MIGRATIONSINSTITUTET. SilRTOLNSUU NTIGRATIS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIGRATIONSINSTITUTET. SilRTOLNSUU NTIGRATIS"

Transkriptio

1 MIGRATIONSINSTITUTET ț \A co 1981 SilRTOLNSUU NTIGRATIS

2 SIIRTOLAISUUS _ MIGRATION SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI MIGRATIONSINSTITUTET 8. vuosrkerta, Sth year Siirtolaisuusinstituutti l\4igrationsinstrtutet Piispankatu Turku 50 Pl;toim ttaid puh / 536 Eclrror Olavi Koivukangas Henkiltikunta: Toimitussihteeri Olavi Koivukangas, Ph.D., johtaia Assistant Maija-Liisa Kalhama HuK fu4aija Lllsa Kalnama, toimistosihteeri Yo.merk. Seija Albrecht, toimistoapulainen Toimituskunta: Ekonomi Ritva Vehniainen, kirjanpitdjd Editorial board: VTM Kai Lindstrdm, symposium julkaisun toim ittaja Siirtolaisuusinstituutin hallitus VTM Arja l\.4unter, tutkija Administrative Board VTL lsmo Soderling, tutkiia of The Institute of lvigration VTIVI Simo Toivonen HUK Eija Suna, nayttelysahteeri Valokuvaa,a Kari Lehttnen Aikakauslehti ilmestyy neljd kertaa vuodessa. Tilaushinta on 25lvuosi. Valtuuskunnan pj. Prof. Jorma Pohjanpalo Tilauksen voi suorittaa maksamalla 25 mk Hallituksenpj. Postisiirtotilille TU ProI. Vilho Niitemaa SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTIN HALLITUS ADMINISTRATIVE BOARD OF THE INSTITUTE OF MIGRATION 1981 Toim.joht. Tauri Aaltio Suomi Seura r.y. Toim.piiiill. Alec Aalto U lkoasiainministerib ProJ. Erkki Asp Turun Vliopisto Hall.siht. Fredrik Forsberg Opetusministerid Prof. Lars Hulddn Helsingin yliopisto Neuv.virkamies Juhani Ldnnroth Tydvoimamin isterio Varatuomari Jukka lvlikkola Turun kaupunki Prof. V ilho Niitemaa Siirtolaisuusinstituutti Tutk.lait.loht. Aimo Pulkkinen Vdestdliitto Doc. Tom Sandlund Abo Akade.nl Kansi: Sak$laissuomalaisten seurojen juikaisemissa tiedo' tuslehdiss, on!urisia Suomesta ja Saksasta sekb seurojen jisenien perhe- ym. tapahtumista. Cover: In thepaperspublrshedby German'F nnishsocieties there are news from Finland 3nd Gerrnanv as well as abour fdnriy happenings etc. ot rhe rnernbers of the Societies. TYPOPRESS OY Turku 1981

3 NEW YORKIN UUTISET 75 VUOTTA No. 73 New Morhim lbae 6se Suomen tasvallan president:r Xydsti Kallion renehdys Amerilan suornalaisten Delavare-juhliin :;'il:-'l,ir.'i:i,,ir t.t I ii l', i.,,.,t;a.j 300 word lrib r tib, lujiullia6.n ir Suomalarset ovat iunnertua lukijakansaa seka kotimaassa elta ulkomarlla, T6sla ovat hyv:jne osoituk. sena ulkosuomalarsren lukuisat omalormrsesti kus. ranlamar lehd r, kiriat, ohjekirjaset, erilais i ko- New Yorkin Uutisten etusivu vuodelta 1938 ( f L. Vanhin ame.rk nsuomalainen sanomalehti ilmestyi huhtikuun 14. paivana 1876 Michiganin Hancockissa. Tame Amerikan Suomalainen Lehti, jota loimitti savolainen ylioppilas A. J. Muikku eli vain 13 viikkoa. Lehti saa kuitenkin pian seuraajia- Vuonna '1899 Yhdysvalloissa ilmestyi lo 10 suomenkielist6 sanomalehtea,a seitseman aikakauslehtea. Kaikki aan amerikansuomalaisten keskuudessa on ilmesty nyt noin 400 suomenkielista lehre6, ioista n. 150 on ollut huomairavampaa, lopul merkityksellian vaheisemp'e ta yleensij lyhyrikaisie. Lehdet ovar teurdnnpel sala vdnhrn ell; uuden korimaan td pdhrumid, ton 'd liseksi niiss:j on s losruk5id siir'o larsten yhrerspyr nnoista. erilaisista perhe ym. rapahtumrsta- Suomenkrelrsen lukajakunnan harvetes sa on lehtien lukuma;ra laskenut ja niiden ilmesly mrskerfat harvenneet. NEW YORKIN UUTISET,nimasen kansallismieli sen sanomalehden perusti vuonna 1906 Brooklynis sa New Yorkissa li,kemies J. A. Harpet yhdyssiteek' si Suomen la Yhdysvalro)en valille. Uurta lehtea ryhtyi lormirramaan mm. Suomesta suurlakon jblkeen Amenkkaan si;rrvnyl Matti Kur,kka. joka kir Joilri lehleen rrna kuolemaansa, vuoleen 1915, Tassa kuussa 75-vuotra t:iytt6v:jn l hd n pidtoimittajana roimii tbllii hetkelle Anira Valkama. Lehti ilmestyy kerran viikossa ia on yksi netjasta yhdysvalloissa viele ilmestyvasta suomenkrelisesta sanomalehd sra. Vanhin niistb on tyoveenliikkeen Kannattaja Tyomjes Eteenpain {per. 1903), Raivaaja (per. 1905) on pohjaltaan lahinne sosiaalidemoktaattinen ja Amerikan Uutis t (per 1932) on poliittisesri itsen:jinen ia riippumaron lehri, ionka omistaa yksityinen, Sii otaisuusinstituutti toivonaa menesly5ta New

4 Anssi Paasi SPATIAALISET PREFERENSSIT JA MUUTTAMINEN. MAANTI ETEELL tnen NAKOKULMA Fil, lis. A.lssr Paasi Joensuun koikeakoulu, suunnittelu ja kultruuri maantieteen vt. lehtori Aikaisempi tuotanro liittyv maanlieteen meto dologiaan ja muut!oliik rutkimukse n. Maantiede muuttoliiketutki muksessa Maantieteen tehteveksi j;enyt osa muultoliiketutkimuksen keytiinn6ssa on ollut tois' taiseksi empiirispainotteinen. Teoreettista ainetta tutkimuksille on haettu paaasiassa muilta yhteiskunratieteilta. Perinteisesri maantieteiliiat ovat tarkastelleet muuttoilmiditd aggregaattrtasoisena kuvaten usein vain muuttovirtojen suuntautumista tilastoalueiden vilille (vrt. Vartiainen 1978)- Vaikka maantiedett6 on tieteenaloja koskevassa metodologisessa keskustelursa perinteisesti pidetty jonkinlaisena tilaulottuvuuden erityistieteena, ei tila-kasatteen merkitystd ole juuri pohdittu empiirisesse maantieteelli sesse tutkimuksessa. Sama huomio koskee myijs maantieteellista muuttoliiketutkimusta siita huolimatta, ettd muuttoliike on mite suurimmassa meairin spatiaalinen, ts. tilaan liittyvi inhimillinen ilmi6,l Tila-ulorluvuus problematisoituu muuttoilmiossi hvvin monella tavalla. Tassi arrikkelissa lehestytiian tilaproblema trikkaa maantieteen melodologisesta ja empiiriseste ndkdkulmasta tarkaslelemalla muuttajien tilapreferensseia sekj muuttoilmrbn va. lista yhteytta. Metodologiset huomiot liittyval sekb madnlieteelli5ten I rlapr eter enssrtul. kimusten etta muultoliiketut kimuksen prob lematiikkaan yleensa. Empiirinen tarkastelu suoritetaan lehinna eksploratiivisessa mielessd, iolloin viiden eri aluetasoilla tapahtuvaa muuttoliikettd kuvaavan kyselyaineiston avulla pohditaan trlapreferenssien mahdollisia vaikutuksia muuttopaatdksiin - Luonteel taan tarkastelu kuuluu ns. behavioraalisen maanti teen alaan (ks. Paasi 1980J. Tilan luonteesta muuttoliikkeesse lvluuttamrnen on liikettd ajassa ja tilassa. ts. se on inhimillinen spatiaalinen prosessi. Aika-ulottuvuudella ei ole yleensa merkitystd itse muu t to tapah tuman kannalta vaikkakin muultajien tekema muuttop;atds on tietysti 2

5 { ajassa etenevdn "valintaprosessin" tulos. Toisaalta ajallisen ulottuvuuden spesi{iointi on valttamatdntd suhteutettaessa muuttolii kettd esimerkiksi alueelliseen kehitykseen (ks. Vartiainen 1979a s. 5). Varsinaisessa muuttolii ketutkimuksessa tila ulottuvuus jiie yleensii kokonaan pors tai sitten se "operationaalistetaan" yksiulotteiseksi, aluekehikoksi, etliisyydeksi tai suunnaksi, ts. tilan operationaaliset muodot ovdt tdlloin tavallaan geometrisie (ks. esim. Paasi 1980, Vartiainen 1978). Absoluuttisessa aluekehikossa tarkastelu suoritetaan (aika-ulottuvuuden suhteen) joko prosessina tai poikkileikkauksena. Etdisyyt' ta kayteta6n tutkimuksissa yleens; selittivdnd muuttujana. Kun tila kbytet;an selittdvdna tekijana, on s yleensbkan etdisyysmuodossa tai jonkinlarsena eteisyyden transformaationa (ks- Rumley 1979). Em. kaytiintddn liittyy ainakin implisiittisesti olettamus tilasta kdusaalisena voimand. Maantieteen ndkdkulmasta on kuitenkin nyttemmin huomautettu, ette pelkdn tildlla selittamisen si jastd tulisi pyrkri myiis laajemmin ymmertemean tilan itsensd merkitystd muuttoilmidss6 {ks. '1978}. Varriainen Muuttoilmidn perinteinen maantjeteellinen tutkimus on samaistunut ilmion selittamiseen tietyilla "alueita" kuvaavilla variaabeleilla. Ko. lahtdkohta on liittynyt muuttoilmi6n tarkasteluun erityisesti alueiden v.lisi' na dggregaatlivirloina,a niiden muultotasei. na lahrokohta on ollul makrodnalyyltinen. Selitysmallerksr hyvirlsytyn mekanistisen parad'gman mukaisestr m'-"jtloilmidlb on lulkittu ja selitetty mm- Newtonin klassisen fy siikan gravitaatromallianalogialla. Analogiamallin kehitelmissa on kylliikin mydhemmin otettu huomioon Newtonin tysiikan edellyttembn absoluuttisen tilan olettamuksen eparelevantlius, kun tarkastellaan todellisuuden ilmiditb. Niinpb esimerkiksi eteisyyden merkitys ei sosiaalisessa tilassa ole vakio, kuten Newlonrn tysrikan absoluutlisessa tilassa. lvlaantiet llises55 mqut toliiket ut k i muksessa gravitaatiomallin lihinnd analyyt tisen keyt6n erbana keskeisena teemana onkin ollut etaisyyskertoimen estimointi ei niinkdan mallin deduktiivinen keyttd (ks. Vartiainen 1979 a s. 9, ks. mycis Gale 1975, Woods 1979, Hyman & Gleave 1979). Em. selitysmalli on objektivistinen perustuen olettamukseen siitii, ette muuttoilmio voidaan selittdd parhaiten liittiimdl16 siihen seka f yysisests ette kulttuuriympiirist6sl; mitattuja attribuutteja v;littamettii tavasta, jolla potentiaal iset muuttajat havainnoivat ja mielta' vet reaalimaailmaa ja ympiiristdn piirteitd. Eriidnlaisena vastareaktiona em, mallille on kehittynyt behavioraalinen selitysmalli (ks. esim. Short 1978). Sen mukaisesti muurroilmi6 voidaan selittaa parhaiten analysoimalla muuttajien kognitioita, havaintoja arviointeja, muuton liihtaj- ja tulosijaintiin liittyvisti tekijdista, ns. valiintulevia tekijdita sek; muuttajien henkil6kohtaisia ominaisuuksia ja tutkia miten nami vaikuttavat muuttopeatdksiin (vrt. White 1980). Yksittaisen muuttajan ni;kiikulmasta s ke aluekehikoiden ett. eteisyyden merkitys oleteltavasti hdmartyy ja tila konkretisoituu l6hinn; elinymparistiini. E linympdristd on se osa lilasta, jossa ihmisen elrmdnlapa pdd. asiassa realisoituu, eralaiset elamintilanteet ja koko arkielama saavat konkreettisen sisdltdnsa. Koska jokaisen ihmisen elinymparistai on tavallaan uniikki, ei sen larkastelussa vorda laiminlydda sen kokemisen merkitystd. Tilan subjektiivisen kokemisen piiriin kuuluvat myds tilaprejerenssitutkimukset, ioiden avulla voidaan selvittiii, mitkd tilan ulottuvuudet ovat yksilcin suosiossa ja mitk; eivet. Vaikka esim. Abler ym {1977) loreavat, ettb "the spaces in which people lrve are much more psychological than absolute"2, ei koetun tilan suhteellisen luonteen tarkastelu saisi kuitenkaan iohtaa puhtaaseen subjektivismian, koska ihmisten kokemalla tilalla on tietysti iuurensa "objektiivisessa" todellisuudessa. Kokemisen merkityste ei kuilenkaan ole syytb vihdtelld, koska yksilcin hyvinvoinnin terkea komponentti on hdnen oma kisityksensd rodellisuudesta. Knox ia lvlclaran (1978) ovatkin osuvasti huomaut' taneet, etta ihmisten havainnot sinanse ovat reaalisia ja usein toiminta tapahtuu niiden

6 pohialta. Yksittbisen muuttajan nakdkulmasta voidaan kritisoida muuttoliiketutkimuksissa usein teoreettisena viitekehyk sene kdytettyd Leen (1969) "migratioteoriaa", joka lienee kuitenkin pikemminkin induktioperusreinen yleistys, kuin reoria sanan varsinaisessa merkityksesse {vrt. Tissari 1973 ). Lee olettaa mallissaan laht6' ja tuloalueen. Kritiikin ytimeni maantieteenakdkulmasta voidaan pitaa site, etta Lee kdyttei aluek6sitettd tarkemmin erittelemett6, yksilctta soisen tutkimirksen lahtdkohdaksi Leen "alue" on liian yleinen. Sosiologisia tydn16 veto-teorioita. joihin Leenkin teoria kuuluu, on arvosteltu yksipuolisuudesta. Kritiikin kohteena ovat mm. olleet ratronadllsen, pdd medrehakuisen k;yttdytymisen olettamus sek; (lahinna makroniik<ikulmasta) sosiaalis ten tekijdrden ir rorttaminen yhterskunnan dineellisesta perustasta (ks. Varriainen 1978, Sciderling 198O). Maantieteendkokulmasta pistaa kuitenkin selvimmin silmaiin spatiaalisen ulottuvuuden spesifioimattomu us. Esi' merkiksi alue-k6site vaatii yksilbtason n;kd kulmasta spesifioinnikseen ainakin sen, viit' taako se ensisijaisesti johonkin "alueeseen" sinini; (vailla attribuutteja), paikkaan {yksildiden kokemuksen keskuksena), siiaintiin jne. l\4ycis Leen teoria jdtt6a viime kadesse vastaamatla maantreteen kannalta tarkerin kvsymykseen, mika on "alue" mlrufiajan Kannalta. Koska tdssd artikkelissa on teemana yksilijtasoinen muuttoliiketutkimus, spesifioidaan seuraavassa er,it6 yksilotasoisessa muuttoliik tutkimuksessa perinteisesti ksytettyje kaisitreite. Behavioraalisen muuttoliiketutkimuksen kasitteistd Behavioraaliseen muuttoliiketutkimukseen keskeisesti liitryva k;site on paikkahyitty (place utility), ioka viittaa niihin hydtythin. jotka yksrld arvioi saavansa iostakin srjainnrsta tilassa (ks. Wolpert 1965)3. Kasite on run saassa k;ytdssa tullut yh5 monimerkitykselli semmdksi ja sim. lmichelson (1977) on to' dennut sen merkityksen hajaantuneen jopa siina m;arin, ettd koko k6site on vaarassa muodostua abstraktioksi. Lieberin (i 978, 1979) mukaan yksil6tason muuttoliiketutk i muksessa muuttopdjtdsprosessin k6sitteellistaminen on hankalaa erityisesti spatiaalasen "irsykkeen" osalta, mrk; aiheuttaa sen, etra keytenn6n tutkimustilant issa joudutaan il midn yksinkertaistamiseen. Joka tapauksessa Wolpertra (1965) vordddn pitad ensimmdisena, joka pyrki kehittelemajan yksilon pistdk, sentekoon perustuvan "spatiaalisen" mallin muuttamisesta. Wolpertin mukaan lokaisella yksildlld voidaan ajatella olevan mielessa;n tietynlainen "paikkahy6tymatriisi", joka ilmentea muuttopeetdksen kompleksisuutta kuvatessaan sita informaatiota. joka muutta, jalla on mielessaan jerjestyneena tietyista paikoista (1...n) naiden kyseisen yksil6n kannalta keskeisten attribuuttien suhteen. On tietenkin syyte korostaa ko. "matriisi, idean" teknrsyytti 1a esrmer kinomarsuut ta, todellisuudessa ihmisten omaama informaatio ei liene ierjestynyt "formaalisesti". Koska kaikki altribuutit eivdt ole samanar, voisia yksildn paetdksenteossa, on jokaisen variaabelin osalta olemassa tietty maksimila taus, ioka sattuu tietyn paikan osalle. Whiten ja Woodsin (1980) mr.lkaan niit; latauksia kiiytetaen hyvdksi painotettaessa attribuutti en suhreellista tar kevttd. Niinpd varsinainen muuttoilmid voidaan siten teorian mukaan tulkita seuraukseksi siite, etrd henkilokohraisen paikkahyotymatriisin painotus muuttuu tai siita, ett6 yksilon ttlasta omaama informaatio {tai sen sis6ltri) muuttuu - tila proble, matisoituu y ksilijn kannalra. Mallia voidaan k'itrso;da siitd, etrd painottaessaan yksiloiden paet6ksenteon unrarationaalista luonnetta, se hahmottaa todellisoutta yks,puolisesti, ko5ka viimeksdessa muuttamisen muoto organisoitui_l vallilsevien tyd- ja asuntomarkktnoiden muodon mukaisesti. Muutto ei ldheskadn aina liity yksjn, omaan yksildn tarpeiden tai tavoitteiden muutoksain vaan primddrisena syyna voi yhta hyvin olla jokin ulkopuolrnen pakote, kuten 4

7 f hdatd jne. (ks. Summa 1980a). Lis:iksi on syyte huomauttaa, etta yksil6n tavoitteet sin;nsa eivet "nouse tyhjeste" vaan ovat monrnaisten intormaatio-, sosraalisaatio- ja ja oppimisprosessien velityksellii riippuvaisia yhteiskunnan sosiokulttuurisesta rakenteesta. Samoin yksildiden muuttopadtdsten ehdot ovat osaltaan taloudellisten makroprosessien meiiri6mi6 ia riippuvat mycis yksildiden kyvyistai kayttad mahdollisuuksia hyvekseen (ks. Wiman 1975). Spatiaalisten pref erenssien luonteesta Erityisesti maantieteesse on tutkittu ihmisten spatiaalisia preferenssej6 jo'l960juvulta alkaen4. Tutkimusten keskeisene ideana on ollut se, ette vastaajat (yleensa opiskelijoita) ovat laittaneet miellyttevyysjdrjestykseen valmiiden alueiakojen mukaisialueita {esim. hallinnollisia tai maantieteellisie). Olen tor' saalta kririsoinut tatii l;htdkohtaa, koska ei ole suinkaan itsestedn selve;, onko ihmisten mielt;me spatiaaiinen todellisuus yksi selitteisesti mink;an valmiin aluekehikon mukainen (ks. Paasi '1980a, b). Perinteisi6 tilapreterenssitutkimuksia voidaan arvostella my6s yksipuolisesta metodikeskeisyydesta seke siiti, ette tutkimuksissa ei ole tutkittu sitd, mika merkitys naille mielikuvilla on. Niinpii muuttoliiketut kim uksen kannalta mielenkiintoinen ongelma onkin se, mik6 vaikutus tilapreferensseille on ihmisten spatiaaliseen liikkuvuuteen. Kompleksinen muuttoilmi6 (kuten myiis tilapreferenssit) ilmenee eri aluetasoilla, joiden iieripaina voidaan toisaalta pitad kansainviilistii tasoa ja toisaalta paikallistasoa (esim. kunnat). Maan si$inen muutto eli maassa muutto on luokiteltavissa eri tyyppeihin mm. keskusjarjestelmdn suhteen. [ruuttoliikkeen ia aluejeriestelman spesifaoinnissa keskeinen kesate on ry6markkina-alue. lmaassamuuttoa voidaan pitaa tyomarkkina alueiden velisena muuttona. Keskusten sasdistd eli paikallismuuttoa voidaan puoleslaan pitea tydmark' kina alueaden sis;isene muuttona5. Tyd markkinalueiden sisalle muuttoa ohjaavat asuntomarkkinat (ks. Paasi & Vartiainen 1981). My<is tilapr fer nssien mahdollisia vaikutuksia muuttoon pohdittaessa tdma jaotus tyd- ja asunto markkinoih in antaa pohjan tarkastelulle. Olettamus siitd, etta muuttajat liikkuvat tilapreferenssiensd mukaan sisdltee myds olettamuksen siitd. ettd muuttaminen on kysyntepainotteinen ilmid. missa muuttajat valitsevat asuinpaikkansa rationaalisen pedtdksenteon pohjalta. On kuitenkin huomattava, ette valtakunnan tasolla muuttovirtojen suuntautumista ohiaa k;iytann6s$ paljolti tydpaikkojen ja paikallistasolla asuntojen ja tonttien tarjonta. Ryhdytteesse tarkastelemaan muuttajien preferenssien realisoitumista tulee siis pelkkien subjektiivisten mielikuvien tutkimisen sijasta suhteuttaa na, m6 mielikuvat esim. muuttajien aikaisempaan spatiaaliseen liikkuvuuteen, muuttamisen motiiviperustaan sekd muuttopedtitsprosessiin. Empiirisia nekiikohtia Seuraavassa tarkastellaan viiden aineiston avulla muuttoliikkeen.ia tilapreferenssien mahdollisia yhteyksie eri aluetasoilla. Valtakunnan tasoista kaukomuuttoa tarkastellaan Pohjois-Karjalan maan kuntakeskukseen, Joensuuhun v muuttaneiden (otos N=125) ja maalaiskuntiin. llomantsiin ja Tuupovaaraan u muuttaneiden (otos N=99) osalta. Kaukomuutto medritellaen tes$ muutoksi, joka tapahluu kauempaa kuin tulokunnan naapurikunnista. Keskuksen ja ymperiston valistd muuttoliikettd tarkastellaan seuraavassa kaksisuuntaisesti. koska ko. muuton problematiikka poikkeaa oleellisesti toisistaan muuttosuunnan mukaan (Paasi & Vartiainen '1981). Tarkastelun kohteena ovat tdlldin vuonna '1978 ymparistdkunnista Joensuun kaupunkiin muuftaneet (otos N=94) ja edellisen vastavirtana Joen, suusta v Liperin kuntaan muuttaneet (otos N=121), mika aineisto kuvaa nykyeen yh5 yleistyvaa keskuks sta ymparistddn muuttoa. Lisaksi vertailumielesse tarkastellaan Joensuun paika llismuuttoa v kuvaavaaineistoa (otos N=126). Tutkimus- L-- -

8 aineistot on hankittu kyselymenetelmella (v. 1979), iosla syysta tuloksia tulkittaessa on pidettava mielessa ko. tekniikan k.yttdon liittyvat raioitteet. Muutlopiietdsprosessiin liittyvien nakdkohtien tiedustelu muuton jo tapahduttua on hankalaa, koska tdllciin on vaikea kontrolloida, missa miarin vastauksiin sisaltyy muuton jrlkeisten kokemusten varkutuksia (vrt. Kulralahti 1972J- Preterens sien merkityksen tarkasteluun eksploratiivisessa mieless5 ain istoa voidaan kuitenkin kiivttdii, koska perinteisissa preferenssitutki' muksissa ei ole juuri lainkaan tutkittu preferenssren ja muuttamisen vdliste yhteytta. Preferenssien merkityksen kasvun on kuiten kin ajateltu olleen iopa yhtena syynb siihen, etta Suomen maassamuutossa tapahtui hidastumista 1970-luvun puolivelissa (ks. Kyykki, ym. 1978). Varsinaisestihan tuolloista muuttoliikkeen hidastumista on seliterty mm. tuotantotoiminnan suhdannedynamiikalla eli lopulta lamaksi kaentyneelld laskusuhdant ella (esim. Vartiainen 1976b). l\4uuttovirtojen ia preferenssien vdlisen suhteen selvittamiseile on aiateltu olevan erityisesti merkityst;, mikiili muuttovirtoihrn haluttars n var' kuttaa (Haurameki 1976). l\4uuttoprosessi voidaan siiaintipaikan osalta jakaa komponenttiin, vanhaan ja uuteen si jain(rin, jolloin molemmilla lrenee aina mer. kitystd muuttopeijtdkseen" lvluuttopedt6sprosessi slndnsb jaetaan yleenst pddtiikseen muuttamisesta ja pdetokseen jonnekin siioittumisesta (ks. esim. Brown & Moore 1971). Muuttamisen peruskomponenttina voidaan pitai asuntoa, koska muuttamisen yhteydes sa muuttajat vaihtavat aina asuntoa, vaikka elinymparistiin muut komponentit pysyisivdtkin muuttumattomana ' n;inhen voi kiiydii esim. paikallismuutossa (vrt. Jakobsson 1969). Asunnon saanti on myds kaikenlaisen muunamisen velttemdtdn mutla el riifiava ehto. Empiiflsen tarkastelun peruslana on tauluk ko 1, johon on kerdtty kutakin muuttotyyppii edustavan kyselyaineiston analyysin tulokser. Aluksi muuttaiilta tiedusteltiin, olisi vatko he halunneet j.add entiselle asuinpaik kdkunnalle {pdrkallrsmuutossa kaupungrn osa-alueelle), mikdli se oiisi ollut mahdoliista tydn, asunnon rai opiskelun puolesta. Tu losten mukaan entiselle asuinpaikalle olisi jokaisessa muuttotyypissii halunnut jiiiid a yli puolet muuttaneista, mika viittaa muuttamisen olleen iollakin tavalla "pakollista". Nykyinen sijainti ja siina saavutettavrssa olevat mahdollisuudet ovat "aianeet" muultajan liikkeelle. vaikka enlista si)aintia sinensd ei hdlu aisikaan jdttda. l\4uuttaminen voi heijastaa paitsi ulkopuolista pakotetta, mybs trettyd elbmankaaren vaihelta (ks. Michelson 1977, Short 1978). Muuttamisen tietynlainen "pakollisuus" ei nayta v.ltta. matta tarkoittavan sita, ettd muuttaminen sinensa koettaisian vastenmielrseksi. Jokai sessa tarkasteltavana olevassa muuttotyypas se noin 70 % vastaalista naet katsoi muutta neensa mielelldan sen tslkeen kun oli "ioutunut" tekemean muuttopebtdksen. Mielen kiintorsta on se, etta muuttalien vastausja kaumat muistutlavat varsin palion toi5iaan, vaikka aineistot edustavat hyvrn eri tyyppis td spatiaalisen liikkuvuuden skaalaa. Muuttop;Atijksentekoon kuuluu uuden si ioittumispaikan pohdinra, sikdlr kun vaihto ehtoja on tarjolla. Tdssa saatulen tulosten mukaan vaihtoehloisia 5ijoittumispaikkoja nykyiselle on ollut ainoastaanoin joka viidennells muuttaja'la, ymparistrikunnista keskukseen muuttaneist ainoastaan 3 %:lla. Noin kolmasosa muuttajista katsoi vaihto ehtoasten sijoittu m ispaikkoien puutteen olleen ilmeinen raioite, koska he ilmoittivat, etta olisivat voineet srjoittua yhta hyvin muuallekin ios vain vaahtoehtoja olisi ollut tarjolla. l\4iksi sitten muutetaan? Tessa esrtett;vatuloksetukevat mur./ttolllketutkl'nuksistd tut tuja havaintoja siita. etta paikallismuutto liiltyy ensisiiaisesti asuntomarkkinoihin (ks. Boyce 197'l) ja kaukomuutto tyitmarkkinoihin (esim. Huuhtanen Klaassen 1974, Harr '1973). Vdhemmbn tutkimuksen kohteena ollut ymparist6sta keskukseen muutto 6

9 Taulukko 1. lvluuttopaatoste ia muutta,ien preferensseji kuvaavar tiedot {%}. KJ N = 125 K_IT 99 YJ 94 J_L 121 MU UITOHALU KK UUS erattein mielella;n muuttaneet - kiinnosrunut mutta epaileve muuttaminen oli vastenmielist:i l a JAANTIHALUKKUUS ENTISELLE ASUINPAIKALLE - olisi halunnut ia6da eaolisi halunnut iaada l SIJOITTUIV]ISVAIHTOEHDOT pyrkivaan nykyiseen - oli myds muita vaihroehtoia olasi muuttanut mahd. muualle jos olisi ollut liedossa vaihtoehtoja l I\4UUTTAM ISEN SYYT asunto/asuinymparisto - tyohon/tyopaikkaan liiltyvat syyt 46 I TILAPRE FE RENSSIT nykyinen as.paikka sijailse miellyttavalla asuinalueella valrakunnykyinen asunto salaitsee miellyt tiivimmassa yhdyskuntatvypissa lt 2A MUUTTAJIE N TYPOLOGIA PRE FE RENSSIEN MUKAAN - synlymapaikan suosajat - muisleliat unelmoijat - eparoijet I l 33 t8 22 t a K_J K IT Y,J JL Kaukomuutto Joensuuhun Kaukomuurto I lomantsiin ia luupovaaraan n uutto Ymperisrdkunnista Joensuuhun Muutto Joensuusla Liperiin JoensuLln paikallismuutto a sijoittuu motiiviperustaltaan kauko- ja paikallismuuton valiin siten, ett; asuntosyyt ndyttevdt olevan hieman tdrkeimpia kuin ty6 syyt. Keskuksesta ymperistodn muutto taas muistuttaa motiiviperustaltaan liihinnd paikallismuuttoa, jolloin asuntoon ia asuinymperistoon liittyvat syyt ovat selvesti t;rkeimpie. Tama ilmentde myds kaupungin aluera-

10 kenteen hajoamista siten, ettd asuntomarkki na alue ulottuu hallinnollisen rajan yli naa' purikunnan alueelle. Keskuksen ja ympirist6n valinen lahimuutto onkin kaksisuuniai suudessaan erinomainen esimerkkr aggregaat' titasoisiin muuttoliiketutkimuksiin liittyvan fvysis-abstraktin tilan poikkeavuudesta verrattuna yksildtasoisen tarkastelun ilmentd mean sosiaaliseen tilaan. Vaikka fyysinen eteisyys muutoissa voi olla sama. muuttamisen sosaaalinen luonne poikkeaa muuttovirran suunnan mukaan toisistaan ratkaisevasti. Esim. Paasi ja Vartiainen (1981) ovat todenneel, etla keskuk5esta ympanstdon muuttaa tyypillisesti ensimmeisen omrstus asunton5a hankkrnut nuorehko aviop.rfl. Vastaavasti ympdristdsta keskukseen muut' tajat ovat usein tydn tai avioliiton takra vanhempiensa Iuota poismuuttavia nuoria. Ta ten lahimuutossa heijastuu nrmenomaar'r muuttaiien elrnkrerto. lvluultaiien tilaprelerensseia tarkastellaan tas' sa seka horisontaalisella ettb vertikaalisella tasolla. Horisonlaalisilla preferensseille tar koitetaan valtakunnantasoisia osaaluemrel tymyksib ja verlikaalisilla yhdyskuntatyyp' pien preferoimista (vrt. Paasi 1980a). Hori sontaalisten prelerenssien tutk imrseksa vas taajille annettiin perintersissd talapreferenssi tutkimuksissa ksytettyjen valmiiden alueia koien sijasta tyhja Suomen karttapohl a, johon he saivat rajata alueen, iossa he mieluiten asuisivat mikdli se olisi mahdollisla lyon ym. serkkoien puolesta 6 Alueen raiaamrsen apu. vslineene kyselylomakkeessa oli kartta, iohon oli merkitty runsaasti alueen rajaamista hel pottavia paikannimie Vert ikaali5ra preferensseja vastaajilta tiedusteltiin kysym;lla miellyllavinr, vhdyskunldlyyppij dnnetuisla vaihtoehdoista (kaupunki. maaseutu kaupun gin ympartlla. tadlama maaseudulla, var:irtar nen maaseutumainen haia asutus). Neiden lietojen lisaksi vaslaajilla tiedustell n mielul sinta asuinparkkakuntaa, iossa he haluaisival asua karkkein mielu iten eclellyttaen tietenkrn, ettd he saisival siellb asunnon, tyola ine. Verlaamalla ndrtd lietoid nykyrseen asuirr paikkakuntaan seka aikaasempiin asuinpaik koihin tarkasteltiin muuttajien preferenssren loteulumista viime muu ton \uhteen Valtaosalla muuttajista nykyinen asuinpaik kakunta sijaitsee heiden vallakunnantasolla mrellyttavimpana pit6mellian alueella, joka useimmilla vastaajista siioittui Pohiois Karjalaan ilmentaen t;ten heidan syntymeseutu' nan. EritVisen selvaltb tdma nayttad lahi ja parkallismuutossa. Vdhiten suo\ il Lr I asuin alueet puolestaan sijaitsivat usein Lansi ia Pohjois Suomessa - lieneeko tdll; sitten mel kitysta ltd-ja Lensi-Suomen valisirn tunnetusti niukkoihin muuttovrtoihin (vrt- HaLrrama(r 1976). 1/lrellylrdvrrnp,rnd prtdp]adnsa yhdyskunlatyypp'rn muu djat ovat paas seet selvasti harvemmin. Erityisesti ympdris tokunnista keskukseen muuttalat eivdt ole onnistuneet realisoimaan vertikaalisra prefe renssejean. Keskuksesta Vmparistddn muuttajilla tilanne on t;ssd suhteessa paras. On mahdotonta sanoa, muotoutuuko nakemys miellyttevimmasta asuinalueesta/yhdyskun tdpyyprstd sen mukaan m,ss; muuttaid dsuu vai mihin n;kemykset perusiuvat. Tiima lihtdkohtaero on sikeli merkrtykselli nen, etta jos nekemykset muotouluvat kul. lorsenkrn asuinympjr istctn mukaan. on tama luonnolli5esti muulon lahtdkohtasilainnrn "vetotekija". Jos taas kesitykset muotoutu' vat muiden ndkctkohtien kuin oman asurn ymparrston pohlalla, on oma Ymparisto tyontekild los se er t;vtd nrta torveila, mila sille on iollakin krileerastollasetettu. llmeista on kurtenkin, etta klllloinenkrn siiarntl muokkaa ihmisten spataaalisia mielikuvia "rlselleen ' edullrseen suuntdan. Useissa pte. ferenssitutkimuksrssa on havaittu ihmisten arvottavan nykyistd asuinaluettaan ia yhdyskuntatvyppiaan enemman kuin muita- (Kts. esim. Hansen '1973, Pesonen 1979, Gould 1975). Alueiden osalta tame ilmid naytti;ii loleutlrvan aina kaupungrnosista valtakun nanosiin saakka- lhminen siis tavallaan sopeutlru uuteen tilan osioon, vaikka varsinatsesti siihen muutlo ei olrsrkaan valltdmatiz; arempren preferenssren mukaista. Preferenssicn muuloksen perusteellinen tlrtkiminen B

11 vaatisi tietenkin vehintaan kaksivaih asen seurantatutkimuksen. Vertaamalla muuttaiien m iellyttivimmeksi nimeiimae asuinpaikkakuntaa syntymdpaikkaan ia muihin aiempiin asuinpaikkoihin on seuraavassa laadittu typologia, joka kuvastaa preferenssin suhdetta muuttajien spatiaaliseen liikkuvuuteen. 1. Syntym5paikan suosiiat arvostavat eniten syntym;paikkaadnsa huolimatta dsuinpaikkojen lukumdariste. 2. Mukautujat pit;vet synty mepaikastaan ja muista asuinpaikoastaan huolimatta nykyista asurnpaikkaansa miellytrdvimpdn; vaihtoehtona. 3. Muisteliiat ovat asuneet syntymdnse ial' keen useassa parkassaja mrellyltdvin dsuin paikka on ldytynyt matkan varrelta. 4. Unelmoijien mielestd miellytlavin asuin. paikkakunta ei ole mikean heidan aikai semmista asuinpaikoistaan. Usein tdllai' nen mielipaikka sijaitsee Lapissa tai Keski'Suomessa. 5. Epdritijat eiviit osaa tai halua ilmaista miellyttavinte asuinpaikkakuntaansa. Typologian mukaan muuttaiien preferenssit eivat liity pelkiisteen syntymapaikkaan tai nykyiseen asuinpaikkaan (kuten aiemmissa tutkimuksissa usein on todettu) vaan muitakin nakemyksra on erotettavissa. N npdndyt taekin siltii, etta vaikka muuttaiat "alueellisesti" ovatkin usein siioittuneet miellytt; vimpin5 pitiimiiiinsi valtakunnan osaan, mel ko harvat ovat pa?isseet mieluisimmalle asuinpaikkakunnalle (taulukko 1). Jos vield palautetaan mieleen, ette varsin monet muuttaiat ovat ioutuneet nykyiselle asuinpaikkakun nalle (paikallismuutossa kaupunginosaan) sen tdhden ette tiedossa ei ole ollut vaihtoehtoisia sijoituspaikkoia, voidaankan kysya, mike on preferenssien todellinen merkitys mu u ttotapaht u massa ja muuton paemjdren valinnassa? Tulosten mukaan voidaan olettaa, ettd muuttajien tilapreferenssit eivat ole muuttajien sijoittumisen lerkein ohjaaia vaan syita on ensisijaisesti etsittsva muualta. Varsin loogisia ohjaaiia sijoittumispaikan valin nassa ainakin kaukomuutossa lienev,t tyo' paikat. minka erds Joensuusta llomantsiin muuttanut konttoripa:illikk6 on ilmaissut seuraavasti: "hyva tyctpaikka on yleensa muuton syy. eika mielikuvat ja tiedot paak' kakunnasta". Esimerkiksi kaukomuuton osalta muuttamisen syiksi ilmoitettiin yli puolesta muutoista tyohcjn tai tydpaikkaan liittyvat syyt, ts. siksli kun muuttaja muu toissa voi realisoida lilapreferenssejden, nii' den perustana ovat usein tydmarkkinat. Gould (1975) on todennut myds tutkiessaan preferenssien ja muuttovirtojen velisie suhteita, etta niiden v;lille ei neyte olevan riippuvuutta. Asuinpaikkojen arvostukset eivet nayt6 t;ten ohiaavan muuttovirtoja. Myds Gould (em. teos s. 148) esittie terkeimmaksi muuttovirtoja kontrolloivaksi tekijeksi tydmahdollisuudet: ihmisten on pakko muuttaa tydn perasse paikkoihin, jotka eivat valttamattd ole headan mielestean kaikkein miellyttevimpi;. Ehkd preferenssien toteutumasta puolestaan ilm nte6 se, ettb el6kelaisten on usein havaittu palaavan kotiseudulleen. Mydskaan paikallismuutossa muuttajien tilapreferenssit eivat voi kovin paljoa ohjata sijoittumispaikan valinnassa, koska niille on olemassa monenlaisia I ajoitteita. Niinpd esim. omakotitaloon pyrkivien sijoittumista mearaa p;aosjn kuntien maankeyttopolitiikka, jonka mukaisesti uudet asuinalueet rakennetaan. Vuokra-asujilla tilanne on tietysti viela raioitetumpi eli he muuttavat sinne, miste asunto saadaan. Lopuksi Maantieteessa on melko runsaasti tutkittu ihmisten tilapreferenssejd, ts. sita, miten ihmiset arvostavat tilaa. Usein neme tutkimukset ovat olleet lshtdkohta-asetelmiltaan kovin kapeita ja metodikeskeisesti ohjautuneita. Vaikka voidaan ajatella, ette juuri muuttoliikkeesse preferenssit voisivat vaikuttaa ihmisten loimintaan, ei preferenssien ja mr-ruttamisen valisti yhteytta ole juuri tutkittu. Tdssa tlltkimuksessd on erotettu horinsontaaliset (aluetaso) ja vertikaaliset (yhdyskuntatyyppitaso) preferenssit, joita on tarkastel

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede MUUTTOLIIKE JA VETOVOIMATEKIJÄT HELSINGISSÄ KYSELYAINEISTON ANALYYSI MATS STJERNBERG 2010 Ohjaaja: MARI VAATTOVAARA HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA

Lisätiedot

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT?

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 59 (joulukuu 2002) MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Satu Nivalainen Helsinki, joulukuu 2002

Lisätiedot

Toiset lähtee, toiset jää

Toiset lähtee, toiset jää Linda Tammelin Toiset lähtee, toiset jää Yhden suvun siirtolaishistoria Suomen ja Ruotsin välillä Maantieteen tutkielma Turun yliopiston maantieteen laitos Turku 2006 TURUN YLIOPISTO Maantieteen laitos/matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI

MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI 1982 SIIRTOLAISUUS _ MIGRATION SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI MIGRATIONSINSTITUTET 9. vuosikerta, gth year Siirtolaisuusinstituutti-[4igrationsinstitutet piispankatu3

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Tarja Mikkanen 129329 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? ARTIKKELIT. Johdanto

Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? ARTIKKELIT. Johdanto ARTIKKELIT Kantaväestön pakoa? Miksi maahanmuuttajakeskittymistä muutetaan pois? KATJA VILKAMA & MARI VAATTOVAARA & HANNA DHALMANN Johdanto Helsingin seutu on jo useamman vuosikymmenen ajan kuulunut Euroopan

Lisätiedot

Pro gradu tutkielma Maantiede Suunnittelumaantiede VALIKOIVA MUUTTOLIIKE UUDELLAMAALLA. Anna Broberg. Helmikuu 2007. Ohjaaja: Mari Vaattovaara

Pro gradu tutkielma Maantiede Suunnittelumaantiede VALIKOIVA MUUTTOLIIKE UUDELLAMAALLA. Anna Broberg. Helmikuu 2007. Ohjaaja: Mari Vaattovaara Pro gradu tutkielma Maantiede Suunnittelumaantiede VALIKOIVA MUUTTOLIIKE UUDELLAMAALLA Anna Broberg Helmikuu 27 Ohjaaja: Mari Vaattovaara HELSINGIN YLIOPISTO MAANTIETEEN LAITOS PL 64 (Gustaf Hällströmin

Lisätiedot

Viimeinen sammuttaa valot?

Viimeinen sammuttaa valot? Reeta Södergren Viimeinen sammuttaa valot? Suomussalmi elämän näyttämönä kunnasta muuttaneiden ja siellä asuvien näkökulmasta Södergren, Reeta Pro gradu tutkielma Turun Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Nexhat Beqiri ASUINYMPÄRISTÖ JA KOTOUTUMINEN: TUTKIMUS ASUMISEN KESKITTYMISEN VAIKUTUKSISTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEEN Pro gradu -tutkielma

Nexhat Beqiri ASUINYMPÄRISTÖ JA KOTOUTUMINEN: TUTKIMUS ASUMISEN KESKITTYMISEN VAIKUTUKSISTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEEN Pro gradu -tutkielma Nexhat Beqiri ASUINYMPÄRISTÖ JA KOTOUTUMINEN: TUTKIMUS ASUMISEN KESKITTYMISEN VAIKUTUKSISTA MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEEN Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2011 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE

MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE Turun yliopiston maantieteen laitos Karoliina Kokko MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN SISÄINEN MUUTTOLIIKE Tapaustutkimuksena Turku Maantieteen tutkielma Turku 2002 Sisällys Esipuhe Tiivistelmä 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Keminmaa, muuttotappiosta muuttovoittoon Maarit Lackman ja Taru Puurunen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi KEMI 2010 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ4 ABSTRACT 1

Lisätiedot

Muuttoliike Syrjä-Venäjällä

Muuttoliike Syrjä-Venäjällä Muuttoliike Syrjä-Venäjällä Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 8 KARI SYNBERG Muuttoliike Syrjä-Venäjällä Tapaustutkimus Kirovskista, Apatiitista ja Nelidovosta Publications of the

Lisätiedot

Sari Parkkali Valikoiva muuttoliike Turussa 2000-luvun alussa

Sari Parkkali Valikoiva muuttoliike Turussa 2000-luvun alussa Sari Parkkali Valikoiva muuttoliike Turussa 2000-luvun alussa Maantieteen tutkielma Turku 2008 TURUN YLIOPISTO Maantieteen laitos/matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta PARKKALI, SARI: Valikoiva muuttoliike

Lisätiedot

MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUKSISTA VÄESTÖN TULOTASOON HELSINGISSÄ JA HELSINGIN SEUDULLA

MUUTTOLIIKKEEN VAIKUTUKSISTA VÄESTÖN TULOTASOON HELSINGISSÄ JA HELSINGIN SEUDULLA 25-39 -vuotiaat muuttajat Vuosi 2003 Vuosi 2010 Muu Suomi Muu Suomi 4051 4571 4874 4773 Muu Helsingin seutu Muu Helsingin seutu 4098 8744 4714 7813 905 1210 4693 4545 1912 Helsinki 967 2033 5155 5861 2513

Lisätiedot

Laura Ylikulppi. Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014

Laura Ylikulppi. Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014 Laura Ylikulppi NOSTETTA URAAN JA ELÄMYSTÄ ARKEEN DISKURSSIANALYYTTINEN TULKINTA ULKOMAANTYÖN MERKITYKSISTÄ KORKEASTI KOULUTETTUJEN PUHEESSA Pro gradu -tutkielma Sosiologia Kevät 2014 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Joni Lakaniemi MUUTTOLIIKE SUOMESSA: EMPIIRINEN ANALYYSI GRAVITAATIOMALLILLA Pro gradu -tutkielma Taloustiede Maaliskuu 214 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Yksikkö

Lisätiedot

MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI. ilr

MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI. ilr MIGRATIONSINSTITUTET SI I RTOLAISUUSI NSTITUUTTI 1984 ilr SIIRTOLAISUUS - MIGRATION SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI MIGRATIONSINSTITUTET '10. vuosikerta, 1oth vear Siirtolaisuusinstituutti-Migrationsinstitutet

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

Siirtolaisuus - Migration 411997. Sisdlto. Contents. 24. vuosikerta / 24thyear rssn 0355-3719. Piiiikirjoitus - Editorial

Siirtolaisuus - Migration 411997. Sisdlto. Contents. 24. vuosikerta / 24thyear rssn 0355-3719. Piiiikirjoitus - Editorial Siirtolaisuus - Migration 411997 24. vuosikerta / 24thyear rssn 0355-3719 Julkaisija / Publisher: Siirto lais uus ins tituutti Migrationsinstitutet The Irrstitute t,f Migrutiott Piispankatu 3, 20500 Turku,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tekijä: Terhi Niittylahti Ohjaaja: Hannu Tervo JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työpaikkojen keskittymisen vaikutukset työmatkaan ja väestön sijoittumiseen. Olli Lehtonen, Olli Wuori ja Toivo Muilu

Työpaikkojen keskittymisen vaikutukset työmatkaan ja väestön sijoittumiseen. Olli Lehtonen, Olli Wuori ja Toivo Muilu 138 Työpaikkojen keskittymisen vaikutukset työmatkaan ja väestön sijoittumiseen Olli Lehtonen, Olli Wuori ja Toivo Muilu 138 Työpaikkojen keskittymisen vaikutukset työmatkaan ja väestön sijoittumiseen

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla?

Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla? artikkelit Pääkaupunkiseudun lamatyöttömien myöhemmät ansiotulot: iskikö lama kovemmin korkean työttömyyden alueilla? Timo M. Kauppinen & Matti Kortteinen & Mari Vaattovaara Asuinalueiden väliset erot

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2010 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.migrationinstitute.fi JENNI HEINONEN Maahanmuuttajayrittäjät ja vastuullinen liiketoiminta Kokemuksia,

Lisätiedot

Kollaasikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78. Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen

Kollaasikaupunki. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78. Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 78 Espoo 2010 Kollaasikaupunki Toim. Timo Heikkinen ja Eeva Mynttinen Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu Aalto-universitetet Tekniska

Lisätiedot

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue

ALOITTELIJAN OPPIMINEN. Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue ALOITTELIJAN OPPIMINEN Käytäntöyhteisönä naisten salibandyjoukkue Elina Kouri Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteet Käyttäytymistieteiden laitos Elokuu 2014 Ohjaaja: Fritjof Sahlström HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot