Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen asemakaava-alue, kortteli 17 Selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan laatija aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu Pöytyän kunta, kaavoituspalvelut Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI puhelin: , sähköposti: Asemakaavan vireilletulo Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Asemakaavan hyväksyminen Pöytyän kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan..201_. Lainvoimaisuus Asemakaavan lainvoimaisuudesta on kuulutettu..201_. 1.2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Muutettava asemakaava sijaitsee Koulutien ja Alvarintien välisessä korttelissa 17. Alue on Yläneen yhtenäiskoulun eteläpuolella. Alueella on kaukolämpölaitos ja viisi rakentunutta pientalojen kiinteistöä. Suunnittelualueen tarkempi rajaus esitetään asemakaavaotteessa. Alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. 1.3 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS Kaava on nimetty voimassa olevan asemakaavan korttelin 17 mukaan. Asemakaavan muutoksella korttelista 17 poistetaan kaksi rakennuspaikkaa, ja suunnittelualuetta järjestellään uudelleen nykyisten käyttötarpeiden pohjalta. Koulutien jyrkkää ja kapeaa linjausta pyritään parantamaan. Asemakaavahanke ajankohtaistui, kun Pöytyän kunta hankki vuonna 2014 omistukseensa korttelissa 17 sijainneen asumiskelvottomaksi palaneen omakotitalon kiinteistön (Viitamäki 1:109). Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 2

3 1.4 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN NIMI JA TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA 4 2 TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA 4 3 LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 8 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 12 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Muut vaikutukset YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET NIMISTÖ 14 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUKSEN SEURANTA 15 Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 3

4 1.5 LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA Liite 1 Liite 2 Liite 3 osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamerkinnät ja asemakaavamääräykset asemakaavan seurantalomake 1.6 LUETTELO MUISTA KAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASEL- VITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA - 2 TIIVISTELMÄ 2.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET Pöytyän kunnanhallitus päätti laittaa asemakaavan muutoksen laadinnan vireille ja hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) Alueelta laadittu asemakaavaluonnos pidettiin MRL 62 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Asemakaavan ehdotus pidettiin MRA 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävänä Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksella määritellään uudelleen alueella toimivan kaukolämpölaitoksen ja kolmen asuinpientalon tontin rajat. Lisäksi tehdään varaus pysäköintialueelle. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 17 sekä erityis- (ET, EV), katu- ja yleistä pysäköintialuetta (LP). Korttelissa 17 on kolme asuinpientalojen (AP) tonttia. Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 4

5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Yläneen taajaman keskiosassa. Alvarintien varrella on kolme rakentunutta omakotitalojen tonttia. Korttelin 17 keskellä on puustoinen rinne, jonka itäpuolella on palaneen omakotitalon kiinteistö sekä kaukolämpölaitos. Koulutie kaartaa korttelin sivuitse Yläneen yhtenäiskoulun pihaan. Suomen Ilmakuva Oy, 2011 Ilmakuva alueelta Luonnonympäristö Korttelin 17 keskiosan rinteessä on kapea maakaistale, jota ei ole muokattu pihamaaksi tai puutarhaksi. Puustoisella alueella kasvaa kookkaita mäntyjä ja kuusia. Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 5

6 Koulutien rinnettä kaukolämpölaitos Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 6

7 3.1.3 Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue on osa laajempaa pientalopainotteista Yläneen taajaman keskustaa. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueella ei ole erityisiä kulttuurihistoriallisia tai rakennushistoriallisia arvoja. Suunnittelualueella ei tiedetä olevan muinaismuistoja. Virkistys Virkistykseen käytettäviä alueita ei ole. Palvelut Alue tukeutuu läheisiin Yläneen taajaman palveluihin. Työpaikat Kaukolämpölaitoksella työskennellään päivittäin. Liikenne Koulutie ja Alvarintie ovat mm. korttelin 17 kulkuväyliä Haverintielle, joka on taajaman pääkatu. Merkittävä käyttäjäryhmä muodostuu Yläneen yhtenäiskoulun oppilasliikenteestä, sillä koulukuljetukset hoidetaan Koulutien kautta. Omatoimisesti kouluun tulevat oppilaat voivat käyttää Koulutien vierellä olevaa jalankäytävää, tai kulkea Alvarintietä ja koululle johtavaa kevyen liikenteen väylää (pp) pitkin. Tekninen huolto Alue on liitetty kunnallisteknisiin verkostoihin. Kaukolämpölaitoksesta jaetaan kaukolämpöä yli kolmellekymmenelle asiakkaalle. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaukolämpölaitoksen toiminnasta voi aiheutua ympäristöhäiriöitä. Vuonna 2013 uusitulle laitokselle määritelty teho (2,4 MV) ei kuitenkaan vaadi ympäristölupaa. Polttoaineena käytetään puupellettejä ja varalla kevyttä polttoöljyä Maanomistus Alue on Pöytyän kunnan ja yksityisten omistuksessa. Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 7

8 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ote maakuntakaavasta Maakuntakaava Loimaan seudun maakuntakaava vahvistettiin Ympäristöministeriössä Kaavassa muutosalue sisältyy kokonaan taajamatoimintojen alueeseen. ote osayleiskaavasta Yleiskaava Alue sisältyy Yläneen keskustan osayleiskaavaan. Suunnittelualueen varauksina on käytetty pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) ja lähivirkistysaluetta (VL). Merkintänä on lisäksi luokittelematon katu. Entisen rakennuslain aikana Yläneen kunnanvaltuustossa vuonna 1988 hyväksytty osayleiskaava on oikeusvaikutukseton. Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 8

9 suunnittelualueen alustava rajaus (musta katkoviiva) asemakaava-alueella Asemakaava Suurin osa suunnittelualueesta sisältyy asemakaavaan (Keskustan rakennuskaavan muutos), joka on vahvistettu Osa Alvarintien asemakaavasta on vahvistettu Suunnittelualueella käytetyt merkinnät ovat: AP Asuinpientalojen korttelialue. AO Erillispientalojen korttelialue. ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Alueella on lisäksi jalankululle ja pyöräilylle varattu tie (pp) ja kaksi katua (Alvarintie, Koulutie). Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 9

10 Rakennusjärjestys Alueella noudatetaan Pöytyän kunnan rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan Pohjakartta Yläneen taajama-alueen pohjakartan on laatinut Blom Kartta Oy. Kartoitus hyväksyttiin Maanmittauslaitoksessa (MML/30/621/2007). Pohjakartan koordinaattijärjestelmänä on ETRS-GK23 (muunnettu kkj:stä 2012). Korkeusjärjestelmänä on N60. Tonttijako ja kiinteistörekisteri Alue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. Rakennuskiellot Alueelle ei ole asetettu rakennuskieltoja. Lähiympäristön kaavatilanne Alue on asemakaavan ympäröimä. Lähistöllä on rivitalojen ja pientalojen kortteleita, julkisten rakennusten kortteleita ja puistoa. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE Suunnittelualueen maankäytölliset muutokset mahdollistuivat, kun Pöytyän kunnalle ostettiin toukokuussa 2014 korttelissa 17 sijainnut kiinteistö (Viitamäki 1:109), jolla oli asumiskelvottomaksi palanut omakotitalo. Korttelin 17 asemakaavaa ei ole määritelty vanhentuneeksi, mutta erityisesti kaukolämpölaitoksen alueen laajuuden tarkistamiselle on ollut tarvetta. Koska omakotitalotonttien kysyntä on Yläneellä vähäistä, voidaan tontteja muuttaa myös muuhun käyttöön. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Pöytyän kunnanhallitus teki päätöksen asemakaavan laadinnan aloittamisesta kokouksessaan OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osalliset mainitaan selostuksen liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Vireilletulo Asemakaavahankkeen vireilletulosta kuulutettiin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut saatavissa Pöytyän kunnassa koko kaavoitustyön ajan. Osallisilla on kaavaa valmisteltaessa mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta sen nähtävilläolon aikana. Saadun palautteen pohjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus asemakaavasta sen nähtävilläolon aikana (MRA 27 ). Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 10

11 Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja asemakaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen Viranomaisyhteistyö Viranomaisneuvotteluja järjestetään kaavatyön aikana valmisteluvaiheessa ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen oltua julkisesti nähtävänä (MRA 26 ), mikäli neuvottelujen käyntiin katsotaan olevan tarvetta. 4.4 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Maankäytössä tulee huomioida aiempaa paremmin kaukolämpölaitoksen ja Yläneen yhtenäiskoulun toiminta. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Tavoiteltu maankäyttö soveltuu maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle. Osayleiskaavassa ei ole merkintää kaukolämpölaitokselle. Oikeusvaikutukseton osayleiskaava ei kuitenkaan ohjaa sitovasti kunnan maankäyttöä alueella. 4.5 ASEMAKAAVAN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Kahden omakotitalotontin poistaminen korttelista 17 mahdollistaa muiden toimintojen väljemmän sijoittumisen alueelle. Tonttien lukumäärän vähenemisen vaikutusten arvioidaan jäävän pieniksi, ottaen huomioon omakotitalotonttien kysyntä ja tarjonta Yläneen taajamassa. Asumisviihtyvyyttä lisätään laajentamalla kortteliin jäävän kolmen asuinpientalotontin (AP) asemakaavan mukaisia pinta-aloja, ja muodostamalla suojavyöhyke (EV) kaukolämpölaitoksen puoleiselle sivulle. Kaavamuutoksella voidaan määritellä kaukolämpölaitoksen toiminta-alue (ET) aiempaa tarkemmin. Yleinen pysäköintialue (LP) on tarkoitettu lähinnä Yläneen yhtenäiskoululle ja pelikentän käyttäjille. Alvarintietä on kavennettu, sillä asemakaavan mukaiselle leveydelle, noin 20 metriä, ei ole löydetty enää perusteita. Mitoitus on jäänne 1970-luvun asemakaavasta, jolloin katu jatkui länteen Haaviontielle asti. Yleisen pysäköinnin aluetta voidaan käyttää kadunvarsipysäköinnin sijaan. Koulutien asemakaavan mukainen ja toteutettu leveys on alimitoitettu, kun arviointi tehdään koulun ja kaukolämpölaitoksen nykyisen liikenteen perusteella. Asemakaavaluonnoksessa katua on levennetty noin 2-4 metriä. Kaavan valmisteluvaiheessa pidettiin julkisesti esillä päivätty luonnos. Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 11

12 4.5.3 Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Vaikutusselvitysten ja -arvioinnin tulokset Asemahanketta on arvioitu Pöytyän kunnan hallinnollisessa ja teknisessä palvelukeskuksessa. Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Osallisten mielipiteet on pyritty ottamaan huomioon valintoja tehtäessä ja asemakaavaratkaisua kehitettäessä. Asemakaavan luonnoksesta saatu palaute Caruna Oy ( ), Kosken Tl ympäristölautakunta ( ) ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos ( ) mainitsivat lausunnoissaan, että kaavaluonnoksesta ei ole huomautettavaa. Liedon ympäristöterveyspalvelut ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoittivat, että eivät anna lausuntoa. Asemakaavan luonnoksen kehittäminen - Suojaviheraluetta on osin laajennettu idän suuntaan. - Koulutien ja ET-alueen välistä rajaa on tarkistettu. Asemakaavan ehdotuksesta saatu palaute Caruna Oy:llä ( ) ei ollut lausunnossaan huomautettavaa asemakaavan ehdotuksesta. Liedon ympäristöterveyspalvelut ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ilmoittivat, että eivät anna lausuntoa. Asemakaavan ehdotuksen kehittäminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Pöytyän kunnanhallituksen päätökset - asemakaavan laadinnan aloittaminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville esitys asemakaavan hyväksymisestä kunnanvaltuustolle..201_ Pöytyän kunnanvaltuuston päätökset - asemakaavan hyväksyminen..201_ (KV ). Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 12

13 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut Asemakaavan muutosalueella on kortteli 17 sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), suojaviheraluetta (EV), katuja ja yleistä pysäköintialuetta (LP). Korttelialueen kolme tonttia varataan asuinpientaloille (AP). Alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Yksityiskohtaiset mitoitustiedot esitetään asemakaavan seurantalomakkeella. Alue tukeutuu ympäröivän Yläneen taajaman julkisiin ja kaupallisiin palveluihin. 5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan laadukkaan taajamarakenteen muodostuminen. 5.3 ALUEVARAUKSET Korttelialueet Alueella on kortteli 17. Kortteli 17, tontit 1-3 Korttelialueella on kolme asuinpientalojen tonttia (AP). Tonteille saa rakentaa taloja, joiden kerrosluku on enintään I 2/3. Rakennustehokkuus on 0,25. Tontit ovat jo rakentuneet Muut alueet Katualueet Alueella on kaksi katua (Alvarintie, Koulutie) sekä yksi jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu (pp/t, pp). Lisämerkinnän mukaan osalla katua sallitaan tontille ajo (/t). Erityisalueet Alueella on yksi yhdyskuntateknisen huollon erityisalue (ET). Alueella sijaitsee Yläneen kaukolämpölaitos. Lisäksi on suojaviheraluetta (EV). Liikennealueet Koulutien länsipuolelle on merkitty varaus yleiselle pysäköintialueelle (LP). 5.4 KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Alueen toiminnot tukevat ympäröivän taajaman yhdyskuntarakennetta. Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 13

14 Taajamakuva Asemakaavan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta taajamakuvaan, sillä alue on pääosin jo rakentunut. Korttelin 17 kahden itäisimmän tontin käyttötarkoituksen muutoksella ei katsota olevan suurta vaikutusta länsiosan rakentuneisiin tontteihin. Näitä tontteja on laajennettu idän suuntaan, minkä lisäksi erityisviheraluetta käytetään tonttien suojana suunnitellun yleisen pysäköintialueen ja kaukolämpölaitoksen välissä Rakennettu kulttuuriympäristö Alueella ei ole erityisiä kulttuuriympäristöarvoja. Virkistys Alueella ei ole virkistysalueita. Liikenne Asemakaavan muutos mahdollistaa Koulutien rinteessä olevan kaarteen loiventamisen ja kadun leventämisen. Koululaisliikennettä voidaan ohjata Yläneen yhtenäiskoululle Koulutien lisäksi Alvarintien ja kevyen liikenteen kadun kautta. Tekninen huolto Alue on jo kunnallistekniikan piirissä Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ei merkittävää tiedossa olevaa vaikutusta. Alueella ei ole laajoja luonnontilassa säilyneitä alueita Muut vaikutukset Kaavan suhde ylempiin kaavatasoihin Koska Yläneen taajamassa ei ole oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, ohjaa maakuntakaava alueen suunnittelua. Asemakaavan muutoksen aluevaraukset ovat pinta-aloiltaan vähäisiä, ja niiden käyttötarkoitukset soveltuvat kaavassa määriteltyyn taajamatoimintojen alueeseen. 5.5 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaukolämpölaitoksen toiminnasta voi aiheutua ajoittain meluhaittaa. 5.6 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 5.7 NIMISTÖ Esitetään selostuksen liitteessä. Alvarintie ja Koulutie ovat nykyisessä asemakaavassa esiintyviä katunimiä. Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 14

15 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 TOTEUTUSTA OHJAAVATJA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT Suunnittelualueen kaduista, kevyen liikenteen reiteistä ja pysäköintialueesta on laadittu oheinen kaaviokuva. kaavio katuverkosta 1: TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS Asemakaavan toteuttamiseen voidaan ryhtyä sen saatua lainvoiman. 6.3 TOTEUTUKSEN SEURANTA Asemakaavan ajanmukaisuutta tulee arvioida viimeistään kolmentoista vuoden kuluttua (MRL 60 ). Selostuksen on laatinut aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu. Korttelin 17 asemakaavan muutos sivu 15

16 PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS selostuksen liitteet 1. osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. asemakaavamerkinnät ja -määräykset 3. asemakaavan seurantalomake

17 PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma SUUNNITTELUALUE Muutettava asemakaava sijaitsee Koulutien ja Alvarintien välisessä korttelissa 17. Alue on Yläneen yh tenäiskoulun eteläpuolella. Alueella on kaukolämpölaitos ja viisi rakentunutta pientalojen kiinteistöä. Suunnittelualueen tarkempi rajaus esitetään asemakaavaotteessa. Alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sivu 1

18 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA ALUSTAVAT TAVOITTEET Pöytyän kunta hankki vuonna 2014 omistukseensa korttelissa 17 sijainneen asumiskelvottomaksi palaneen omakotitalon kiinteistön (Viitamäki 1:109). Sen tonttimaa aiotaan muuttaa pysäköintialueeksi, sekä osin liittää viereisiin pientalotontteihin ja kaukolämpölaitokseen. Asemakaavan muutoksen yhteyd essä ajantasaistetaan myös muut suunnittelualueelle osoitetut käyttötarkoitusmerkinnät. Suomen Ilmakuva Oy, 2011 paloasema yhtenäiskoulu Ilmakuva alueelta. Suunnittelualue on rajattu punaisella katkoviivalla. ALUEEN NYKYTILA OSALLISET Alvarintien varrella on kolme rakentunutta omakotitaloje n kiinteistöä. Korttelin keskellä on puustoinen rinne, jonka itäpuolella o n palaneen omakotitalon kiinteistö sekä kaukolämpölaitos. Koulutie kaartaa ko rttelin sivuitse Yläneen yhtenäiskoulun pihaan. Alustavan tarkastelun perusteella osallisia ovat ainakin seuraavat. Maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät - kaavamuutosalueen maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät - lähiympäristön maanomistajat, asukkaat ja yrittäjät Pöytyän kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat Yhdyskuntatekniikka - Pöytyän kunnan vesi- ja viemärilaitos - Caruna Oy - Pöytyän Lämpökeskus Oy Viranomaiset - Varsinais-Suomen ELY-keskus (ympäristö) - Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos - Liedon ympäristöterveydenhuollon yksikkö - Kosken Tl ympäristönsuojelutoimisto Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sivu 2

19 KAAVOITUSTILANNE ote maakuntakaavasta Maakuntakaava Loimaan seudun maakuntakaava vahvistettiin Ympäristöministeriössä Kaavassa muutosalue sisältyy kokonaan taajamatoimintojen alueeseen. ote osayleiskaavasta Yleiskaava Alue sisältyy Yläneen k eskustan osayleiskaavaan. Suunnittelualueen varauksin a on käytetty pientalovaltaista asuntoaluetta (AP) ja lähivirkistysaluetta (VL). Merkintänä on lisäksi luokittelematon katu. Entisen rakennuslain aikana Yläneen kunnanvaltuustossa vuonna 1988 hyväksytty osayleiskaava on oikeusvaikutukseton. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sivu 3

20 suunnittelualueen alustava rajaus (musta katkoviiva) asemakaava-alueella Asemakaava Suurin osa suunnittelu alueesta sisältyy asemakaavaan (Keskustan r akennuskaavan muutos), joka on vahvistettu Osa Alvarintien asema kaavasta on vahvistettu Suunnittelualueella käytetyt merkinnät ovat: AP Asuinpientalojen korttelialue. AO Erillispientalojen korttelialue. ET Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Alueella on lisäksi jalankululle ja pyöräilylle varattu tie (pp) ja kaksi katua (Alvarintie, Koulutie). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sivu 4

21 MAANOMISTUS JA KIINTEISTÖREKISTERI Pöytyän kunnan ja yksityisten omistuksessa oleva suunnittelualue on Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kiinteistörekisterissä. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Yleinen tiedotus - kuulutukset hankkeen vireilletulosta - kuulutukset OAS:n ja kaavaluonnoksen nähtävilläolosta - kuulutukset asemakaavaehdotuksen nähtävilläolosta - muut asemakaavan käsittelyyn ja hyväksymiseen liittyvät kuulutukset Maanomistajat - osallistumis- ja arviointisuunnitelman postitus (sisältäen rajanaapurit) - asemakaavaluonnoksen postitus Pöytyän kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat - osallistumis- ja arviointisuunnitelman postitus - luonnosvaiheessa sisäinen vuorovaikutus - lausuntopyynnöt asemakaavan ehdotuksesta Yhdyskuntatekniikka - osallistumis- ja arviointisuunnitelman postitus - luonnosvaiheessa tarvittaessa työneuvottelu ja / tai lausunnot - asemakaavan ehdotuksen postitus mahdollista lausuntoa varten Viranomaiset - ilmoitus hankkeen vireilletulosta postitse tai sähköpostilla - osallistumis- ja arviointisuunnitelman lähetys - aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) järjestetään pyydettäessä - asemakaavaluonnoksen lähetys tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten - asemakaavaehdotuksen lähetys tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten - mahdollinen viranomaisneuvottelu Osallisilla on kaavaa valmisteltaessa mahdolli suus esittää mielipiteitään kaavaluonnoksesta sen ollessa julkisesti nähtävillä sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta koko kaavatyön ajan. Saadun palautteen po hjalta laadittu asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot. Kuulutus julkaistaan paikallislehdessä ja ehdotus on nähtävillä Pöytyän kunnanviraston toimipisteissä kolmenkymmenen päivän ajan. Kaavaa koskevia muistutuksia voivat tehdä kuntalaiset ja muut osalliset (MRA 27 ). Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja ase makaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Pöytyän kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan, minkä jälkeen kaavaan tyytymätön voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sivu 5

22 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Ympäristövaikutukset Arvioidaan asemakaavoituksen vaikutuksia Ylä neen taajaman yhdyskuntarakenteeseen. LAADITUT JA LAADITTAVAT SELVITYKSET Kaavoitushanke ei alustavan tarkastelun perusteella edellytä erillisten selvitysten laadintaa. KAAVOITUSAIKATAULU syksy kevät ilmoitukset asemakaavamuutoksen vireilletulosta - osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta - asemakaavan muutosluonnoksen laadinta ja asettaminen nähtäville - viranomaisneuvottelu, mikäli osalliset sitä esittävät kevät kesä asemakaavaluonnoksen kehittäminen asemakaavaehdotukseksi - asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtävilläolo - osallisten ja viranomaisten lausunnot ja muistutukset kesä 2015 syksy viranomaisneuvottelu tarvittaessa - vastineet asemakaavan muutoksen ehdotukseen - asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen - asemakaavamuutoksen hyväksyminen kunnanvaltuustossa Osallistumis- ja arviointi suunnitelmaa täsmennetään ja täyd ennetään suunnittelun kuluessa tarpeen mukaan. LISÄTIEDOT Lisätietoja asemakaavatyöstä antaa Pöytyän kunnanjohtaja sekä kaavan laatijana toimiva aluearkkitehti. Kaavaa koskevat mielipiteet ja muistutukset osoitetaan Pöytyän kunnanhallitukselle. Postiosoitteena on Pöytyän kunta, Kehityksentie 6, KYRÖ. Sähköpostitse palaute lähetetään osoitteeseen kunnanjohtaja Kari Jokela Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI puhelin sähköposti: aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI puhelin sähköposti: aluearkkitehti Olli-Pekka Hannu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, sivu 6

23 ASEMAKAAVAMERKINNÄT AP LP ET EV Asuinpientalojen korttelialue. Yleinen pysäköintialue. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue. Suojaviheralue. 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Ohjeellinen tontin raja Korttelin numero. Ohjeellisen tontin numero. ALVARINTIE Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

24 300 I Iu2/3 e=0.25 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. Rakennusala. Istutettava alueen osa. Katu. pp/t Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo on sallittu. pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu. ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Rakennusten etäisyyden naapuritontin rajasta on oltava vähintään neljä metriä, ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisestä syystä hyväksy rakennuksen sijoittamista lähemmäksi rajaa. Alueella on rakennettava kortteleittain tai rakennusryhmittäin mahdollisimman yhtenäisellä tavalla rakennustyypin, kattomuodon, julkisivujen ja rakennusmateriaalin suhteen. Uudisrakennusten kattomuotona on harjakatto. Autopaikkoja on varattava vähintään seuraavasti: AP-korttelit: 2 autopaikkaa / asunto. AP-korttelien tonteilla on istutettava tai säilytettävä puita niin, että niitä on vähintään yksi jokaista rakennuspaikan 300 m² kohti. Korttelien rakentamattomat tontin osat on pidettävä huolitellussa kunnossa ja istutettava soveltuvin osin.

25 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 636 Pöytyä Täyttämispvm Kaavan nimi Korttelin 17 asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,7880 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,7873 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 1, , ,11 0, A yhteensä 0, , ,25-0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,7 0,0900 E yhteensä 0, , ,08 0, S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

26 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 1, , ,11 0, A yhteensä 0, , ,25-0, AP 0, , ,25 0, AO -0, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,7 0,0900 Kadut 0, ,8-0,0131 Kev.liik.kadut 0,0678 9,8 0,0031 LP 0, ,4 0,1000 E yhteensä 0, , ,08 0, ET 0, , ,15-0, EV 0, ,2 0,1894 S yhteensä M yhteensä W yhteensä

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017

KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 7.10.2014 1 KAAVOITUSKATSAUS 2014 JA KAAVOITUSOHJELMA 2015-2017 SISÄLTÖ: sivu Esipuhe 4 Kaavajärjestelmä 5 Kaavoitusmenettely

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI SALIMÄKI, KORTTELIT 15, 18 ja 29 SEKÄ VIRKISTYS- JA KATUALUEET asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala, maankäytönsuunnittelu

Lisätiedot

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827

Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA. 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 Multian kunta MULTIAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVA 18.11.2003 / kv hyv. 19.1.2004 0510-C1827 SUUNNITTELUKESKUS OY Multian kunta 1 (36) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...5 1.1 SUUNNITTELUALUE...5 1.2 KAAVAPROSESSIN

Lisätiedot