KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT"

Transkriptio

1 INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET LUKU 3 KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT Martti Vihanto Luku perustuu julkaisuun Psykologia ja taloustiede. Psykologia 49(6), 2014, s Päivitetty Luvussa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten psykologinen taloustiede on saanut alkunsa? Millä tavoin heuristinen päätöksenteko eroaa optimoinnista? Mitä kehystysanomalia tarkoittaa ja miten se ilmenee? Miten tappiokammo liittyy kehystysvaikutukseen? Ovatko ihmisen luontaiset taipumukset hyödyllisiä vai haitallisia? Mikä merkitys psykologialla on talouden toiminnalle ja taloustieteelle?

2 2 1. Johdanto Taloustiede tutkii psykologian tavoin ihmisten käyttäytymistä, mutta keskittyy tuon käyttäytymisen vaikutuksiin eikä siihen sinänsä. Painoalueena on erityisesti tarkastella vaikutuksia yhteisön tasolla. Toimijoita on vähimmillään kaksi, tietyn hyödykkeen tai tuotannontekijän markkinoilla enemmän, kansallisen talouden tasolla vielä enemmän, ja globaalitaloudessa eniten. Perinteisesti taloustieteilijät jättävät tarkemmin pohtimatta, miksi ihmiset ovat sellaisia kuin ovat ja miten päätösprosessit tapahtuvat. Tarkastelun alueeseen ei kuulu sen eritteleminen, miten esimerkiksi kuluttajan maailmankuva muovautuu, miksi yksi ostaa omenia eikä päärynöitä ja joku toinen päinvastoin, tai edes ovatko he miehiä vai naisia. Päätösten tekeminen itsessään nähdään mekaanisena toimituksena, ja tämä black box jätetään muiden tieteenalojen avattavaksi. Psykologian pitäminen tiukasti, jopa dogmaattisesti, taloustieteen ulkopuolella ei ole osoittautunut kestäväksi linjaksi. Ekonomisti ymmärtäisi paremmin esimerkiksi työmarkkinoita, kun hänellä olisi jotain käsitystä, miten työntekijät mieltävät saamansa palkankorotukset, mikä saa heidät viihtymään työpaikassaan, tai millaisia tunteita irtisanomiset heissä herättävät. Erikoistuminen tutkimaan työmarkkinoiden yleisiä lainalaisuuksia ei poista psykologisen osaamisen tarvetta. Lisätieto ei ole pahasta, jos kohta vaaraakin on siinä, että kun lähdetään kauas naapurien maille, oma tontti jää hoitamatta. Merkkinä tarpeesta etsiä uudenlaisia työnjako- ja yhteistyöratkaisuja taloustieteen ja psykologian välille on psykologisen taloustieteen syntyminen. Behavioral economics on suoraan käännettynä käyttäytymistaloustiede, jota tässä luvussa pääasiassa käytetään. Luvussa tarkastellaan käyttäytymistaloustieteen ajattelutapaa, agendaa ja eroja standardiin taloustieteeseen. Aluksi luodaan lyhyt katsaus sen historiaan, ja tarkastellaan sitten rajoittuneen rationaalisuuden käsitettä ja luontaista tappiokammon tunnetta. Käyttäytymisessä havaitut taipumukset ja toimintatavat voidaan nähdä kahdesta vastakkaisesta näkökulmasta joko luonnollisina ja usein hyödyllisinä ihmismielen piirteinä taikka haitallisina poikkeamina rationaalisuuden normista. Luvun lopuksi kumpaakin lähestymistapaa päädytään pitämään tarpeellisena.

3 3 2. Käyttäytymistaloustieteen kehitysvaiheita Taloustieteilijät pitävät yleensä tarkkaa rajalinjaa oman tieteenalansa ja psykologian välillä. Näin on erityisesti koulutaloustieteessä, josta peruskurssitason Begg on edustava esimerkki. 1 Lähestymistavasta käytetään usein valtavirtataloustieteen nimikettä, mutta vaihdellen puhutaan myös standardista, uusklassisesta tai ortodoksisesta taloustieteestä. Perustana on oletus talouden toimijasta optimoivana olentona, joka näkee päätöstilanteet sidottuina ääriarvotehtävinä, osaten myös ratkoa nuo tehtävät. Psykologiaa ei välttämättä edes mainita, ja puhtaan talousteorian tuntomerkkinä suorastaan pidetään psykologisten tekijöiden ulos sulkemista. Psykologia voi olla tiedettä, mutta ainakaan taloustiedettä se ei ole. Talouden tutkijoita on paljon ja yhtä paljon näkemyksiä, jotka ajan mittaan muuttuvat, eivätkä laajapiirteiset yleistykset ole mahdollisia. Tässä luvussa viitekohtana käytetään Beggiä ja kaltaisiaan standardioppikirjoja. Kaikkina aikoina on ollut taloustieteilijöitä, jotka ovat tutkineet enemmistöä laajemmin käyttäytymistä ja talouspsykologiaa. Taloustieteen isäksi kutsuttu Adam Smith korosti vuonna 1759 kirjassaan The Theory of Moral Sentiments moraalin, velvollisuudentunnon ja empatiakyvyn merkitystä ihmisyhteisölle. Sotien jälkeisen ajan varhaisia ja sivuutettuja pioneereja ovat George Katona ja Herbert Simon. Journal of Economic Psychology alkoi ilmestyä vuonna 1981, ja sen ensimmäisen numeron ensimmäisessä kirjoituksessa Fred van Raaij tarkastelee juuri Katonan ja Simonin ajattelua. Friedrich Hayek on erikoinen esimerkki taloustieteilijästä, joka ei käyttänyt psykologiaa, mutta kirjoitti aiheesta erillisen kirjan The sensory order. An inquiry into the foundations of theoretical psychology. Psykologisiin tekijöihin paneutuva behavioral economics voidaan katsoa syntyneeksi vasta 1970-luvulla ja läpimurto tapahtuneeksi vuosituhannen vaihteessa. Kiinnostusta vauhditti taloustieteen Nobel-palkinto, jonka psykologi Daniel Kahneman ja kokeellisen taloustieteen tutkija Vernon Smith saivat vuonna Kahneman on julkaissut runsaasti yhdessä Amos Tverskyn kanssa vaikutuksiltaan merkittäviä artikkeleita, joista viitatuimpia on Prospect theory: an analysis of decision under risk vuodelta David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch: Economics, 10. painos. McGraw-Hill, London 2011.

4 4 Uudet ajatustavat ja tutkimustulokset ovat vähitellen siirtymässä oppikirjoihin, hitaasti niin kuin aina. Nick Wilkinsonin An introduction to behavioral economics, Edward Cartwrightin Behavioral economics ja Michelle Baddeleyn Behavioural economics and finance rakentavat perustusten ensimmäistä kerrosta, ja niissä on jo uuden standardin siemeniä. 2 Ne, jotka uskaltavat ja ennättävät aukoa latuja ensimmäisinä, vaikuttavat aina jollain tavoin perässä tulevien valintoihin. Behavioral economics suomennetaan yleensä psykologiseksi taloustieteeksi, mikä on hieman ongelmallista. Kaikessa taloustieteessä on pakko tehdä joku oletus ihmisen käyttäytymisestä. Standardissa taloustieteessä kuva ihmisestä on minimaalinen, köyhä ja suorastaan melkein tyhjä, mutta kuva kuitenkin. Epäselväksi jää, millä tavoin ja kuinka suuressa mitassa tutkijan olisi rikastettava optimointioletusta ollakseen jotain muuta kuin ortodoksi. Behavioral economics ei myöskään ole osa psykologiaa ja käytä sen tutkimusmenetelmiä samalla voimalla ja monipuolisuudella. Rajanvetoja ei pohdita luvussa tätä leveämmin, ja määritelmien sijaan pyritään antamaan käsitystä käyttäytymisen selittämisestä nykypäivän taloustieteessä. Käyttäytymistaloustieteen menestys johtuu ilman epäilystä sen kokeellisista menetelmistä. Laboratoriokokeet olivat 1970-luvulle tultaessa taloustieteelle melko tuntemattomia, hädin marginaaliin kelpaavia. Kun kokeita alettiin tehdä, saatiin niin jännittäviä ja ortodoksian kannalta kummallisia tuloksia, että mielenkiinto väkisin heräsi. Laboratoriokokeiden rinnalla tehdään myös kenttäkokeita ja tutkitaan luonnollisia kokeita. Käyttäytymistaloustieteen ja kokeellisen taloustieteen (experimental economics) välille ei ole aina helppo tehdä eroa. Kaikki käyttäytymistaloustiede ei ole kokeellista, ja menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi ekonometriaa, aivokuvausta ja haastattelua. 3. Rajoittunut rationaalisuus Ortodoksisessa taloustieteessä, niin kuin oppisuunta tässä määritellään, talouden toimijan käyttäytyminen mallinnetaan optimointina. Esimerkiksi kuluttajalla on tavoitefunktiossaan tavoitemuuttujana hyöty ja yrityksen omistajalla voitto, ja kumpikin 2 Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, Routledge, London 2011 ja Routledge, London Wilkinsonin kirjasta on kerinnyt ilmestyä jo toinen painos vuonna 2012 (yhdessä Matthias Klaesin kanssa).

5 5 maksimoi oletettujen rajoitteiden ehdoilla. Tarkastelutapa edellyttää melkoisia oletuksia toimijan tietämyksestä, kognitiosta ja tunne-elämästä. Jotta lotonpelaaja kykenisi optimoimaan, hänen on tiedettävä pallojen lukumäärä, voittosummat ja päätöstilanteen rakenne muutenkin. Hänen ei tarvitse, eikä ole syytäkään, tietää ennalta arvonnan oikeaa riviä, todennäköisyyksien tunteminen riittää. Optimoijan aivokapasiteetti on rajaton eikä niukka niin kuin todellisuudessa, ja esimerkiksi muistitoiminnot ovat täydellisiä. Tunteet eivät vaikuta päätösten tekemisen prosesseihin, ja ne ovat yhtä vieraita toimijalle kuin optimia laskevalle tietokoneelle. Lottoajan päätöksen vaikuttimena voi olla jännityksen tai muun positiivisen tunteen tavoittelu, mikä on helppo sisällyttää oletettuihin preferenssirelaatioihin. Kun optimoinnin edellytykset eivät joiltakin osin täyty, taloustieteessä on tapana puhua rajoittuneesta rationaalisuudesta (bounded rationality). Rajaviiva rationaalisen ja irrationaalisen, tai järkevän ja järjettömän, välillä on häilyvä. Selviä tapauksia jälkimmäisestä ovat vaikeasti dementoituneen tai vakavaa psykoosia potevan käyttäytyminen. Kuluttaja on lähtenyt markettiin ja ostaa siellä ruokaa ja muuta päivittäistavaraa. Selitystä kaipaavista asioista tulee mieleen, miksi kuluttaja on juuri tuossa eikä jossain toisessa marketissa. Syy saattaa olla vuosien takana hellepäivässä, jolloin oli saatava pullo vettä, ja tuo marketti sattui olemaan sopivasti vieressä. Toisella kerralla kuluttaja harkitsi marketin valintaa enemmän, mutta meni kuitenkin samaan, totesi sen jälleen hyväksi ja jäi kanta-asiakkaaksi. Ihmisen toiminta perustuu yleisemminkin tottumiseen, rutiiniin ja automaatioon. Taipumus toistaa samoja toimintatapoja ilman erityistä pohdintaa selittyy rationaalisuuden rajoitteilla. Kenenkään järki ei riitä käsittelemään kaikkea käytettävissä olevaa tietoa, ja kun marketti on jo tiedossa, voimavaroja säästyy muuhun ajatteluun. Sama kuluttaja on nyt marketin makeisosastolla ja vertailee erikokoisiin ja erihintaisiin pusseihin pakattuja tuotteita toisiinsa. Makeiset ovat kahdenkokoisissa pusseissa siten, että 200 grammaa maksaa 3 euroa ja 266 grammaa 3,99 euroa. Kilohinta on kummassakin sama, ja kuluttajan kannattaisi valita sen mukaan, kumpi koko sopii tarpeisiinsa paremmin. Seuraavana päivänä marketti päättää myydä pieniä pusseja tarjouksella ja harkitsee neljää vaihtoehtoa. Ensimmäisessä 4 pussia saa 10 %:n alennuksella, toisessa 4 pussia saa kympillä, kolmannessa 5 pussia saa 4:n hinnalla ja neljännessä 4:n hinnalla saa 5 pussia. Onko kilohinta näissäkin sama? Esimerkeissä

6 6 oletetaan, että lainsäädäntö ei edellytä eikä marketti muutenkaan katso tarpeelliseksi yksikköhinnan merkitsemistä näkyviin. Laskukone osaa laskea kilohinnan kaikissa tapauksissa yhtä helposti. Kuluttajalla ei ole samanlaista laskentakapasiteettia, ja hän joutuu tekemään vertailut heuristisesti. Jos kiirettä ei ole ja käytettävissä on kynä ja paperi, kuluttaja voi koettaa tehdä laskelmia ja onnistuakin siinä. Tässäkään tapauksessa ajatteluprosessi ei ole kokonaisuudessaan laskentaa, sillä päätös selvittää kilohinta tarkasti eikä arvioida vain suuruusluokka on itsessään heuristinen. Heuristiikalla tarkoitetaan toistuvaa toimintatapaa, jonka toimija arvioi johtavan hyviin päätöksiin omien kokemusten, opintojen ja muun tiedon perusteella. Nopea heuristiikka hahmottaa kilohinta karkeasti on pyöristää pussien hinnat kokonaisluvuksi pudottamalla pois desimaalit. Sekä pieni 3 euron että iso 3,99 euron pussi näyttävät silloin samanhintaisilta ja kuluttaja valitsee suuremman. Tämä on ehkä marketin tarkoituskin. Yhdeksään päättyvät hinnat ovat suosittuja vähittäiskaupassa. Esimerkiksi Alkon vakiovalikoimassa on yhtiön verkkosivujen mukaan 629 normaalikokoista, lasipulloon pakattua punaviiniä, joista 81 on hinnaltaan 9,98 tai 9,99 euroa. Tasan 10 euron pulloja ei ole ainuttakaan. 3 Ysiysi-hinnoittelu on esimerkki siitä, miten vaihtoehtojen esitystavalla on vaikutusta käyttäytymiseen. Kehystysvaikutuksella (framing effect) tarkoitetaan taipumusta antaa sen vaikuttaa arvioon tai päätökseen, millä tavoin päätöstilanne on esitetty. Isoja päätöksiä ja pieniäkin kuvaillaan usein niin, että ne tehdään näppituntumalla, mutu-pohjalta, lonkalta, selkäytimestä tai intuitiivisesti enemmän alitajuista tunnetta kuin tietoista järkeä käyttäen. John Maynard Keynes tavoittelee ajatusta termillään animal spirits. Tämän päivän taloustieteessä termi viittaa käyttäytymiseen, joka on levotonta, sattumanvaraista ja nopeasti muuttuvaa, ja joka aiheuttaa vaikeasti ennakoitavaa talouden heilahtelua. Käyttäytymisen duaalisuutta luonnehtivia sanapareja ovat Econ ja Human sekä cold ja hot. 3 Verkko-osoite haettu

7 7 Tunteista puhuminen herättää taloustieteilijässä epäilyn, että niiden päästäminen päätöksentekoon johtaa epärationaalisuuteen. Näin saattaa olla laboratorioissa ja taloustieteen malleissa, mutta todellisissa ympäristöissä tai ekologioissa tunteista juontuvat päätökset voivat olla parempia kuin mitkään muut ja tässä suhteessa erittäin järkeviä. Syntymässä saadut ja elämän varrella kehittyvät tunteet ovat heuristiikkoja niin kuin kognitiivisesti muovautuvat toimintatavat, ja kaikkien käyttökelpoisuutta testataan suhteessa toisiinsa eikä kuviteltuun optimointirobottiin. Menestymisen kriteerinä on ekologinen, ei rajoittumaton rationaalisuus. 4. Kehystysvaikutus ja tappiokammo Yhdeksään päättyvien hintojen yleisyyttä selitettiin edellä ostajien kognition rajoitteilla ja myyjien halulla käyttää rajoitteita omaksi hyödykseen. Toinen selitys on ihmisen luontainen taipumus suhtautua epäsymmetrisesti rahan tai muun asian saamiseen verrattuna saman menettämiseen. 9,99 euron tuote tuntuu jotenkin halvemmalta kuin 10,01 euron, vaikka ne ovat käytännössä samanhintaiset ja yksitellen ostettuna oikeastikin, koska pyöristyvät Suomessa kymmeneen euroon. Ostaja kokee tavallaan saavansa kympistä yhden sentin takaisin ostaessaan 9,99 euron tuotteen, kun 10,01 euron tuotteessa hän joutuu maksamaan kympin lisäksi vielä yhden sentin. Seuraava esimerkki kuvaa samaa ilmiötä. Yrityksessä A peruspalkka kuukaudessa on 1000 euroa, ja lisäksi tulee 100 euron bonus, jos yrityksen liikevaihto ylittää tietyn tason. Yrityksessä B peruspalkka on 1100 euroa, josta vähennetään 100 euroa, jos liikevaihto alittaa tietyn tason. Työntekijällä ei ole mitään käsitystä, millä todennäköisyydellä liikevaihto ylittää A:ssä ja alittaa B:ssä ilmoitetun rajan, ja hän olettaa fifty fifty-periaatteella hyviä kuukausia olevan molemmissa yhtä monta kuin huonoja. Kummassa yrityksessä palkkaus vaikuttaa työntekijästä paremmalta, ja kumman työpaikan hän oletettavasti valitsee? Työntekijän valinnan ennustaminen edellyttää empiiristä tietoa käyttäytymisestä. Kokeellisen tutkimustiedon perusteella tiedetään, että moni valitsee kuvatun kaltaisissa tilanteissa mieluummin A:n kuin B:n. Tämä on erikoista, sillä kummankin yrityksen palkkausjärjestelmä johtaa työntekijän kannalta samaan lopputulokseen ja valinnan voisi tehdä arpomalla. Molemmissa kokonaispalkka on

8 8 samalla todennäköisyysarviolla 1000 euroa hyvinä ja 900 euroa huonoina kuukausina. Kun palkkausperusteiden esitystapa vaikuttaa tällä tavoin työntekijän arvioihin ja päätöksiin, puhutaan kehystysvaikutuksesta, niin kuin karkkipussiesimerkissä ilmiö määriteltiin. Kehystysvaikutusta voidaan selittää tappiokammolla (loss aversion). 100 euroa on yhtä paljon rahaa, lisätään se yhteen tai vähennetään toisesta summasta, mutta se tuntuu erilaiselta. Tappiokammolla tarkoitetaan taipumusta tuntea voimakkaammin se, mitä saa tai voittaa, kuin samansuuruinen menetys tai tappio. Losses loom larger than gains. 4 Adam Smith muotoilee ilmiön toteamalla, että kärsimme enemmän putoamisesta paremmasta asemasta huonompaan kuin nautimme nousemisesta huonommasta parempaan. Neurotaloustieteen tutkimuksista tiedetään, että ero suhtautumisessa voittoihin ja tappioihin näkyy tiettyjen aivoalueiden erilaisena aktivoitumisena. 5. Taipumukset hyödyllisiä vai haitallisia? Käyttäytymistaloustiede on laajalta osalta ihmisen luontaisten taipumusten ja niiden taloudellisten vaikutusten tutkimusta. Taloustieteilijät korostavat taipumusten haitallisuutta usein enemmän kuin tarpeen ja etsivät haittoja mieluummin kuin hyötyjä. Katsantotapa on ymmärrettävä tiedonalalla, jonka tutkijoiden tausta ja ajatusten viitekohta on standardissa taloustieteessä. Optimoijan kognitiivinen kapasiteetti on rajaton, tunteet eivät vääristä päätöksentekoa ja tulokset ovat kehystyksestä riippumattomia. Kaikki muu tuntuu poikkeukselta sääntöön ja enemmänkin omituiselta kuin normaalilta. Luvussa on tarkasteltu kehystysvaikutusta esimerkkinä siitä, miten rationaalisuuden rajoitteet johtavat systemaattisiin virheisiin päätöksenteossa. Makeisten kilohinta arvioidaan pienemmäksi, kun pussin hinta sattuu olemaan, tai on tieten tahallaan asetettuna, yhdeksään päättyvä luku eikä tasasumma. Sentin hintaero kahden viinipullon välillä vaikuttaa suuremmalta, kun hinnat ovat 9,99 ja 10 euroa 4 Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York 2011, s Kirja on suomennettu nimellä Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita, Helsinki 2015.

9 9 eivätkä 10 ja 10,01 euroa euron kuukausipalkka tuntuu pienemmältä, kun se on negatiivisella bonuksella vähennetty jäännös peruspalkasta eikä peruspalkka sinänsä. Päätöksenteon kannalta epäolennaisilla seikoilla on näissä kaikissa tapauksissa vaikutuksia, koska aivojen tiedonkäsittelykyky on niukka ja tappiokammo ohjaa tunteiden muodostumista. Rationaalisuus on rajoittunutta yhtälailla yksin joutuneella Robinson Crusoella kuin toimijalla kehittyneessä markkinataloudessa. Jälkimmäisessä virheiden lähteenä ovat myös yhteisön jäsenten pyrkimykset käyttää toistensa vajavuuksia hyväksi oma etu mielessä. Palataan vielä tulospalkkausesimerkkiin, jossa yritys A maksaa 1000 euron ja B maksaa 1100 euron peruspalkkaa. Oletetaan, että palkkaus pysyy kummassakin yrityksessä muuten samana paitsi, että A alkaa maksaa hyvinä kuukausina vain 90 euron bonusta. A on silloin selkeästi huonompi kuin B, ja jos työntekijä pitää sitä silti parempana, hän toimii tyhmästi. Yritykset voivat koettaa hyötyä päätösanomaliasta käyttämällä positiivista kehystä niin kuin A eivätkä negatiivista niin kuin B. Työntekijä voi puolestaan välttää anomalian käyttämällä laajaa kehystä ja laskemalla kokonaispalkat ennen päätöksen tekemistä. Monissa tilanteissa on järkevää valita vaihtoehto, joka tuntuu parhaalta, mutta tässä on paljaaksi karsittu laboratorioasetelma, jossa tuntuma johtaa harhaan. Virheitä ei ole aihetta vähätellä muttei myöskään liioitella, sillä ihmiset oppivat virheistä ja kehittävät heuristiikkoja tähän oppimiseen. Yhteisön keino auttaa markettiasiakkaita toimimaan järkevästi on vaatia, että yksikköhinta ilmoitetaan selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla, niin kuin asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (4 ) vaatimuksen muotoilee. Tappiokammoon ja muihin luontaisiin taipumuksiin on oletettavasti olemassa jokin luonnollinen selitys. Yhden teorian mukaan tappiokammo on ammoin lisännyt yksilön kykyä selviytyä elossa ihmislajin vähitellen kehittyessä nykymuotoonsa. Kun alkuihminen kuuli metsässä rasahduksen, hänen oli viisainta lähteä karkuun niin kovaa kuin paikat kestivät. Pensaassa saattoi olla eläin, jonka olisi pyydystänyt helposti ja syönyt, mutta siellä olisi voinut myös olla vaarallinen peto. Ei ollut aikaa jäädä pohtimaan rasahduksen syytä ja laskemaan optimia, niin kuin nykyihmisen kannattaa saadakseen mahdollisimman paljon palkkaa.

10 10 Tappiokammoa ja muita anomalioita tarkastellaan taloustieteessä yleensä järjestyneillä markkinoilla, joiden toimivuuden varmistaa kehittynyt oikeusjärjestelmä ja tämän taustalla vakaa valtiovalta. Näissäkin ihanneoloissa ihminen voi joutua samanlaisiin tilanteisiin kuin alkuihminen. Ryöstäjä lähestyy öisellä kadulla, ja ulkomailta leviävä talous-, ympäristö- tai muu kriisi ajaa yhteiskunnan kaaokseen. Korkeaan ikään päässeen vanhuksen on viisasta pelätä enemmän tappiota kuin tavoitella samansuuruista voittoa, kun hänellä on pieni, elämän aikana säästetty summa, uutta hän ei enää saa ja raha olisi sijoitettava. Päätöstilanne on kokonaan toinen ammattisijoittajalla, joka hoitaa suurta osakesalkkua, käy jatkuvaa päiväkauppaa ja lankeaisi luovutusvaikutukseen (disposition effect), jos välttelisi kielteisiä tunteita lykkäämällä tappioiden realisointia. Rajoittuneesta rationaalisuudesta johtuen käyttäytyminen on väistämättä heuristista. Standarditaloustieteelle ajatus on vieras. Optimoija näkee jokaisen päätöstilanteen ainutkertaisena, tekee tapauskohtaisen ratkaisun, eikä mitään säännönmukaisuutta ole kuin sattumalta. Jos joku heuristiikka on olemassa, se kuuluu: optimoi! Poikkeamissa on luonnollista puhua harhoista, ajatusvirheistä, paradokseista, illuusioista ja muista anomalioista, joita ei pitäisi esiintyä mutta esiintyy kumminkin. Näiden runsaudesta saa käsitystä Journal of Economic Perspectives -lehden Anomalies-sarjasta, jota Richard Thaler on kirjoittanut yksin ja muiden kanssa lehden alusta alkaen. Ensimmäinen artikkeli alkaa esimerkillä vahvistusharhasta. Psykologista ilmiötä kuten tappiokammoa voidaan edellä esitetysti lähestyä kahdesta päinvastaisesta suunnasta. Ensimmäisessä opettaja kehittelee aluksi esimerkin, jossa taipumus johtaa ilmiselvän älyttömään päätökseen, ja perustelee päätelmän sopivalla laboratoriokokeella. Myöhemmin hän voi sitten myöntää, että taipumuksesta on joskus hyötyäkin. Toisessa opetustavassa taipumuksen syitä ja hyötyjä käsitellään rauhallisesti ensin, ja anomaliat tulevat vasta jäljestäpäin. Anomalianäkökulma on taloustieteilijälle ja positiivinen lähestymistapa psykologille luonteva tarkastelusuunta. Yhdessä ja parhaimmillaan saadaan yllättävää ja arvokasta tietoa talouden ymmärtämiseksi ja samalla aineksia kummankin tieteenalan omaan uudistumiseen.

11 11 6. Psykologisen taloustieteen merkitys Psykologinen taloustiede on jokseenkin uusi tapa tarkastella taloutta, ja sen teorianmuodostus on kehitysvaiheessa. Siinä talouden toimijoiden käyttäytymistä ja sen vaikutuksia tarkastellaan sellaisina, kuin empiirisen tutkimuksen perusteella niiden tiedetään olevan todellisuudessa. Standardissa taloustieteessä sitä vastoin toimijat ovat oletettuja olentoja, joiden ajatellaan tekevän valinnat ja päätökset optimoimalla. Luvun tavoite on ollut verrata lähestymistapoja keskenään, pohtia behavioral-näkökulman haastetta standardille, sekä esitellä yleisemmin psykologian merkitystä taloudessa. Kuluttajien, työntekijöiden ja muiden käyttäytymistä on tarkasteltu heuristisena prosessina. Heuristiikoista on puhuttu laajassa merkityksessä luontaisina taipumuksina, opittuina peukalosääntöinä ja muina toistuvina toimintatapoina. Jokaiselle yksilölle kehittyy omanlainen heurististonsa, mutta kaikissa on yhteisen perimän vuoksi samoja piirteitä. Esimerkkeinä kognition rajoitteiden ja tunteiden merkityksestä ovat olleet erityisesti kehystysvaikutus, tappiokammo ja niiden kytkeytyminen toisiinsa. Psykologiaan, kokeellisiin menetelmiin ja neurotieteisiin perustuva taloustieteellinen tutkimus on kasvanut nopeasti ja kansainvälisesti katsoen merkittäviin mittoihin. Oppikirjoissa tilanne on toinen. Ne ovat niin optimointiajatteluun juuttuneita ja psykologiasta vieraantuneita, että sisältöjen muuttuminen kohtaa vaikeuksia ja vie aikaa. Yksi välivaiheen ratkaisu on lisätä aiheesta erillinen loppuluku, niin kuin John Cullis ja Philip Jones tekevät julkisen talouden oppikirjansa kolmannessa painoksessa. 5 Talouspsykologinen tutkimus on osoittanut, että vähäisillä oletusten muutoksilla voidaan päästä totutuista varsin poikkeaviin päätelmiin. Uudet tutkimustulokset eivät tuhoa olemassa olevaa standardia, vaan täydentävät ja muuttavat sitä niin kuin tieteen evoluutiossa aina ennenkin. Käyttäytymistaloustiede saattaa kehittyä omaksi ortodoksiasta riippumattomaksi tieteenalaksi, johon neurotaloustiede luontevasti kytkeytyy. Oppisuuntien välinen kilpailu tulee näyttämään, millainen työnjako niiden välillä on toimivin ja miten esimerkiksi poliittiset päättäjät luottavat niiden neuvoihin. 5 Public Finance and Public Policy. Analytical Perspectives. Oxford University Press, Oxford 2009.

Vastuullisuus. Kirsti Lonka

Vastuullisuus. Kirsti Lonka Vastuullisuus - Kirsti Lonka Kasvatuspsykologian professori, varadekaani Käyttäytymistieteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto Twitter @kirstilonka #trafi2012 Professori Kirsti Lonka, HY www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 1. Työn tarjonta Kuluttajan valintateorian perusmalli soveltuu suoraan kotitalouksien työn tarjontapäätöksen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa.

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa. NIMI: OPPILASNUMERO: ALLEKIRJOITUS: tehtävä 1 2 3 4 yht pisteet max 25 25 25 25 100 arvosana Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Professori Esa Saarinen & Systeemiäly Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Systeemitieteet Systeemi- ja operaatiotutkimus Paremmaksi tekemisen tiede Ongelmanratkaisua monimutkaisissa

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi CHEM-A1600: Aalto-kurssi, 3 op Akateemisen ajattelun alkeiskurssi sami.franssila@aalto.fi 11.9-4.12.2015: 12 kertaa Mitä ajattelu on? Ajattelua on se hukka-aika, joka kuluu jonkun näkemisestä siihen kun

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Lupa loistaa positiivisen psykologian eväitä hyvään elämään. Krisse Lipponen TaitoBa oy

Lupa loistaa positiivisen psykologian eväitä hyvään elämään. Krisse Lipponen TaitoBa oy Lupa loistaa positiivisen psykologian eväitä hyvään elämään TaitoBa oy Positiivinen psykologia hyvin eri kuin ratkes Empiristinen tieteenkäsitys Tullaan eri tieteen traditioista mutta päädytään samanlaisiin

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN

ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN, koulutuspäällikkö Liikenneturva Asenteet ja keskustelu liikennekäyttäytymisestä Kun puhutaan liikenteestä ja asenteesta, puhutaan yleensä liikenteen ongelmista, joita selitetään

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Timo Honkela Kognitiivisten järjestelmien tutkimusryhmä Adaptiivisen informatiikan tutkimuskeskus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinointi Outi Uusitalo 11.11.2013 Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinoinnin asemasta ja sisällöstä Monitieteellisyys / Kärkiparadigmat Trendejä kuluttajamarkkinoilla Kuluttajamarkkinoinnin

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa?

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? tiedämme varmasti että jopa kaksi kolmesta länsimaisesta johtajasta epäonnistuu työssään; heidät erotetaan, alennetaan tai siirretään syrjään. Yleisin

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003

Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003 Nimi Opiskelijanumero Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003 Normaalisti jakautuneiden yhdistyksessä on useita tuhansia jäseniä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntöihin tehtävää muutosta

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana

Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana 10.6.2015 www.aretai.org Dialogin lähtökohtia 1. Kokemusten erot Jokainen ihminen katsoo tilannetta omasta näkökulmastaan, jonka määrittävät

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Jatkuvat satunnaismuuttujat

Jatkuvat satunnaismuuttujat Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN ORTODOKSIA JA MUUT OPPISUUNNAT

TALOUSTIETEEN ORTODOKSIA JA MUUT OPPISUUNNAT INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 2 TALOUSTIETEEN ORTODOKSIA JA MUUT OPPISUUNNAT Martti Vihanto Luku perustuu aikaisempiin julkaisuihin Taloustieteen instituutioimmuniteetti

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Millaista tutkimusta tarvitsee maailman osaavin kansa?

Millaista tutkimusta tarvitsee maailman osaavin kansa? SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Millaista tutkimusta tarvitsee maailman osaavin kansa? Arto Mustajoki Suomen Akatemia, HY arto.mustajoki@helsinki.fi

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 Susanna Anglé PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 I Toiveikkuuden määritelmästä ja merkityksestä Mitä toiveikkuus, toivo, on? Miksi toivo on tärkeää? II Toiveikkuuden ylläpitämisestä

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Instituutiotaloustieteen oppikirjassa standardia avarampi ihmiskäsitys *

Instituutiotaloustieteen oppikirjassa standardia avarampi ihmiskäsitys * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 3/2012 Instituutiotaloustieteen oppikirjassa standardia avarampi ihmiskäsitys * Martti Vihanto Kansantaloustieteen dosentti Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Helsinki 11.09.2006 Peliteoria Tomi Pasanen HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Mitä on alentunut itsemääräämiskyky? (8 ) Tuesta huolimatta: Ei kykene tekemään sosiaali-

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa Analyysi: päättely ja tulkinta Analyysin - tai tulkinnan - pitää viedä tutkimus kuvailevan otteen ohi mielellään ohi ilmiselvyyksien KE 62 Ilpo Koskinen 20.11.05 Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa

Lisätiedot

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Etiikan päivä: Hyvä ja paha tieto - Tieteiden talo 12.3.2015 Kolme esimerkkiä Ei kannata? Giubilinin

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014 Toiminnanhoitajan katsaus Vuodet 2013-2014 Vuosi 2013 Kuluja saatu huomattavasti karsittua Tilitoimiston palveluita käytetty aiempaa vähemmän,n. 10.000 kuin edellisenä vuonna Kokouksia aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

1. Lineaarinen optimointi

1. Lineaarinen optimointi 0 1. Lineaarinen optimointi 1. Lineaarinen optimointi 1.1 Johdatteleva esimerkki Esimerkki 1.1.1 Giapetto s Woodcarving inc. valmistaa kahdenlaisia puuleluja: sotilaita ja junia. Sotilaan myyntihinta on

Lisätiedot

Mustat joutsenet pörssikaupassa

Mustat joutsenet pörssikaupassa Mustat joutsenet pörssikaupassa Kimmo Vehkalahti yliopistonlehtori, VTT soveltavan tilastotieteen dosentti Opettajien akatemian jäsen Yhteiskuntatilastotiede, Sosiaalitieteiden laitos Valtiotieteellinen

Lisätiedot

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa.

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. 2.9. Epävarmuus ja odotetun hyödyn teoria Testi. Kumman valitset a) 10 euroa varmasti. b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. Odotettu arvo 0,5* 15 + 0,5*5

Lisätiedot

ORTODOKSISEN TALOUSTIETEEN PERUSTELUT OPTIMOINTIOLETUKSELLE

ORTODOKSISEN TALOUSTIETEEN PERUSTELUT OPTIMOINTIOLETUKSELLE INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LIITE 2 ORTODOKSISEN TALOUSTIETEEN PERUSTELUT OPTIMOINTIOLETUKSELLE Martti Vihanto Liite perustuu julkaisuun Rationaalisuusoletuksen

Lisätiedot

Suhteellisuusteorian vajavuudesta

Suhteellisuusteorian vajavuudesta Suhteellisuusteorian vajavuudesta Isa-Av ain Totuuden talosta House of Truth http://www.houseoftruth.education Sisältö 1 Newtonin lait 2 2 Supermassiiviset mustat aukot 2 3 Suhteellisuusteorian perusta

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys. Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto Ähtäri 08.10.2003

Kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys. Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto Ähtäri 08.10.2003 Kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto Ähtäri 08.10.2003 Kohti kuluttajalähtöistä markkinointia Miten elintarvikeyrittäjät mieltävät kuluttajan? kuluttaja vs asiakas yhdenlainen

Lisätiedot

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Evoluutio ja luominen Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Väite: tiedemiehet ovat todistaneet evoluutioteorian todeksi Evoluutioteorialla tässä tarkoitan teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Lapsinäkökulmasta lapsen näkökulmaan kuulemaan asettuminen on taitolaji

Lapsinäkökulmasta lapsen näkökulmaan kuulemaan asettuminen on taitolaji Lapsinäkökulmasta lapsen näkökulmaan kuulemaan asettuminen on taitolaji Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, VET lasten psykoterapeutti kehittämispäällikkö; lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö 31.5.2011

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

MIKSI TUKIVIITTOMAT?

MIKSI TUKIVIITTOMAT? MITKÄ TUKIVIITTOMAT? Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomamerkkien käyttämistä puhutun kielen rinnalla, siten että lauseen avainsanat viitotaan. Tukiviittomien tarkoituksena on tukea ja edistää puhutun

Lisätiedot

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän kehittyminen Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän toiminta Ryhmän toiminnassa on lainalaisuuksia ja kehitysvaiheita, joita kaikki ryhmät joutuvat työskentelynsä aikana käymään

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ongelmien varaan ei voi rakentaa, voimavarojen ja onnistumisten varaan voi Yleistä ratkaisukeskeisyydestä Lyhytterapian /psykoterapian muoto, käytetään

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Tieto ja päätöksenteko. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tieto ja päätöksenteko. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tieto ja päätöksenteko Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 20.10.2015 2 There is nothing a government hates more than to be well-informed; for it makes the process of arriving at decisions much more complicated

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. päätöspuiden avulla tarkastellaan vasta seuraavissa harjoituksissa.

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. päätöspuiden avulla tarkastellaan vasta seuraavissa harjoituksissa. ORMS00 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 008 Harjoitus Ratkaisuehdotuksia Nämä harjoitukset liittyvät päätöspuiden rakentamiseen: varsinaista päätöksentekoa päätöspuiden avulla tarkastellaan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot