KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT"

Transkriptio

1 INSTITUUTIOTALOUSTIETEEN PERUSTEET LUKU 3 KÄYTTÄYTYMISEN HEURISTIIKAT JA ANOMALIAT Martti Vihanto Luku perustuu julkaisuun Psykologia ja taloustiede. Psykologia 49(6), 2014, s Päivitetty Luvussa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miten psykologinen taloustiede on saanut alkunsa? Millä tavoin heuristinen päätöksenteko eroaa optimoinnista? Mitä kehystysanomalia tarkoittaa ja miten se ilmenee? Miten tappiokammo liittyy kehystysvaikutukseen? Ovatko ihmisen luontaiset taipumukset hyödyllisiä vai haitallisia? Mikä merkitys psykologialla on talouden toiminnalle ja taloustieteelle?

2 2 1. Johdanto Taloustiede tutkii psykologian tavoin ihmisten käyttäytymistä, mutta keskittyy tuon käyttäytymisen vaikutuksiin eikä siihen sinänsä. Painoalueena on erityisesti tarkastella vaikutuksia yhteisön tasolla. Toimijoita on vähimmillään kaksi, tietyn hyödykkeen tai tuotannontekijän markkinoilla enemmän, kansallisen talouden tasolla vielä enemmän, ja globaalitaloudessa eniten. Perinteisesti taloustieteilijät jättävät tarkemmin pohtimatta, miksi ihmiset ovat sellaisia kuin ovat ja miten päätösprosessit tapahtuvat. Tarkastelun alueeseen ei kuulu sen eritteleminen, miten esimerkiksi kuluttajan maailmankuva muovautuu, miksi yksi ostaa omenia eikä päärynöitä ja joku toinen päinvastoin, tai edes ovatko he miehiä vai naisia. Päätösten tekeminen itsessään nähdään mekaanisena toimituksena, ja tämä black box jätetään muiden tieteenalojen avattavaksi. Psykologian pitäminen tiukasti, jopa dogmaattisesti, taloustieteen ulkopuolella ei ole osoittautunut kestäväksi linjaksi. Ekonomisti ymmärtäisi paremmin esimerkiksi työmarkkinoita, kun hänellä olisi jotain käsitystä, miten työntekijät mieltävät saamansa palkankorotukset, mikä saa heidät viihtymään työpaikassaan, tai millaisia tunteita irtisanomiset heissä herättävät. Erikoistuminen tutkimaan työmarkkinoiden yleisiä lainalaisuuksia ei poista psykologisen osaamisen tarvetta. Lisätieto ei ole pahasta, jos kohta vaaraakin on siinä, että kun lähdetään kauas naapurien maille, oma tontti jää hoitamatta. Merkkinä tarpeesta etsiä uudenlaisia työnjako- ja yhteistyöratkaisuja taloustieteen ja psykologian välille on psykologisen taloustieteen syntyminen. Behavioral economics on suoraan käännettynä käyttäytymistaloustiede, jota tässä luvussa pääasiassa käytetään. Luvussa tarkastellaan käyttäytymistaloustieteen ajattelutapaa, agendaa ja eroja standardiin taloustieteeseen. Aluksi luodaan lyhyt katsaus sen historiaan, ja tarkastellaan sitten rajoittuneen rationaalisuuden käsitettä ja luontaista tappiokammon tunnetta. Käyttäytymisessä havaitut taipumukset ja toimintatavat voidaan nähdä kahdesta vastakkaisesta näkökulmasta joko luonnollisina ja usein hyödyllisinä ihmismielen piirteinä taikka haitallisina poikkeamina rationaalisuuden normista. Luvun lopuksi kumpaakin lähestymistapaa päädytään pitämään tarpeellisena.

3 3 2. Käyttäytymistaloustieteen kehitysvaiheita Taloustieteilijät pitävät yleensä tarkkaa rajalinjaa oman tieteenalansa ja psykologian välillä. Näin on erityisesti koulutaloustieteessä, josta peruskurssitason Begg on edustava esimerkki. 1 Lähestymistavasta käytetään usein valtavirtataloustieteen nimikettä, mutta vaihdellen puhutaan myös standardista, uusklassisesta tai ortodoksisesta taloustieteestä. Perustana on oletus talouden toimijasta optimoivana olentona, joka näkee päätöstilanteet sidottuina ääriarvotehtävinä, osaten myös ratkoa nuo tehtävät. Psykologiaa ei välttämättä edes mainita, ja puhtaan talousteorian tuntomerkkinä suorastaan pidetään psykologisten tekijöiden ulos sulkemista. Psykologia voi olla tiedettä, mutta ainakaan taloustiedettä se ei ole. Talouden tutkijoita on paljon ja yhtä paljon näkemyksiä, jotka ajan mittaan muuttuvat, eivätkä laajapiirteiset yleistykset ole mahdollisia. Tässä luvussa viitekohtana käytetään Beggiä ja kaltaisiaan standardioppikirjoja. Kaikkina aikoina on ollut taloustieteilijöitä, jotka ovat tutkineet enemmistöä laajemmin käyttäytymistä ja talouspsykologiaa. Taloustieteen isäksi kutsuttu Adam Smith korosti vuonna 1759 kirjassaan The Theory of Moral Sentiments moraalin, velvollisuudentunnon ja empatiakyvyn merkitystä ihmisyhteisölle. Sotien jälkeisen ajan varhaisia ja sivuutettuja pioneereja ovat George Katona ja Herbert Simon. Journal of Economic Psychology alkoi ilmestyä vuonna 1981, ja sen ensimmäisen numeron ensimmäisessä kirjoituksessa Fred van Raaij tarkastelee juuri Katonan ja Simonin ajattelua. Friedrich Hayek on erikoinen esimerkki taloustieteilijästä, joka ei käyttänyt psykologiaa, mutta kirjoitti aiheesta erillisen kirjan The sensory order. An inquiry into the foundations of theoretical psychology. Psykologisiin tekijöihin paneutuva behavioral economics voidaan katsoa syntyneeksi vasta 1970-luvulla ja läpimurto tapahtuneeksi vuosituhannen vaihteessa. Kiinnostusta vauhditti taloustieteen Nobel-palkinto, jonka psykologi Daniel Kahneman ja kokeellisen taloustieteen tutkija Vernon Smith saivat vuonna Kahneman on julkaissut runsaasti yhdessä Amos Tverskyn kanssa vaikutuksiltaan merkittäviä artikkeleita, joista viitatuimpia on Prospect theory: an analysis of decision under risk vuodelta David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer & Rudiger Dornbusch: Economics, 10. painos. McGraw-Hill, London 2011.

4 4 Uudet ajatustavat ja tutkimustulokset ovat vähitellen siirtymässä oppikirjoihin, hitaasti niin kuin aina. Nick Wilkinsonin An introduction to behavioral economics, Edward Cartwrightin Behavioral economics ja Michelle Baddeleyn Behavioural economics and finance rakentavat perustusten ensimmäistä kerrosta, ja niissä on jo uuden standardin siemeniä. 2 Ne, jotka uskaltavat ja ennättävät aukoa latuja ensimmäisinä, vaikuttavat aina jollain tavoin perässä tulevien valintoihin. Behavioral economics suomennetaan yleensä psykologiseksi taloustieteeksi, mikä on hieman ongelmallista. Kaikessa taloustieteessä on pakko tehdä joku oletus ihmisen käyttäytymisestä. Standardissa taloustieteessä kuva ihmisestä on minimaalinen, köyhä ja suorastaan melkein tyhjä, mutta kuva kuitenkin. Epäselväksi jää, millä tavoin ja kuinka suuressa mitassa tutkijan olisi rikastettava optimointioletusta ollakseen jotain muuta kuin ortodoksi. Behavioral economics ei myöskään ole osa psykologiaa ja käytä sen tutkimusmenetelmiä samalla voimalla ja monipuolisuudella. Rajanvetoja ei pohdita luvussa tätä leveämmin, ja määritelmien sijaan pyritään antamaan käsitystä käyttäytymisen selittämisestä nykypäivän taloustieteessä. Käyttäytymistaloustieteen menestys johtuu ilman epäilystä sen kokeellisista menetelmistä. Laboratoriokokeet olivat 1970-luvulle tultaessa taloustieteelle melko tuntemattomia, hädin marginaaliin kelpaavia. Kun kokeita alettiin tehdä, saatiin niin jännittäviä ja ortodoksian kannalta kummallisia tuloksia, että mielenkiinto väkisin heräsi. Laboratoriokokeiden rinnalla tehdään myös kenttäkokeita ja tutkitaan luonnollisia kokeita. Käyttäytymistaloustieteen ja kokeellisen taloustieteen (experimental economics) välille ei ole aina helppo tehdä eroa. Kaikki käyttäytymistaloustiede ei ole kokeellista, ja menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi ekonometriaa, aivokuvausta ja haastattelua. 3. Rajoittunut rationaalisuus Ortodoksisessa taloustieteessä, niin kuin oppisuunta tässä määritellään, talouden toimijan käyttäytyminen mallinnetaan optimointina. Esimerkiksi kuluttajalla on tavoitefunktiossaan tavoitemuuttujana hyöty ja yrityksen omistajalla voitto, ja kumpikin 2 Palgrave Macmillan, Basingstoke 2008, Routledge, London 2011 ja Routledge, London Wilkinsonin kirjasta on kerinnyt ilmestyä jo toinen painos vuonna 2012 (yhdessä Matthias Klaesin kanssa).

5 5 maksimoi oletettujen rajoitteiden ehdoilla. Tarkastelutapa edellyttää melkoisia oletuksia toimijan tietämyksestä, kognitiosta ja tunne-elämästä. Jotta lotonpelaaja kykenisi optimoimaan, hänen on tiedettävä pallojen lukumäärä, voittosummat ja päätöstilanteen rakenne muutenkin. Hänen ei tarvitse, eikä ole syytäkään, tietää ennalta arvonnan oikeaa riviä, todennäköisyyksien tunteminen riittää. Optimoijan aivokapasiteetti on rajaton eikä niukka niin kuin todellisuudessa, ja esimerkiksi muistitoiminnot ovat täydellisiä. Tunteet eivät vaikuta päätösten tekemisen prosesseihin, ja ne ovat yhtä vieraita toimijalle kuin optimia laskevalle tietokoneelle. Lottoajan päätöksen vaikuttimena voi olla jännityksen tai muun positiivisen tunteen tavoittelu, mikä on helppo sisällyttää oletettuihin preferenssirelaatioihin. Kun optimoinnin edellytykset eivät joiltakin osin täyty, taloustieteessä on tapana puhua rajoittuneesta rationaalisuudesta (bounded rationality). Rajaviiva rationaalisen ja irrationaalisen, tai järkevän ja järjettömän, välillä on häilyvä. Selviä tapauksia jälkimmäisestä ovat vaikeasti dementoituneen tai vakavaa psykoosia potevan käyttäytyminen. Kuluttaja on lähtenyt markettiin ja ostaa siellä ruokaa ja muuta päivittäistavaraa. Selitystä kaipaavista asioista tulee mieleen, miksi kuluttaja on juuri tuossa eikä jossain toisessa marketissa. Syy saattaa olla vuosien takana hellepäivässä, jolloin oli saatava pullo vettä, ja tuo marketti sattui olemaan sopivasti vieressä. Toisella kerralla kuluttaja harkitsi marketin valintaa enemmän, mutta meni kuitenkin samaan, totesi sen jälleen hyväksi ja jäi kanta-asiakkaaksi. Ihmisen toiminta perustuu yleisemminkin tottumiseen, rutiiniin ja automaatioon. Taipumus toistaa samoja toimintatapoja ilman erityistä pohdintaa selittyy rationaalisuuden rajoitteilla. Kenenkään järki ei riitä käsittelemään kaikkea käytettävissä olevaa tietoa, ja kun marketti on jo tiedossa, voimavaroja säästyy muuhun ajatteluun. Sama kuluttaja on nyt marketin makeisosastolla ja vertailee erikokoisiin ja erihintaisiin pusseihin pakattuja tuotteita toisiinsa. Makeiset ovat kahdenkokoisissa pusseissa siten, että 200 grammaa maksaa 3 euroa ja 266 grammaa 3,99 euroa. Kilohinta on kummassakin sama, ja kuluttajan kannattaisi valita sen mukaan, kumpi koko sopii tarpeisiinsa paremmin. Seuraavana päivänä marketti päättää myydä pieniä pusseja tarjouksella ja harkitsee neljää vaihtoehtoa. Ensimmäisessä 4 pussia saa 10 %:n alennuksella, toisessa 4 pussia saa kympillä, kolmannessa 5 pussia saa 4:n hinnalla ja neljännessä 4:n hinnalla saa 5 pussia. Onko kilohinta näissäkin sama? Esimerkeissä

6 6 oletetaan, että lainsäädäntö ei edellytä eikä marketti muutenkaan katso tarpeelliseksi yksikköhinnan merkitsemistä näkyviin. Laskukone osaa laskea kilohinnan kaikissa tapauksissa yhtä helposti. Kuluttajalla ei ole samanlaista laskentakapasiteettia, ja hän joutuu tekemään vertailut heuristisesti. Jos kiirettä ei ole ja käytettävissä on kynä ja paperi, kuluttaja voi koettaa tehdä laskelmia ja onnistuakin siinä. Tässäkään tapauksessa ajatteluprosessi ei ole kokonaisuudessaan laskentaa, sillä päätös selvittää kilohinta tarkasti eikä arvioida vain suuruusluokka on itsessään heuristinen. Heuristiikalla tarkoitetaan toistuvaa toimintatapaa, jonka toimija arvioi johtavan hyviin päätöksiin omien kokemusten, opintojen ja muun tiedon perusteella. Nopea heuristiikka hahmottaa kilohinta karkeasti on pyöristää pussien hinnat kokonaisluvuksi pudottamalla pois desimaalit. Sekä pieni 3 euron että iso 3,99 euron pussi näyttävät silloin samanhintaisilta ja kuluttaja valitsee suuremman. Tämä on ehkä marketin tarkoituskin. Yhdeksään päättyvät hinnat ovat suosittuja vähittäiskaupassa. Esimerkiksi Alkon vakiovalikoimassa on yhtiön verkkosivujen mukaan 629 normaalikokoista, lasipulloon pakattua punaviiniä, joista 81 on hinnaltaan 9,98 tai 9,99 euroa. Tasan 10 euron pulloja ei ole ainuttakaan. 3 Ysiysi-hinnoittelu on esimerkki siitä, miten vaihtoehtojen esitystavalla on vaikutusta käyttäytymiseen. Kehystysvaikutuksella (framing effect) tarkoitetaan taipumusta antaa sen vaikuttaa arvioon tai päätökseen, millä tavoin päätöstilanne on esitetty. Isoja päätöksiä ja pieniäkin kuvaillaan usein niin, että ne tehdään näppituntumalla, mutu-pohjalta, lonkalta, selkäytimestä tai intuitiivisesti enemmän alitajuista tunnetta kuin tietoista järkeä käyttäen. John Maynard Keynes tavoittelee ajatusta termillään animal spirits. Tämän päivän taloustieteessä termi viittaa käyttäytymiseen, joka on levotonta, sattumanvaraista ja nopeasti muuttuvaa, ja joka aiheuttaa vaikeasti ennakoitavaa talouden heilahtelua. Käyttäytymisen duaalisuutta luonnehtivia sanapareja ovat Econ ja Human sekä cold ja hot. 3 Verkko-osoite haettu

7 7 Tunteista puhuminen herättää taloustieteilijässä epäilyn, että niiden päästäminen päätöksentekoon johtaa epärationaalisuuteen. Näin saattaa olla laboratorioissa ja taloustieteen malleissa, mutta todellisissa ympäristöissä tai ekologioissa tunteista juontuvat päätökset voivat olla parempia kuin mitkään muut ja tässä suhteessa erittäin järkeviä. Syntymässä saadut ja elämän varrella kehittyvät tunteet ovat heuristiikkoja niin kuin kognitiivisesti muovautuvat toimintatavat, ja kaikkien käyttökelpoisuutta testataan suhteessa toisiinsa eikä kuviteltuun optimointirobottiin. Menestymisen kriteerinä on ekologinen, ei rajoittumaton rationaalisuus. 4. Kehystysvaikutus ja tappiokammo Yhdeksään päättyvien hintojen yleisyyttä selitettiin edellä ostajien kognition rajoitteilla ja myyjien halulla käyttää rajoitteita omaksi hyödykseen. Toinen selitys on ihmisen luontainen taipumus suhtautua epäsymmetrisesti rahan tai muun asian saamiseen verrattuna saman menettämiseen. 9,99 euron tuote tuntuu jotenkin halvemmalta kuin 10,01 euron, vaikka ne ovat käytännössä samanhintaiset ja yksitellen ostettuna oikeastikin, koska pyöristyvät Suomessa kymmeneen euroon. Ostaja kokee tavallaan saavansa kympistä yhden sentin takaisin ostaessaan 9,99 euron tuotteen, kun 10,01 euron tuotteessa hän joutuu maksamaan kympin lisäksi vielä yhden sentin. Seuraava esimerkki kuvaa samaa ilmiötä. Yrityksessä A peruspalkka kuukaudessa on 1000 euroa, ja lisäksi tulee 100 euron bonus, jos yrityksen liikevaihto ylittää tietyn tason. Yrityksessä B peruspalkka on 1100 euroa, josta vähennetään 100 euroa, jos liikevaihto alittaa tietyn tason. Työntekijällä ei ole mitään käsitystä, millä todennäköisyydellä liikevaihto ylittää A:ssä ja alittaa B:ssä ilmoitetun rajan, ja hän olettaa fifty fifty-periaatteella hyviä kuukausia olevan molemmissa yhtä monta kuin huonoja. Kummassa yrityksessä palkkaus vaikuttaa työntekijästä paremmalta, ja kumman työpaikan hän oletettavasti valitsee? Työntekijän valinnan ennustaminen edellyttää empiiristä tietoa käyttäytymisestä. Kokeellisen tutkimustiedon perusteella tiedetään, että moni valitsee kuvatun kaltaisissa tilanteissa mieluummin A:n kuin B:n. Tämä on erikoista, sillä kummankin yrityksen palkkausjärjestelmä johtaa työntekijän kannalta samaan lopputulokseen ja valinnan voisi tehdä arpomalla. Molemmissa kokonaispalkka on

8 8 samalla todennäköisyysarviolla 1000 euroa hyvinä ja 900 euroa huonoina kuukausina. Kun palkkausperusteiden esitystapa vaikuttaa tällä tavoin työntekijän arvioihin ja päätöksiin, puhutaan kehystysvaikutuksesta, niin kuin karkkipussiesimerkissä ilmiö määriteltiin. Kehystysvaikutusta voidaan selittää tappiokammolla (loss aversion). 100 euroa on yhtä paljon rahaa, lisätään se yhteen tai vähennetään toisesta summasta, mutta se tuntuu erilaiselta. Tappiokammolla tarkoitetaan taipumusta tuntea voimakkaammin se, mitä saa tai voittaa, kuin samansuuruinen menetys tai tappio. Losses loom larger than gains. 4 Adam Smith muotoilee ilmiön toteamalla, että kärsimme enemmän putoamisesta paremmasta asemasta huonompaan kuin nautimme nousemisesta huonommasta parempaan. Neurotaloustieteen tutkimuksista tiedetään, että ero suhtautumisessa voittoihin ja tappioihin näkyy tiettyjen aivoalueiden erilaisena aktivoitumisena. 5. Taipumukset hyödyllisiä vai haitallisia? Käyttäytymistaloustiede on laajalta osalta ihmisen luontaisten taipumusten ja niiden taloudellisten vaikutusten tutkimusta. Taloustieteilijät korostavat taipumusten haitallisuutta usein enemmän kuin tarpeen ja etsivät haittoja mieluummin kuin hyötyjä. Katsantotapa on ymmärrettävä tiedonalalla, jonka tutkijoiden tausta ja ajatusten viitekohta on standardissa taloustieteessä. Optimoijan kognitiivinen kapasiteetti on rajaton, tunteet eivät vääristä päätöksentekoa ja tulokset ovat kehystyksestä riippumattomia. Kaikki muu tuntuu poikkeukselta sääntöön ja enemmänkin omituiselta kuin normaalilta. Luvussa on tarkasteltu kehystysvaikutusta esimerkkinä siitä, miten rationaalisuuden rajoitteet johtavat systemaattisiin virheisiin päätöksenteossa. Makeisten kilohinta arvioidaan pienemmäksi, kun pussin hinta sattuu olemaan, tai on tieten tahallaan asetettuna, yhdeksään päättyvä luku eikä tasasumma. Sentin hintaero kahden viinipullon välillä vaikuttaa suuremmalta, kun hinnat ovat 9,99 ja 10 euroa 4 Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux, New York 2011, s Kirja on suomennettu nimellä Ajattelu, nopeasti ja hitaasti, suom. Kimmo Pietiläinen. Terra Cognita, Helsinki 2015.

9 9 eivätkä 10 ja 10,01 euroa euron kuukausipalkka tuntuu pienemmältä, kun se on negatiivisella bonuksella vähennetty jäännös peruspalkasta eikä peruspalkka sinänsä. Päätöksenteon kannalta epäolennaisilla seikoilla on näissä kaikissa tapauksissa vaikutuksia, koska aivojen tiedonkäsittelykyky on niukka ja tappiokammo ohjaa tunteiden muodostumista. Rationaalisuus on rajoittunutta yhtälailla yksin joutuneella Robinson Crusoella kuin toimijalla kehittyneessä markkinataloudessa. Jälkimmäisessä virheiden lähteenä ovat myös yhteisön jäsenten pyrkimykset käyttää toistensa vajavuuksia hyväksi oma etu mielessä. Palataan vielä tulospalkkausesimerkkiin, jossa yritys A maksaa 1000 euron ja B maksaa 1100 euron peruspalkkaa. Oletetaan, että palkkaus pysyy kummassakin yrityksessä muuten samana paitsi, että A alkaa maksaa hyvinä kuukausina vain 90 euron bonusta. A on silloin selkeästi huonompi kuin B, ja jos työntekijä pitää sitä silti parempana, hän toimii tyhmästi. Yritykset voivat koettaa hyötyä päätösanomaliasta käyttämällä positiivista kehystä niin kuin A eivätkä negatiivista niin kuin B. Työntekijä voi puolestaan välttää anomalian käyttämällä laajaa kehystä ja laskemalla kokonaispalkat ennen päätöksen tekemistä. Monissa tilanteissa on järkevää valita vaihtoehto, joka tuntuu parhaalta, mutta tässä on paljaaksi karsittu laboratorioasetelma, jossa tuntuma johtaa harhaan. Virheitä ei ole aihetta vähätellä muttei myöskään liioitella, sillä ihmiset oppivat virheistä ja kehittävät heuristiikkoja tähän oppimiseen. Yhteisön keino auttaa markettiasiakkaita toimimaan järkevästi on vaatia, että yksikköhinta ilmoitetaan selkeällä ja yksiselitteisellä sekä kuluttajan kannalta helposti ymmärrettävällä ja havaittavalla tavalla, niin kuin asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (4 ) vaatimuksen muotoilee. Tappiokammoon ja muihin luontaisiin taipumuksiin on oletettavasti olemassa jokin luonnollinen selitys. Yhden teorian mukaan tappiokammo on ammoin lisännyt yksilön kykyä selviytyä elossa ihmislajin vähitellen kehittyessä nykymuotoonsa. Kun alkuihminen kuuli metsässä rasahduksen, hänen oli viisainta lähteä karkuun niin kovaa kuin paikat kestivät. Pensaassa saattoi olla eläin, jonka olisi pyydystänyt helposti ja syönyt, mutta siellä olisi voinut myös olla vaarallinen peto. Ei ollut aikaa jäädä pohtimaan rasahduksen syytä ja laskemaan optimia, niin kuin nykyihmisen kannattaa saadakseen mahdollisimman paljon palkkaa.

10 10 Tappiokammoa ja muita anomalioita tarkastellaan taloustieteessä yleensä järjestyneillä markkinoilla, joiden toimivuuden varmistaa kehittynyt oikeusjärjestelmä ja tämän taustalla vakaa valtiovalta. Näissäkin ihanneoloissa ihminen voi joutua samanlaisiin tilanteisiin kuin alkuihminen. Ryöstäjä lähestyy öisellä kadulla, ja ulkomailta leviävä talous-, ympäristö- tai muu kriisi ajaa yhteiskunnan kaaokseen. Korkeaan ikään päässeen vanhuksen on viisasta pelätä enemmän tappiota kuin tavoitella samansuuruista voittoa, kun hänellä on pieni, elämän aikana säästetty summa, uutta hän ei enää saa ja raha olisi sijoitettava. Päätöstilanne on kokonaan toinen ammattisijoittajalla, joka hoitaa suurta osakesalkkua, käy jatkuvaa päiväkauppaa ja lankeaisi luovutusvaikutukseen (disposition effect), jos välttelisi kielteisiä tunteita lykkäämällä tappioiden realisointia. Rajoittuneesta rationaalisuudesta johtuen käyttäytyminen on väistämättä heuristista. Standarditaloustieteelle ajatus on vieras. Optimoija näkee jokaisen päätöstilanteen ainutkertaisena, tekee tapauskohtaisen ratkaisun, eikä mitään säännönmukaisuutta ole kuin sattumalta. Jos joku heuristiikka on olemassa, se kuuluu: optimoi! Poikkeamissa on luonnollista puhua harhoista, ajatusvirheistä, paradokseista, illuusioista ja muista anomalioista, joita ei pitäisi esiintyä mutta esiintyy kumminkin. Näiden runsaudesta saa käsitystä Journal of Economic Perspectives -lehden Anomalies-sarjasta, jota Richard Thaler on kirjoittanut yksin ja muiden kanssa lehden alusta alkaen. Ensimmäinen artikkeli alkaa esimerkillä vahvistusharhasta. Psykologista ilmiötä kuten tappiokammoa voidaan edellä esitetysti lähestyä kahdesta päinvastaisesta suunnasta. Ensimmäisessä opettaja kehittelee aluksi esimerkin, jossa taipumus johtaa ilmiselvän älyttömään päätökseen, ja perustelee päätelmän sopivalla laboratoriokokeella. Myöhemmin hän voi sitten myöntää, että taipumuksesta on joskus hyötyäkin. Toisessa opetustavassa taipumuksen syitä ja hyötyjä käsitellään rauhallisesti ensin, ja anomaliat tulevat vasta jäljestäpäin. Anomalianäkökulma on taloustieteilijälle ja positiivinen lähestymistapa psykologille luonteva tarkastelusuunta. Yhdessä ja parhaimmillaan saadaan yllättävää ja arvokasta tietoa talouden ymmärtämiseksi ja samalla aineksia kummankin tieteenalan omaan uudistumiseen.

11 11 6. Psykologisen taloustieteen merkitys Psykologinen taloustiede on jokseenkin uusi tapa tarkastella taloutta, ja sen teorianmuodostus on kehitysvaiheessa. Siinä talouden toimijoiden käyttäytymistä ja sen vaikutuksia tarkastellaan sellaisina, kuin empiirisen tutkimuksen perusteella niiden tiedetään olevan todellisuudessa. Standardissa taloustieteessä sitä vastoin toimijat ovat oletettuja olentoja, joiden ajatellaan tekevän valinnat ja päätökset optimoimalla. Luvun tavoite on ollut verrata lähestymistapoja keskenään, pohtia behavioral-näkökulman haastetta standardille, sekä esitellä yleisemmin psykologian merkitystä taloudessa. Kuluttajien, työntekijöiden ja muiden käyttäytymistä on tarkasteltu heuristisena prosessina. Heuristiikoista on puhuttu laajassa merkityksessä luontaisina taipumuksina, opittuina peukalosääntöinä ja muina toistuvina toimintatapoina. Jokaiselle yksilölle kehittyy omanlainen heurististonsa, mutta kaikissa on yhteisen perimän vuoksi samoja piirteitä. Esimerkkeinä kognition rajoitteiden ja tunteiden merkityksestä ovat olleet erityisesti kehystysvaikutus, tappiokammo ja niiden kytkeytyminen toisiinsa. Psykologiaan, kokeellisiin menetelmiin ja neurotieteisiin perustuva taloustieteellinen tutkimus on kasvanut nopeasti ja kansainvälisesti katsoen merkittäviin mittoihin. Oppikirjoissa tilanne on toinen. Ne ovat niin optimointiajatteluun juuttuneita ja psykologiasta vieraantuneita, että sisältöjen muuttuminen kohtaa vaikeuksia ja vie aikaa. Yksi välivaiheen ratkaisu on lisätä aiheesta erillinen loppuluku, niin kuin John Cullis ja Philip Jones tekevät julkisen talouden oppikirjansa kolmannessa painoksessa. 5 Talouspsykologinen tutkimus on osoittanut, että vähäisillä oletusten muutoksilla voidaan päästä totutuista varsin poikkeaviin päätelmiin. Uudet tutkimustulokset eivät tuhoa olemassa olevaa standardia, vaan täydentävät ja muuttavat sitä niin kuin tieteen evoluutiossa aina ennenkin. Käyttäytymistaloustiede saattaa kehittyä omaksi ortodoksiasta riippumattomaksi tieteenalaksi, johon neurotaloustiede luontevasti kytkeytyy. Oppisuuntien välinen kilpailu tulee näyttämään, millainen työnjako niiden välillä on toimivin ja miten esimerkiksi poliittiset päättäjät luottavat niiden neuvoihin. 5 Public Finance and Public Policy. Analytical Perspectives. Oxford University Press, Oxford 2009.

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely)

Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Päätösanalyysi Teknologföreningenin kiinteistöuudistuksen tukena (valmiin työn esittely) Sara Melander 1.11.2016 Ohjaaja: DI Malin Östman Valvoja: Prof. Kai Virtanen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston

Lisätiedot

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21)

3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 3 Kuluttajan valintateoria: työn tarjonta ja säästäminen ( Mankiw & Taylor, 2 nd ed, ch 21) 1. Työn tarjonta Kuluttajan valintateorian perusmalli soveltuu suoraan kotitalouksien työn tarjontapäätöksen

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko

Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus ja tuettu päätöksenteko Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että ihmisellä on oikeus määrätä omasta elämästään ja tehdä omia valintoja. Useimmat päämiehet tarvitsevat

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu

12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu 12 Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, 2nd ed., chs 16-17; Taloustieteen oppikirja, s. 87-90) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä

Lisätiedot

Luento 8. Moraaliaistiteoria (moral sense) Paroni Shaftesbury ( ) Francis Hutcheson( )

Luento 8. Moraaliaistiteoria (moral sense) Paroni Shaftesbury ( ) Francis Hutcheson( ) Luento 8 Moraaliaistiteoria (moral sense) Empiirinen argumentti: ihmiset eivät todellisessa elämässä näytä olevan egoisteja Keskeiset (historialliset) kysymykset: mikä on inhimillisen sosiaalisuuden taustalla?

Lisätiedot

Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen

Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Johdatus kuluttajan käyttäytymiseen Ilona Mikkonen, KTT Anastasia Sergina, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kontaktitunnin ohjelma Käytännön

Lisätiedot

ESS oppiminen ja sen simulointi

ESS oppiminen ja sen simulointi ESS oppiminen ja sen simulointi 8.10.2008 Suhteellinen palkkiosumma, RPS = = = = + + = = n i t i t i t i t i i n i i i i P m r P m r t f r r f 1 1 1 1 1 1 1 1 ) ( ) ( ) ( (1) τ τ τ τ τ τ Harleyn (1981)

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Rationaalisen valinnan teoria

Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisen valinnan teoria Rationaalisuuden teoriat 1) Mihin meillä on perusteita uskoa? 2) Mitä meidän pitäisi tehdä? 3) Mitä päämääriä meillä tulisi olla? Näitä kysymyksiä vastaavat uskomusten rationaalisuus,

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille

suurtuotannon etujen takia yritys pystyy tuottamaan niin halvalla, että muut eivät pääse markkinoille KILPAILUMUODOT Kansantaloustieteen lähtökohta on täydellinen kilpailu. teoreettinen käsitteenä tärkeä Yritykset ovat tuotantoyksiköitä yhdistelevät tuotannontekijöitä o työvoimaa o luonnon varoja o koneita

Lisätiedot

Lupa loistaa positiivisen psykologian eväitä hyvään elämään. Krisse Lipponen TaitoBa oy

Lupa loistaa positiivisen psykologian eväitä hyvään elämään. Krisse Lipponen TaitoBa oy Lupa loistaa positiivisen psykologian eväitä hyvään elämään TaitoBa oy Positiivinen psykologia hyvin eri kuin ratkes Empiristinen tieteenkäsitys Tullaan eri tieteen traditioista mutta päädytään samanlaisiin

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen

Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Päätöksenteko Uskalla tehdä toisin Ari & Mona Riabacke Tekniikka Informaatio Asiayhteys Laumaeläin Ihminen Talentum Helsinki 2015 Ruotsinkielinen alkuperäisteos: Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi

Akateemisen ajattelun alkeiskurssi CHEM-A1600: Aalto-kurssi, 3 op Akateemisen ajattelun alkeiskurssi sami.franssila@aalto.fi 11.9-4.12.2015: 12 kertaa Mitä ajattelu on? Ajattelua on se hukka-aika, joka kuluu jonkun näkemisestä siihen kun

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Prospektiteoria. Systeemianalyysin. Antti Toppila. Esitelmä 4 3. helmikuuta laboratorio Aalto-yliopiston TKK

Prospektiteoria. Systeemianalyysin. Antti Toppila. Esitelmä 4 3. helmikuuta laboratorio Aalto-yliopiston TKK Prospektiteoria Antti Toppila sivu 1/19 Optimointiopin seminaari keväällä 2010 Prospektiteoria Antti Toppila Esitelmä 4 3. helmikuuta 2009 Prospektiteoria Antti Toppila sivu 2/19 Optimointiopin seminaari

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-114.2510 Laskennallinen systeemibiologia 3. Harjoitus 1. Koska tilanne on Hardy-Weinbergin tasapainossa luonnonvalintaa lukuunottamatta, saadaan alleeleista muodostuvien eri tsygoottien genotyyppifrekvenssit

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua

Psykologia tieteenä. tieteiden jaottelu: TIETEET. EMPIIRISET TIETEET tieteellisyys on havaintojen (kr. empeiria) tekemistä ja niiden koettelua Psykologia tieteenä tieteiden jaottelu: FORMAALIT TIETEET tieteellisyys on tietyn muodon (kr. forma) seuraamista (esim. logiikan säännöt) matematiikka logiikka TIETEET LUONNON- TIETEET fysiikka kemia biologia

Lisätiedot

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,...

Ratkaisut Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,... Ratkaisut 1 1. Summa on nolla, sillä luvut muodostavat vastalukuparit: ( 10) + 10 = 0, ( 9) + 9 = 0,.... Nolla, koska kerrotaan nollalla. 3. 16 15 50 = ( 8) 15 50 = (8 15) ( 50) = 1000 500 = 500 000. 4.

Lisätiedot

1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? =?

1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? =? Tehtävät 1 1. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 summa? 2. Mikä on lukujen 10, 9, 8,..., 9, 10 tulo? 3. 16 125 250 =? 4. Kirjoita lausekkeeseen sulut siten, että tulos on nolla. 2 + 2 2 2 : 2 + 2 2 2

Lisätiedot

7A.2 Ylihienosilppouma

7A.2 Ylihienosilppouma 7A.2 Ylihienosilppouma Vetyatomin perustilan kentän fotoni on λ 0 = 91,12670537 nm, jonka taajuus on f o = 3,289841949. 10 15 1/s. Tämä spektriviiva on kaksoisviiva, joiden ero on taajuuksina mitattuna

Lisätiedot

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain

+ 3 2 5 } {{ } + 2 2 2 5 2. 2 kertaa jotain Jaollisuustestejä (matematiikan mestariluokka, 7.11.2009, ohjattujen harjoitusten lopputuloslappu) Huom! Nämä eivät tietenkään ole ainoita jaollisuussääntöjä; ovatpahan vain hyödyllisiä ja ainakin osittain

Lisätiedot

Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana

Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana Rutiineista kokeiluihin: Dialogi luovuutta lisäävänä toimintatapana 10.6.2015 www.aretai.org Dialogin lähtökohtia 1. Kokemusten erot Jokainen ihminen katsoo tilannetta omasta näkökulmastaan, jonka määrittävät

Lisätiedot

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus

Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Eräs tyypillinen virhe monitavoitteisessa portfoliopäätösanalyysissa + esimerkkitapaus Mat-2.4142 Optimointiopin seminaari 2.3.2011 Lähteet: Clemen, R. T., & Smith, J. E. (2009). On the Choice of Baselines

Lisätiedot

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu

Monopoli 2/2. S ysteemianalyysin. Laboratorio. Teknillinen korkeakoulu Monopoli / Monopolimarkkinat - oletuksia Seuraavissa tarkasteluissa oletetaan, että monopolisti tuntee kysyntäkäyrän täydellisesti monopolisti myy suoraan tuotannosta, ts. varastojen vaikutusta ei huomioida

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Polkuriippuvuus trade-off-painotuksessa (valmiin työn esittely)

Polkuriippuvuus trade-off-painotuksessa (valmiin työn esittely) Polkuriippuvuus trade-off-painotuksessa (valmiin työn esittely) Riikka Siljander 8.9.2014 Ohjaaja: DI Tuomas Lahtinen Valvoja: prof. Raimo Hämäläinen Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla

Lisätiedot

Kuluttaminen ja kulttuuri

Kuluttaminen ja kulttuuri 23C580 Kuluttajan käyttäytyminen Kuluttaminen ja kulttuuri Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Luennon aiheet Kulttuuri käsitteenä mitä se oikein tarkoittaa? Kulttuuri

Lisätiedot

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi

Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Kiravo - kirjasto avoimena oppimisympäristönä Biblär - biblioteket som ett öppet lärcentrum Internet-tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi Luotettavuus Tietoa on arvioitava kriittisesti, jotta voi varmistua,

Lisätiedot

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT)

Perimmäinen kysymys. Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista. Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? Kari Hämäläinen (VATT) Työllistämisen tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnista Kari Hämäläinen (VATT) VATES päivät, 5.5.2015 Perimmäinen kysymys Mitkä ovat tukitoimen X vaikutukset Y:hyn? 1 Kolme ehtoa kausaaliselle syy seuraussuhteelle

Lisätiedot

Suhteellisuusteorian vajavuudesta

Suhteellisuusteorian vajavuudesta Suhteellisuusteorian vajavuudesta Isa-Av ain Totuuden talosta House of Truth http://www.houseoftruth.education Sisältö 1 Newtonin lait 2 2 Supermassiiviset mustat aukot 2 3 Suhteellisuusteorian perusta

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN

ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN ASENTEET JA AJOTAPA KOHDALLEEN, koulutuspäällikkö Liikenneturva Asenteet ja keskustelu liikennekäyttäytymisestä Kun puhutaan liikenteestä ja asenteesta, puhutaan yleensä liikenteen ongelmista, joita selitetään

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT

I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT I MIKROTALOUSTIEDE LUKU 5 KILPAILUMUODOT Tehtävä 1! " # $%& ' ( ' % %' ' ) ) * ' + )$$$!," - '$ '' ' )'( % %' ) '%%'$$%$. /" 0 $$ ' )'( % %' +$%$! &" - $ * %%'$$%$$ * '+ ' 1. " - $ ' )'( % %' ' ) ) * '

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala

LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015. Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella. Juha T Hakala LUOVASTI TÖISSÄ 12.6.2015 Kirjastopäivät 10.-12.6. Seinäjoella Kuka 2 Veikko Huovinen 3 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Tietotyöllä on puolensa 4 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok,

Lisätiedot

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä

Evoluutio ja luominen. Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Evoluutio ja luominen Mian tekemä esitys Jannen esittämänä Väite: tiedemiehet ovat todistaneet evoluutioteorian todeksi Evoluutioteorialla tässä tarkoitan teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ratkaisukeskeinen lähestymistapa elämyspedagogiikassa Ongelmien varaan ei voi rakentaa, voimavarojen ja onnistumisten varaan voi Yleistä ratkaisukeskeisyydestä Lyhytterapian /psykoterapian muoto, käytetään

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola)

Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Osa 8. Markkinoiden tehokkuusanalyysin sovelluksia (M & T, Chs 6, 8-9, Pohjola) Hyvinvointiteoria tarkastelee sitä, miten resurssien allokoituminen kansantaloudessa vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Opimme

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi

TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja. Minä työsuhteen päättyessä. ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS -Opintopiirin työkirja Minä työsuhteen päättyessä ESR/Väylä -hanke Rita Koivisto 30.5.2013 Rovaniemi TYÖELÄMÄÄN OHJAUS - Opintopiirin työkirja Työelämään ohjauksen opintopiirin työkirja

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 1 Joukko-oppia Matematiikassa joukko on mikä tahansa kokoelma objekteja. Esimerkiksi joukkoa A, jonka jäseniä ovat numerot 1, 2 ja 5 merkitään A = {1, 2, 5}. Joukon

Lisätiedot

TENTTIKYSYMYKSET

TENTTIKYSYMYKSET MIKROTALOUSTEORIA (PKTY1) Ari Karppinen TENTTIKYSYMYKSET 20.10.2006 OHJE: Tentin läpäisee 9 pisteellä. Vastaa tehtäväpaperiin ja palauta se, vaikket vastaisi yhteenkään kysymykseen! Muista kirjoittaa nimesi

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali

arkikielessä etiikka on lähes sama kuin moraali Etiikan teoriat Katse s. 133-149 etiikka = 1) moraalin ja moraalikäsitysten tutkimista 2) tavat perustella sitä, mikä on moraalisesti hyvää tai oikein ja pahaa tai väärin arkikielessä etiikka on lähes

Lisätiedot

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä

Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Hintakilpailu lyhyellä aikavälillä Virpi Turkulainen 5.3.2003 Optimointiopin seminaari - Kevät 2003 / 1 Sisältö Johdanto Bertrandin ristiriita ja sen lähestyminen Bertrandin ristiriita Lähestymistavat:

Lisätiedot

Tieto ja päätöksenteko. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tieto ja päätöksenteko. Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tieto ja päätöksenteko Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen 20.10.2015 2 There is nothing a government hates more than to be well-informed; for it makes the process of arriving at decisions much more complicated

Lisätiedot

Luento 8. Moraaliaistiteoria (moral sense theory) Paroni Shaftesbury ( ) Francis Hutcheson( )

Luento 8. Moraaliaistiteoria (moral sense theory) Paroni Shaftesbury ( ) Francis Hutcheson( ) Luento 8 Moraaliaistiteoria (moral sense theory) Empiirinen argumentti: ihmiset eivät todellisessa elämässä näytä olevan egoisteja Keskeiset (historialliset) kysymykset: onko ihminen egoisti vai altruisti?

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne

7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne 7. Luento 9.3. Hyvä ja paha tunne Hyvä ja paha 19.1.-30.3.2011 Helsingin suomenkielinen työväenopisto FM Jussi Tuovinen Luentoaineisto: http://opi.opisto.hel.fi/yleisluennot/ Hyvä ja paha tunne Pitäisikö

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Satunnaisalgoritmit. Topi Paavilainen. Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Satunnaisalgoritmit Topi Paavilainen Laskennan teorian opintopiiri HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsinki, 23. helmikuuta 2014 1 Johdanto Satunnaisalgoritmit ovat algoritmeja, joiden

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007

Etiikka. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Etiikka Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Kehittämispäivä 30.11.2007 Wittgensteinin määritelmät etiikalle Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on hyvää. Etiikka on tutkimusta siitä, mikä on arvokasta. Etiikka

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT

Kenguru 2015 Mini-Ecolier (2. ja 3. luokka) RATKAISUT sivu 1 / 10 3 pistettä 1. Kuinka monta pilkkua kuvan leppäkertuilla on yhteensä? (A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 21 Ratkaisu: Pilkkuja on 1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 2 + 3 + 3 = 19. 2. Miltä kuvan pyöreä

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan!

Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Minäpätevyyden tunnetta kohottamaan! Miten tarkastelemme oppimisvaikeutta? 1. Medikaalinen tarkastelukulma Esim. luki vaikeuden lääketieteelliset piirteet: hahmotus, muisti, silmänliikkeet, aivopuoliskojen

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen

Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen Experiment on psychophysiological responses in an economic game (valmiin työn esittely) Juulia Happonen 13.01.2014 Ohjaaja: DI Ilkka Leppänen Valvoja: Prof. Raimo P. Hämäläinen Työn saa tallentaa ja julkistaa

Lisätiedot

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv.

Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen. kkv.fi. Maija Puomila Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä kkv. Muutama näkökulma talousosaamisen ja neuvonnan kehittämiseen Takuu-Säätiön ajankohtaispäivä Täältä tulen: Kilpailu- ja kuluttajaviraston organisaatio Pääjohtaja Markkinatutkimusyksikkö Hallintoyksikkö

Lisätiedot

Intuitio vai analyysi henkilöarvioinnissa kumpaa seurata? Lilli Sundvik, PsT HENRY Foorumi 2012

Intuitio vai analyysi henkilöarvioinnissa kumpaa seurata? Lilli Sundvik, PsT HENRY Foorumi 2012 Intuitio vai analyysi henkilöarvioinnissa kumpaa seurata? Lilli Sundvik, PsT HENRY Foorumi 2012 1 Cresco on vuodesta 1995 toiminut, työ- ja organisaatiopalveluja tuottava yritys. Asiakkaina on useita organisaatioita

Lisätiedot

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä?

Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Miksi vaikuttavuuden mittaaminen on tärkeää ja miten sitä voi tehdä? Esimerkkinä realistinen arviointi Vaikuttavuuden määritelmä Vaikuttavuus on saanut merkillisen paljon sananvaltaa yhteiskunnassa ottaen

Lisätiedot

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään Mitä suomen intonaatiosta tiedetään ja mitä ehkä tulisi tietää? Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto AFinLAn syyssymposium Helsinki 13. 14. 11. 2015 Johdanto Jäsennys 1 Johdanto 2 Mitä intonaatiosta tiedetään?

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Evolutiivisesti stabiilin strategian oppiminen

Evolutiivisesti stabiilin strategian oppiminen Evolutiivisesti stabiilin strategian oppiminen Janne Laitonen 8.10.2008 Maynard Smith: s. 54-60 Johdanto Käytös voi usein olla opittua perityn sijasta Tyypillistä käytöksen muuttuminen ja riippuvuus aikaisemmista

Lisätiedot

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT?

Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä. Neuropsykologia tutkii aivojen ja mielen suhdetta MITEN AIVOT TOIMIVAT? SISÄLLYS I IHMINEN KÄSITTELEE JATKUVASTI TIETOA 10 1 Kognitiivinen psykologia tutkii tiedonkäsittelyä 12 Ympäristöön sopeudutaan kognitiivisten toimintojen avulla Kaikki asiat eivät tule tietoisuuteen

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006

KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 KYSELYLOMAKE: FSD2209 TAMPEREEN YLIOPISTON SOSIAALITYÖN JA PSYKOLOGIAN OPISKELIJOIDEN KOKEMUKSIA KANSAINVÄLISESTÄ OPISKELIJAVAIHDOSTA 2006 QUESTIONNAIRE: FSD2209 STUDENT EXCHANGE EXPERIENCES OF UNIVERSITY

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot