Tampere3/Tutkintorakenne ja ohjelmat valmisteluryhmän raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampere3/Tutkintorakenne ja ohjelmat valmisteluryhmän raportti"

Transkriptio

1 Mika Hannula Harri Melin Marja Sutela Tampere3/Tutkintorakenne ja ohjelmat valmisteluryhmän raportti 1. Kuvaus valmisteluryhmän agendasta Valmisteluryhmän tavoitteena oli tuottaa selvitys uuden yliopiston tutkintorakenteesta, raja-aidat ylittävistä tutkinto-ohjelmista ja niiden toteuttamismalleista. Ryhmä aloitti työskentelyn tunnistamalla muutamia kaikkia koulutuksia läpileikkaavia teemoja: 1) oppimisympäristöt ja pedagogiikka, 2) kansainvälisyys, 3) kieli- ja viestintäopinnot sekä 4) elinikäinen oppiminen. Teemojen ympärille perustettiin omat alatyöryhmät (liite), joiden valmistelemia visioita tullaan hyödyntämään opetussuunnitelmatyövaiheessa. Seuraavassa vaiheessa valmisteluryhmä teki karkean tason vertailun kolmen korkeakoulun nykyisten koulutusten vastaavuuksista. Vertailun pohjalta perustettiin koulutusalakohtaiset tutkintoalaryhmät, joiden tehtävänä oli käynnistää alakohtaisesti pohdinta uuden yliopiston potentiaalisista tutkinto-ohjelmista: 1. Yhteiskunnallinen ja humanistinen ala, kulttuuri, viestintä ja media 2. Terveys-, hoito- ja sosiaaliala, bioteknologia 3. Luonnonvara- ja ympäristöala, ympäristö- ja energiatekniikka, biotekniikka, materiaalitekniikka ja prosessitekniikka 4. Rakentaminen ja arkkitehtuuri 5. Kone-, sähkö- ja automaatiotekniikka 6. Teknis-luonnontieteelliset alat, tietotekniikka ja tietojenkäsittely 7. Liiketoiminta, johtaminen ja yrittäjyys 8. Kasvatusala, ml. ammatillinen opettajankoulutus 9. Tampere3 Games 10. MAGIC- Vuorovaikutus, media ja pelit Tutkintoalaryhmistä kahdeksan ensimmäistä oli valmisteluryhmän nimeämiä, kun taas kaksi viimeisintä syntyi henkilöstön omasta aloitteesta visioimaan sekä koulutuksen että tutkimuksen tulevaisuutta. Ryhmiltä toivottiin uutta, rohkeaa, perinteet ja vanhat toimintatavat rikkovaa ajattelua, tulevaisuuden osaamisvaatimukset ja poikkitieteellisyys huomioiden. Tutkintoalaryhmien jäsenet ja yksityiskohtaisempi tehtäväksianto liitteenä. 1

2 2. Yhteinen toimintamalli/ Vaihtoehtoiset toimintamallit 2.1 Kuvaus toimintatavasta Tutkintorakenne Bolognan julistuksen ja sitä seuranneen prosessin tavoitteena oli synnyttää yhtenäinen eurooppalainen korkeakoulutusalue vuoteen 2010 mennessä. Tavoitteena oli luoda eurooppalaiselle korkeakoulutusalueelle ymmärrettävät ja yhdenmukaiset tutkintorakenteet. Bolognan prosessin mukainen tutkintorakenne on kolmiportainen, jossa ensimmäisen syklin tutkinto on 3-4-vuotinen Bachelor-tason tutkinto, toisen syklin tutkintoja ovat maisteritutkinnot ja kolmannen syklin tutkintoja jatkotutkinnot. Suomessa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintorakenteet noudattavat Bolognan prosessia, mutta eroavat duaalimallin mukaisesti toisistaan. Ammattikorkeakouluissa annettavan ensimmäisen syklin mukaisten tutkintojen laajuus on 3,5-4,5 vuotta. Esimerkiksi 210 opintopisteen laajuisia tutkintoja ovat sairaanhoitaja (AMK), tradenomi (AMK) ja restonomi (AMK). 4-vuotisia ja 240 opintopisteen laajuisia tutkintoja ovat esimerkiksi insinööri (AMK) ja medianomi (AMK). Kätilö (AMK) -tutkinnon laajuus on 270 opintopistettä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on pohjakoulutuksesta riippuen opintopistettä. Yliopistotutkinnot rakentuvat mallille, jossa kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä (3 vuotta) ja maisterin tutkinnon laajuus 120 opintopistettä (2 vuotta). Poikkeuksen muodostavat psykologian maisteri (150 opintopistettä) ja lääketieteen lisensiaatti (360 opintopistettä). Uuden yliopiston visiona on tuottaa kolmen syklin mukaisia alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja sekä jatkotutkintoja. Se tarjoaa opiskelijoille aiempaa joustavammat opintopolut ja sujuvan etenemisen ilman siltaopintoja tutkintovaiheesta toiseen ja työelämään. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon pituus, laajuus ja sisältö vaihtelevat tutkinnon osaamistavoitteiden mukaisesti täyttäen Bolognan prosessin mukaiset laajuudet. Tampere3-prosessin tutkintorakenteet eivät edellytä muutoksia muissa suomalaisissa korkeakouluissa. Vision toteuttamiseksi suunnitellulla tavalla uuden yliopistolla tulee olla oikeus yliopistolainsäädännön ja ammattikorkeakoululainsäädännön mukaisten tutkintojen myöntämiseen. Tutkinto-ohjelmat Uusi yliopisto tulee järjestämään tutkinto-ohjelmia nykyisten koulutusvastuiden alueilla. Seuraavassa vaiheessa suunnitellaan yksittäisiä tutkinto-ohjelmia ja opetussuunnitelmia, joissa kuvataan tutkintojen osaamistavoitteet. Tutkintojen tuottama kelpoisuus varmistetaan tavanomaiseen tapaan tutkintoon kuuluvina pakollisina ja valinnaisina opintoina. Suoraan maisteritason ohjelmaan johtavan alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 3 vuotta. Suoraan työelämään johtavan alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 3-4 vuotta. Jälkimmäiset tuottavat samat kelpoisuudet kuin vastaavat ammattikorkeakoulututkinnot ja oikeuttavat käyttämään samoja vakiintuneita ammattinimikkeitä, esimerkiksi insinööri ja sairaanhoitaja. Uudessa yliopistossa on myös tarjolla alemman 2

3 korkeakoulututkinnon suorittaneille lyhyempiä opintopisteen laajuisia laaja-alaisia ylempiä korkeakoulututkinto-ohjelmia, joihin voidaan hakeutua työelämäkokemuksen jälkeen. Yliopistossa tulee olemaan myös tutkinto-ohjelmia, missä ei tarjota ylempää korkeakoulututkintoa. Alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yhteenlaskettu kokonaislaajuus on 300 opintopistettä. Tutkinto-ohjelmissa tulee olemaan alakohtaista vaihtelua sen mukaan, paljonko niihin sisällytetään kaikille yhteisiä alan opintoja. Joillakin aloilla kelpoisuusvaatimukset on määritelty laissa, asetuksissa tai EUdirektiiveissä, jolloin liikkumavaraa yhteisessä suunnittelussa on vähemmän. Tällöin tutkinto-ohjelmiin etenkin terveysalalla on rakennettava eriytyneitä polkuja, jotka edellyttävät suuntautumisvalintoja jo varhaisemmassa vaiheessa kuin vähemmän säädellyillä aloilla. Alatyöryhmien valmistelun perusteella tällaisillakin aloilla on kuitenkin mahdollisuus löytää selkeitä synergiaetuja ja toteuttaa yhteisiä opintojaksoja. Tutkintorakennealatyöryhmien loppuraporteissa on esitetty ajatuksia uusiksi tutkintorakenteiksi ja - ohjelmiksi. Uusina tutkinto-ohjelmina on esitetty muun muassa rakentamista, arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua yhdistävä englanninkielinen "Urban planner" Master-ohjelma sekä tekniikan alalle sijoittuva englanninkielinen "Sustainable Energy, Environment and Materials" tutkinto-ohjelma, jossa tarjottaisiin sekä Bachelor että Master -tutkintoja. Esitys uudesta maisteriohjelmasta "Digital SHH (social sciences and humanities)" yhdistäisi humanistisia tieteitä ja sosiaalitieteitä sekä tietotekniikka- ja informaatiotutkimusta muun muassa tiedonlouhinnassa ja tiedon käytettävyydessä. Sisääntuloväylät Tutkinto-ohjelmiin on erilaisia, opiskelijaksi pyrkivän aiemmin hankitun osaamisen huomioivia sisääntuloväyliä. Tampere3-prosessissa varmistetaan, että erityisesti ammatillisesti painottuneisiin tutkinto-ohjelmiin on sisäänpääsymahdollisuus myös ammatillisen toisen asteen tutkinnon suorittaneille. 2.2 Merkittävät riskit esitetyissä ratkaisuissa Tampere3:n tutkintorakenne ei ole ymmärrettävä ja vertailukelpoinen kansallisesti ja/tai kansainvälisesti Työelämä ei tunnista Tampere3-tutkintoja ja tutkintorakennetta Opiskelija ei hakeutuessaan tiedä, millä tutkintonimikkeellä hän valmistuu Epäonnistunut opiskelijarekrytointi 2.3. Haasteet, jotka vaativat ratkaisua AMK:n ja yliopiston koulutustehtävien yhdistäminen samaan organisaatioon Liian hitaasti muuttuva lainsäädäntö ja/tai rahoitusmalli > Mikäli uusi yliopisto tuottaa nykylainsäädännön mukaisia tutkintoja, lakimuutoksia ei tarvita (siirtymävaiheessa toteutettava joka tapauksessa) 3

4 Suunnitellussa tutkintorakenteessa kandidaatin tutkinnon laajuudeksi pitäisi säätää vähintään 180 opintopistettä ja maisterintutkinnon laajuudeksi vähintään 60 opintopistettä Tulevaisuuden mahdollisuuksia Tampere 3 prosessi antaa erinomaiset mahdollisuudet siirtyä uudessa yliopistossa Bolognan tavoitteet täyttävään englanninkieliseen tutkintonimikekäytäntöön. Englanninkielistä nimikettä on mahdollisuus täydentää suomenkielisellä tarkenteella. Tutkintonimikkeillä erotettaisiin tieteellisesti ja ammatillisesti suuntautuneet Bachelor ja Master -ohjelmat toisistaan. Tällaiset tutkintonimikkeet ovat käytössä muun muassa Saksassa. o Bachelor of Science in Engineering (tieteellisesti suuntautunut), Bachelor of Engineering (ammatillisesti suuntautunut insinöörintutkinto) o Master of Science in Engineering (tieteellisesti suuntautunut), Master of Engineering (ammatillinen maisteritutkinto tekniikan alalla) 3. Alustava aikataulu toteutukselle Mikäli hallitukset päättävät jatkaa Tampere3-valmistelua, voidaan opetussuunnitelmatyö aloittaa syksyllä Siirtymävaiheen suunnittelussa pyritään löytämään mahdollisimman paljon asioita, joita voidaan toteuttaa yhteisesti jo nykylainsäädännön mukaisesti. 4

5 Liite: työhön osallistuneet alaryhmät ja niiden jäsenet Tutkintorakenne ja ohjelmat /alaryhmät: Opiskelua läpileikkaavat ryhmät: 1. Oppimisympäristöt ja pedagogiikka o TTY: Kirsi Reiman, TaY: Liisa Ahlava, TAMK: Hanna Ilola sekä opiskelijajäsenet TTY: Jussi-Pekka Teini (varajäsen Tero Holopainen), TaY: Sakari Mustalahti (varajäsen Terhi Meriläinen), TAMK: Verna Rantala (varajäsen Ilona Uusitalo) 2. Sisäänrakennettu kansainvälisyys. o TTY: Minna Haka-Risku, TaY: Kaisa Kurki, TAMK: Kirsi Tolvanen, Unipoli: Katariina Mikkonen sekä opiskelijajäsenet TTY: Emmi Hallikainen (varajäsen Eveliina Seppälä), TaY: Varpu Jutila (varajäsen Nelli Sinisaari), TAMK: Essi Ihalainen 3. Kieli- ja viestintäopinnot o TaY: Kaisa Alanen, TTY: Heli Harrikari, TAMK: Tarja Haukijärvi sekä opiskelijajäsenet TTY: Aura Rapatti (varajäsen Terhi Kontkanen), TaY: Maggie Nurminen (varajäsen Leeni Herrala), TAMK: Saara-Lotta Hynynen 4. Elinikäinen oppiminen, ml. täydennyskoulutus, koulutusvienti ja avoin opetus o TaY: Jukka Mäkinen, TTY: Paula Ihalainen, TAMK: Tuija Kontio. Tehtäväksianto: Tampereen korkeakouluyhteisön visio oman alueensa osalta vuodelle Tutkintoalaryhmät: 1. Yhteiskunnallinen ja humanistinen ala, kulttuuri, viestintä ja media, TAMK: Kai Salonen ja Timo Salo, TaY: Heikki Hellman ja Katariina Mustakallio, TTY: Hannu Kärkkäinen sekä opiskelijajäsenet TAMK: Outi Reinikainen (vara Saara-Lotta Hynynen), TaY: Anni Heinälä (vara Ville Hämäläinen), TTY: Tiina Ojamo 2. Terveys-, hoito- ja sosiaaliala, bioteknologia, TAMK: Lea Yli-Koivisto ja Outi Wallin, TaY: Marja Kaunonen ja Risto Kunelius, TTY: Minna Kellomäki sekä opiskelijajäsenet TAMK: Linda Jalonen (vara Ilona Uusitalo), TaY: Taru Smolander (vara Anna Heikkilä), TTY: Jaska Viherkari 3. Luonnonvara- ja ympäristöala, ympäristö- ja energiatekniikka, biotekniikka, materiaalitekniikka ja prosessitekniikka, TAMK: Riitta Hanhijärvi ja Eeva-Liisa Viskari TaY: Pekka Jokinen, TTY: Jyrki Vuorinen ja Jukka Rintala sekä opiskelijajäsenet TAMK: Verna Rantala, TaY: Maria Laaksonen (vara Saara Repo), TTY: Arno Pammo 4. Rakentaminen ja arkkitehtuuri, TAMK: Timo Parkkinen ja Reijo Rasmus TaY: Markku Sotarauta, TTY: Matti Pentti ja Panu Lehtovuori sekä opiskelijajäsenet TAMK: Jere Lähteenmäki, TaY: Hanna Töykkälä (vara Lauri Greggilä), TTY: Miika Rantanen 5. Kone-, sähkö- ja automaatiotekniikka, TAMK: Olavi Kopponen, TTY: Risto Ritala ja Kari Koskinen sekä opiskelijajäsenet TAMK: Aki-Petteri Aro, TaY: Tuomas Lukkari (vara Kati Rajala), TTY: Juha Toivonen 6. Teknis-luonnontieteelliset alat, tietotekniikka ja tietojenkäsittely, TAMK: Riitta Mäkelä ja Mauri Inha TaY: Mika Grundström, TTY: Tommi Mikkonen ja Jorma Keskinen sekä opiskelijajäsenet TAMK: (vara Heikki Alho), TaY: Elli Felin (vara Serafia Kari), TTY: Marko Hakkarainen 7. Liiketoiminta, johtaminen ja yrittäjyys, TAMK: Ari-Pekka Anttila, TaY: Antti Lönnqvist, TTY: Petri Suomala sekä opiskelijajäsenet TAMK: Katriina Repo, TaY: Ville Kaukoranta (vara Mikko Lampo), TTY: Helge Jalonen 5

6 8. Kasvatusala, ml. ammatillinen opettajankoulutus, TAMK: Pirjo Jaakkola, TaY: Risto Honkonen, TTY: Mika Valden sekä opiskelijajäsenet TAMK: Tarja Kallio (vara Ilona Uusitalo), TaY: Elina Kangastupa (vara Sara Kallio), TTY: Panu Parviainen 9. Tampere3 Games, TAMK: Toni Pippola, TaY: Frans Mäyrä, TTY: Mikko Tiusanen 10. MAGIC- Vuorovaikutus, media ja pelit, TAMK: Timo Kivikangas, Howell Instance, Mira Grönvall. Toni Pippola, TaY: Roope Raisamo, Veikko Surakka, Markku Turunen, Frans Mäyrä, TTY: Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila, Mikko Tiusanen ja Tommi Mikkonen Tehtäväksianto: Ryhmien tehtävänä on laatia visio 2020 uuden yliopiston omaa alaryhmää koskevista raja-aidat ylittävistä tutkinto-ohjelmista. Ryhmiä kannustetaan uuteen, rohkeaan, perinteet ja vanhat toimintatavat rikkovaan ajatteluun, sekä huomioimaan tulevaisuuden osaamisvaatimukset ja poikkitieteellisyys. Valmistelun lähtökohtia: Sekä alemmat että ylemmät korkeakoulututkinnot antavat työelämävalmiudet. Tutkintojen kestossa ei tarvitse rajautua 3v+2v malliin, vaan se voi olla muutakin kuitenkin siten, että kokonaislaajuus on 5 vuotta (300 op). Alempi korkeakoulututkinto voi olla esim. 3-4 vuotta ja ylempi 1-2 vuotta. Tutkinto-ohjelmat mahdollistavat joustavat opintopolut, jolloin opinnoissa ei synny päällekkäisyyttä ja opiskelijan on mahdollista edetä joustavasti tutkintovaiheesta toiseen ilman siltaopintoja. Ryhmissä kannattaa pohtia, saako opiskelija opinto-oikeuden vain alempaan korkeakoulututkintoon vai suoraan sekä alempaan että ylempään tutkinto-ohjelmaan. Toinen pohdittava asia on se, minkä tason omat tutkinto-ohjelmat kullakin alalla tarvitaan. Valmistelutyön pohjalta tehtävän raportin tulee sisältää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä kandi- ja maisteritason ohjelmia uudessa yliopistossa on 2020? 2. Kuinka suuri on kunkin ohjelman sisäänotto? Tässä vaiheessa ryhmien odotetaan miettivän opintojen sisältöjä ainoastaan tutkintojen tuottaman ydinosaamisen näkökulmasta. Työryhmien odotetaan ottavan valmisteluun mukaan myös muita korkeakouluyhteisön asiantuntijoita, jotta sillä olisi käytettävissä koulutusalan paras asiantuntemus. 6

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015

Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1(7) Mika Hannula, Harri Melin, Mikko Naukkarinen Tampere3-vararehtorityöryhmän raportti 13.5.2015 1. Johdanto Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä

Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 2/2008 2 JULKAISIJA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28

Esimies tasapainoilee s. 12. Erilaisia oppimistyylejä s. 25. Hitsin Higgsi s. 28 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2013 Esimies tasapainoilee s. 12 Erilaisia oppimistyylejä s. 25 Hitsin Higgsi s. 28 SISÄLLYSLUETTELO: Pääkirjoitus... 3 Ledaren...

Lisätiedot

POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA

POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA POHJOISMAINEN AIKUISOPETTAJA FOTO:JOHANNES JANSSON, NORDEN.ORG Kartoitus pohjoismaisten aikuisopettajien pätevyysvaatimuksista ja aikuispedagogiikan alan koulutusmahdollisuuksista Tekijät: Maria Marquard

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa

Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Hannele Tiittanen (toim.) (toim.) Ongelmaperustaisen oppimisen arkea hoitotyön koulutuksessa Lahden Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, julkaisu, sarja sarja C, Artikkelikokoelmat, C, raportit raportit

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus

#uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus #uusikoulutus, sitra.fi/uusi-koulutus Sitra 2015 Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista ISBN 978-951-563-929-5 (nid.) ISBN 978-951-563-928-8 (PDF) www.sitra.fi Julkaisua koskevat tiedustelut: julkaisut@sitra.fi

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille

Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä. Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille Mika Saranpää ja TUNNE5-työryhmä Osaamisen tunnistaminen työkirja ammattikorkeakouluille 3 kirjoittajat ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61). Teoksen valokopiointi

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA

AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA AMMATTITAITO ON AINA MUODISSA Tässä Työelämä on julkaisun tarvitsee otsikon osaavia mahdollinen tekijöitä alaotsikko tasaus Tekstiili- vasemmalle ja vaatetusalan koulutusselvitys Raportit ja selvitykset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot