KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ"

Transkriptio

1 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus OAS Kiikoisten kunnanhallitus , 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä , Kh , 128

2 1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaselostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee voimassa olevan Kiikoisten Kirkonkylän asemakaavan kortteleita sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, erityis-, liikenne- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit sekä niihin liittyvät uimaranta-, lähivirkistys-, vesi-, liikenne- ja katualueet sekä erityisalueet. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kiikoisten kunnan Kirkonkylässä Kiikoisjärven länsipuolella. Kaavoitettava alue on noin 26,7 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu Kirkonkylän etelä-osaan. Alueen sijainti ja viitteellinen rajaus on esitetty kuvassa 1. KUVA 1: Asemakaavan suunnittelualue 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on. Tavoitteena on päivittää Kirkonkylän asemakaava vastaamaan alueen nykyisiä tarpeita ja olosuhteita. Olemassa oleva asemakaava on laadittu vuonna Kaavanlaadinnan aikana lisätavoitteeksi on tullut uimaranta-alueen kehittäminen.

3 1.4 Yhteystiedot Sastamalan kaupunki Kaavan luonnosvaiheen on laatinut Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy. Yhteyshenkilönä Sastamalan kaupungissa on toiminut maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela ja kaavasuunnittelija Juha Mäkelä. Kaavan laadinta aloitettiin ennen Kiikoisten kunnan liittymistä Sastamalan kaupunkiin. Tällöin kunnan yhdyshenkilöinä toimivat kunnanjohtaja Tapio Rautava ja kunnan rakennusmestari Rauno Hepokorpi. Kaavan ehdotusvaiheessa kaavanlaadinta on siirtynyt Sastamalan kaupungille. Ehdotuksen on laatinut kaavasuunnittelija Juha Mäkelä. Sastamalan kaupunki Aarnontie 2 A SASTAMALA Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Matkapuhelin Sähköposti: Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Matkapuhelin Sähköposti: Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy Koulukatu Seinäjoki Arkkitehti SAFA Jorma Keskikiikonen Puhelin (06) Sähköposti: Suunnittelija Anssi Kiviniemi Puhelin (06) Sähköposti: 1.5 Sisällysluettelo 1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Yhteystiedot Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT

4 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö, palvelut ja virkistys Liikenne ja tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot Asemakaavaluonnos ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset talouteen Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

5 1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LIITE 1. LIITE 2. LIITE 3. LIITE 4. Sastamalan kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnoksen kaavakartta ja määräykset A4 koossa Havainnekuva Asemakaavan seurantalomake 1.7 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Sastamalan Kiikoisten luontoselvitys 2013, Ahlman Group Oy 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kiikoisten kunnanhallitus on päättänyt Kirkonkylän asemakaavan MRL:n mukaisesta kaavan ajanmukaisuuden tarkistamisesta ja siitä on ilmoitettu Kiikoisten kunnan vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. Kaavaa varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tiedotettiin ja joka asetettiin nähtäville maaliskuussa Samalla ilmoitettiin kaavan vireille tulosta. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä Kuntaliitos Kiikoinen liittyi Sastamalaan vuoden 2013 alusta Kaava-aluetta pienennettiin Sastamalassa järjestetyssä työneuvottelussa Kaavaehdotus oli käsittelyssä teknisessä lautakunnassa , jossa se palautettiin valmisteltavaksi kunnallisteknisiä lisäselvityksiä varten. Kaavanlaadinta siirrettiin Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelulle maaliskuussa 2013, jonka jälkeen laadittiin uusi kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetettiin virallisesti nähtäville xxxxkuussa Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kuussa. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 26,7 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit sekä niihin liittyvät uimaranta-, lähivirkistys-, vesi-, huolto-, liikenne- ja katualueet. Kaavassa on osoitettu erityismerkinnöin luontoselvityksessä arvokkaiksi todetut alueet. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset Kiikoisten rantasaunan rakentamiseksi Hämeenlahden uimaranta-alueelle, joka on sijainniltaan edullinen verrattuna nykyiseen rantasaunapaikkaan Rajalahdessa. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaavamuutoksen lainvoimainen hyväksymispäätös on kuulutettu. Kaava on laadittu niin, että se mahdollistaa vaiheittaisen toteutuksen. 4

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin Kiikoisten Kirkonkylässä, Kiikoisjärven länsipuolella. Alueen pinta-ala on noin 26,7 ha. KUVA 2: Ilmakuva suunnittelualueesta. Maanmittauslaitos Luonnonympäristö Luonnonympäristön tiedot ja kohteet on saatu luontoselvityksestä. Alueelle on tehty luontoselvitys 2002 ja Suunnittelualue on pääasiassa rakennettua ympäristöä, jossa on runsaasti asuinrakennuksia pihapiireineen, tielinjoja, mänty- ja kuusivaltaisia kangasmetsiä sekä hakkuualoja ja taimikoita. Valtaosa suunnittelualueesta sijoittuu kaakkois luode-suuntaiselle metsäiselle moreenimäelle. Vähäiset rantapellot koostuvat hiesusta ja savesta, rantavyöhykkeen ollessa etupäässä turvetta ja liejua. Jaaranjoen ja Kiikoisjärven liittymäkohdassa tavataan pieni soraja hiekkaesiintymä. Maisemarakenne, maisemakuva Suunnittelualue rajautuu idästä Kiikoisjärveen. Kiikoisjärvi on matalahko ja rehevöitynyt järvi. Paikoitellen ranta on umpeenkasvanut ja matala siten, että yhteys vesistöstä rantaan saadaan vain ruoppaamalla. 5

7 Rakennetun alueen ja rannan välissä on paikoitellen hakkuualoja ja taimikoita. Eteläpäässä on rakennettua ympäristöä ja rakentamatonta kangasmetsää. Arvokkaat luonnonkohteet ja ympäristönsuojelu Kasvillisuuden kannalta arvokkain alue suunnittelualueella on ruohokorpi, joka sijaitsee lähellä Hämeenlahden uimarantaa Myllykorvessa. Se on metsälain määrittämä erityisen arvokas luontokohde. Luontoselvityksessä (2002) on osoitettu suunnittelualueen eteläpäähän lähelle Kiikoisjärveä liito-oravan pesäpuu. Uudessa 2013 tehdyssä luontoselvityksessä alueella oleva elinpiiri ei ollut asuttuna. Alue rajattiin kaava-alueen ulkopuolelle ja sen tuleva käyttö ratkaistaan myöhemmin. Kaulushaikara ja ruskosuohaukka ovat EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Ruskosuohaukka ja kaulushaikara ovat vaateliaita pesijöitä, joten niiden elinympäristöjä pyritään säilyttämään ruovikkoalueina Rakennettu ympäristö, palvelut ja virkistys Asuminen Suunnittelualueella on omakotitalo- ja rivitaloasumista sekä sen lähiympäristössä on paljon pysyvää asutusta. Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue kuuluu Sastamalan kaupungin Kiikoisten kylän keskusta-alueeseen. Kiikoinen on noin 1300 asukkaan kylä, jonka väestön odotetaan kasvavan hitaasti lähivuosina väestöennusteen mukaan. Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö Suunnittelualue on pääasiassa rakennettua ympäristöä ja lähes kaikki rakennukset kaavaalueella ovat asuinrakennuksia lukuun ottamatta Kiikoisjärven rannassa olevaa mökkirakennusta. Vanhimmat rakennukset suunnittelualueella on rakennettu 1980-luvun alkupuolella, muuten rakennukset on rakennettu tai 2000-luvulla. Suunnittelualueen läheisyydessä on asuinrakennuksia sekä palvelutoiminnoille tarkoitettuja rakennuksia mm. terveysasema ja kirkko. Rakentaminen on keskittynyt pitkälti Kiikostentien varteen. Palvelut Suunnittelualueen vierestä löytyvät Kiikoisten kirkonkylän palvelut Liikenne ja tekninen huolto Liikenne Suunnittelualueen rakennetuille tonteille on olemassa olevat katuyhteydet. Kaava-alueen eteläpäässä Hämeenlahdentietä ja Havutie jatketaan uusien tonttien mukaisesti. Lisäksi alueelle on suunniteltu yksi uusi katuyhteys uusille tonteille. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosasta Kiikostentiehen, jolta pääsee kantatielle 44 (Pohjanmaantie) ja valtatielle 11 (Porintie). Tekninen huolto Maanomistus Alue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Rakennettuja tontteja lukuun ottamatta alue on pääosin kaupungin omistuksessa. 6

8 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu Tavoitteet ovat tulleet voimaan Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu loppuvuodesta 2009 ja ne tulivat voimaan Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyy ennallaan. 1) Toimiva aluerakenne 2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Maakuntavaltuusto on hyväksynyt ja ympäristöministeriö vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan, joka ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta Kiikoisten alueella Pirkanmaan 2. maakuntakaavan valmistumiseen asti. Maakuntakaavassa alue on osoitettu asuinalueeksi, jolla sijaitsee taajamatoimintojen alue (A) sekä tärkeä yhdystie / kokoojakatu (yt). Yhdystien / Kokoojakadun alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa alueelle on myös osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä kulttuuriympäristöalue, jota koskevat suunnittelumääräykset on annettu maakuntakaavassa. Taajamatoimintojen aluetta koskevat suunnittelumääräykset: Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja - kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 7

9 KUVA 3: Ote maakuntakaavasta Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat Kaupunkirakennesuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 2030:ssa Kiikoinen on esitetty paikalliskeskuksena. KUVA 4: Ote Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmasta. Kaava-alue on ruskealla merkittyä pääosin asemakaavoitettua aluetta, punaisella viivalla merkitty asuntokatuna kehitettävä Jaaran ja Tervahaudan kyläalueita yhdistävä tie. 8

10 Yleiskaava Sastamalan kaupunki Alueella on voimassa Kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Kiikoisten taajama-alueen osayleiskaava. Yleiskaavassa alue on osoitettu pääasiassa pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) sekä lähivirkistysalueeksi (VL). AT- merkinnällä on osoitettu kyläalueen sijainti. Ranta-alueen läheisyyteen on varattu alue ulkoilureitille sekä venelaiturille / venevalkamalle. Ranta-alueelta löytyy myös yhdyskuntatekniselle huollolle varattu alue (ET). Suunnittelualueelle on osoitettu yleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo). Alueella kulkee myös yhdystie / kokoojakatu -alueen varaus, jonka varteen on varattu ohjeellisena kevyenliikenteen reitti. KUVA 5: Ote osayleiskaavasta. Asemakaava Alueella on voimassa Kiikoisten Kirkonkylän asemakaava, joka on entinen rakennuskaava. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan asemakaavan ja lääninhallitus on vahvistanut sen Kirkonkylän asemakaavakartta löytyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. Asemakaava muodostuu kortteleista sekä niihin liittyvistä katu-, erityis- ja virkistys- 9

11 alueista. Korttelit koostuvat pääosin asuinpientalojen korttelialueista (AP), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueista (AR) sekä erillispientalojen korttelialueista (AO). Suunnittelualueelle on myös varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) sekä maatilojen talouskeskuksen (AM) korttelialueet. Kiikoisjärven rannassa sijaitsee lomaasuntojen korttelialue (RA-1). Kortteleiden väliin ja viereen on sijoitettu lähivirkistysalueita (VL). Korttelin 17 ja sen viereisen lähivirkistysalueen alueella sijaitsee sv-merkinnällä esitetty suojavyöhyke. Ranta-alue on pääosin osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä lähivirkistysalueeksi (VL). Ranta-alueelle on myös varattu alueet uimarannalle (VVk-1), venevalkamalle / venelaiturille (LVk) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille (ET). Korttelialueille on varattu katujen sekä yleisen tien alueen (LYT) kautta kulkuyhteydet sekä tärkeimmille Kiikoisjärven ranta-alueille on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle sallitut katu / tie alueet. Uimarannalle sekä ET-alueelle on sallittu myös huoltoajo. Hämeenlahdentieltä on varattu ajoyhteys M-alueen kautta. KUVA 6: Ote Kiikoisten asemakaavasta 10

12 Rakennusjärjestys Sastamalan kaupunki Kiikoisissa noudatetaan Sastamalan kaupungin rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan Rakennusjärjestystä ollaan uudistamassa. Pohjakartta Pohjakartta on ETRS-GK23-koordinaatistossa ja N2000-korkeusjärjestelmässä. Pohjakartta on laadittu Kaavoituspäätös Kiikoisten kunta on päättänyt kaavoitukseen ryhtymisestä. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavoituksen taustalla on tarve päivittää Kirkonkylän asemakaava vastaamaan alueen nykyisiä tarpeita ja olosuhteita. Olemassa oleva asemakaava on tehty vuonna Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kiikoisten kunnanhallitus päätti Kirkonkylän asemakaavan MRL:n mukaisesta kaavan ajanmukaisuuden tarkistuksesta ja siitä on ilmoitettu Kiikoisten kunnan vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee (MRL 62 ). Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen toteutui osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta tiedottamalla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville kunnan kotisivuille sekä kunnan ilmoitustaululle maalikuussa Mielipiteitä jätettiin yhteensä 4 kappaletta. Mielipiteet: 1. Nyt voimassa olevassa Kiikoisten kirkonkylän asemakaavassa on alueen pohjoisosassa varattuna maatalouskeskuksen korttelialue (AM). Osallistumis- ja arviointiluonnoksessa olevassa osayleiskaavan kartassa sitä ei ole kuitenkaan merkittynä vaan alue on asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Lisäksi liitteessä Kiikoisten kirkonkylän asemakaavasta (Pohjoispuolen osio) ainoastaan toinen tila on AM-aluetta. Tilojen omistajina har- 11

13 joitamme myös maataloutta ja molempien tilojen alueella on maatalouden erilaisiin säilytyksiin varattuja rakennuksia. Mikäli tulevaisuudessa joudumme tekemään muutoksia tai jopa kokonaan rakentamaan uuden rakennuksen, ei se olisi enää mahdollista, jos alue on kaavoitettu muuhun käyttöön. Siksi molemmat tilat, (Toikka) ja (Verkkoranta), tulee sisällyttää uudessa asemakaavassa maatalouskeskuksen korttelialueeseen (AM). Tuohon asemakaavaan on myös molempien tilojen rannan läheisyyteen varattu alue ulkoilureitille. Vastustamme ko varauksen sisällyttämistä uuteen asemakaavaan. 2. Ehdotamme, että omistamamme kiinteistö, Kiuas RN:o 1:99, kaavoitetaan kokonaan tonttialueeksi siten, että aikaisemman kaavan mukainen rakennuspaikka n:o 4 merkitään ulottuvaksi Kiikoisjärveen asti. Koska jo vesijätön tilaan liittämisen yhteydessä vuonna 2008 maanmittari tulkitsi vesijättömaan tulevan lisäalueeksi tonttiin ja suoritimme myös sen mukaisen lunastushinnan, on paikallaan poistaa välillä oleva maa- ja metsätalouskaistale kaavasta. Samoin ehdotamme, että suunnitelmassa oleva varaus ulkoilureitille pitkin Kiikoisjärven rantaa poistetaan kiikoislaisten tarpeisiin nähden aiheettomana. 3. Asemakaavan muutossuunnitelmassa on kuvassa 3 karttaote, josta ilmenee alueen käyttötarkoituksiin kohdistuvat muutokset. Kartan perusteella näyttää siltä, että Pääskytilan länsi-/luoteisosaa rasittaisi yhdystie/kokoojakatualueen varaus. Tämän toteutuminen aiheuttaisi Pääsky-tilan ja meidän omistuksessamme ja hallinnassamme olevien alueiden käyttämiselle olennaista haittaa, joten vastustamme suunnitelmaa tältä osin. Mikäli varauksella tarkoitetaan nykyistä Kiikoistentietä, meillä ei ole huomauttamista asian suhteen. Kuvassa 3 olevan osayleiskaavaotetta kuvaavan kartan perusteella näyttää myös siltä, että hankkeeseen liittyy luontopolku omistamiemme ja hallinnassamme olevien alueiden kautta. Luontopolku rasittaisi ja vaikeuttaisi kulkuamme rantaan, josta omistamme liitteenä 1 olevasta kauppakirjasta ilmenevät lunastetun vesijättöalueen. Vastustamme myös suunnitelmaa tältä osin, koska kiinteistökokonaisuutemme käyttö hankaloituisi olennaisesti. Maanvuokrasopimuksessa, joka meille on, ei myöskään ole mitään rasitemerkintää mahdollisesta kulkuoikeudesta tai edes varauksesta sellaiseen. Tästä johtuen katsomme, että luontopolkuhankkeen toteutumiselle ei ole oikeudellisia perusteita johtuen maan-vuokrasopimuksen sisällöstä. Toteamme edelleen, että lunastaessamme kunnalta vesijättöalueen liitteenä 1 olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti, ei meille missään vaiheessa tuotu esille mahdollisia kiinteistön käyttöä koskevia rajoituksia. 4. Me allekirjoittaneet vastustamme kyseisen asemakaavan suunnitelman luontopolun osuutta, koska omistamiemme kiinteistöjen kauppakirjoissa ja vuokra-alueiden maanvuokrasopimuksissa ei ole merkintää luontopolkua koskevasta rasitteesta. Ehdotamme, että kyseinen luontopolku poistetaan kokonaan asemakaavasuunnitelmasta. Käynnistämme mielellämme vuokratonttien osalta neuvottelut niiden ostamisesta tonttiemme yhteyteen, koska tilanne tonttien osalta on olennaisesti muuttunut vesijättömaan lunastamisen/lunastamismahdollisuuden jälkeen. Kaavahankkeen edetessä ja sen sisällön täsmentyessä edellytämme, että meitä kuullaan asianmukaisesti ja meille varataan tilaisuus esittää kannanottomme myöhemmin. Valitettavasti emme saaneet tästä kaavamuutossuunnitelmasta virallista ilmoitusta. 12

14 Asemakaavaluonnos Sastamalan kaupunki Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on välisenä aikana nähtävillä Kiikoisten kunnanvirastossa sekä kunnan www-sivuilla. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kannanotto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) kiinnittää lausuntopyyntöaineiston perusteella asemakaavan muutosluonnoksessa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa huomiota seuraaviin seikkoihin: Alueiden käyttö ELY-keskus pitää asemakaavan ajanmukaisuuden tarkistamista hyvänä tavoitteena. Suunnittelualue kirkon lähellä on sijainniltaan keskeinen. Asemakaavoitusta ohjaa yleiskaava, joten poikkeamat yleiskaavasta tulee riittävästi perustella kaavaselostuksessa. Mm. suunnittelualueen ja ympäristön viher- ja virkistysalueiden verkoston jatkuvuutta ja riittävyyttä tulee tarkastella jatkossa. Osayleiskaavassa on osoitettu rantaa pitkin jatkuva ulkoilureitti ja nyt tämä perustelulta vaikuttava yhteys pohjoiseen on kaavaluonnoksessa katkaistu. Osayleiskaavan tavoitteena ei ole ollut ranta-alueen yksityistyminen tällä kohtaa. Kaavaluonnoksessa on osoitettu osa rannan vesijättöalueesta maa- ja metsätalousalueeksi (M). ELY-keskus katsoo, että alue tulee osoittaa kokonaan lähivirkistysalueeksi (VL) osayleiskaavan mukaisesti. Myöskään rakentamisen levittyminen lähemmäs rantaa suunnittelualueen eteläosassa ei vaikuta hyvältä ratkaisulta virkistyskäytön kannalta. Suunnittelualueella on osoitettu AM-merkinnällä rakennuspaikka. Jos kyseessä ei ole toimiva maatila, on luontevampaa osoittaa rakennuspaikka osayleiskaavan mukaisesti esim. AP-merkinnällä. Asemakaavassa on tarpeen antaa rakentamista tarkemmin ohjaavia kaavamääräyksiä, jotta voidaan varmistua uudisrakentamisen sopimisesta ympäristöön. Kaavan yleismääräyksiä tuleekin tarkentaa mm. rakennusten sijoittelun, massoittelun, materiaalien ja värien sekä pihojen aitaamisen osalta. Talousrakennuksille on hyvä osoittaa omat rakennusalansa. Kulttuuriympäristö Kaavaluonnoksessa on osoitettu osayleiskaavan mukaisesti yksi suojeltava rakennus (sr). Jatkossa kaavamääräystä tulee täydentää sekä tutkia onko tarpeen osoittaa myös pihapiirin muita rakennuksia suojeltavaksi. Kaavaselostuksessa tulee esittää kuvaus alueen rakennuskannasta ja arvioida onko alueella muita kylämiljöön kannalta säilyttämisen arvoisia rakennuksia. Luonnonsuojelu Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 1 mom. nojalla kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut, levähdyspuut sekä muut paikan välittömässä läheisyydessä olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. Luontoselvitys tulee päivittää kiinnittäen huomiota liito-oraviin sekä vielä rakentumattomiin alueisiin. Myös yleiskaavassa osoitettujen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (luo) tilanne tulee selvittää ja tarvittaessa huomioida asemakaavassa. Liikenne Kiikoistentien katuliittymien näkemäalueet tulee varustaa nä-merkinnöillä. Muilta osin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa lausunnolla olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 13

15 Asemakaavaehdotus Sastamalan kaupunki Asemakaavaehdotus ja valmisteluaineisto tulevat Sastamalan kaupungin toimesta nähtäville Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun julkisten kuulutusten ilmoitustaululle (Aarnontie 2 A, 2. kerros), sekä kaupungin www-sivuille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n ja maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Täydennetään nähtävilläolon jälkeen Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyötä hoidetaan viranomaisneuvottelujen ja lausuntomenettelyjen avulla. Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Pirkanmaan liittoon sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille. Hyväksymisaineisto liitteineen toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukseen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kiikoisten kunnan asettamat tavoitteet Voimassa olevaan asemakaavaan sisältyy mm. seuraavia muutostarpeita: - AP-aluetta halutaan kasvattaa mahdollisuuksien mukaan M-alueelle kaavan eteläkaakkoiskulmalla. - Hämeenlahdentie ja Havutien eteläpäitä siltä osin kuin kaava ei ole vielä toteutunut halutaan muokata, niin että suoriin kiitoratamaisiin kaavateihin saataisiin ilmettä. - Rakentamattomien tonttien sijoittelussa ja uusien tonttien muodostumisessa halutaan saada tontit rajoittumaan valtaosin vain yhteen viereiseen tonttiin. Muuten tontti sijoittuisi kahdelta sivulta puistoon ja yhdeltä sivulta tiehen. Sastamalan kaupungin asettamat tavoitteet Suunnittelualuetta on kaavaprosessin aikana supistettu, koska suunnittelualueen pohjoisosassa Kiikoisten kunta on myynyt ranta-aluetta tonttien ja vesijättömaan välistä. Rantaalueen myyminen yksityiseen käyttöön on ristiriidassa yleiskaavan kanssa, minkä vuoksi alueen asemakaavan muutos harkitaan omana hankkeenaan. Teknisen lautakunnan antaman palautteen perusteella kaavan tehokkuutta on lisätty lisäämällä tonttien lukumäärää ja pienentämällä tonttikokoa. Alue on suunniteltu siten, että sen jätevesihuolto on toteutettavissa yhden jätevesipumppaamon varassa. Uimaranta-alueelle on luotu edellytykset rantasaunan rakentamiselle. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot Asemakaavamuutoksen pohjana on ollut olemassa oleva Kiikoisten Kirkonkylän asemakaava. Alustavassa suunnittelussa luotiin kaksi erityyppistä periaateluonnosta suunnittelualueesta. Vaihtoehdossa A asuintontit muodostuivat pistokatujen varsille, kun taas vaihtoehdossa B tarkasteltiin kiertotien mahdollisuutta. Kiikoisten kunnanhallituksen kokouksessa toukokuussa 2012 päädyttiin jatkamaan asemakaavamuutoksen suunnittelua pistokatujen pohjalta Asemakaavaluonnos Alueelta laadittiin lähtötietojen, esitettyjen tavoitteiden ja alustavien periaateluonnosten perusteella kaavaluonnos, joka oli nähtävillä Luonnoksessa suunnittelualueelle muodostuivat korttelialueet sekä niihin liittyvät katu-, liikenne- ja lähivirkistysalueet. Aikaisempaan kaavaan verrattuna suunnittelualueen pohjoisosa pysyy kortteleiltaan lähes 14

16 samanlaisena lukuun ottamatta pieniä tontinrajamuutoksia sekä korttelin 82 tontti 4 on muutettu AL-alueesta AR-alueeksi. Muutokset kohdistuvat lähinnä suunnittelualueen eteläosaan, jossa asuintonttien, virkistysalueiden ja katujen sijoittelussa on tehty muutoksia niiltä osin kuin niitä ei ole jo toteutettu olemassa olevan asemakaavan mukaisesti. Luonnoksessa rakentamattomat tontit on muutettu niin, että ne rajautuvat vain yhdeltä sivulta toiseen tonttiin. Hämeenlahdentietä on muutettu siltä osin kun sitä ei ole rakennettu, jotta se ei olisi niin kiitoratamainen. Havutietä on jatkettu uusien tonttien mukaisesti. Hämeenlahdentieltä poikkeaa myös uusi katu, joka vie uimaranta-alueen pysäköintialueelle. Kadun varressa on uusia asuintontteja. Korttelille 84 on tehty kulkuyhteys uuden kadun kautta ja vanha kulkuyhteys on poistettu. Olemassa olevassa asemakaavassa pääosa rannan läheisyydessä olevasta alueesta on M-aluetta tai VL-aluetta. Kaavaluonnoksessa nämä alueet ovat VL-aluetta. Poikkeuksena ovat pohjoisosassa olevat vesijättölunastusalueet, jotka ovat kaavaan osoitettu M-alueena. Kaavaluonnoksessa VL-alueille on luotu uusia kevyen liikenteen reittejä, esimerkiksi Pappilankujalta on kulkuyhteys uudelle kadulle, jonka varteen on osoitettu palstaviljelylle varattuja alueita. Venevalkama-alueita on kaavaluonnoksessa osoitettu kahteen paikkaan ja olemassa olevan kaavaluonnoksen osoittama venevalkamapaikka on poistettu. Uimarantaalueen läheisyyteen on osoitettu yleinen pysäköintialue. Rannassa oleva ET-alue on jätetty pois kaavaluonnoksesta, koska kunta suunnittelee johtavansa jätevedet siirtoviemäriä pitkin naapurikunnan jätevedenpuhdistamolle. KUVA 7: Kaavaluonnos. 15

17 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Sastamalan kaupunki Asemakaava-alueelle muodostuvat korttelit sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne- ja katualueet. Suunnittelualueelle sijoittuu monipuolista asuintoimintaa. Alueelle muodostuu RA-, AO-, AP-, AR- ja AL-korttelialueita, joista osa on olemassa olevan kaavan mukaisia. Tonttien lukumäärät olemassa olevaan kaavaan verrattuna kasvavat hieman: uusia AO-tontteja tulee 4 kpl ja AP-tontteja 2 kpl. Yksi AR-tontti puolestaan poistuu. Ranta-alueet ovat pääosin virkistyskäytössä. Hämeenlahden alueella olevalla niemellä sijaitsevaa kunnan tarpeisiin tarkoitettua uimaranta-aluetta pyritään kehittämään kaavamuutoksella. Alueelle mahdollistetaan rantasaunan sijoittaminen, mikä täsmentää muutettavan kaavan korttelialueelle osoitettua rakennusoikeutta. Suunnittelualueen pinta-ala on 26,7 ha, josta on virkistysalueita (VL, VV, VV-1) 9,5 ha, katu-alueita 2,0 ha, erilaisten asuinalueiden korttelialueita (AO, AR, AP, AL) 10,1 ha, lomaasuntojen korttelialuetta (RA) 0,1 ha pysäköintialuetta (LP) 0,2 ha, yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET) 0,03 ha sekä vesialuetta (W) 4,8 ha. Kaava-alueelle muodostuu 5 kpl AP-tontteja, 2 kpl AR-tonttia, 32 kpl AO-tontteja, 1 kpl ALtontti sekä 1 kpl RA-tontti. Olemassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu 3 kpl AP-tontteja, 3 kpl AR-tontteja, 28 kpl AO-tontteja, 1 kpl RA-tontti, sekä yksi AL-tontti. Olemassa olevassa asemakaavassa alueelle on merkitty rakennusoikeutta krsm2. Asemakaavan muutoksen myötä alueelle syntyy krsm2 rakennusoikeutta. Tiedot alueelle muodostuvista käyttötarkoituksen mukaisista kerrosaloista ja pinta-aloista on liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Kaavalla pyritään mahdollistamaan alueen rakentaminen huomioimalla samalla luonnonkohteet ja rakennettu ympäristö. Asuinpientalojen korttelialue (AP) Korttelit 12 ja 16a ovat pääosin asuinpientalojen korttelialuetta. Asuinpientalojen korttelialueelle saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia sekä lisäksi kellarin ja ullakon tasolle saa rakentaa ½ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennusoikeus korttelin 12 asuinpientalojen tonteilla on 350 krsm2. Korttelin 16a tonteilla rakennusoikeus perustuu tehokkuuslukuun 0.2, jolloin rakennusoikeutta tonteille muodostuu 833 ja 540 krsm2. Korttelin 16a tontti on rakentamaton. Muuten kaikki AP-kortteleiden tontit ovat rakennettuja. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) Kortteli 16b on varattu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle saa rakentaa I- kerroksisia rakennuksia. AR-tonttien tehokkuusluku on 0.2, jolloin rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 1690 krms2. Korttelin 16b tontit ovat jo rakennettuja. 16

18 5.3.2 Muut alueet Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) Sastamalan kaupunki Korttelin 12 on tontti 4 varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia sekä lisäksi kellarin ja ullakon tasolle saa rakentaa ½ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. AL-tontin tehokkuusluku on 0.2, jolloin rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 619 krms2. Korttelin 12 AL tontti on rakentamaton. Erillispientalojen korttelialue (AO) Korttelit 13, 15, 16c, 17, kuuluvat erillispientalojen korttelialueeseen. Kortteleihin 13, 17 ja 18a saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia. Rakennusoikeus näiden kortteleiden alueilla on 250 krsm2. Kortteleihin 18b ja 18c saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia sekä lisäksi kellarin tasolle saa rakentaa ½ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Korttelissa 18 c saa lisäksi rakentaa ullakon tasolle ²/ᶾ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennusoikeus näiden kortteleiden alueilla on 250 krsm2. Kortteleihin 15, 16c, 19a, 19b, 19c ja 20 saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia sekä lisäksi ullakon tasolle saa rakentaa ²/ᶾ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennusoikeus näiden kortteleiden alueilla on krsm2. Yhteensä erillispientalojen korttelialueilla on rakennusoikeutta 8150 krsm2. Tonttien pinta-alat vaihtelevat noin m2 välillä. Korttelin 13 kaikki tontit, korttelin 17 tontti nro 1, korttelin 18a tontit nro 2 ja 4 sekä korttelin 18b tontit ovat rakennettu. Loma-asuntojen korttelialue (RA) Kortteli 14 on loma-asuntojen korttelialuetta. Alueella on yksi rakennettu rantatontti. Sille saa rakentaa I-kerroksisen rakennuksen, jonka rakennusoikeus on 65 krsm2. Virkistysalueet (VL, VL-1, VV, VV-1) Valtaosa rantavyöhykkeestä ja vapaasta alueesta on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). Kiikoisjärven rannanpuoleiset alueet ovat lähivirkistysaluetta, jolle on osoitettu ulkoilureittejä, joissa osalla huoltoajo on sallittu. Lähivirkistysalueelle on myös osoitettu ohjeellinen urheilualue, leikkialue, veneiden säilytysaluetta ja kaksi palstaviljelyaluetta. Lähivirkistysalueita on sijoitettu erillispientalojen kortteleiksi tarkoitettujen alueiden välin palvelemaan ulkoilua ja toimimaan ekologisina yhteyksinä rannan virkistysalueen ja ympäröivän kaavoittamattoman maa- ja metsätalousvaltaisen alueen välillä. Hämeenlahdentien ja Havutien risteykseen vanhassa kaavassa osoitettu leikkipuisto siirtyy urheilualueen yhteyteen lähivirkistysalueelle. Leikkivälineitä on mahdollista sijoittaa myös uimarannan yhteyteen. Uimaranta-alue (VV-1) sijaitsee Hämeenlahden niemellä. Alueelle on luotu edellytykset Kiikoisten rantasaunan sijaintipaikaksi. Saunan ja siihen liittyvien apurakennusten rakennusoikeudeksi on määritetty 150 krsm2 (vanhassa kaavassa 100 m2). Uimaranta-aluetta ja sen läheisyydessä olevaa venelaiturialuetta on tarpeen osin ruopata. Kaava mahdollistaa keinotekoisen saaren rakentamisen uimarannan yhteyteen. Katualueet Hämeenlahdentie toimii kokoajana ja osittaisena asuntotienä Hämeenlahden alueella. Kadun leveys vaihtelee metriin. Havutie, Pappilankuja ja Hämeenlahdenkujaksi nimetty uusi katu ovat asuntoteitä. Aluevaraus on noin 12 metriä Pappilankujaa lukuun ottamatta, 17

19 jonka leveys on noin 10 metriä. Liikennealueet (LP) Yleinen pysäköintialue (LP) sijaitsee Hämeenlahdenkujan päässä, jonne on varattu noin autolle pysäköintipaikat. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) Pysäköintialueen viereen on varattu alue jätevesipumppaamolle, joka palvelee sekä rantasaunaa että asuntoaluetta. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutuksia arvioidaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vaikutusten arvioinnin kohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 9 ja MRA 1 ) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutos tukee yhdyskuntarakennetta mahdollistamalla perheellisten asumisen Kiikoisten Kirkonkylän palveluiden läheisyydessä. Kaava eheyttää yhdyskuntarakennetta tuomalla asumisen, palvelut ja virkistysalueet lähietäisyydelle toisistaan. Alueella olevaa kunnallisteknistä verkostoa hyödynnetään uusien asuinalueiden teknillisen verkoston luomisessa. Sosiaalinen ympäristö Suunnittelualueen asuintonttien rakentaminen lisää asutusta alueella. Tonttikoko on suuri, jolloin viihtyvyys ja omarauha säilyvät uuden asutuksen myötä. Viheralueita on pyritty sijoittamaan asuintonttien ja asuinkortteleiden väleihin suojaksi. Kaavamuutoksen myötä myös olemassa olevia virkistysalueita kehitetään, mm. Hämeenlahden uimaranta-aluetta parannetaan vastaamaan kiikoislaisten tarpeita. Kyläkuva Asuintonttien rakentaminen kehittää kyläkuvaa rakennetumpaan suuntaan sekä elävöittää jo ennestään rakennettuja alueita. Rakentaminen ei tule poikkeamaan huomattavasti jo taajama-alueella olevasta rakennuskannasta. Kiikoinen on noin 1300 asukkaan kylä, ja sen väestötiheys ei ole kovin suuri. Asutusta on kuitenkin keskittynyt Kirkonkylän alueelle, joka on entinen kuntakeskus. Kiikoisissa tonttikoko on mahdollista pitää isona hajauttamatta yhdyskuntarakennetta. Isoilla tonteilla pyritään turvaamaan kaavoitettujen alueiden toteutuminen. Liikenne Asutuksen lisääntyminen alueella lisää liikennettä Hämeenlahdentiellä sekä Hämeenlahdentien ja Kiikoistentien risteyksessä. Liikenteen lisääntyessä tulee kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja huomioida mahdolliset kevyenliikenteen tarpeet. Palvelut Alueelta on lyhyet etäisyydet Kiikoisten Kirkonkylän tarjoamiin palveluihin. Kaupalliset palvelut ovat Tervahaudassa, Jaarassa ja Vuolteen alueella, 1-3 km etäisyydellä. Tekninen huolto Alue on liitettävissä olemassa oleviin teknisiin verkostoihin. Kaavaehdotus on laadittu niin, että alueelle tarvitaan vain yksi jätevesipumppaamo. 18

20 5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luonnon monimuotoisuus Sastamalan kaupunki Kasvillisuuden kannalta arvokkain alue on ruohokorpi, joka on lähes luonnontilainen ja metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö. Alue (s-1) suojellaan ja jätetään kaavassa rakentamattomaksi. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa alueella suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 :ssä tarkoitettua maisemalupaa (toimenpiderajoitus). Luontoselvityksessä (2002) on osoitettu suunnittelualueen eteläpäähän lähelle Kiikoisjärveä liito-oravan pesäpuu. Uudessa 2013 tehdyssä luontoselvityksessä alueella oleva elinpiiri ei ollut asuttuna. Alue on jätetty kaavan ulkopuolelle ja vanha kaava kumotaan sen osalta. Mikäli liito-oravan aiempi reviiri pysyy jatkossakin asumattomana, voidaan alueen maankäyttöä tutkia omana kaavahankkeenaan. Aluetta hoidetaan siihen saakka talousmetsänä, ympäristöarvot huomioiden. Kaulushaikara ja ruskosuohaukka ovat EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Ruskosuohaukka ja kaulushaikara ovat vaateliaita pesijöitä, joten niille säilytetään riittävästi elinympäristöä soveliailta paikoilta. Alueen osalla (s-2) on rusko-suohaukalle ja kaulushaikaralle soveltuvia pesimispaikkoja. Alue suositellaan säästettävän ennallaan. Virkistysalueilla ja istutusalueilla yhdistetään asuminen ja luonnonläheisyys. Valtaosa rantavyöhykkeestä ja vapaasta alueesta jätetään kaavassa lähivirkistysalueeksi. Lähivirkistysalueita on myös sijoitettu erillispientalojen kortteleiksi tarkoitettujen alueiden väliin, jolloin ne toimivat ekologisina yhteyksinä rannan virkistysalueen ja ympäröivän maa- ja metsätalousvaltaisen kaavoittamattoman alueen välillä. Näiden alueiden osalla tulee aluskasvillisuus ja nuori puusto säilyttää. Pohjavesialueet Alueen lähellä ei ole pohjavesialueita Vaikutukset talouteen Alueelle joudutaan rakentamaan uutta katua n. 300 metriä, vesijohtoa sekä vietto- ja painevesiviemäriä ja jätevedenpumppaamo. Kiikoisten rantasaunan mahdollinen sijoittuminen alueelle ja uimaranta-alueen kehittäminen katetaan siihen varatuista määrärahoista. Kaupunki saa katettua kunnallistekniikan ja katujen kustannuksia tonttien myynnillä sekä vesija jätevesimaksuina. Kaava-alueelle asettuvat uudet asukkaat merkitsevät aina hajaasutukseen verrattuna positiivista vaikutusta kuntatalouteen. 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 5.6 Nimistö Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin kaavamerkintäasetuksen mukaisia tai niiden muunnoksia. Muuttuneet kadut: Kuusitie on nimetty kuntaliitoksen myötä Havutieksi. Uudet kadut: Hämeenlahdenkuja. 19

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 08.08.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 08.08.2012 KIIKOISTEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, Kiikoisten kylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot RISTEN 201 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI 1 Asemakaavan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.10.2015 ALAJÄRVEN KAUPUNKI Kullanmutkan asemakaavan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S

KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S KIIKOISTEN KUNTA V U O L T E E N T E O L L I S U U S A L U E E N A S E M A K A A V A J A - M U U T O S OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 13.3..2012 tark. 19.3.2012, tark. 21.8.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot