MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA Tiistai klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 86 INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN SUUNNIT- TELUN TILANTEESTA MUHOKSEN KOHDALLA 87 VALTUUSTOALOITE / KOTIMAISEN UUSIUTU- VAN ENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN MUHOKSEN KUN- NAN KIINTEISTÖISSÄ, MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN 88 TORIPAIKKAMAKSUT ALKAEN ESITYS KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEIDEN RISKI- JA VAARATEKIJÖIDEN TUTKIMISESTA JA KOR- JAAMISESTA / VALKONEN 90 ANOMUS VALAISTUKSEN TAKAISINSAAMISEKSI SOSON- PYSÄKKITIELLE / POSIO 91 HYRKIN KOULUN TARVESELVITYS RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA Sivu MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVION INVESTOINTI- OSAN MUUTOS / KUNNANVIRASTON YHTEISPALVELU- PISTEEN ESTEETTÖMYYS JA OPASTEET MAARAKENNUKSEN TYÖOHJELMA OULUJOEN MONINAISKÄYTTÖOHJELMA, OUMO MÄÄRÄ- RAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 96 LEMMENPOLUN KUNNOSTAMINEN / HANKINTAPÄÄTÖS / PÄÄTÖS HANKINNAN KESKEYTTÄMISESTÄ ASUNTOMESSUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT MUUT ASIAT 146

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA Tiistai klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Väänänen Väinö puheenjohtaja Kerkelä Juha varapuheenjohtaja poissa 94 klo Huovinen Riitta jäsen poissa 94 klo Kamula Reijo jäsen Kukkohovi Juha H. jäsen Latvanlehto Jaakko jäsen Leinonen Tuula jäsen poissa 92 klo ja 94 klo Similä Annamari jäsen Väisänen Kati jäsen POISSA Syvävirta Jukka kunnanjohtaja Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen pj. MUU Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen edustaja Kari Mikko pva-johtaja, esittelijä Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Kamula ja Kati Väisänen. PÖYTÄKIRJAN ALLE KIR- JOITUS JA VAR MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Väinö Väänänen Liisa Nuojua Tarkastusaika Muhos Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄ VÄ NÄ Reijo Kamula Kati Väisänen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastolla virka-aikana. Toimistonhoitaja Liisa Nuojua

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN SUUNNITTELUN TILANTEESTA MUHOK- SEN KOHDALLA Teknltk Valtatien 22 parantaminen välillä Oulu - Kajaani kuuluu eduskunnan liikennepoliittisen se lon teon mukaisiin vuosien aikavälin kehittämishankkeisiin. Liikennepoliittisen selonteon mukaan hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: - Valtatie 22 levennetään Oulussa välillä Joutsentie Iinatti nelikaistaiseksi, ja Iina tin eritasoliittymää täydennetään uusin rampein ja parannetaan Poikkimaantien, Oulunlahdentien, Heikkilänkankaan ja Madekosken liittymät. - Valtatietä levenne tään välillä Utajärvi Vaala ja Vaala Paltamo. Pikkaralan, Hyrkkään ja Kivesvaa ran kohdille rakennetaan ohituskaisto ja. - liit tymä- ja kevyen liiken teen järjestelyjä tehdään Oulun, Muhoksen, Uta järven, Vaa lan ja Paltamon kohdilla sekä rakennetaan pohjaveden suojaus Vaalan kohdalle. Autoliikenteen sujuvuus para nee etenkin Oulun kaupunkiseudulla ja säilyy muilla vil kasliikenteisillä osuuksil la vähintään nykyisellä tasolla liikenteen kas vusta huoli matta. Valtatien ja liitty mienliikenneturvallisuus paranee. Hankekorttien valmistelu on aloitettu ELY:ssä ja Muhoksen kohdan hankkeita on käsitelty palaverissa Hankkeen suunnittelutilanne ja Muhoksen kunnan alueen hankekorttiluonnoksia esi tel lään kokouksessa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta merkitsee suunnittelutilanteen tiedoksi. KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja esitti asian siirtämistä seuraavaan kokouk seen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Teknltk 86 PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta merkitsee suunnittelutilanteen tiedoksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta merkitsi VT22 kehittämishankkeen suunnitteluti lanteen tietoonsa saatetuksi.

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta VALTUUSTOALOITE / KOTIMAISEN UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄ- MINEN MUHOKSEN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ, MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN 153/0/02/020/2013 Teknltk 87 Pentti Piirala ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen, jos sa esi te tään, et tä Muhoksen kunta käynnistää kiinteistöissään energiatehokkuuden li säämisen. Aloitteessa esitetään mm.että Muhoksen kunta tutkii maalämmön tai muun bioenergian käyttöön siirtymisen mahdollisuudet ainakin niissa öljylämmit teisissä kiinteistöissä, jotka tulevat säilymään kunnan kiinteistökannassa. Tekninen lautakunta on , 54 tehnyt päätöksen liittymisestä kuntien ener gia te hok kuus oh jel maan (KEO) kau del le Ohjelman taustalla on Euroopan unionin direktiivi energian loppukäytön tehok kuudesta ja energiapalveluista: ns. energiapalveludirektiivi asettaa jäsenvaltioiden energian loppukäytölle ohjeellisen 9 %:n säästötavoitteen kaudella Energiatehokkuusohjelman tavoitteet edistävät myös Suomen energia- ja ilmasto strategian mukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään pääsemään Kioton sopimuksen edellyttämiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Muhoksen kunnan rakennusautomaation puitesopimustoimittaja Schneider Electric Buildings Finland Oy laatii energiatehokkuusohjelman mukaista toi minta suunnitel maa, jossa käy dään lä pi Mu hok sen kun nan toi men pi teet ener gia te hok kuuden pa ran ta mi seksi se kä ai ka tau lut nii den toteuttamiseen. Suunnitelman laa dinnan yh teydessä tutkitaan mahdollisuudet myös maalämmön hyödyntämi seen. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta toteaa, että Muhoksen kunnan energiatehokkuuden lisäämi sen mahdollisuudet kartoitetaan energiatehokkuusohjelman mukaista toiminta suunnitelman laadinnan yhteydessä Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta TORIPAIKKAMAKSUT ALKAEN 216/2/21/211/2013 Teknltk 88 Toripaikkojen maksut on tarkistettu viimeksi Kilpailuviraston mukaan maksujen tulee olla yhtenevät koti- ja ulkopaikkakuntalaisten ammatin- tai elinkeinonharjoittajan kesken. Arvonlisäveron noustua 23 %:sta 24 %:iin on torimaksut syytä pyöristää ta sa euromääräiseksi. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy toripaikkamaksut alkaen seuraavasti: Veroton hin ta alv 24 % Verolli nen hinta Entinen hin ta 1. Myynti paikka, koko 4 x 4 m 2 /vrk 12,90 3,10 16,00 16,00 2. Myyntipaikka / viikko 29,03 6,97 36,00 36,00 3. Myyntipaikka / kuukausi 66,94 16,06 83,00 82,00 4. Bussi ja bussi tyyppiset autot /vrk 25,00 6,00 31,00 31,00 5. Koko toria kos kevan tapahtu man vuokra/vrk 284,68 68,32 353,00 350,00 6. Toripaikkamaksua ei peritä - yhteisöltä tai järjestöltä, jonka tulot käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen - paikkakuntalaiselta, ei ammatinharjoittajalta, joka myy omia tuotteitaan. Paikkamaksu määräytyy sen mukaan, montako pinta-alayksikköä ( 4 x 4 m 2 ) ajoneuvo tai myyntikoju peittää. Sähkön käytöstä veloitetaan ma - pe klo väliseltä ajalta 8,00 /pv (ve roton 6,45, alv 24 % 1,55 ). KÄSITTELY: Reijo Kamula esitti, että maininta myyntipaikan koko 4 x 4 m2 poistetaan. Kati Väisänen kannatti Kamulan esitystä. Keskustelun kuluessa päävastuualueen johtajan muutti esitystään: Tekninen lautakunta hyväksyy toripaikkamaksut alkaen seuraavasti: Veroton hin ta alv 24 % Verolli nen hinta Entinen hin ta 1. Myyntipaikka / vrk 12,90 3,10 16,00 16,00 2. Myyntipaikka / viikko 29,03 6,97 36,00 36,00

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Myyntipaikka / kuukausi 66,94 16,06 83,00 82,00 4. Bussi ja bussi tyyppiset autot /vrk 25,00 6,00 31,00 31,00 5. Koko toria kos kevan tapahtu man vuokra/vrk 284,68 68,32 353,00 350,00 6. Toripaikkamaksua ei peritä - yhteisöltä tai järjestöltä, jonka tulot käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen - paikkakuntalaiselta, ei ammatinharjoittajalta, joka myy omia tuotteitaan. Sähkön käytöstä veloitetaan ma - pe klo väliseltä ajalta 8,00 /pv (ve roton 6,45, alv 24 % 1,55 ). PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan muutetun esityksen yk simielisesti.

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ESITYS KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEIDEN RISKI- JA VAARATEKIJÖIDEN TUTKIMISESTA JA KORJAAMISESTA / VALKONEN 225/6/67/2013 Teknltk 89 Noora Valkonen ja 9 muuta ovat jättäneet tekniselle lautakunnalle esityksen koulujen ja päiväkotien piha-alueiden riski- ja vaaratekijöiden tutkimisesta ja korjaamisesta. Esimerkkeinä mm. Koivulehdon päiväkodin tulviva piha, Korivaaran koulun pulkkamäki ja joidenkin rakennusten katoilta puuttuvat lumiesteet. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää toteuttaa koulujen- ja päiväkotien pi ha-aluei den ris ki- ja vaa ratekijöiden kartoituksen syksyllä Kartoitus tehdään yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjän, kiinteistöhuollon ja kunnanpuutarhurin kanssa. Korjaus- ja muutostöiden rahoitus ja toteutus päätetään erikseen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ANOMUS VALAISTUKSEN TAKAISINSAAMISEKSI SOSONPYSÄKKITIELLE / POSIO 217/0/01/2013 Teknltk 90 Johanna Posio ja kolme muuta ovat tekneet anomuksen tekniselle lautakunnalle valaistuksen takaisinsaamisesta Sosonpysäkkitielle. Anomus on esityslistan oheismateriaalina. Tekninen lautakunta on saanut myös muita yhteydenottoja ja aloitteita yksityisteiden valaistuksen rakentamiseksi. Yksityisen tien pitovelvollisuus eli rakentaminen ja kunnossapito kuuluu yksityistien tie osak kail le yh tei ses ti. Tieosakkaat voi vat sopia tienpidosta vapaamuotoises ti tai vaihtoehtoisesti he voivat järjestäytyä tiekunnaksi. Muhoksen kunta osallistuu yksityisten kunnossapitoon jakamalla yksityisten kunnos sa pi to avus tusta vuosittain määrärahojen puitteissa. Vuonna 2013 myönnettävät yksityistieavustukset on jaettu hakemusten perusteella ja määrärahat on käytetty. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta ei osallistu Soson pysäkkitien valaistuksen rakentamiseen vuonna Tulevien vuosien osalta yksityisteiden kunnossapitoon liittyvät avustukset päätetään vuosittain saapuneiden hakemusten ja käytettävien määrärahojen perus teella. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta HYRKIN KOULUN TARVESELVITYS OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Piirala (puhelin ): Muhoksen kunnanhallituksen pysyväismääräyksenä hyväksymien talonrakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta koskevien ohjeiden mukaan: "Tarveselvitysvaiheessa arvioidaan ja selvitetään hankkeen tarpeellisuus palvelutuotannon toiminnallisten muutosten tai toiminnan kasvun pohjalta. Samalla selvitetään toimitilojen toteutusedellytykset ja hankkeen alustavat investointikustannukset sekä sen vaikutukset käyttötalouteen. Selvitystyön pohjalta laaditaan tarveselvitysraportti, jonka tulee sisältää vähintään hanketta koskevat seuraavat tiedot perusteluineen: 1. Hankkeen nimi 2. Tilatarve Tilatarpeen tulee perustua väestönkasvuun, muuttuneisiin olosuhteisiin, uusiin palvelutarpeisiin tai toimintatapoihin. Tilatarpeen pohjana on hallintokunnan näkemys toiminnan tulevasta kehityksestä (määrä ja laatu), toiminnalle asetettavista laatutavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. 3. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot hankkeen laajuus ja sijaintitiedot karkea arvio investointikustannuksista ja niiden ajoittumisesta sekä rahoitukseen liittyvät näkökohdat, valtionavustukset ym. vaikutukset käyttötalouteen Tarveselvityksen laatimisesta ja hyväksymisestä vastaa käyttäjähallintokunta. Tarveselvitys tulee liittää hallintokunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Esityksestä tulee ilmetä mille vuodelle tilahanketta koskeva investointi ajoittuu. Tarvittaessa tekniset - ja hallintopalvelut avustavat tarveselvityksen valmistelua. Tarveselvitys tulee tehdä hyvissä ajoin ennen hankkeen ajateltua toteuttamista ja se tulee laatia hankkeen suuruudesta riippuen n. 3-5 vuotta ennen tilojen suunniteltua käyttöönottoa. Tarveselvitys tarkistetaan tarvittaessa vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä." Hyrkin koulun toiminnasta vastaava rehtori Markku Matveinen on yhdessä Hyrkin koulun henkilökunnan kanssa laatinut esityslistan oheismateriaalina olevan tarveselvityskoonnin ja tarpeiden priorisointi-selvityksen Hyrkin koulun tila- ja kalustotarpeista. Ko. selvitys ottaa kantaa Hyrkin koulun tulevaan tilatarpeeseen ja koulun peruskorjaustarpeisiin. Esityslistan liitteenä on opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden päävastuualueen johtajan laatima tarveselvitys, joka on laadittu Hyrkin koulun henkilökunnan laatiman selvityksen ja tällä hetkellä näköpiirissä olevan Päivärinteen alueen väestökehityksen pohjalta. Väestöennuste perustuu ti-

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta lastoon alueella syntyneistä lapsista. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedokseen Hyrkin koulun tarveselvitysraportin ja lähettää sen tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Hyrkin koulun oppilaskehitystä seurataan erityisen tarkasti ja mahdolliset oppilaskehitykseen vaikuttavat seikat tuodaan lautakunnalle tiedoksi, jotta lautakunta voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. KÄSITTELY: Kokouksen alussa Hyrkin koulun vs. toiminnasta vastaava rehtori Mika Laatikainen esitteli Hyrkin koulun tiloja ja koulun toimintaa. Päävastuualueen joh ta ja esit te li asiaa. Asian käsittelyn aikana päävastuualueen johtaja teki muutetun esityksen: Opetusja varhaiskasvatuslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että Hyrkin koululle laaditaan hankeselvitys. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan muutetun esityksen. Teknltk 91 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt Hyrkin koululle laadittua tarveselvitystä ja esittää tek ni sel le lau ta kun nal le, et tä Hyr kin koululle laaditaan mahdollista koulun laajentamista ja peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma. Päivärinteen kylän alueelle laaditaan parhaillaan uutta osayleiskaavaa, joka mahdollistaa kylän asukamäärän kavattamisen noin 1000 asukkaalla vuo teen 2025 mennessä. Alakoululaisten ja esikoululaisten määrä on Muhoksella noin 12 % väestöstä, joten todennäköistä on, että Hyrkin koulun oppilasmäärä kasvaa tulevaisuudessa. Hankesuunnitelman laadinta kuuluu teknisten palveluiden vastuulle. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyrkin koulun perus kor jausta ja laajennusta kos ke va hanke suunnitelma laaditaan vuoden 2014 aikana ja Muhoksen kunnan vuoden 2014 ta lousarvion investointiosaan varataan eu roa han ke suun nitelman laa din taan. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta Liitteet 1 LIITE HYRKIN KOULUN TARVESELVITYSRAPORTTIIN/TAR- PEET JA PRIORISOINTI 2 TARVESELVITYSRAPORTTI / HYRKIN KOULUN PERUSKOR- JAUS- JA LAAJENNUSHANKE/ KEVÄT 2013

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA /6/67/2012 Teknltk Muhoksen kunnan vuoden 2013 talousarvio sisältää euroa rakennusten peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kun nan omis ta mien ra ken nus ten en nakkoon suun nit te le mat tomien kor jaus- ja muu tostöi den ra hoitta mi seen. Mää rära han käy töstä vas taa tek ninen lautakunta. Tekninen lautakunta on pyytänyt hallintokunnilta priorisoituja esityksiä rakennusten kunnossapidon työohjelmaan vuodelle Hallintokuntien esitykset jaetaan oheismateriaalina. Rakennusten kunnossapidon työ ohjelmaan vuodelle 2013 esitetään sisällytettäväksi seu raa vat hankkeet: 1. Entisen ammattikoulun PAO:n opetussiiven ilmanvaihdon parantaminen eu roa 2. Kylmälänkylän alakoulun liikuntasalin ilmanvaihdon parantaminen eu roa 3. Kunnanviraston yhteispalvelupisteen esteetön kulku ja opasteet euroa 4. Uimahallin saunojen kunnostus/ muutostyöt euroa (alustava) 4. Raskaan kaluston hallin muutostyöt euroa 5. Huovilan alakoulun puulattioiden uusiminen euroa yhteensä euroa, sitomatonta määrärahaa jää euroa. Rakennusten kunnossapidon työohjelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusten kunnossapidon työohjelman vuodelle KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajak si. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Teknltk Rakennusten kunnossapidon jakamatonta määrärahaa vuodelle 2013 on käyttämät tä euroa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Rakennusten kunnossapidon työ ohjelmaa vuodelle 2013 täydennetään seuraa vasti: 7. Entisen ammattikoulun PAO:n opetussiiven ilmanvaihdon puhdistus, säätö ja ää nen vaimentimien kuitulähteiden poistaminen euroa 8. Paloaseman sadevesikaivon korjaus ja rännikaivon rakentaminen euroa 9. Jäähallin kylmälaitteiden korjaus euroa 10. yläkoulun sisäilmaongelmien torjunta, rakenteiden tiivistys ja ilmanvaihdon parannustyöt euroa Yhteensä euroa, sitomatonta määrärahaa jää euroa. KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun kuluessa päävastuualueen johtaja teki estykseensä lisäyksen: 11. Kerrostalo-vuokratalon piha, Jussilantie 4, (pyykkiteline, mattoteline ja kas vilaatikot) euroa PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esi tyk sen tehdyllä lisäyksellä. Merkittin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokouseen asian käsittelyn jäl keen klo Teknltk 92 Uimahallin saunojen muutos- ja kunnostustyöt on kilpailutettu. Töiden tarkentunut kustannusarvio on euroa. Rakennusten peruskorjausten vuoden 2013 määrärahasta on sitomatonta euroa, joten suunniteltua työ oh jel maa ei ny kyi sel lä ra hoi tuk sel la voi da ko ko naisuu des saan to teuttaa.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy, että rakennusten kunnossapidon työohjelmaan vuodelle 2013 muutetaan seuraavasti: 3. Kunnanviras ton yh teis pal ve lu pis teen es tee tön kul ku ja opasteet 0 euroa 4. Uimahallin saunojen kunnostus / muutostyöt lisätään euroa, jolloin kohteelle on käytettävissä yhteensä euroa Sitomatonta määrärahaa jää euroa. KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsitte lyn ajaksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KUNNANVIRAS- TON YHTEISPALVELUPISTEEN ESTEETTÖMYYS JA OPASTEET Teknltk 93 Muhoksen kunnanvirastolle on perustettu julkishallinnon yhteispalvelupiste vuonna Vanhan virastotalon porrasrakenteet rajoittavat liikuntaesteisten henkilöiden palveluiden saavutettavuutta. Lisäksi yhteispalvelupisteet opasteet ovat puutteelliset. Muhoksen kunnanviraston yhteispalvelupisteen rakentaminen esteettömäksi on mahdollista tehdä asentamalla sisäpihan puoleiselle ulko-ovelle vievälle portaalle porrasnostin ja tekemällä tarvittavat ovi ja kynnysmuutokset. Puuttuva tuulikaappi on mahdollista korvata esim. ovipuhaltimella. Kunnanviraston yhteispalvelupisteen saavutettavuuden parantamisen ja opasteiden hankinnan kustannusarvio on euroa. Muhoksen kunnan talousarvion muutoksesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mu hoksen kunnan vuoden 2013 ta lousarvion investointiosaan lisätään euroa Muhoksen kunnanviraston yh teispalvelupisteen saavutettavuuden parantamiseen ja yhteispalvelupisteen opas teiden hankintaan. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAARAKENNUKSEN TYÖOHJELMA /6/66/2013 Teknltk Muhoksen kunnan vuoden 2013 talousarvio sisältää euroa kadunpi toon, pienten ka tu investointien suunnitteluun ja rakentamiseen, katujen pe ruskor jauksiin, pääl lys tei den uusimiseen ja katualueiden kuivatuksen parantami seen. Määrärahan käy töstä vastaa tekninen lautakunta. Vuoden 2013 maarakennuksen työohjelmaesitys on seuraava: 1. Uudet rakennetavat kadut ja kustannusarvio - Koivikontie euroa - Vikiönpolku euroa 2. Katujen peruskorjaus - Haapakuja euroa - Polvitie euroa - Jussilankuja euroa 3. Katujen päällystystyöt ja paikkaukset - Ahotie, Pajukuja, Koivulehdontie, Ilkankuja, Piiankuja, Emännänkuja, Rehto rinkuja ja Puhakantie, yhteensä euroa. Asfalttiurakka kilpailutetaan ke väällä ja lopullinen kohdeluettelo määräytyy tarjousten perusteella. 4. Katusuunnitelmat - Asematien perusparannus välillä vt 22 - Rautatieasema euroa. 5. Päivärinteen uuden asuntoalueen valaistus euroa Työohjelma yhteensä euroa. Työohjelman hyväksymisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennuksen työohjelman PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk 94 Kevään aikana tehtyjen katujen kuntotilan havaintojen, hankkeiden suunnitteluti lanteen ja asfalttiurakan kilpailutuksen perusteella maarakennustöiden työohjel maan on tarvetta tehdä muutoksia. Työohjelmaan esitetään seuraavat muutokset: 1. Uudet rakennettavat kadut: - Koivikontie -niminen katu siirretään erillisinvestointeihin. Hankkeelle esitet ty ra hoitus lisätalousarvioon Katujen peruskorjaus: - Jussilankujan peruskorjaus jätetään pois työohjelmasta - peruskorjausohjelmaan lisätään Nykäläntien - Törmätien peruskorjaus 3. Katujen päällystystyöt ja paikkaukset - Ahotien päällystys jätetään pois ohjelmasta - Keskustien urapaikkaus lisätään ohjelmaan Maarakennuksen työohjelma on esityslistan liitteenä. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennuksen työohjelman ehdolla, että valtuusto myöntää Koivikontie -nimisen kadun rakentamiselle erillisrahoituk sen. KÄSITTELY: Juha Kerkelä, Riitta Huovinen ja Tuula Leinonen ilmoittivat olevansa esteellisiä, koska heidän lähiomaisia asuu ko. katujen varrella ja poistuivat ko kouksesta asian käsittelyn ajaksi. Juha H. Kukkohovi esitti, että Ahotie otetaan mukaan ohjelmaan ja Koivulehdontien ja Pajukujan päällystys jätetään pois ohjelmasta. Päävastuualueen johtaja muutti 3. kohdan esitystään siten, että Ahotien päällys tys pidetään ohjelmassa ja Koivulehdontien ja Pajukujan päällystys jätetään pois ohjelmasta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen tehdyllä muutoksella yk simielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Kerkelä, Riitta Huovinen ja Tuula Leinonen palasivat kokoukseen klo asian käsittelyn jälkeen.

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta OULUJOEN MONINAISKÄYTTÖOHJELMA, OUMO MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITEL- MA 227//2013 Teknltk 95 Muhoksen kunta, Fortum Power and Heat Oy ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus ovat teh neet sopimuksen Oulujoen moninaiskäytön edistämiseen liittyvän rahoi tuksen käytöstä vuodelle Sopimuksen mukaan hankkeeseen on varattu yh teensä euroa. Hankkeen toteuttaa Mu hok sen kunta. Muhoksen kunnan talousarviossa on varattu euroa Oulujoen moninaiskäyt tö oh jel man hank kei den toteutuksen kunnan osuuteen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Hankkeiden toteutus edellyttää toteutusorganisaation kokoamista. Hankkeelle on tarkoitus rekrytoida kolmeksi kuukauden ajaksi yksi työnjohtaja, kaksi rakennusammattimiestä ja tarvittava määrä rakennusapumiehiä. Toteutuksessa voidaan hyö dyntää palk katukikelpoisia henkilöitä. Sopimusluonnos jaetaan oheismateriaalina. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää to teuttaa Oulujoen moninaiskäyttöohjelman mukai sella rahoituksella seuraavat koh teet: 1. Huovilan koulun rannan portaiden kunnostus euroa 2. Vuoden 2012 tulvavaurioiden korjaus euroa 3. Lemmenpolun kunnostuksen I -vaiheen toimenpiteet euroa Hankkeet toteutetaan pääosin kunnan omana työnä. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta LEMMENPOLUN KUNNOSTAMINEN / HANKINTAPÄÄTÖS / PÄÄTÖS HANKINNAN KES- KEYTTÄMISESTÄ 132/0/014/2013 Teknltk Hankintailmoitus julkaistu Hilma -palvelussa , tarkennus ja Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön lisäkirje Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten selonottoneuvottelun pöytäkirja Lemmenpolun kunnostuksesta on pyydetty tarjoukset avoimella menettelyllä. Hankinta on käynnistetty ehdollisena, että hanke toteutetaan, mikäli Jomma ry myöntää hankkeelle 100 % rahoituksen. Tarjousten jättämisen määräaikaan klo mennessä saapui yhteen sä neljä tarjousta. Tarjouskilpailussa halvimman tarjouksen on tehnyt Oulun Maakone Oy kokonaishintaan (ALV 0 %). Hankinnasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää hankkia Lemmenpolun kunnostamisurakan tarjous kilpai lun ehtojen mukaisesti halvimman tarjouksen tehneeltä Oulun Maakone Oy:ltä koko naishintaan (ALV 0 %). Päätös on ehdollinen siten, että urakkasopimus solmitaan ja hanke toteutetaan suunni tellusti vain, mikäli Jomma ry. myöntää hankkeelle 100 % rahoituksen. KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja teki esitykseensä lisäyksen: Tilaajavastuulain mukaiset todistukset on toimitettu tilaajalle ja ne ovat kunnossa. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti tehdyllä lisäyksellä. Teknltk 96 Lemmenpolun kunnostamisen hankintapäätös, selonottoneuvottelun pöytäkirja ja

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tarjouspyyntö sisältää rahoitusehdon. Jokivarsien Mo der ni Maa seu tu yh dis tys JoM Ma ry:n hal li tus ei ko kouk ses saan myön tänyt rahoi tusta, jol loin tekni sen lauta kun nan , 85 te kemän eh dolli sen han kinta pää tök sen mukai nen 100 % Jomma ry:n myön tä mä ra hoitusehto ei toteutu nut. Hankkeen to teu tus ja ra hoi tus on suunni tel tava uudelleen ja hankintamenettely keskeytettävä. Säädöstausta: - Hankintalain 73 a):n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää han kintaa tekemättä vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenette lyn keskeyttä mistä koskevan asian käsiteltäväksi ottamiselle ei ole hankinta laissa säädetty määräaikaa. - Hankintalain 73 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä eh dokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousme nettelyn ratkai suista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Näin ollen myös hankinnan kes keyttämisestä on annettava kirjallinen ja perusteltu päätös. - Hallituksen esitys (HE 50/2006 vp) täsmentää 73.1 :ää siten, että hankinta yksiköllä on harkintavaltaa päättää, missä vaiheessa se ilmoittaa tarjousten käsittelyn aikana tekemistään ratkaisuista. Hankintayksikön on kuitenkin il moitettava rat kaisuista mahdollisimman nopeasti hyvän hallinnon periaat teiden mukaisesti. - Hankinnan keskeyttämisestä on runsaasti kotimaista oikeuskäytäntöä. Keskeyttä minen on mahdollista mm. jos hankintayksikön rahoitustilanne on muuttunut oleellisesti määrärahojen puutteen vuoksi (KHO taltio 671). Hankinnan keskeyttämisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toi mivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta keskeyttää Lemmenpolun kunnostamista koskevan hankin nan. Perusteluna on hankkeen toteutuksen ehtona olleen ulkopuolisen rahoituksen puuttuminen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ASUNTOMESSUT 2013 Teknltk 97 Vuoden 2013 asuntomessut ovat Hyvinkäällä välisen ajan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää vuoden 2013 asuntomessuille osallistumisesta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti osallistua asuntomessuille

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 222 Tekninen lautakunta AIKA Torstai 18.12.2014 klo 18:00-19:40 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 135 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 238 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 25.11.2009 ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 241 143 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot