Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille Hyvinkään kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki"

Transkriptio

1 Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille Hyvinkään kaupunki

2 IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE JOHDANTO OHJELMAPERUSTA KAUPUNKISTRATEGIA VÄESTÖNKEHITYS HYVINKÄÄLLÄ VUOTEEN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ VANHUSJÄRJESTÖT ITSENÄINEN ELÄMÄ JA OSALLISTUMINEN RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LIIKENNEPALVELUT KOULUTUS JA OPISKELU TERVEYDENHUOLTO JA KUNTOUTUS SOSIAALITURVA TURVALLISUUS JA KOSKEMATTOMUUS KULTTUURI JA VAPAA-AIKA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA LÄHTÖKOHDAT JA PÄÄMÄÄRÄT HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VAMMAISNEUVOSTO KESKEISET KÄSITTEET ITSENÄINEN ELÄMÄ JA YHTEISKUNNALLINEN OSALLISUUS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LIIKENNEPALVELUT VARHAISKASVATUS, KOULUTUS JA OPISKELU TYÖ TERVEYDENHUOLTO JA KUNTOUTUS SOSIAALITURVA TURVALLISUUS JA KOSKEMATTOMUUS KULTTUURI JA VAPAA-AIKA IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTISTEN OHJELMIEN TAVOITTEIDEN JA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUS JA SEURANTA... 33

3 1. JOHDANTO Hyvinkäällä on laadittu ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille Ohjelman valmistelua on koordinoinut laajapohjainen ohjausryhmä perusturvan viranhaltijoiden johdolla. Ohjausryhmässä ovat olleet mukana vanhus- ja vammaisneuvostojen, perusturvalautakunnan sekä eri hallintokuntien edustajat. Ohjelma on jatkoa vuonna 2004 hyväksytylle vanhuspoliittiselle strategialle ja palvelurakenteen kehittämisohjelmalle sekä vammaispoliittiselle ohjelmalle. Ikääntymis- ja vammaispoliittisessa ohjelmassa vuosille on huomioitu aiemman strategian ja ohjelman toteutuminen. 2 2 Molempien uusien ohjelmien tavoitteisiin ja toimenpiteisiin vaikuttavat paitsi kaupungin omat toimenpiteet, myös monet toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Nämä muutokset ovat nopeampia kuin koskaan aiemmin. Maamme väestörakenne muuttuu nopeasti. Lasten ja nuorten osuus väestöstä pienenee ja samaan aikaan suuret ikäluokat ovat tulossa ikään, jossa sairastavuus kasvaa jyrkästi. Eliniän piteneminen lisää osaltaan vanhusten osuutta väestössä. Myös työelämä muuttuu yhä kiivaammassa tahdissa, ei vähiten tietotekniikan kehityksen myötä. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen myötä uhkana on työvoimapula. Maassa on käynnissä voimakas sisäinen muuttoliike väestön siirtyessä etelän kasvukeskuksiin. Haasteita tulevaisuudessa asettavat myös niukka kuntatalous, maahanmuutto ja monikulttuurisuus, kestävän kehityksen periaatteiden leviäminen ja sen mukanaan tuoma kaupunkirakenteen tiivistyminen. Toisaalta sosiaalisten verkostojen löystyminen, perherakenteen muutos ja syrjäytyneiden määrän kasvu tulee myös huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa ikääntyneiden ja vammaisten palveluja (Hyvinkään perusturvan strategia ) Hyvinkään kaupungin tavoitteena on järjestää ikääntyneiden ja vammaisten kuntalaisten palvelut laadukkaasti, asiakasta kunnioittaen, vaikuttavasti ja taloudellisesti kestävästi. Sekä vammaispoliittisen että ikääntymispoliittisen ohjelman konkreettiset tavoitteet ja niitä tukevat toi-

4 menpiteet pohjautuvat osaltaan myös vuosille laadittuun Hyvinkään kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan. Ikääntymispoliittinen ohjelma on suunnitelma siitä, mitä käytännön toimenpiteitä hyvinkääläisten ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään vuoteen 2018 mennessä. Ikääntymispoliittisen ohjelman laadinnassa on huomioitu uudet valtakunnalliset linjaukset ikääntyneiden hoidossa sekä muutokset palvelurakenteessa ja toimintaympäristössä. Ohjelman laadinta on toteutettu yhteistyössä eri hallintokuntien, kuntalaisten, kolmannen sektorin, poliittisten päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjelmassa otetaan ikääntyvä väestö huomioon kunnan kaikessa toiminnassa, kuten yhdyskuntasuunnittelussa, liikenne- ja asuntopolitiikassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa, oppimisen ja osallisuuden mahdollistamisessa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä palveluissa. 3 3 Hyvinkään vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on toteuttaa paikallisella tasolla valtakunnallista vammaispoliittista ohjelmaa teemalla vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet kaupungissa vammaisneuvoston tehtäviä hoitava Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry, poliittiset päätöksentekijät, viranhaltijat eri hallintokunnista sekä kuntalaiset. Uuden vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on tukea ja vahvistaa eri-ikäisten vammaisten kaupunkilaisten vuorovaikutuksellista osallisuutta sekä itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä elämää. Vammaispoliittisella ohjelmalla ja sen sisältämillä konkreettisilla kehittämistoimenpiteillä pyritään myös lisäämään kaupunkiympäristön esteettömyyttä, palvelujen saavutettavuutta sekä yhteistyön lisäämistä palvelujen järjestämisessä eri palvelunalojen kanssa. 2. OHJELMAPERUSTA Hyvinkään ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma perustuu sekä kaupunkistrategiaan että ennustettuun Hyvinkään väestökehitykseen Nämä on lyhyesti kuvattu alla.

5 2.1. Kaupunkistrategia Hyvinkään kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2009 vahvistama kaupunkistrategia määrittelee ne keinot ja käytännön toimenpiteet, joilla Hyvinkää vastaa tulevaisuuden haasteisiin ja kehittää kaupungista entistä vetovoimaisempaa paikkaa asua ja yrittää. Hyvinkään kaupungin perustehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja edistää elinkeinoelämän menestymistä. 4 4 Hyvinkää on valinnut perustarkoitustaan tukemaan kolme keskeistä strategista valintaa. Strategisten valintojen saavuttamista täydentävät päämäärät, joiden pohjalta toimenpiteet on määritelty kuviossa 1. Kuvio 1. Hyvinkään strategiset valinnat ja päämäärät.

6 Nämä strategiset valinnat tähtäävät siihen, että Hyvinkää on metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois Uudenmaan keskus. Kaupunki panostaa asukaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön, taloudellisuuteen ja tehokkuuteen, henkilöstön kehittämiseen sekä uudistumiseen ja kestävään toimintaan.ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma toteuttaa osaltaan näitä toimenpiteitä yli hallintokuntarajojen Väestönkehitys Hyvinkäällä vuoteen Yksi keskeisimmistä ikääntyneiden ja vammaisten hyvinkääläisten asemaan ja palveluiden kysyntään vaikuttavista tekijöistä on kaupungin väestönkehitys. Hyvinkään arvioidaan saavan osansa metropolialueen väestönkasvusta. Väestön ennakoidaan kasvavan nykyisestä asukkaasta noin asukkaalla vuoteen 2015 mennessä ja asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2030 asukasmäärä kasvaa nykyisestä asukkaalla. Suhteellinen kasvu on vuosittain keskimäärin 0,7 prosenttia. (Kuvio 2) Väestönkasvu heijastuu nopealla aikataululla kaupungin palveluiden kysyntään. Esimerkiksi perusturvapalveluiden osalta kysynnän arvioidaan kasvavan voimakkaasti vuoteen 2010 mennessä, jopa prosentilla nykytilanteeseen verrattuna. Ikääntymis- ja vammaispoliittisen ohjelman toimintalinjauksissa pyritäänkin ottamaan huomioon myös edellä mainitut väestökehityksen vaikutukset hyvinvoinnin edistämisen ja palveluiden tarpeen lisääntymiseen. Väestön kehitys Vuosi 2009 Vuosi 2020 Kuvio 2. Väestörakenteen muutos

7 3. IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA Lähtökohdat ja toimintaympäristö Suomen perustuslain (25 ) mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Näistä oikeuksista ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen sisältöön vaikuttavat erityisesti oikeudet yhdenvertaisuuteen (6 ) ja sosiaaliturvaan (19 ), kuten välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. 6 6 Ikääntymispoliittista työtä ohjaa muun muassa ikäihmisten palveluiden laatusuositus vuodelta Laatusuosituksen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, kaventaa ikääntyneiden hyvinvointija terveyseroja sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Laatusuositus tukee kuntia ja yhteistoiminta-alueita kehittämään ikäihmisten palveluja paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä ikäihmisten, muiden kuntalaisten, palvelun käyttäjien ja heidän läheistensä, järjestöjen, yrittäjien ja seurakuntien kanssa. Suosituksessa tavoitteeksi asetettu palvelurakenteen muutos hillitsee toteutuessaan sosiaalija terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Suosituksen pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Laatusuositus on ikäihmisten palvelujen kehittämistyön ja arvioinnin väline, ja sen tavoitteena on lisätä ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2006 julkaisema Tie hyvään vanhuuteen asiakirja määrittää vanhusten hoidon ja palveluiden linjat vuoteen Tämän strategisen asiakirjan vanhuspoliittiset linjaukset korostavat toimintakyvyn parantamista, itsenäistä selviytymistä, palvelujen saumattomuutta ja monipuolisuutta, esteetöntä ympäristöä sekä uuden teknologian hyväksikäyttöä. Kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Liikunta on kunnallinen peruspalvelu ja liikuntalain mukaan

8 kuntien tulee luoda edellytyksiä liikunnalle. Itsehallinnollisina yhteisöinä kunnat voivat itse määritellä tavat, joilla ne huolehtivat tästä tehtävästä. Tämä korostaa kunnan omaa strategista näkemystä eri väestöryhmien palvelutarpeista ja palveluiden tuottamisen tavasta Vanhusjärjestöt Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ikääntymispolitiikan strategiseen suuntaamiseen ja palvelujen laadun kehittämiseen. Kunnan ikäihmisten erilaiset voimavarat, kuten poliittiset, sosiokulttuuriset ja taloudelliset voimavarat, otetaan paremmin huomioon niin paikallisella kuin laajemmallakin tasolla. Aktiivinen osallistuminen ja mielekäs tekeminen ovat myös onnistuvan ikääntymisen keskeisiä osatekijöitä. 7 7 Hyvinkäällä vaikuttamisessa ja osallisina kaupungin päätöksenteossa toimivat: Hyvinkään Eläkeläistuki ry, joka hoitaa eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelimenä vanhusneuvoston tehtäviä Veteraanijärjestöjen edustajista koostuva Veteraaniasiaintoimikunta 3.3. Itsenäinen elämä ja osallistuminen Kuntalaisille on turvattu tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen. Tämä edellyttää ikäihmisten erilaisten voimavarojen, kuten poliittisten, sosiokulttuuristen ja taloudelliset voimavarojen huomioimista niin paikallisella kuin laajemmallakin tasolla. On tärkeää, että ikääntyneitä kuunnellaan, asukkaana ja asiakkaana heitä koskevissa vanhustenhoidon ja -hoivan suunnittelussa ja toteutuksessa. Aktiivinen osallistuminen ja mielekäs tekeminen ovat myös onnistuvan ikääntymisen keskeisiä osatekijöitä.

9 Vuoden 2011 alusta voimaan tullut kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutos parantaa vanhusten mahdollisuuksia valita kotikuntansa. Henkilö voi muuttaa asumaan omaistensa lähelle ja saada sieltä haluamansa palvelut. Ohjelman toimenpiteet Tuetaan läheis- ja vertaistukea tarjoavien yhteisöjen toimintaa osoittamalla niille tiloja, välineitä ja tarvittaessa asiantuntijatukea toimintaa varten. Näin voidaan lisätä ikääntyneiden sosiaalista vuorovaikutusta. 8 8 Kaupunki ja kolmas sektori järjestävät yhteistyössä läheis- ja vertaistyöhön ohjaavia kursseja Rakennettu ympäristö Oma koti, asuinalue, lähipalvelut ja liikenneyhteydet ovat tärkeä osa ihmisen jokapäiväistä elämää. Erityisen merkittäviä elinympäristön ominaisuudet ovat silloin, kun ihmisen toimintakyky on tavalla tai toisella alentunut esimerkiksi sairauden, vamman tai korkean iän vuoksi. Asuinympäristöä kehittämällä voidaan edistää ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä selviytymistä. Elinympäristön muovaamiseen osallistuu moni toimija kuntaorganisaatiossa. Kaavoitus, liikennesuunnittelu ja tekninen toimi vaikuttavat keskeisimmin yhdyskuntien suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjelman toimenpiteet Esteettömyyteen ja turvallisuuteen panostamalla parannetaan ikääntyvien kotona asumisen edellytyksiä. Lisätään ikääntyvien mahdollisuuksia yksilölliseen ja itsenäiseen asumiseen tavallisissa asuinympäristöissä. Tämä toteu-

10 tetaan hankkimalla ja tuottamalla esteettömiä asuntoja, joihin asukkailla on saatavilla riittävät tukitoimet. Kaupungin palvelukseen palkataan korjausneuvoja suunnittelemaan, koordinoimaan ja valvomaan korjausrakentamista yksityiskodeissa. Esteetön suunnittelu käsittää asuntorakentamisesta valaistukseen, väri- ja materiaalivalintoihin sekä akustiikkaan liittyvien tekijöiden suunnittelua. Hyvällä vanhuspolitiikalla voidaan lisätä - ei vain ikääntyneiden itsensä - vaan koko yhteiskunnan hyvinvointia. 9 9 Kevyen tuen asumismuodon kehittäminen koti- ja palveluasumisen välimaastoon. Aloitetaan Paavolan vanhainkodin laajennuksen ja remontoinnin hankesuunnittelu vuonna Paavolan laajennuksella vastataan osaltaan pitkäaikaisen hoidon lisätarpeeseen kaupungin ikääntyvän väestön määrän kasvaessa nopeasti. Korjauksella vastataan ongelmiin, joita Paavolan fyysisen esteettömyyden puutteet aiheuttavat toimintakyvyltään heikentyneiden vanhusten asumistarpeisiin. Kauniston vanhainkodin remontin valmistuttua vuonna 2012 Kotirinteen asumisyksikön asiakkaat siirtyvät Kaunistoon. Tässä yhteydessä arvioidaan Kotirinteen soveltuvuutta muuhun käyttöön, esimerkiksi ikääntyvien päihdeongelmaisten asumispalveluyksiköksi. Hyvinkäältä puuttuu tälle kohderyhmälle soveltuva yksikkö.

11 3.5. Liikennepalvelut Esteetön liikennejärjestelmä on sellainen, että myös lapset, iäkkäät ja toimintaesteiset henkilöt suoriutuvat turvallisesti päivittäisestä liikkumisestaan. Väestön ikääntyessä yhä useampi ikääntynyt kuntalainen tarvitsee liikkuakseen joukkoliikennettä. Palveluliikenne on kaikkien kuntalaisten käytettävissä olevaa ostoliikennettä, jossa ikääntyneiden ja liikuntaesteisten tarpeet otetaan huomioon reitin suunnittelussa, ajoneuvon valinnassa sekä kuljettajan koulutuksessa. Palveluliikenne esteettömällä kalustolla edesauttaa ikääntyneiden vaivatonta liikkumista. Ikääntyneiden ja liikuntaesteisten liikennepalvelujen järjestämisessä on erityisen tärkeää esteetön pääsy taksiin ja linja-autoon Ohjelman toimenpiteet Kaupunkisuunnittelun viranhaltijoiden osaamista esteettömyyskysymyksissä lisätään aktiivisen koulutuksen avulla. Kaupunkisuunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvissä kysymyksissä otetaan mukaan sidosryhmät jo suunnitteluvaiheessa. Eläkeläis- ja vammaisjärjestöiltä pyydetään lausuntoja kaupungin liikennepalveluihin liittyvistä suunnitelmista Koulutus ja opiskelu Ihmisen kyky oppia säilyy koko elämän ajan. Oikeus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen on taattava ihmiselle myös työelämän jälkeen. Opiskelu edistää ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Elämän varrella karttuneet tiedot ja taidot avaavat erilaisia näkökulmia opiskeltavaan asiaan. Suomessa elinikäinen oppiminen on määritelty yhdeksi koulutuspolitiikan näkökulmaksi. Myös vapaan sivistystyön oppilaitokset

12 toimivat elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kyseessä voi olla opintojen täydentäminen, pitkä tai lyhyt kestoinen opiskelu tai "elämänlaaja" opintojen kirjo, joka kattaa kansalaistoiminnan, harrastukset, kulttuurin ja taiteen sekä liikunnan. Hyvinkäällä vapaata sivistystyötä toteuttaa kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos Hyvinkään Opisto. Hyvinkään Opistossa voivat opiskella kaikki yli 16-vuotiaat, myös muut kuin hyvinkääläiset. Opiston koulutustarjontaan kuuluu muun muassa Ikäihmisten yliopisto, terveyteen liittyviä luentoja ja kursseja, liikuntaryhmiä (yhteistyö liikuntatoimen ja terveyskeskuksen fysioterapian kanssa), elämäkertakirjoittamista, kielikursseja, musiikkia, taide- ja taitoaineiden sekä tietotekniikan kursseja Ohjelman toimenpiteet Tiivistetään Hyvinkään Opiston ja Järjestökeskus Onnensillassa toimivien senioriyhdistysten välistä yhteistyötä kurssitoiminnan kehittämisessä. Seniorien kurssimaksut pidetään kohtuullisina, jotta hinta ei estä osallistumista. Nimetään Hyvinkään Opistoon erityinen seniorivastaava, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää ikääntyneille suunnattua koulutustarjontaa Terveydenhuolto ja kuntoutus Terveydenhuollon tavoitteena on ikäihmisten hyvinvointi edistämällä terveellisiä elämäntapoja, ennalta ehkäisemällä ja hoitamalla sairauksia sekä lievittämällä oireita. Erityistä huomiota tälle tavoitteelle annetaan geriatrisessa hoidossa ja kuntoutuksessa. Geriatrisen toiminnan keskeisin tavoite on iäkkään ihmisen toimintakyvyn ja itsenäisyyden säilyttäminen. Tämä edellyttää laaja-alaista potilaan sairauksien ja sosiaalisen tilanteen arvioin-

13 tia ja hyvää palvelujärjestelmän tuntemusta. Toiminnan ytimenä on sellaisten iäkkäiden potilaiden tutkiminen ja hoito, joiden akuutit sairaudet, toiminnalliset haitat ja kognitiiviset ongelmat aiheuttavat selviytymisvaikeuksia ja uhkaavat siirtää potilaan ennenaikaiseen laitoshoitoon. Ohjelman toimenpiteet Vanhuksille järjestetään mahdollisuus saada ohjausta, neuvontaa ja ehkäisevän työn palveluja toimintakyvyn tukemiseksi. Aloitetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa terveyttä edistäviin toimiin keskittyvä matalan kynnyksen seniorineuvola-hanke. Seniorineuvola on yhden oven järjestelmä sosiaalija ennalta ehkäiseville terveyspalveluille. Toiminnassa voi olla terveydentilaan ja sosiaaliseen toimintakykyyn liittyviä määräaikaistarkastuksia ja asiakkaan tarpeista lähteviä neuvontapalveluja Vahvistetaan kaupungin hoitohenkilöstön ikääntyneiden hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää osaamista järjestämällä tarvittavaa geriatrista lisäkoulutusta. Osallistutaan vuosittain valtakunnalliseen vanhusten viikkoon järjestämällä yhteistyössä seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa teemapäiviä ja koulutustilaisuuksia, joiden aiheet rakennetaan vuosittain vanhusten viikon kulloisenkin teeman ympärille. Teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

14 3.8. Sosiaaliturva Suomen perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Lisäksi jokaisella on oikeus toimeentuloon myös vanhuuden aikana. Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Ohjelman toimenpiteet 1313 Väestön ikääntyessä lisääntyvään tuen tarpeeseen vastataan kehittämällä palveluohjausta ja sosiaalityötä. Palveluohjausta kehitetään vastaamaan asiakkaiden yksilöllistä tarvetta luomalla kolmitasoinen neuvonta palveluohjausmalli: o Omatoimiset asiakkaat hakevat, löytävät ja saavat tarvitsemansa palvelun joko sähköisesti tai henkilökohtaisesti neuvonnan ja ohjauksen kautta. o Yksilöllistä palvelua tarvitsevia asiakkaita autetaan tehokkaalla palveluohjauksellisella työotteella. o Laaja-alaisempaa palvelutarpeen arviointia ja erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat ohjataan eriytyneemmän palveluohjauksen ja sosiaalityön asiakkuuteen Turvallisuus ja koskemattomuus Turvallisuus ja koskemattomuus tarkoittavat fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen turvallisuuden luomista ja edistämistä. Turvallisuuden periaatetta toteutetaan muun muassa turvaamalla sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus ja laatu sekä luottamus palveluntuottajien ja kuntalaisten välillä, huolehtimalla asuin- ja hoitoympäristöjen palo- ja muusta turvallisuudesta sekä ehkäisemällä tapaturmia, väkivaltaa ja kaltoin kohtelua. Hyvinkäällä on kohta kymmenen vuotta toteutettu laaja-alaista koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyä 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä

15 hankkeen puitteissa. Tämä on vakiintunut Hyvinkäällä osaksi kaupungin eri hallintokuntien toimintaa. Ohjelman toimenpiteet Vaikutetaan kaupunkilaisten turvallisuusasenteisiin siten, että 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä -hanke on jatkuvasti esillä messuilla, näyttelyissä ja yleisötapahtumissa. Valtakunnallisina tapaturmapäivinä järjestetään yleisötilaisuuksia. Toiminnan järjestämisessä tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat poliisi, pelastuslaitos ja paikallislehti, jotka kaikki ovat mukana 24 turvallista tuntia Hyvinkäällä - hankkeen organisaatiossa Koulutetaan hoitohenkilöstöä ikääntyviin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan tunnistamiseksi ja kohtaamiseksi Kulttuuri ja vapaa-aika Taidekokemukset ja kulttuurin harrastaminen ovat tärkeitä ihmisen henkiselle kasvulle, oppimiselle ja hyvinvoinnille. Kulttuuri voidaan nähdä yhtenä hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. Tärkeää on luovuuden ja osaamisen kehittäminen ja tietoyhteiskunnan palvelujen ulottaminen kaikkien saataville. Liikunta on tärkeä osa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämistä, osallistumista ja virkistymistä. Ikääntyminen lisää liikunnan merkitystä toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Vielä iäkkäänäkin aloitettu säännöllinen liikunta kohottaa fyysistä kuntoa. Lisäksi liikunnalla on myös myönteinen mielenterveydellinen ja sosiaalinen vaikutus. Kirjastolaitos tarjoaa sivistystä, elämyksiä ja elinikäisen oppimisen välineitä, jotka kaikki lisäävät henkistä hyvinvointia. Kirjaston palvelujen tulee ol-

16 la jokaisen väestöryhmän ulottuvilla ikään, varallisuuteen tai terveydentilaan katsomatta. Ohjelman toimenpiteet Hyvinkään kirjastossa toteutetaan vuonna 2011 kyselytutkimus ikääntyneiden kirjastopalvelujen tarpeesta ja niiden nykyisestä käytöstä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään ikääntyneiden kirjastopalveluita suunniteltaessa Kirjaston aineistohankinnoissa huomioidaan ikääntyneiden käyttäjien tarpeet (äänikirjat, isotekstiset ja selkokieliset kirjat). Panostetaan ikääntyneiden kuntalaisten tietoyhteiskuntataitojen parantamiseen järjestämällä koulutusta tietokoneen ja internetin sähköisten palveluiden käytössä. Koulutuksesta vastaavat muun muassa Hyvinkään Opisto sekä kaupunginkirjasto. Eläkeläisjärjestöt järjestävät kaupungin tuella Järjestökeskus Onnensillassa omia tietokonekurssejaan. Kaupunki tukee taloudellisesti Järjestökeskus Onnensillan toimintaa. Hyvinkään kaupungin liikuntapalvelut järjestää lisää ryhmäliikuntaa ikääntyneille alueellisesti eri kaupunginosissa lähellä koteja. Liikuntaneuvontaa kehitetään hyvässä yhteistyössä terveyskeskuksen fysioterapian kanssa. Kulttuurin terveysvaikutukset ovat kiistattomia. Kulttuurin terveysvaikutusten hyödyntämistä tulee kartoittaa kulttuuri- ja vapaa-ajan ja perusturvan yhteistyössä. Hyvinkään Taidemuseossa järjestetään ikääntyville tarkoitettuja Senior työpajoja ja opastuskierroksia näyttelyihin.

17 Syksyllä 2011 alkaa Luuvaloa projekti, jonka tarkoituksena on saada laitoksissa oleville vanhuksille mahdollisuus tutustua taiteeseen ja tuottaa taide-elämyksiä. 4. VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA Lähtökohdat ja päämäärät 1616 Hyvinkään vammaispoliittinen ohjelma toteuttaa paikallisella tasolla valtakunnallista vammaispoliittista ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut elokuussa 2010 Suomen vammaispoliittisen ohjelman "Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle" VAMPO Ohjelma linjaa lähivuosien vammaispoliittiset toimenpiteet ja ne yhteiskunnalliset kehityspolut, joilla tavoitellaan kestävää ja vastuullista vammaispolitiikkaa. Toimenpiteet muodostavat kokonaisuuden, jossa kaikkia politiikan osaalueita kehitetään vammaisten ihmisten oikeuksien, vapauksien ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien näkökulmasta. Hyvinkään vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on vahvistaa vammaisten kuntalaisten itsemääräämisoikeuden ja omaehtoisen elämän toteutumista sekä parantaa rakennetun ympäristön esteettömyyttä ja palvelujen saavutettavuutta. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden tukeminen yksilöllisten erityispalvelujen avulla. Vammaispoliittinen ohjelma pohjautuu Hyvinkään kaupunkistrategiaan. Ohjelma huomioi vammaisten ihmisten oikeudenmukaisen aseman kaupungissa konkreettisin tavoittein ja toimenpideehdotuksin. Maailmanlaajuisesti vammaisten henkilöiden oikeuksia edistää Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista. Valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman tavoitteiden siirtäminen paikalliselle tasolle on yksi keskeinen Hyvinkään kaupungin vammaispoliittisen ohjelman tehtävä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikille ihmisille

18 avoimessa, demokraattisessa yhteiskunnassa jokaisella ihmisellä tulee olla itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Kaikilla tulee myös olla edellytykset osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja olla osa omaa yhteisöään. Ohjelman päämääränä on ennen kaikkea vammaisten henkilöiden yhdenvertainen kohtelu sekä heidän elämänhallintansa, työ- ja toimintakykynsä ja omatoimisuutensa tukeminen. Perusoikeuksien tulee koskea myös vammaisia kuntalaisia, joilla tulee toisaalta olla myös mahdollisuus täyttää yhteiskunnalliset velvollisuutensa Vammaispoliittisten kysymysten sektorivastuuta selkiytetään uudessa ohjelmassa siten, että vammaisten osallisuutta vahvistavat toimenpiteet näkyvät kaikilla hallinnonaloilla. Tämän tavoitteen toteutuminen edellyttää sitä, että valtakunnallisen vammaispoliittisen ohjelman mallin mukaisesti myös Hyvinkään vammaispoliittinen ohjelma rakennetaan yhteiskunnallisten sisältöalueiden eikä perinteisen hallinnonalakohtaisen jaottelun mukaisesti. Vammaispoliittista ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Niin ohjelman valmistelu- kuin toteutusvaiheessa on käytetty hyväksi erityisesti Hyvinkään vammaisneuvoston asiantuntemusta Hyvinkään kaupungin vammaisneuvosto Hyvinkään kaupungin vammaisneuvoston tehtäviä hoitaa Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin Vaje ry. Tässä ominaisuudessa Vaje ry edistää hyvinkääläisten vammaisten oikeuksien toteutumista ja kehittää yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa vammaisille jo olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia. Vaje ry huolehtii yhdessä Hyvinkään Eläkeläistuki ry:n ja Hyvinkään Setlementtiyhdistys ry:n kanssa Järjestökeskus Onnensillan toiminnasta. On-

19 nensilta on Hyvinkään alueella toimivien sosiaali- ja kansanterveysjärjestöjen yhteinen toimintakeskus, jossa yhdistykset voivat järjestää omia toimintojaan. Järjestökeskus Onnensilta tarjoaa hyvinkääläisille perusturvan toimialaan liittyville sosiaali- ja kansanterveysjärjestöille yhteisen toimitilan keskustan tuntumassa. Järjestökeskuksessa yhdistyksillä on mahdollisuus keskittää toimintansa saman katon alle Keskeiset käsitteet 1818 Vammaisuus kuvaa rajoitteita, jonka vuoksi henkilö syystä tai toisesta ei pysty toimimaan täysipainoisesti yhteiskunnan rakennetussa tai sosiaalisessa ympäristössä. Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 2006 hyväksymässä yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista vammaisuus määritellään seuraavasti: Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Esteettömyys ja saavutettavuus YK:n yleissopimuksen mukaan Yhteisen toimintaympäristömme tulee olla sellainen, että jokainen voi osallistua toimintaan tasa-arvoisesti kaikilla elämän osa-alueilla. Tällaista ympäristöä kutsutaan saavutettavaksi. Saavutettavuus syntyy, kun poistamme ympäristöstämme mahdollisimman monet liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet. Esteettömyys ei siis ole vain liikkumisen, vaan myös kuulemisen, näkemisen ja ymmärrettävyyden esteettömyyttä. Esteettömyyden periaatteen mukaisesti yhteiskunnan toimivuus taataan kaikille sen jäsenille. Suomen hallituksen vammaispoliittinen ohjelma Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle perustuu YK:n vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistaimista koskeviin yleisohjeisiin, jotka hyväksyttiin vuonna Vuonna 2007 Suomi allekirjoitti YK:n ihmisoikeuksien julistuksen, jota Suomi ei kuitenkaan ole vielä voinut rati-

20 fioida. Ennen sopimuksen ratifioimista Suomen on tehtävä muutamia lakiuudistuksia, joilla parannetaan vammaisten kansalaisten asemaa. Suomen perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Perustuslain 2. luku 6 ). Käytännössä vammaisten kansalaisten mahdollisuudet toteuttaa itseään, käyttää oikeuksiaan tai täyttää velvollisuuksiaan eivät toteudu täysimääräisesti. Rakenteelliset samoin kuin asenteelliset esteet rajoittavat vammaisten ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta kaikkina ikäkausina. (Suomen vammaispoliittinen ohjelma ) Vammaisten henkilöiden oikeudenmukaisen aseman varmistaminen yhteiskunnassa on vammaispolitiikan keskeinen haaste. Tämä edellyttää ihmisten yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja osallisuuden tiellä olevien esteiden tunnistamista ja poistamista. Lähtökohtana on ihmisoikeuksien kuuluminen kaikille, ihmisten erilaisuuden arvostaminen ja tilan antaminen yhteiskunnan monimuotoisuudelle. Vammaisten ihmisten omaehtoisen elämän ja oman mielipiteen kunnioittaminen, yksilöllisyys ja valinnanvapaus ovat tämän päivän vammaispolitiikan perusta. (Suomen vammaispoliittinen ohjelma ) 4.4. Itsenäinen elämä ja yhteiskunnallinen osallisuus Jokaisella on oikeus itsenäiseen elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen. Perustuslain mukaan julkisen vallan on tuettava perheen mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu. Julkisen vallan on myös edistettävä jokaisen oikeutta omaan asuntoon. Tämän päivän yhteiskunnassa vammaisilla henkilöillä on aiempaa enemmän mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Itsenäisen elämän edellytyksiä ovat vahvistaneet asumisen esteettömyys sekä saavutettavat ja toimivat palvelut. Toisaalta haastavien ongelmien selvittäminen edellyttää vammaisten lasten vanhemmilta eri elämäntilanteissa ja tarpeiden muuttuessa paljon

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE Asia Näkökulma Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamista valmistelleen työryhmän mietintö KUVAILULEHTI ULKOASIAINMINISTERIÖ Nimi Vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot