MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA Tiistai klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 86 INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN SUUNNIT- TELUN TILANTEESTA MUHOKSEN KOHDALLA 87 VALTUUSTOALOITE / KOTIMAISEN UUSIUTU- VAN ENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN MUHOKSEN KUN- NAN KIINTEISTÖISSÄ, MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN 88 TORIPAIKKAMAKSUT ALKAEN ESITYS KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEIDEN RISKI- JA VAARATEKIJÖIDEN TUTKIMISESTA JA KOR- JAAMISESTA / VALKONEN 90 ANOMUS VALAISTUKSEN TAKAISINSAAMISEKSI SOSON- PYSÄKKITIELLE / POSIO 91 HYRKIN KOULUN TARVESELVITYS RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA Sivu MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVION INVESTOINTI- OSAN MUUTOS / KUNNANVIRASTON YHTEISPALVELU- PISTEEN ESTEETTÖMYYS JA OPASTEET MAARAKENNUKSEN TYÖOHJELMA OULUJOEN MONINAISKÄYTTÖOHJELMA, OUMO MÄÄRÄ- RAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 96 LEMMENPOLUN KUNNOSTAMINEN / HANKINTAPÄÄTÖS / PÄÄTÖS HANKINNAN KESKEYTTÄMISESTÄ ASUNTOMESSUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT MUUT ASIAT 146

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA Tiistai klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Väänänen Väinö puheenjohtaja Kerkelä Juha varapuheenjohtaja poissa 94 klo Huovinen Riitta jäsen poissa 94 klo Kamula Reijo jäsen Kukkohovi Juha H. jäsen Latvanlehto Jaakko jäsen Leinonen Tuula jäsen poissa 92 klo ja 94 klo Similä Annamari jäsen Väisänen Kati jäsen POISSA Syvävirta Jukka kunnanjohtaja Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen pj. MUU Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen edustaja Kari Mikko pva-johtaja, esittelijä Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Kamula ja Kati Väisänen. PÖYTÄKIRJAN ALLE KIR- JOITUS JA VAR MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Väinö Väänänen Liisa Nuojua Tarkastusaika Muhos Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄ VÄ NÄ Reijo Kamula Kati Väisänen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastolla virka-aikana. Toimistonhoitaja Liisa Nuojua

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN SUUNNITTELUN TILANTEESTA MUHOK- SEN KOHDALLA Teknltk Valtatien 22 parantaminen välillä Oulu - Kajaani kuuluu eduskunnan liikennepoliittisen se lon teon mukaisiin vuosien aikavälin kehittämishankkeisiin. Liikennepoliittisen selonteon mukaan hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: - Valtatie 22 levennetään Oulussa välillä Joutsentie Iinatti nelikaistaiseksi, ja Iina tin eritasoliittymää täydennetään uusin rampein ja parannetaan Poikkimaantien, Oulunlahdentien, Heikkilänkankaan ja Madekosken liittymät. - Valtatietä levenne tään välillä Utajärvi Vaala ja Vaala Paltamo. Pikkaralan, Hyrkkään ja Kivesvaa ran kohdille rakennetaan ohituskaisto ja. - liit tymä- ja kevyen liiken teen järjestelyjä tehdään Oulun, Muhoksen, Uta järven, Vaa lan ja Paltamon kohdilla sekä rakennetaan pohjaveden suojaus Vaalan kohdalle. Autoliikenteen sujuvuus para nee etenkin Oulun kaupunkiseudulla ja säilyy muilla vil kasliikenteisillä osuuksil la vähintään nykyisellä tasolla liikenteen kas vusta huoli matta. Valtatien ja liitty mienliikenneturvallisuus paranee. Hankekorttien valmistelu on aloitettu ELY:ssä ja Muhoksen kohdan hankkeita on käsitelty palaverissa Hankkeen suunnittelutilanne ja Muhoksen kunnan alueen hankekorttiluonnoksia esi tel lään kokouksessa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta merkitsee suunnittelutilanteen tiedoksi. KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja esitti asian siirtämistä seuraavaan kokouk seen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Teknltk 86 PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta merkitsee suunnittelutilanteen tiedoksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta merkitsi VT22 kehittämishankkeen suunnitteluti lanteen tietoonsa saatetuksi.

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta VALTUUSTOALOITE / KOTIMAISEN UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄ- MINEN MUHOKSEN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ, MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN 153/0/02/020/2013 Teknltk 87 Pentti Piirala ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen, jos sa esi te tään, et tä Muhoksen kunta käynnistää kiinteistöissään energiatehokkuuden li säämisen. Aloitteessa esitetään mm.että Muhoksen kunta tutkii maalämmön tai muun bioenergian käyttöön siirtymisen mahdollisuudet ainakin niissa öljylämmit teisissä kiinteistöissä, jotka tulevat säilymään kunnan kiinteistökannassa. Tekninen lautakunta on , 54 tehnyt päätöksen liittymisestä kuntien ener gia te hok kuus oh jel maan (KEO) kau del le Ohjelman taustalla on Euroopan unionin direktiivi energian loppukäytön tehok kuudesta ja energiapalveluista: ns. energiapalveludirektiivi asettaa jäsenvaltioiden energian loppukäytölle ohjeellisen 9 %:n säästötavoitteen kaudella Energiatehokkuusohjelman tavoitteet edistävät myös Suomen energia- ja ilmasto strategian mukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään pääsemään Kioton sopimuksen edellyttämiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Muhoksen kunnan rakennusautomaation puitesopimustoimittaja Schneider Electric Buildings Finland Oy laatii energiatehokkuusohjelman mukaista toi minta suunnitel maa, jossa käy dään lä pi Mu hok sen kun nan toi men pi teet ener gia te hok kuuden pa ran ta mi seksi se kä ai ka tau lut nii den toteuttamiseen. Suunnitelman laa dinnan yh teydessä tutkitaan mahdollisuudet myös maalämmön hyödyntämi seen. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta toteaa, että Muhoksen kunnan energiatehokkuuden lisäämi sen mahdollisuudet kartoitetaan energiatehokkuusohjelman mukaista toiminta suunnitelman laadinnan yhteydessä Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta TORIPAIKKAMAKSUT ALKAEN 216/2/21/211/2013 Teknltk 88 Toripaikkojen maksut on tarkistettu viimeksi Kilpailuviraston mukaan maksujen tulee olla yhtenevät koti- ja ulkopaikkakuntalaisten ammatin- tai elinkeinonharjoittajan kesken. Arvonlisäveron noustua 23 %:sta 24 %:iin on torimaksut syytä pyöristää ta sa euromääräiseksi. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy toripaikkamaksut alkaen seuraavasti: Veroton hin ta alv 24 % Verolli nen hinta Entinen hin ta 1. Myynti paikka, koko 4 x 4 m 2 /vrk 12,90 3,10 16,00 16,00 2. Myyntipaikka / viikko 29,03 6,97 36,00 36,00 3. Myyntipaikka / kuukausi 66,94 16,06 83,00 82,00 4. Bussi ja bussi tyyppiset autot /vrk 25,00 6,00 31,00 31,00 5. Koko toria kos kevan tapahtu man vuokra/vrk 284,68 68,32 353,00 350,00 6. Toripaikkamaksua ei peritä - yhteisöltä tai järjestöltä, jonka tulot käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen - paikkakuntalaiselta, ei ammatinharjoittajalta, joka myy omia tuotteitaan. Paikkamaksu määräytyy sen mukaan, montako pinta-alayksikköä ( 4 x 4 m 2 ) ajoneuvo tai myyntikoju peittää. Sähkön käytöstä veloitetaan ma - pe klo väliseltä ajalta 8,00 /pv (ve roton 6,45, alv 24 % 1,55 ). KÄSITTELY: Reijo Kamula esitti, että maininta myyntipaikan koko 4 x 4 m2 poistetaan. Kati Väisänen kannatti Kamulan esitystä. Keskustelun kuluessa päävastuualueen johtajan muutti esitystään: Tekninen lautakunta hyväksyy toripaikkamaksut alkaen seuraavasti: Veroton hin ta alv 24 % Verolli nen hinta Entinen hin ta 1. Myyntipaikka / vrk 12,90 3,10 16,00 16,00 2. Myyntipaikka / viikko 29,03 6,97 36,00 36,00

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Myyntipaikka / kuukausi 66,94 16,06 83,00 82,00 4. Bussi ja bussi tyyppiset autot /vrk 25,00 6,00 31,00 31,00 5. Koko toria kos kevan tapahtu man vuokra/vrk 284,68 68,32 353,00 350,00 6. Toripaikkamaksua ei peritä - yhteisöltä tai järjestöltä, jonka tulot käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen - paikkakuntalaiselta, ei ammatinharjoittajalta, joka myy omia tuotteitaan. Sähkön käytöstä veloitetaan ma - pe klo väliseltä ajalta 8,00 /pv (ve roton 6,45, alv 24 % 1,55 ). PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan muutetun esityksen yk simielisesti.

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ESITYS KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEIDEN RISKI- JA VAARATEKIJÖIDEN TUTKIMISESTA JA KORJAAMISESTA / VALKONEN 225/6/67/2013 Teknltk 89 Noora Valkonen ja 9 muuta ovat jättäneet tekniselle lautakunnalle esityksen koulujen ja päiväkotien piha-alueiden riski- ja vaaratekijöiden tutkimisesta ja korjaamisesta. Esimerkkeinä mm. Koivulehdon päiväkodin tulviva piha, Korivaaran koulun pulkkamäki ja joidenkin rakennusten katoilta puuttuvat lumiesteet. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää toteuttaa koulujen- ja päiväkotien pi ha-aluei den ris ki- ja vaa ratekijöiden kartoituksen syksyllä Kartoitus tehdään yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjän, kiinteistöhuollon ja kunnanpuutarhurin kanssa. Korjaus- ja muutostöiden rahoitus ja toteutus päätetään erikseen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ANOMUS VALAISTUKSEN TAKAISINSAAMISEKSI SOSONPYSÄKKITIELLE / POSIO 217/0/01/2013 Teknltk 90 Johanna Posio ja kolme muuta ovat tekneet anomuksen tekniselle lautakunnalle valaistuksen takaisinsaamisesta Sosonpysäkkitielle. Anomus on esityslistan oheismateriaalina. Tekninen lautakunta on saanut myös muita yhteydenottoja ja aloitteita yksityisteiden valaistuksen rakentamiseksi. Yksityisen tien pitovelvollisuus eli rakentaminen ja kunnossapito kuuluu yksityistien tie osak kail le yh tei ses ti. Tieosakkaat voi vat sopia tienpidosta vapaamuotoises ti tai vaihtoehtoisesti he voivat järjestäytyä tiekunnaksi. Muhoksen kunta osallistuu yksityisten kunnossapitoon jakamalla yksityisten kunnos sa pi to avus tusta vuosittain määrärahojen puitteissa. Vuonna 2013 myönnettävät yksityistieavustukset on jaettu hakemusten perusteella ja määrärahat on käytetty. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta ei osallistu Soson pysäkkitien valaistuksen rakentamiseen vuonna Tulevien vuosien osalta yksityisteiden kunnossapitoon liittyvät avustukset päätetään vuosittain saapuneiden hakemusten ja käytettävien määrärahojen perus teella. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta HYRKIN KOULUN TARVESELVITYS OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Piirala (puhelin ): Muhoksen kunnanhallituksen pysyväismääräyksenä hyväksymien talonrakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta koskevien ohjeiden mukaan: "Tarveselvitysvaiheessa arvioidaan ja selvitetään hankkeen tarpeellisuus palvelutuotannon toiminnallisten muutosten tai toiminnan kasvun pohjalta. Samalla selvitetään toimitilojen toteutusedellytykset ja hankkeen alustavat investointikustannukset sekä sen vaikutukset käyttötalouteen. Selvitystyön pohjalta laaditaan tarveselvitysraportti, jonka tulee sisältää vähintään hanketta koskevat seuraavat tiedot perusteluineen: 1. Hankkeen nimi 2. Tilatarve Tilatarpeen tulee perustua väestönkasvuun, muuttuneisiin olosuhteisiin, uusiin palvelutarpeisiin tai toimintatapoihin. Tilatarpeen pohjana on hallintokunnan näkemys toiminnan tulevasta kehityksestä (määrä ja laatu), toiminnalle asetettavista laatutavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. 3. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot hankkeen laajuus ja sijaintitiedot karkea arvio investointikustannuksista ja niiden ajoittumisesta sekä rahoitukseen liittyvät näkökohdat, valtionavustukset ym. vaikutukset käyttötalouteen Tarveselvityksen laatimisesta ja hyväksymisestä vastaa käyttäjähallintokunta. Tarveselvitys tulee liittää hallintokunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Esityksestä tulee ilmetä mille vuodelle tilahanketta koskeva investointi ajoittuu. Tarvittaessa tekniset - ja hallintopalvelut avustavat tarveselvityksen valmistelua. Tarveselvitys tulee tehdä hyvissä ajoin ennen hankkeen ajateltua toteuttamista ja se tulee laatia hankkeen suuruudesta riippuen n. 3-5 vuotta ennen tilojen suunniteltua käyttöönottoa. Tarveselvitys tarkistetaan tarvittaessa vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä." Hyrkin koulun toiminnasta vastaava rehtori Markku Matveinen on yhdessä Hyrkin koulun henkilökunnan kanssa laatinut esityslistan oheismateriaalina olevan tarveselvityskoonnin ja tarpeiden priorisointi-selvityksen Hyrkin koulun tila- ja kalustotarpeista. Ko. selvitys ottaa kantaa Hyrkin koulun tulevaan tilatarpeeseen ja koulun peruskorjaustarpeisiin. Esityslistan liitteenä on opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden päävastuualueen johtajan laatima tarveselvitys, joka on laadittu Hyrkin koulun henkilökunnan laatiman selvityksen ja tällä hetkellä näköpiirissä olevan Päivärinteen alueen väestökehityksen pohjalta. Väestöennuste perustuu ti-

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta lastoon alueella syntyneistä lapsista. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedokseen Hyrkin koulun tarveselvitysraportin ja lähettää sen tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Hyrkin koulun oppilaskehitystä seurataan erityisen tarkasti ja mahdolliset oppilaskehitykseen vaikuttavat seikat tuodaan lautakunnalle tiedoksi, jotta lautakunta voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. KÄSITTELY: Kokouksen alussa Hyrkin koulun vs. toiminnasta vastaava rehtori Mika Laatikainen esitteli Hyrkin koulun tiloja ja koulun toimintaa. Päävastuualueen joh ta ja esit te li asiaa. Asian käsittelyn aikana päävastuualueen johtaja teki muutetun esityksen: Opetusja varhaiskasvatuslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että Hyrkin koululle laaditaan hankeselvitys. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan muutetun esityksen. Teknltk 91 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt Hyrkin koululle laadittua tarveselvitystä ja esittää tek ni sel le lau ta kun nal le, et tä Hyr kin koululle laaditaan mahdollista koulun laajentamista ja peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma. Päivärinteen kylän alueelle laaditaan parhaillaan uutta osayleiskaavaa, joka mahdollistaa kylän asukamäärän kavattamisen noin 1000 asukkaalla vuo teen 2025 mennessä. Alakoululaisten ja esikoululaisten määrä on Muhoksella noin 12 % väestöstä, joten todennäköistä on, että Hyrkin koulun oppilasmäärä kasvaa tulevaisuudessa. Hankesuunnitelman laadinta kuuluu teknisten palveluiden vastuulle. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyrkin koulun perus kor jausta ja laajennusta kos ke va hanke suunnitelma laaditaan vuoden 2014 aikana ja Muhoksen kunnan vuoden 2014 ta lousarvion investointiosaan varataan eu roa han ke suun nitelman laa din taan. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta Liitteet 1 LIITE HYRKIN KOULUN TARVESELVITYSRAPORTTIIN/TAR- PEET JA PRIORISOINTI 2 TARVESELVITYSRAPORTTI / HYRKIN KOULUN PERUSKOR- JAUS- JA LAAJENNUSHANKE/ KEVÄT 2013

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA /6/67/2012 Teknltk Muhoksen kunnan vuoden 2013 talousarvio sisältää euroa rakennusten peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kun nan omis ta mien ra ken nus ten en nakkoon suun nit te le mat tomien kor jaus- ja muu tostöi den ra hoitta mi seen. Mää rära han käy töstä vas taa tek ninen lautakunta. Tekninen lautakunta on pyytänyt hallintokunnilta priorisoituja esityksiä rakennusten kunnossapidon työohjelmaan vuodelle Hallintokuntien esitykset jaetaan oheismateriaalina. Rakennusten kunnossapidon työ ohjelmaan vuodelle 2013 esitetään sisällytettäväksi seu raa vat hankkeet: 1. Entisen ammattikoulun PAO:n opetussiiven ilmanvaihdon parantaminen eu roa 2. Kylmälänkylän alakoulun liikuntasalin ilmanvaihdon parantaminen eu roa 3. Kunnanviraston yhteispalvelupisteen esteetön kulku ja opasteet euroa 4. Uimahallin saunojen kunnostus/ muutostyöt euroa (alustava) 4. Raskaan kaluston hallin muutostyöt euroa 5. Huovilan alakoulun puulattioiden uusiminen euroa yhteensä euroa, sitomatonta määrärahaa jää euroa. Rakennusten kunnossapidon työohjelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusten kunnossapidon työohjelman vuodelle KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajak si. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Teknltk Rakennusten kunnossapidon jakamatonta määrärahaa vuodelle 2013 on käyttämät tä euroa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Rakennusten kunnossapidon työ ohjelmaa vuodelle 2013 täydennetään seuraa vasti: 7. Entisen ammattikoulun PAO:n opetussiiven ilmanvaihdon puhdistus, säätö ja ää nen vaimentimien kuitulähteiden poistaminen euroa 8. Paloaseman sadevesikaivon korjaus ja rännikaivon rakentaminen euroa 9. Jäähallin kylmälaitteiden korjaus euroa 10. yläkoulun sisäilmaongelmien torjunta, rakenteiden tiivistys ja ilmanvaihdon parannustyöt euroa Yhteensä euroa, sitomatonta määrärahaa jää euroa. KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun kuluessa päävastuualueen johtaja teki estykseensä lisäyksen: 11. Kerrostalo-vuokratalon piha, Jussilantie 4, (pyykkiteline, mattoteline ja kas vilaatikot) euroa PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esi tyk sen tehdyllä lisäyksellä. Merkittin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokouseen asian käsittelyn jäl keen klo Teknltk 92 Uimahallin saunojen muutos- ja kunnostustyöt on kilpailutettu. Töiden tarkentunut kustannusarvio on euroa. Rakennusten peruskorjausten vuoden 2013 määrärahasta on sitomatonta euroa, joten suunniteltua työ oh jel maa ei ny kyi sel lä ra hoi tuk sel la voi da ko ko naisuu des saan to teuttaa.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy, että rakennusten kunnossapidon työohjelmaan vuodelle 2013 muutetaan seuraavasti: 3. Kunnanviras ton yh teis pal ve lu pis teen es tee tön kul ku ja opasteet 0 euroa 4. Uimahallin saunojen kunnostus / muutostyöt lisätään euroa, jolloin kohteelle on käytettävissä yhteensä euroa Sitomatonta määrärahaa jää euroa. KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsitte lyn ajaksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KUNNANVIRAS- TON YHTEISPALVELUPISTEEN ESTEETTÖMYYS JA OPASTEET Teknltk 93 Muhoksen kunnanvirastolle on perustettu julkishallinnon yhteispalvelupiste vuonna Vanhan virastotalon porrasrakenteet rajoittavat liikuntaesteisten henkilöiden palveluiden saavutettavuutta. Lisäksi yhteispalvelupisteet opasteet ovat puutteelliset. Muhoksen kunnanviraston yhteispalvelupisteen rakentaminen esteettömäksi on mahdollista tehdä asentamalla sisäpihan puoleiselle ulko-ovelle vievälle portaalle porrasnostin ja tekemällä tarvittavat ovi ja kynnysmuutokset. Puuttuva tuulikaappi on mahdollista korvata esim. ovipuhaltimella. Kunnanviraston yhteispalvelupisteen saavutettavuuden parantamisen ja opasteiden hankinnan kustannusarvio on euroa. Muhoksen kunnan talousarvion muutoksesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mu hoksen kunnan vuoden 2013 ta lousarvion investointiosaan lisätään euroa Muhoksen kunnanviraston yh teispalvelupisteen saavutettavuuden parantamiseen ja yhteispalvelupisteen opas teiden hankintaan. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAARAKENNUKSEN TYÖOHJELMA /6/66/2013 Teknltk Muhoksen kunnan vuoden 2013 talousarvio sisältää euroa kadunpi toon, pienten ka tu investointien suunnitteluun ja rakentamiseen, katujen pe ruskor jauksiin, pääl lys tei den uusimiseen ja katualueiden kuivatuksen parantami seen. Määrärahan käy töstä vastaa tekninen lautakunta. Vuoden 2013 maarakennuksen työohjelmaesitys on seuraava: 1. Uudet rakennetavat kadut ja kustannusarvio - Koivikontie euroa - Vikiönpolku euroa 2. Katujen peruskorjaus - Haapakuja euroa - Polvitie euroa - Jussilankuja euroa 3. Katujen päällystystyöt ja paikkaukset - Ahotie, Pajukuja, Koivulehdontie, Ilkankuja, Piiankuja, Emännänkuja, Rehto rinkuja ja Puhakantie, yhteensä euroa. Asfalttiurakka kilpailutetaan ke väällä ja lopullinen kohdeluettelo määräytyy tarjousten perusteella. 4. Katusuunnitelmat - Asematien perusparannus välillä vt 22 - Rautatieasema euroa. 5. Päivärinteen uuden asuntoalueen valaistus euroa Työohjelma yhteensä euroa. Työohjelman hyväksymisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennuksen työohjelman PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk 94 Kevään aikana tehtyjen katujen kuntotilan havaintojen, hankkeiden suunnitteluti lanteen ja asfalttiurakan kilpailutuksen perusteella maarakennustöiden työohjel maan on tarvetta tehdä muutoksia. Työohjelmaan esitetään seuraavat muutokset: 1. Uudet rakennettavat kadut: - Koivikontie -niminen katu siirretään erillisinvestointeihin. Hankkeelle esitet ty ra hoitus lisätalousarvioon Katujen peruskorjaus: - Jussilankujan peruskorjaus jätetään pois työohjelmasta - peruskorjausohjelmaan lisätään Nykäläntien - Törmätien peruskorjaus 3. Katujen päällystystyöt ja paikkaukset - Ahotien päällystys jätetään pois ohjelmasta - Keskustien urapaikkaus lisätään ohjelmaan Maarakennuksen työohjelma on esityslistan liitteenä. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennuksen työohjelman ehdolla, että valtuusto myöntää Koivikontie -nimisen kadun rakentamiselle erillisrahoituk sen. KÄSITTELY: Juha Kerkelä, Riitta Huovinen ja Tuula Leinonen ilmoittivat olevansa esteellisiä, koska heidän lähiomaisia asuu ko. katujen varrella ja poistuivat ko kouksesta asian käsittelyn ajaksi. Juha H. Kukkohovi esitti, että Ahotie otetaan mukaan ohjelmaan ja Koivulehdontien ja Pajukujan päällystys jätetään pois ohjelmasta. Päävastuualueen johtaja muutti 3. kohdan esitystään siten, että Ahotien päällys tys pidetään ohjelmassa ja Koivulehdontien ja Pajukujan päällystys jätetään pois ohjelmasta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen tehdyllä muutoksella yk simielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Kerkelä, Riitta Huovinen ja Tuula Leinonen palasivat kokoukseen klo asian käsittelyn jälkeen.

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta OULUJOEN MONINAISKÄYTTÖOHJELMA, OUMO MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITEL- MA 227//2013 Teknltk 95 Muhoksen kunta, Fortum Power and Heat Oy ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus ovat teh neet sopimuksen Oulujoen moninaiskäytön edistämiseen liittyvän rahoi tuksen käytöstä vuodelle Sopimuksen mukaan hankkeeseen on varattu yh teensä euroa. Hankkeen toteuttaa Mu hok sen kunta. Muhoksen kunnan talousarviossa on varattu euroa Oulujoen moninaiskäyt tö oh jel man hank kei den toteutuksen kunnan osuuteen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Hankkeiden toteutus edellyttää toteutusorganisaation kokoamista. Hankkeelle on tarkoitus rekrytoida kolmeksi kuukauden ajaksi yksi työnjohtaja, kaksi rakennusammattimiestä ja tarvittava määrä rakennusapumiehiä. Toteutuksessa voidaan hyö dyntää palk katukikelpoisia henkilöitä. Sopimusluonnos jaetaan oheismateriaalina. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää to teuttaa Oulujoen moninaiskäyttöohjelman mukai sella rahoituksella seuraavat koh teet: 1. Huovilan koulun rannan portaiden kunnostus euroa 2. Vuoden 2012 tulvavaurioiden korjaus euroa 3. Lemmenpolun kunnostuksen I -vaiheen toimenpiteet euroa Hankkeet toteutetaan pääosin kunnan omana työnä. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta LEMMENPOLUN KUNNOSTAMINEN / HANKINTAPÄÄTÖS / PÄÄTÖS HANKINNAN KES- KEYTTÄMISESTÄ 132/0/014/2013 Teknltk Hankintailmoitus julkaistu Hilma -palvelussa , tarkennus ja Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön lisäkirje Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten selonottoneuvottelun pöytäkirja Lemmenpolun kunnostuksesta on pyydetty tarjoukset avoimella menettelyllä. Hankinta on käynnistetty ehdollisena, että hanke toteutetaan, mikäli Jomma ry myöntää hankkeelle 100 % rahoituksen. Tarjousten jättämisen määräaikaan klo mennessä saapui yhteen sä neljä tarjousta. Tarjouskilpailussa halvimman tarjouksen on tehnyt Oulun Maakone Oy kokonaishintaan (ALV 0 %). Hankinnasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää hankkia Lemmenpolun kunnostamisurakan tarjous kilpai lun ehtojen mukaisesti halvimman tarjouksen tehneeltä Oulun Maakone Oy:ltä koko naishintaan (ALV 0 %). Päätös on ehdollinen siten, että urakkasopimus solmitaan ja hanke toteutetaan suunni tellusti vain, mikäli Jomma ry. myöntää hankkeelle 100 % rahoituksen. KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja teki esitykseensä lisäyksen: Tilaajavastuulain mukaiset todistukset on toimitettu tilaajalle ja ne ovat kunnossa. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti tehdyllä lisäyksellä. Teknltk 96 Lemmenpolun kunnostamisen hankintapäätös, selonottoneuvottelun pöytäkirja ja

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tarjouspyyntö sisältää rahoitusehdon. Jokivarsien Mo der ni Maa seu tu yh dis tys JoM Ma ry:n hal li tus ei ko kouk ses saan myön tänyt rahoi tusta, jol loin tekni sen lauta kun nan , 85 te kemän eh dolli sen han kinta pää tök sen mukai nen 100 % Jomma ry:n myön tä mä ra hoitusehto ei toteutu nut. Hankkeen to teu tus ja ra hoi tus on suunni tel tava uudelleen ja hankintamenettely keskeytettävä. Säädöstausta: - Hankintalain 73 a):n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää han kintaa tekemättä vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenette lyn keskeyttä mistä koskevan asian käsiteltäväksi ottamiselle ei ole hankinta laissa säädetty määräaikaa. - Hankintalain 73 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä eh dokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousme nettelyn ratkai suista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Näin ollen myös hankinnan kes keyttämisestä on annettava kirjallinen ja perusteltu päätös. - Hallituksen esitys (HE 50/2006 vp) täsmentää 73.1 :ää siten, että hankinta yksiköllä on harkintavaltaa päättää, missä vaiheessa se ilmoittaa tarjousten käsittelyn aikana tekemistään ratkaisuista. Hankintayksikön on kuitenkin il moitettava rat kaisuista mahdollisimman nopeasti hyvän hallinnon periaat teiden mukaisesti. - Hankinnan keskeyttämisestä on runsaasti kotimaista oikeuskäytäntöä. Keskeyttä minen on mahdollista mm. jos hankintayksikön rahoitustilanne on muuttunut oleellisesti määrärahojen puutteen vuoksi (KHO taltio 671). Hankinnan keskeyttämisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toi mivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta keskeyttää Lemmenpolun kunnostamista koskevan hankin nan. Perusteluna on hankkeen toteutuksen ehtona olleen ulkopuolisen rahoituksen puuttuminen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ASUNTOMESSUT 2013 Teknltk 97 Vuoden 2013 asuntomessut ovat Hyvinkäällä välisen ajan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää vuoden 2013 asuntomessuille osallistumisesta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti osallistua asuntomessuille

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36 Tekninen lautakunta AIKA Tiistai 24.02.2015 klo 18:00-20:30 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 137

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 137 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 137 Tekninen lautakunta AIKA Torstai 21.08.2014 klo 18:00-19:06 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone. Ennen varsinaista kokousta tutustuminen Koivulehdon

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta. Aika klo 10:00-10:25. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.06.2014 klo 10:00-10:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 57 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 52 Valtuusto 14.04.2014 AIKA 14.04.2014 klo 19:00-19:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE

Sivistyslautakunta 6/2013. KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Caissaniemi, Tammela LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 6/2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 07.08.2013 klo 18.00-19.14 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Caissaniemi, Tammela LIITE 39 Koulutyön arviointi lv. 2012-2013 40 Opettajat

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt

Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat. Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämisjärjestelyt MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstaina 19.12.2002 klo 8.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 545 546 Muhoksen kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Asiat Läsnäolo- ja puheoikeuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 30.4.2014. 31 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 30.4.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 6.5.2014 klo 17.35 19.15 KOKOUSPAIKKA Parkkojan koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 31 Kokouksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.8.2014 klo 16:00 18:10 Paikka Porin kaupunginsairaala, Maantiekatu 31 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 21 22 23 24 25 26 27 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot