MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 124. Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA Tiistai klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 86 INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN SUUNNIT- TELUN TILANTEESTA MUHOKSEN KOHDALLA 87 VALTUUSTOALOITE / KOTIMAISEN UUSIUTU- VAN ENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄMINEN MUHOKSEN KUN- NAN KIINTEISTÖISSÄ, MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN 88 TORIPAIKKAMAKSUT ALKAEN ESITYS KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEIDEN RISKI- JA VAARATEKIJÖIDEN TUTKIMISESTA JA KOR- JAAMISESTA / VALKONEN 90 ANOMUS VALAISTUKSEN TAKAISINSAAMISEKSI SOSON- PYSÄKKITIELLE / POSIO 91 HYRKIN KOULUN TARVESELVITYS RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA Sivu MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVION INVESTOINTI- OSAN MUUTOS / KUNNANVIRASTON YHTEISPALVELU- PISTEEN ESTEETTÖMYYS JA OPASTEET MAARAKENNUKSEN TYÖOHJELMA OULUJOEN MONINAISKÄYTTÖOHJELMA, OUMO MÄÄRÄ- RAHAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 96 LEMMENPOLUN KUNNOSTAMINEN / HANKINTAPÄÄTÖS / PÄÄTÖS HANKINNAN KESKEYTTÄMISESTÄ ASUNTOMESSUT TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT MUUT ASIAT 146

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta AIKA Tiistai klo 18:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Väänänen Väinö puheenjohtaja Kerkelä Juha varapuheenjohtaja poissa 94 klo Huovinen Riitta jäsen poissa 94 klo Kamula Reijo jäsen Kukkohovi Juha H. jäsen Latvanlehto Jaakko jäsen Leinonen Tuula jäsen poissa 92 klo ja 94 klo Similä Annamari jäsen Väisänen Kati jäsen POISSA Syvävirta Jukka kunnanjohtaja Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen pj. MUU Airaksinen Kirsti kunnanhallituksen edustaja Kari Mikko pva-johtaja, esittelijä Nuojua Liisa pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reijo Kamula ja Kati Väisänen. PÖYTÄKIRJAN ALLE KIR- JOITUS JA VAR MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Väinö Väänänen Liisa Nuojua Tarkastusaika Muhos Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET TY YLEISESTI NÄHTÄ VÄ NÄ Reijo Kamula Kati Väisänen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Muhoksen kunnanvirastolla virka-aikana. Toimistonhoitaja Liisa Nuojua

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta INFO VALTATIEN 22 KEHITTÄMISHANKKEEN SUUNNITTELUN TILANTEESTA MUHOK- SEN KOHDALLA Teknltk Valtatien 22 parantaminen välillä Oulu - Kajaani kuuluu eduskunnan liikennepoliittisen se lon teon mukaisiin vuosien aikavälin kehittämishankkeisiin. Liikennepoliittisen selonteon mukaan hanke sisältää seuraavat toimenpiteet: - Valtatie 22 levennetään Oulussa välillä Joutsentie Iinatti nelikaistaiseksi, ja Iina tin eritasoliittymää täydennetään uusin rampein ja parannetaan Poikkimaantien, Oulunlahdentien, Heikkilänkankaan ja Madekosken liittymät. - Valtatietä levenne tään välillä Utajärvi Vaala ja Vaala Paltamo. Pikkaralan, Hyrkkään ja Kivesvaa ran kohdille rakennetaan ohituskaisto ja. - liit tymä- ja kevyen liiken teen järjestelyjä tehdään Oulun, Muhoksen, Uta järven, Vaa lan ja Paltamon kohdilla sekä rakennetaan pohjaveden suojaus Vaalan kohdalle. Autoliikenteen sujuvuus para nee etenkin Oulun kaupunkiseudulla ja säilyy muilla vil kasliikenteisillä osuuksil la vähintään nykyisellä tasolla liikenteen kas vusta huoli matta. Valtatien ja liitty mienliikenneturvallisuus paranee. Hankekorttien valmistelu on aloitettu ELY:ssä ja Muhoksen kohdan hankkeita on käsitelty palaverissa Hankkeen suunnittelutilanne ja Muhoksen kunnan alueen hankekorttiluonnoksia esi tel lään kokouksessa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta merkitsee suunnittelutilanteen tiedoksi. KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja esitti asian siirtämistä seuraavaan kokouk seen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Teknltk 86 PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta merkitsee suunnittelutilanteen tiedoksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta merkitsi VT22 kehittämishankkeen suunnitteluti lanteen tietoonsa saatetuksi.

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta VALTUUSTOALOITE / KOTIMAISEN UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTÖN LISÄÄ- MINEN MUHOKSEN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ, MAALÄMMÖN HYÖDYNTÄMINEN 153/0/02/020/2013 Teknltk 87 Pentti Piirala ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet aloitteen, jos sa esi te tään, et tä Muhoksen kunta käynnistää kiinteistöissään energiatehokkuuden li säämisen. Aloitteessa esitetään mm.että Muhoksen kunta tutkii maalämmön tai muun bioenergian käyttöön siirtymisen mahdollisuudet ainakin niissa öljylämmit teisissä kiinteistöissä, jotka tulevat säilymään kunnan kiinteistökannassa. Tekninen lautakunta on , 54 tehnyt päätöksen liittymisestä kuntien ener gia te hok kuus oh jel maan (KEO) kau del le Ohjelman taustalla on Euroopan unionin direktiivi energian loppukäytön tehok kuudesta ja energiapalveluista: ns. energiapalveludirektiivi asettaa jäsenvaltioiden energian loppukäytölle ohjeellisen 9 %:n säästötavoitteen kaudella Energiatehokkuusohjelman tavoitteet edistävät myös Suomen energia- ja ilmasto strategian mukaisia toimenpiteitä, joilla pyritään pääsemään Kioton sopimuksen edellyttämiin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Muhoksen kunnan rakennusautomaation puitesopimustoimittaja Schneider Electric Buildings Finland Oy laatii energiatehokkuusohjelman mukaista toi minta suunnitel maa, jossa käy dään lä pi Mu hok sen kun nan toi men pi teet ener gia te hok kuuden pa ran ta mi seksi se kä ai ka tau lut nii den toteuttamiseen. Suunnitelman laa dinnan yh teydessä tutkitaan mahdollisuudet myös maalämmön hyödyntämi seen. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta toteaa, että Muhoksen kunnan energiatehokkuuden lisäämi sen mahdollisuudet kartoitetaan energiatehokkuusohjelman mukaista toiminta suunnitelman laadinnan yhteydessä Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle aloitteen tulleen loppuunkäsitellyksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta TORIPAIKKAMAKSUT ALKAEN 216/2/21/211/2013 Teknltk 88 Toripaikkojen maksut on tarkistettu viimeksi Kilpailuviraston mukaan maksujen tulee olla yhtenevät koti- ja ulkopaikkakuntalaisten ammatin- tai elinkeinonharjoittajan kesken. Arvonlisäveron noustua 23 %:sta 24 %:iin on torimaksut syytä pyöristää ta sa euromääräiseksi. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy toripaikkamaksut alkaen seuraavasti: Veroton hin ta alv 24 % Verolli nen hinta Entinen hin ta 1. Myynti paikka, koko 4 x 4 m 2 /vrk 12,90 3,10 16,00 16,00 2. Myyntipaikka / viikko 29,03 6,97 36,00 36,00 3. Myyntipaikka / kuukausi 66,94 16,06 83,00 82,00 4. Bussi ja bussi tyyppiset autot /vrk 25,00 6,00 31,00 31,00 5. Koko toria kos kevan tapahtu man vuokra/vrk 284,68 68,32 353,00 350,00 6. Toripaikkamaksua ei peritä - yhteisöltä tai järjestöltä, jonka tulot käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen - paikkakuntalaiselta, ei ammatinharjoittajalta, joka myy omia tuotteitaan. Paikkamaksu määräytyy sen mukaan, montako pinta-alayksikköä ( 4 x 4 m 2 ) ajoneuvo tai myyntikoju peittää. Sähkön käytöstä veloitetaan ma - pe klo väliseltä ajalta 8,00 /pv (ve roton 6,45, alv 24 % 1,55 ). KÄSITTELY: Reijo Kamula esitti, että maininta myyntipaikan koko 4 x 4 m2 poistetaan. Kati Väisänen kannatti Kamulan esitystä. Keskustelun kuluessa päävastuualueen johtajan muutti esitystään: Tekninen lautakunta hyväksyy toripaikkamaksut alkaen seuraavasti: Veroton hin ta alv 24 % Verolli nen hinta Entinen hin ta 1. Myyntipaikka / vrk 12,90 3,10 16,00 16,00 2. Myyntipaikka / viikko 29,03 6,97 36,00 36,00

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Myyntipaikka / kuukausi 66,94 16,06 83,00 82,00 4. Bussi ja bussi tyyppiset autot /vrk 25,00 6,00 31,00 31,00 5. Koko toria kos kevan tapahtu man vuokra/vrk 284,68 68,32 353,00 350,00 6. Toripaikkamaksua ei peritä - yhteisöltä tai järjestöltä, jonka tulot käytetään yleishyödylliseen tarkoitukseen - paikkakuntalaiselta, ei ammatinharjoittajalta, joka myy omia tuotteitaan. Sähkön käytöstä veloitetaan ma - pe klo väliseltä ajalta 8,00 /pv (ve roton 6,45, alv 24 % 1,55 ). PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan muutetun esityksen yk simielisesti.

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ESITYS KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN PIHA-ALUEIDEN RISKI- JA VAARATEKIJÖIDEN TUTKIMISESTA JA KORJAAMISESTA / VALKONEN 225/6/67/2013 Teknltk 89 Noora Valkonen ja 9 muuta ovat jättäneet tekniselle lautakunnalle esityksen koulujen ja päiväkotien piha-alueiden riski- ja vaaratekijöiden tutkimisesta ja korjaamisesta. Esimerkkeinä mm. Koivulehdon päiväkodin tulviva piha, Korivaaran koulun pulkkamäki ja joidenkin rakennusten katoilta puuttuvat lumiesteet. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää toteuttaa koulujen- ja päiväkotien pi ha-aluei den ris ki- ja vaa ratekijöiden kartoituksen syksyllä Kartoitus tehdään yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjän, kiinteistöhuollon ja kunnanpuutarhurin kanssa. Korjaus- ja muutostöiden rahoitus ja toteutus päätetään erikseen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ANOMUS VALAISTUKSEN TAKAISINSAAMISEKSI SOSONPYSÄKKITIELLE / POSIO 217/0/01/2013 Teknltk 90 Johanna Posio ja kolme muuta ovat tekneet anomuksen tekniselle lautakunnalle valaistuksen takaisinsaamisesta Sosonpysäkkitielle. Anomus on esityslistan oheismateriaalina. Tekninen lautakunta on saanut myös muita yhteydenottoja ja aloitteita yksityisteiden valaistuksen rakentamiseksi. Yksityisen tien pitovelvollisuus eli rakentaminen ja kunnossapito kuuluu yksityistien tie osak kail le yh tei ses ti. Tieosakkaat voi vat sopia tienpidosta vapaamuotoises ti tai vaihtoehtoisesti he voivat järjestäytyä tiekunnaksi. Muhoksen kunta osallistuu yksityisten kunnossapitoon jakamalla yksityisten kunnos sa pi to avus tusta vuosittain määrärahojen puitteissa. Vuonna 2013 myönnettävät yksityistieavustukset on jaettu hakemusten perusteella ja määrärahat on käytetty. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta ei osallistu Soson pysäkkitien valaistuksen rakentamiseen vuonna Tulevien vuosien osalta yksityisteiden kunnossapitoon liittyvät avustukset päätetään vuosittain saapuneiden hakemusten ja käytettävien määrärahojen perus teella. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta HYRKIN KOULUN TARVESELVITYS OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Piirala (puhelin ): Muhoksen kunnanhallituksen pysyväismääräyksenä hyväksymien talonrakennushankkeiden suunnittelua ja toteutusta koskevien ohjeiden mukaan: "Tarveselvitysvaiheessa arvioidaan ja selvitetään hankkeen tarpeellisuus palvelutuotannon toiminnallisten muutosten tai toiminnan kasvun pohjalta. Samalla selvitetään toimitilojen toteutusedellytykset ja hankkeen alustavat investointikustannukset sekä sen vaikutukset käyttötalouteen. Selvitystyön pohjalta laaditaan tarveselvitysraportti, jonka tulee sisältää vähintään hanketta koskevat seuraavat tiedot perusteluineen: 1. Hankkeen nimi 2. Tilatarve Tilatarpeen tulee perustua väestönkasvuun, muuttuneisiin olosuhteisiin, uusiin palvelutarpeisiin tai toimintatapoihin. Tilatarpeen pohjana on hallintokunnan näkemys toiminnan tulevasta kehityksestä (määrä ja laatu), toiminnalle asetettavista laatutavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi. 3. Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot hankkeen laajuus ja sijaintitiedot karkea arvio investointikustannuksista ja niiden ajoittumisesta sekä rahoitukseen liittyvät näkökohdat, valtionavustukset ym. vaikutukset käyttötalouteen Tarveselvityksen laatimisesta ja hyväksymisestä vastaa käyttäjähallintokunta. Tarveselvitys tulee liittää hallintokunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitykseen. Esityksestä tulee ilmetä mille vuodelle tilahanketta koskeva investointi ajoittuu. Tarvittaessa tekniset - ja hallintopalvelut avustavat tarveselvityksen valmistelua. Tarveselvitys tulee tehdä hyvissä ajoin ennen hankkeen ajateltua toteuttamista ja se tulee laatia hankkeen suuruudesta riippuen n. 3-5 vuotta ennen tilojen suunniteltua käyttöönottoa. Tarveselvitys tarkistetaan tarvittaessa vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä." Hyrkin koulun toiminnasta vastaava rehtori Markku Matveinen on yhdessä Hyrkin koulun henkilökunnan kanssa laatinut esityslistan oheismateriaalina olevan tarveselvityskoonnin ja tarpeiden priorisointi-selvityksen Hyrkin koulun tila- ja kalustotarpeista. Ko. selvitys ottaa kantaa Hyrkin koulun tulevaan tilatarpeeseen ja koulun peruskorjaustarpeisiin. Esityslistan liitteenä on opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden päävastuualueen johtajan laatima tarveselvitys, joka on laadittu Hyrkin koulun henkilökunnan laatiman selvityksen ja tällä hetkellä näköpiirissä olevan Päivärinteen alueen väestökehityksen pohjalta. Väestöennuste perustuu ti-

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta lastoon alueella syntyneistä lapsista. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsee tiedokseen Hyrkin koulun tarveselvitysraportin ja lähettää sen tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että Hyrkin koulun oppilaskehitystä seurataan erityisen tarkasti ja mahdolliset oppilaskehitykseen vaikuttavat seikat tuodaan lautakunnalle tiedoksi, jotta lautakunta voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. KÄSITTELY: Kokouksen alussa Hyrkin koulun vs. toiminnasta vastaava rehtori Mika Laatikainen esitteli Hyrkin koulun tiloja ja koulun toimintaa. Päävastuualueen joh ta ja esit te li asiaa. Asian käsittelyn aikana päävastuualueen johtaja teki muutetun esityksen: Opetusja varhaiskasvatuslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että Hyrkin koululle laaditaan hankeselvitys. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan muutetun esityksen. Teknltk 91 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt Hyrkin koululle laadittua tarveselvitystä ja esittää tek ni sel le lau ta kun nal le, et tä Hyr kin koululle laaditaan mahdollista koulun laajentamista ja peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma. Päivärinteen kylän alueelle laaditaan parhaillaan uutta osayleiskaavaa, joka mahdollistaa kylän asukamäärän kavattamisen noin 1000 asukkaalla vuo teen 2025 mennessä. Alakoululaisten ja esikoululaisten määrä on Muhoksella noin 12 % väestöstä, joten todennäköistä on, että Hyrkin koulun oppilasmäärä kasvaa tulevaisuudessa. Hankesuunnitelman laadinta kuuluu teknisten palveluiden vastuulle. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyrkin koulun perus kor jausta ja laajennusta kos ke va hanke suunnitelma laaditaan vuoden 2014 aikana ja Muhoksen kunnan vuoden 2014 ta lousarvion investointiosaan varataan eu roa han ke suun nitelman laa din taan. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Tekninen lautakunta Liitteet 1 LIITE HYRKIN KOULUN TARVESELVITYSRAPORTTIIN/TAR- PEET JA PRIORISOINTI 2 TARVESELVITYSRAPORTTI / HYRKIN KOULUN PERUSKOR- JAUS- JA LAAJENNUSHANKE/ KEVÄT 2013

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA /6/67/2012 Teknltk Muhoksen kunnan vuoden 2013 talousarvio sisältää euroa rakennusten peruskorjauksiin. Määräraha on varattu kun nan omis ta mien ra ken nus ten en nakkoon suun nit te le mat tomien kor jaus- ja muu tostöi den ra hoitta mi seen. Mää rära han käy töstä vas taa tek ninen lautakunta. Tekninen lautakunta on pyytänyt hallintokunnilta priorisoituja esityksiä rakennusten kunnossapidon työohjelmaan vuodelle Hallintokuntien esitykset jaetaan oheismateriaalina. Rakennusten kunnossapidon työ ohjelmaan vuodelle 2013 esitetään sisällytettäväksi seu raa vat hankkeet: 1. Entisen ammattikoulun PAO:n opetussiiven ilmanvaihdon parantaminen eu roa 2. Kylmälänkylän alakoulun liikuntasalin ilmanvaihdon parantaminen eu roa 3. Kunnanviraston yhteispalvelupisteen esteetön kulku ja opasteet euroa 4. Uimahallin saunojen kunnostus/ muutostyöt euroa (alustava) 4. Raskaan kaluston hallin muutostyöt euroa 5. Huovilan alakoulun puulattioiden uusiminen euroa yhteensä euroa, sitomatonta määrärahaa jää euroa. Rakennusten kunnossapidon työohjelman hyväksyminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusten kunnossapidon työohjelman vuodelle KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajak si. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Teknltk Rakennusten kunnossapidon jakamatonta määrärahaa vuodelle 2013 on käyttämät tä euroa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Rakennusten kunnossapidon työ ohjelmaa vuodelle 2013 täydennetään seuraa vasti: 7. Entisen ammattikoulun PAO:n opetussiiven ilmanvaihdon puhdistus, säätö ja ää nen vaimentimien kuitulähteiden poistaminen euroa 8. Paloaseman sadevesikaivon korjaus ja rännikaivon rakentaminen euroa 9. Jäähallin kylmälaitteiden korjaus euroa 10. yläkoulun sisäilmaongelmien torjunta, rakenteiden tiivistys ja ilmanvaihdon parannustyöt euroa Yhteensä euroa, sitomatonta määrärahaa jää euroa. KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Keskustelun kuluessa päävastuualueen johtaja teki estykseensä lisäyksen: 11. Kerrostalo-vuokratalon piha, Jussilantie 4, (pyykkiteline, mattoteline ja kas vilaatikot) euroa PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esi tyk sen tehdyllä lisäyksellä. Merkittin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokouseen asian käsittelyn jäl keen klo Teknltk 92 Uimahallin saunojen muutos- ja kunnostustyöt on kilpailutettu. Töiden tarkentunut kustannusarvio on euroa. Rakennusten peruskorjausten vuoden 2013 määrärahasta on sitomatonta euroa, joten suunniteltua työ oh jel maa ei ny kyi sel lä ra hoi tuk sel la voi da ko ko naisuu des saan to teuttaa.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy, että rakennusten kunnossapidon työohjelmaan vuodelle 2013 muutetaan seuraavasti: 3. Kunnanviras ton yh teis pal ve lu pis teen es tee tön kul ku ja opasteet 0 euroa 4. Uimahallin saunojen kunnostus / muutostyöt lisätään euroa, jolloin kohteelle on käytettävissä yhteensä euroa Sitomatonta määrärahaa jää euroa. KÄSITTELY: Tuula Leinonen ilmoitti olevansa esteellinen, koska työskentelee ko. peruskorjauksia tekevässä yrityksessä, ja poistui kokouksesta asian käsitte lyn ajaksi. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuula Leinonen palasi kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta MUHOKSEN KUNNAN TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN MUUTOS / KUNNANVIRAS- TON YHTEISPALVELUPISTEEN ESTEETTÖMYYS JA OPASTEET Teknltk 93 Muhoksen kunnanvirastolle on perustettu julkishallinnon yhteispalvelupiste vuonna Vanhan virastotalon porrasrakenteet rajoittavat liikuntaesteisten henkilöiden palveluiden saavutettavuutta. Lisäksi yhteispalvelupisteet opasteet ovat puutteelliset. Muhoksen kunnanviraston yhteispalvelupisteen rakentaminen esteettömäksi on mahdollista tehdä asentamalla sisäpihan puoleiselle ulko-ovelle vievälle portaalle porrasnostin ja tekemällä tarvittavat ovi ja kynnysmuutokset. Puuttuva tuulikaappi on mahdollista korvata esim. ovipuhaltimella. Kunnanviraston yhteispalvelupisteen saavutettavuuden parantamisen ja opasteiden hankinnan kustannusarvio on euroa. Muhoksen kunnan talousarvion muutoksesta päättäminen kuuluu kunnanvaltuuston toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta esittää kun nanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Mu hoksen kunnan vuoden 2013 ta lousarvion investointiosaan lisätään euroa Muhoksen kunnanviraston yh teispalvelupisteen saavutettavuuden parantamiseen ja yhteispalvelupisteen opas teiden hankintaan. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta MAARAKENNUKSEN TYÖOHJELMA /6/66/2013 Teknltk Muhoksen kunnan vuoden 2013 talousarvio sisältää euroa kadunpi toon, pienten ka tu investointien suunnitteluun ja rakentamiseen, katujen pe ruskor jauksiin, pääl lys tei den uusimiseen ja katualueiden kuivatuksen parantami seen. Määrärahan käy töstä vastaa tekninen lautakunta. Vuoden 2013 maarakennuksen työohjelmaesitys on seuraava: 1. Uudet rakennetavat kadut ja kustannusarvio - Koivikontie euroa - Vikiönpolku euroa 2. Katujen peruskorjaus - Haapakuja euroa - Polvitie euroa - Jussilankuja euroa 3. Katujen päällystystyöt ja paikkaukset - Ahotie, Pajukuja, Koivulehdontie, Ilkankuja, Piiankuja, Emännänkuja, Rehto rinkuja ja Puhakantie, yhteensä euroa. Asfalttiurakka kilpailutetaan ke väällä ja lopullinen kohdeluettelo määräytyy tarjousten perusteella. 4. Katusuunnitelmat - Asematien perusparannus välillä vt 22 - Rautatieasema euroa. 5. Päivärinteen uuden asuntoalueen valaistus euroa Työohjelma yhteensä euroa. Työohjelman hyväksymisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennuksen työohjelman PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti.

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Teknltk 94 Kevään aikana tehtyjen katujen kuntotilan havaintojen, hankkeiden suunnitteluti lanteen ja asfalttiurakan kilpailutuksen perusteella maarakennustöiden työohjel maan on tarvetta tehdä muutoksia. Työohjelmaan esitetään seuraavat muutokset: 1. Uudet rakennettavat kadut: - Koivikontie -niminen katu siirretään erillisinvestointeihin. Hankkeelle esitet ty ra hoitus lisätalousarvioon Katujen peruskorjaus: - Jussilankujan peruskorjaus jätetään pois työohjelmasta - peruskorjausohjelmaan lisätään Nykäläntien - Törmätien peruskorjaus 3. Katujen päällystystyöt ja paikkaukset - Ahotien päällystys jätetään pois ohjelmasta - Keskustien urapaikkaus lisätään ohjelmaan Maarakennuksen työohjelma on esityslistan liitteenä. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy maarakennuksen työohjelman ehdolla, että valtuusto myöntää Koivikontie -nimisen kadun rakentamiselle erillisrahoituk sen. KÄSITTELY: Juha Kerkelä, Riitta Huovinen ja Tuula Leinonen ilmoittivat olevansa esteellisiä, koska heidän lähiomaisia asuu ko. katujen varrella ja poistuivat ko kouksesta asian käsittelyn ajaksi. Juha H. Kukkohovi esitti, että Ahotie otetaan mukaan ohjelmaan ja Koivulehdontien ja Pajukujan päällystys jätetään pois ohjelmasta. Päävastuualueen johtaja muutti 3. kohdan esitystään siten, että Ahotien päällys tys pidetään ohjelmassa ja Koivulehdontien ja Pajukujan päällystys jätetään pois ohjelmasta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen tehdyllä muutoksella yk simielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Kerkelä, Riitta Huovinen ja Tuula Leinonen palasivat kokoukseen klo asian käsittelyn jälkeen.

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta OULUJOEN MONINAISKÄYTTÖOHJELMA, OUMO MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖSUUNNITEL- MA 227//2013 Teknltk 95 Muhoksen kunta, Fortum Power and Heat Oy ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus ovat teh neet sopimuksen Oulujoen moninaiskäytön edistämiseen liittyvän rahoi tuksen käytöstä vuodelle Sopimuksen mukaan hankkeeseen on varattu yh teensä euroa. Hankkeen toteuttaa Mu hok sen kunta. Muhoksen kunnan talousarviossa on varattu euroa Oulujoen moninaiskäyt tö oh jel man hank kei den toteutuksen kunnan osuuteen. Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Hankkeiden toteutus edellyttää toteutusorganisaation kokoamista. Hankkeelle on tarkoitus rekrytoida kolmeksi kuukauden ajaksi yksi työnjohtaja, kaksi rakennusammattimiestä ja tarvittava määrä rakennusapumiehiä. Toteutuksessa voidaan hyö dyntää palk katukikelpoisia henkilöitä. Sopimusluonnos jaetaan oheismateriaalina. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää to teuttaa Oulujoen moninaiskäyttöohjelman mukai sella rahoituksella seuraavat koh teet: 1. Huovilan koulun rannan portaiden kunnostus euroa 2. Vuoden 2012 tulvavaurioiden korjaus euroa 3. Lemmenpolun kunnostuksen I -vaiheen toimenpiteet euroa Hankkeet toteutetaan pääosin kunnan omana työnä. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta LEMMENPOLUN KUNNOSTAMINEN / HANKINTAPÄÄTÖS / PÄÄTÖS HANKINNAN KES- KEYTTÄMISESTÄ 132/0/014/2013 Teknltk Hankintailmoitus julkaistu Hilma -palvelussa , tarkennus ja Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön lisäkirje Tarjousten avauspöytäkirja Tarjousten selonottoneuvottelun pöytäkirja Lemmenpolun kunnostuksesta on pyydetty tarjoukset avoimella menettelyllä. Hankinta on käynnistetty ehdollisena, että hanke toteutetaan, mikäli Jomma ry myöntää hankkeelle 100 % rahoituksen. Tarjousten jättämisen määräaikaan klo mennessä saapui yhteen sä neljä tarjousta. Tarjouskilpailussa halvimman tarjouksen on tehnyt Oulun Maakone Oy kokonaishintaan (ALV 0 %). Hankinnasta päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää hankkia Lemmenpolun kunnostamisurakan tarjous kilpai lun ehtojen mukaisesti halvimman tarjouksen tehneeltä Oulun Maakone Oy:ltä koko naishintaan (ALV 0 %). Päätös on ehdollinen siten, että urakkasopimus solmitaan ja hanke toteutetaan suunni tellusti vain, mikäli Jomma ry. myöntää hankkeelle 100 % rahoituksen. KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja teki esitykseensä lisäyksen: Tilaajavastuulain mukaiset todistukset on toimitettu tilaajalle ja ne ovat kunnossa. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yksimielisesti tehdyllä lisäyksellä. Teknltk 96 Lemmenpolun kunnostamisen hankintapäätös, selonottoneuvottelun pöytäkirja ja

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tarjouspyyntö sisältää rahoitusehdon. Jokivarsien Mo der ni Maa seu tu yh dis tys JoM Ma ry:n hal li tus ei ko kouk ses saan myön tänyt rahoi tusta, jol loin tekni sen lauta kun nan , 85 te kemän eh dolli sen han kinta pää tök sen mukai nen 100 % Jomma ry:n myön tä mä ra hoitusehto ei toteutu nut. Hankkeen to teu tus ja ra hoi tus on suunni tel tava uudelleen ja hankintamenettely keskeytettävä. Säädöstausta: - Hankintalain 73 a):n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää han kintaa tekemättä vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenette lyn keskeyttä mistä koskevan asian käsiteltäväksi ottamiselle ei ole hankinta laissa säädetty määräaikaa. - Hankintalain 73 :n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä eh dokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousme nettelyn ratkai suista kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Näin ollen myös hankinnan kes keyttämisestä on annettava kirjallinen ja perusteltu päätös. - Hallituksen esitys (HE 50/2006 vp) täsmentää 73.1 :ää siten, että hankinta yksiköllä on harkintavaltaa päättää, missä vaiheessa se ilmoittaa tarjousten käsittelyn aikana tekemistään ratkaisuista. Hankintayksikön on kuitenkin il moitettava rat kaisuista mahdollisimman nopeasti hyvän hallinnon periaat teiden mukaisesti. - Hankinnan keskeyttämisestä on runsaasti kotimaista oikeuskäytäntöä. Keskeyttä minen on mahdollista mm. jos hankintayksikön rahoitustilanne on muuttunut oleellisesti määrärahojen puutteen vuoksi (KHO taltio 671). Hankinnan keskeyttämisestä päättäminen kuuluu teknisen lautakunnan toi mivaltaan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta keskeyttää Lemmenpolun kunnostamista koskevan hankin nan. Perusteluna on hankkeen toteutuksen ehtona olleen ulkopuolisen rahoituksen puuttuminen. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta hyväksyi päävastuualueen johtajan esityksen yk simielisesti.

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta ASUNTOMESSUT 2013 Teknltk 97 Vuoden 2013 asuntomessut ovat Hyvinkäällä välisen ajan. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Tekninen lautakunta päättää vuoden 2013 asuntomessuille osallistumisesta. PÄÄTÖS: Tekninen lautakunta päätti osallistua asuntomessuille

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36. Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 36 Tekninen lautakunta AIKA Tiistai 24.02.2015 klo 18:00-20:30 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, teknisen toimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone.

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 14 Tarkastuslautakunta AIKA 25.02.2016 klo 16:00-17:50 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 8 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 81 Tarkastuslautakunta AIKA 02.09.2015 klo 16:15-17:37 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 38 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2016 138 Tarkastuslautakunta AIKA 10.11.2016 klo 16:00-18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 64 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 12 10.11.2015 AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:38 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 12-15 Sivu 12 MUHOKSEN LAURIN JA MATIN KODIN ESITTELY

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS MUHOKSEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEEN MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 13 Tarkastuslautakunta AIKA 26.02.2014 klo 17:00-19:54 PAIKKA Muhoksen terveyskeskuksen kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 7 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 15 8 KATSAUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat. Asioiden käsittelyjärjestyksen muutos MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 4.2.2003 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 43 44 45 46 Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Info Nuorten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2017 139 Tarkastuslautakunta AIKA 26.09.2017 klo 15:00-16:30 PAIKKA Muhoksen yläkoulun neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 69 ASIAKIRJAPYYNTÖ/PESULAPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 22.03.2016 AIKA 22.03.2016 klo 14:30-17:14 PAIKKA Kaupungintalon 3. krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 77 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 26.06.2017 klo 17:30-18:35 PAIKKA Terveyskeskuksen neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: 43 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tietoimikunta 01.11.2017 Aika 01.11.2017 klo 17:00-17:45 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 4, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot