KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ"

Transkriptio

1 KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus OAS Kiikoisten kunnanhallitus , 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä , Kh , 128

2 1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavaselostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee voimassa olevan Kiikoisten Kirkonkylän asemakaavan kortteleita sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, erityis-, liikenne- ja katualueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit sekä niihin liittyvät uimaranta-, lähivirkistys-, vesi-, liikenne- ja katualueet sekä erityisalueet. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kiikoisten kunnan Kirkonkylässä Kiikoisjärven länsipuolella. Kaavoitettava alue on noin 26,7 hehtaaria. Suunnittelualue sijoittuu Kirkonkylän etelä-osaan. Alueen sijainti ja viitteellinen rajaus on esitetty kuvassa 1. KUVA 1: Asemakaavan suunnittelualue 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on. Tavoitteena on päivittää Kirkonkylän asemakaava vastaamaan alueen nykyisiä tarpeita ja olosuhteita. Olemassa oleva asemakaava on laadittu vuonna Kaavanlaadinnan aikana lisätavoitteeksi on tullut uimaranta-alueen kehittäminen.

3 1.4 Yhteystiedot Sastamalan kaupunki Kaavan luonnosvaiheen on laatinut Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy. Yhteyshenkilönä Sastamalan kaupungissa on toiminut maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela ja kaavasuunnittelija Juha Mäkelä. Kaavan laadinta aloitettiin ennen Kiikoisten kunnan liittymistä Sastamalan kaupunkiin. Tällöin kunnan yhdyshenkilöinä toimivat kunnanjohtaja Tapio Rautava ja kunnan rakennusmestari Rauno Hepokorpi. Kaavan ehdotusvaiheessa kaavanlaadinta on siirtynyt Sastamalan kaupungille. Ehdotuksen on laatinut kaavasuunnittelija Juha Mäkelä. Sastamalan kaupunki Aarnontie 2 A SASTAMALA Maankäyttöpäällikkö Merja-Liisa Hannuksela Matkapuhelin Sähköposti: Kaavasuunnittelija Juha Mäkelä Matkapuhelin Sähköposti: Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy Koulukatu Seinäjoki Arkkitehti SAFA Jorma Keskikiikonen Puhelin (06) Sähköposti: Suunnittelija Anssi Kiviniemi Puhelin (06) Sähköposti: 1.5 Sisällysluettelo 1 PERUS-JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Yhteystiedot Sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT

4 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö, palvelut ja virkistys Liikenne ja tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot Asemakaavaluonnos ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Vaikutukset talouteen Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

5 1.6 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista LIITE 1. LIITE 2. LIITE 3. LIITE 4. Sastamalan kaupunki Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnoksen kaavakartta ja määräykset A4 koossa Havainnekuva Asemakaavan seurantalomake 1.7 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Sastamalan Kiikoisten luontoselvitys 2013, Ahlman Group Oy 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Asemakaava Kiikoisten kunnanhallitus on päättänyt Kirkonkylän asemakaavan MRL:n mukaisesta kaavan ajanmukaisuuden tarkistamisesta ja siitä on ilmoitettu Kiikoisten kunnan vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. Kaavaa varten laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tiedotettiin ja joka asetettiin nähtäville maaliskuussa Samalla ilmoitettiin kaavan vireille tulosta. Kaavaluonnos ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä Kuntaliitos Kiikoinen liittyi Sastamalaan vuoden 2013 alusta Kaava-aluetta pienennettiin Sastamalassa järjestetyssä työneuvottelussa Kaavaehdotus oli käsittelyssä teknisessä lautakunnassa , jossa se palautettiin valmisteltavaksi kunnallisteknisiä lisäselvityksiä varten. Kaavanlaadinta siirrettiin Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelulle maaliskuussa 2013, jonka jälkeen laadittiin uusi kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetettiin virallisesti nähtäville xxxxkuussa Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan kuussa. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 26,7 hehtaaria. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit sekä niihin liittyvät uimaranta-, lähivirkistys-, vesi-, huolto-, liikenne- ja katualueet. Kaavassa on osoitettu erityismerkinnöin luontoselvityksessä arvokkaiksi todetut alueet. Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset Kiikoisten rantasaunan rakentamiseksi Hämeenlahden uimaranta-alueelle, joka on sijainniltaan edullinen verrattuna nykyiseen rantasaunapaikkaan Rajalahdessa. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun asemakaavamuutoksen lainvoimainen hyväksymispäätös on kuulutettu. Kaava on laadittu niin, että se mahdollistaa vaiheittaisen toteutuksen. 4

6 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Sastamalan kaupungin Kiikoisten Kirkonkylässä, Kiikoisjärven länsipuolella. Alueen pinta-ala on noin 26,7 ha. KUVA 2: Ilmakuva suunnittelualueesta. Maanmittauslaitos Luonnonympäristö Luonnonympäristön tiedot ja kohteet on saatu luontoselvityksestä. Alueelle on tehty luontoselvitys 2002 ja Suunnittelualue on pääasiassa rakennettua ympäristöä, jossa on runsaasti asuinrakennuksia pihapiireineen, tielinjoja, mänty- ja kuusivaltaisia kangasmetsiä sekä hakkuualoja ja taimikoita. Valtaosa suunnittelualueesta sijoittuu kaakkois luode-suuntaiselle metsäiselle moreenimäelle. Vähäiset rantapellot koostuvat hiesusta ja savesta, rantavyöhykkeen ollessa etupäässä turvetta ja liejua. Jaaranjoen ja Kiikoisjärven liittymäkohdassa tavataan pieni soraja hiekkaesiintymä. Maisemarakenne, maisemakuva Suunnittelualue rajautuu idästä Kiikoisjärveen. Kiikoisjärvi on matalahko ja rehevöitynyt järvi. Paikoitellen ranta on umpeenkasvanut ja matala siten, että yhteys vesistöstä rantaan saadaan vain ruoppaamalla. 5

7 Rakennetun alueen ja rannan välissä on paikoitellen hakkuualoja ja taimikoita. Eteläpäässä on rakennettua ympäristöä ja rakentamatonta kangasmetsää. Arvokkaat luonnonkohteet ja ympäristönsuojelu Kasvillisuuden kannalta arvokkain alue suunnittelualueella on ruohokorpi, joka sijaitsee lähellä Hämeenlahden uimarantaa Myllykorvessa. Se on metsälain määrittämä erityisen arvokas luontokohde. Luontoselvityksessä (2002) on osoitettu suunnittelualueen eteläpäähän lähelle Kiikoisjärveä liito-oravan pesäpuu. Uudessa 2013 tehdyssä luontoselvityksessä alueella oleva elinpiiri ei ollut asuttuna. Alue rajattiin kaava-alueen ulkopuolelle ja sen tuleva käyttö ratkaistaan myöhemmin. Kaulushaikara ja ruskosuohaukka ovat EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Ruskosuohaukka ja kaulushaikara ovat vaateliaita pesijöitä, joten niiden elinympäristöjä pyritään säilyttämään ruovikkoalueina Rakennettu ympäristö, palvelut ja virkistys Asuminen Suunnittelualueella on omakotitalo- ja rivitaloasumista sekä sen lähiympäristössä on paljon pysyvää asutusta. Yhdyskuntarakenne Suunnittelualue kuuluu Sastamalan kaupungin Kiikoisten kylän keskusta-alueeseen. Kiikoinen on noin 1300 asukkaan kylä, jonka väestön odotetaan kasvavan hitaasti lähivuosina väestöennusteen mukaan. Rakennuskanta ja rakennettu ympäristö Suunnittelualue on pääasiassa rakennettua ympäristöä ja lähes kaikki rakennukset kaavaalueella ovat asuinrakennuksia lukuun ottamatta Kiikoisjärven rannassa olevaa mökkirakennusta. Vanhimmat rakennukset suunnittelualueella on rakennettu 1980-luvun alkupuolella, muuten rakennukset on rakennettu tai 2000-luvulla. Suunnittelualueen läheisyydessä on asuinrakennuksia sekä palvelutoiminnoille tarkoitettuja rakennuksia mm. terveysasema ja kirkko. Rakentaminen on keskittynyt pitkälti Kiikostentien varteen. Palvelut Suunnittelualueen vierestä löytyvät Kiikoisten kirkonkylän palvelut Liikenne ja tekninen huolto Liikenne Suunnittelualueen rakennetuille tonteille on olemassa olevat katuyhteydet. Kaava-alueen eteläpäässä Hämeenlahdentietä ja Havutie jatketaan uusien tonttien mukaisesti. Lisäksi alueelle on suunniteltu yksi uusi katuyhteys uusille tonteille. Suunnittelualue rajautuu pohjoisosasta Kiikostentiehen, jolta pääsee kantatielle 44 (Pohjanmaantie) ja valtatielle 11 (Porintie). Tekninen huolto Maanomistus Alue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Rakennettuja tontteja lukuun ottamatta alue on pääosin kaupungin omistuksessa. 6

8 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset ja seudulliset suunnitelmat Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista on annettu Tavoitteet ovat tulleet voimaan Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on tarkistettu loppuvuodesta 2009 ja ne tulivat voimaan Tarkistuksen pääteemana on ollut ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen. Lisäksi tavoitteiden vaikuttavuutta on lisätty täsmentämällä tavoitemuotoiluja sekä vahvistamalla niiden velvoittavuutta. Suurin osa tavoitteista kuitenkin säilyy ennallaan. 1) Toimiva aluerakenne 2) Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3) Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Maakuntakaava Maakuntavaltuusto on hyväksynyt ja ympäristöministeriö vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan, joka ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta Kiikoisten alueella Pirkanmaan 2. maakuntakaavan valmistumiseen asti. Maakuntakaavassa alue on osoitettu asuinalueeksi, jolla sijaitsee taajamatoimintojen alue (A) sekä tärkeä yhdystie / kokoojakatu (yt). Yhdystien / Kokoojakadun alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavassa alueelle on myös osoitettu maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä kulttuuriympäristöalue, jota koskevat suunnittelumääräykset on annettu maakuntakaavassa. Taajamatoimintojen aluetta koskevat suunnittelumääräykset: Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet sekä viher- ja virkistysverkko. Alueilla on turvattava yleisten ranta-alueiden varaaminen maisemarakenteellisesti ja - kuvallisesti ja luontoarvoiltaan kestäviltä, korkeatasoisilta alueilta, osana alueen yhtenäistä viher- ja virkistysverkkoa. 7

9 KUVA 3: Ote maakuntakaavasta Kunnalliset ja muut alueelliset suunnitelmat Kaupunkirakennesuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelma 2030:ssa Kiikoinen on esitetty paikalliskeskuksena. KUVA 4: Ote Sastamalan kaupunkirakennesuunnitelmasta. Kaava-alue on ruskealla merkittyä pääosin asemakaavoitettua aluetta, punaisella viivalla merkitty asuntokatuna kehitettävä Jaaran ja Tervahaudan kyläalueita yhdistävä tie. 8

10 Yleiskaava Sastamalan kaupunki Alueella on voimassa Kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen Kiikoisten taajama-alueen osayleiskaava. Yleiskaavassa alue on osoitettu pääasiassa pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) sekä lähivirkistysalueeksi (VL). AT- merkinnällä on osoitettu kyläalueen sijainti. Ranta-alueen läheisyyteen on varattu alue ulkoilureitille sekä venelaiturille / venevalkamalle. Ranta-alueelta löytyy myös yhdyskuntatekniselle huollolle varattu alue (ET). Suunnittelualueelle on osoitettu yleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo). Alueella kulkee myös yhdystie / kokoojakatu -alueen varaus, jonka varteen on varattu ohjeellisena kevyenliikenteen reitti. KUVA 5: Ote osayleiskaavasta. Asemakaava Alueella on voimassa Kiikoisten Kirkonkylän asemakaava, joka on entinen rakennuskaava. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan asemakaavan ja lääninhallitus on vahvistanut sen Kirkonkylän asemakaavakartta löytyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. Asemakaava muodostuu kortteleista sekä niihin liittyvistä katu-, erityis- ja virkistys- 9

11 alueista. Korttelit koostuvat pääosin asuinpientalojen korttelialueista (AP), rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueista (AR) sekä erillispientalojen korttelialueista (AO). Suunnittelualueelle on myös varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten (AL) sekä maatilojen talouskeskuksen (AM) korttelialueet. Kiikoisjärven rannassa sijaitsee lomaasuntojen korttelialue (RA-1). Kortteleiden väliin ja viereen on sijoitettu lähivirkistysalueita (VL). Korttelin 17 ja sen viereisen lähivirkistysalueen alueella sijaitsee sv-merkinnällä esitetty suojavyöhyke. Ranta-alue on pääosin osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M) sekä lähivirkistysalueeksi (VL). Ranta-alueelle on myös varattu alueet uimarannalle (VVk-1), venevalkamalle / venelaiturille (LVk) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palveleville rakennuksille ja laitoksille (ET). Korttelialueille on varattu katujen sekä yleisen tien alueen (LYT) kautta kulkuyhteydet sekä tärkeimmille Kiikoisjärven ranta-alueille on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilylle sallitut katu / tie alueet. Uimarannalle sekä ET-alueelle on sallittu myös huoltoajo. Hämeenlahdentieltä on varattu ajoyhteys M-alueen kautta. KUVA 6: Ote Kiikoisten asemakaavasta 10

12 Rakennusjärjestys Sastamalan kaupunki Kiikoisissa noudatetaan Sastamalan kaupungin rakennusjärjestystä, joka on tullut voimaan Rakennusjärjestystä ollaan uudistamassa. Pohjakartta Pohjakartta on ETRS-GK23-koordinaatistossa ja N2000-korkeusjärjestelmässä. Pohjakartta on laadittu Kaavoituspäätös Kiikoisten kunta on päättänyt kaavoitukseen ryhtymisestä. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavoituksen taustalla on tarve päivittää Kirkonkylän asemakaava vastaamaan alueen nykyisiä tarpeita ja olosuhteita. Olemassa oleva asemakaava on tehty vuonna Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kiikoisten kunnanhallitus päätti Kirkonkylän asemakaavan MRL:n mukaisesta kaavan ajanmukaisuuden tarkistuksesta ja siitä on ilmoitettu Kiikoisten kunnan vuoden 2012 kaavoituskatsauksessa. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee (MRL 62 ). Osalliset ilmenevät liitteenä olevasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaavoituksen vireille tulosta ilmoittaminen toteutui osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta tiedottamalla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja vuorovaikutustavat on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetettiin nähtäville kunnan kotisivuille sekä kunnan ilmoitustaululle maalikuussa Mielipiteitä jätettiin yhteensä 4 kappaletta. Mielipiteet: 1. Nyt voimassa olevassa Kiikoisten kirkonkylän asemakaavassa on alueen pohjoisosassa varattuna maatalouskeskuksen korttelialue (AM). Osallistumis- ja arviointiluonnoksessa olevassa osayleiskaavan kartassa sitä ei ole kuitenkaan merkittynä vaan alue on asuinpientalojen korttelialuetta (AP). Lisäksi liitteessä Kiikoisten kirkonkylän asemakaavasta (Pohjoispuolen osio) ainoastaan toinen tila on AM-aluetta. Tilojen omistajina har- 11

13 joitamme myös maataloutta ja molempien tilojen alueella on maatalouden erilaisiin säilytyksiin varattuja rakennuksia. Mikäli tulevaisuudessa joudumme tekemään muutoksia tai jopa kokonaan rakentamaan uuden rakennuksen, ei se olisi enää mahdollista, jos alue on kaavoitettu muuhun käyttöön. Siksi molemmat tilat, (Toikka) ja (Verkkoranta), tulee sisällyttää uudessa asemakaavassa maatalouskeskuksen korttelialueeseen (AM). Tuohon asemakaavaan on myös molempien tilojen rannan läheisyyteen varattu alue ulkoilureitille. Vastustamme ko varauksen sisällyttämistä uuteen asemakaavaan. 2. Ehdotamme, että omistamamme kiinteistö, Kiuas RN:o 1:99, kaavoitetaan kokonaan tonttialueeksi siten, että aikaisemman kaavan mukainen rakennuspaikka n:o 4 merkitään ulottuvaksi Kiikoisjärveen asti. Koska jo vesijätön tilaan liittämisen yhteydessä vuonna 2008 maanmittari tulkitsi vesijättömaan tulevan lisäalueeksi tonttiin ja suoritimme myös sen mukaisen lunastushinnan, on paikallaan poistaa välillä oleva maa- ja metsätalouskaistale kaavasta. Samoin ehdotamme, että suunnitelmassa oleva varaus ulkoilureitille pitkin Kiikoisjärven rantaa poistetaan kiikoislaisten tarpeisiin nähden aiheettomana. 3. Asemakaavan muutossuunnitelmassa on kuvassa 3 karttaote, josta ilmenee alueen käyttötarkoituksiin kohdistuvat muutokset. Kartan perusteella näyttää siltä, että Pääskytilan länsi-/luoteisosaa rasittaisi yhdystie/kokoojakatualueen varaus. Tämän toteutuminen aiheuttaisi Pääsky-tilan ja meidän omistuksessamme ja hallinnassamme olevien alueiden käyttämiselle olennaista haittaa, joten vastustamme suunnitelmaa tältä osin. Mikäli varauksella tarkoitetaan nykyistä Kiikoistentietä, meillä ei ole huomauttamista asian suhteen. Kuvassa 3 olevan osayleiskaavaotetta kuvaavan kartan perusteella näyttää myös siltä, että hankkeeseen liittyy luontopolku omistamiemme ja hallinnassamme olevien alueiden kautta. Luontopolku rasittaisi ja vaikeuttaisi kulkuamme rantaan, josta omistamme liitteenä 1 olevasta kauppakirjasta ilmenevät lunastetun vesijättöalueen. Vastustamme myös suunnitelmaa tältä osin, koska kiinteistökokonaisuutemme käyttö hankaloituisi olennaisesti. Maanvuokrasopimuksessa, joka meille on, ei myöskään ole mitään rasitemerkintää mahdollisesta kulkuoikeudesta tai edes varauksesta sellaiseen. Tästä johtuen katsomme, että luontopolkuhankkeen toteutumiselle ei ole oikeudellisia perusteita johtuen maan-vuokrasopimuksen sisällöstä. Toteamme edelleen, että lunastaessamme kunnalta vesijättöalueen liitteenä 1 olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti, ei meille missään vaiheessa tuotu esille mahdollisia kiinteistön käyttöä koskevia rajoituksia. 4. Me allekirjoittaneet vastustamme kyseisen asemakaavan suunnitelman luontopolun osuutta, koska omistamiemme kiinteistöjen kauppakirjoissa ja vuokra-alueiden maanvuokrasopimuksissa ei ole merkintää luontopolkua koskevasta rasitteesta. Ehdotamme, että kyseinen luontopolku poistetaan kokonaan asemakaavasuunnitelmasta. Käynnistämme mielellämme vuokratonttien osalta neuvottelut niiden ostamisesta tonttiemme yhteyteen, koska tilanne tonttien osalta on olennaisesti muuttunut vesijättömaan lunastamisen/lunastamismahdollisuuden jälkeen. Kaavahankkeen edetessä ja sen sisällön täsmentyessä edellytämme, että meitä kuullaan asianmukaisesti ja meille varataan tilaisuus esittää kannanottomme myöhemmin. Valitettavasti emme saaneet tästä kaavamuutossuunnitelmasta virallista ilmoitusta. 12

14 Asemakaavaluonnos Sastamalan kaupunki Kaavaluonnos valmisteluaineistoineen on välisenä aikana nähtävillä Kiikoisten kunnanvirastossa sekä kunnan www-sivuilla. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kannanotto Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) kiinnittää lausuntopyyntöaineiston perusteella asemakaavan muutosluonnoksessa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa huomiota seuraaviin seikkoihin: Alueiden käyttö ELY-keskus pitää asemakaavan ajanmukaisuuden tarkistamista hyvänä tavoitteena. Suunnittelualue kirkon lähellä on sijainniltaan keskeinen. Asemakaavoitusta ohjaa yleiskaava, joten poikkeamat yleiskaavasta tulee riittävästi perustella kaavaselostuksessa. Mm. suunnittelualueen ja ympäristön viher- ja virkistysalueiden verkoston jatkuvuutta ja riittävyyttä tulee tarkastella jatkossa. Osayleiskaavassa on osoitettu rantaa pitkin jatkuva ulkoilureitti ja nyt tämä perustelulta vaikuttava yhteys pohjoiseen on kaavaluonnoksessa katkaistu. Osayleiskaavan tavoitteena ei ole ollut ranta-alueen yksityistyminen tällä kohtaa. Kaavaluonnoksessa on osoitettu osa rannan vesijättöalueesta maa- ja metsätalousalueeksi (M). ELY-keskus katsoo, että alue tulee osoittaa kokonaan lähivirkistysalueeksi (VL) osayleiskaavan mukaisesti. Myöskään rakentamisen levittyminen lähemmäs rantaa suunnittelualueen eteläosassa ei vaikuta hyvältä ratkaisulta virkistyskäytön kannalta. Suunnittelualueella on osoitettu AM-merkinnällä rakennuspaikka. Jos kyseessä ei ole toimiva maatila, on luontevampaa osoittaa rakennuspaikka osayleiskaavan mukaisesti esim. AP-merkinnällä. Asemakaavassa on tarpeen antaa rakentamista tarkemmin ohjaavia kaavamääräyksiä, jotta voidaan varmistua uudisrakentamisen sopimisesta ympäristöön. Kaavan yleismääräyksiä tuleekin tarkentaa mm. rakennusten sijoittelun, massoittelun, materiaalien ja värien sekä pihojen aitaamisen osalta. Talousrakennuksille on hyvä osoittaa omat rakennusalansa. Kulttuuriympäristö Kaavaluonnoksessa on osoitettu osayleiskaavan mukaisesti yksi suojeltava rakennus (sr). Jatkossa kaavamääräystä tulee täydentää sekä tutkia onko tarpeen osoittaa myös pihapiirin muita rakennuksia suojeltavaksi. Kaavaselostuksessa tulee esittää kuvaus alueen rakennuskannasta ja arvioida onko alueella muita kylämiljöön kannalta säilyttämisen arvoisia rakennuksia. Luonnonsuojelu Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 1 mom. nojalla kielletty. Lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut, levähdyspuut sekä muut paikan välittömässä läheisyydessä olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. Luontoselvitys tulee päivittää kiinnittäen huomiota liito-oraviin sekä vielä rakentumattomiin alueisiin. Myös yleiskaavassa osoitettujen luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (luo) tilanne tulee selvittää ja tarvittaessa huomioida asemakaavassa. Liikenne Kiikoistentien katuliittymien näkemäalueet tulee varustaa nä-merkinnöillä. Muilta osin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa lausunnolla olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 13

15 Asemakaavaehdotus Sastamalan kaupunki Asemakaavaehdotus ja valmisteluaineisto tulevat Sastamalan kaupungin toimesta nähtäville Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun julkisten kuulutusten ilmoitustaululle (Aarnontie 2 A, 2. kerros), sekä kaupungin www-sivuille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n ja maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Täydennetään nähtävilläolon jälkeen Viranomaisyhteistyö Viranomaisyhteistyötä hoidetaan viranomaisneuvottelujen ja lausuntomenettelyjen avulla. Voimaantullut kaava-aineisto toimitetaan Pirkanmaan liittoon sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille. Hyväksymisaineisto liitteineen toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukseen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Kiikoisten kunnan asettamat tavoitteet Voimassa olevaan asemakaavaan sisältyy mm. seuraavia muutostarpeita: - AP-aluetta halutaan kasvattaa mahdollisuuksien mukaan M-alueelle kaavan eteläkaakkoiskulmalla. - Hämeenlahdentie ja Havutien eteläpäitä siltä osin kuin kaava ei ole vielä toteutunut halutaan muokata, niin että suoriin kiitoratamaisiin kaavateihin saataisiin ilmettä. - Rakentamattomien tonttien sijoittelussa ja uusien tonttien muodostumisessa halutaan saada tontit rajoittumaan valtaosin vain yhteen viereiseen tonttiin. Muuten tontti sijoittuisi kahdelta sivulta puistoon ja yhdeltä sivulta tiehen. Sastamalan kaupungin asettamat tavoitteet Suunnittelualuetta on kaavaprosessin aikana supistettu, koska suunnittelualueen pohjoisosassa Kiikoisten kunta on myynyt ranta-aluetta tonttien ja vesijättömaan välistä. Rantaalueen myyminen yksityiseen käyttöön on ristiriidassa yleiskaavan kanssa, minkä vuoksi alueen asemakaavan muutos harkitaan omana hankkeenaan. Teknisen lautakunnan antaman palautteen perusteella kaavan tehokkuutta on lisätty lisäämällä tonttien lukumäärää ja pienentämällä tonttikokoa. Alue on suunniteltu siten, että sen jätevesihuolto on toteutettavissa yhden jätevesipumppaamon varassa. Uimaranta-alueelle on luotu edellytykset rantasaunan rakentamiselle. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot Asemakaavamuutoksen pohjana on ollut olemassa oleva Kiikoisten Kirkonkylän asemakaava. Alustavassa suunnittelussa luotiin kaksi erityyppistä periaateluonnosta suunnittelualueesta. Vaihtoehdossa A asuintontit muodostuivat pistokatujen varsille, kun taas vaihtoehdossa B tarkasteltiin kiertotien mahdollisuutta. Kiikoisten kunnanhallituksen kokouksessa toukokuussa 2012 päädyttiin jatkamaan asemakaavamuutoksen suunnittelua pistokatujen pohjalta Asemakaavaluonnos Alueelta laadittiin lähtötietojen, esitettyjen tavoitteiden ja alustavien periaateluonnosten perusteella kaavaluonnos, joka oli nähtävillä Luonnoksessa suunnittelualueelle muodostuivat korttelialueet sekä niihin liittyvät katu-, liikenne- ja lähivirkistysalueet. Aikaisempaan kaavaan verrattuna suunnittelualueen pohjoisosa pysyy kortteleiltaan lähes 14

16 samanlaisena lukuun ottamatta pieniä tontinrajamuutoksia sekä korttelin 82 tontti 4 on muutettu AL-alueesta AR-alueeksi. Muutokset kohdistuvat lähinnä suunnittelualueen eteläosaan, jossa asuintonttien, virkistysalueiden ja katujen sijoittelussa on tehty muutoksia niiltä osin kuin niitä ei ole jo toteutettu olemassa olevan asemakaavan mukaisesti. Luonnoksessa rakentamattomat tontit on muutettu niin, että ne rajautuvat vain yhdeltä sivulta toiseen tonttiin. Hämeenlahdentietä on muutettu siltä osin kun sitä ei ole rakennettu, jotta se ei olisi niin kiitoratamainen. Havutietä on jatkettu uusien tonttien mukaisesti. Hämeenlahdentieltä poikkeaa myös uusi katu, joka vie uimaranta-alueen pysäköintialueelle. Kadun varressa on uusia asuintontteja. Korttelille 84 on tehty kulkuyhteys uuden kadun kautta ja vanha kulkuyhteys on poistettu. Olemassa olevassa asemakaavassa pääosa rannan läheisyydessä olevasta alueesta on M-aluetta tai VL-aluetta. Kaavaluonnoksessa nämä alueet ovat VL-aluetta. Poikkeuksena ovat pohjoisosassa olevat vesijättölunastusalueet, jotka ovat kaavaan osoitettu M-alueena. Kaavaluonnoksessa VL-alueille on luotu uusia kevyen liikenteen reittejä, esimerkiksi Pappilankujalta on kulkuyhteys uudelle kadulle, jonka varteen on osoitettu palstaviljelylle varattuja alueita. Venevalkama-alueita on kaavaluonnoksessa osoitettu kahteen paikkaan ja olemassa olevan kaavaluonnoksen osoittama venevalkamapaikka on poistettu. Uimarantaalueen läheisyyteen on osoitettu yleinen pysäköintialue. Rannassa oleva ET-alue on jätetty pois kaavaluonnoksesta, koska kunta suunnittelee johtavansa jätevedet siirtoviemäriä pitkin naapurikunnan jätevedenpuhdistamolle. KUVA 7: Kaavaluonnos. 15

17 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Sastamalan kaupunki Asemakaava-alueelle muodostuvat korttelit sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne- ja katualueet. Suunnittelualueelle sijoittuu monipuolista asuintoimintaa. Alueelle muodostuu RA-, AO-, AP-, AR- ja AL-korttelialueita, joista osa on olemassa olevan kaavan mukaisia. Tonttien lukumäärät olemassa olevaan kaavaan verrattuna kasvavat hieman: uusia AO-tontteja tulee 4 kpl ja AP-tontteja 2 kpl. Yksi AR-tontti puolestaan poistuu. Ranta-alueet ovat pääosin virkistyskäytössä. Hämeenlahden alueella olevalla niemellä sijaitsevaa kunnan tarpeisiin tarkoitettua uimaranta-aluetta pyritään kehittämään kaavamuutoksella. Alueelle mahdollistetaan rantasaunan sijoittaminen, mikä täsmentää muutettavan kaavan korttelialueelle osoitettua rakennusoikeutta. Suunnittelualueen pinta-ala on 26,7 ha, josta on virkistysalueita (VL, VV, VV-1) 9,5 ha, katu-alueita 2,0 ha, erilaisten asuinalueiden korttelialueita (AO, AR, AP, AL) 10,1 ha, lomaasuntojen korttelialuetta (RA) 0,1 ha pysäköintialuetta (LP) 0,2 ha, yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET) 0,03 ha sekä vesialuetta (W) 4,8 ha. Kaava-alueelle muodostuu 5 kpl AP-tontteja, 2 kpl AR-tonttia, 32 kpl AO-tontteja, 1 kpl ALtontti sekä 1 kpl RA-tontti. Olemassa olevassa asemakaavassa alueelle on osoitettu 3 kpl AP-tontteja, 3 kpl AR-tontteja, 28 kpl AO-tontteja, 1 kpl RA-tontti, sekä yksi AL-tontti. Olemassa olevassa asemakaavassa alueelle on merkitty rakennusoikeutta krsm2. Asemakaavan muutoksen myötä alueelle syntyy krsm2 rakennusoikeutta. Tiedot alueelle muodostuvista käyttötarkoituksen mukaisista kerrosaloista ja pinta-aloista on liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 5.3 Aluevaraukset Korttelialueet Kaavalla pyritään mahdollistamaan alueen rakentaminen huomioimalla samalla luonnonkohteet ja rakennettu ympäristö. Asuinpientalojen korttelialue (AP) Korttelit 12 ja 16a ovat pääosin asuinpientalojen korttelialuetta. Asuinpientalojen korttelialueelle saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia sekä lisäksi kellarin ja ullakon tasolle saa rakentaa ½ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennusoikeus korttelin 12 asuinpientalojen tonteilla on 350 krsm2. Korttelin 16a tonteilla rakennusoikeus perustuu tehokkuuslukuun 0.2, jolloin rakennusoikeutta tonteille muodostuu 833 ja 540 krsm2. Korttelin 16a tontti on rakentamaton. Muuten kaikki AP-kortteleiden tontit ovat rakennettuja. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) Kortteli 16b on varattu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueelle saa rakentaa I- kerroksisia rakennuksia. AR-tonttien tehokkuusluku on 0.2, jolloin rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 1690 krms2. Korttelin 16b tontit ovat jo rakennettuja. 16

18 5.3.2 Muut alueet Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL) Sastamalan kaupunki Korttelin 12 on tontti 4 varattu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia sekä lisäksi kellarin ja ullakon tasolle saa rakentaa ½ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. AL-tontin tehokkuusluku on 0.2, jolloin rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 619 krms2. Korttelin 12 AL tontti on rakentamaton. Erillispientalojen korttelialue (AO) Korttelit 13, 15, 16c, 17, kuuluvat erillispientalojen korttelialueeseen. Kortteleihin 13, 17 ja 18a saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia. Rakennusoikeus näiden kortteleiden alueilla on 250 krsm2. Kortteleihin 18b ja 18c saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia sekä lisäksi kellarin tasolle saa rakentaa ½ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Korttelissa 18 c saa lisäksi rakentaa ullakon tasolle ²/ᶾ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennusoikeus näiden kortteleiden alueilla on 250 krsm2. Kortteleihin 15, 16c, 19a, 19b, 19c ja 20 saa rakentaa I-kerroksisia rakennuksia sekä lisäksi ullakon tasolle saa rakentaa ²/ᶾ rakennuksen suurimman kerroksen alasta. Rakennusoikeus näiden kortteleiden alueilla on krsm2. Yhteensä erillispientalojen korttelialueilla on rakennusoikeutta 8150 krsm2. Tonttien pinta-alat vaihtelevat noin m2 välillä. Korttelin 13 kaikki tontit, korttelin 17 tontti nro 1, korttelin 18a tontit nro 2 ja 4 sekä korttelin 18b tontit ovat rakennettu. Loma-asuntojen korttelialue (RA) Kortteli 14 on loma-asuntojen korttelialuetta. Alueella on yksi rakennettu rantatontti. Sille saa rakentaa I-kerroksisen rakennuksen, jonka rakennusoikeus on 65 krsm2. Virkistysalueet (VL, VL-1, VV, VV-1) Valtaosa rantavyöhykkeestä ja vapaasta alueesta on merkitty lähivirkistysalueeksi (VL). Kiikoisjärven rannanpuoleiset alueet ovat lähivirkistysaluetta, jolle on osoitettu ulkoilureittejä, joissa osalla huoltoajo on sallittu. Lähivirkistysalueelle on myös osoitettu ohjeellinen urheilualue, leikkialue, veneiden säilytysaluetta ja kaksi palstaviljelyaluetta. Lähivirkistysalueita on sijoitettu erillispientalojen kortteleiksi tarkoitettujen alueiden välin palvelemaan ulkoilua ja toimimaan ekologisina yhteyksinä rannan virkistysalueen ja ympäröivän kaavoittamattoman maa- ja metsätalousvaltaisen alueen välillä. Hämeenlahdentien ja Havutien risteykseen vanhassa kaavassa osoitettu leikkipuisto siirtyy urheilualueen yhteyteen lähivirkistysalueelle. Leikkivälineitä on mahdollista sijoittaa myös uimarannan yhteyteen. Uimaranta-alue (VV-1) sijaitsee Hämeenlahden niemellä. Alueelle on luotu edellytykset Kiikoisten rantasaunan sijaintipaikaksi. Saunan ja siihen liittyvien apurakennusten rakennusoikeudeksi on määritetty 150 krsm2 (vanhassa kaavassa 100 m2). Uimaranta-aluetta ja sen läheisyydessä olevaa venelaiturialuetta on tarpeen osin ruopata. Kaava mahdollistaa keinotekoisen saaren rakentamisen uimarannan yhteyteen. Katualueet Hämeenlahdentie toimii kokoajana ja osittaisena asuntotienä Hämeenlahden alueella. Kadun leveys vaihtelee metriin. Havutie, Pappilankuja ja Hämeenlahdenkujaksi nimetty uusi katu ovat asuntoteitä. Aluevaraus on noin 12 metriä Pappilankujaa lukuun ottamatta, 17

19 jonka leveys on noin 10 metriä. Liikennealueet (LP) Yleinen pysäköintialue (LP) sijaitsee Hämeenlahdenkujan päässä, jonne on varattu noin autolle pysäköintipaikat. Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) Pysäköintialueen viereen on varattu alue jätevesipumppaamolle, joka palvelee sekä rantasaunaa että asuntoaluetta. 5.4 Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutuksia arvioidaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vaikutusten arvioinnin kohteet perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 9 ja MRA 1 ) Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Asemakaavan muutos tukee yhdyskuntarakennetta mahdollistamalla perheellisten asumisen Kiikoisten Kirkonkylän palveluiden läheisyydessä. Kaava eheyttää yhdyskuntarakennetta tuomalla asumisen, palvelut ja virkistysalueet lähietäisyydelle toisistaan. Alueella olevaa kunnallisteknistä verkostoa hyödynnetään uusien asuinalueiden teknillisen verkoston luomisessa. Sosiaalinen ympäristö Suunnittelualueen asuintonttien rakentaminen lisää asutusta alueella. Tonttikoko on suuri, jolloin viihtyvyys ja omarauha säilyvät uuden asutuksen myötä. Viheralueita on pyritty sijoittamaan asuintonttien ja asuinkortteleiden väleihin suojaksi. Kaavamuutoksen myötä myös olemassa olevia virkistysalueita kehitetään, mm. Hämeenlahden uimaranta-aluetta parannetaan vastaamaan kiikoislaisten tarpeita. Kyläkuva Asuintonttien rakentaminen kehittää kyläkuvaa rakennetumpaan suuntaan sekä elävöittää jo ennestään rakennettuja alueita. Rakentaminen ei tule poikkeamaan huomattavasti jo taajama-alueella olevasta rakennuskannasta. Kiikoinen on noin 1300 asukkaan kylä, ja sen väestötiheys ei ole kovin suuri. Asutusta on kuitenkin keskittynyt Kirkonkylän alueelle, joka on entinen kuntakeskus. Kiikoisissa tonttikoko on mahdollista pitää isona hajauttamatta yhdyskuntarakennetta. Isoilla tonteilla pyritään turvaamaan kaavoitettujen alueiden toteutuminen. Liikenne Asutuksen lisääntyminen alueella lisää liikennettä Hämeenlahdentiellä sekä Hämeenlahdentien ja Kiikoistentien risteyksessä. Liikenteen lisääntyessä tulee kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja huomioida mahdolliset kevyenliikenteen tarpeet. Palvelut Alueelta on lyhyet etäisyydet Kiikoisten Kirkonkylän tarjoamiin palveluihin. Kaupalliset palvelut ovat Tervahaudassa, Jaarassa ja Vuolteen alueella, 1-3 km etäisyydellä. Tekninen huolto Alue on liitettävissä olemassa oleviin teknisiin verkostoihin. Kaavaehdotus on laadittu niin, että alueelle tarvitaan vain yksi jätevesipumppaamo. 18

20 5.4.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luonnon monimuotoisuus Sastamalan kaupunki Kasvillisuuden kannalta arvokkain alue on ruohokorpi, joka on lähes luonnontilainen ja metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö. Alue (s-1) suojellaan ja jätetään kaavassa rakentamattomaksi. Maisemaa muuttavaa toimenpidettä ei saa alueella suorittaa ilman maankäyttö- ja rakennuslain 128 :ssä tarkoitettua maisemalupaa (toimenpiderajoitus). Luontoselvityksessä (2002) on osoitettu suunnittelualueen eteläpäähän lähelle Kiikoisjärveä liito-oravan pesäpuu. Uudessa 2013 tehdyssä luontoselvityksessä alueella oleva elinpiiri ei ollut asuttuna. Alue on jätetty kaavan ulkopuolelle ja vanha kaava kumotaan sen osalta. Mikäli liito-oravan aiempi reviiri pysyy jatkossakin asumattomana, voidaan alueen maankäyttöä tutkia omana kaavahankkeenaan. Aluetta hoidetaan siihen saakka talousmetsänä, ympäristöarvot huomioiden. Kaulushaikara ja ruskosuohaukka ovat EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Ruskosuohaukka ja kaulushaikara ovat vaateliaita pesijöitä, joten niille säilytetään riittävästi elinympäristöä soveliailta paikoilta. Alueen osalla (s-2) on rusko-suohaukalle ja kaulushaikaralle soveltuvia pesimispaikkoja. Alue suositellaan säästettävän ennallaan. Virkistysalueilla ja istutusalueilla yhdistetään asuminen ja luonnonläheisyys. Valtaosa rantavyöhykkeestä ja vapaasta alueesta jätetään kaavassa lähivirkistysalueeksi. Lähivirkistysalueita on myös sijoitettu erillispientalojen kortteleiksi tarkoitettujen alueiden väliin, jolloin ne toimivat ekologisina yhteyksinä rannan virkistysalueen ja ympäröivän maa- ja metsätalousvaltaisen kaavoittamattoman alueen välillä. Näiden alueiden osalla tulee aluskasvillisuus ja nuori puusto säilyttää. Pohjavesialueet Alueen lähellä ei ole pohjavesialueita Vaikutukset talouteen Alueelle joudutaan rakentamaan uutta katua n. 300 metriä, vesijohtoa sekä vietto- ja painevesiviemäriä ja jätevedenpumppaamo. Kiikoisten rantasaunan mahdollinen sijoittuminen alueelle ja uimaranta-alueen kehittäminen katetaan siihen varatuista määrärahoista. Kaupunki saa katettua kunnallistekniikan ja katujen kustannuksia tonttien myynnillä sekä vesija jätevesimaksuina. Kaava-alueelle asettuvat uudet asukkaat merkitsevät aina hajaasutukseen verrattuna positiivista vaikutusta kuntatalouteen. 5.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 5.6 Nimistö Kaavamerkinnät ja -määräykset on osoitettu kaavakartassa. Merkinnät ovat pääosin kaavamerkintäasetuksen mukaisia tai niiden muunnoksia. Muuttuneet kadut: Kuusitie on nimetty kuntaliitoksen myötä Havutieksi. Uudet kadut: Hämeenlahdenkuja. 19

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 08.08.2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 08.08.2012 KIIKOISTEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, Kiikoisten kylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA

ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA EHDOTUS 8.4.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Kaava-alueen sijainti... 2 1.2

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2014 LAPPAJÄRVEN KUNTA Rovastilan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue

KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak ) ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Suonenjoen kaupunki Maankäytön ja suunnittelun palvelualue KORTTELIN 658 ASEMAKAAVAMUUTOS (ak 006030) Koskee 6. kaupunginosan korttelin 658 tonttia 1, muutoksella muodostuu korttelin 658 tontti 1. ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS 15.9.2017 Suonenjoen kaupunki Maankäytön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kirkonkylän asemakaavan laajennus TUUSNIEMI Kirkonkylän asemakaavan laajennus Kaavaselostus HYVÄKSYTTY: KVAL pp.kk.2017 xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (10) Savolainen Lilian 8.9.2017 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 KOKEMÄEN KAUPUNKI EHDOTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.11.2013 (tark. 01.04.2014) JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY

SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN KAAVASELOSTUS INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY 20.6.2017 KAAVASELOSTUS SUOLAJÄRVEN RANTAASEMAKAAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO PARVIAINEN OY Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Perustiedot 1.2

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot