Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta"

Transkriptio

1 Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/ /2014 Pjst Valmistelijat: Sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh , tekninen joh ta ja Ahti Latvala, puh , rakennuspäällikkö Rami Luo ma- Nir va, puh , suunnittelija Riina Rintamäki, puh Kaupunginvaltuutettu Panu Lahdensuo on jättänyt valtuus ton kokouksessa valtuustoaloitteen, joka kuuluu seuraavasti: "Kaikki valtuutetut kannattavat itsenäistä Lapuaa. Mutta mikäli La pua haluaa pysyä itsenäisenä kaupunkina myös tulevaisuudessa, kaupun gin talous pitää olla kunnossa. Valitettavasti Lapuan kaupungin taloudellinen tilanne on romahtanut muu ta man viime vuoden aikana, eikä valoa paljonkaan ole nä ky vissä. Tuntuu käsittämättömältä, että siitä huolimatta ollaan edelleen vie mäs sä eteenpäin historiamme kalleinta yli 20 miljoonan euron me ga luo kan koulukeskushanketta. Perusteena pidetään synergialla saa ta via kustannussäästöjä. Nämä synergiaedut ovat hyvin las kennal li sia ja sämät säästöt saadaan myös aikaiseksi esittelemälläni huo mat ta vas ti edullisemmilla investoinneilla. Koulujen ja päiväkotien tilakysymykset on kuitenkin saatava kun toon. Esitänkin, että hieno, mutta rahatilanteeseemme nähden epä rea lis tinen Alangon hankesuunnitelma hylätään ja laaditaan uusi, hin naltaan toteuttamiskelpoinen hankesuunnitelma. Filosofiani läh tee siitä, että jos on jotain vastaan, niin pitää pystyä itse esittämään pe rus tel tu parempi vaihtoehto. Esitän uuden hankesuunnitelman run gok si seuraavaa: Lukio rakennetaan ammattioppilaitoksen viereen, kuten yrit tä jä jär jestö kin esitti kannanotossaan. Synergiaa, jolla säästetään kuluja löy tyy valtavasti mm. yhteiset liikuntasali, ruokala, auditorio, pihaalu eet, henkilökunnan tilat, mahdollisesti yhteisiä opettajia, kak soistut kin to jne. Nykyaikainen toisen asteen kampusalue voisi hou ku tel la tu le vai suu des sa opiskelijoita myös lukioon Lapuan rajojen ul ko puolel ta kin. Toteutus kesäkuu 2015-elokuu 2016, hinta noin 2,5 milj. Ritamäki-Liuhtari alueen 0-4 luokkalaiset lapset ohjataan pe rus korjat tuun ja laajennettuun nykyaikaiseen Ritamäen kouluun. Ri ta vuoren alue on selkeä kaupungin kasvusuunta ja varmasti tonttien

2 myyn tiin vaikuttaa nykyaikaisen koulun läheisyys. Synergiaa ja säästö jä löytyy aivan samoin kuin esitetyssä Alangon koulussa eli opet tajien määrä tarve vähenee, kun sama ikäluokka on yhdessä kou lus sa. Toteutus kesäkuu 2016-elokuu 2017, hinta noin 4,2 milj. (Väis tö ti loina vapautuneet lukion tilat). Sen jälkeen lukio puretaan ja siihen kaavoi te taan kerrostalotontteja, joilla saadaan myyntituloja kau pun gin kassaan. Alueen 5-6 luokkalaiset sijoitetaan juuri remontoituun Paukun kouluun tai vaihtoehtoisesti Ritamäen laajennuksesta teh dään vähän suunniteltua isompi ja Paukun koulu otetaan siinä ta pauk sessa päiväkoti/eskari käyttöön. Päiväkoti saneerataan kaupungin omistuksessa ja lähes tyhjillään ole vaan ns. työterveystaloon. Toteutus syksy 2015, hinta noin 0,5 milj. Lisäksi käytetään yksityisiä palveluntarjoajia ja kaavoitetaan uusi tontti päiväkodin tarpeisiin Ritavuori viitosalueelle ja/tai Ritamäen kou lun läheisyyteen. Keskuskeittiötä laajennetaan ja uudistetaan tarvittavilta osin ny kyises sä paikassa. Toteutus kesä 2015,hinta noin 0,2 milj. Hautasen erityiskoulu, jonka on tarkoitus siirtyä vuoden vaihteessa vä li ai kai ses ti uuteen Alanurmon kouluun, voivat mielestäni jäädä pysy väs ti osaksi Alanurmon koulua. Ei ole järkevää vaihdella eri tyis lasten ympäristöä turhan takia ja tilaa Alanurmossa on riittävästi. Alangon alue, mihin koulua on alustavasti suunniteltu, on si jain niltaan loistava paikka erikokoisille liiketonteille. Näistä on huutava pu la La pual la. Tähän reilun 10 hehtaarin alalle sopii noin lii ke tont tia autokorjaamoista isoja tiloja vaativiin myymälöihin. Lisäksi alu eel le sopii 5-6 rivitalotonttia metsän reuna-alueille. Tonttien myn ti tu lo on noin 1,0 milj. Alueelle sijoittuvat liikkeet synnyttäisivät noin uutta työpaikkaa. Yhteenvetona voin todeta, että reilun 20 milj. sijaan reilun 7 milj. inves toin neil la saavutetaan kaikille ihan vastaavat nykyaikaiset tilat ja myös ne paljon mainostetut synergiasta saatavat kustannussäästöt. Li säk si suurena etuna on se, että tällaiseen pilkottuun, pienemmistä ura kois ta koostuvaan rakentamiseen, on myös paikallisilla yrittäjillä mah dol li suu det päästä osalliseksi. Merkittävänä asiana on myös uusien työpaikkojen syntyminen ja tonttien myyntituloista saatava tu lora hoi tus. Lisäksi vaadin tässä aloitteessa esittämäni hankesuunnitelman ja vie lä voimassa olevan hankesuunnitelman välillä tehtävän vertaileva pai kal li nen yritysvaikutustenarviointi. Kuten monissa juhlapuheissa on luvattu, että se tehdään aina, kun kysymyksessä on vähäkin isom pi hanke."

3 Kaupunginvaltuusto päätti ( 5 ) kokouksessaan pyytää val tuus to aloit tees ta sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan ja talous joh ta jan lausunnot. Lisäksi elinkeinotoimenjohtaja valmistelee yh des sä Lapuan Yrittäjät ry:n kanssa yritysvaikutusten arvioinnin. Esityslistan liitteenä on teknisen lautakunnan lausunto ja yri tys vai kutus ten arviointi. Sivistyslautakunnan ja talousjohtajan lausunnot eivät vie lä ole käytettävissä. 2.1) Lukio rakennetaan ammattioppilaitoksen viereen. To teu tus on 6/2015-8/2016 ja hinta noin 2,5 M. Sy ner gia etui na tutkitaan mm. yh tei nen liikuntasali, ruokala, au di to rio, piha-alueet ja hen ki lö kun nan ti lat. Lisäksi tut ki taan mahdollisuus yhteisiin opettajiin, kak sois tut kintoon jne. Tekla: Kohta 2.1) Uuden lukion rakentaminen ammattioppilaitoksen vie reen vaa tii yksityiskohtaisesta sijainnista ja laajuudesta riippuen ase ma kaa van muuttamista kaavatievarausten muu tos ten ja ra kennus oi keu den noston vuoksi. Uudisrakennuksen alustava hinta voidaan ar vioi da /hm 2 tasolla sen jälkeen, kun laajuustiedot on rat kais tu. Aloitteessa mainittu 2,5 M vastaa noin hm 2 suu ruista uudisrakentamista. Suunnitteluun on varattava noin 6-8 kk mark kina ti lan tees ta riip puen. Rakentamisaika on noin 14 kk. 2.1.) Lukion sijoittumista ammattioppilaitoksen viereen/yhteyteen on sel vi tet ty syksyn 2014 aikana. Selvityksestä on erillinen liite 1 vaih toeh toi neen. Rakennuskustannukset Lukion sijoittumiselle Kiviristin alu eel le vaihtelevat 4,4-5,98 M :n välille riippuen uu dis ra ken ta misen ja vanhan rakennuksen tilojen hyödyntämismäärästä. Kun to tut kimuk sen valmistuttua kustannusarvio tarkentuu. Todettakoon, että Sedun ilmoituksen mukaan liikuntasali, auditorio se kä suurin osa 1. kerroksen luokkatiloista on mahdollista antaa lukion käyttöön. Lukiolaisten ruokailu on mahdollista neuvotella Sedun ruo kai lu ti laan, aikataulutus, hinta ym. vaativat tarkempia neu vot te lu ja (liite 2). Yhteisten opettajien rekrytointiin tiettyihin oppiaineisiin se kä kaksoistutkintoon rakennuksien sijoittumisilla ei ole merkitystä. 2.2) Ritamäen koulu peruskorjataan ja laajennetaan Ri ta mäki- Liuhta ri-alu een lasten 0-4 luokkia varten. To teu tus on 6/2016-8/2017 ja hin ta noin 4,2 M. Väis tö ti loi na käytetään vapautuneita lu kion tiloja. Väis tö ti la tar peen päätyttyä lukio puretaan ja tilalle kaa voi te taan kerros ta lo tont te ja. Ratkaisun synergiaetuna tut ki taan mm. opet ta jien tarpeen väheneminen. Tekla: 2.2) Ritamäen koulun sijainti esitettyyn oppilasottoalueeseen (Ri ta mä ki-liuh ta ri) nähden on syrjäinen. Lisääntyvä ajoneuvojen liiken nöin ti koululle on hankala järjestää, koska kulku valtatieltä ta pah-

4 tuu Vanhatien vaa ral li ses ta liittymästä ja menee van han asun to alueen läpi kapeaa Kau nis ton tien asun to ka tua pitkin. Kevyt liikenne käyt tää valtatien eteläpuolelta tultaessa kevyen liikenteen alikulkua, mut ta joutuu loppumatkan kulkemaan yhdessä ajoneuvoliikenteen kans sa em. Kaunistontien asuntokatua. Hanke voi koulun laajennuksen suuruudesta riippuen vaatia ase makaa van muutosta. Peruskorjauksen hinta-arviona voitaneen käyttää 2,9 M ja laajennuksen hinta voidaan arvioida 2200 /hm 2 tasolla sen jälkeen, kun laajuustiedot on ratkaistu. Aloitteessa mainittu 4,2 M mahdollistaa nykyisen koulun 2,9 M peruskorjauksen lisäksi noin 600 hm 2 (1,3 M ) laajennusosan. Suunnitteluun on va rat ta va noin 6-12 kk markkinatilanteesta ja tarvittavien tutkimusten laa juudes ta riippuen. Rakentamisaika on noin kk. 2.3) Paukun kouluun sijoitetaan Ritamäki-Liuhtari -alu een lasten 5-6 luo kat. Paukun koulun vaihtoehtona olisi Ri ta mä en koulun suu rem pi laa jen nus, jolloin Paukun kou lu ohjattaisiin päiväkoti/ esi kou lu käyttöön. Tekla: 2.3) Paukun koulun pitkäaikainen käyttö vaatii asemakaavan käyt tö tar koi tuk sen muuttamista en ti sen keskusvaraston alueella, kos ka ko. alue on kaa voi tet tu asuntorakentamiseen ( kem2). Ton teissa oleva myyntipotentiaali, arviolta noin , jää to teutu mat ta. Vaih to eh to na olevan Ri ta mä en koulun suuremman laa jennuk sen kus tan nuk set voidaan arvioida kohdan 2.2 mukaan. Paukun kou lun oh jaa mi nen pysyvään päiväkoti/esikoulukäyttöön edellyttää nii ni kään kaavanmuutosta ) Vanhan Paukun alueen väistötilat on suunniteltu vä li ai kaises ti opetuksen järjestämiseen. Erikoisluokat ja pienryhmätilat puuttu vat sekä liikuntatilat sijaitsevat etäällä (kulkeminen vie op pi tun neista n minuuttia). Opetuksellisesti luokkalaisten ja luok ka lais ten erottaminen eri paikkoihin rikkoo yhtenäisen kou lu polun. Oppilaiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutustilanteet katoaisivat se kä opettajien välinen pedagoginen keskustelu ja yhteistyö vä he nevät. Rehtori ei voi johtaa yhtä aikaa kahdessa eri paikassa, joten toinen yksikkö olisi pääsääntöisesti ilman esimiestä eriarvoistaen op pilaat ja opettajat. Lisäksi uuden opetussuunnitelman lisääntyvän valin nai suu den ja vuosiluokat ylittävän projektityöskentelyn jär jes tä minen hankaloituu oleellisesti, jos vuosiluokat opiskelevat eri toi mi paikois sa. Mikäli Ritamäen koulu peruskorjataan ja laajennetaan Ri ta mäki- Liuh ta ri-alu een lasten 0-6 luokkia varten, tilatarve on alustavasti uudis ra ken nus n hym 2 * eli n hm 2 **

5 Ritamäen koulun saneerattava ala 1428 hm 2, josta hyödynnetään ope tus ti loi na n. 695 hym 2. Kustannusarvio rakennushankkeelle on 12,5 milj.. Tarkemmin liitteessä ) Päiväkoti saneerataan ent. työterveystaloon, joka on lähes tyh jillään. Toteutus on syksyllä 2015 ja hinta noin 0,5 M. Lisäksi käy tetään yksityisiä pal ve lun tar joa jia ja kaavoitetaan uusi päivä- ko ti tont ti Ri ta vuo ren V -alu eel le tai Ritamäen koulun läheisyyteen. Tekla: 2.4) Päiväkodin sijoittamismahdollisuuden osalta arvio kus tannuk sis ta voidaan antaa sen jälkeen, kun tarvittavat muutostyöt on sel vi tet ty. Aloitteessa mainittu päiväkotitontti on yleis kaa va eh do tukses sa osoitettu Ritavuoren laajennusalueella. 2.4.) Päiväkodin sijoittaminen ent. työterveystaloon ei ole toi min nal lises ti järkevää, tilat eivät sovellu päiväkotitoimintaan. Liite ) Liuhtarin kiinteistössä toimivaa keskuskeittiötä laa jen ne taan nykyi ses sä paikassa. Toteutus on kesällä 2015 ja hinta noin 0,2 M. Tekla: 2.5) Liuhtarin kiinteistössä toimivan keskuskeittiön laa jen ta minen voi daan alustavasti arvioida käyttäen noin 2400 /hm 2. Aloittees sa mainittu 0,2 M vastaa noin hm 2 laajennusta va rus tami sen hinnasta riippuen. 2.5.) Keskuskeittiön saneeraaminen 0,2 M :lla tarkoittaa akuuttia laa jen nus ta, kunnes saavutetaan pysyvä ratkaisu. Se ei tarkoita perus kor jaus ta tai tilojen saattamista sellaisiksi, mitä ne vaatisivat valmis tet taes sa yli 1200 ateriaa päivässä. Nykyiset tilat on suunniteltu 200 asiakkaan (3 toimituspaikkaa) tuotannolle, asiakkaita on ny ky ään kuitenkin n (14 toimituspaikkaa). Tällä ratkaisulla ei myös kään helpoteta Hopearinteen keittiön painetta. Liite ) Hautasen erityiskoulu siirretään pysyvästi osaksi Alanur mon kou lua. 2.6.) Hautasen erityiskoulun oppilaiden siirtyminen Alanurmon koulun tiloihin voi olla väliaikainen ratkaisu, ei pysyvä. Tiloja ei ole suunni tel tu erityislapsille. Alanurmon koulun oppilasennusteet osoittavat, et tä koulu tulee kasvamaan oppilasmäärältään yksisarjaiseksi alakou luk si jo omalta oppilaaksiottoalueelta tulevilla oppilailla. Alanurmon koulutilaratkaisuissa ei ole huomioitu erityisen tuen oppilaiden tar pei ta: yksilöllistämistilat, rauhoittumistilat sekä hoitotilat puuttuvat. Wc-ti lat puutteelliset: oppilasvessat pienet ja inva-wc-tiloja ei ole riittä väs ti. Alanurmon koulun sijainti keskustan ulkopuolella Hau tasen oppilaiden keskeisimmät koulun ulkopuoliset oppimistilanteet

6 kou lua ympäröivässä yhteiskunnassa eivät mahdollistu Alanur mossa. 2.7) Alangon alue kaavoitetaan liiketonteiksi ja reu na-alu eet ri vi ta loton teik si. Tonttien myyntitulo on noin 1,0 M ja alueelle si joi tet ta vat liik keet synnyttävät noin uutta työpaikkaa. Tekla: 2.7) Alangon alueelle on yleiskaavaehdotuksessa osoitettu liike ra ken ta mis ta kantatien 66 puoleiselle alueelle ja asun to ra ken tamis ta Ri ta kal li on alueeseen rajoittuen. Väliin jäävä alue on osoitettu kou lu-päi vä ko ti-lii kun ta- palveluita varten. Liite 6; yhteenveto hajautettujen ja keskitettyjen mallien vertailusta, si säl täen alaliitteet 6a, 6b ja 6c. Kokoukseen on kutsuttu valtuustoryhmien puheenjohtajista Arvi Välk ki lä (vas), Paavo Lakaniemi (sd) ja Helena Lahtinen (kd). Seuraavat asiantuntijat ovat kokouksessa läsnä: sivistysjohtaja Kamu nen,talousjohtaja Kuisti, ra ken nus pääl lik kö Luoma-Nirva, suun nitte li ja Rintamäki, rehtori Pii pa ri nen ja ruokapalvelupäällikkö Luo manen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Puheenjohtajisto käy läpi asiantuntijoiden laatimat selvitykset ja vastauk set sekä antaa evästykset erityisesti niistä kohdista, joita vielä mah dol li ses ti pitää tarkentaa. Lisäksi sovitaan tavoiteaikataulu, milloin aloite ja siihen liittyvät vastaukset viedään valtuuston kä si tel täväk si. Puheenjohtajisto: Puheenjohtajisto kävi yleiskeskustelua asiasta. Sivistysjohtaja Kamunen alusti asiaa lähtien Lukion ti la suun ni tel masta. Puheenjohtajisto keskusteli tässä vaiheessa seuraavista asioista: 1. Alangon liikuntatilat ja niiden kustannusten jako 2. SEDUn tilojen saneeraus 3. Kustannusten laskemistapa - parempi tapa per henkilö 4. Hallinto- ja työskentelytilat eri malleissa 5. Kustannustehokkain, toimivin ja vetovoimaisin ratkaisu Puheenjohtajiston työryhmä yhdessä valtuustoryhmien pu heen joh ta-

7 jien kanssa totesi, että lukioasiaa valmistelee työryhmä, jossa ovat jä se ni nä: 1. Puheenjohtajiston luottamushenkilöt 2. Valtuustoryhmien puheenjohtajat 3. Lukion rehtori Kaisa Piiparinen 4. Sivistysjohtaja Mika Kamunen 5. Rakennuspäällikkö Rami Luoma-Nirva Työryhmä pyytää tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiinsa. Sihteerinä toimii hallintojohtaja Toni Leppänen. Työryhmä kokoontuu tiistaina kello teknisessä keskuk ses sa. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Mika Kamunen, puh , tekninen joh ta ja Ahti Latvala, puh , rakennuspäällikkö Rami Luo ma- Nir va, puh , suunnittelija Riina Rintamäki, puh Kh 4 Valmistelija: Kaupunginjohtaja Arto Lepistö, puh , Puheenjohtajisto-työryhmän perustama laajempi työryhmä on kokoon tu nut 3 kertaa ( , ja ). Em. työ ryhmäs sä on keskitytty lukiotilojen vaihtoehtoihin. Toistaiseksi ei ole löydet ty yhteistä näkemystä. Muita valtuustoaloitteessa esitettyjä ratkaisumalleja ei ole ehditty laajem mas sa ryhmässä käsitellä. Kaupunginhallituksen edellyttämistä lausunnoista (tekninen lau takun ta, sivistyslautakunta, talousjohtaja ja yritysvaikutusten arviointi) si vis tys lau ta kun nan lausuntoa ei ole vielä käytettävissä. Si vis tys lauta kun ta käsittelee aloitetta kokouksessaan. Sedun ja kaupungin yhteisneuvotteluissa on sovittu, että Se dun tarjolla olevista tiloista teetetään kuntotutkimus. Tutkimus on teh ty viikolla 9. Tulokset ovat käytettävissä todennäköisesti vii meistään viikolla 16. Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt Alangon han kesuun ni tel man, johon sisältyvät tilat alakoululle, päiväkodille, eri tyisope tuk sel le, lukiolle ja keittiötoiminnoille. Erityistarkasteluun nyt noste tun lukiotilojen vaihtoehtoja ei ole tarkoituksenmukaista viedä eril lise nä asiana valtuustoon, vaan osana aloitteessa esitettyjä ideoi ta, koska vain näin valtuustolla on mahdollisuus arvioida sekä val tuus toaloit teen investointien todellisia kokonaiskustannuksia jo hy väk syt-

8 tyyn Alangon hankesuunnitelmaan verrattuna huomioiden myös toiminnalliset ja käyttökustannusten erot lyhyellä ja pitkällä ai ka vä lillä. Erittäin vähäiselle tarkastelulle on myös toistaiseksi jäänyt kou lu tuspo liit ti set näkökohdat. Rajautuuko tarkastelu siis suppeasti vain inves toin tien minimoimiseen ja mahdollisen tilasynergian etsimiseen ja siinäkin vain lukion osuuteen? Lukio on Lapualla aidosti tärkeä osa kaupungin palveluja. Koko koulu ver kos tom me on rakennettu yhtenäiseksi: var hais kas va tus-ala koulu-ylä kou lu-lu kio kokonaisuuksineen muodostavat toimivan kasvun ja oppimisen jatkumon. Yhteiset opettajat (10) perusopetuksen ja lukion kanssa luovat kustannustehokkaan ja monipuolisen kou lu pal velun kaupunkiimme. Vain modernit, ter veel li set ja turvalliset tilat ovat jo pitkään odottaneet ratkaisua. Yleissivistävänä lukio valmentaa ensisijaisesti yliopistoon, am mat tikor kea kou luun tai ylioppilaspohjaisiin jatko-opintoihin. Sedun La puan yksikkö tarjoaa ainoastaan ei-ylioppilaspohjaisia väyliä jatkaa opin toja. Näin ollen tiiviimmästä Sedu-yhteydestä saatava hyöty pi täy tyy voittopuolisesti investoinnista koituviin mahdollisiin sääs töi hin. Kaksoistutkinnon suorittaminen (ammatillinen perustutkinto ja yli oppi las) ei välttämättä voi olla keskeisin koulutuksellinen tavoite, vaan se, että ammatillisen perustutkinnon opiskelija voi ottaa niitä kurs se ja lukiosta, joita hän kokee tarvitsevansa hakeutuessaan jat ko-opin toihin. Tällöin mahdollisimman läheisellä tilojen fyysisellä yh tey del lä ei ole ratkaisevaa merkitystä. Valtio on pienentänyt lukioiden yhtä oppilasta kohti saamaa val tionosuut ta eli yksikköhintaa vuosina Jokainen lukio saa valtion osuut ta 2015 keskimäärin 6000 euroa/oppilas. Vuonna 2013 osuus oli yli 6700 /oppilas. Vuonna 2017 osuus on enää 5800 /oppi las. Mikäli yksikköhinta olisi kehittynyt normaalisti kustannus- ja palkkakehityksen mukaisesti, sen pitäisi olla noin 7500 /oppilas. Kun valtaosa lukioiden menoista on palkkoja, merkitsee tämä Lapuan lukion osalta sitä, että vuonna 2017 lukion on tul ta va toimeen euroa pienemmällä valtionosuudella ver rat tu na tähän vuo teen, jolloin kustannustehokkailla tilaratkaisuilla on oma mer ki tyk sen sä vaihtoehtojen arvioinnissa. Kiistellyimmät kohdat tilavaihtoehtojen vertailussa lukiokoulutuksen osal ta liittyvät liikuntatilojen neliömääriin ja siihen, miltä osin Alangon-hank kees ta on perusteltua poistaa liikuntatilojen osuutta ver tailu kel poi suu den varmistamiseksi, jos lukio-osuus toteutetaankin Sedun yhteydessä. Lukiotilojen suunnittelu Alangon yhteyteen siirtyi vasta mar ras kuus sa

9 2013, kun kuntotutkimuksen perusteella ilmeni, että nykyinen lu kio raken nus on korjauskelvoton. Alangon hankesuunnitelmassa lii kun ta tilo jen kooksi oli jo ilman lukio-osuutta suunniteltu 1600 m 2 :n ko koisek si ja yhteensä euroa, mikä ilmenee Ely-kes kuk sel le lähetetystä valtionapuhakemuksesta. Näin ollen lu kion mukaantulo ei enää kasvattanut liikuntatiloja eikä lu kion mah dol li nen poisotto tilaohjelmasta voi muuttaa tässä vai hees sa lii kun ta ti lo jen neliömäärää ellei myöhemmin L-2-vaiheen tar kem mas sa suun nit telus sa muuta ole syytä todeta. Aloitteessa edellytetty ja toteutettu yritysvaikutusten arviointi kes kittyy arvioimaan pelkästään lukion sijaintia Sedun rakennuksen yh teydes sä ja toisaalta Alanko-uudisrakennushankkeessa, kun aloit tees sa esi tet tiin vaikutusarviontia valtuuston hyväksymän han ke suun ni telman ja val tuus to aloit tees sa esitettyjen ideoiden välillä. Valtuuston hyväksymässä elinkeinostrategiassa yritysvaikutusten arvioin nil la edellytetään arvioitavaksi, kuinka laajat vaikutukset ovat ja mi ten päätös vaikuttaa: a. Lapuan kaupungin työpaikka- ja väestökehitykseen b. vetovoimaisuuteen yritysten sijoittumispaikkana c. nykyisten yritysten toiminta- ja kehittymisedellytyksiin d. kärkitoimialojen kehittymisedellytyksiin e. investointeihin Lapualla Näihin näkökohtiin (a-c) ei toteutetulla yritysvaikutusten arvioinnilla ole otettu juurikaan kantaa. Yritysvaikutusten arviointia oleellisesti tähdellisempää olisi arvioida asiaa lapsivaikutusten kannalta, koska lapsen oikeuksien yleis so pimus huomioiden investoinnin vaihtoehtoja koskevassa arvioinnissa ja päätöksenteossa tulee lasten etu asettaa tärkeälle sijalle. Kun lähes kaikissa aloitteessa esitetyissä ratkaisukohteissa on joko si sä ilma on gel ma tai ainakin epäily, olevia ja tulevia lapsia ei tulisi alistaa kou lu- ja päiväkotiratkaisuilla sellaiseen laajamittaiseen yh teis kun tako kee seen, jonka seurauksista saamme perusteellista tietoa vasta vuo si kym men ten päästä. Ihminen on valitettavan usein valmis ot tamaan ris ke jä asioissa, joiden kohdalla hän itse on turvassa ja joiden osal ta ris kit kohdistuvat muihin kuin häneen itseensä. Valtuustoaloitteessa todetaan mm., että kaupungissa on "huutava pu la liiketonteista". Vastauksena tähän voidaan todeta, että sen jälkeen, mikäli Alangon asemakaava tulee hyväksytyksi esitetyssä muo dos sa, ydinkeskustan C-1-alueelle syntyy liikekerrosalaa noin k-m 2, josta 7000 k-m 2 on isoa markettyyppistä liiketilaa. Li säk si on syytä huomioida ns. vanhan matkahuollon tarjoama po ten ti aa li lähivuosina ja Novapark-alueen k-m 2 :tä sekä po. alu eel le

10 lisäksi erityisesti tilaa vievän erikoiskaupan tarpeisiin tehty varaus. Ete lä-poh jan maal la on jo nyt myymäläneliöitä asukasta kohti las kettu na eniten Suomessa, joten verkkokaupan kasvu ja Seinäjoelle suun nit teil la olevien kaupan liiketilojen toteutuminen huomioiden liike tont tien lisätarjonnalle Lapualle ei ole olemassa perusteita jo nyt kaa va eh do tuk ses sa esitetyn lisäksi. Yhteenvetona voidaan todeta, että valtuuston hyväksymä Alangon päi vä ko ti-ala kou lu-lu kio-hanke on edelleen hinnaltaan, käyt tö kus tannuk sil taan ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan kilpailukykyisin ver rattu na jo valtuuston hyväksymässä hankesuunnitelmassa esi tet tyyn hajautettuun vaih to eh toon ja valtuustoaloitteessa esitettyyn vaih to ehtoon. Asian liiteet 1-8 on lueteltu alla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun otsikkoasiassa. Päätös: Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Puheenjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus kävi asiassa lähetekeskustelun. Kokouksessa pidettiin tauko kello Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , ja kaupunginjohtaja Arto Lepistö, puh ,

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä.

- Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on jär jes tet tä vä samana tai seuraavana työpäivänä. Sos. ja terv.ltk. 34 10.06.2015 Oppilas- ja opiskeluhuollon lain mukaiset oppilashuollon palvelut Juuassa 557/22.222/2014 Stltk 34 Laki oppilas ja opiskelijahuollosta on astunut voimaan elokuussa 2014.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 97 15.09.2015 231 26.10.2015 108 23.05.2016 Selvitys Alahärmän alueen esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä sekä hankesuunnittelun käynnistäminen ja rakennuttamistoimikunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Terveyskeskuksen perusparannushanke

Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan 12 15.04.2015 tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan 23 09.09.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 68 16.09.2015 Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto

Lisätiedot

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %)

Taulukko 1. Tulosalueiden käyttöprosentit (30.3.2015 tasainen 25,0 %) Sivistyslautakunta 31 23.04.2015 Sivistyslautakunta 36 04.05.2015 Sivistystoimen talousraportti I 175/02.02.02/2015 Sivltk 23.04.2015 31 Kunnanvaltuusto on vahvistanut 8.12.2014 63 sivistystoimen vuoden

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06. Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 53 15.06.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT

LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN KUTSUTTAVAT Teknisten palvelujen ltk 100 13.05.2015 Teknisten palvelujen ltk 108 24.06.2015 Kaupunginhallitus 180 29.06.2015 Teknisten palvelujen ltk 132 09.09.2015 LAITOSHUOLTAJIEN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / LISÄSELVITYS/HAASTATTELUUN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 Sivistyslautakunta 66 25.06.2014 Sivistyslautakunta 89 21.10.2014 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1.8.2014 486/41.411/2014 Sivistyslautakunta 25.06.2014 66 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Sivistyslautakunta 144 07.10.2014 Sivistyslautakunta 179 09.12.2014 Sivistyslautakunta 24 03.03.2015 Päivähoitopalvelujen järjestäminen Koljolan päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 708/02.08.00/2015 SIVLTK 07.10.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Aloite esityslistan liitteenä.

Aloite esityslistan liitteenä. Kaupunginhallitus 231 07.09.2015 Sivistys- ja 74 07.10.2015 vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus 312 30.11.2015 Kaupunginvaltuusto 109 14.12.2015 Valtuustoaloite lasten iltapäivävälipalojen palauttamiseksi

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernihallinnon lausuntopyyntö toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien hallituksille

Tampereen kaupungin konsernihallinnon lausuntopyyntö toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien hallituksille Sivistyslautakunta 82 29.09.2015 Tampereen kaupungin konsernihallinnon lausuntopyyntö toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien hallituksille 440/08.082/2014 SIVLTK 29.09.2015

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Rengonharju-säätiön lausuntopyyntö taustayhteisökuntien avustuksista vuosille 2015 ja 2016 / Lapuan kaupungin osallistuminen lainanhoitokuluihin

Rengonharju-säätiön lausuntopyyntö taustayhteisökuntien avustuksista vuosille 2015 ja 2016 / Lapuan kaupungin osallistuminen lainanhoitokuluihin Puheenjohtajiston työryhmä 4 10.06.2015 Kaupunginhallitus 5 25.06.2015 Kaupunginhallitus 20 25.08.2015 Kaupunginvaltuusto 3 31.08.2015 Rengonharju-säätiön lausuntopyyntö taustayhteisökuntien avustuksista

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 10.6.14 72:

Sivistyslautakunta 10.6.14 72: Tekninen lautakunta 9 28.01.2015 Kunnanhallitus 78 20.04.2015 Kunnanvaltuusto 22 27.04.2015 Tekninen lautakunta 78 17.06.2015 Kunnanhallitus 133 03.08.2015 Kunnanhallitus 176 05.10.2015 Kirkonkylän perusopetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot