KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT"

Transkriptio

1 INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET LUKU 3 KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT Martti Vihanto Luku perustuu julkaisuun Psykologia ja taloustiede. Psykologia 49(6), 2014, s Päivitetty Luvussa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten psykologinen taloustiede on saanut alkunsa? Millä tavoin heuristinen päätöksenteko eroaa optimoinnista? Mitä kehystysanomalia tarkoittaa ja miten se ilmenee? Miten tappiokammo liittyy kehystysvaikutukseen? Ovatko ihmisen luontaiset taipumukset hyödyllisiä vai haitallisia? Mikä merkitys psykologialla on talouden toiminnalle ja taloustieteelle?

2 2 1. Johdanto Taloustiede tutkii psykologian tavoin ihmisten käyttäytymistä, mutta keskittyy tuon käyttäytymisen vaikutuksiin eikä siihen sinänsä. Painoalueena on erityisesti tarkastella vaikutuksia yhteisön tasolla. Toimijoita on vähimmillään kaksi, tietyn hyödykkeen tai tuotannontekijän markkinoilla enemmän, kansallisen talouden tasolla vielä enemmän, ja globaalitaloudessa eniten. Perinteisesti taloustieteilijät jättävät tarkemmin pohtimatta, miksi ihmiset ovat sellaisia kuin ovat ja miten päätösprosessit tapahtuvat. Tarkastelun alueeseen ei kuulu sen eritteleminen, miten esimerkiksi kuluttajan maailmankuva muovautuu, miksi yksi ostaa omenia eikä päärynöitä ja joku toinen päinvastoin, tai edes ovatko he miehiä vai naisia. Päätösten tekeminen itsessään nähdään mekaanisena toimituksena, ja tämä black box jätetään muiden tieteenalojen avattavaksi. Psykologian pitäminen tiukasti, jopa dogmaattisesti, taloustieteen ulkopuolella ei ole osoittautunut kestäväksi linjaksi. Ekonomisti ymmärtäisi paremmin esimerkiksi työmarkkinoita, kun hänellä olisi jotain käsitystä, miten työntekijät mieltävät saamansa palkankorotukset, mikä saa heidät viihtymään työpaikassaan, tai millaisia tunteita irtisanomiset heissä herättävät. Erikoistuminen tutkimaan työmarkkinoiden yleisiä lainalaisuuksia ei poista psykologisen osaamisen tarvetta. Lisätieto ei ole pahasta, jos kohta vaaraakin on siinä, että kun lähdetään kauas naapurien maille, oma tontti jää hoitamatta. Merkkinä tarpeesta etsiä uudenlaisia työnjako- ja yhteistyöratkaisuja taloustieteen ja psykologian välille on psykologisen taloustieteen syntyminen. Behavioral economics on suoraan käännettynä käyttäytymistaloustiede, jota tässä luvussa pääasiassa käytetään. Luvussa tarkastellaan käyttäytymistaloustieteen ajattelutapaa, agendaa ja eroja standardiin taloustieteeseen. Aluksi luodaan lyhyt katsaus sen historiaan, ja tarkastellaan sitten rajoittuneen rationaalisuuden käsitettä ja luontaista tappiokammon tunnetta. Käyttäytymisessä havaitut taipumukset ja toimintatavat voidaan nähdä kahdesta vastakkaisesta näkökulmasta joko luonnollisina ja usein hyödyllisinä ihmismielen piirteinä taikka haitallisina poikkeamina rationaalisuuden normista. Luvun lopuksi kumpaakin lähestymistapaa päädytään pitämään tarpeellisena.

3 3 2. Käyttäytymistaloustieteen kehitysvaiheita Taloustieteilijät pitävät yleensä tarkkaa rajalinjaa oman tieteenalansa ja psykologian välillä. Näin on erityisesti koulutaloustieteessä, josta peruskurssitason Begg on edustava esimerkki. 1 Lähestymistavasta käytetään usein valtavirtataloustieteen nimikettä, mutta vaihdellen puhutaan myös standardista, uusklassisesta tai ortodoksisesta taloustieteestä. Perustana on oletus talouden toimijasta optimoivana olentona, joka näkee päätöstilanteet sidottuina ääriarvotehtävinä, osaten myös ratkoa nuo tehtävät. Psykologiaa ei välttämättä edes mainita, ja puhtaan talousteorian tuntomerkkinä suorastaan pidetään psykologisten tekijöiden ulos sulkemista. Psykologia voi olla tiedettä, mutta ainakaan taloustiedettä se ei ole. Talouden tutkijoita on paljon ja yhtä paljon näkemyksiä, jotka ajan mittaan muuttuvat, eivätkä laajapiirteiset yleistykset ole mahdollisia. Tässä luvussa viitekohtana käytetään Beggiä ja kaltaisiaan standardioppikirjoja. Kaikkina aikoina on ollut taloustieteilijöitä, jotka ovat tutkineet enemmistöä laajemmin käyttäytymistä ja talouspsykologiaa. Taloustieteen isäksi kutsuttu Adam Smith korosti vuonna 1759 kirjassaan The Theory of Moral Sentiments moraalin, velvollisuudentunnon ja empatiakyvyn merkitystä ihmisyhteisölle. Sotien jälkeisen ajan varhaisia ja sivuutettuja pioneereja ovat George Katona ja Herbert Simon. Journal of Economic Psychology alkoi ilmestyä vuonna 1981, ja sen ensimmäisen numeron ensimmäisessä kirjoituksessa Fred van Raaij tarkastelee juuri Katonan ja Simonin ajattelua. Friedrich Hayek on erikoinen esimerkki taloustieteilijästä, joka ei käyttänyt psykologiaa, mutta kirjoitti aiheesta erillisen kirjan The sensory order. An inquiry into the foundations of theoretical psychology. Psykologisiin tekijöihin paneutuva behavioral economics voidaan katsoa syntyneeksi vasta 1970-luvulla ja läpimurto tapahtuneeksi vuosituhannen vaihteessa. Kiinnostusta vauhditti taloustieteen Nobel-palkinto, jonka psykologi Daniel Kahneman ja kokeellisen taloustieteen tutkija Vernon Smith saivat vuonna Kahneman on julkaissut runsaasti yhdessä Amos Tverskyn kanssa vaikutuksiltaan merkittäviä artikkeleita, joista viitatuimpia on Prospect theory: an analysis of decision under risk vuodelta David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch: Economics, 10. painos. McGraw-Hill, London 2011.

4 4 Uudet ajatustavat ja tutkimustulokset ovat vähitellen siirtymässä oppikirjoihin, hitaasti niin kuin aina. Nick Wilkinsonin An introduction to behavioral economics, Edward Cartwrightin Behavioral economics ja Michelle Baddeleyn Behavioural economics and finance rakentavat perustusten ensimmäistä kerrosta, ja niissä on jo uuden standardin siemeniä. 2 Ne, jotka uskaltavat ja ennättävät aukoa latuja ensimmäisinä, vaikuttavat aina jollain tavoin perässä tulevien valintoihin. Behavioral economics suomennetaan yleensä psykologiseksi taloustieteeksi, mikä on hieman ongelmallista. Kaikessa taloustieteessä on pakko tehdä joku oletus ihmisen käyttäytymisestä. Standardissa taloustieteessä kuva ihmisestä on minimaalinen, köyhä ja suorastaan melkein tyhjä, mutta kuva kuitenkin. Epäselväksi jää, millä tavoin ja kuinka suuressa mitassa tutkijan olisi rikastettava optimointioletusta ollakseen jotain muuta kuin ortodoksi. Behavioral economics ei myöskään ole osa psykologiaa ja käytä sen tutkimusmenetelmiä samalla voimalla ja monipuolisuudella. Rajanvetoja ei pohdita luvussa tätä leveämmin, ja määritelmien sijaan pyritään antamaan käsitystä käyttäytymisen selittämisestä nykypäivän taloustieteessä. Käyttäytymistaloustieteen menestys johtuu ilman epäilystä sen kokeellisista menetelmistä. Laboratoriokokeet olivat 1970-luvulle tultaessa taloustieteelle melko tuntemattomia, hädin marginaaliin kelpaavia. Kun kokeita alettiin tehdä, saatiin niin jännittäviä ja ortodoksian kannalta kummallisia tuloksia, että mielenkiinto väkisin heräsi. Laboratoriokokeiden rinnalla tehdään myös kenttäkokeita ja tutkitaan luonnollisia kokeita. Käyttäytymistaloustieteen ja kokeellisen taloustieteen (experimental economics) välille ei ole aina helppo tehdä eroa. Kaikki käyttäytymistaloustiede ei ole kokeellista, ja menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi ekonometriaa, aivokuvausta ja haastattelua. 3. Rajoittunut rationaalisuus Ortodoksisessa taloustieteessä, niin kuin oppisuunta tässä määritellään, talouden toimijan käyttäytyminen mallinnetaan optimointina. Esimerkiksi kuluttajalla on tavoitefunktiossaan tavoitemuuttujana hyöty ja yrityksen omistajalla voitto, ja kumpikin 2 Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, Routledge, London 2011 ja Routledge, London Wilkinsonin kirjasta on kerinnyt ilmestyä jo toinen painos vuonna 2012 (yhdessä Matthias Klaesin kanssa).

5 5 maksimoi oletettujen rajoitteiden ehdoilla. Tarkastelutapa edellyttää melkoisia oletuksia toimijan tietämyksestä, kognitiosta ja tunne-elämästä. Jotta lotonpelaaja kykenisi optimoimaan, hänen on tiedettävä pallojen lukumäärä, voittosummat ja päätöstilanteen rakenne muutenkin. Hänen ei tarvitse, eikä ole syytäkään, tietää ennalta arvonnan oikeaa riviä, todennäköisyyksien tunteminen riittää. Optimoijan aivokapasiteetti on rajaton eikä niukka niin kuin todellisuudessa, ja esimerkiksi muistitoiminnot ovat täydellisiä. Tunteet eivät vaikuta päätösten tekemisen prosesseihin, ja ne ovat yhtä vieraita toimijalle kuin optimia laskevalle tietokoneelle. Lottoajan päätöksen vaikuttimena voi olla jännityksen tai muun positiivisen tunteen tavoittelu, mikä on helppo sisällyttää oletettuihin preferenssirelaatioihin. Kun optimoinnin edellytykset eivät joiltakin osin täyty, taloustieteessä on tapana puhua rajoittuneesta rationaalisuudesta (bounded rationality). Rajaviiva rationaalisen ja irrationaalisen, tai järkevän ja järjettömän, välillä on häilyvä. Selviä tapauksia jälkimmäisestä ovat vaikeasti dementoituneen tai vakavaa psykoosia potevan käyttäytyminen. Kuluttaja on lähtenyt markettiin ja ostaa siellä ruokaa ja muuta päivittäistavaraa. Selitystä kaipaavista asioista tulee mieleen, miksi kuluttaja on juuri tuossa eikä jossain toisessa marketissa. Syy saattaa olla vuosien takana hellepäivässä, jolloin oli saatava pullo vettä, ja tuo marketti sattui olemaan sopivasti vieressä. Toisella kerralla kuluttaja harkitsi marketin valintaa enemmän, mutta meni kuitenkin samaan, totesi sen jälleen hyväksi ja jäi kanta-asiakkaaksi. Ihmisen toiminta perustuu yleisemminkin tottumiseen, rutiiniin ja automaatioon. Taipumus toistaa samoja toimintatapoja ilman erityistä pohdintaa selittyy rationaalisuuden rajoitteilla. Kenenkään järki ei riitä käsittelemään kaikkea käytettävissä olevaa tietoa, ja kun marketti on jo tiedossa, voimavaroja säästyy muuhun ajatteluun. Sama kuluttaja on nyt marketin makeisosastolla ja vertailee erikokoisiin ja erihintaisiin pusseihin pakattuja tuotteita toisiinsa. Makeiset ovat kahdenkokoisissa pusseissa siten, että 200 grammaa maksaa 3 euroa ja 266 grammaa 3,99 euroa. Kilohinta on kummassakin sama, ja kuluttajan kannattaisi valita sen mukaan, kumpi koko sopii tarpeisiinsa paremmin. Seuraavana päivänä marketti päättää myydä pieniä pusseja tarjouksella ja harkitsee neljää vaihtoehtoa. Ensimmäisessä 4 pussia saa 10 %:n alennuksella, toisessa 4 pussia saa kympillä, kolmannessa 5 pussia saa 4:n hinnalla ja neljännessä 4:n hinnalla saa 5 pussia. Onko kilohinta näissäkin sama? Esimerkeissä

6 6 oletetaan, että lainsäädäntö ei edellytä eikä marketti muutenkaan katso tarpeelliseksi yksikköhinnan merkitsemistä näkyviin. Laskukone osaa laskea kilohinnan kaikissa tapauksissa yhtä helposti. Kuluttajalla ei ole samanlaista laskentakapasiteettia, ja hän joutuu tekemään vertailut heuristisesti. Jos kiirettä ei ole ja käytettävissä on kynä ja paperi, kuluttaja voi koettaa tehdä laskelmia ja onnistuakin siinä. Tässäkään tapauksessa ajatteluprosessi ei ole kokonaisuudessaan laskentaa, sillä päätös selvittää kilohinta tarkasti eikä arvioida vain suuruusluokka on itsessään heuristinen. Heuristiikalla tarkoitetaan toistuvaa toimintatapaa, jonka toimija arvioi johtavan hyviin päätöksiin omien kokemusten, opintojen ja muun tiedon perusteella. Nopea heuristiikka hahmottaa kilohinta karkeasti on pyöristää pussien hinnat kokonaisluvuksi pudottamalla pois desimaalit. Sekä pieni 3 euron että iso 3,99 euron pussi näyttävät silloin samanhintaisilta ja kuluttaja valitsee suuremman. Tämä on ehkä marketin tarkoituskin. Yhdeksään päättyvät hinnat ovat suosittuja vähittäiskaupassa. Esimerkiksi Alkon vakiovalikoimassa on yhtiön verkkosivujen mukaan 629 normaalikokoista, lasipulloon pakattua punaviiniä, joista 81 on hinnaltaan 9,98 tai 9,99 euroa. Tasan 10 euron pulloja ei ole ainuttakaan. 3 Ysiysi-hinnoittelu on esimerkki siitä, miten vaihtoehtojen esitystavalla on vaikutusta käyttäytymiseen. Kehystysvaikutuksella (framing effect) tarkoitetaan taipumusta antaa sen vaikuttaa arvioon tai päätökseen, millä tavoin päätöstilanne on esitetty. Isoja päätöksiä ja pieniäkin kuvaillaan usein niin, että ne tehdään näppituntumalla, mutu-pohjalta, lonkalta, selkäytimestä tai intuitiivisesti enemmän alitajuista tunnetta kuin tietoista järkeä käyttäen. John Maynard Keynes tavoittelee ajatusta termillään animal spirits. Tämän päivän taloustieteessä termi viittaa käyttäytymiseen, joka on levotonta, sattumanvaraista ja nopeasti muuttuvaa, ja joka aiheuttaa vaikeasti ennakoitavaa talouden heilahtelua. Käyttäytymisen duaalisuutta luonnehtivia sanapareja ovat Econ ja Human sekä cold ja hot. 3 Verkko-osoite haettu

7 7 Tunteista puhuminen herättää taloustieteilijässä epäilyn, että niiden päästäminen päätöksentekoon johtaa epärationaalisuuteen. Näin saattaa olla laboratorioissa ja taloustieteen malleissa, mutta todellisissa ympäristöissä tai ekologioissa tunteista juontuvat päätökset voivat olla parempia kuin mitkään muut ja tässä suhteessa erittäin järkeviä. Syntymässä saadut ja elämän varrella kehittyvät tunteet ovat heuristiikkoja niin kuin kognitiivisesti muovautuvat toimintatavat, ja kaikkien käyttökelpoisuutta testataan suhteessa toisiinsa eikä kuviteltuun optimointirobottiin. Menestymisen kriteerinä on ekologinen, ei rajoittumaton rationaalisuus. 4. Kehystysvaikutus ja tappiokammo Yhdeksään päättyvien hintojen yleisyyttä selitettiin edellä ostajien kognition rajoitteilla ja myyjien halulla käyttää rajoitteita omaksi hyödykseen. Toinen selitys on ihmisen luontainen taipumus suhtautua epäsymmetrisesti rahan tai muun asian saamiseen verrattuna saman menettämiseen. 9,99 euron tuote tuntuu jotenkin halvemmalta kuin 10,01 euron, vaikka ne ovat käytännössä samanhintaiset ja yksitellen ostettuna oikeastikin, koska pyöristyvät Suomessa kymmeneen euroon. Ostaja kokee tavallaan saavansa kympistä yhden sentin takaisin ostaessaan 9,99 euron tuotteen, kun 10,01 euron tuotteessa hän joutuu maksamaan kympin lisäksi vielä yhden sentin. Seuraava esimerkki kuvaa samaa ilmiötä. Yrityksessä A peruspalkka kuukaudessa on 1000 euroa, ja lisäksi tulee 100 euron bonus, jos yrityksen liikevaihto ylittää tietyn tason. Yrityksessä B peruspalkka on 1100 euroa, josta vähennetään 100 euroa, jos liikevaihto alittaa tietyn tason. Työntekijällä ei ole mitään käsitystä, millä todennäköisyydellä liikevaihto ylittää A:ssä ja alittaa B:ssä ilmoitetun rajan, ja hän olettaa fifty fifty-periaatteella hyviä kuukausia olevan molemmissa yhtä monta kuin huonoja. Kummassa yrityksessä palkkaus vaikuttaa työntekijästä paremmalta, ja kumman työpaikan hän oletettavasti valitsee? Työntekijän valinnan ennustaminen edellyttää empiiristä tietoa käyttäytymisestä. Kokeellisen tutkimustiedon perusteella tiedetään, että moni valitsee kuvatun kaltaisissa tilanteissa mieluummin A:n kuin B:n. Tämä on erikoista, sillä kummankin yrityksen palkkausjärjestelmä johtaa työntekijän kannalta samaan lopputulokseen ja valinnan voisi tehdä arpomalla. Molemmissa kokonaispalkka on

8 8 samalla todennäköisyysarviolla 1000 euroa hyvinä ja 900 euroa huonoina kuukausina. Kun palkkausperusteiden esitystapa vaikuttaa tällä tavoin työntekijän arvioihin ja päätöksiin, puhutaan kehystysvaikutuksesta, niin kuin karkkipussiesimerkissä ilmiö määriteltiin. Kehystysvaikutusta voidaan selittää tappiokammolla (loss aversion). 100 euroa on yhtä paljon rahaa, lisätään se yhteen tai vähennetään toisesta summasta, mutta se tuntuu erilaiselta. Tappiokammolla tarkoitetaan taipumusta tuntea voimakkaammin se, mitä saa tai voittaa, kuin samansuuruinen menetys tai tappio. Losses loom larger than gains. 4 Adam Smith muotoilee ilmiön toteamalla, että kärsimme enemmän putoamisesta paremmasta asemasta huonompaan kuin nautimme nousemisesta huonommasta parempaan. Neurotaloustieteen tutkimuksista tiedetään, että ero suhtautumisessa voittoihin ja tappioihin näkyy tiettyjen aivoalueiden erilaisena aktivoitumisena. 5. Taipumukset hyödyllisiä vai haitallisia? Käyttäytymistaloustiede on laajalta osalta ihmisen luontaisten taipumusten ja niiden taloudellisten vaikutusten tutkimusta. Taloustieteilijät korostavat taipumusten haitallisuutta usein enemmän kuin tarpeen ja etsivät haittoja mieluummin kuin hyötyjä. Katsantotapa on ymmärrettävä tiedonalalla, jonka tutkijoiden tausta ja ajatusten viitekohta on standardissa taloustieteessä. Optimoijan kognitiivinen kapasiteetti on rajaton, tunteet eivät vääristä päätöksentekoa ja tulokset ovat kehystyksestä riippumattomia. Kaikki muu tuntuu poikkeukselta sääntöön ja enemmänkin omituiselta kuin normaalilta. Luvussa on tarkasteltu kehystysvaikutusta esimerkkinä siitä, miten rationaalisuuden rajoitteet johtavat systemaattisiin virheisiin päätöksenteossa. Makeisten kilohinta arvioidaan pienemmäksi, kun pussin hinta sattuu olemaan, tai on tieten tahallaan asetettuna, yhdeksään päättyvä luku eikä tasasumma. Sentin hintaero kahden viinipullon välillä vaikuttaa suuremmalta, kun hinnat ovat 9,99 ja 10 euroa 4 Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York 2011, s Kirja on suomennettu nimellä Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita, Helsinki 2015.

9 9 eivätkä 10 ja 10,01 euroa euron kuukausipalkka tuntuu pienemmältä, kun se on negatiivisella bonuksella vähennetty jäännös peruspalkasta eikä peruspalkka sinänsä. Päätöksenteon kannalta epäolennaisilla seikoilla on näissä kaikissa tapauksissa vaikutuksia, koska aivojen tiedonkäsittelykyky on niukka ja tappiokammo ohjaa tunteiden muodostumista. Rationaalisuus on rajoittunutta yhtälailla yksin joutuneella Robinson Crusoella kuin toimijalla kehittyneessä markkinataloudessa. Jälkimmäisessä virheiden lähteenä ovat myös yhteisön jäsenten pyrkimykset käyttää toistensa vajavuuksia hyväksi oma etu mielessä. Palataan vielä tulospalkkausesimerkkiin, jossa yritys A maksaa 1000 euron ja B maksaa 1100 euron peruspalkkaa. Oletetaan, että palkkaus pysyy kummassakin yrityksessä muuten samana paitsi, että A alkaa maksaa hyvinä kuukausina vain 90 euron bonusta. A on silloin selkeästi huonompi kuin B, ja jos työntekijä pitää sitä silti parempana, hän toimii tyhmästi. Yritykset voivat koettaa hyötyä päätösanomaliasta käyttämällä positiivista kehystä niin kuin A eivätkä negatiivista niin kuin B. Työntekijä voi puolestaan välttää anomalian käyttämällä laajaa kehystä ja laskemalla kokonaispalkat ennen päätöksen tekemistä. Monissa tilanteissa on järkevää valita vaihtoehto, joka tuntuu parhaalta, mutta tässä on paljaaksi karsittu laboratorioasetelma, jossa tuntuma johtaa harhaan. Virheitä ei ole aihetta vähätellä muttei myöskään liioitella, sillä ihmiset oppivat virheistä ja kehittävät heuristiikkoja tähän oppimiseen. Yhteisön keino auttaa markettiasiakkaita toimimaan järkevästi on vaatia, että yksikköhinta ilmoitetaan selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla, niin kuin asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (4 ) vaatimuksen muotoilee. Tappiokammoon ja muihin luontaisiin taipumuksiin on oletettavasti olemassa jokin luonnollinen selitys. Yhden teorian mukaan tappiokammo on ammoin lisännyt yksilön kykyä selviytyä elossa ihmislajin vähitellen kehittyessä nykymuotoonsa. Kun alkuihminen kuuli metsässä rasahduksen, hänen oli viisainta lähteä karkuun niin kovaa kuin paikat kestivät. Pensaassa saattoi olla eläin, jonka olisi pyydystänyt helposti ja syönyt, mutta siellä olisi voinut myös olla vaarallinen peto. Ei ollut aikaa jäädä pohtimaan rasahduksen syytä ja laskemaan optimia, niin kuin nykyihmisen kannattaa saadakseen mahdollisimman paljon palkkaa.

10 10 Tappiokammoa ja muita anomalioita tarkastellaan taloustieteessä yleensä järjestyneillä markkinoilla, joiden toimivuuden varmistaa kehittynyt oikeusjärjestelmä ja tämän taustalla vakaa valtiovalta. Näissäkin ihanneoloissa ihminen voi joutua samanlaisiin tilanteisiin kuin alkuihminen. Ryöstäjä lähestyy öisellä kadulla, ja ulkomailta leviävä talous-, ympäristö- tai muu kriisi ajaa yhteiskunnan kaaokseen. Korkeaan ikään päässeen vanhuksen on viisasta pelätä enemmän tappiota kuin tavoitella samansuuruista voittoa, kun hänellä on pieni, elämän aikana säästetty summa, uutta hän ei enää saa ja raha olisi sijoitettava. Päätöstilanne on kokonaan toinen ammattisijoittajalla, joka hoitaa suurta osakesalkkua, käy jatkuvaa päiväkauppaa ja lankeaisi luovutusvaikutukseen (disposition effect), jos välttelisi kielteisiä tunteita lykkäämällä tappioiden realisointia. Rajoittuneesta rationaalisuudesta johtuen käyttäytyminen on väistämättä heuristista. Standarditaloustieteelle ajatus on vieras. Optimoija näkee jokaisen päätöstilanteen ainutkertaisena, tekee tapauskohtaisen ratkaisun, eikä mitään säännönmukaisuutta ole kuin sattumalta. Jos joku heuristiikka on olemassa, se kuuluu: optimoi! Poikkeamissa on luonnollista puhua harhoista, ajatusvirheistä, paradokseista, illuusioista ja muista anomalioista, joita ei pitäisi esiintyä mutta esiintyy kumminkin. Näiden runsaudesta saa käsitystä Journal of Economic Perspectives -lehden Anomalies-sarjasta, jota Richard Thaler on kirjoittanut yksin ja muiden kanssa lehden alusta alkaen. Ensimmäinen artikkeli alkaa esimerkillä vahvistusharhasta. Psykologista ilmiötä kuten tappiokammoa voidaan edellä esitetysti lähestyä kahdesta päinvastaisesta suunnasta. Ensimmäisessä opettaja kehittelee aluksi esimerkin, jossa taipumus johtaa ilmiselvän älyttömään päätökseen, ja perustelee päätelmän sopivalla laboratoriokokeella. Myöhemmin hän voi sitten myöntää, että taipumuksesta on joskus hyötyäkin. Toisessa opetustavassa taipumuksen syitä ja hyötyjä käsitellään rauhallisesti ensin, ja anomaliat tulevat vasta jäljestäpäin. Anomalianäkökulma on taloustieteilijälle ja positiivinen lähestymistapa psykologille luonteva tarkastelusuunta. Yhdessä ja parhaimmillaan saadaan yllättävää ja arvokasta tietoa talouden ymmärtämiseksi ja samalla aineksia kummankin tieteenalan omaan uudistumiseen.

11 11 6. Psykologisen taloustieteen merkitys Psykologinen taloustiede on jokseenkin uusi tapa tarkastella taloutta, ja sen teorianmuodostus on kehitysvaiheessa. Siinä talouden toimijoiden käyttäytymistä ja sen vaikutuksia tarkastellaan sellaisina, kuin empiirisen tutkimuksen perusteella niiden tiedetään olevan todellisuudessa. Standardissa taloustieteessä sitä vastoin toimijat ovat oletettuja olentoja, joiden ajatellaan tekevän valinnat ja päätökset optimoimalla. Luvun tavoite on ollut verrata lähestymistapoja keskenään, pohtia behavioral-näkökulman haastetta standardille, sekä esitellä yleisemmin psykologian merkitystä taloudessa. Kuluttajien, työntekijöiden ja muiden käyttäytymistä on tarkasteltu heuristisena prosessina. Heuristiikoista on puhuttu laajassa merkityksessä luontaisina taipumuksina, opittuina peukalosääntöinä ja muina toistuvina toimintatapoina. Jokaiselle yksilölle kehittyy omanlainen heurististonsa, mutta kaikissa on yhteisen perimän vuoksi samoja piirteitä. Esimerkkeinä kognition rajoitteiden ja tunteiden merkityksestä ovat olleet erityisesti kehystysvaikutus, tappiokammo ja niiden kytkeytyminen toisiinsa. Psykologiaan, kokeellisiin menetelmiin ja neurotieteisiin perustuva taloustieteellinen tutkimus on kasvanut nopeasti ja kansainvälisesti katsoen merkittäviin mittoihin. Oppikirjoissa tilanne on toinen. Ne ovat niin optimointiajatteluun juuttuneita ja psykologiasta vieraantuneita, että sisältöjen muuttuminen kohtaa vaikeuksia ja vie aikaa. Yksi välivaiheen ratkaisu on lisätä aiheesta erillinen loppuluku, niin kuin John Cullis ja Philip Jones tekevät julkisen talouden oppikirjansa kolmannessa painoksessa. 5 Talouspsykologinen tutkimus on osoittanut, että vähäisillä oletusten muutoksilla voidaan päästä totutuista varsin poikkeaviin päätelmiin. Uudet tutkimustulokset eivät tuhoa olemassa olevaa standardia, vaan täydentävät ja muuttavat sitä niin kuin tieteen evoluutiossa aina ennenkin. Käyttäytymistaloustiede saattaa kehittyä omaksi ortodoksiasta riippumattomaksi tieteenalaksi, johon neurotaloustiede luontevasti kytkeytyy. Oppisuuntien välinen kilpailu tulee näyttämään, millainen työnjako niiden välillä on toimivin ja miten esimerkiksi poliittiset päättäjät luottavat niiden neuvoihin. 5 Public Finance and Public Policy. Analytical Perspectives. Oxford University Press, Oxford 2009.

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

Vastuullisuus. Kirsti Lonka

Vastuullisuus. Kirsti Lonka Vastuullisuus - Kirsti Lonka Kasvatuspsykologian professori, varadekaani Käyttäytymistieteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto Twitter @kirstilonka #trafi2012 Professori Kirsti Lonka, HY www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi

Pokeri ja emootiot. Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Pokeri ja emootiot Jussi Palomäki Kognitiotieteen jatko-opiskelija (HY) Nettipokerinpelaaja jussi.palomaki@helsinki.fi Internetin villit pelikuviot -seminaari Tiistai 11.12.12 Esityksen sisältö Pokeripelin

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa.

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa. NIMI: OPPILASNUMERO: ALLEKIRJOITUS: tehtävä 1 2 3 4 yht pisteet max 25 25 25 25 100 arvosana Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio

Professori Esa Saarinen & Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Professori Esa Saarinen & Systeemiäly Prof. Raimo P. Hämäläinen Systeeminalyysin laboratorio Systeemitieteet Systeemi- ja operaatiotutkimus Paremmaksi tekemisen tiede Ongelmanratkaisua monimutkaisissa

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun

Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Itseorganisoituvat hermoverkot: Viitekehys mielen ja kielen, aivokuoren ja käsitteiden tarkasteluun Timo Honkela Kognitiivisten järjestelmien tutkimusryhmä Adaptiivisen informatiikan tutkimuskeskus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Jatkuvat satunnaismuuttujat

Jatkuvat satunnaismuuttujat Jatkuvat satunnaismuuttujat Satunnaismuuttuja on jatkuva jos se voi ainakin periaatteessa saada kaikkia mahdollisia reaalilukuarvoja ainakin tietyltä väliltä. Täytyy ymmärtää, että tällä ei ole mitään

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö

Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku. Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Itsemääräämiskyvyn arviointi 7.5.2014 Turku Esa Chydenius Johtava psykologi, psykoterapeutti VET Rinnekoti-Säätiö Mitä on alentunut itsemääräämiskyky? (8 ) Tuesta huolimatta: Ei kykene tekemään sosiaali-

Lisätiedot

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö

Kuluttajamarkkinointi. Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinointi Outi Uusitalo 11.11.2013 Puheenvuoron sisältö Kuluttajamarkkinoinnin asemasta ja sisällöstä Monitieteellisyys / Kärkiparadigmat Trendejä kuluttajamarkkinoilla Kuluttajamarkkinoinnin

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

3 Raja-arvo ja jatkuvuus

3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa

Analyysi: päättely ja tulkinta. Hyvän tulkinnan piirteitä. Hyvän analyysin tulee olla. Miten analysoida laadullista aineistoa Analyysi: päättely ja tulkinta Analyysin - tai tulkinnan - pitää viedä tutkimus kuvailevan otteen ohi mielellään ohi ilmiselvyyksien KE 62 Ilpo Koskinen 20.11.05 Aineiston analyysi laadullisessa tutkimuksessa

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w)

Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) 4. MARKKINOIDEN TASAPAINOTTUMINEN 4.1. Tasapainoperiaate Kysyntä (D): hyötyfunktiot, hinta, tulot X = X(P,m) Tarjonta (S): tuotantofunktiot, hinta, panoshinta y = y(p,w) Markkinat tasapainossa, kun löydetään

Lisätiedot

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10

Voidaan laskea siis ensin keskimääräiset kiinteät kustannukset AFC: 100 000 /10000=10 Harjoitukset 3 Taloustieteen perusteet Ratkaisuehdotukset Kesäyliopisto 2014 1. a) Autonrenkaita valmistavalla yhtiöllä on 100 000 :n kiinteät kustannukset vuodessa. Kun yritys tuottaa 10 000 rengasta,

Lisätiedot

Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana

Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana 10.6.2015 www.aretai.org Dialogin lähtökohtia 1. Kokemusten erot Jokainen ihminen katsoo tilannetta omasta näkökulmastaan, jonka määrittävät

Lisätiedot

Tikli-projektin avausseminaari

Tikli-projektin avausseminaari Tikli-projektin avausseminaari Toiminnanohjaus 16.9.2008 Salla Brunou, Severa Luennon sisältö 1. Annetut aiheet 2. Omia kokemuksia Severa Oyj Severa -Kasvanut vuodesta 2003 yli 20 hengen yritykseksi -Asiakaskunta:

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Millaista tutkimusta tarvitsee maailman osaavin kansa?

Millaista tutkimusta tarvitsee maailman osaavin kansa? SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Millaista tutkimusta tarvitsee maailman osaavin kansa? Arto Mustajoki Suomen Akatemia, HY arto.mustajoki@helsinki.fi

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011

Susanna Anglé. PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 Susanna Anglé PsT, psykoterapeutti Psykologikeskus ProMente, Turku 20.1.2011 I Toiveikkuuden määritelmästä ja merkityksestä Mitä toiveikkuus, toivo, on? Miksi toivo on tärkeää? II Toiveikkuuden ylläpitämisestä

Lisätiedot

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa?

Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? Miten tunnistaa riskitekijät johtajarekrytoinnissa? tiedämme varmasti että jopa kaksi kolmesta länsimaisesta johtajasta epäonnistuu työssään; heidät erotetaan, alennetaan tai siirretään syrjään. Yleisin

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN ORTODOKSIA JA MUUT OPPISUUNNAT

TALOUSTIETEEN ORTODOKSIA JA MUUT OPPISUUNNAT INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 2 TALOUSTIETEEN ORTODOKSIA JA MUUT OPPISUUNNAT Martti Vihanto Luku perustuu aikaisempiin julkaisuihin Taloustieteen instituutioimmuniteetti

Lisätiedot

Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003

Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003 Nimi Opiskelijanumero Tilastotieteen jatkokurssi syksy 2003 Välikoe 2 11.12.2003 Normaalisti jakautuneiden yhdistyksessä on useita tuhansia jäseniä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntöihin tehtävää muutosta

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

Instituutiotaloustieteen oppikirjassa standardia avarampi ihmiskäsitys *

Instituutiotaloustieteen oppikirjassa standardia avarampi ihmiskäsitys * Kansantaloudellinen aikakauskirja 108. vsk. 3/2012 Instituutiotaloustieteen oppikirjassa standardia avarampi ihmiskäsitys * Martti Vihanto Kansantaloustieteen dosentti Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Lapsinäkökulmasta lapsen näkökulmaan kuulemaan asettuminen on taitolaji

Lapsinäkökulmasta lapsen näkökulmaan kuulemaan asettuminen on taitolaji Lapsinäkökulmasta lapsen näkökulmaan kuulemaan asettuminen on taitolaji Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, VET lasten psykoterapeutti kehittämispäällikkö; lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö 31.5.2011

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi

Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Mistä ei voi puhua? Matti Häyry Filosofian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu matti.hayry@aalto.fi Etiikan päivä: Hyvä ja paha tieto - Tieteiden talo 12.3.2015 Kolme esimerkkiä Ei kannata? Giubilinin

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

1. Lineaarinen optimointi

1. Lineaarinen optimointi 0 1. Lineaarinen optimointi 1. Lineaarinen optimointi 1.1 Johdatteleva esimerkki Esimerkki 1.1.1 Giapetto s Woodcarving inc. valmistaa kahdenlaisia puuleluja: sotilaita ja junia. Sotilaan myyntihinta on

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

ORTODOKSISEN TALOUSTIETEEN PERUSTELUT OPTIMOINTIOLETUKSELLE

ORTODOKSISEN TALOUSTIETEEN PERUSTELUT OPTIMOINTIOLETUKSELLE INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LIITE 2 ORTODOKSISEN TALOUSTIETEEN PERUSTELUT OPTIMOINTIOLETUKSELLE Martti Vihanto Liite perustuu julkaisuun Rationaalisuusoletuksen

Lisätiedot

Mustat joutsenet pörssikaupassa

Mustat joutsenet pörssikaupassa Mustat joutsenet pörssikaupassa Kimmo Vehkalahti yliopistonlehtori, VTT soveltavan tilastotieteen dosentti Opettajien akatemian jäsen Yhteiskuntatilastotiede, Sosiaalitieteiden laitos Valtiotieteellinen

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Ytimenä validaatio. Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Ytimenä validaatio Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja 18.05.2015 on amerikkalaisen validaatiomenetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä validaatio tulee englannin

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Evoluutio ja luominen Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Väite: tiedemiehet ovat todistaneet evoluutioteorian todeksi Evoluutioteorialla tässä tarkoitan teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt

Lisätiedot

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi

Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino. Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Peliteoria Strategiapelit ja Nashin tasapaino Sebastian Siikavirta sebastian.siikavirta@helsinki.fi Helsinki 11.09.2006 Peliteoria Tomi Pasanen HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Sisältö

Lisätiedot

MIKSI TUKIVIITTOMAT?

MIKSI TUKIVIITTOMAT? MITKÄ TUKIVIITTOMAT? Tukiviittomilla tarkoitetaan viittomamerkkien käyttämistä puhutun kielen rinnalla, siten että lauseen avainsanat viitotaan. Tukiviittomien tarkoituksena on tukea ja edistää puhutun

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi

Ryhmän kehittyminen. Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän kehittyminen Opintokeskus Kansalaisfoorumi Avaintoimijafoorumi Ryhmän toiminta Ryhmän toiminnassa on lainalaisuuksia ja kehitysvaiheita, joita kaikki ryhmät joutuvat työskentelynsä aikana käymään

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. päätöspuiden avulla tarkastellaan vasta seuraavissa harjoituksissa.

ORMS2020 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 2008. päätöspuiden avulla tarkastellaan vasta seuraavissa harjoituksissa. ORMS00 Päätöksenteko epävarmuuden vallitessa Syksy 008 Harjoitus Ratkaisuehdotuksia Nämä harjoitukset liittyvät päätöspuiden rakentamiseen: varsinaista päätöksentekoa päätöspuiden avulla tarkastellaan

Lisätiedot

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia.

PRIDE-KOTITEHTÄVÄT. Seuraavat kysymykset auttavat sinua tunnistamaan omia kokemuksiasi ja tiedostamaan niiden vaikutuksia. Kotitehtävä 4 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä NELJÄS TAPAAMINEN Lapselle mahdollisuus selviytyä menetyksistä PRIDE-valmennuksen neljännessä tapaamisessa puhuimme siitä, miten vaikeat kokemukset voivat

Lisätiedot

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014 Toiminnanhoitajan katsaus Vuodet 2013-2014 Vuosi 2013 Kuluja saatu huomattavasti karsittua Tilitoimiston palveluita käytetty aiempaa vähemmän,n. 10.000 kuin edellisenä vuonna Kokouksia aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys

Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Sinisen valtameren strategia työkaluja järjestöille Sisällys Johdanto... 2 Kummassa meressä uit?... 2 10 kysymystä Onko aika katsoa uuteen?... 3 Vähennä, luovu, vahvista, luo -matriisi... 4 Muutoksen karikot...

Lisätiedot

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO Valintakoe 8.6.2012 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee)

HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO Valintakoe 8.6.2012 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) HALLINTOTIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTO Valintakoe 8.6.2012 Pisteet yhteensä (tarkastaja merkitsee) VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Valintakokeesta on mahdollisuus saada maksimissaan 60 pistettä. Tehtävät perustuvat

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Suomen Akatemia & TEKES seminaari 12.10.2005 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Arto Mustajoki Helsingin yliopisto Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (Esityksen alkuosassa on

Lisätiedot

Kombinatorinen optimointi

Kombinatorinen optimointi Kombinatorinen optimointi Sallittujen pisteiden lukumäärä on äärellinen Periaatteessa ratkaisu löydetään käymällä läpi kaikki pisteet Käytännössä lukumäärä on niin suuri, että tämä on mahdotonta Usein

Lisätiedot

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa.

b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. 2.9. Epävarmuus ja odotetun hyödyn teoria Testi. Kumman valitset a) 10 euroa varmasti. b) Arvonnan, jossa 50 % mahdollisuus saada 15 euroa ja 50 % mahdollisuus saada 5 euroa. Odotettu arvo 0,5* 15 + 0,5*5

Lisätiedot

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi

Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Kohtaamiset nuoren vahvuuksiksi ja voimavaroiksi Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 30.9.2014 Hämeenlinna Pixabay Minna Rytkönen TtT, TH, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos minna.rytkonen@uef.fi

Lisätiedot

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta

S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta S-114.2720 Havaitseminen ja toiminta Heikki Hyyti 60451P Harjoitustyö 2 visuaalinen prosessointi Treismanin FIT Kuva 1. Kuvassa on Treismanin kokeen ensimmäinen osio, jossa piti etsiä vihreätä T kirjainta.

Lisätiedot

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään Mitä suomen intonaatiosta tiedetään ja mitä ehkä tulisi tietää? Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto AFinLAn syyssymposium Helsinki 13. 14. 11. 2015 Johdanto Jäsennys 1 Johdanto 2 Mitä intonaatiosta tiedetään?

Lisätiedot

Mentalisaatiokyvyn kehittyminen

Mentalisaatiokyvyn kehittyminen Mentalisaatiokyvyn kehittyminen RF kyky kehittyy vain vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa varhaiset ihmissuhteet myöhemmät ihmissuhteet terapiasuhde Lapsen mentalisaatiokyky voi kehittyä vain jos

Lisätiedot

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit.

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. A. r = 0. n = Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. H 0 : Korrelaatiokerroin on nolla. H : Korrelaatiokerroin on nollasta poikkeava. Tarkastetaan oletukset: - Kirjoittavat väittävät

Lisätiedot

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla

Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Käy kauppaa RBS minifutuureilla FIM Direct Pro -palvelulla Kaupankäynti RBS minifutuureilla on kasvanut voimakkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Haluamme tällä lyhyellä oppaalla lisätä ymmärrystä näihin

Lisätiedot

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon

Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon Johdon ennusteinformaation vaikutus yrityksen markkina-arvoon - Analyytikon näkökulma Mikko Ervasti Analyytikko (Teknologia, Media & Telekommunikaatiolaitteet) Evli Pankki Oyj Puh: +358 9 4766 9314 Email:

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014 Tavoitteet Saada perustiedot kognitiivisesta psykoterapiasta Kokeilla kognitiivisen psykoterapian menetelmiä,

Lisätiedot

MITÄ ON INSTITUUTIOTALOUSTIEDE?

MITÄ ON INSTITUUTIOTALOUSTIEDE? INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET www.ace-economics.fi/mvihanto/inst LUKU 1 MITÄ ON INSTITUUTIOTALOUSTIEDE? Martti Vihanto Luku perustuu julkaisuihin Tasapaino-oletus ja vapauden väheksyntä taloustieteessä.

Lisätiedot

Kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys. Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto Ähtäri 08.10.2003

Kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys. Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto Ähtäri 08.10.2003 Kuluttaja- ja asiakaslähtöisyys Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto Ähtäri 08.10.2003 Kohti kuluttajalähtöistä markkinointia Miten elintarvikeyrittäjät mieltävät kuluttajan? kuluttaja vs asiakas yhdenlainen

Lisätiedot

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK

AMO ihanneprosessi. Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK AMO ihanneprosessi Annika Kangas Jukka Tikkanen Rovaniemi 2.-3.9. Metsävarojen käytön laitos, Oulun AMK Palaute ja informaatio Sidosryhmien ja kansalaisten osallistaminen KMO, maakuntakaava Mela-laskelmat,

Lisätiedot

LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015

LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015 LogoArt- Työväline muutoksen tekemiseen taiteen menetelmin 10.06.2015 Hyvinvoiva Perhe HYPE -hanke (2014-2017) Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallinnoima Rayn rahoittama hanke, joka on mukana

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva

Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva Esimerkkinä Liikenneturvallisuuteen myönteisesti suhtautuva ihminen, joka ajaa päivittäin

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS

ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS ARVIOINTISUUNNITELMA HSL REITTIOPAS MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 1.10.2012 Ryhmä: Kipinä Sari Herrala, 228850 2 SISÄLLYS Arvioitava verkkopalvelu... 3 Arvioinnin tavoitteet...

Lisätiedot

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi

Prosessikonsultaatio. Konsultaatioprosessi Prosessikonsultaatio Lähtötilanteessa kumpikaan, ei tilaaja eikä konsultti, tiedä mikä organisaation tilanne oikeasti on. Konsultti ja toimeksiantaja yhdessä tutkivat organisaation tilannetta ja etsivät

Lisätiedot

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi

TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN. Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi TUKEA VARHAISEEN VANHEMMUUTEEN Äitiyshuollon alueellinen koulutuspäivä 16.4.2015 Anne Murtojärvi Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea lapsen ja vanhempien yhdessä olemista, kokemista ja

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon.

ääripäistä Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. ääripäistä tasapainoon Ajatuksia suorittamisesta, hellittämisestä ja tiestä tasapainoon. Tekemisestä saa nauttia. Oikeasti. mutta jos rentoutuminen ja "vain oleminen" ahdistaa, voi olla että suorittamisen

Lisätiedot