TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA , 137, 140 JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 132-134, 137, 140 JA 151-153"

Transkriptio

1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TYRNÄVÄN KUNTA TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA , 137, 140 JA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

2 lausuntoihin ja mielipiteisiin 1 (7) P22392 Kimmo Hartikainen Sisällysluettelo 1 Lausunnot ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa Kirkkomännikön koulun henkilökunta Museovirasto Tyrnävän Tempaus r.y Tyrnävän Vesihuolto Oy Tyrnävän yrittäjät Tyrnävän terveyskeskus Oulun seudun sähkö Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta MTK Pohjois-Pohjanmaan museo Oulun seudun ympäristötoimi Mielipiteet Eeva Vanhanen Muu palaute Ohjausryhmän antama palaute... 6

3 1 (6) TYRNÄVÄN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA , 137, 140 JA Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä MRL 30 mukaisesti. Asemakaavasta saatiin määräajassa 14 lausuntoa. Mielipiteitä asemakaavasta saatiin määräajassa yksi. 1 Lausunnot 1.1 ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa Toiminnallisesti uuden palvelukeskuksen sijainti urheilukentän ja nykyisen koulukeskuksen vieressä on hyvä. Kaava-alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Tyrnävän kirkonkylän osayleiskaava. Asemakaavan muutosalue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Limingan lakeuden maisema-alueeseen. Tyrnävän kirkonseudun asemakaavaluonnoksessa erityisesti kevyen liikenteen järjestelyt sekä koulukuljetusten saattoliikenteen järjestelyt vaativat täsmentämistä. Kaavatyön yhteyteen on kytketty liikennesuunnittelu, jonka määrittelemät ratkaisut tulee osoittaa myös kaavakartalla. Koska liikennesuunnittelu on kesken, ei liikenneratkaisuihin voi ottaa enempää kantaa. Liikenneverkon kokonaisratkaisujen tulee olla valmiina ennen kaavaehdotuksen nähtävillä oloa. Muilta osin ELY- keskuksella ei ole huomautettavaa laadittuun kaavaluonnokseen. Kirkkoristeyksen parantamisen vaihtoehtotarkastelu - hankekortti liitteenä. Kaavaehdotuksessa esitetään täsmällisemmin saattoliikenteen järjestelyt ja liikennesuunnitelman mukaiset muut ratkaisut, mm. liikenneympäristön havainnekuvassa. 1.2 Kirkkomännikön koulun henkilökunta Muhostien ja Kirkkotien risteys on vilkkaasti liikennöity ja vaarallinen. Risteysalueella kulkee päivittäin Kirkkomännikön koulun oppilaat, oppilaiden kuljetusliikenne ja heidän huoltajiensa aiheuttama kuljetusliikenne. Huomattava osa koulun oppilaista joutuu ylittämään Muhostien kerran ja suuri osa sen lisäksi myös Kirkkotien. Muhostien ja Kirkkotien risteysalue koetaan erittäin vaarallisena ja sille toivotaan muutoksia turvallisuuteen liittyen. Autoille tulisi osoittaa riittävä määrä paikoitusaluetta, ne tulisi merkitä selkeästi ja liikenne ohjata joustavasti paikoitusalueelle. Paikoitusalueen tulisi myös olla riittävän kaukana välituntipihasta ettei esim. jalkapallot vahingoita autoja. Myös läpikulku paikoitusalueen läpi tulisi estää (ainakin oppilailta) turvallisuuden takaamiseksi. Linja-autoille pitää varata oma, esteetön ja turvallinen oppilaiden jättöalue, josta oppilaat pääsevät siirtymään turvallisesti ja helposti koululle ja takaisin. Yleisurheilukentän vallitusta tulisi poistaa/vähentää jotta näköyhteys molemmilta kouluilta kentälle ja koulujen välille saataisiin esteettömäksi. Yleisurheilukenttää voisi käyt-

4 2 (6) tää tällöin myös välituntialueena, jos katvealueita ei olisi. Myös kentän aitaaminen lisäisi turvallisuutta huomattavasti. Oppilaita on koululla yli neljäsataa ja välineistö pihalla on riittämätön. Myös pintamateriaali aiheuttaa suuria ongelmia kelirikkoaikoina märkyytenä ja myöhemmin pölynä. Pallokenttää pitäisi pystyä rajaamaan useammaksi kentäksi ja pihalle saada virikkeellistäviä välineitä ja maastonmuotoja. Esimerkiksi lähiliikuntapaikka palvelisi mainiosti koulua ja myös illalla muita lähialueen asukkaita. Kevyenliikenteenväylät puuttuvat Kylmälänkyläntien ja Muhostien suunnilta, joka aiheuttaa vaarallisia tilanteita liikenteessä. Hyvin suunnitelluilla kevyenliikenteen ratkaisuilla koulumatkoista saataisiin turvallisia ja helposti kuljettavia suurimmalle osalle oppilaistamme. Kaikilta uusilta asuinalueilta kulkeminen (autot, pyöräilijät, jalankulkijat) ohjataan liikenne/kulku kouluille Kirkkoristeyksen kautta. Eskolanpellolta voisi suunnitella kulkemisen Seppälänalueen läpi sekä turvallista jalkakäytävää esim. Lepolan kohdalta Kirkkomännikön läpi entisen Siwan pihan kautta. Liikennesuunnitelmassa on esitetty Muhostien ja Kirkkotien risteysalueen liittymäratkaisut sekä paikoitusalueet ja linja-autojen saattoliikennepaikat. Esitetyt piha-alueiden ratkaisut liittyvät toteutusvaiheeseen ja tulevat huomioitavaksi siinä vaiheessa. Tarkasteltavan kaava-alueen ulkopuoliset kevyenliikenteen ratkaisut on kirjattu mielipiteenä kaavaselostukseen ja tulee huomioida toteutusvaiheessa. 1.3 Museovirasto Kaavan osallistumis- ja arviointiselostuksen osallisten joukkoon on tarpeen lisätä siitä puuttuva Museovirasto, joka on viranomainen arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluasiassa. Kaavamuutosalueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/63) nojalla rauhoitettuja muinaisjäännöksiä, eikä ole todennäköistä, että tällä varsin tehokkaasti rakennetulla alueella olisi myöskään ennestään tuntemattomia arkeologisia kohteita. Museovirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnoksesta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. 1.4 Tyrnävän Tempaus r.y. Tyrnävän Tempaus r.y. esittää lausuntonaan, että Seurojentalon itäpäätyyn suunniteltu kevyenliikenteen tie tulee muuttaa autolla läpiajettavaksi kulkutieksi. Perusteluina esitämme, että kulkutie on talviaikana lumen poiskuljettamiseen piha-alueelta välttämätön. Seurojentalon tontille seinän ja huleojan väliin ei ole osoittaa lumen keräyspaikkaa. Jalankululle ja polkupyöräilylle varatulle katualueelle lisätään: jolla huoltoajo on sallittu.

5 3 (6) 1.5 Tyrnävän Vesihuolto Oy Alueelle on voimassaolevan asemakaavan mukaisesti rakennettu yhtiön toimesta vesijohto- ja jätevesiviemärijärjestelmä. Runkojohdot halkaisevat koulukeskuksen alueen koillis lounais-suunnassa Matintien ja sen jatkeena olevan kevyen liikenteen yhteyden varressa. Runkojohtoihin on rakennettu taloliittymäjohdot kaavan mukaisesti. Tyrnävän kunnan toimesta on alueelle rakennettu hulevesiviemäri, joka kulkee urheilukentän sivuitse terveyskeskuksen kautta Kirkkomännikön koulun piha-alueelle. Olemassa olevat johtoverkostot pyydetään ottamaan jatkosuunnittelussa huomioon myös tulevien laajennusvarausten osalta. Osaa rakennusten alle jäävistä johdoista joudutaan siirtämään ja osa jäänee pois käytöstä. Hankkeen johdosta aiheutuvien linjoihin kohdistuvien muutoskustannusten osalta Tyrnävän Vesihuolto Oy varaa mahdollisuuden laskuttaa ne rakennuttajalta Tyrnävän kunnalta. Mahdollinen tontin rajojen sisällä tapahtuva täydentävä talojohtolinjojen rakentaminen kuuluu luonnollisesti myös rakennuttajan kustannuksiin. Olemassa olevat johtoverkostot otetaan jatkosuunnittelussa huomioon ja merkitään kaavaan päälinjojen osalta. 1.6 Tyrnävän yrittäjät Pyydämme huomioimaan, että Tyrnävän tulee uudessa rakennusjärjestyksessä määritellä kanta suuriin mainoksiin ja ns. valomainoksiin kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Muuta huomautettavaa rakennusjärjestykseen ja asemakaavamuutoksiin ei ole. Lausunto on kirjattu kaava-asiakirjoihin huomioitavaksi rakennusjärjestystä uudistettaessa. 1.7 Tyrnävän terveyskeskus Meidän kannalta olennaisia asioita kaavamuutoksen suhteen ovat siis: - henkilökunnan pysäköintipaikkojen ja lämpöpaikkojen riittävyys (henkilökuntaa n. 40 ja suurin osa henkilökunnasta kulkee töissä autolla) - Asiakaspysäköintipaikkojen lisääminen nykyisestään (meillä käy päivittäin noin 250 asiakasta talossa, joista osa luonnollisesti saapuu muilla kulkuvälineillä kuin autolla) Kaavasuunnitelmasta emme saaneet aivan selvää, jääkö Kaitatien puolelle tk:n pihalle pysäköintipaikkoja (ovat nyt henkilökunnan lämpöpaikkoja). Mikäli nämä paikat jäävät kulkureitin alle, niin korvaavat paikat tulisi järjestää Kirkkomännikön koulun puolelta. Terveyskeskuksen ja koulun väliselle uudelle saattoliikenteen ja pysäköinnin alueelle saadaan 70 autopaikkaa henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöön. Kaitatien puolelle terveyskeskuksen eteläpäätyyn jää henkilökuntapaikoitusta ja kaavaan lisätään sille osalle p-merkintä. Henkilökunnan paikoitusta voidaan myös sijoittaa koulujen uusien henkilökunnan p-alueiden yhteyteen.

6 4 (6) 1.8 Oulun seudun sähkö Myös polttoainevaraston (kunnanviraston puoli) puolelta oli rakentamisalueen raja siirretty nykyisen rakennuksen seinän mukaisesti. Polttoainevarasto tarvitsee kuitenkin laajennusvaran, koska lämmityskuorman kasvaessa tulevaisuudessa joudumme käyttämään sekä vanhaa että uutta biokattilaa yhtä aikaan. Tehon kasvaessa polttoainekulutus kasvaa ja tällöin varaston pitää olla riittävän suuri, jotta laitoksen polttoainehuolto voidaan turvata. Varauksen pitäisi olla noin puolet nykyisestä varastosta. Yllä olevan lisäksi Mikko Haaranen esittää, että ET-alueen rakennusalan rajat palautetaan nykyisen kaavan mukaiseksi. ET-alueen rakennusalan rajat tarkistetaan ajantasa-asemakaavan mukaisina. 1.9 Sivistyslautakunta Erityisesti lautakuntaa kiinnittää huomiota lasten liikenneturvallisuuteen kirkkoristeyksessä sekä Kirkkotien ja Vanhan tien ylityksissä. Lasten turvallinen koulumatka on turvattava. Liikennesuunnitelmassa on esitetty toimenpiteet liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi kirkkoristeyksessä sekä Kirkkotien ja Vanhatien ylityksissä Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta lausuu, että asemakaavan muutoksen vaikutus liikennejärjestelyihin ja paikoitukseen on positiivinen ja luo selkeyttä keskustan alueelle Sosiaali- ja terveyslautakunta Tyrnävän kirkonseudun asemakaavan muutoksessa kortteleissa , 137, 140, o huomioitu terveystoimen asiakkaiden ja henkilöstön parkkitilan tarpeet pääpiirteissään MTK Johtokunnat haluavat muistuttaa, että kirkkoristeyksen suunnittelussa tulee huomioida maatalousliikenteen sujuva liikennöinti. Liikennesuunnitelmassa on kirkkoristeyksen mitoituksessa ollut yhtenä lähtökohtana maatalouden kaluston mukainen mitoitus.

7 5 (6) 1.13 Pohjois-Pohjanmaan museo Hirvelän pihapiirissä sijaitsevalle entiselle paloasemalle museo esittää suojelumerkinnäksi sr-3. Hirvelän pihapiirissä sijaitsevalle entiselle paloasemalle laitetaan suojelumerkinnäksi sr Oulun seudun ympäristötoimi Puita tai puuryhmiä tulisi harkita laajemmin suojeltaviksi. YL-1 alueen ympärille tulisi selvittää mahdollisuutta osoittaa puistovyöhyke frisbeegolfratoineen. Eteläosan leikkipuisto tulisi säilyttää yleisessä käytössä. Kunta on laatinut ns. Kirkkoristeyksen ympäristösuunnitelman keskeisille korttelialueille, jonka mukaan viherympäristöä hoidetaan ja kehitetään. Suunnitelman mukaisesti ratkaistaan mm. yksittäisten puiden ja puuryhmien säilyttäminen. Frisbeegolfradalle mietitään kunnassa uutta sille soveltuvaa paikkaa. Leikkipuiston paikka ja muiden koulun yhteyteen tulevien piha-alueiden moninaiskäyttö ratkaistaan toteutusvaiheessa laadittavalla käyttösuunnitelmalla. 2 Mielipiteet 2.1 Eeva Vanhanen Esittää kaavamerkinnän muuttamista korttelissa 133, tontti 5 merkinnän muuttamista P-aluemerkinnästä puistoa ja pysäköimistä varten, koska kerrostalon toteutuessa tontti käy liian ahtaaksi sekä toteutuessaan sulkee näkyvyyden kunnantalon kortteliin. Rakennusoikeudella tontilla 5 on haluttu säilyttää ydinkeskustan rakenteellinen tiiveys ja palveluiden monipuolisuus. Paikoitusalueita on esitetty kunnantalon viereen korttelin sisään eikä kadun varteen avoimena kenttänä. Kirkkotien risteyksen olevaa puistoaluetta on jo kaavassa laajennettu vanhan lääkärintalon kohdalle. Tontti 5:n on katsottu mahdollistavan tulevaisuudessa alueen kehittämisen lähtökohtana Koivulan rakennuksen hyödyntäminen ja sen arvot. Uuden rakennuksen kerroskorkeudeksi esitetään sallittavaksi enintään II.

8 6 (6) 3 Muu palaute 3.1 Ohjausryhmän antama palaute Ohjausryhmä on käynyt yhteydenpitoa ELY-keskuksen kanssa Kirkkotien risteyksen suunnittelusta. Eteläneljänneksen kaavamuutos kannattaa tehdä käynnissä olevassa kaavamuutostyössä. Liikennealueen laajennustarvetta on myös käynnissä olevan kaava-alueen ulkopuolella. ELY on esittänyt liikennealueen laajennustarvetta ei kirkon puolelle vaan viljamakasiinin puolelle. Liittymän toteuttamista helpottaisi selvästi jos viljamakasiinia voitaisiin siirtää? Liitteenä hankekortti, jossa on kiertoliittymän luonnoskuvassa esitetty arvio liikennealueen laajennustarpeesta tällä esisuunnittelutarkkuudella. Alue määräytyy tarkemmin kiertoliittymän geometrian ja tasauksen tarkemmassa suunnittelussa. Hankekortti on huomioitu riittävässä määrin kaavaehdotuksessa.

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Focus-liikekeskuksen asemakaava

Focus-liikekeskuksen asemakaava 1/12 Focus-liikekeskuksen asemakaava VASTINEET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA ANNETTUIHIHN LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN VASTINEET 9.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 Lausunto

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI

HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI HALLINTOKESKUS KAUPUNKISUUNNITTELU HOLMINRANNAN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SEKÄ KEHITYSKUVAN PALAUTERAPORTTI Holminrannan osayleiskaavan tarkistus kuulutettiin vireille 26.9.2011

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA ivarren kylien osayleiskaava en vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.1.2014 679-P15797 tark. 11.2.2014 en vastineet 1 (16) ivarren kylien osayleiskaava Tyrnävän

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot