POLIITTINEN OHJELMA sivu 1 (7)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLIITTINEN OHJELMA 27.11.2013. sivu 1 (7)"

Transkriptio

1 sivu 1 (7) POLIITTINEN OHJELMA Yhdenvertaisuus, ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus on huomioitu kaikessa lapsiin, nuoriin ja opiskelijoihin liittyvässä toiminnassa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Korkeakoulutus on kaikkien saatavilla. Ammattikorkeakouluissa arvostetaan moninaisuutta voimavarana. Opiskelija on täysivaltainen korkeakouluyhteisön jäsen, ei asiakas. Maksuton tutkintoon johtava koulutus on kirjoitettu perustuslakiin. Koko koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta täydennyskoulutukseen asti ylläpitää ja edistää opiskelukykyä. Opiskelu ammattikorkeakoulussa on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallista. Ammattikorkeakoulut ovat saavutettavia ja käytössä olevat opetusmateriaalit, - menetelmät ja -välineet sekä toimintatavat mahdollistavat kaikkien osallistumisen. Yhteisön jäsenten asenteet tukevat jokaisen opiskelua ja osallistumista. Ammattikorkeakoulut kunnioittavat opiskelijan oikeusturvaa kaikessa toiminnassaan. OPISKELIJAN HYVINVOINTI Opiskeluterveydenhuolto ja terveyspolitiikka Opiskeluterveydenhuolto on laadukas ja saavutettava. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat ammattikorkeakouluopiskelijat ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelujen piirissä ja maksavat automaattisen terveydenhuoltomaksun. Maksun kerääjänä toimii opiskelijakunta. Kaikilla YTHS:n hallinnon tasoilla on myös ammattikorkeakoulu-opiskelijaedustus. Opiskeluterveydenhuollon toiminnot muodostavat lainmukaisen yhtenäisen kokonaisuuden. Opiskeluterveydenhuollon palveluissa korostuu terveysongelmien ennaltaehkäisy. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden käynnit tilastoidaan opiskeluterveydenhuollon käynteinä ja tilastointia valvotaan. YTHS:n laajentumisen myötä myös opiskeluterveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan välinen palveluketju ja hoitokäytäntö tulevat ammattikorkeakouluopiskelijoiden käyttöön. Palveluketjun ja hoitokäytännön tarkoituksena on tukea erityisesti kaikkein vähiten liikkuvien korkeakouluopiskelijoiden liikunnan harrastamista. Vaihto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto toteutuu opiskeluterveydenhuollossa. Ennen YTHS-malliin siirtymistä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kunnallisen opiskeluterveydenhuollon palvelujen laatu ja saatavuus paranevat. Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset amk-opiskelijoille suunnatuista henkilöstöresursseista täyttyvät. Hoitotakuu opiskeluterveydenhuollossa toteutuu kaikissa kunnissa, joissa on ammattikorkeakoulun toimipiste. Terveyspolitiikan painopistettä siirretään ongelmien hoidosta fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen.

2 sivu 2 (7) Toimeentulo Toimiva opintotukijärjestelmä mahdollistaa täysipäiväisen opiskelun ja tavoiteajassa valmistumisen sekä edistää koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Opintotukijärjestelmän elementtejä ovat opintorahapainotteisuus, indeksisidonnaisuus sekä opintotuen huoltajakorotus. Opiskeluaikaista asumista tuetaan kohtuullisen osan asumiskuluista kattavalla asumisen tuella. Opintolainan nostaminen on vapaaehtoista. Sen nostamisen kynnystä madalletaan lisäämällä sen turvallisuutta ja tarjoamalla taloudellisia, opintojen aikana realisoituvia kannustimia. Ateriatuki kytketään kiinteäksi osuudeksi opiskelijalounaan enimmäishintaa siten, että aterian enimmäishinnan noustessa ateriatuki nousee vastaavalla osuudella. Vähintään vuoden ajaksi korkeakouluopintonsa keskeyttäneet työelämässä olevat ovat oikeutettuja työttömyysturvaan, mikäli heidän työsuhteensa katkeaa heistä riippumattomista syistä. Opiskelijoiden yhdenvertaisen etuuskohtelun varmistamiseksi toimeentulotuen maksaminen siirretään Kelalle. Opintojen keskeyttäminen kesken vuoden rinnastetaan tulorajoja tarkasteltaessa valmistumiseen. Opintotuen tulorajat sidotaan ansiotasoindeksiin. Tulorajoja tarkastellaan vuosittain. Yhteiskunnan palvelut Opiskelija-asuntojen rakentamisen tavoitteena on kohtuuhintaisten asuntojen riittäminen kaikille niitä tarvitseville. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opiskelijaasuntoa. Korkeakoulut kantavat omalta osaltaan vastuun kansainvälisten opiskelijoiden asumisesta. Valtio parantaa sosiaalisen asuntotuotannon edellytysten turvaamista toimivilla rahoitusjärjestelmillä, joilla uudistuotannon lisäksi tuetaan myös olemassa olevan asuntokannan peruskorjaamista. Opiskelija-asunnot suunnitellaan pääosin osaksi kuntien normaalia asuntorakennetta, lähelle oppilaitoksia ja palveluja tai hyvien julkisten liikenneyhteyksien päähän niistä. Valtio ja erityisesti kunnat edesauttavat aktiivisesti opiskelija-asuntoyhteisöjä saamaan kohtuuhintaisia tontteja. Kaavoitussäännöissä voidaan opiskelija-asuntojen kohdalla joustaa esimerkiksi huonelukumäärien ja autopaikoitustilojen osalta. Kevyelle liikenteelle ja joukkoliikenteelle turvataan resurssit, jotka mahdollistavat toimivan, kattavan ja turvallisen liikenneverkoston korkeakoulupaikkakunnilla. Joukkoliikenteen aikataulut ja hinnat ovat opiskelijoiden tarpeita palvelevia. Kuntien joukkoliikenteessä otetaan käyttöön kaikkia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita koskevat opiskelija-alennukset, jotka opiskelija saa käyttöönsä asuinkunnasta ja iästä riippumatta.

3 sivu 3 (7) Hallinto ja rakenne Korkeakoulujärjestelmässä on työelämälähtöisiä ammattikorkeakouluja ja tiedesuuntautuneita yliopistoja. Korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä. Korkeakoulurakennetta kehitetään ensisijaisesti koulutuspoliittisin perustein. Ammattikorkeakoulu on itsenäinen oikeushenkilö. Ammattikorkeakoulun hallituksessa on opiskelijoiden ja henkilöstön edustuksen ohella korkeakoulun tärkeimpien koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämän edustajia sekä kytkentä toimialueeseen. Opiskelijat ovat edustettuina ammattikorkeakoulun hallinnon kaikilla tasoilla. Ammattikorkeakoulun rahoitus koostuu pääosin valtionrahoituksesta ja sitä täydentävät tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoitus ja täydennyskoulutuksesta saatavat tuotot. Ammattikorkeakoulun rahoituksessa huomioidaan laadullinen työllistyminen, opiskelijoiden osallistuminen TKI-toimintaan ja OPALAn kautta kerättävä opiskelijapalaute. Ammattikorkeakoulutus järjestetään monialaisilla, tukipalvelujen kannalta riittävän suurilla kampuksilla. Ammattikorkeakoulu profiloituu oman koulutusosaamisensa ja alueen tarpeiden mukaisesti. Koulutustarjonta pohjautuu ammattikorkeakoulun tekemään ennakointiin. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuuta uudistetaan tarvittaessa ja koulutusvastuiden uudistamisessa huomioidaan koulutustarjonnan kokonaisuus. Kaikkien ammattikorkeakoulujen koulutuksen laadun on oltava eurooppalaisittain korkeatasoista. Ammattikorkeakouluja ja tutkintoon johtavia opintoja arvioidaan kansainvälisesti. Ammattikorkeakoulu-sanan englanninkieliseksi viralliseksi käännökseksi vakiinnutetaan University of Applied Sciences. Ammattikorkeakoulun opetus- ja opiskeluympäristö Hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. Vaihtojaksojen opinnot suunnitellaan niin, että ne voidaan pääsääntöisesti hyväksyä osaksi pakollisia opintoja. Opintoja voi suorittaa monimuotoisesti, monialaisesti, joustavasti ja ympärivuotisesti eri opiskelumenetelmiä hyödyntäen. Kotimaassa tai ulkomailla suoritetut kansainvälistymisjaksot sisältyvät luonnollisena osana opiskelijan opintoihin ja henkilöstön työnkuvaan. Yhä suurempi osa opetushenkilökunnasta on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Opetushenkilöstön riittävä määrä suhteessa opiskelijoihin, alakohtainen ja pedagoginen osaaminen sekä vähintään viitekehysten C1/YKI5 -tason opetuskielen taito takaa koulutuksen opetuksen korkeatasoisuuden. Ammattikorkeakoulututkinto vastaa kansallisen osaamisen viitekehyksen tasoa 6. Tutkintojen laajuudet ovat oikein mitoitettuja ja sisältöjen työelämärelevanssia arvioidaan säännöllisesti.

4 sivu 4 (7) Kansainväliset opiskelijat valmistuvat kielten osaamisen viitekehysten tason B2/YKI4 kotimaisen kielen osaamisella. Täydennyskoulutuksella ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavilla ohjelmilla reagoidaan nopeasti muuttuviin työelämän tarpeisiin. Harjoittelusta ei koidu kustannuksia opiskelijalle, eikä se aiheuta suuria kustannuksia ammattikorkeakouluille. Korkeakouluyhteisö tukee opiskelijaa riittävien työllistymistä tukevien taitojen hankkimisessa. Korkeakoulut edistävät kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia. Harjoitteluiden kokonaislaajuus on vähintään 30 opintopistettä Opiskelijan harjoittelun tulee olla harjoitteluksi soveltuvaa ja koulutusohjelman harjoittelutavoitteiden ja - vaatimusten mukaista. Hyvän harjoittelun kriteereitä ovat tutkintoon soveltuvuus, kokemuksen hyödynnettävyys opinnoissa ja opintojen jälkeen sekä ohjauksen riittävyys. Lisäksi harjoittelujaksoon mahdollisesti sisältyvästä itsenäisestä työstä maksetaan palkkaa ja siitä sovitaan erillisessä työsopimuksessa, ammattikorkeakoulun tai muun vastaavan tahon sitä rajoittamatta. Harjoittelu tulee olla mahdollista suorittaa myös yrittäjänä. Ammattikorkeakoulu tukee kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia tarjoamalla riittävästi perehdytystä ja ohjausta sekä tarvittaessa neuvottelee heille ennakkoon harjoittelupaikkoja. Jokaiseen ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy TKI-toimintaa ja opiskelija saa TKItoimintaan osallistumisesta todistuksen. Ammattikorkeakoulujen opetushenkilökunnan jäsenet ovat mukana TKI-toiminnassa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opiskelijavalinnan yhteydessä arvioidaan työkokemuksen lisäksi myös osaamista, joka on kertynyt ennen aikaisemmasta tutkinnosta valmistumista. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa on mahdollista päästä opiskelemaan myös työttömänä valintakriteerien täyttyessä. Ylempi tutkinto tarjoaa kansallisen osaamisen viitekehyksen tasolla seitsemän (7) määritetyt valmiudet. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on kaikilla aloilla 90 opintopistettä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tutkintonimike on maisteri (AMK). Ammattikorkeakoulussa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla on todelliset mahdollisuudet edetä tohtoriopintoihin Koulutusvienti Koulutusviennillä kehitetään suomalaista osaamista ja kansainvälistymistä sekä lisätään liikkuvuutta. Koulutusvientiä arvioidaan säännöllisesti ja sen arvioinnissa huomioidaan opiskelijoiden tasavertainen kohtelu sekä oikeusturva. Tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat eivät maksa koulutuksestaan itse.

5 sivu 5 (7) Koulutusviennin on kytkeydyttävä korkeakoulun kansainvälistymisstrategiaan. Koulutusvienti ei saa viedä resursseja tutkintoon johtavalta koulutukselta ja sen on tuotava pidemmällä aikavälillä lisäresursseja korkeakoulun toimintaan. Koulutusvientihankkeiden tulee kuulua korkeakoulun laadunvarmistuksen piiriin ja hankkeet tulee arvioida. Korkeakoululiikunta Kaikissa korkeakouluissa on monipuoliset, laadukkaat ja helposti saavutettavat liikuntapalvelut, joita korkeakouluyhteisön jäsenet voivat hyödyntää yhdenvertaisesti. Liikuntapalvelujen järjestäminen on korkeakoulujen lakisääteinen tehtävä ja kiinteä osa korkeakoulujen strategiaa. Opiskelijakunta Opiskelijakunnassa on automaatiojäsenyys. Opiskelijakunnan rahoitus on vakaata ja ammattikorkeakoulu tukee opiskelijakunnan toimintaa. Kaikilla opiskelijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa opiskelijakunnan toimintaan. Opiskelijakunta on merkittävä vaikuttaja ja asiantuntija sekä ammattikorkeakoulussa että ympäröivässä yhteiskunnassa. Opiskelijakunnilla on selkeät käytänteet ammattikorkeakoulun hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta ja perehdyttämisestä. Opiskelijakunnille on laadittu laatujärjestelmä heidän toimintansa tueksi ja kehittämiseksi. YHTEISKUNTA Opiskelijavalinnat Hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti opiskelijavalinnoissa. Valintajärjestelmässä on opiskelijalle toimivat ja yhdenvertaiset siirtymiskäytänteet. Hakija saa korkeakouluista ja hakukohteista totuudenmukaista tietoa. Korkeakoulujen valmistuneiden työllistymistilannetiedot ovat kenen tahansa hyödynnettävissä olevaa avointa dataa. Korkeakouluun pääsyn nopeuttamiseksi järjestetään jatkuvia hakuja aina kun se on mahdollista. Myös pelkästään yliopistoon hakeminen oikeuttaa työmarkkinatukeen. Ammattikorkeakoulu laatii itse valintaperusteet. Ensisijaisuuspisteitä ei käytetä opiskelijavalinnoissa. Ammattikorkeakoulujen valintakokeiden tulee mitata hakijan kykyä selviytyä opinnoista sekä soveltuvuutta ja motivaatiota kyseiselle alalle.

6 sivu 6 (7) Hakukelpoisen henkilön tulee olla mahdollista hakea ammattikorkeakouluun pelkän valintakokeen perusteella. Kaikkien hakukelpoisten tulee päästä valintakokeisiin. Pääsykoe tulee voida suorittaa hakijaa lähinnä olevassa soveltuvassa ammattikorkeakoulussa. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä samalle tasolle määriteltyjen tutkintojen vastaavuus tunnustetaan automaattisesti. Siltaopintoja voidaan vaatia vain, jos opiskelija siirtyy syklien välillä olennaisesti erilaiseen tutkinto-ohjelmaan. Työurat Työurien pidentämisellä tähdätään sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen palvelulupauksessa ja eläkelupauksessa. Työurakeskustelussa tarkastellaan koko työuran pituutta. Opintoja edeltävä ja niiden aikainen työ tunnustetaan osaksi koko työuraa. Maahanmuuttopolitiikalla tuetaan väestörakenteen muutoksia sekä lisätään työnteon määrää. Kansainväliset opiskelijat työllistyvät Suomeen. Työhyvinvointiin ja työkykyyn panostetaan ennaltaehkäisevästi huomattavasti nykyistä enemmän. Työelämän joustoja pyritään kehittämään huomioimalla työntekijöiden erilaiset elämänvaiheet sekä ikä. Työnteon ehtoja ja kannattavuutta parannetaan. Yrittäjyysopetukseen ja -koulutukseen panostetaan läpileikkaavasti koko koulutuspolun ajan. Yrittäjyyden tukemisessa panostetaan erityisesti nuoriin yrittäjiin sekä pienyrittäjiin. Uudelleen kouluttautumisella ja elinikäisellä oppimisella tuetaan työkykyä koko työuran ajan. Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään tukemalla aliedustettujen ryhmien osallistumista koulutukseen. Opiskelun, perhe-elämän ja työn yhdistämistä helpotetaan kehittämällä tukipalveluja ja taloudellista tukea sekä joustavoittamalla koulutusta. Työelämässä vanhemmuuden kustannukset jaetaan tasan kaikkien työnantajien kesken. Ase- ja siviilipalveluksen aikana kertynyt osaaminen on paremmin yksilön hyödynnettävissä opinnoissa ja työelämässä. Itsestä riippumattoman poissaolon jälkeen on mahdollista aloittaa tai jatkaa opintoja joustavasti. Suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää kehitetään nykyistä yksinkertaisemmaksi ja ymmärrettäväksi, sekä luonteeltaan ennaltaehkäiseväksi ja kannustavammaksi. Kannustinloukut puretaan. Perustulomallien, kansalaispalkan ja negatiivisen tuloverotuksen vaikutukset tulee selvittää vaihtoehtona nykyisen kaltaiselle sosiaaliturvajärjestelmälle huomioiden erityisesti vaikutukset opiskelijoihin. Eläkejärjestelmä Tulevien eläkeuudistusten läpileikkaavana teemana on sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Eläkeikää tulee nostaa nykyisen eläkejärjestelmän kestävyyden turvaamiseksi. Työn kuormittavuus tulee huomioida eläkeikää määritettäessä.

7 sivu 7 (7) Eläkemaksuja tulee välittömästi korottaa huomioiden pidentyneet elinajanodotteet sekä väestönrakenteen muutos, jotta sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuisi myös tulevien eläkemaksujen osalta Eläkeuudistuksessa on edistettävä joustavia siirtymiä eläkkeen ja työelämän välillä. Osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille tulee kohentaa. Eläke kertyy koko työuran ajalta. Päätöksiä eläkerahastojen käytöstä ei tulevaisuudessakaan uloteta parlamentaariseen päätöksentekoon. Maahanmuuttajat ja kotoutuminen Opiskelua varten myönnettävien oleskelulupien sekä maassa jo olevien opiskelijoiden jatko-oleskelulupien myöntäminen on paikkakunnasta riippumatta toimivaa ja yhdenvertaista. Kolmansista maista tulevien opiskelijoiden valmistumisen jälkeen haettava työnhakuun tarkoitettu oleskelulupa on 24 kuukautta. Suomessa tutkintonsa suorittaneet henkilöt, jotka ovat työskennelleet maassa kaksi vuotta, ovat oikeutettuja hakemaan pysyvää oleskelulupaa. Korkeakoulut tarjoavat maahanmuuttajille maksuttomia ja vähintään 30 opintopisteen laajuisia valmentavia opintoja kaikilla koulutusaloilla. Kunnat tarjoavat maahanmuuttajille riittävästi maksutonta kotimaisten kielten opetusta, huomioiden korkeakouluopintojen vaatimat kielelliset valmiudet. Työttömille korkeakoulutetuille maahanmuuttajille on tarjottava erityisesti heidän tarpeisiinsa sopivaa työnhakukoulutusta. Erityisesti koulutuksen nivelvaiheiden opintojen ohjauksessa huomioidaan maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden erityistarpeet. Kansainvälinen vaikuttamistoiminta European Students Union (ESU) on Euroopan tasolla merkittävin opiskelijan etuja ajava, asiantunteva järjestö. Sen organisaatioon kuuluu luottamustoimijoiden lisäksi hallintopäällikkö sekä organisaation strategista toimintaa tukeva henkilöstö. ESUn taloudellinen toiminta ja sen suunnittelu on vakaata ja ennustettavaa. EU2020-strategiassa asetettu 20 prosentin liikkuvuustavoite saavutetaan rahoittamalla ja tilastoimalla myös liikkuvuusperiodeja, jotka kestävät alle 3 kk/15 ECTS. Kansainvälistä liikkuvuutta edistetään lainojen sijaan lisärahoituksella. Opiskelijaliikkuvuuden mukana siirtyvät myös opiskelijan opintososiaaliset etuudet. Jäsenneltyä vuoropuhelua kehitetään edelleen EU-tasolla. Opiskelijoiden ja nuorten äänellä on oltava aidosti merkitystä. Eurooppalaisen tason opiskelija- ja nuorisojärjestötoimintaa tuetaan EU-budjetista sekä yleisillä toiminta-avustuksilla että projektiavustuksilla. SAMOK tukee kansallisten liittojen kehitystyötä sekä toimillaan ESUn kautta että kahdenvälisesti.

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia

LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia LAATUA YHTEISTYÖLLÄ joka päivä pieniä parannuksia Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä

Lisätiedot

Joko-tai vai sekäettä?

Joko-tai vai sekäettä? Joko-tai vai sekäettä? Linjoja opiskelun ja työn vuoropuheluun Maistraatinportti 2 puh. 020 7489 400 00240 Helsinki www.akava.fi/opiskelijat Sisällys 1. Johdanto 1 2. Opiskeluaikainen työnteko 1 Työura

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON

AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON AVOIMEN YLIOPISTON VÄYLÄ KOULUTUSPOLKU YLIOPISTOON Anna-Liisa Hyvärinen Joensuun yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiologian laitos Lisensiaatintutkimus 2006 TIIVISTELMÄ Avainsanat: avoimen yliopiston

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella.

Erasmus+ Ohjelmaopas. Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Erasmus+ Ohjelmaopas Mahdolliset kieliversioiden väliset merkitysristiriidat ratkaistaan englanninkielisen tekstin perusteella. Versio 3 (2015): 16/12/2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 7 A-OSA: YLEISTÄ TIETOA

Lisätiedot