SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.9.2014 SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2015 2019. Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita"

Transkriptio

1 HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 1 (5) Päätös SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N HALLITUSOHJELMATAVOITTEET Asunnot, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö palvelevat muuttuvia tarpeita Omistamista arvostetaan Kansallisvarallisuudesta huolehditaan Ympäristöä kunnioitetaan 1. Asumismenojen nousu pysäytettävä Tulevalla hallituskaudella asumismenojen ja kustannuskehityksen nousu on taitettava. Asumismenot ovat nousemassa lähivuosina tuloja nopeammin sekä vuokra- että omistusasunnoissa. Kiinteistöliiton teettämän selvityksen mukaan asumismenot ovat vuosina nousseet keskimäärin 4,0 % vuodessa ja nousevat vuosina keskimäärin 3,6 % vuodessa, kun taas käytettävissä olevien tulojen kasvu jää keskimäärin alle kahteen prosenttiin vuodessa. Julkistalouden paikkausyritykset ja ilmastopoliittiset ratkaisut saattavat nostaa vielä edellä mainittua huomattavasti enemmänkin asumisen kustannuksia lähivuosina. 2. Asumisen tukien perustaksi tarveharkintaisuus Rakennetusta ympäristöstä huolehtiminen edellyttää, että yhteiskunnassa arvostetaan erilaisten kiinteistöjen omistamista. Rakennettu ympäristö on tärkein osa kansallisvarallisuuttamme. Asunnot muodostavat tästä varallisuudesta merkittävimmän osan. Asuntopolitiikan tulee edistää monipuolisten ja toimivien asuntomarkkinoiden kehittymistä. Valtion niukkenevat tukivarat tulee kohdentaa tukimuotoihin joiden saamiseen ja käyttöön liittyy tarveharkinta (esim. yleiseen asumistukeen). Valtion tuotantotukea asuntorakentamisessa tulee käyttää vain sellaisten asunnontarvitsijoiden asuntojen tuotantoon, joiden asumistarvetta ei ole mahdollista tyydyttää markkinaehtoisella asuntotuotannolla ja -tarjonnalla. Valtion tuella rakennettujen ns. ARA-vuokra-asuntojen tulee säilyä tuen tarpeessa olevien kansalaisten käytössä. Asukasvalinnan sosiaalista tarveharkintaa tulee kehittää ottamalla uudelleen käyttöön asukasvalinnan tulo- ja varallisuusrajat. Lisäksi asukasvalintakriteerit tulee ulottaa koskemaan asunnonvaihtotilanteita. ARA-asuntojen vuokrien määräytymisessä tulee mahdollistaa vuokrien määräytyminen asunnon vuokralaisen tulojen kehityksen perusteella siten, että tulojen noustessa myös vuokra voi nousta. ARA-asuntojen asukasvalinnasta tulee olla mahdollista poiketa tapauksissa, joissa se ei johda epäterveeseen asukaskilpailuun yksityisten sijoittajien kanssa. ARA-asuntoja tulee voida vapauttaa ennenaikaisesti käyttö- ja luovutusrajoituksista, kun se on tarpeen, jotta omistaja voi investoida vastatakseen muuttuviin sosiaalisiin asukastarpeisiin. Korjausavustukset tulee kohdentaa suunnitelmallisen kiinteistönpidon ja korjaamisen edistämiseen. Valtion myöntämät korjausavustukset ovat taloudellisessa laskusuhdanteessa tukeneet asuntojen korjaamista, joskin omistajat toteuttaisivat merkittävän osan korjauksista myös ilman avustuksia.

2 HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 2 (5) 3. Kaavoituksen vastattava tonttikysyntään Kaavoituksella tulee varmistaa rakentamiskelpoisen asuntotuotannon tonttimaan tarvetta vastaava tarjonta. Kuntien kaavoitustyössä painopiste tulee siirtää kaavojen hyväksymiseen niiden laatimistyön sijasta. Maanomistajille tulee luoda oikeus tehdä yleiskaava-alueilla kaavoitusaloite, jolla maanomistaja voi saada kaavaehdotuksensa kunnan hyväksymiskäsittelyyn. Uudis- ja korjausrakentamista koskevien rakentamismääräysten ja kunnallisten rakennusjärjestysten ohjeistus ja tulkinta on yhdenmukaistettava kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja oikeusturvan varmistamiseksi mm. rakennusvalvonta-asioissa. Asuntojen tuotantokustannuksien alentamiseksi on rakentamisen ja kaavoituksen normeja poistettava ja vahvistettava markkinaperusteista ohjausta. Mm. pysäköintipaikkojen ja väestösuojien rakentamisvelvollisuuksia tulee keventää. Esteettömyyttä koskevien normien tarkoituksenmukaisuus on arvioitava uudelleen. Kunnan tulee osana kaavoitusta selvittää kaavan taloudellinen toteutettavuus sekä kaavamääräyksien vaikutukset asunto- ja muun rakentamisen hintaan. Lisä- ja täydennysrakentaminen on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi lisätä asuntotuotantoa. Lisä- ja täydennysrakentamisen lisäämiseksi tulee käynnistää kehittämishanke, jonka tavoitteena on tunnistaa ja poistaa lisä- ja täydennysrakentamisen esteitä. Tällaisia ovat mm. kuntien lisä- ja täydennysrakentamisen yhteydessä perimät maankäyttökorvaukset, autopaikkavaatimukset ja vaikeudet saada riittävästi lisärakennusoikeutta hankkeiden kannattavuuden turvaamiseksi. Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi ja korjauksien rahoittamiseksi täydennys- ja lisärakentamista tulee edistää kaavoituksellisia esteitä poistamalla ja helpottamalla lisärakennusoikeuden saamista. Olemassa olevan tyhjän rakennuskannan muuttamista asuinrakennuksiksi tulee helpottaa ja nopeuttaa. Väestön ikääntyessä asuntokannan kunnonhallinta on entistäkin tärkeämpää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä olemassa olevan asuntokannan ja asuinympäristön kehittämiseen siten, että ikääntyvä väestö voi mahdollisimman pitkään asua omissa asunnoissaan. Hissien rakentamista vanhaan asuntokantaan on tarkoituksenmukaista tukea. Esteettömyyden toteutumista voidaan edistää myös informaatio-ohjauksella. Rakennussuojelulainsäädäntöä tulee kehittää siten, että suojelulla ei estetä kiinteistöjen esteettömyyden poistamista. Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhdyskuntarakentamiselle asettamien vaatimuksien yhteensovittamiseksi tulee asioista vastata yhden ministerin. Kuntien tulee edistää asuntoyhteisöjen mahdollisuuksia lisä- ja täydennysrakentamiseen. Kohtuuhintaisen asuntorakentamisen edellytyksien parantamiseksi on toteutettava rakentamisen ja kaavoituksen normien purkutalkoot sekä vahvistettava markkinaperusteista ohjausta. Edistetään sujuvaa sekä maanomistajan omistusoikeuden tunnustavaa kaavoituksen toteuttamista. Rajataan kaavoitukseen liittyvät valitusoikeudet koskemaan vain niitä, joiden oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Viranomaiskäsittelylle tulee asettaa sitovat määräajat kaavoitusasioissa. Maankäyttö- ja rakennuslain yhdenmukaisen soveltamisen ja tulkintojen varmistamiseksi kaikissa kunnissa tulee perustaa valtakunnallinen asiantuntijalautakunta, jonka tehtävänä on antaa ennakkopäätöksiä

3 HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 3 (5) rakentamista koskevien asetusten, määräysten ja ohjeiden soveltamisesta. Esimerkiksi uudis- ja korjausrakentamista sekä rakennuskohtaista uusiutuvaa energiaa koskevien rakentamismääräysten tulkinnassa ja kunnallisten rakennusjärjestysten tulkinnassa tälle on tarvetta. 4. Energiatehokkuuden parantamisen oltava kannattavaa Ilmasto- ja energiapolitiikka vaikuttaa merkittävästi asumiskustannuksien kehitykseen. Energiaverotuksessa sekoittuvat ristiriitaisesti ympäristö- ja fiskaaliset tavoitteet. Kiinteistökannan energiatehokkuutta voidaan parantaa kiinteistön koko elinkaaren aikana: rakentamisessa, käytössä ja korjauksessa. Rakentamiseen liittyvien energiatehokkuusvaatimuksien tulee olla taloudellisesti kannattavia. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä taajamien asuntokiinteistöissä tulee edistää mm. mahdollistamalla aurinkopaneelien ja poistoilmalämpöpumppujen asentaminen sekä maalämmön hyödyntäminen Rakennusten energiatodistusjärjestelmää tulee kehittää siten, että se mahdollistaa erilaisissa rakennustyypeissä (omakoti-, rivi- ja kerrostalo) sijaitsevien asuntojen keskinäisen vertailun sekä toteutuneen energiankulutuksen että laskennallisen energiankulutuksen osalta. Todistuksen laatimisvelvoitteen tulee koskea yhdenvertaisesti kaikkia asuinrakennuksia. Kilpailun toimivuus sähkö- ja lämpöenergiamarkkinoilla on varmistettava. Erityisesti monopoliasemassa olevien energia-, vesi- ja jätehuoltoyhtiöiden ja liikelaitoksien toimintaa tulee valvoa, jotta määräävää markkina-asemaa ei käytetä ylihinnoitteluun eikä ns. piiloverotukseen. Uusiutuvan energian lisäämiseen liittyvät ohjauskeinot on toteutettava siten, etteivät ne vääristä kilpailua. Sähkömarkkinoihin liittyvää lainsäädäntöä on kehitettävä siten, että rakennuskohtaisesti tuotettu sähköenergia on mahdollista käyttää tehokkaammin hyödyksi suoraan itse rakennuksen kulutukseen. Uusiutuvan energian tuottamista tulee kannustaa verottamalla vain rakennuksen tuottaman uusiutuvan energian ylituotantoa nettolaskentaperiaatteella. Jos energiapolitiikalla pyritään lisäämään energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuotantoa, toimenpiteiden on oltava kannustavia ja läpinäkyviä. Keinotekoisia ja kalliita tukijärjestelmiä ei uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi pidä luoda. Suomen tulee Euroopan Unionin jäsenenä vaikuttaa siten, että EU:n energiatehokkuussäädökset ovat tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita. Direktiivien uudistamistyössä on otettava huomioon jäsenmaiden erilaiset lähtötilanteet ja paikallisen ilmaston tuomat vaikutukset. 5. Kiinteistöverotukselle tehtävä kuntotutkimus Kiinteistöverojärjestelmälle tulee tehdä perusteellinen kuntotutkimus. Kiinteistöveron osuus kuntien rahoituksesta on kasvanut merkittävästi ja siitä on muodostunut uusi varallisuusvero kiinteistöjen omistajille. Nykyään kiinteistöverotuksesta päätetään useassa eri paikassa: eduskunta päättää kiinteistöveroprosenttien rajoista, kunnat päättävät sovellettavat veroprosentit ja verohallinto päättää tonttien ja rakennuksien verotusarvot.

4 HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 4 (5) Osana kiinteistöveron kehittämistä tulee lisätä kuntien päätösvaltaa verotuksen tasossa poistamalla kiinteistöveroprosenttien alarajat. Yleisessä kiinteistöverossa (maapohja) tulee asunto- ja muiden kiinteistöjen kiinteistöveroprosentti voida määrätä erikseen. Kiinteistöverotuksen veropohjaa tulee kehittää ottamalla kiinteistöveron ulkopuolella oleva kiinteä omaisuus sen piiriin. Kiinteistöverotuksen tulee kaikissa olosuhteissa olla läpinäkyvää ja perustua yksinkertaisiin periaatteisiin. Kiinteistönomistajan tulee esimerkiksi korjausinvestointia suunnitellessaan pystyä arvioimaan, miten investointi vaikuttaa rakennuksen kiinteistöveroon. Pääomatuloverotuksessa tulee ottaa käyttöön euron perusvähennys, joka koskisi kaikkia pääomatuloja mukaan lukien asuntojen vuokratulot. Vuokra-asuntojen peruskorjaamista tulee edistää saattamalla enintään euron korjausmenot vähennettäviksi heti vuokratulosta eikä vasta mahdollisen luovutusvoittoverotuksen yhteydessä. Vähennykseen liittyisi palautusvelvollisuus, jos asunnon vuokra-asuntokäyttö päättyisi. Asunnon perusteella määritettävä perintövero tulee jaksottaa maksettavaksi enintään viidessä vuodessa, jos asunto jää vuokrauskäyttöön. Kotitalousvähennystä on uudistettava siten, että asunto-osakeyhtiön osakas voi saada omassa käytössä olevan asunnon kohdalla vähennyksen yhtiön teettämän remontin palkkakustannuksista (kuten nykyään omakotitalojen omistaja). Asuntolainojen korkovähennysjärjestelmä on säilytettävä oman asunnon hankintaan ja kunnossapitoon kannustavana tukimuotona. Järjestelmä tukee osaltaan asuntovarallisuuden arvon säilyttämistä ja hyvän kiinteistönpidon tavoitteen toteutumista. Perustuslaissa tavoitteeksi on asetettu kansalaisten oman asumisen järjestämisen tukeminen. Korkovähennysjärjestelmä helpottaa asunnon hankintaa ja madaltaa kynnystä muuttaa yksilölle tai perheelle parhaiten kulloinkin sopivaan asuntoon. Kiinteistöpalvelujen oman käytön arvonlisävelvollisuus tulee poistaa, kun kiinteistönomistaja palkkaa työsuhteeseen kiinteistönhoidosta vastaavaa henkilökuntaa (esimerkiksi talonmiehen). Verolainsäädännön säädösvalmistelun korkeatasoisuus ja selkeys on varmistettava. Verolakien epäselvyydet ja verohallinnon kyseenalaiset tulkintalinjaukset aiheuttavat kiinteistönomistajille ja muille verovelvolliselle turhia kuluja ja tarpeetonta työtä. Verotuksen pitää olla selkeää ja ennakoitavaa, jotta mm. vaikutuksiltaan pitkäaikaisia korjausinvestointeja voidaan toteuttaa. 6. Kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksen vastattava tarvetta Kiinteistö- ja rakennusalan koulutuksen voimavaroja tulee nopeasti lisätä vastaamaan tarvetta, jota kansallisvarallisuutemme tärkeimmän osan hoito ja ylläpito edellyttävät. Kiinteistöjen hoidon ja korjausrakentamisen ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden ja laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi tulee lisätä korjausrakentamisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta kaikilla tasoilla sekä edistää korjausrakentamisen innovaatioita kehitys- ja tutkimushankkeilla.

5 HALLITUSOHJELMATAVOITTEET 5 (5) 7. Asunto-osakeyhtiöiden toimintakykyä kehitettävä Asunto-osakeyhtiölakia tulee uudistaa siten, että yhtiö voi päättää ns. täydennysrakentamishankkeeseen ryhtymisestä yhtiökokouksen enemmistöpäätöksellä, jos hanke toteutetaan myymällä lisärakennusoikeus rakennuttajalle. Mikäli lisärakennushanke aiheuttaa osakkeenomistajalle olennaista haittaa, tulee yhtiön korvata tämä haitta. Pienten asunto-osakeyhtiöiden purkaminen tulee mahdollistaa siten, että yhtiömuotoisuuden purkamisesta ei muodostu osakkeenomistajille ylimääräisiä veroseuraamuksia. Suomessa on runsaasti pieniä asuntoosakeyhtiö-muotoisia erillistalo-, pientalo- ja rivitaloyhtiöitä, joiden purkaminen itsenäisiksi kiinteistöiksi olisi perusteltua. Pienissä yhtiöissä asunto-osakeyhtiölaki voi johtaa tarpeettoman raskaaseen hallintoon. Yhtiöt ovat alttiita myös suurille ristiriidoille osakkaiden kesken. Isännöitsijäntodistuksen tietosisältöä tulee kehittää siten, että se antaa nykyistä tarkemman ja selkeämmän kuvan asunto-osakeyhtiön osakehuoneistojen taloudellisesta asemasta ja taloudellisesta varautumisesta (esim. ennakkorahastointi) tuleviin korjauksiin. Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen tai rakennusten purkamista tulee helpottaa, jotta alueilla, joilla yhtiössä oleville kaikille asunnoille ei ole kysyntää, asunto-osakeyhtiön rakennuksia voidaan sopeuttaa vastaamaan kysyntää. Sähköinen asunto-osakerekisteri tulee toteuttaa. Rekisterin avulla voidaan rekisteröidä asunto-osakkeita koskevat tiedot ja omistajamerkinnät sähköisesti. Rekisteri mahdollistaa painetuista osakekirjoista luopumisen. Olemassa olevien asunto-osakkeiden osalta järjestelmän tulee olla vapaaehtoinen. Hyväksytty :n hallituksen kokouksessa.

Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI

Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO: ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMIEN VAIKUTTAVUUS RAPORTTI Lausunto 1 (12) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi YM030:00/2013 Viite: Lausuntopyyntö Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti LAUSUNTO:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Valtioneuvosto on 3.5.2012 tehnyt seuraavan periaatepäätöksen valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjelmaksi ja päättänyt

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Vihreät De Gröna Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen - Vihreän liiton asumispoliittinen ohjelma Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 23.11.2014 - stilisoimaton versio Sisällysluettelo

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin

Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Ympäristöministeriö Loppuraportti 18.3.2014 Toimiva korjauskulttuuri lähiöihin Esipuhe Ympäristöministeriö asetti 15.8.2013 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä esityksiä lähiöiden korjausvajetta vähentävistä

Lisätiedot

Ympäristöministeriölle. Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti

Ympäristöministeriölle. Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti Lausunto 1 (5) 8.5.2015 Ympäristöministeriölle Dnro YM030:00/2013 Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus raportti ASUMISEN TUKI- JA VEROJÄRJESTELMÄ ON EDELLEEN TARPEEN Finanssialan Keskusliiton

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Liitteet. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Liitteet. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Liitteet 1 Hallituksen veropoliittinen linjaus 2 Ehdolliset lisätoimet 3 Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi

Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kiinteistö- ja rakennusalan toiveita täydennysrakentamisen edistämiseksi Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Huvilakuja 14, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA

viesti 1/2011 Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA viesti Asiakaslehti / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 1/2011 s. 4 VALTION TUKEMA VALTION TUKEM ASUNTOTUOTANTO ELÄÄ AJASSA s. 8 s. 18 22 NOLLAENERGIA- RAKENTAMINEN HAASTAA JA INNOSTAA SALKUTUSMALLIT

Lisätiedot

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp Sivu 1/26 Ympäristövaliokunnan mietintö 10/2009 vp YmVM 10/2009 vp - HE 24/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 Hallituksen esitys uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Murroksista strategisiin valintoihin

Murroksista strategisiin valintoihin Murroksista strategisiin valintoihin RAKLIn strategiatyön pohjaksi on tehty laaja tulevaisuuden ennakointityö. Tuloksena syntyi murroskartta, joka kuvaa eri näkökulmista yhteiskuntaan sekä kiinteistö-

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet...

Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Ajankohtaista... 7 Lakiasiat...12 Oikeustapaukset...13 Tutkimus ja kehitys...15 Markkina ja suhdanteet... Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 4 Indeksitalovertailu 2008: Vastikkeista jo kaksi kolmannesta veroihin ja kunnallisiin maksuihin 4 Remonttien kotitalousvähennys myös lähes kahdelle miljoonalle asunto-osakeyhtiöasukkaalle

Lisätiedot

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi

Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava. SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi 3 2013 Asuntopolitiikan umpisolmu aukaistava SAK:n näkemyksiä asuntopolitiikan uudistamiseksi Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Sauli Hievanen sauli.hievanen@sak.fi puhelin 020 774 0151 Tilaukset: SAK puhelin

Lisätiedot

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti

Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti Anu Kärkkäinen / RKo 13.5.2015 Lausunto 1 (5) Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto kirjaamo.ym@ymparisto.fi Asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuus -raportti Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI

Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan. mukainen luettelo SUOMI Rakennusten energiatehokkuusdirektìivìn (2010/31/EU) 10 artiklan mukainen luettelo SUOMI 30.6.2014 Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment 2 Esipuhe Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA Hallitus 7.6.2010, LIITE 4 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2010 2015 2 HENKILÖSTÖASUNTOPOLIITTINEN VISIO HUS järjestää henkilöstölleen kohtuuhintaisia

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla

Vihreitä ratkaisuja kohtuuhintaiseen ja kestävään asumiseen Suomen kaupunkiseuduilla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vihreät De Gröna - valtuuskunnan kokous 3/2014 - LIITE Asumispoliittisen työryhmän esitys 15.9.2014 valtuuskunnalle 20.9.2014: Vihreitä

Lisätiedot

LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA

LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ KORKOTUESTA Lausunto 1 (6) Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto kirjaamo.ym@ymparisto.fi YM6/600/2014 LAUSUNTO: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISLAINOJEN LYHYESTÄ

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) toiminnan kehittäminen Olavi Syrjänen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 18 2012 Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot