Suomen talouskasvu perustuu koulutukseen,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen talouskasvu perustuu koulutukseen,"

Transkriptio

1 Alueelliset innovaatiokäytävät Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Anitta Hietaniemi Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Olavi Kallio Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos Pentti Siitonen Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Pekka Valkama Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos Suomen talouskasvu perustuu koulutukseen, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, koulutuksen ja tutkimuksen rakenteiden toimivuuteen sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösuhteiden monimuotoisuuteen. Tämän toiminnallisen kokonaisuuden kantavia ideoita on innovaatiotoiminnan edistäminen ja siihen liittyen innovaatiojärjestelmän määrätietoinen kehittäminen. (Hautamäki Lemola 2004: 4, 12 13, 52; Talousneuvoston sihteeristö 2006; Ahlbäck 2005: 9 12; Nieminen-Kaukonen 2001: 36 38, Castells Himanen 2001: 47 55; Suomi maailmantaloudessa 2004: 46). Tieteen, teknologian ja teknoyrittäjyyden huippuosaaminen keskittyy pääsääntöisesti kaupunkeihin, joissa siihen liittyvä vuorovaikutus hyödyttää eri alojen osaajia ja yrityksiä. Näiden keskittymien ulkopuolella sijaitsevien yritysten yhteydet osaamiskeskittymiin jäävät monestakin syystä yleensä vähäisiksi (Aulaskari 1999: 20 21; Uusitalo 1998: 124). Aina kyse ei kuitenkaan ole siitä, että vuorovaikutuksesta ei olisi hyötyä alueen yritystoiminnalle. Kyse voi olla myös pinttyneistä ajatustottumuksis- ta ja kyvyttömyydestä nähdä talouden logiikan uudistumisessa mahdollisuuksia maaseudun ja kaupungin väliseen, lisäarvoa tuottavaan vuorovaikutukseen. Innovaatiojärjestelmän yksipuolinen kehittäminen muutamaa kasvukeskusta silmälläpitäen ei ole pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu. Meillä onkin alettu keskustella alueellisen innovaatiopolitiikan tarpeellisuudesta. Esimerkiksi Talousneuvoston sihteeristön (2006: 178) laatimassa globalisaatioselvityksessä, jossa esitetään Suomen globalisaatiostrategian kehittämissuosituksia, pidetään erityisen tärkeänä, että innovaatioketju tavoittaa korkeakoulupaikkakuntien ulkopuolella sijaitsevat verraten pienetkin yritykset ja niistä muodostuvat osaamiskeskittymät. Tutkimustehtävä Tässä artikkelissa esiteltävä Pirkanmaan innovaatiokäytäviä koskeva tapaustutkimus on toteutettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa maaseudun osaamiskeskittymiä koskevaa hankekokonaisuutta, jonka päära- Maaseudun uusi aika 2/

2 portti julkaistiin otsikolla Osaamiskeskittymät maaseudun kehittämisessä (Anttiroiko Kallio Valkama Siitonen 2006). Tässä raportoitava tutkimushanke käsittelee Pirkanmaan osaamiskeskittymien yhteyksiä maakuntakeskukseen eli Tampereelle. Tarkoituksena on selvittää Pirkanmaan maakunnassa sijaitsevien Tampereen seutukunnan ulkopuolisten osaamiskeskittymien suhdetta keskuskaupunkiin innovaatiotoiminnan, teknologiansiirron, korkean teknologian osaamisen sekä tietointensiivisen liiketoimintaosaamisen kannalta. Havaintoyksiköksi valittiin maakunnan eri osissa sijaitsevat osaamiskeskukset, joilla on välittäjäorganisaatioina aitiopaikka edellä mainittujen yhteyksien tarkasteluun. Keskitymme kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Miten Tampereen seutukunnan ulkopuolisten Pirkanmaan kuntien osaamiskeskukset käyttävät hyväkseen Tampereen innovaatiopotentiaalia ja osaamista? 2) Millaisin kehittämispoliittisin toimenpitein tulisi parantaa Tampereen seutukunnan ulkopuolisten kuntien osaamiskeskusten yhteyksiä maakunnan keskukseen? Tutkimusmenetelmä ja aineistot Käsillä oleva tutkimus on toteutettu niin sanottuna monen tapauksen tapaustutkimuksena kahdessa osassa. Työ aloitettiin kartoituksella, jossa käytiin läpi Pirkanmaan osaamiskeskittymät ja -keskukset. Kartoitus toteutettiin kyselynä sähköpostitse. Kysely lähetettiin Tampereen seutukunnan ulkopuolisten Pirkanmaan kuntien elinkeinoasioita hoitaville viranhaltijoille marraskuussa 2006 ja toistamiseen saman vuoden joulukuussa. Kartoitusta täydennettiin vielä puhelinkyselyllä joulukuussa 2006 ja tammikuussa Tampereen seutukunnan ulkopuolella sijaitsevia pirkanmaalaisia kuntia oli vuoden 2006 lopussa 26. Näistä seitsemässätoista kunnassa kunnan elinkeinoasioita hoiti pääasiassa yrityspalvelu- tai kehittämisyhtiö ja yhdeksässä kunta itse. Sähköpostikyselyn perusteella valittiin tapaustutkimuksen kohteet eli maakunnan eri osissa toimivat, lähinnä yritystoimintaa palvelevat osaamiskeskukset (ks. taulukko1). Osaamiskeskuksiin keskittynyt toisen vaiheen aineistonhankinta perustui pienimuotoiseen kyselyyn ja teemahaastatteluun. Osaamiskeskusten edustajien haastattelut toteutettiin vuoden 2007 tammi- ja maaliskuussa. Kartoituksessa tunnistetuissa seitsemässä osaamiskeskuksessa haastateltiin yhteensä kymmentä henkilöä. Haastatellut henkilöt on mainittu taulukossa 1. Maaseutu ja alueellinen innovaatiopolitiikka Etäisyydellä ja tiheydellä on suuri vaiku- TAULUKKO 1. Tutkimuksen informantteina toimineet osaamiskeskusten edustajat 26 Maaseudun uusi aika 2/ 2008

3 tus sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin. Yhteiskuntamme aluerakenteen eheyden ja pitkän aikavälin resurssiperustan kannalta kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutuksen kehittäminen on yksi merkittävimpiä yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä, johon on syytä ottaa perinteistä alue- ja maaseutupolitiikkaa täydentäviä näkökulmia muun muassa innovaatiopolitiikan suunnalla. Tämä edellyttää avoimen, moniarvoisen ja pienimuotoisen innovaatiotoiminnan edistämistä ja liittämistä osaksi laajempaa, kansainvälistä huippuosaamista edistävää innovaatiopolitiikkaa (vrt. Rannikko 2002: 21 26; Kahila Saartenoja 1998; Saartenoja 2000; Saartenoja 2004; Rouhiainen 2002; 149; Katajamäki Hunnakko Kahila-Palm Valtakari 2001: 34). Tältä kannalta on kiintoisaa pohtia, millä tavalla maaseudun taloudellista toimintaa ja sen integroitumista kansalliseen ja globaaliin tieto- ja innovaatiotalouteen voidaan tukea alueellisen innovaatiopolitiikan keinoin. Yksi instrumentti tässä kehittämistyössä on innovaatiotoiminnan organisointi ja tukeminen maaseudun erityistarpeet huomioonottavalla tavalla (ks. Kolehmainen 2004, Kosonen 2004; Kautonen Kolehmainen Koski 2001; Raatikainen 2001; Valovirta 2006; Malinen 2006: 29). Vaikka kehittyneimmät ja korkeimman arvon lisäyksen taloudelliset aktiviteetit sijoittuvat pääasiassa kaupunkikeskuksiin, monet nykykehitystä luonnehtivat tekijät suhteellistavat etäisyyksiin, toimijakentän tiheyteen ja yhdyskuntarakenteen hajanaisuuteen liittyviä vaikutuksia. Etäisyys niin markkinoihin kuin yrityspalveluihinkin on jollain tasolla kompensoitavissa hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa sekä kehittyneitä logistisia järjestelmiä. Toimijakenttää ja yhteyksiä on mahdollista laajentaa muun muassa ylipaikallisten verkostojen avulla. Vastaavasti hajautuneen yhdyskunta- ja aluerakenteen ongelmia voidaan vähentää esimerkiksi muodostamalla alueellisia klustereita ja lisäämällä liikkuvuutta. Maaseudun innovaatiopolitiikan saralla on mahdollisuuksia merkittäviin sosiaalisiin innovaatioihin. Nämä puolestaan auttavat kehittämään hajautunutta yhdyskuntarakennetta ja pitämään yhdyskuntia elinvoimaisina eri puolilla maata. Haasteita tällä saralla toki riittää. Yksi merkittävä havainto on, että maaseutumaisten olosuhteiden negatiiviset vaikutukset lisääntyvät t&k-intensiteetin kasvamisen funktiona, mutta toisaalta esimerkiksi maaseudulla toimivien pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten innovaatiokyky ei ole havaintojen mukaan juurikaan sen heikompi kuin vastaavien kaupungeissa toimivien yritysten kyky synnyttää ja hyödyntää innovaatioita. (Grimes 2000; Anttiroiko et al ) Maaseudun kehittämisen yksi este on ollut kohtuuhintaisten laajakaistayhteyksien saaminen maaseudulle (Grimes 2003). Tämä ei ole enää nykyisin kaikkein polttavin ongelma ainakaan suurimmalle osalle maaseutukunnista, koska monet kunnat ovat kaupallisten tietoliikenneverkkojen piirissä tai ovat mukana näiden täydennykseksi perustetuissa alueellisissa tietoverkoissa (esim. Kaustisen seutukunnan seutuverkko KaseNet). Seuraava kehitysvaihe edellyttää huomion kiinnittämistä klusterimuodostukseen ja innovaatioympäristöjen kehittämiseen, joiden on kytkettävä maaseudun yritykset ja muut toimijat ylipaikallisiin verkostoihin ja arvonlisäysprosesseihin. Alueellisen innovaatiopolitiikan rungon muodostaa koko maan kattava kaupunkiverkko. Suomen kaltaisessa väkiluvultaan pienessä ja harvaanasutussa maassa kaupunkiverkko kytkeytyy tiiviisti sekä kaupunkien läheiseen maaseutuun että niin sanottuun ydinmaaseutuun. Varsinaisen syrjäisen maaseudun liittäminen näihin arvokonstellaatioihin on ongelmallisempaa, vaikka niidenkin osalta tyypilliset maaseutuelinkeinot voivat joiltain osin linkittyä alueellisiin verkostoihin ja innovaatioprosesseihin. Hahmotamme seuraavassa näitä kysymyksiä innovaatiokäytävän käsitteen avulla. Varsinaisesti maaseutumaisten olosuhteiden tai maaseututyyppien sijaan kiinnitämme huomiota niihin yhteyksiin, joita alueen keskuskaupungin ulkopuolisilla osaamiskeskittymillä ja -keskuksilla on alueen merkittävimpään kes- Maaseudun uusi aika 2/

4 kuskaupunkiin. Käytännössä käsittelyn keskiössä ovat tällöin sellaiset pienet ja keskisuuret kaupungit, jotka toimivat suhteellisen maaseutumaisessa ympäristössä. Kaupungin ja maaseudun väliset innovaatiokäytävät Olemme tässä artikkelissa päätyneet jäsentämään innovaatioihin liittyvää vuorovaikutusta innovaatiokäytävän käsitteellä. Tarkastelemme osaamiskeskittymien välisiä resurssivirtoja käytävinä, joilla on alueellisia suhteita hahmottava spatiaalinen muoto. Innovaatiokäytävän käsitteellä on pitkät, kehityskäytävän ideaan palautuvat historialliset juuret. Esimerkiksi Friedmann ja Alonso (1965: 3) ovat luonnehtineet kehityskäytäviä siten, että yhteiskunnallinen kehitys siirtyy niitä pitkin lineaarisesti kaupunkialueilta kohti perifeerisiä alueita. Kehityskäytävät he määrittävät pääasiallisia kuljetusväyliä mukaileviksi käytäviksi. Alan klassikoihin kuuluva Whebell (1969: 1 3) puolestaan määrittelee käytävän alueiden väliseksi lineaariseksi järjestelmäksi, jossa yhdistävänä sisällöllisenä tekijänä on tiedon välittyminen. Hän perustelee käytävänäkökulmaa sillä, että fyysiset ja tuotannolliset olosuhteet ovat erilaisia eri alueilla. Tekniikka, tieto ja innovaatiot eivät tällöin ilmaannu samanaikaisesti laajoille alueille, vaan aluksi vain harvoihin paikkoihin, jolloin niiden leviäminen tapahtuu vaihtelevalla nopeudella alueelta toiselle kehityskäytäviä pitkin. Kiinnostavaksi ja samalla myös teoreettisesti ongelmalliseksi klassisen teoretisoinnin tekee se viimeisin suuri kehitysharppaus, joka ei ollut nähtävissä vielä käytäväteorian luomisen aikoihin. Whebellin evolutionaarisen innovaatiokäytäväkonseptin luontainen jatke on oikeastaan revoluutio eli koko kehityksen raju ja nopea siirtyminen uudelle tasolle, joka assosioituu nykykeskustelussa sekä globalisaatioon että tieto- ja viestintäteknologian kehitykseen. Tämä edellyttää paradigmamuutosta käytäväajattelussa, mikä näkyy yhtäältä siinä, että käytävämuodosteet ovat yhä immateriaalisempia ja laajimmillaan myös globaalisti organisoituneita ja toisaalta myös alueelliset ja paikalliset käytävät muodostuvat yhä monimuotoisemmiksi. Käytävämuoto tai ainakin käytävämetaforat ovat kuitenkin vahvasti edelleenkin mukana myös tarkasteltaessa oman aikamme kehitysprosesseja ja osaamiskeskittymiä sekä niiden välisiä yhteyksiä. Laajimmillaan puhutaan koko globaalin kehityksen alueellista dynamiikkaa määrittävistä suurkäytävistä. Suurtalousalueiden osalta puhutaan esimerkiksi Euroopan sinisestä banaanista eli Pohjois-Italiasta Lontooseen ulottuvasta teknologisesta käytävästä (Tellier 1997). Myös maailmankaupunkihypoteesiin liittyy ajatus globaaleista kaupungeista globaalien arvovirtojen solmukohtina, joita yhdistävät käytävämäiset yhteydet (vrt. Sassen 1991). Tätä rajatummista osaamiskeskittymien muodostamista käytävistä esimerkkeinä käyvät Florida High-Tech Corridor ja Northern Tier High- Tech Corridor (Minnesota) Yhdysvalloissa tai Taipei High-Tech Corridor Taiwanissa tai Multimedia Super Corridor Malesiassa. Niin ikään Britanniassa M4-käytävä mukailee samannimistä moottoritietä Lontoosta Bristoliin, koska hyvät kuljetusyhteydet ja lyhyet etäisyydet ovat saaneet korkean teknologian yrityksiä asettumaan M4-moottoritien varrelle. Samoin yksi maailman tunnetuimpia high-tech keskittymiä, Boston Route 128, ilmentää käytäväajattelua. (Hall Breheny McQuaid Hart 1987: 3, , vrt Boddy Lovering-Basset 1986: 1, 81; Castells Hall 1996). Tässä työssä käytävämetafora jäsentää keskuskaupungin ja sen ulkopuolisten osaamiskeskittymien välisiä tietointensiivisiä yhteyksiä. Tutkimusasetelmaa havainnollistaa kuvio 1. Keskitymme analyysissa osaamiskeskuksiin eli osaamista kokoaviin ja tukeviin organisoituihin yksiköhin, jollaisia ovat esimerkiksi teknologiakeskukset, yrityspalvelukeskukset, osaamiskeskusohjelman määrittelemät osaamiskeskukset tai muut yritystoimintaa tukevat organisaatiot. Osaamiskeskusten tehtävänä on vahvistaa ja tukea yritysten innovaatiotoimin- 28 Maaseudun uusi aika 2/ 2008

5 KUVIO 1. Keskuskaupungin ja maakunnaan osamiskeskittymien väliset innovaatiokäytävät taa, kaupallistamisprosesseja ja verkostoitumista (Anttiroiko et al. 2006: 62 64). Tutkimuskohteiksi valitut Pirkanmaan pienehköt osaamiskeskukset toimivat yrityskehitysyhtiöiden ja oppilaitosten yhteydessä ja toiminta rahoitetaan monipuolisesti hanke-, kunta-, yritys- ja tulorahoituksella. Kyseiset keskukset ovat pieniä, henkilöstön määrän vaihdellessa yhden ja viiden työntekijän välillä. Osaamiskeskukset ja haastatellut asiantuntijat mainittiin jo edellä taulukossa 1. Tutkimuskohteena Tampere ja Pirkanmaa Tarkastelumme empiirinen kohdealue on Pirkanmaa, joka on hieman yli asukkaallaan Suomen toiseksi suurin maakunta. Maakunnan erityispiirre on väestön voimakas keskittyminen Tampereelle ja Tampereen seutukunnan alueelle. Yksistään Tampereella asuu noin 44 prosenttia koko maakunnan väestöstä. Maakunnan väkiluku on kasvanut nopeasti, joskin väestönkasvu on keskittynyt lähinnä Tampereen seutukuntaan. (Pirkanmaan talous 2006: 2; Seutukuntatilastoja 2004.) Tampere edustaa aluerakenteeltaan keskittynyttä maakuntaa, jossa niin sanottuun kaupungin läheiseen maaseutuun kuuluvat kunnat sijaitsevat pääosin Tampereen seutukunnassa. Kaupunkirakenteeseen kytkeytyvä maaseutuvyöhyke jatkuu maakunnan eteläosaan Valkeakoskelle. Tämän alueen ympärillä eli maakunnan itä- ja länsiosissa on lähinnä niin sanottuja ydinmaaseudun kuntia. Maakunnan pohjoisosan eli Luoteis- ja Ylä-Pirkanmaan erityispiirteenä on harvaan asutun maaseudun hallitsevuus. Kun Pirkanmaan maakuntaprofiilia verrataan muuhun maahan sen väestöosuuden perusteella, kaksi olennaista poikkeamaa ovat yhtäältä teollisuustyöpaikkojen ja toisaalta pit- Maaseudun uusi aika 2/

6 TAULUKKO 2. Pirkanmaan innovaatiojärjestelmän Tampereella sijaitsevia instituuitoita (Kautonen et al. 2002: 159; muokattu) käaikaistyöttömien keskimääräistä suurempi määrä. Vastaavasti alkutuotannon piirissä työskenteleviä on vähemmän kuin mitä väestöosuus edellyttäisi. Tämä heijastaa Tampereen vahvaa teollista perinnettä. Paitsi työvoiman myös työpaikkojen lisäys keskittyy nimenomaan Tampereen seutukuntaan. (Anttiroiko et al. 2006: 170; ks. myös Seutukuntatilastoja 2004; Pirkanmaan maakuntaohjelman seurannan tunnusluvut 2007: 4; Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite 2006). Pirkanmaan panostus tutkimus- ja kehittämistoimintaan on kasvanut jatkuvasti. Vuonna 2004 Pirkanmaalla käytettiin t&k-toimintaan 828 miljoonaa euroa, eli 1795 euroa asukasta kohden. Vain Pohjois-Pohjanmaa yltää Oulun vetämänä samalle tasolle. Koko maan keskimääräinen tutkimus- ja kehittämispanostus oli samana vuonna 1003 euroa asukasta kohden eli vain hieman yli puolet Pirkanmaan tasosta. (Pirkanmaan talous 2006: 14). Valtaosa näistä aktiviteeteista keskittyy Tampereelle ja sen alueella toimiviin instituutioihin. Tampereella toimivia alueelliseen innovaatiojärjestelmään liittyviä instituutioita on koottu taulukkoon 2. Pirkanmaan innovaatiokäytävien tutkimisessa on käytännön tasolla kysymys siitä, millaiset yhteydet Pirkanmaan eri osiin sijoittuneilla pienillä osaamiskeskuksilla on Tampereella sijaitseviin instituutioihin (ks. taulukko 2). Näitä kysymyksiä tarkastellaan seuraavassa Tampereen seutukunnan ulkopuolisen Pirkanmaan pieniä osaamiskeskuksia koskevan empiirisen aineiston pohjalta. Pirkanmaan osaamiskeskusten yhteydet Tampereelle Pirkanmaan osaamiskeskukset Kyselyn mukaan Pirkanmaan eri osissa löytyy monipuolista osaamista ja varsin erikoisiakin mikrokeskittymiä. Puualan (Hämeenkyrö, Parkano Kihniö, Ruovesi, Vammalan seutukunta) ja metallialan (Kuhmalahti, Parkano Kihniö, Toijala, Vammalan seutukunta ja Ylä- Pirkanmaan seutukunta) merkitys on monelle seutukunnalle suuri. Näiden lisäksi muihin osaamiskeskittymiin kuuluu Pirkanmaalla sellaisia aloja kuin betonielementtiala (Toijala), elektroniikka (Hämeenkyrö), kankaanpainan- 30 Maaseudun uusi aika 2/ 2008

7 KARTTA 1. Pirkanmaan keskeiset osaamiskeskittymät ja -keskukset ta (Luopioinen), kenkäteollisuus (Orivesi), kiviteollisuus (Kuru), kumiala (Vammalan seutu), laukkuala (Äetsä), maa-ainesjalostus (Hämeenkyrö), matkailuala (Hämeenkyrö ja Ikaalinen), mediaklusteri (Mänttä), metsäala (Juupajoki ja Kuru), muoviala (Toijala Viiala), pakkausklusteri (Valkeakoski), teollisuuden palveluliiketoiminta (Valkeakoski) sekä yrtti-, aroma- ja entsymologiaklusteri (Hämeenkyrö). Maakunnan eri osien osaaminen ja lähtökohdat ovat vaikuttaneet luonnollisesti siihen, millaisia osaamiskeskuksia niiden alueelle on perustettu. Näistä suurin osa tukeutuu suoraan paikalliseen osaamiseen, mistä hyvinä esimerkkeinä käyvät Vammalan seudun kumi- Maaseudun uusi aika 2/

8 TAULUKKO 3. Tärkeimmät Tampereen seudun ulkopuoliset osaamiskeskusorganisaatiot Pirkanmaalla alan osaamista tukeva Elastopoli Oy ja käynnissäpidon ja automaation osaamiskeskukset Valkeakoskella. Tampereen seutukunnan ulkopuoliset osaamiskeskukset on koottu taulukkoon 3. Lisäksi ne on esitetty myös viitteellisesti kartassa 1. Tampereen yhteyksien tarkastelu toteutettiin haastattelemalla kaikkien edellä mainittujen osaamiskeskusten edustajia. Osaamiskeskusten rooli ja merkitys Haastatellut osaamiskeskusten edustajat kuvasivat oman roolinsa välittäjiksi ja asiantuntijapalveluiden tarjoajiksi, jotka kehittävät yrityksiä ja valvovat niiden etuja. Sekä osaamiskeskuksen sisäisen että ulkoisen yhteistyön edistäminen oli korostuneesti esillä kaikissa vastauksissa. Osaamiskeskusten profiilit vaihtelivat huomattavasti: osa pyrki palvelemaan yrittäjiä kaikissa liiketoimintaan liittyvissä asioissa (yrityspalvelut), kun taas osa huolehti lähinnä teknologiaan ja tuotekehitykseen liittyvistä palvelutehtävistä (teknologiansiirto). Haastatellut osaamiskeskusten edustajat pitivät keskusten merkitystä alueelliselle kehitykselle erittäin suurena. Niiden nähtiin vähentävän osaavien ihmisten poismuuttoa, edistävän paluumuuttoa ja houkuttelevan uusia osaajia ja asukkaita alueelle. Osaamiskeskusten arvioitiin estävän erityisesti nuorten poismuuttoa. Työpaikkojen ja toimeentulon lisäksi osaamiskeskukset vahvistavat seutujensa kehitysdynamiikkaa ja elinvoimaisuutta. Eräs haastateltava kuvasi osaamiskeskuksen alueellista merkitystä seuraavasti: maalattiin neljä erilaista tulevaisuutta Etelä-Pirkanmaalle. Siellä päädyttiin uhkakuvaan nimeltä Gerassicpark. Ja se tapahtuu, jos ei mitään tehdä ja se tarkoittaa, että täällä vanhenee kaikki. Nuoret ja kykenevät lähtee pois. Meillä on tällainen olemassa oleva näin hyvä pohja ja sitä edelleen kehittämällä me saadaan tästä alueesta houkutteleva. Täällähän on hyvät palvelut, on kulttuuripalveluita ja harrastuksia lapsille ja kaikkee, mutta ihmiset ei oivalla niitä välttämättä. Mutta siinä tilanteessa, kun heillä on mahdollisuus työllistyä ja he miettii tuleeko he tänne töihin, niin aatellaan, että heillä on siinä lapsillekin mahtava koulutuspaikka ja tulevaisuus edessä. Mikä jottei, ilman muuta tänne! Ja vielä kun järven rannasta talo! Yleiskuva osaamiskeskusten yhteyksistä Tampereelle Osaamiskeskusten edustajien vastausten mukaan tiedon, osaamisen ja innovaatioiden hankinnan kannalta tärkeimmän organisaatio- ja toimijatason muodostavat seutukuntatason toimijat. Seutukuntatason asetti vastauksissa tärkeimmäksi yli puolet vastanneista. Toiseksi tärkeimmäksi tasoksi vastaajat arvioivat maakuntakeskuksen eli Tampereelle sijoittuvat toimijat. Seuraavana tärkeysjärjestyksessä olivat valtakunnan tason toimijat. Vain yhdessä osaamiskeskittymässä tiedon hankinnan tärkeimmät lähteet olivat paikallisia toimijoi- 32 Maaseudun uusi aika 2/ 2008

9 ta. Yleisesti oman kunnan tarjoamaa tieto- ja osaamisvarantoa pidettiin merkityksettömänä kyseisen keskuksen toiminnan kannalta. Tämä merkitsee sitä, että kulloinkin tarvittavaa tietämystä on pääsääntöisesti haettava eri lähteistä oman kunnan ulkopuolelta. Tampereella sijaitsevien instituutioiden merkitys osaamiskeskusten tiedon, osaamisen ja innovaatioiden lähteenä on siis yleisesti ottaen merkittävä. Kaikesta osaamiskeskusten hankkimasta tiedosta prosenttia hankittiin Tampereen instituutioista. Vastausten keskiarvo oli noin 50 prosenttia ja tyypillisin vastaus 40 prosenttia. Tampereella sijaitsevien instituutioiden merkitys osaamiskeskusten yritysten toimin- KUVIO 2. Tampereella sijaitsevien instituutioiden merkitys osaamiskeskusten yritysten toiminnalle (Palkkien arvot kuvaavat mainintojen lukumääriä) Maaseudun uusi aika 2/

10 nalle on koottu kuvioon 2. Tuloksissa korostuu erityisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun sekä vähäisemmässä määrin Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulun rooli tiedon tuottajina. Tärkeässä asemassa ovat julkisista neuvonta- ja rahoituspalveluja tarjoavista tahoista TE-keskus ja Pirkanmaan liitto, riskirahoittajista Finnvera sekä yhdistyksistä Pirkanmaan yrittäjät. Kaiken kaikkiaan vastauksissa useimmin mainitut instituutiot ovat laaja-alaisia ja yleisluonteisia. Erikoistuneemmin toimivat instituutiot mainittiin harvemmissa vastauksissa, mutta ne saattavat olla siitä huolimatta erittäin tärkeitä yksittäisen osaamiskeskuksen tiedon, osaamisen, innovaatioiden ja rahoituksen kannalta. Tampereen seudun osuustoimintakeskus oli yhden osaamiskeskuksen toiminnalle erittäin merkittävä. Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuusyhdistys, työvoimatoimisto ja Tampereen yliopiston kesäyliopisto saivat kukin yhden erillisen maininnan melko merkittävänä toimijana. Edellä mainitut puuttuvat kuviosta 2, koska suurin osa vastaajista ei ottanut kantaa niiden merkitykseen. Näiden lisäksi Tampereen ammattiopisto, Tampereen aluekeskusohjelma, Tampereen seudun osaamiskeskusohjelma, etampere -ohjelma ( ), Sentre, Tamlink ja Tampere Automation Centre (TAC) arvioitiin yhteneväisesti niin, että jokainen niistä koettiin merkityksettömäksi viiden osaamiskeskuksen toiminalle ja toiminta oli lisäksi tuntematonta kahdelle vastaajalle. Nämäkin on jätetty pois kuviosta 2. Tampereella sijaitsevien instituutioiden merkitys osaamiskeskuksittain on koottu kuvioon 3. Tarkasteltaessa eri osaamiskeskusten vastauksia Tampereella sijaitsevien instituutioiden merkityksestä havaitaan, että peräti 59 prosenttia tutkimuksessa mukana olleista Tampereella toimivista instituutioista on merkityksettömiä osaamiskeskittymien ja sitä kautta myös niiden asiakasyritysten toiminnalle. Vastaavasti vain keskimäärin kahdeksan prosenttia instituutioista oli saatujen vastausten mukaan erittäin merkittäviä. Tampereelle keskittyneitä resursseja kykenivät eniten hyödyntämään Softum-yrityskeskus, Taidosto ja Virtopoli Oy. Innovaatiokäytävässä liikkui vä- KUVIO 3. Tampereella sijaitsevien instituutioiden yleinen merkitys osaamiskeskuksittain (Palkkien arvot ovat prosentteja) 34 Maaseudun uusi aika 2/ 2008

11 hiten tieto- ja muita resursseja tässä tarkastelluista osaamiskeskuksista Elastopoli Oy:n ja Tampereen välillä, mutta huomattava määrä Tampereen instituutioista oli merkityksettömiä myös käynnissäpidon ja käytön optimoinnin osaamiskeskus AutoMaintille sekä MAC-koulutus- ja tutkimuskeskukselle, jotka molemmat toimivat Valkeakoskella. Tämän havainnon voi hypoteesin muodossa yleistää niin, että mitä vahvempaa ja erikoistuneempaa osaamista osaamiskeskuksessa on, sen vähemmän sillä on suoria yhteyksiä maakuntakeskuksen eri instituutioihin. Tässäkin tapauksessa nämä yhteydet kohdistuvat osaamiskeskuksen osaamisalueen kapeuden vuoksi harvoihin instituutioihin, jotka voivat olla yhteyksien vähäisyydestä huolimatta strategisesti tärkeitä. Yhteyksissä on nähtävissä myös maantieteellisiä eroja. Tampereen pohjoispuolella sijaitsevien osaamiskeskusten vastauksissa erittäin merkittävien instituutioiden osuus on 18 prosenttia eli yli kaksinkertainen keskiarvoon nähden, kun taas Tampereen eteläpuolisten osaamiskeskusten edustajien vastauksissa yksikään instituutio ei ole niille erittäin merkittävä, mikä heijastaa varsinkin Valkeakoskella toimivien keskusten omavaraisuutta suhteessa maakuntakeskukseen ja ilmeisesti myös vahvempaa suuntautumista Etelä-Suomeen. Vastaavasti Tampereen pohjoispuolella sijaitsevien osaamiskeskusten vastauksissa herättää huomiota vastaajalle tuntemattomien instituutioiden keskimääräistä suurempi osuus. Tämä antaa aiheen pohtia, jääkö osa maakuntakeskuksen resurssi- ja innovaatiopotentiaalista hyödyntämättä pelkän tiedon puutteen vuoksi. Näin siitä huolimatta, että monen tasavahvan kunnan muodostama Ylä-Pirkanmaa on ollut ehkä kaikkein aktiivisin näiden yhteyksien luomisessa, mistä kertoo Ylä-Pirkanmaan Seutuyhdistyksen vuonna 2004 Tampereelle perustama toimisto (Anttiroiko et al. 2006: 263). Kartoituksen tulos kertoo muun ohella siitä, että osaamiskeskukset saavat tarvitsemastaan tiedosta, teknologisesta osaamisesta, innovaatiotuesta ja rahoituksesta suuren osan muualta kuin Tampereelta. Osaamiskeskusten toimiala ja niiden tehtävien laajuus vaikuttavat osaamiskeskusten yhteyksien muodostumiseen, sillä pienimuotoisen toiminnan osalta tarve ja mahdollisuudet luoda tiiviitä yhteyksiä maakuntakeskukseen vähenevät. Osaamiskeskukset eivät välttämättä huomaa, osaa tai pysty luomaan yhteyksiä Tampereen instituutioihin silloinkaan, kun nämä yhteydet hyödyttäisivät niiden asiakasyrityksiä. Osittain syynä on oletettavasti myös Tampereen instituutioiden passiivisuus tai kyvyttömyys toimia rakentavasti osana alueellista innovaatiojärjestelmää, mikä saattaa selittyä resurssien rajallisuuden lisäksi yhteistyötä ja vuorovaikutusta edistävien insentiivien puuttumisella (vrt. Valovirta 2006: 14). Tampereen instituutiot yhteistyökumppaneina Yrityspalvelu- ja välittäjäorganisaatiot. Työvoimaja elinkeinokeskuksen eli TE-keskuksen teknologian kehittämisosasto tarjoaa Tekesin palveluja Pirkanmaalaisille yrityksille. Haastateltavat toivat esille, että kyseinen toiminta mielletään TE-keskuksesta erillään olevaksi yrityspalvelukokonaisuudeksi. Neljä haastateltavaa kertoi yhteyden Tekesin palveluihin olevan tärkeä. Osaamiskeskukset hankkivat sen kautta rahoitusta, josta erikseen mainittiin nimenomaan tuotekehityshankkeet. Usea haastateltava piti alueen työvoimatoimistoja tärkeinä toimijoina koulutusasioissa. Yritykset hyödyntävät työvoimakoulutusta sekä työvoimatoimistojen järjestämää lisä- ja jatkokoulutusta. Työvoimatoimistojen kanssa suunnitellaan ja toteutetaan myös tilauskoulutuksia kulloisiinkin tarpeisiin. Rahoituksellisesti merkittävintä koulutuksen lisäksi on aloittavan yrittäjän starttiraha. Myös työvoimatoimistojen työvoimanvälitystehtävä nostettiin esille sinänsä tärkeänä palveluna. Teknologiakeskus Hermia Oy on tehnyt osaamiskeskusten yrityksille tekniikkaselvityksiä ja laatinut teknologiaraportteja yritysten käyttöön. Sen yhteydessä toimiva Hermia Maaseudun uusi aika 2/

12 Yrityskehitys Oy on puolestaan tärkeä kumppani koulutuksen ja yrityksille suunnattujen kehittämispalvelujen tarjoajana. Kaksi osaamiskeskusta on osallistunut myös sen käynnistämiin hankkeisiin. Lisäksi Hermia Yrityskehitys Oy tekee yrityksille erilaisia liiketoimintaan liittyviä selvityksiä ja auttaa myös liiketoimintaan liittyvien asiakirjojen laadinnassa. Aloittavien yritysten neuvontapalvelujen tarjoajana Uusyrityskeskus Ensimetrillä on suuri merkitys. Haastatteluissa tulivat esille neuvontapalvelujen lisäksi sen yrittäjille järjestämät koulutustilaisuudet. Ensimetrillä on Tampereen toimiston lisäksi maakunnassa seitsemän palvelupistettä, jotka tekevät asioimisen näillä paikkakunnilla vaivattomaksi. Tätä läheisyyttä pidettiin tärkeänä juuri aloittavien yrittäjien kannalta. Tutkimus- ja koulutusinstituutiot. Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) tuli esille kaikissa kyselyyn saaduissa vastauksissa. Sillä on vähintään jonkin verran merkitystä kaikkien osaamiskeskusten toiminnalle. Myös haastatteluissa tuotiin esiin TTY:n tärkeys keskusten ja niiden asia kasyritysten toiminnalle; kaksi osaamiskeskuksen edustajaa mainitsi sen pääyhteistyökumppanikseen. Kumppanuuden läheisyydestä kertoo myös se, että yhdellä osaamiskeskuksista on TTY:n kanssa kumppanuussopimus ja toisella kampusyhteistyösopimus. TTY:n yksiköistä erikseen mainittiin Virtausinstituutti, Muovi- ja elastomeeritekniikan laboratorio, PK-klinikka sekä Hydrauliikan laitos. Yhteistyö muodostuu tutkimuksesta, kehittämisestä ja koulutuksesta. Yritykset ovat hankkineet TTY:ltä tuotantoteknologiaan liittyvää osaamista, kuten esimerkiksi nykyisten tuotantomenetelmien kehittämistä ja uusien luomista sekä prosessitutkimusta. Tuotekehitys on koostunut nykytuotteiden kehittelystä, uusien tuotteiden ja raakaaineiden kehittämisestä, tuotesuunnittelusta sekä tuotteiden materiaalien sekä mekaanisten ja kemiallisten ominaisuuksien testauksista. Lisäksi TTY:ltä on saatu liiketoimintaosaamista sekä hanke- ja rahoitusosaamista yritysten käyttöön. Tarvittaessa sieltä on myös saatu luennoitsijoita koulutustilaisuuksiin. Tampereen yliopistolla on merkitystä yhtä lukuun ottamatta kaikille osaamiskeskuksille. Osaamiskeskukset ovat hankkineet koulutusta ja asiantuntemusta Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta, Työelämän tutkimuskeskuksesta, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksesta sekä kesäyliopistosta. Myös Tampereen yliopiston hallinnoimissa hankkeissa on oltu mukana. Tutkimus- ja koulutusyhteistyö ei ole kuitenkaan kovin laajaa. Toiminta on ennemminkin vasta tiivistymässä, mistä kertovat monet tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvät kaavailut. Tämä osuu yhteen sen kanssa, että yliopisto on kolmannen tehtävän korostumisen myötä hitaasti aktivoitumassa suhteessa maakunnan toimijoihin. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu (PIRAMK) ei ole yhteistyökumppanina aivan yliopistojen veroinen, mutta silti merkittävä kahden osaamiskeskuksen toiminnan kannalta ja yhdelle keskukselle sillä on jonkin verran merkitystä. PIRAMKia merkittävänä pitäneet osaamiskeskukset toimivat pääosiltaan paikkakunnilla, joilla se järjestää koulutusta. Haastatteluissa tuotiin esille, että osa yritysten henkilöstöstä ja yrittäjistä oli suorittanut tutkinnon Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa ennen työuraansa. Osaamisen kehittämisessä on hyödynnetty PIRAMKin lisä- ja täydennyskoulutusta ja aikuiskoulutusmahdollisuuksia sekä erilaisia PIRAMKin hallinnoimia hankkeita. Kiinnostusta koulutustarjontaan löytyisi vastausten mukaan nykyistä enemmänkin, jos tarjottu koulutus vastaa osaamiskeskuksen tarpeisiin. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) on vastausten mukaan vähintään jossakin määrin merkittävä neljän osaamiskeskuksen toiminnalle. Yhteyksiä oli sekä Tampereen toimipisteeseen että Valkeakosken VTTasiamieheen. Oppisopimuskoulutus on myös merkittävä tekijä osaamiskeskusten toiminnassa. Kyselyssä kävi ilmi, että sitä hyödyntävät yh- 36 Maaseudun uusi aika 2/ 2008

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime

Yhteiskunnallinen kehitys on ollut parin viime ARI-VEIKKO ANTTIROIKO, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos OLAVI KALLIO, Tampereen yliopisto, taloustieteiden laitos PENTTI SIITONEN, Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos PEKKA VALKAMA,

Lisätiedot

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET

MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET MAASEUTU INNOVAATIOYMPÄRISTÖNÄ YLÄ-PIRKANMAAN KEHITTÄJÄVERKOSTON SPATIAALISET ULOTTUVUUDET Aino Siippainen Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen University of Oulu Research and Development Centre of Kajaani (REDEC) Regional Development Oulun yliopisto Kajaanin kehittämiskeskus Aluekehitys Jouni Ponnikas, Liisa Kytölä, Sirpa Korhonen & Verna Mustonen

Lisätiedot

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa

Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa ALUE JA YMPÄRISTÖ Antti Puupponen Elintarviketuotannon paikallinen kehittäminen Keski-Suomessa Local Development of Food Production in Central Finland This article considers measures to develop local food

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA BIOENERGIA-ALAN YHTEISTYÖN MUODOSTUMINEN TAMPEREEN SEUDULLA Ympäristöpolitiikka Pro gradu -tutkielma Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto 14.6.2002 Paula Hakola Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Työraportteja 69 / 2004 Working Papers Liisa Marttila, Mika Kautonen, Heidi Niemonen & Kaarina von Bell Yritysten ja ammattikorkeakoulujen T&K -yhteistyö Ammattikorkeakoulut alueellisessa innovaatiojärjestelmässä:

Lisätiedot

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä

Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Sente SENTE työraportteja 24/2008 Kokousmatkailun kehitys jatkuvan uudistumisen väylällä Kanta-Hämeen kokous- ja kongressimatkailun kehittämisen prosessit itse-uudistumisen näkökulmasta Kati-Jasmin Kosonen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa?

Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten yrityskehitysja rahoituspalvelujen asiakastyytyväisyydestä Maaliskuu 2005 Onko palvelutarjonta alueellisesti tasapainossa? Selvitys julkisten

Lisätiedot

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta

YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta SPATIA Raportteja 5/2003 YLIOPISTO TEKNOLOGIAKESKUKSESSA Näkökulmia keskusteluun korkeakoulujen alueellisesta vaikuttavuudesta Timo Lautanen Pasi Saukkonen Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto

Lisätiedot

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa

Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla. Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Kohti paikallista elinvoimapolitiikkaa Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 38/2011 Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Kohti

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

Käsin tehty tulevaisuus

Käsin tehty tulevaisuus Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri SITRAN RAPORTTEJA 24 Käsin tehty tulevaisuus NÄKÖKULMIA KÄSITYÖYRITTÄJYYTEEN Toim. Marketta Luutonen Anne Äyväri

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen SUNTILA JENNI Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen. Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 27 Yritysten osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

Vastaanottaja Pirkanmaan liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Pirkanmaan liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Toukokuu 2013 IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN IDEARAPORTTI PIRKANMAAN KUNTATOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Päivämäärä

Lisätiedot

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry

ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA. Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry ESISELVITYS LUOVIEN ALOJEN INNOVAATIO- JA KEHITYSTARPEISTA Lasse Norrgård, Kimmo Rautanen ja Michaela Esch MediaCity Petteri Huvio Diges ry SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 1. Johdanto 5 1.1 Selvityksen toteuttajat

Lisätiedot

Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON. Maantieteen tutkielma

Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON. Maantieteen tutkielma Turun yliopiston maantieteen laitos Elisa Holma ETÄTYÖLLÄ JA OSA-AIKAISELLA ASUMISELLA ELINVOIMAA LOUNAIS-SUOMEN SAARISTOON Maantieteen tutkielma Asiasanat: aluekehitys, asuminen, etätyö, maaseutupolitiikka,

Lisätiedot

Palvelurakenteen muutokseen varautumisen

Palvelurakenteen muutokseen varautumisen artikkelit MANU RANTANEN, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti LEO GRANBERG, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Hoiva-alan yhteisyritys maaseudun sosiaalisena innovaationa TIIVISTELMÄ Palvelurakenteen

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen

Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Alueellisen innovaatiojärjestelmän vaikuttavuuden vahvistaminen Tarkastelussa osaamisintensiivisten asiantuntijapalveluiden (KIBS) käyttäminen ja tuottaminen Toni Saarivirta Anmari Viljamaa Seliina Päällysaho

Lisätiedot

TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo. KANSIKUVA Futureimagebank

TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo. KANSIKUVA Futureimagebank Toimittaneet Erja Horttanainen ja Raija Salo Kunnat ja globalisaatio Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-173-7 (pdf) ISBN 978-952-213-172-0 (painettu) TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo KANSIKUVA Futureimagebank

Lisätiedot

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI

ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI 2012 Keimo Sillanpää, Tommi Ålander, Sirpa Korhonen & Jouni Ponnikas ORDER-PROJEKTIN ULKOINEN ARVIOINTI TK-Eval Arviointiraportti 29.8.2012 1 2 SISÄLTÖ 1 ORDER-PROJEKTI... 4 2 ARVIOINTITEHTÄVÄ... 5 2.1

Lisätiedot

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ

Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-2013 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ SELVITYKSIÄ: 47 Liisa Kytölä & Valo Ruottinen VIREÄ TUNTURI-LAPPI 2007-20 KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI SELVITYKSIÄ RESEARCH PAPERS Vireä Tunturi-Lappi 2007-20 kehittämisohjelman toteutumisen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys

Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluiden asiakas- ja kehittämistarveselvitys Keimo Sillanpää Tommi Ålander Harri Mähönen 01/2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010.

Matkailun ja elämystuotannon. Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010. Matkailun ja elämystuotannon tulevaisuus Loppuraportti matkailun ja elämystuotannon toimialan visiot ja ennakointi -ohjelmasta 2008-2010 Olli Hietanen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...4 2. MATKAILUN JA

Lisätiedot

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN

SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN 2 3 SAMAA SEITTIÄ KUTOMAAN Visuaalisten alojen ammattitaiteilijoiden verkostoitumisedellytykset Kaakkois Suomessa Kristiina Korjonen Kuusipuro Etelä Karjala instituutti Raportti 16 Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot