PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 INARIN KUNTA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Vuosiluokat 1 9 Sivistyslautakunta / 155 Sivistyslautakunta / 8 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. OPETUSSUUNNITELMA ARVOPOHJA, YLEISET TAVOITTEET JA TOIMINTA-AJATUS OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN TOIMINTAKULTTUURIN, OPPIMISYMPÄRISTÖN JA TYÖTAPOJEN KUVAUKSET KIELIOHJELMA TUNTIJAKO OPETUKSEN PAINOTUKSET OPISKELUN YLEINEN TUKI KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ OPPIMISSUUNNITELMA OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN TUKIOPETUS OPPILASHUOLTO JA OPETUKSEN TUKIPALVELUT OPPILASKERHOT YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUS ENNEN KOULUIKÄÄ OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN KOULUSSA OPISKELUN YLEINEN JA ERITYINEN TUKI OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS ERITYISOPETUKSEEN OTETTUJEN TAI SIIRRETTYJEN OPETUS OPPILAS YLEISOPETUKSEN LUOKASSA OPPILAS ERITYISOPETUKSEN PIENLUOKASSA PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS OPISKELU TOIMINTA-ALUEITTAIN HALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET ERITYISOPETUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ PÄÄTTÄMINEN SEKÄ PÄÄTÖKSEN PURKAMINEN HENKILÖKOHTAINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA, HOJKS ARVIOINTI SAAMENKIELINEN OPETUS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET ÄIDINKIELTEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS SUOMI ÄIDINKIELENÄ SAAME ÄIDINKIELENÄ (EATNIGIELLA, EENIKIELÂ, JIE NNKIÕLL) SUOMI SAAMENKIELISILLE TOINEN KOTIMAINEN KIELI - RUOTSI VIERAAT KIELET

3 YHTEINEN A1-KIELI: ENGLANTI VAPAAEHTOINEN A2-KIELI: INARINSAAME, KOLTANSAAME, POHJOISSAAME VAPAAEHTOINEN A 2 KIELI: RANSKA MATEMATIIKKA YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO BIOLOGIA JA MAANTIETO FYSIIKKA JA KEMIA TERVEYSTIETO USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO ORTODOKSINEN USKONTO ELÄMÄNKATSOMUSTIETO HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI MUSIIKKI KUVATAIDE KÄSITYÖ LIIKUNTA KOTITALOUS VALINNAISET AINEET RUOTSI ENGLANTI B2-KIELI: SAKSA B2-KIELI: VENÄJÄ HISTORIA MUSIIKKI KUVATAIDE KÄSITYÖ PERINNEKÄSITYÖ KOTITALOUS LUONNONVARA-ALOJEN KURSSI LAKITIETO YRITTÄJÄKURSSI ÄIDINKIELI, SUOMI SAAMEN KIELI TIETOTEKNIIKKA ERÄTAITO OPPILAANOHJAUS TAVOITTEET OPPILAAN KÄYTTÄYTYMISELLE OPPILAAN ARVIOINTI ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA JA OPINNOISSA ETENEMISEN PERIAATTEET PÄÄTTÖARVIOINTI TODISTUKSET TIETOSTRATEGIA TOIMINNAN ARVIOINTI JA JATKUVA KEHITTÄMINEN

4 1. OPETUSSUUNNITELMA Opetushallituksen johtokunta hyväksyi perusopetusta varten opetussuunnitelman perusteet. Se on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. Opetuksen järjestäjä vastaa opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Tämän Inarin kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman on laatinut sivistyslautakunnan asettama työryhmä noudattaen, mitä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa on määrätty. Tätä opetussuunnitelmaa noudattavat kaikki kunnan perusopetuksen koulut lukien. Mahdollisten koulukohtaisten osioiden laatimisesta vastaa koulun rehtori ja ne toimitetaan erikseen sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi. Sivistyslautakunta on hyväksynyt tämän opetussuunnitelman / 155 ja kohtiin 7.8. ja tehdyt muutokset / 8. 4

5 2. ARVOPOHJA, YLEISET TAVOITTEET JA TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004, s. 14) mukaan: Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on kehittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Opetuksessa on otettava huomioon kansalliset ja paikalliset erityispiirteet sekä kansalliskielet, kaksi kansankirkkoa, saamelaiset alkuperäiskansana ja kansalliset vähemmistöt. Opetuksessa otetaan huomioon suomalaisen kulttuurin monipuolistuminen myös eri kulttuureista tulevien maahanmuuttajien myötä. Opetuksen avulla tuetaan oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä. Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Opetuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat ja edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteiskunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti tunnustuksetonta. Erityisesti inarilaisia arvoja ovat saamelaiskulttuurin ja saamen kielten elinvoimaisuus luontoon liittyvät arvot: ekologinen kestävyys luonnon käytössä, omakohtainen, elävä luontosuhde, luonnon arvostaminen sekä sen tuottaman hyvinvoinnin kautta että itseisarvona suvaitsevaisuus etniseltä, aatteelliselta tai uskonnolliselta taustaltaan erilaisia ihmisiä kohtaan. Valtioneuvoston asetuksessa (n:o 1435, ) määrätään perusopetuksen yleisiksi tavoitteiksi: Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen (2 ) - kasvu tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi - elämän, luonnon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen - oman ja toisten oppimisen ja työn arvostaminen - fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin vaaliminen - hyvät tavat - vastuullisuus ja yhteistyö - ihmisryhmien, kansojen ja kulttuurien välinen suvaitsevaisuus ja luottamus - aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi kasvaminen, valmiudet toimia demokraattisessa ja tasaarvoisessa yhteiskunnassa - kestävän kehityksen edistäminen. Tarpeelliset tiedot ja taidot (3 ) - perusta laajalle yleissivistykselle, virikkeitä maailmankuvan avartumiseen ja syvenemiseen: tunteiden ja tarpeiden, uskontojen ja elämänkatsomusten, historian, kulttuurin ja kirjallisuuden, luonnon ja terveyden sekä talouden ja teknologian tuntemus - esteettisiä kokemuksia ja elämyksiä kulttuurien eri aloilta, käden taitojen, luovuuden ja liikunnan taitojen kehittyminen - ajattelun ja viestinnän taitojen kehittyminen - äidinkielen monipuolinen hallinta, valmiudet vuorovaikutukseen toisella kotimaisella kielellä ja muilla kielillä - matemaattisen ajattelun ja matematiikan käytön oppiminen - valmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön 5

6 Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ja elinikäinen oppiminen (4 ) - oppilaan oman kehitystason ja tarpeiden mukainen opetus, ohjaus ja tuki - tyttöjen ja poikien erilaisten tarpeiden ja kehityksen erojen huomioiminen - oppilaan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen oppilashuollolla - oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja voittaminen, syrjäytymisen torjuminen ja sosiaalisten taitojen oppiminen - omatoiminen, kriittinen tiedonhankinta ja monipuoliset yhteistyötaidot - valmiudet ja halu jatko-opintoihin ja koko elämän kestävään oppimiseen - myönteinen minäkuva - opitun jäsentäminen ja hyödyntäminen Edellä luetellut arvot ja tavoitteet ovat Inarin kunnan perusopetuksessa kasvatuksen ja opetuksen perustana. Tälle pohjalle rakennetaan käytännön opetustyö ja toimintakulttuuri. Inarin kunnan peruskoulujen toiminta-ajatuksena on antaa laadukasta opetusta sekä suomen että saamen kielellä ja kasvattaa yhteistyössä vanhempien kanssa oppilaista vastuullisia, yhteistyökykyisiä, suvaitsevaisia, luontoa ja omaa kulttuuritaustaansa arvostavia inarilaisia. Tehtäväänsä toteuttaessaan koulut tekevät yhteistyötä kunnan vapaan sivistystyön (nuoriso, liikunta, kirjasto, kulttuuri, kansalaisopisto) ja sosiaali- ja terveystoimen sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen, Saamelaiskäräjien ja kunnan alueella toimivien muiden yhteisöjen kanssa. 6

7 3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1. TOIMINTAKULTTUURIN, OPPIMISYMPÄRISTÖN JA TYÖTAPOJEN KUVAUKSET Koulun toimintaa ohjaavat yhteiset arvot ja suunnitelmat, joiden toteuttajana ovat oppilaat, opettajat ja koulun muu henkilökunta. Koulu oppimisympäristönä voidaan luonnehtia oppilasta ympäröiväksi vuorovaikutus- ja toimintaympäristöksi. Fyysinen ympäristö rakentuu materiaalisesta ympäristöstä ja luonnonympäristöstä. Psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö on ihmisten välistä vuorovaikutusta pedagogisten toimintojen kehyksessä. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö tukevat oppilaiden kasvua ja oppimista. Inarin kunnassa toimivat perusopetuksen koulut Inarin kirkonkylässä, Ivalossa, Sevettijärvellä ja Törmäsessä. Oppilaat ovat mukana kouluympäristöjen suunnittelussa ja oppilaille korostetaan omaa vastuuta ympäristöstä. Kouluissa toimitaan kestävän kehityksen periaatteella välttämällä turhaa kulutusta, valitsemalla ympäristöystävällisiä tuotteita ja huolehtimalla jätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä. Koulujen viihtyisyyttä lisätään oppilastöiden, kasvillisuuden, tekstiilien ja taideteoksien avulla. Kouluissa on oppiainekohtaisia käsikirjastoja oppilaiden käytössä, ja lisäksi koulut tekevät yhteistyötä kunnan kirjastojen kanssa. Oppilaita ohjataan tekemään esitelmiä, projektitöitä ja julkaisuja käyttämällä hyväksi nykyaikaisia viestintämahdollisuuksia. Kouluilla on käytössä ajanmukaiset laitteet, kuten verkkoympäristö ja kuvauslaitteet. Koulujen toiminnassa korostetaan yhteistyötä ja elämyksellisiä työtapoja. Oman itsensä ja toisten kunnioittamiseen opitaan arkitilanteissa hyvien tapojen avulla. Kouluissa huolehditaan työrauhasta ja ongelmatilanteisiin puututaan heti. Muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin tutustutaan oppiaineiden tunneilla ja vierailujen yhteydessä. Oppilaat otetaan mukaan kouluyhteisön kehittämiseen oppilaskunnan ja tukioppilastoiminnan kautta. Lukuvuoden toimintaan sisältyy useita juhlia, teemapäiviä, tapahtumia ja retkiä. Niiden sisällöissä otetaan huomioon paikalliset erityispiirteet. 7

8 3.2. KIELIOHJELMA Kunnan kouluissa opetetaan äidinkieltä ja muita kieliä seuraavasti: Äidinkieli A1 kieli A2 kieli B1 kieli B2 kieli suomi, inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame englanti inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame, ranska ruotsi inarinsaame, koltansaame, pohjoissaame, ruotsi, saksa, venäjä A1 = yhteisenä aineena opetettava pitkä kieli A2 = vapaaehtoisena ja valinnaisena aineena opetettava pitkä kieli B1 = yhteisenä aineena opetettava lyhyt kieli B2 = valinnaisena aineena opetettava lyhyt kieli Äidinkielenä opetetaan oppilaan opetuskielen mukaisesti suomen, inarinsaamen, koltansaamen tai pohjoissaamen kieltä. Oppilaan huoltaja valitsee oppilaan opetuskielen perusopetuslain 10 :n 3 momentin mukaisesti TUNTIJAKO Kouluissa noudatetaan sivistyslautakunnan hyväksymää tuntijakoa ( /44 ). Tuntijako on tämän opetussuunnitelman liitteenä (Liite 1) OPETUKSEN PAINOTUKSET Opetuksessa painotetaan Lapin omaleimaista luontoa ja saamelaista kulttuuriperintöä. Kouluissa vietetään saamelaisten kansallispäivää. Koulun tulee olla tärkeä ja tarpeellinen osa lähiympäristönsä elämää. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat oppilaiden vanhemmat, toiset koulut ja kouluasteet, kunnan hallintokunnat ja niiden virkamiehet, eri laitokset, liikeyritykset ja ammatinharjoittajat. 8

9 4. OPISKELUN YLEINEN TUKI 4.1. KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Huoltajia pyritään tukemaan niin, että he voivat omalta osaltaan vastata oppilaan tavoitteellisesta koulutyöstä. Tarvittaessa moniammatillinen yhteistyöverkosto auttaa perheitä lapsen koulunkäyntiä ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Oppilaan huoltajille järjestetään tilaisuuksia tutustua ja osallistua koulun työskentelyyn. Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulun kasvatustavoitteita koskeviin keskusteluihin. Opettaja tapaa oppilaiden huoltajat vähintään kerran lukuvuodessa. Tapaamiset voivat olla luokan tai koulun yhteisiä vanhempainiltoja, perhekohtaisia keskusteluja tai muita huoltajien tapaamisia, joissa käsitellään koulunkäyntiin liityviä asioita. Oppilaantuntemuksen ja kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittymisen kannalta henkilökohtaiset tapaamiset ovat tärkeitä. Tavoitteena on saumaton ja luonteva yhteydenpito kodin ja koulun välillä. Koululla voi toimia myös vapaaehtoinen vanhempainyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa ja tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä OPPIMISSUUNNITELMA Jos oppilaalla on koulunkäyntiin tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, hänelle voidaan laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma opiskelun tukemiseksi tai opinto-ohjelman toteuttamiseksi. Se on yksi keino eriyttää opetusta. Siinä voidaan asettaa yksilölliset tavoitteet oppilaan suoritustasolle eri oppiaineissa. Se on myös pohja edistymisen arvioinnille. Opetuksen järjestäminen yksilöllisen opinto-ohjelman mukaisesti on mahdollista myös silloin, kun se huoltajan, oppilashuollon ja opettajien mielestä on oppilaan etu. Näin on varsinkin silloin, kun peruskoulunsa päättävän oppilaan päättötodistuksen saaminen on vaarantunut opiskelu- ym. vaikeuksien vuoksi. Yksilöllisessä opinto-ohjelmassa määritellään opiskeltavat opintokokonaisuudet, aikataulusuunnitelma sekä toteuttamistapa. Oppilaalle selvitetään etukäteen minimisuoritukset, joilla opiskelu voidaan katsoa hyväksytysti suoritetuksi. Päättöarviointiin mennessä oppilaalla on oltava kaikista oppiaineista hyväksytyt kurssisuoritukset. Oppimissuunnitelma voidaan laatia kaikille oppilaille. Se on hyvä väline, kun suunnitellaan yksilöllistä opetusta ja yhteistyötä vanhempien kanssa. Oppimissuunnitelma sisältää opinto-ohjelman, jossa kuvataan tavoitteet tarvittavissa oppiaineissa, valinnaiset opinnot, erityiset painoalueet ja tukitoimet. Oppimissuunnitelman laativat yhteistyössä opettajat, oppilas, huoltajat ja asiantuntijat. Henkilöt, jotka laativat suunnitelman, sitoutuvat myös sen toteuttamiseen. Oppimissuunnitelma laaditaan kirjallisesti joko opetussuunnitelman ohessa olevalle lomakkeelle (Henkilökohtainen oppimissuunnitelma) tai vapaamuotoisesti ottaen huomioon opetussuunnitelmassa määrätyt sisällöt. 9

10 Oppimissuunnitelman arvioinnista sovitaan oppilaskohtaisesti, mutta arviointi tehdään ainakin keran lukuvuoden aikana. Arvioinnin tekevät samat henkilöt, jotka laativat suunnitelman. Koollekutsuja ja yhteyshenkilö sovitaan oppilaskohtaisesti OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN Oppilaanohjausta toteutetaan koko perusopetuksen ajan siten, että siihen osallistuvat opettajat toimivat yhteistyössä oppilaan peruskouluaikana ja erityisesti nivelvaiheissa. Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa. Ohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta kehittämään oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan ja ennaltaehkäistä opiskeluongelmien syntymistä. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa perusopetuksen työtavoista ja valintamahdollisuuksista sekä valintojen merkityksestä oppilaan tulevaisuudelle. Huoltajalle järjestetään tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, oppilaanohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa TUKIOPETUS Tilapäisesti opinnoissaan jälkeen jääneelle tai muutoin erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle on järjestettävä tukiopetusta. Heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, tulee oppilaalle ja huoltajille esittää mahdollisuus tukiopetukseen. Oppilaalle ei tule antaa heikkoa arvosanaa tai arviointia todistukseen ilman, että hänelle on tarjottu tukiopetusta. Aloite tukiopetuksen antamisesta on ensisijaisesti opettajalla. Myös oppilas itse ja vanhemmat voivat pyytää tukiopetuksen järjestämistä. Tukiopetuksen antamisesta sovitaan oppilaan vanhempien kanssa. Tukiopetusta voi antaa muukin kuin oppilaan oma opettaja. Tukiopetus voidaan järjestää varsinaisten oppituntien ulkopuolella, samanaikaisopetuksena, yksilö- tai pienryhmäohjauksena luokkaasterajat ylittäen. Tukiopetus voi olla myös ennakoivaa. Tukiopetukseen varataan riittävästi resursseja koulun tuntikehyksen käyttösuunnitelmassa. Tukiopetustuntien tehokas käyttö edellyttää opettajien yhteistyötä. 10

11 4.5. OPPILASHUOLTO JA OPETUKSEN TUKIPALVELUT Oppilashuoltoon kuuluu oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oppilashuollolla tuetaan oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuoltotyötä tekee koko koulun henkilökunta kotien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Oppilashuoltotyöstä vastaa koulun rehtori. Oppilashuoltotyön periaatteita ovat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojen saantia ja salassapitoa koskevat säädökset. Koulut tarkentavat työsuunnitelmissaan oppilashuollon tehtäväkenttää. Oppilashuollon tavoitteena on välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuskulttuurin edistäminen kouluyhteisöissä. Oppilashuolto pyrkii edistämään oppilaan koulunkäyntiä ja oppimista tunnistamalla ja ehkäisemällä oppimiseen, vuorovaikutukseen sekä kasvuun ja kehitykseen liittyviä esteitä. Tavoitteena on puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Oppilashuollon päämääränä on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä, tarjota tukea vaikeuksien poistamisessa sekä edistää työyhteisön hyvinvointia. Koulujen toiminnassa pidetään tärkeänä kouluyhteisön hyvinvointia, turvallisuutta, sosiaalista vastuuta ja kouluyhteisön jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta. Yksilöllistä ja yhteisöllistä hyvinvointia toteutetaan yhteistyössä oppilaiden, opettajien, perheiden sekä muiden lasten hyvinvoinnista vastaavien tahojen kanssa. Erilaisia yhteistyömuotoja pyritään kehittämään pitkäjänteisesti koko perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle. Kouluissa on erilliset toimintamallit väkivalta-, päihde-, omaisuusrikos-, rasismi- tai kiusaamistapauksiin sekä psyykkisiin kriisitilanteisiin. Psyykkisten kriisien varalta toimii oma kriisivalmiusryhmä. Kouluissa kokoontuu säännöllisesti tai tarvittaessa moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmän toimintaan voi osallistua koulun ulkopuolisia asiantuntijoita, jos koulun omat tukitoimet oppilaan auttamiseksi tai oppimisen edistämiseksi eivät riitä. Koulun oppilashuoltoryhmä tai sen yksittäinen työntekijä arvioi tapaus- ja tilannekohtaisesti, mihin yhteistyötahoon ohjataan tai otetaan yhteyttä. Yhteistyötahoja ovat muun muassa lastensuojelu, mielenterveys- ja perheneuvola, päivähoito, nuorisotyö, poliisi, seurakunnat, LKS:n lasten ja nuorten poliklinikat ja osastot sekä OYS:n nuorisopsykiatrinen osasto. (Liite 2: Oppilashuollon tukiverkosto Inarin kunnassa ja erikoissairaanhoidossa). Lastensuojelulaki koskee myös koulun työntekijöitä. Lastensuojelulain 8. luvun 40 säätää ilmoitusvelvollisuudesta: Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka luottamustoimessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen. Koulupsykologipalvelujen tavoitteena on hyvän yhteistyön edistäminen ja helppo saatavuus. Tavoitteena on perheitten ja koulun oman väen kanssa yhteistyössä auttaa lasten ja nuorten tasapainoista psyykkistä kehitystä ja koulunkäyntiä ja tukea kotien kasvatusta. Palvelut on tarkoitettu kaikille oppilaille ja heidän huoltajilleen lapsen tai nuoren hyvinvointiin, kehitykseen, kasvatukseen, mielenterveyteen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Opettajat ottavat yhteyttä koulupsykologiin, kun he tarvitsevat psykologin ammattitaitoa oppilaiden asioissa. Näitä asioita voivat olla oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät ongelmat, vuorovaikutusongelmat luokkayhteisössä, huoli oppilaan psyykkisestä hyvinvoinnista, yhteistyökysymykset huoltajien kanssa, vakavammat kiusaamistapa- 11

12 ukset tai muut kriisitilanteet. Psykologin palvelut ovat pääsääntöisesti keskusteluja, neuvotteluja sekä psykologisia tutkimuksia. Erityisopetussiirtoihin tarvitaan useimmiten psykologin tutkimus ja lausunto. Psykologin tehtävänä on myös arvioida ja ohjata lasta, nuorta tai perhettä tarvittaviin jatkotutkimuksiin, palveluihin ja hoitoon. Psykologilla käynnit ovat luottamuksellisia. Oppilaiden fyysisestä turvallisuudesta on ohjeet ja määräykset koulujen pelastussuunnitelmissa. Kouluruokailu on tärkeä osa oppilaan päivittäistä hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Kouluruokailu on myös osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Ruokalahenkilöstö on opettajien rinnalla oheiskasvattajia ravitsemusasioissa ja hyvien tapojen opettamisessa. Ruokailu on miellyttävä hetki koulutyöskentelyn lomassa. Oppilaita ohjataan terveellisiin ruokailutottumuksiin ja hyviin tapoihin, joihin kuuluu esimerkiksi toisten huomioonottaminen ruokaillessa. Erityisruokavaliot ja ruoka-aineyliherkkyydet kartoitetaan vuosittain yhteistyössä terveydenhoitajan ja ruokalahenkilöstön kanssa. Kouluruokailun toimintaa seuraavat ja kehittävät ruokapalvelun henkilöstö ja opettajakunnat. Oppilaat opastetaan kulkemaan koulumatkansa turvallisesti liikennesääntöjä noudattaen ja käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti koulukuljetuksissa. Oppilashuoltotyössä painotetaan seuraavia asioita. Oppilaiden hyvinvoinnin seuranta: tiedonkulku kodin ja koulun välillä tiedonkulku opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön välillä säännölliset oppilaille suunnatut tiedustelut ja kyselyt sekä niiden raportointi valtakunnalliset seurantatutkimukset, mm. kouluterveyskysely oppilashuollon lukuvuosittainen toimintasuunnitelma. Tiedonvälitys ja yhteistyö nivelvaiheissa: päivähoidon, neuvolan ja koulun välillä 2. luokalta 3. luokalle, 6. luokalta 7. luokalle ja peruskoulun jälkeen erityisopettajan tekemät oppimisen kartoitukset yhteinen toimintapäivä 7. luokalla. Oppilaiden sosiaalista kasvua ja yhteisöllisyyttä tukeva toiminta: oppilaskunta ja tukioppilastoiminta oppilaiden itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja lisäävä opetussuunnitelmaan sisältyvä oppiaines terveys-, päihde- ja huumevalistus. Oppilaiden koulunkäyntiä tukevia toimintamuotoja: läksykerhot, tukiopetus ja laaja-alainen erityisopetus henkilökohtaiset ja luokkakohtaiset koulunkäyntiavustajat. 12

13 Oppilaiden yhteistyö ja osallisuus Perusopetuksen tavoitteena on kannustaa oppilaita yhteisten asioiden hoitoon ja vastuun kantamiseen sekä omassa kouluyhteisössä että paikallisyhteisössä. Osallisuuden käsittelyssä edetään oppilaan ikäkauden mukaan alkaen kodista, omasta luokasta ja koulusta, paikallisyhteisön kautta koko yhteiskuntaan. Yhteistyön ja osallisuuden avulla tuetaan oppilaan kasvua omatoimiseksi, päämäärätietoiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi, jolla on realistinen kuva vaikutusmahdollisuuksistaan. Oppilaan osallisuus toteutuu myös mahdollisuutena vaikuttaa omaan opiskeluprosessiin sekä päämäärien että tavoitteiden asetteluun. Inarin kunnan kouluissa voi olla oppilaskuntatoimintaa. Kouluissa kehitetään monimuotoista oppilaskuntatoimintaa ja kannustetaan oppilaita osallistumaan nuorisotoimen alueelliseen yhteistyöhön OPPILASKERHOT Koulussa järjestettävä kerhotoiminta tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä. Kerhotoiminta tukee erityisesti oppilaan sosiaalista kasvua ja itsensä monipuolista kehittämistä yhdessä toisten oppilaiden ja aikuisten kanssa. Kerhotoiminta innostaa oppilaita ja antaa heille mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen kokemukseen ja siten edistää oppilaiden harrastuneisuutta. Kerhojen järjestämisestä päätetään koulun työsuunnitelmassa. Kerhoja järjestetään pääasiassa koulun tiloissa, koulun välinein ja oppilaille maksutta. Kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista. Kerhotunnit pidetään koulutuntien ulkopuolisena aikana. Koulun kerhoista vastaavat ensisijaisesti opettajat, mutta myös muut koulun yhteistyötahot voivat olla mukana kerhotoiminnan järjestämisessä. Koulu huolehtii aina kerhojen turvallisen toiminnan edellytyksistä YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA Perusopetuksessa tehdään yhteistyötä lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen vaikuttavien tahojen kanssa. Tällaisia yhteistyötahoja voivat olla muut koulut, kunnan vapaa sivistystyö (kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö), sosiaali- ja terveys- sekä tekninen toimi. Muita yhteistyötahoja kunnan toimialan ulkopuolelta voivat olla vanhempainyhdistykset, seurakunnat, poliisi, pelastuslaitos, museot, taide- ja musiikkilaitokset, urheiluseurat, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli, kyläyhdistykset, liikennöitsijät, paikalliset yritykset, paliskunnat ja kansainväliset yhteydet. Koulut tarkentavat yhteistyötä koskevaa suunnitelmaansa koulun työsuunnitelmassa. 13

14 5. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1. OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN JA KUNTOUTUS ENNEN KOULUIKÄÄ Varhaiskasvatus, siihen kuuluva esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta kokonaisuuden. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen perustuu vanhempien, terveydenhuolto-, päivähoito- ja opetushenkilöstön tekemiin havaintoihin ja seulontatesteihin. Tavoitteena on, että lasten vaikeudet havaitaan mahdollisimman varhain ja kuntoutus aloitetaan viipymättä. Lasten kanssa työskennellään moniammatillisesti ja perhekeskeisesti. Suunniteltaessa esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle tulevan erityistä tukea tarvitsevan lapsen opetusta tehdään yhteistyötä perheen, päiväkodin, neuvolan ja kiertävän erityislastentarhanopettajan kanssa. Esiopetuksessa erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille laaditaan esiopetuksen suunnitelma. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma laaditaan niille lapsille, joille on tehty päätös erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä. Tiedot siirtyvät oppilaan mukana kouluun vanhempien suostumuksella OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN KOULUSSA Oppimisvaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi kielen kehityksen, kuten puheen, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksina matematiikan, vieraan kielen tai jonkin muun oppiaineen vaikeuksina aistitoimintojen, hahmottamisen, muistin tai tarkkaavaisuuden häiriöinä motorisina vaikeuksina keskittymiskyvyn puutteena sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunne-elämän häiriöinä. Koulussa oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen useimmiten luokanopettajan tai aineenopettajan havaintojen perusteella. Aloitteen erityisopetuksen saamiseksi voi tehdä myös oppilaan huoltaja tai oppilas itse. Seulontamenetelminä käytetään puhe-, lukemis- ja kirjoittamistestejä. Vaikeuksien diagnosoinnissa opettajaa auttavat erityisopettajat, puheterapeutti, fysioterapeutti, perheneuvolan psykologi, kouluterveydenhoitaja ja lääkäri. Opettajien tulee hyvissä ajoin tutustua oppilaistaan saamiinsa taustatietoihin ja mahdollisiin asiantuntijalausuntoihin OPISKELUN YLEINEN JA ERITYINEN TUKI Oppilaan myönteisen kehityksen ja koulunkäynnin tukeminen on kodin ja koulun yhteinen tehtävä. Koulussa oppilaan opiskelua tuetaan eri tavoin oppimisvaikeuden laadun ja laajuuden mukaan. Ensisijaisesti oppilaalle tarjotaan tukiopetusta. Hänelle voidaan laatia oppimissuunnitelma (HOPPI), mikäli opetusta täytyy eriyttää. Siinä voidaan myös asettaa tavoitteet oppilaan suoritustasolle eri oppiaineissa. Oppilaan ohjauksen tehtävänä on tukea erityisesti niitä oppilaita, joilla on opiskeluun liittyviä vaikeuksia. Opiskelun yleiset tukimuodot löytyvät opetussuunnitelman luvusta 4. 14

15 Mikäli oppimisvaikeuksiin liittyvä yleinen tuki ei riitä, oppilaalle järjestetään osa-aikaista erityisopetusta. Jos oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta hyväksytysti yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita, oppimäärä yksilöllistetään. Se edellyttää erityisopetukseen siirtämisen päätöstä. Myös luokalle jättämistä harkitaan, jos sitä pidetään oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi tarkoituksenmukaisena. (Liite 3: Opiskelun tuki, perusteet oppilaan opetuksen järjestämiseksi) 5.3. OSA-AIKAINEN ERITYISOPETUS Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia tai joka tarvitsee erityistä tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseksi, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta. Lisäksi hänelle voidaan laatia henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPPI), joka perustuu yleiseen oppimäärään. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan Inarin kunnan kaikissa kouluissa. Sitä järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös saamen kielellä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa myös erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille. Osa-aikaista erityisopetusta antaa erityisopettaja tai erityisopetukseen erikoistunut opettaja. Jos erityisopetusta antaa muu opettaja, hänellä on oikeus saada konsultointiapua lähimmän koulun erityisopettajalta. Puheopetusta voi antaa myös kunnan puheterapeutti. Erityisopetusta kohdennetaan erityisesti alkuopetukseen tilanteisiin, joissa oppilas tarvitsee erityisopetuksen keinoja saavuttaakseen yleisopetuksen tai henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOJKS) määrittelemät tavoitteet yleisopetuksen luokkiin integroitujen erityisoppilaiden tukemiseen tilanteisiin, joissa harkitaan oppilaan siirtämistä erityisluokalle opetuksen nivelkohtiin (esiopetus perusopetus, 2. luokka 3. luokka, 6. luokka 7. luokka). Alkuopetuksessa osa-aikainen erityisopetus painottuu perinteiseen puhe- ja lukiopetukseen. Luokilla 3 6 tukea tarvitaan äidinkielen ja matematiikan lisäksi vieraan kielen opiskelussa. Luokilla 7 9 jatketaan tarvittaessa puhe- ja lukiopetusta. Opetus painottuu kuitenkin lähinnä matematiikan ja vieraiden kielten opettamiseen. Erityisopetus on luonnollinen osa perusopetusta. Sen tehtävänä on ennaltaehkäistä, poistaa tai lieventää oppimisvaikeuksia ja ohjata työskentely- ja oppimistaitojen harjoittelua. Tavoitteena on oppilaan auttaminen niin, että hän voisi opiskella yleisopetuksen ryhmässä ja saavuttaisi yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet. Osa-aikaista erityisopetusta järjestetään muun opetuksen ohessa samanaikaisopetuksena, jolloin erityisopettaja on mukana oppitunneilla, tai pienryhmä- ja yksilötyöskentelynä. Se nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Vanhempien suostumuksella sitä voidaan tarjota oppilaalle myös oppituntien ulkopuolella. 15

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten.

POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA. Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. 1 POHJOISREITIN OPETUSSUUNNITELMA Yhdessä sovussa toimien toinen toistamme kunnioittaen sekä kannustaen opimme, työstä iloiten. Rohkeasti työhön tartumme ja vastuuta kannamme; siten suuriksi kasvamme.

Lisätiedot

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1

SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 SISÄLTÖ SIVU 1. luku OPETUSSUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1 1.2 Opetussuunnitelman sisältö. 1 2. luku OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.1 Perusopetuksen arvopohja 2 2.2 Perusopetuksen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 1 LAITILAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9. Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKAT 3 9 Tulevaisuuden tekijöille elämän eväät 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.1 Yleistä...4 1.2 Kuntakohtaisen opetussuunnitelman ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

LAPUAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LAPUAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LAPUAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 SISÄLLYS A. YLEINEN OSA 1. OPETUSSUUNNITELMA 6 1.1 Kunnan perusopetus 6 1.2 Opetussuunnitelman laatiminen 6 1.3 Opetussuunnitelman sisältö 7 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA 1 HARVIALAN KOULU PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 4 JOHDANTO 2 Käsillä oleva opetussuunnitelma koostuu Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista,

Lisätiedot

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9

Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3-9 1 / 144 Sisällysluettelo: Kustavin ja Taivassalon kuntien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet...1 vuosiluokille

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOIJALAN KAUPUNKI TOIJALAN YLÄASTE 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA...3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen...3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö...3 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA 2004 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 4 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 5 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.

Lisätiedot

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA GESTERBYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1 LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 5 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 6 2 LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. 1 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA

PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA PÖYTYÄN PERUSOPETUKSEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty lautakunnassa 28.5.2008 Muutokset hyväksytty 28.10.2009 Elisenvaaran koulun osalta päivitetty syyskuussa 2011 (muutokset/lisäykset punaisella) 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE

OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE OPETUSSUUNNITELMA YLISTARON YLÄASTE 2009 1 SISÄLLYS 1 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 3 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Perusopetuksen mukaiset opetuksen tavoitteet...4 2.2 Perusopetuksen arvopohja..5

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9

KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. vuosiluokat 1-9 KANNUKSEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA vuosiluokat 1-9 01.08.2012 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. Opetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 SEKÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Koulutuslautakunta 23.08.2005 16.03.2006 27.04.2006 23.01.2007 14.02.2007

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011)

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma (UUDISTETTU 2011) Heinäkuu 2011 Hyväksytty klk..2011 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja

Lisätiedot

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA

P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA P E R U S OPETUKSEN OPE T U S S U UNNITELMA V U OSILUOKILLE1. 6. 2013 2014 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat... 1 2.1 Koulun arvot ja toiminta-ajatus... 1 2.2 Kasvatus- ja

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA Kirkkonummen kunta NISSNIKUN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2012 Sisällys 1 luku Opetussuunnitelma... 3 1. 1 Opetussuunnitelman laatiminen... 3 1. 2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Köyliön kunnan PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA päivitetty 26.9.2012 1 Sisällys 1. Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA KANTVIKIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 2 Sisällysluettelo 1. LUKU OPETUSSUUNNITELMA... 1 1. 1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 1 1. 2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 2 2. LUKU OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot