PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25586

2

3 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Rakennettu ympäristö Maanomistus Luonnonympäristö Suunnittelutilanne RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Viranomaisyhteistyö Ranta-asemakaavan tavoitteet RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset maisemaan Taloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja määräykset... 12

4 Kaavaselostus, luonnos 2 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Liitteet: - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Kaavakartta ja -määräykset - Tilastolomake (liitetään myöhemmin)

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 3 (12) PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Tämä on ranta-asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä ranta-asemakaavakarttaa. Ranta-asemakaavan muutos koskee koko Pölkynmäen ranta-asemakaavaa, joka sijoittuu Pölkynmäen tilalle Konneveden kunnan Särkisalon kylälle. Sijainti ilmenee oheisesta kuvasta 1. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 1 ja 2 sekä maa- ja metsätalousvaltainen alue. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavoitettava alue sijaitsee Keitelejärven itärannalla, Lavianselän eteläpäässä. Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti (punainen ympyrä). 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitushankkeen käynnisti alueen maanomistaja syksyllä Alustava kaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistuivat helmikuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä pp.kk. pp.kk.2015 Täydennetään prosessin edetessä. Kaavaehdotus oli nähtävillä pp.kk. pp.kk.2015

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 4 (12) 2.2 Ranta-asemakaavan muutos Kyseessä on ranta-asemakaavan muutos, jonka tarkoituksena on siirtää toinen korttelin 1 rakennuspaikoista korttelin 2 yhteyteen sekä nostaa rakennuspaikkojen rakennusoikeutta Keitelejärven ja kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaavan mukaiseksi. Samalla rakennuspaikkojen kokoa hiukan suurennetaan. 2.3 Ranta-asemakaavan toteuttaminen Kaavan toteuttaminen on mahdollista aloittaa heti kaavan tultua lainvoimaiseksi. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavoitettava alue sijaitsee Keiteleen itärannalla Lavianselän eteläpäässä, Konneveden kunnassa Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-alue on tällä hetkellä yksi loma-asunto. Muuten alue on metsätalouskäytössä. Rakennuskorttelit ovat jo ajokelpoisen tieyhteyden vaikutuspiirissä. Kaava-alueen pohjoisosassa yksi rakennuspaikka on rakennettu. Muutosalueen läheisyydessä sijaitsee olemassa olevaa rakennuskantaa, rakennustontit ovat omarantaisia loma-asuntojen rakennuspaikkoja Luonnonympäristö Kaava-alueen on yksityisessä omistuksessa. Alueen luontoarvot on selvitetty Keitelejärven ja kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaavan yhteydessä tehdyssä luonto- ja maisemaselvityksessä. Suunnittelualueelle on tehty erillinen luonto- ja maisemainventointi. Inventoinnin tekivät Katja Oksala ja Helka Sorvari kesällä 2005 sekä toukokuussa Kaava-alueen laajennettua selvitystä on kasvillisuuden osalta tarkennettu kesällä Keiteleen kalastusoloja on selvitetty Olkion (1993) tekemässä Keiteleen vedenlaatuselvityksessä, jossa on todettu mm. kutu- ja apajapaikkoja. Käytössä olleita nuotta- ja apajapaikkoja on ollut runsaasti Lavianselällä (painottuen Kolarinsalmen eteläosaan, Ryöppäsaaren länsipuolelle ja Palo-pohjan länsiosaan) ja Pyhälahdessa (Pyhälahden pohjukasta Kerkkäkalliolle asti sekä Mustikkaniemen, Lamposaaren itäosan ja Loukkulahden alueet). Lisäksi luontoarvot on kartoitettu ranta-asemakaavan laatimisen yhteydessä vuonna 1998.

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 5 (12) Kuva 3: Ote luonto- ja maisemaselvityksestä, v Selvitysten jälkeen alueella on tapahtunut muutoksia luonnonympäristössä. Vuonna 2010 Asta-myrsky aiheutti muutoksia metsäluontoon Pölkynmäen ranta-asemakaavan alueella. Kaava-alueen koko eteläosan puusto kaatui myrskyssä. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet tulee huomioida kaavoituksessa. Kaavassa huomioitavia aluekokonaisuuksia ovat elinympäristön laatu sekä kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Alueella on voimassa Keski-Suomen maakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan ja se sai lainvoiman Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan (Maa-aineshuolto ja luonnonarvot) maakuntavaltuuston hyväksymässä muodossa Kaava sai lainvoiman KHO:n hylättyä kaavasta tehdyn valituksen. Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi 3. vaihemaakuntakaavan (Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima) Ympäristöministeriö vahvisti kaavan vaihemaakuntakaava (Kaupallinen palveluverkko) on hyväksytty maakuntavaltuustossa Ympäristöministeriö vahvisti kaavan Suunnittelualueelle ei kohdistu kaavavarauksia em. maakuntakaavoista.

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 6 (12) Yleiskaava Konneveden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Keitelejärven ja kunnan pohjoisosan rantaosayleiskaavan Kuva 4: Ote Keitelejärven rantaosayleiskaavasta Keitelejärven rantaosayleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu kaksi kahden rakennuspaikan lomarakennuspaikkaa (RA) sekä rajattu voimassa olevan rantaasemakaavan alue. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on 200 k-m2. Ranta-asemakaava Voimassa oleva Pölkynmäen ranta-asemakaava on Konneveden kunnanvaltuusto hyväksynyt Kaavassa on osoitettu kaksi korttelia, joissa on yhteensä neljä rakennuspaikkaa. Rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus on enintään 110 m2 loma-asunnolle, saunalle 25 m2 sekä talousrakennukselle 30 m2. Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kolme eri rakennusta.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 7 (12) Kuva 2: Voimassa oleva Pölkynmäen ranta-asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kaikkea rakentamista ohjaa kuntakohtainen rakennusjärjestys. Konneveden kunnan rakennusjärjestyksessä on mm. seuraavia osayleiskaava-alueen rakentamista koskevia määräyksiä: - Rakennuspaikka on oltava vähintään 3000 m² ja rakennuspaikaksi suunnitellun erillisen saaren vähintään 2 ha. - Ranta-alueella rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa rakennuspaikalla olla enintään 250 m² ja rakennusten lukumäärä enintään 5, poikkeuksena maatilan talouskeskus. - Asuin/lomarakennus etäisyys rantaviivasta 30 m ja saunarakennus (kerrosala enintään 25 m²) vähintään 15 m etäisyydelle rantaviivasta. Kaavan pohjakarttana on käytetty Pölkynmäen ranta-asemakaavan 1:5000- mittakaavaista karttatulostetta.

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 8 (12) 4 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Ranta-asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Rantaosayleiskaavamuutoksen laatiminen on lähtenyt vireille maanomistajan aloitteesta. Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on siirtää toinen korttelin 1 rakennuspaikoista korttelin 2 yhteyteen sekä nostaa rakennuspaik-kojen rakennusoikeutta Keitelejärven ja kunnan pohjoisosan rantaosayleis-kaavan mukaiseksi. Samalla rakennuspaikkojen kokoa hiukan suurennetaan. Konsulttina projektissa toimii :n Kuopion toimisto. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Kaavahankkeessa osallisia ja sidosryhmiä ovat ainakin seuraavat tahot: Suunnittelualueen ja sen lähialueen asukkaat ja maanomistajat Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä asuvat ja työskentelevät ihmiset Kunnan luottamuselimet Kunnan eri hallintokunnat Keski-Suomen liitto Keski-Suomen ELY-keskus Osakaskunnat Muut yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Vireille tulo Kaavan vireille tulosta tiedotetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä oloa koskevassa kuulutuksessa paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. OAS on nähtävillä koko prosessin ajan. Muutos on tullut vireille ilmoituksella pp.kk Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettely Luonnos valmistui helmikuussa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä pp.kk. pp.kk.2015 välisen ajan. Täydennetään prosessin edetessä. Kaavaehdotus on nähtävillä pp.kk. pp.kk.2015 välisen ajan.

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 9 (12) Viranomaisyhteistyö Kaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Neuvottelussa todettiin, että uutta luontoselvitystä Asta-myrskyn tuhojen jälkeen ei tarvita Ranta-asemakaavan tavoitteet Ranta-asemakaavan tavoitteena on ollut mahdollistaa neljän omarantaisen, riittävän suuren lomarakennuspaikan muodostaminen parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Suunnittelualueelle on osoitettu yhteensä neljä omarantaista loma-asunnon rakentamispaikkaa. 5.2 Mitoitus Emäkiinteistö Pölkynmäki 11:34 on syntynyt Pykälämäen tilan 11:40 lohkomisessa, joka on merkitty maarekisteriin Emäkiinteistöstä Pölkynmäki 11:34 on rekisteröidyssä lohkomisessa lohkottu tilat Eskola 11:100 ja Suuruspää11:101. Pölkynmäen rekisterinumeroksi on tullut 11:102. Rantaviivaa emäkiinteistöllä 11:102 (ennen tilan 11:115 lohkomista) on ollut yhteensä 1200 m. Suunnittelualueelle on sijoitettu yhteensä 4 uutta omarantaista loma-asuntoa. Muunnetun rantaviivan pituus on määritelty siten, että rantaviiva on oiottu vähintään 50 m:n osiin ja lisäksi rannasta työntyvän niemen ollessa m leveä on rantaviivasta vähennetty puolet ja niemen ollessa alle 50 m on rantaviivaan laskettu vain kapeikon kanta. Samoin alle 100 m leveän vesistön kohdalla rantaviivasta on vähennetty puolet. Todellisen rantaviivan pituus vanhalla emäkiinteistöllä (11:34) on ollut 1800 m ja muunnetun rantaviivan pituus yhteensä n m. Laskennallinen rakentamistehokkuus alueella on näin ollen: 3,9 rakennuspaikkaa / rantaviivakilometri ja 4,6 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri. Tilat 11:101, 11:115 ja 11:120 sekä niiden rantaviiva pois lukien suunnittelualueen rantaviivan todelliseksi pituudeksi jää 1100 m sekä muunnetuksi pituudeksi 950 m, jolloin neljää uutta rakennuspaikkaa kohti laskennallinen rakentamistehokkuus suunnittelualueella on 3,6 rakennuspaikkaa / rantaviivakilometri ja 4.2 rakennuspaikkaa / muunnettu rantaviivakilometri. Rakentamistehokkuutta voitaneen pitää ison järven rannalla ja samalla aukeavan suuren selän kohdalla sangen kohtuullisena. Rakennuspaikkojen rantaviivan pituus on yhteensä 250 m käsittäen n. 23 % rantaviivan pituudesta. 5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Rakennuspaikkoja sijoittaessa huomioidaan alueen luonnonolot siten, että luonnonarvoiltaan arvokkaimmat alueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle. Kaava ei vähennä

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 10 (12) luonnon monimuotoisuutta. 5.4 Aluevaraukset Kaavaratkaisun kautta alueelle muodostetaan yhden rakennuspaikan sekä kolme rakennuspaikkaa käsittävät rakennuskorttelit. Muut alueet jäävät kaavaehdotuksen mukaan metsätalousalueiksi. RA Lomarakennusten korttelialue Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kerrosalaltaan enintään 150 m2 suuruisen yksikerroksisen loma-asunnon ja enintään 25 m2 suuruisen saunan sekä talousrakennuksia. Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään viisi eri rakennusta. Rakennusten katto- ja julkisivumateriaaleina ei saa käyttää kirkkaita heijastavia materiaaleja. Saunarakennuksen saa rakentaa 15 metrin päähän keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Loma-asunto tulee rakentaa vähintään 30 metrin etäisyydelle keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. Talousrakennuksia ei saa sijoittaa loma-asuntoa lähemmäksi rantaa. Rantavyöhykkeellä tulee säilyttää sen luontainen puusto tai jolle tarvittaessa tulee istuttaa korvaavaa puustoa riittävänpeitteisyyden aikaansaamiseksi. Rakennuspaikka tulee olla merkitty maastoon ennen rakennusluvan myöntämistä. M MAA- JA METSÄTALOUSALUE Maa- ja metsätalousalueella avohakkuita on vältettävä ja noudatettava kulloinkin voimassa olevia valtakunnallisia rantametsien käsittelysuosituksia. Kunnallistekniikka Rakennuspaikan vesihuolto tulee hoitaa kiinteistökohtaisesti. Rakentamisesta, vesihuollosta ja jätteiden käsittelystä on annettu seuraavat määräykset: Kuivakäymälä tulee sijoittaa vähintään 40 m etäisyydelle rantaviivasta. Suositus on kompostikäymälä. Jätevesien käsittelyä koskeva suunnitelma tulee esittää tarkemmin lupahakemusmenettelyn yhteydessä. Biojätteet tulee kompostoida kiinteistökohtaisesti ja muut jätteet tulee toimittaa alueen jätteenkeräyspaikalle.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 11 (12) 5.5 Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttaminen Toimiva-aluerakenne Kaavalla osoitettu rakentaminen on niin vähäistä, että sillä ei ole vaikutusta aluerakenteeseen. Rakentamisen määrä vanhaan kaavaan verrattuna pysyy samana. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueen rakennuspaikat eivät sijaitse tulvaherkillä alueilla. Tulvat eivät pääse aiheuttamaan suunnittelualueella haittoja. Alueella on tapahtunut muutoksia Asta-myrskyn vaikutuksesta ja kaavamuutos osoittaa rakentamista parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueeseen ei kohdistu virkistyskäyttöä. Kaava-alueella ei ole kulttuuriympäristöä Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta rakennettuun ympäristöön eikä kaava vaikuta oleviin rakennuksiin. Kaavamuutoksen myötä lisärakentamista tulee lomarakentamisen muodossa Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Kaavamuutos ei aiheuta muutosta liikenteen määrään eikä heikennä liikenneturvallisuutta. Kulku uusille rakentamispaikoille tapahtuu tilan eteläpäähän tapahtuu parhaiten Pykälämäen yksityistieltä erkanevaa rasitetietä pitkin ja tilan pohjoispään rakennuspaikoille Tikanlahden yksityistien päästä Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset luontoon ovat vähäiset, sillä kaavamuutosalue on ollut ihmisen vaikutuksen alaisena jo aiemmin. Luonnonarvoiltaan arvokkaimmat alueet jätetään rakentamisen ulkopuolelle ja rakentamattomat 3 rakennuspaikkaa sijoittuvat aukolle. Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta luonnonympäristöön. Kaava-alueelta ei ole tavattu uhanalaisia tai harvinaisia kasveja tai eläimiä eikä kaavan toteuttaminen heikennä luonnon monimuotoisuutta alueella. Vaikutukset pohjavesiin Kaava-alue ei sijoitu pohjavesialueelle Vaikutukset maisemaan Rakentamattomana ollut luonnonmaisema muuttuu rakennetuksi ympäristöksi. Lähimaisemassa tapahtuva muutos ei ole merkittävä. Rakennuspaikkojen määrä pysyy samana, mutta sijainnit muuttuvat ja rakennusmassan koko suurenee. Kerrosluku säilyy entisellään.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus, luonnos 12 (12) Rantavyöhykkeellä on säilytettävä suojapuustoa, jolloin maisema säilyy luonnonmukaisena järveltä päin katsottuna Taloudelliset vaikutukset Kaavamuutoksella ei ole oleellista taloudellista vaikutusta muille kuin maanomistajille. Rakennusoikeusmäärä lisääntyy hieman. Kunnalle kaavan toteuttamisesta ei tule kuluja Sosiaaliset vaikutukset Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta alueen viihtyisyyteen, turvallisuuteen tai vapaaajan viettoon. Kaava ei aiheuta turvallisuuden heikkenemistä alueella. 5.6 Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamääräykset ovat liitteenä. 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Ranta-asemakaavan toteutumista ohjaa kaavakartan lisäksi tämä rantaasemakaavaselostus. Alueen voi toteuttaa välittömästi kaavan saatua lainvoiman. Toteuttaminen on maanomistajien vastuulla. valvoo normaalina viranomaisvalvonnalla alueen jatkosuunnittelua sekä rakentamista. Rakennusten ja rakenteiden tulee sopia malliltaan, materiaaleiltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään olemassa olevaan maisemaan. Rakennusten sijoitellussa on kiinnitettävä erityistä huomioita rantapuuston säilymiseen. Rakentaminen ei saa häiritä rannan maisemakuvaa. Kuopiossa Timo Leskinen aluepäällikkö, DI

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013

SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA. Kaavaselostus. Luonnos 28.5.2013 SULKAVAN KUNTA ALA-VEKARAISEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA Kaavaselostus Luonnos 28.5.2013 Ranta-asemakaava koskee osaa Sulkavan kunnan Partalan kylän tilaa 5:51. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SOTKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Hattulan kunta (82) Ihalemmen kylä (405) Salkoniemi 9-89 (osa) Sotka 9-132 Joutsen 9-134 Kuikka 9-135 Kaakkuri 9-136 Sotkalampi 9-137 Kaavaehdotus 2.3.2015 Kaavamuutosalueen

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Palopuron osayleiskaava YK HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.08.2014 1 SUUNNITTELUALUE / SIJAINTI... 2 2 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 2 3. TAVOITTEET

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Iijärven ja sen lähialueiden sekä Varmavirran ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA IITLAHDEN JA KAIPOLAN KYLÄT IIJÄRVEN ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot