotona asuvien muistisairaiden ja heidän omaistensa tukemista vahvistettiin laajentamalla muistihoitaja toimintaa. Toiminnan tavoitteena on siirtää muistisairaiden pitkäaikaishoitoon siirtymistä. Kotihoitoon otettiin kaikki sinne ohjatut asiakkaat, jotka täyttävät sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät kotihoitoon ottamisen kriteerit. Kotiutumista päivystyksestä pyrittiin helpottamaan käynnistämällä kotiutustiimi- toiminta. Kotihoidon asiakkaiden avun tarve kasvoi, sillä heidän toimintakykynsä aleni ja läheisten antama apu väheni. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista suuressa hoidon tarpeessa olevien osuus (MAPLe-pääluokat 4-5, asteikko 1-5, alhaisin palvelutarve 1 - suurin palvelutarve 5) oli 53 prosenttia kaikista RAI* arvioiduista asiakkaista. Vuosien aineistoissa vastaaviin pääluokkiin sijoittui prosenttia asiakkaista. Vastaavissa aineistoissa niiden asiakkaiden osuus, joiden lääkityksen lääkäri oli tarkistanut viimeisen puolen vuoden aikana, oli noussut 83 prosenttiin aikaisemmasta noin 80 prosentista. Saman aineiston perusteella noin kymmenen prosenttia kaikista asiakkaista, joilla oli kuntoutumisen mahdollisuus, sai terapiapalveluja. Muutosta tapahtui myös asiakkaiden palveluverkostossa. Vain virallisilta tahoilta apua saavien asiakkaiden osuus kasvoi 42 prosenttiin. Aikaisempina vuosina vain viralliselta taholta apua saavien osuudet ovat vaihdelleet prosentin välillä. (*RAI aineisto 1_ THL vertailutietokanta 15.5.). VIITE: *RAI on toiminnan arviointi - ja seurantajärjestelmä: hoidon, palvelun, johtamisen ja ohjauksen apuväline koko vanhuspalvelujärjestelmässä. Laitoshoidon RAI otettiin käyttöön Espoon vanhusten palveluissa vuonna 2001 ja kotihoidossa vuonna 2009 Kotihoidossa tuottavuus kasvoi valtuuston edellyttämän tuottavuusohjelman mukaisesti. Alueellisessa kotihoidossa tehtyjen toiminnan muutosten vaikutukset näkyivät toiminnan tehostumisena. Viimevuoden vastaavaan aikaan verrattuna välitön asiakaspalveluaika kasvoi 4,4 prosenttiyksiköllä, ollen 44,4 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Välittömän työajan kasvu tehosti kotihoidon toimintaa noin 10 prosentilla. Espoon sairaalan toiminta tehostui edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kotiutukseen päättyneiden hoitojaksojen määrä kasvoi noin 22 prosentilla eli noin 200 hoitojaksolla edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kasvua, verrattuna vuoden 2011 viimeiseen puoleen

7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI vuoteen, oli kahdeksan prosenttia eli noin 80 kotiutukseen päättynyttä hoitojaksoa enemmän. Hoitopaikkojen määrä pysyi ennallaan. Ikäihmisten hoito-, kuntoutus ja kotiutusprosessin sujuvuuden parantamiseksi aloitettiin geriatrisen kotiutustiimin toiminta. Toiminnan vaikutuksia voidaan arvioida vasta vuoden 2013 puolella. Sairaalan kuntoutustoiminnan monipuolista kehittämistä vaikeutti kaluston ja työvälineiden vanhentuminen ja vanhanaikaisuus. Palvelurakenteen muutosprosessiin liittyvän päätöksenteon pitkittyminen Ruusukodin osalta, rakennusprojektin aikataulun viivästyminen Kauklahden asumispalveluyksikön osalta, tarkoituksenmukainen MRSA - infektioiden hoito ja erikoissairaanhoidon yksipuolisesti tekemät siirtoviivepäivien laskentaan ja laskutukseen liittyvät päätökset näkyivät vanhusten palvelujen taloudellisessa seurannassa. Viivästynyt päätöksenteko ja Kauklahden elä ja asu - seniorikeskuksen käyttöönotto laskivat pitkäaikaishoito-osastojen tuottavuutta. Muutoksen kohteena oleville Ruusukodin ja Viherkodin osastoille ei voitu ottaa uusia asukkaita vaan asukasmäärä laski. Henkilöstön tarve suhteessa asukasmäärään kasvoi, koska jokaiseen vuoroon tarvittiin työntekijä esimerkiksi yksi yöhoitaja viittä asukasta kohden myös vajaakäytössä olevilla osastoilla. Heinäkuun lopussa pitkäaikaishoidon hoitopäivien määrä oli vähentynyt noin 2000 edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Edellä mainitun palvelurakenteen muutoksen vuoksi Espoon sairaalasta ei voitu siirtää pitkäaikaishoitoa tarvitsevia potilaita joustavasti potilaan palvelutarvetta vastaavalla paikalle. Potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta perusterveydenhoitoon on huomattavasti nopeutunut, esimerkiksi lonkkapotilaiden kohdalla 10,4 vrk:sta 2,0 vuorokauteen, viimeaikaisten toimien johdosta. Vielä kaksi vuotta sitten erikoissairaanhoidossa odotti ilman kuntoutusta päivittäin potilasta siirtoa Espoon sairaalaan. Tähän on saatu merkittävä muutos määrätietoisella toiminnalla. Siirtoa odottavien potilaiden määrä on vuoden aikana vaihdellut päivittäin 0-15 välissä, keskiarvon ollessa alle 10 odottajaa. HUS aloitti sakkolaskutuksen näistä potilaista ja laski yksipuolisella päätöksellä vuoden alusta potilaan siirtojärjestelyyn varattavan ajan neljästä vuorokaudesta kahteen vuorokauteen. Näin nopea siirtovaade on potilaan hoidon kannalta ajoittain kohtuuton ja esimerkiksi Ruotsiin verrattuna merkittävän lyhyt (Ruotsissa 5 vrk). Kahden vuorokauden siirtovaatimus huonontaisi tiettyjen potilaiden hoitoa merkittävästi ja siksi nykyisen hoidon laadun ylläpitäminen merkitsee, että näitä päiviä tulee olemaan jonkin verran jatkossakin. Tähän ei ole budjetoitu varoja tänä vuonna ja se on johtanut ylimääräiseen menopaineeseen. Uusien edellä kuvattujen tiukennusten vuoksi oli siirtoviivepäiviä kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin HUS:n siirtoviivepäivätilastot eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden, koska siirtoviivepäivien määrittely muuttui. Henkilöstö Espoon ensimmäisen elä ja asu -seniorikeskuksen käyttöönotto sekä uuden sairaalan suunnittelutyöhön osallistumien ovat sitoneet toimintaa johtavien esimiesten työaikaa runsaasti. Myös jatkossa vanhusten palvelujen investointisuunnitelmaan sisältyvät rakennusprojektit tulevat viemään varsin paljon esimiesten työaikaa. Uuteen, laajenevaan toimintaan kuten kotisairaala, muistihoitajat ja kotiutustiimi toiminta saatiin rekrytoitua koulutettua, ammattitaitoista henkilökuntaa hyvin. Seure Henkilöstöpalvelut Oy ei ole pystynyt tuottamaan tilausten mukaisia sijaisia vanhusten palveluihin, erityisesti Espoon sairaalassa oli vaikeuksia saada päteviä sijaisia kesän aikana. HUSröntgenin toiminnan päättyminen Puolarmetsässä on sitonut aiempaa enemmän hoitohenkilökuntaa potilaskuljetuksiin, mikä on lisännyt hoitajatilanteen haastavuutta. Viherkodin henkilöstö siirtyi pääosin Kauklahden Elä ja asu -asumispalveluyksikköön. Henkilöstön siirtyminen aiheuttaa paineita vuoden 2013 talousarvioon.

8 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Talous ja investoinnit Vanhusten palvelujen tulot alittunevat noin 0,5 milj. euroa. Alitus johtuu avopalvelujen liian suuresta tuloarviosta ja palvelurakenteen muutoksen aiheuttamasta hoitopäivien määrän vähenemisestä pitkäaikaishoidossa. Menot ylittynevät noin 8,9 milj. euroa suurinta ylitys on sisäisissä ostoissa. Henkilöstömenot ylittynevät noin 1 milj. eurolla palvelurakenteen muutoksesta johtuen. Palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän noin 0,1 milj. eurolla vaikka ostoihin sisältyy 0,9 milj. euroa HUS siirtoviiveiden kustannuksia. Siirtoviivepäivien kustannukset eivät vähene laskutettujen siirtoviivepäivien vähenemisen suhteessa, koska Hus nosti siirtoviivepäivän yksikköhintaa noin 29 prosentilla, 350 eurosta 450 euroon vuoden alusta ja potilaan siirtämiseen varattu aika puolitettiin. Samanaikaisesti Espoon omassa toiminnassa edellytettiin 2,5 prosentin tuottavuuden nousua, joka näkyisi hoitopäivän hintaa alentavasti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmän määrärahaan sisältyy myös sisäiset ostojen määrärahavaraus, joka kohdennetaan vuoden loppuun mennessä sisäisiin ostoihin. Kohdentamisen jälkeen tiliryhmän menot toteutuvat talousarvion mukaisina. Avustuksista säästynee noin 0,1 milj. euroa. Määrärahojen kohdentamisen jälkeen sisäisten toimintakulujan ylitykseksi arvioidaan noin 8,9 milj. euroa, josta toteutumattoman Espoon sairaalan, Orkidea hanke 2008, suunnittelukustannusten 7,5 milj. euroa kohdistaminen sairaalan käyttötalousmenoihin. Sisäisten palvelujen ostot ylittynevät 1,4 milj. eurolla. Ylityksen arvioidaan vielä nousevan syksyn tarkentuvien seurantojen myötä. 25 TERVEYSPALVELUT 1000 euroa Muutettu TA Ennuste Poikkeama 07/ / / % Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Palvelut Terveyspalvelut vastaavat avosairaanhoidosta, suun terveydenhuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista, erikoissairaanhoidosta ja ympäristöterveydenhuollosta. Terveyspalvelut tuottaa lääkäripalvelut myös neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä kotihoidolle. Seudullisena yksikkönä Espoon seudun ympäristöterveys vastaa myös Kauniaisen ja Kirkkonummen ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Painopisteitä ovat terveyden edistäminen ja potilaiden omahoitokyvyn ja -mahdollisuuksien lisääminen, laitoshoidon vähentäminen avohoitoa vahvistamalla sekä saatavuuden parantaminen mm. sähköisiä palveluja lisäämällä. Sähköiset palvelut etenivät suunnitelman mukaisesti. Tekstiviestimuistutuksen käyttöä laajeni ja sähköisen ajanvarauksen käyttö on etenemässä. Vastaanoton itseilmoittautumisen pilotointi alkaa syksyllä. Omahoitopalvelun käyttäjiä oli kesäkuun lopussa noin 4000 ja kuukausittaisten viestien määrä on lisääntynyt edellisvuodesta.

9 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Terveysasemien toimintaa ja tulostavoitteiden toteutumista haittaa pula lääkäreistä ja lääkäreiden suuri vaihtuvuus. Myös hoitohenkilökunnan sijaisten saanti vaikeutui. Yhteydensaanti terveysasemiin toteutui hyvin takaisinsoittojärjestelmän ansiosta. Puheluista 100 prosenttiin pystytään vastaamaan, keskimääräinen takaisinsoittoaika on alle 30 minuuttia. Takaisinsoittojärjestelmän laajentamista hoitajien soittoaikanumeroihin harkitaan jatkossa. Odotusajat kiireettömässä tapauksessa lääkärin vastaanotolle ovat pidentyneet edellisvuodesta ja uhkaavat ylittää hoitotakuun aikarajat. T3 eli kolmas vapaa aika lääkärille löytyy keskimäärin 6 viikon kuluttua. Vain Leppävaaran suuralueen terveysasemilla T3 on luokkaa 18 vrk hyvän lääkärimiehityksen ja sisäisen kehitystyön ansiosta. Vaikein tilanne on Samariassa ja Matinkylässä, joilla 3 kuukauden odotusaika uhkaa elo-syyskuun vaihteessa ylittyä odostuslistalla olevien potilaiden kohdalla. Valvontaviranomaiset ovat kesän aikana tehneet useita päätöksiä, joissa aiemmista linjauksista poiketen todetaan odotuslistat laittomiksi, kun kerran hoidon tarve on arvioinnissa todettu. Uudesta linjauksesta johtuen saatetaan syksyn aikana joutua turvautumaan kiireellisiin ostopalveluihin. Ensi vuodelle suunnitellaan terveysasematoiminnan ulkoistamiskokeilua Ruotsin mallin mukaisella kapitaatioperiaatteella. Noin asukasta siirrettäisiin kilpailutetulle ulkoiselle tuottajalle asukaskohtaisella vuosihinnalla. Samalla periaatteella toimisi myös vastaavankokoinen oma terveysasema. Kokeiluyksikköjä seurattaisiin tarkasti, toiminnan tuloksia ja kustannuksia verrattaisiin omaan perinteiseen toimintaan. Suun terveydenhuollossa otettiin toukokuussa käyttöön takaisinsoittojärjestelmä, minkä ansiosta puhelujen vastausprosentti on noussut 100. Sekä asiakkaat että henkilökunta ovat erittäin tyytyväisiä järjestelmään. Suun terveydenhuollossa odotusajat hammaslääkärille ja suuhygienistille lyhenivät hieman edellisvuodesta tavoitteen mukaisesti. Lasten ja nuorten tarkastukset hoidetaan asetuksen mukaisesti. Virka-ajan päivystys toimii Kilossa ja päivystyksen jatkohoito tuotetaan vuokratyövoimalla. Ostopalvelua yksityissektorilta vähennettiin. Virka-ajan ulkopuolinen ilta- ja viikonloppu- päivystys toimii Haartmannin sairaalassa Helsingissä pks-yhteispäivystyksenä ja suun erikoishoitoa tuottaa pks-yksikkö Sehyk. Helsingin viime vuodelta perimät hinnat pks-yksikköjen palveluista ovat olleet virheellisen alhaiset, mikä aiheuttaa ylityspaineita tälle vuodelle. Uhkana suun terveyshuollossa on valmisteilla oleva päivystysasetus, joka toteutuessaan pakottaa kunnat järjestämään hammaslääkäripäivystyksen myös öisin. Nykyisin ensiavun hammasvaivoissa yöllä saa yleislääkäripäivystyksistä ja vakavat hammas-leukavammat ohjataan öisin Husin suu- ja leukakirurgiaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa psykiatrista hoitojärjestelmää kehitettiin avohoitopainotteisemmaksi. HUS-psykiatrian hoitovuorokaudet vähenivät edellisestä vuodesta ja käynnit lisääntyivät. Olarinluoman vastaanottokodin peruskorjaus ja laajennussosa valmistuivat. Vastaanottokoti muutti takaisin varsinaisiin tiloihinsa heinäkuussa ja laajennusosan palveluja tukiasuntoja otetaan parhaillaan käyttöön. Asumispalvelupaikkoja päihde- ja mielenterveyskuntoutujille lisättiin. Viisikon laitosyksikkö lakkautettiin ja potilaat sieltä siirtyivät asumispalveluihin. Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan pääosin Husilta. Espoolaisten lähetteet erikoissairaanhoitoon vähenivät edellisvuodesta jonkin verran, sekä elektiiviset (kiireettömät) että päivystyslähetteet. Lähetteistä noin 2/3 tulee terveyskeskuksesta ja 1/3 yksityissektorilta. Husin Espoolle tammi-kesäkuussa tuottamat palvelutuotteet vähenivät hieman vastaavasta ajasta viimevuonna (kaikkiaan -1,2 prosenttia, hoitopäivätuotteet - 6,9 prosenttia, NordDrg-tuotteet -0,5 prosenttia ja käynnit -0,6 prosenttia). Husin muualta ostamista tuotteista vain palvelusetelin käyttö kasvoi edellisvuodesta. Erikoissairaanhoidon palvelujen laskutus Espoolta ilman kalliin hoidon tasausta oli alkuvuodesta 100,6 milj. euroa, edellisvuonna 101,2 miljoonaa euroa. Kustannusten vertailua edellisvuoteen vaikeuttaa 2011 maksettu ylijäämäpalautus. Tänä vuonna palautuksia ei Husin mukaan ole tulossa. Hus ennustaa Espoon Hus-erikoissairaanhoitoon kuluvan tänä vuonna 210,6 milj.euroa, mikä on 5,6 miljoonaa yli Espoossa budjetoidun. Hoitotakuu toteutui Husissa alkuvuodesta melko hyvin, mutta kesälomien vaikutus etenkin kirurgian ja silmätautien vuodeosastojonojen pidentymisessä on havaittavissa.

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN 2011 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN Tilinpäätös 1.1.-31.12.2011 Tasekirja 31.12.2011 Toimintakertomus 2011 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toimintakertomus 2014 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisältö: Vuosikatsaus 2014 Toimintatilastot 2014 Henkilöstökertomus 2014 Asiakaspalauteyhteenveto

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Hirvonen Pasi kaupunginhallituksen edustaja -1, SOTELA 26.3.2014 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Risto Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma

Lisätiedot

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö

RAPORTIN TOIMITUSKUNTA OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT. talousarviopäällikkö Osavuosikatsaus 2/2014 22.9.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 26.3.2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN 2013... 1 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN TOIMINTAKERTOMUS 2010 1 1 Apulaiskaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2010... 3 2 Väestö... 5 3 Voimavarat... 7 3.1 Talous... 7 3.2 Henkilöstö... 8 3.3 Toimitilat...

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49

Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.12.2014 Sivu 1 / 49 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta Sari Kauppinen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden arvioita peruspalvelujen tilasta Peruspalvelujen tila 2010 -raportin tausta-aineisto RAPORTTI 9 2010 Kirjoittajat ja THL Taitto:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Sosiaali- ja terveystoimen vastaukset 1 (11) TARKASTUSLAUTAKUNNAN HAVAINNOT VUODELTA 2011 Vuosien 2009 ja 2010 arviointikertomushavaintojen käsittely ja jälkiseuranta Kaupungin toimintoja muutettaessa

Lisätiedot

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä?

Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Sitran selvityksiä 94 Laitoksesta kotiin syntyikö säästöjä? Ikäihmisten palveluiden muutosten kustannusvaikutukset Tampereella Jarkko Lumio Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 94 ISBN 978-951-563-916-5

Lisätiedot