Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan toinen palauteraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan toinen palauteraportti"

Transkriptio

1 Lempäälän kunta Tekninen toimi Kaavoitus 1 Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan toinen palauteraportti kaavoitus- ja rakennusjaosto kunnanhallitus kunnan valtuusto

2 2 LEMPÄÄLÄN KUNTA Tekninen toimi 2014 Kannen kuvat: Marita Palokoski Ilmakuva Suomen ilmakuva Oy Raportin kuvat: Ilmakuvat: Suomen ilmakuva Oy, Lentokuva Vallas Oy Marita Palokoski

3 ESIPUHE 3 Kaavatyön peruslähtökohtana on alueen kehittäminen toiminnallisesti eheänä ja elinvoimaisena osana Lempäälän nauhataajamaa. Kaavassa on rautatien ja Tampereentien varsille varattu uusia palvelujen ja asumisen alueita. Tämä mahdollistaa tiiviin, kevyttä liikennettä ja palveluja tukevan yhdyskuntarakenteen muodostumisen kuntakeskuksen jatkeeksi. Kaavaratkaisu tukee vahvasti kehittyvää henkilöjunaliikennettä Tampere Lempäälä (Toijala) rataosalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaisesti nähtävänä Lempäälän kunnan palvelupisteessä, käyntiosoite Tampereentie 8, torstaista lähtien viraston aukioloaikoina, sekä kunnan internet kotisivuilla: fi Kuokkalan- Hakkarin- Herralan osayleiskaavan valmisteluvaiheessa todettiin, että mm. liikenteellisistä syistä on tarkoituksenmukaista laajentaa osayleiskaavan aluetta Lempäälän keskustan suuntaan sekä hieman pohjoiseen. Tämä uusi kaava-alueen rajaus antaa paremmat mahdollisuudet kokonaisvaltaiseen joukkoliikennetarkasteluun (raideliikenne ja Tampereentien joukkoliikenteen laatukäytävä). Muutoinkin tarkistettu aluerajaus muodostaa maankäytöllisesti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Osayleiskaavan alue sijaitsee Lempäälän keskustan pohjoispuolella. Suunnittelualue rajautuu etelässä kunnan keskusta-alueeseen, lännessä Kirkkojärveen, idässä Ahtialan alueeseen ja pohjoisessa Kiviahon alueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 862,5 ha, josta vesialuetta n. 83,5 ha. Kaava-aluetta laajennettiin kunnanhallituksen päätöksellä Lempäälän kaavoitus- ja rakennusjaosto hyväksyi Lempäälän Kuokkalan Hakkarin Herralan osayleiskaavan kaksi luonnosvaihtoehtoa alavaihtoehtoineen nähtäville. Kuokkalan Hakkarin Herralan osayleiskaavan valmisteluaineisto ja kaksi kaavaluonnosta alustavine selostuksineen pidettiin maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaisesti nähtävillä kunnan palvelupisteen ikkunassa ja pääkirjastossa. Kaava-aineisto oli nähtävissä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa Osayleiskaavan valmisteluaineistoa ja luonnosvaihtoehtoja esiteltiin ja kehitettiin työpajassa yhdessä osallisten kanssa tiistaina alkaen klo Moision koululla. Palautetta vaihtoehtoisista luonnoksista saatiin runsaasti. Monissa mielipiteissä otettiin kantaa liikennejärjestelyihin. Lisäksi mahdollisen uuden energianhuoltolaitoksen vaihtoehtoisiin sijoitusluonnoksiin saatiin runsaasti lähiasukkaiden mielipiteitä. Mielipiteisiin ja lausuntoihin annettiin vastineet ensimmäisessä palauteraportissa, joka jaettiin osallisille. Lisäselvityksiä vaativat muinaisjäännösinventoinnit ja energianhuoltolaitoksen sijoittumiseen liittyvät tarkemmat hulevesi-, melu- NATURA - yms. selvitykset. Lisäksi laadittiin koko kaava-aluetta koskeva hulevesiselvitys. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaisesti kunnan palvelupisteessä, Lempäälän pääkirjastossa ja kunnan kotisivuilla. Osayleiskaavaehdotusta esiteltiin, vastattiin kysymyksiin sekä kuultiin osallisia tiistaina 20, Moision koulun ruokalassa. Klo kerrottiin hakevoimalaan liittyvistä selvityksistä ja klo käsiteltiin itse osayleiskaavaehdotusta. Lisäksi pyynnöstä järjestimme kuulemistilaisuuksia eri ryhmille. Tässä raportissa on annettu vastineet lausuntoihin ja muitutuksiin.

4 SISÄLLYSLUETTELO 4 ESIPUHE SISÄLLYSLUETTELO KUVAILULEHTI JOHDANTO PALAUTE MUISTUTUKSET VASTINEINEEN LAUSUNNOT VASTINEINEEN

5 KUVAILULEHTI 5 raportti ja julkaisija raportin julkaisuaika tekijä raportin nimi osayleiskaavan selvityksiä Lempäälän kunta, tekninen toimi Lempäälän kunta, tekninen toimi Kuokkalan Hakkarin - Herralan osayleiskaavan toinen palauteraportti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma, 2006 Kyliä ja taajamarakentamista Kuokkalan kosken varrella, Finnish Consulting Group, 2010 Lempäälän Kuokkalan Hakkarin ja Herralan muinaisjäännösselvitys, 2009 Kuokkalan Hakkarin Herralan osayleiskaavan a lustava lepakkoselvitys, Finnish Consulting Group, 2012 Lempäälän kunnan viherympäristöselvitys 2007, vheralueiden inventointi ja hoidon tavoitteet , Pauli Riihinen Tampereen seudun lisäraiteiden tilantarveselvitys, Tampereen kaupunkiseutu ja Ratahallintokeskus, Sito Tampere 2008 Lempäälän liito-oravaselvitys vuonna 2012, Faunatica Oy 2012 Lisäraiteiden aluevaraussuunnittelu rataosuudella Toijala Tampere, VR Track Oy, A- Insinöörit Suunnittelu Oy Esteetön Lempäälä, toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia, Lempäälän vammaisneuvosto, 2013 Liikennejärjestelmä selvitys, Sito Oy 2013 Melu- ja tärinä selvitys, Sito Oy 2013 Maisema- ja luontoselvitys, Lempäälän kunta Marita Palokoski ja Kari Laamanen, 2012 Natura tarveselvitys, Lempäälän kunta Marita Palokoski ja Kari Laamanen Sosiaalinen arviointi, yhteistyössä eri hallintokunten kanssa,2013 Marita Palokoski Kuokkalan - Hakkarin - Herralan kulttuuriympäristökohteiden inventointi, laajennusalue 2013, Jari Heiskanen, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Kuokkalan - Hakkarin -Herralan osayleiskaavan laajennusalueen arkeologinen inventointi, 2013, Kirsi Luoto, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto YKR -Teemakartat, Lempäälä, Sito Oy, 2003 Kuokkala-Hakkari-Herrala osayleiskaavan hulevesiselvitys raportti, Sito Oy, Kuokkala-Hakkari-Herrala osayleiskaava-alueen arkeologinen täydennysinventointi 2013, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Lempäälän hakevoimalan ympäristöselvitykset, Sito Oy, 2014 AX suunnittelu AX-prosessit OY:n ympäristönsuo Lempäälän Ahtialanjärven lähistön hankkeiden Natura-arvioinnin tarveharkinta sekä hankkeiden vaikutukset kuusamakääpiökoin esiintymään, Faunatica Oy, Espoo 2014 Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaava-alueen rajaus Tiivistelmä: Tämä raportti sisältää pääasiassa osayleiskaavaehdotukseen tulleita muistutuksia ja lausuntoja sekä vastineet niihin tekstit, ulkoasu, taitto: Marita Palokoski, Satu Suuronen julkaisun jakaja: Lempäälän kunta, tekninen toimi Tampereentie 8, Lempäälä

6 JOHDANTO PALAUTE 6 JOHDANTO Valmisteluvaiheen luonnokset Kaksi vaihtoehtoista osayleiskaavaluonnosta oli nähtävillä kunnan palvelupisteen ikkunassa ja pääkirjastossa. Kaava-aineisto oli nähtävissä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa Maankäyttövaihtoehdot Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi maankäyttövaihtoehtoa VE A ja VE B sekä niiden alavaihtoehdot. Vaihtoehto VE A oli luonteeltaan tiiviimpi kuin VE B. Lisäksi vaihtoehdossa VE B oli reservialueita kaavan itäosassa Herralan alueella. Vaihtoehto VE A ohjasi tiivistämistä joukkoliikennevyöhykkeiden varsille. Kuitenkin molemmissa luonnoksissa varattiin Tampereentien ja pääradan varsille uusia palvelujen ja asumisen alueita. Lempäälän nauhamainen rakenne mahdollistaa entistä tiiviimmän, kevyttä liikennettä ja palveluja tukevan yhdyskuntarakenteen muodostumisen kuntakeskuksen jatkeeksi. Vaihtoehto VE B:ssä maankäyttöä osoitettiin enemmän maantien 190 ja maantien 3023 itäpuolelle. Itäpuoliset alueet ovat tänä päivänä pitkälti henkilöliikenteen varassa toimivia alueita ja lisäksi maantiet luovat estevaikutuksia. Lisäksi vaihtoehto VEB edellyttää enemmän investointeja kuin vaihtoehto VE A. Osayleiskaavaluonnoksissa on varauduttu lähijunaliikenteen seisakkeelle, jonka paikka on Moision aukealla. Valmisteluvaiheen mielipiteet ja lausunnot vastineineen on esitetty ensimmäisessä palauteraportissa (kh ) Osayleiskaavaehdotus Lempäälän Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaisesti kunnan palvelupisteessä, Lempäälän pääkirjastossa ja kunnan kotisivuilla Lempäälän Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavamuutoksen ehdotusta esiteltiin tiistaina Moision koulun ruokalassa. Klo kerrottiin hakevoimalan selvityksistä ja klo osayleiskaavaehdotuksesta. Tarvittaessa pyynnöstä järjestimme kuulemistilaisuuksia eri ryhmille. PALAUTE Yhteenveto osayleiskaavaehdotuksen palautteesta Osayleiskaavaehdotuksesta saatiin16 kpl lausuntoja. Pirkanmaan ELY -keskuksen lausunto saatiin kaavoitusja rakennusjaoston kokoukseen mennessä. Muistutuksia tuli kaikkiaan 37 kpl, joista monissa useita allekirjoittajia. Muistutukset koskivat EN -merkintää ja siihen liittyviä selvityksiä, siltavarausta Hollon alueelta Suvantopolulle, Rautioniemnetienalueen RM -merkintää, /s-merkintöjä, A ja AP-alueiden rajauksia, muinaisjäännösmerkintöjä, RP-merkintää, MU -merkintää, virkistysaluieta jne. Tähän raporttiin on koottu ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen.

7 OSAYLEISKAAVA 7 VAIHTOEHTO A VAIHTOEHTO B OSAYLEISKAAVAEHDOTUS VAIHTOEHTO A/a VAIHTOEHTO B7b

8 8 VASTINEET KUOKKALAN HAKKARIN HER- RALAN OSAYLEISKAAVAN MUISTUTUKSIIN 1. Harri ja Piia Nurmela, Pyykkipolku 6, LEM- PÄÄLÄ Muistutus koskee osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä Hollon vanhan rautatiesillan ja kiertolahden perään rajoittuvan Hollon puoleisen yhteisesti omistetun ranta-alueen käyttöä ja sille suunniteltua ulkoilureittiä ja kevyen liikenteen siltaa. Muistuttajat edellyttävät, että kunta poistaa osayleiskaavasta merkinnät Hollon yhteisomistusmaille sijoitetusta ranta-reitistä sekä kevyen liikenteen sillasta. Perusteluina esitetään seuraavaa: Vanha rautatiesilta sijaitsee 500 m suunnitellusta sillasta ja toiseen kosken ylittävään siltaan on linnunteitse matkaa myös noin 500 m. Muistuttajat kokevat, että sekä palveluiden saatavuus että ulkoilumahdollisuudet nykyisiä reittejä pitkin ovat riittäviä. Kosken rantamaisemissa kulkeva ulkoilureitti on mahdollista toteuttaa muistutusta koskevalla alueella, siten, että nykyistä Hollonrannassa kulkevaa kevyen liikenteen reittiä jatketaan ulkoilureittinä Hollonrannan rataylityksen kohdalta, yhteisomistusmaan jälkeen kosken rantaan kohti vanhaa pappilaa. Muistuttajien näkemyksen mukaan säilytetään Hollon yhteisomistusmaan koskemattomuus, mutta silti taataan kuntalaisille oikeus nauttia kauniista koskimaisemasta. Lisäksi muistutuksessa kerrotaan, että Hollon omakotialueen asukkaat ja ranta-alueen omistajat ovat vuosien varrella panostaneet paljon ranta-alueen kunnossapitoon. Se toimii alueen asukkaiden yhteisenä oleskelutilana, jossa järjestetään kokkoiltoja, grillijuhlia, kirpputoreja jne. Upouusi grillikatos rannassa vahvistaa osaltaan alueen yhteisöllisyyttä. Muistuttajat pitävät omaa rauhaa ja oikeuttansa ranta-asumiseen suuressa arvossa. He ovat maksaneet oman osuutensa yhteisestä ranta-alueesta ja ovat saaneet nauttia rauhallisesta ranta-alueesta yhdessä muiden omistajien kanssa. Vastine: Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä ja asukasmäärän kasvun myötä kiinnitetään huomiota myös viheralue- ja kevyenliikenteenverkostoon sekä virkistysmahdollisuuksiin. Osayleiskaavassa osoitetaan rakennettuun ympäristöön lomittuva viheralueiden ja polkujen verkko, jonka avulla on mahdollista virkistäytyä myös vesistöjen rannoilla. Kyseenä oleva alue on jo vahvistetussa asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi, jonka polkureittiä on mahdollisuus käyttää jokamiehen oikeudella. Alueen käyttöön jokamiehenoikeudella ei vaikuta se kuka alueen omistaa, mutta käyttö ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Tietenkään jokamiehenoikeudet eivät koske piha-alueita, viljelyksiä ja muita erityiseen käyttöön otettuja alueita. Jokamiehenoikeudella liikkumista ja oleskelua voidaan rajoittaa vain viranomaisten päätöksiin perustuvin kielloin. Pirkanmaan liitto korosti lausunnossaan, että taajamien rakentamattomat ranta-alueet osoitetaan pääsääntöisesti virkistyskäyttöön. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä 2. Timo ja Kaarina Koiranen, Pyykkipolku 5 A, LEMPÄÄLÄ OMuistutus koskee osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä Hollon vanhan rautatiesillan ja kiertolahden perään rajoittuvan Hollon puoleisen yhteisesti omistetun rantaalueen käyttöä ja sille suunniteltua ulkoilureittiä ja kevyen liikenteen siltaa. Muistuttajat huomauttavat, että ranta-alue, jolle ulkoilureittiä ja kevyen liikenteen siltaa suunnitellaan, on yksityistä maata. Muistuttajat valottavat alueen historiaa: Kysymyksessä on entinen Pappilan tila, joka 40 -luvulla jaettiin ja myytiin sodassa kotinsa menettäneille ja sotaveteraaneille. Tilasta muodostui 47 omakotitonttia ja jäljelle jäänyt alue on heidän yhteisomistuksessaan, jonka he ovat maksaneet tonttikauppansa yhteydessä. Yhteistuumin asukkaat rakensivat alueelle urheilu- ja lentopallokentän sekä pesutuvan. Rautatieoikaisu tuhosi kentät, mutta rantatupa jäi. Se on peruskorjattu ja alueelle on rakennettu pienimuotoinen lasten leikkikenttä ja nyt juuri on valmistunut grillitupa pöytäryhmineen. Yhdessä hoidamme ranta-aluetta ja nautimme siitä. Suomessa on toinen vastaavanlainen alue. Uskomme, että alueen luonteella on myöskin historiallista arvoa, jota ei kunnan kaavoituspolitiikkaa saa tuhota. Muistuttajat vaativat, että alueelle suunnitellut ulkoilureitit ja kevyenliikenteen silta, jotka eivät lisää alueen omistajien elinmukavuutta, poistetaan osayleiskaavasta. Lisäksi

9 9 muistutuksessa todetaan, että alueen yhteisomistajuutta, yhteisöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta pitää kunnioittaa, ettei alueelle suunnitella kaavoitettavaksi muuta yhteiskunnallista toimintaa kuin sen omistajien käyttötarkoituksiin sopivaa. Muistuttajat huomauttavat, että luontopolku ja silta rikkoisivat pahasti lähimpänä rantaa asuvien oikeutta rantaasumiseen sekä yksityisten ihmisten maanomistajuutta ja heidän oikeuttaan rauhalliseen yhteisölliseen rannan käyttöön. Muistuttajat esittävät vaihtoehtona olevan ulkoilureitistön laajentamista niin, että Hollonrannan radanylityksen kohdalta, yhteisomistuksessa olevan maa-alueen päätyttyä, ulkoilureitti ohjataan kulkemaan rantaan jo olemassa olevaa metsäpolku pitkin kohti vanhaa pappilaa. Vastine: Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä ja asukasmäärän kasvun myötä kiinnitetään huomiota myös viheralue- ja kevyenliikenteenverkostoon sekä virkistysmahdollisuuksiin. Osayleiskaavassa osoitetaan rakennettuun ympäristöön lomittuva viheralueiden ja polkujen verkko, jonka avulla on mahdollista virkistäytyä myös vesistöjen rannoilla. Kyseenä oleva alue on jo vahvistetussa asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi, jonka polkureittiä on mahdollisuus käyttää jokamiehen oikeudella. Alueen käyttöön jokamiehenoikeudella ei vaikuta se kuka alueen omistaa, mutta käyttö ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Tietenkään jokamiehenoikeudet eivät koske piha-alueita, viljelyksiä ja muita erityiseen käyttöön otettuja alueita. Jokamiehenoikeudella liikkumista ja oleskelua voidaan rajoittaa vain viranomaisten päätöksiin perustuvin kielloin. Pirkanmaan liitto korosti lausunnossaan, että taajamien rakentamattomat ranta-alueet osoitetaan pääsääntöisesti virkistyskäyttöön. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä. 3. Tapani Koiranen, Pyykkipolku 5. b, LEM- PÄÄLÄ Muistutus koskee osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä Hollon vanhan rautatiesillan ja kiertolahden perään rajoittuvan Hollon puoleisen yhteisesti omistetun ranta-alueen käyttöä ja sille suunniteltua ulkoilureittinä käytettävää rantatietä ja siihen liittyväksi aiottua kosken ylittävää siltaa rakennelmineen. Muistuttaja kertoo alueen historiasta seuraavaa: Rantaalue on ostettu 1950 luvulla erikseen prosenttiosuuksina alueelta rakennuspaikan hankkineiden kesken. Tähän saakka ranta-aluetta on hoidettu yhteisvoimin alueen omistajien kesken. Ranta-alue on toiminut alueen omistajien virkistäytymisalueena jo viisikymmentäluvun alusta saakka. Ranta-alue oli 1940 luvun lopussa ja 1950 luvun alussa vanhaa pappilan laidunmaata, jota sen silloiset omistajat ja alueen alkuperäiset rakentajat ostivat ja kunnostivat sekä pitivät sitä yllä yhteisiin virkistyskäyttötarkoituksiinsa. Noin kolmekymmentä vuotta myöhemmin Lempäälän kunta suoritti ranta-alueella kunnallisteknisiä töitä. Ranta-alue jäi kunnan suorittamien maankaivamis- ja viemäröintitöiden jälkeen täydellisesti tasaamatta. Ranta-alue kunnostettiin nykyiseen asuunsa alueen omistajien toimin, noin kymmenen vuotta kunnan suorittaman viemäri- ja vesiputkien asentamisen jälkeen. Ranta-alue oli virkistäytymiskäyttöön sopimatonta kunnan viemäröintitöiden jäljiltä. Vallit ja kiviröykkiöt estivät rannan käytön Pyykkipolku 5. B kohdalta Pyykkituvalle saakka, jossa kunnan omistama viemärilinjan pumppuasema sijaitsee. Alueen kivikasojen ja maavallien alustava tasaus toimitettiin noin 10 vuotta viemäri- ja vesijohtotöiden jälkeen. Samana kesänä ajettiin tasattujen kiviröykkiöiden peittämiseksi alueelle, sen omistajien toimesta, 72 autokuormallista pintamaata. Tämä maamäärä riitti noin 15 cm pintakerroksen tekemiseen nykyiselle viemärilinjan käsittävälle alueelle. Tällä maalla tasattu ranta-alue muodostaa nykyisen tontinomistajien käyttöön tarkoitetun ranta-alueen. Lisäksi alueelle istutettiin sen omistajien toimesta nykyiset koristekasvit ja puut. Pyykkipolku 5, B kohdalle sekä muualle tasoitettua ranta-aluetta istutettiin rantaveteen ja ranta-alueelle iiriksiä. Pyykkipolku 5. B kohdalle istutetut iiris- ja vesikasvit ovat kokonaan tuhoutuneet ranta-aluetta luvattomasti käyttävien ulkopuolisten kalastajien toimesta. Pyykkipolku 5, A kohdalla sinne istutetuista tyrnimarjapensaista vain kaksi on selvinnyt tähän päivään saakka. Vesikasvi-istutukset ovat pääosin tuhoutuneet tallomalla, myös ylävirran puoleisilta osuuksilta. Alueelle on jo rakennettu aluetta omistavien perheiden käyttöön, sen omistajien toimesta, pienimuotoinen lasten leikkikenttä laitteineen, pieni huvimaja pöytineen. Vanha pyykkitupa on kunnostettu. Rataoikaisun yhteydes-

10 10 sä alueelta on tuhoutunut alueen omistajien rakentama urheilukenttä varusteineen ja rannasta lentopallokenttä sekä aikanaan runsaasti käytetty uimalaituri. Muistuja katsoo, että ranta-alueelle aiottu tie ja siihen liittyvä kosken ylittävä silta rakennelmineen rikkoo alueen nykyisten omistajien oikeutta käyttää ja kehittää aluetta rauhalliseen virkistäytymiskäyttöön. Samalla se tuhoaisi alueen ainutkertaisen omistusmuodon ja käytön, joka luotiin silloisen asutuslautakunnan toimesta siirtokarjalaisten ja rintamamiesten tonttipulaan. Muistuttaja katsoo, että yhteisessä omistuksessa olevalta ranta-alueelta on sille suunnitellut toimenpiteet, rantatie ja silta sekä aluetta omistamattomille aiotut palvelut poistettava. Muistuttaja huomauttaa, että alueelle ei saa kaavoittaa muuta yhteiskunnallista toimintaa, kuin sen omistajien käyttötarkoituksiin sopivaa toimintaa, joka ei estä alueen kehittämistä sen omistajien tarpeisiin. Vastine: Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä ja asukasmäärän kasvun myötä kiinnitetään huomiota myös viheralue- ja kevyenliikenteenverkostoon sekä virkistysmahdollisuuksiin. Osayleiskaavassa osoitetaan rakennettuun ympäristöön lomittuva viheralueiden ja polkujen verkko, jonka avulla on mahdollista virkistäytyä myös vesistöjen rannoilla. Kyseenä oleva alue on jo vahvistetussa asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi, jonka polkureittiä on mahdollisuus käyttää jokamiehen oikeudella. Alueen käyttöön jokamiehenoikeudella ei vaikuta se kuka alueen omistaa, mutta käyttö ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä. Tietenkään jokamiehenoikeudet eivät koske piha-alueita, viljelyksiä ja muita erityiseen käyttöön otettuja alueita. Jokamiehenoikeudella liikkumista ja oleskelua voidaan rajoittaa vain viranomaisten päätöksiin perustuvin kielloin. Pirkanmaan liitto korosti lausunnossaan, että taajamien rakentamattomat ranta-alueet osoitetaan pääsääntöisesti virkistyskäyttöön Pirkanmaan vahvistetun 1. Maakuntakaavan mukaisesti. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä 4. Petri, Tiina, Ronja, Saana ja Salla Ahti, Suvantopolku 10, LEMPÄÄLÄ Muistuttajat esittävät jyrkän vastalauseensa koskien osayleiskaavassa esitettyä siltavarausta Suvantopolun päästä Kuokkalankosken yli Holloon. Perusteluina esitetään seuraavaa: 1.Nykyiset kulkureitit Kuokkalankosken yli ovat kohtuullisen matkan päässä ja ovat olleet riittäviä, mitään runsaasti kevyttä liikennettä lisäävää hanketta kuten uutta koulua, urheilukeskusta tms. lähialueelle ei ole suunnitteilla. 2. Lempäälään ja juuri rauhallisille lintukoto -alueille hakeudutaan nimenomaan oman rauhan ja rauhallisuuden takia. Itse olemme asuneet Lempäälässä aiemminkin ja lasten myötä halusimme palata rauhalliselle seudulle pääkaupungin hektisyydestä ja ihastuimme Suvantopolkuun päättyvänä katuna, jossa ei ole ylimääräistä liikennettä. Perheen isäntä on ollut valmis kulkemaan töissä pääkaupunkiseudulla välimatkasta huolimatta. 3.SUVANTOPOLKU ON KAPEA ja mutkitteleva, jossa on huono näkyvyys. Polun asukkaat osaavat huomioida sen päivittäin liikkuessaan. Vilkkaampi liikenne kadulla on ehdoton ja tarpeeton TURVALLISUUSRISKI kadun lukuisille lapsille ja toki aikuisillekin. Vaikka silta on suunniteltu vain kevyen liikenteen käyttöön, voidaan sillan myötä alueelle tulla vierailemaan myös autolla, jolloin parkkeeraus ja autoliikenne tuovat alueelle turvallisuusriskin lisäksi levottomuutta ja melua. Melua ja järjestyshäiriöitä saattaisi tulla myös ilta- ja yöaikaan sillalle ja rannalle hakeutuvan nuorison myötä 4.Jos hanke toteutuisi, SILLASTA tulisi tehdä todella MASSIIVINEN, että veneliikenne mahtuisi kulkemaan siitä edelleen ja että se kestäisin voimakkaan veden virtauksen. Se olisi huomattava KIELTEINEN MUUTOS hyvin säilytettyyn PERINTEISEEN KOSKIMAISEMAAN. Edelleen runsaan virtauksen takia sillalle tulisi rakentaa kunnolliset kaiteet. Tämä rumentaisi maisemaa entisestään. 5.Tontillamme sijaitsee noin satavuotias sauna, joka JOUDUTTAISIIN PURKAMAAN kevytliikenneväylän tieltä. Haluaisimme ehdottomasti säilyttää ja ylläpitää rakennusta jo pelkästään sen iän takia ja osana alkuperäistä koskimaisemaa. 6.Meillä on VOIMASSAOLEVA RAKENNUSLUPA tonttimme alapuoliselle rantaosalle. Toteutuessaan kaava veisi käytännössä tämän rakennusmahdollisuuden. 7.Tonttimme on omarantainen, yleisen sillan tuleminen tontin rajalle tai tontillemme veisi oman rannan ja rantarauhan käytännössä täysin. Meidän KOTIRAUHAAMME KAJOTTAISIIN PERUUTTAMATTOMASTI.

11 11 8.Mikä on hankkeen tämän osan KUSTANNUSARVIO huomioiden rannan jyrkkyys, kosken voimakas virtaus, veneliikenteen vaatima sillan koko, asukkaiden omakotirantatonttien osien lunastushinnat yms. Rahasummalle niin meillä, kuin alueen muillakin asukkailla olisi osoittaa MONTA TARPEELLISEMPAA KOHDETTA asukkaiden hyvinvointia ajatellen riittävien koulutilojen rakentamisesta aloittaen. 9.Kaiken lisäksi, että emme näe hankkeella mitään syytä, se toteutuessaan olisi meille TALOUDELLINEN KATASTROFI yleinen kulkuväylä tontille/tontin rajalle muuttaisi kotimme luonteen täysin ja laskisi kotimme ja omarantaisen tonttimme arvoa rajusti. Kookkaista verhottomista ikkunoista tulisi näyteikkunat muutaman metrin päästä ohikulkeville. Ja olimme suunnitelleet paikkaa kodiksi loppuelämäksemme. 10.Kaiken kaikkiaan näemme tämän kaavaehdotuksen TÄYSIN EPÄREALISTISENA toteuttaa, joten emme ymmärrä miksi sitä pitäisi edes kaavaluonnos-asteella suunnitella. Muistuttajien mukaan kevyen liikenteen kulkureittien huomioiminen kaavassa on sinänsä toivottava asia, mutta se pitää tehdä päivittäin alueella asuvien ja liikkuvien mielipide huomioiden. Muistuttajat esittävät, että Suvantopolkua pitkin suunniteltu kevyenliikenteen reitti ja ennen kaikkea polun jatkeeksi kosken yli kaavailtu silta poistettaisiin ehdotuksesta kokonaan. Muistuttajat haluavat säilyttää kotinsa, vanhan rantasaunansa ja tonttinsa sekä ennen kaikkea kotirauhansa. Muistuvat pyytävät ystävällisesti huomioimaan muistutuksensa asiasta päätettäessä ja haluavat saada tiedon asian etenemisestä. Vastine: Osayleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarvemerkinnän eli sillan oli tarkoitus varautua tulevaisuuden mahdollisuuteen järjestää kevyen liikenteen yhteys yli kosken helpottamaan ja lyhentämään asukkaiden kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä kouluihin ja muihin palveluihin sekä toimia yhtenä virkistäytymislenkkinä. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä. 5. Riikka, Aaro, Helmi ja Aila Rautkivi, Suvantopolku 8, LEMPÄÄLÄ Muistuttajat ovat muuttaneet 1924 rakennettuun suvun kesähuvilaan Keski-Suomesta ainoastaan kiinteistön vuoksi. Rautkivet toteavat, että alkuperäisestä Koskiranta kiinteistöstä on jäljellä asuttamansa kiinteistö ja pieni rantapalsta ja että Lempäälän kunta on juuri lunastanut ilman maksua rantapalstaan kuuluneen toisen palstan Suvantopolun maata. Muistuttajat toteavat kaavan toteutuessa Suvantopolunkevyenliikenteenväylän ja sillan yli Kuokkalankosken kestämättömäksi suunnitelmaksi, koska kunta lunastaisi rantapalstan kokonaisuudessaan sekä naapureidemme rantoja osittain. Muistuttajat toteavat, että eivät tarvitse ylikulkua, eivätkä hollolaiset. Ylikulun todetaan lisäävän kotikadun vilkkautta merkittävästi ja rikkovan kotirauhaa. Samalla pahoitellaan ainoan rannan häviämistä. Muistuttajien naapurissa Ala - Koskirannan kiinteistössä sijaitsee vanha saunarakennus, joka on kuulunut heidän kiinteistöönsä ennen lohkomista. Muistuttajat toteavat rakennustensa muodostavan kulttuuriympäristön, jota kunta on tuhoamassa suunnitelmillaan. Muistuttajat vastustavat osayleiskaavaehdotusta Suvantopolun osalta ja kysyvät, voidaanko viheralueeksi kaavoitettu ranta muuttaa kaavoituksen myötä takaisin tontiksi ilman rakennusoikeutta? Vastine: Osayleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarvemerkinnän eli sillan oli tarkoitus varautua tulevaisuuden mahdollisuuteen järjestää kevyen liikenteen yhteys yli kosken helpottamaan asukkaiden kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä kouluihin ja muihin palveluihin sekä toimia yhtenä virkistäytymislenkkinä. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä. 6. Petri ja Tiina Ahti, Timo ja Matliisa Lehtinen sekä Riikka Rautkivi Muistuttajat vastustavat nykyistä Hakkarin-Herralan- Kuokkalan osayleiskaavaehdotusta Suvantopolun osalta. He toteavat kaavaehdotuksen

12 12 sisältävän toteutuessaan kolmen perheen Ahdin, Lehtisen ja Rautkiven - tontteja koskevia pakkolunastuksia. Muistuttajat toteavat yleiskaavaehdotuksen yleiset periaatteet ja yksityiskohdat keskenään ristiriitaisiksi. Muistujat eivät halua lisää dynamiikkaa vaan ovat hakeutuneet tänne nimenomaan nykyisen rauhallisen ympäristön takia. Muistutuksessa todetaan seuraavaa: Taajamarakenteen tiivistämiselle Kuokkalankosken yli Suvantopolun kohdalta ei ole perusteita. Silta ja kevyen liikenteen väylä on ko. kohdassa turha. Nykyisellään kulkumahdollisuudet ovat riittävät: sillan suunnitellusta kohdasta on 500 metrin säteellä molemmin puolin jo kaksi siltaa kevyelle liikenteelle luvun alussa Lempäälän kunta pakkolunasti Lehtisen tontista tiealuetta ja kääntöpaikan. Tiekatselmusta pitänyt kunnan maakaupoista vastaava henkilö kertoi, että kaavaan on merkitty viheralueita ainoastaan siksi, että kaavoittaja on pitänyt tärkeänä, että joen varressa säilyy rakentamattomia vihreitä alueita maisemallisten ja luontoarvojen takia. Tämä on täysin ristiriidassa ehdotetun sillan kanssa. Hän myös totesi, ettei kunnalla tule koskaan olemaan intressiä pakkolunastaa näitä alueita. Tonttien omistajat kokevat kaavaehdotuksen kohtuuttomaksi. Rakennetut tontit ja kiinteistöt menettäisivät maata ja kallista rantaviivaa, tonttien arvo alenee. (Liitteenä alueen erinomaisesti tuntevan kiinteistövälittäjän lausunto.) Mikäli päädytään pakkolunastuksiin, tonteilla on rantamaan hinta ja puhutaan sadoista tuhansista. Ahdin rannasta jäisi puolet siltarakennelman alle ja kevyen liikenteen väylä viistäisi talon nurkkaa. Vuosi sitten paikkakunnalle muuttaneet Ahdit hakivat Lempäälästä rauhallista asuinpaikkaa perheelleen ja ovat panostaneet omaisuutensa ja aikansa talon ja pihapiirin kunnostamiseen. Silta veisi Rautkiven tontin omistajilta ainoan rannan kokonaan. Lehtisten omistamaan Kuusimäki-nimiseen kiinteistöön kuuluva ainoa ranta olisi myös kokonaan pakkolunastuksen piirissä. Kaikki muistuttavat kokevat kaavaehdotuksen tuoman uhkan erittäin raskaana. Kannattaako enää panostaa omaan kotiin ja pihapiiriin? Olemme kaikki muuttaneet Lempäälään muualta nimenomaan rauhallisuuden ja turvallisen miljöön perässä. Lehtiset ja Rautkivet ovat entistäneet sukujensa vanhat kesähuvilat kodeiksi. Asukkaat ovat olleet valmiita kulkemaan pitkiäkin työmatkoja, koska arvostamme asuinpaikkaamme. Muistuttajat esittävät, että kaavaehdotuksesta poistetaan Suvantopolulle suunniteltu kevyen liikenteen väylä ja silta, niin arvokas suvantomaisema sekä kotiemme rauha säilyy. Vastine: Osayleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarvemerkinnän eli sillan oli tarkoitus varautua tulevaisuuden mahdollisuuteen järjestää kevyen liikenteen yhteys yli kosken helpottamaan asukkaiden kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä kouluihin ja muihin palveluihin sekä toimia yhtenä virkistäytymislenkkinä. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä 7. Jari, Tarja, Heidi ja Hannamari Majanen, Hakkarintie Lempäälä Muistuttajat vaativat silta- ja puistoaluevarauksen poistamista kaavasta aivan tarpeettomana Suvantopolun päästä. Perusteluina esitetään seuraavaa: Suunniteltu silta tulisi rikkomaan vanhan perinteikkään koskimaiseman, eikä se palvelisi ketään. Siltaan mahdollisesti kuluvilla kustannuksilla tulisi mieluimmin kunnostaa yläjuoksulla olevat vanhat rautatiesillat, jotka kunta on ottanut hoitaakseen. Sillat ovat erittäin huonossa kunnossa haitaten kaunista koskimaisemaa. Puistoalueen varaus on tehty Suvantopolun päähän yksityisen omistamalle maa-alueelle. Tämä varaus on tarpeeton, koska Suvantopolun puoleinen koskenranta on yksityisten tontinomistajien hallinnassa, eikä varaus palvelisi ketään. Yhteisessä käytössä olevat koskenvarsialueet sijaitsevat rautatiesiltojen ylä- ja alapuolella, sekä viimeisen kosken maantiesillan molemmilla puolilla ja Jaranlahdella. Vastine: Osayleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarvemerkinnän eli sillan oli tarkoitus varautua tulevaisuuden mahdollisuuteen järjestää kevyen liikenteen yhteys yli kosken helpottamaan asukkaiden kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä kouluihin ja muihin palveluihin sekä toimia yhtenä virkistäytymislenkkinä. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupee-

13 13 seen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä. 8. Suvantopolun asukkaat Suvantopolun asukkaat vastustavat jyrkästi kaavaehdotusta rakentaa läpikulku Suvantopolulle, ja siihen liittyvää siltavarausta Kuokkalankosken yli sekä mahdollisia kevyen liikenteen ja ulkoilureitin varauksia Suvantopolulle. Perusteluina on esitetty mm. seuraavaa: Suvantopolku on liikenteellisesti ja rakennusteknisesti hankala. Katu on samalla pihakatu, jolla kadun lapset leikkivät ja perheet kokoontuvat tasaisin väliajoin yhdessä ruokailemaan ja seurustelemaan kadulle kantamiemme pöytien ääreen. Suvantopolku on jyrkkä katu, joka on jo kertaalleen pakkolunastettu alueen asukkailta ja rakennukset ovat aivan kadussa kiinni, eikä katu näin ollen mahdollistaisi mielekästä laajennusta taikka turvallista liikenteen lisäystä. Mahdollinen silta ja sen mukanaan tuoma läpikulku veisi kodeiltamme peruuttamattomasti oman rauhan - rauhan, jonka takia olemme alunperin Suvantopolulle hakeutuneet. Suurin osa meistä Suvantopolulla asuvista käy töissä Lempäälän ulkopuolella. Olemme olleet valmiita pitkiin työmatkoihin, koska rauhallinen asumisympäristö on ollut sen arvoinen. Mikäli kaavaehdotus toteutuisi, meidän kotikatumme tunnelma ja maisema muuttuu peruuttamattomasti. Lisäksi pidämme kaavaehdotusta tältä osin täysin turhana kunnan varojen tuhlaamisena, koska nykyiset ylikulkuratkaisut tarjoavat aivan riittävät kulkuyhteydet kummankin rannan asukkaille. Ko määrärahoille löytyy kunnasta varmasti tarpeellisempia ja järkevämpiä käyttökohteita. Elämämme Suvantopolulla on ollut ja on tarkoitus olla pitkän tähtäimen projekti. Toivomme, ettei Lempäälän kunta ja sen päättäjät edes pitkällä tähtäimellä suunnittele meidän kotiemme rauhan rikkomista. Vastine: Osayleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarvemerkinnän eli sillan oli tarkoitus varautua tulevaisuuden mahdollisuuteen järjestää kevyen liikenteen yhteys yli kosken helpottamaan asukkaiden kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä kouluihin ja muihin palveluihin sekä toimia yhtenä virkistäytymislenkkinä. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta ei voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä. 9. Heikki Riihiranta, Marja Stunkel, Liisa Riihiranta, Emmi Riihiranta-Laine, Heli Salokanto, Marja Stunkel Mäntytie ESPOO Muistutus koskee kävely- ja pyöräilysiltaa, jonka todetaan vievän mökkirauhan, koska se tulisi niin lähelle Riihirannantie 11:sta 1960 luvulla rakennettua kesämökkiä ja sen saunaterassia, laituria ja pihaa. Muistuttajan mukaan silta aiheuttaisi järjestyshäiriöitä ja aiheuttaisi kotirauhan rikkomista. Vastine: Osayleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarvemerkinnän eli sillan oli tarkoitus varautua tulevaisuuden mahdollisuuteen järjestää kevyen liikenteen yhteys yli kosken helpottamaan asukkaiden kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä kouluihin ja muihin palveluihin sekä toimia yhtenä virkistäytymislenkkinä. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä.

14 Timo, Matliisa, Maunu ja Matias Lehtinen, Kuusimäki- niminen kiinteistö Muistuttajat vastustavat osayleiskaavaehdotusta Suvantopolun osalta ja kokevat kaavaehdotuksen olevan kohtuuton. Muistuttajat eivät ymmärrä kalliin sillan tarvetta paikassa, jossa se ei lyhennä kenenkään kulkua esim. kauppaan tai kouluun. Muistuttajat toteavat, että sillan suunnittelusta kohdasta on 500 metrin etäisyydellä molemmin puoli sillat kevyelle liikenteelle. Muistuttajat kertovat, että 2000-luvun alussa Lempäälän kunta pakkolunasti tontista tiealuetta ja kääntöpaikan. Tiekatselmusta pitänyt maakaupoista vastaava henkilö kertoi, että kaavaan on merkitty viheralueita ainoastaan siksi, että kaavoittaja on pitänyt tärkeänä, että joen varressa säilyy rakentamattomia vihreitä alueita maisemallisten ja luontoarvojen takia. Muistuttajat toteavat tämän olevan ristiriidassa ehdotetun sillan kanssa. Muistuttajat kertovat, että 1960-luvulta alkaen sekä heidän että naapurin rantaan on kohdistunut pakkolunastusuhka. ja suku on tehnyt lukuisia valituksia ja oikaisupyyntöjä ja että prosessi on ollut raskas. Muistuttajat toteavat, että Lempäälän kunta painostaa heitä edelleen. He ovat kunnostaneet 1924 rakennettua huvilaa ja pitäneet tärkeänä, että suvantomiljöö säilyy mahdollisimman alkuperäisenä. Muistuttajat esittävät, että kaavaehdotuksesta poistetaan Suvantopolulle suunniteltu kevyen liikenteen väylä ja silta, jotta heidän arvokas maisemansa säilyy ja kotien rauha. Vastine: Osayleiskaavan kevyenliikenteen yhteystarvemerkinnän eli sillan oli tarkoitus varautua tulevaisuuden mahdollisuuteen järjestää kevyen liikenteen yhteys yli kosken helpottamaan asukkaiden kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä kouluihin ja muihin palveluihin sekä toimia yhtenä virkistäytymislenkkinä. Osayleiskaavasta poistetaan uuden kevyenliikenteen silta -merkintä, koska Pyykkipolun asutuksen kupeeseen sillan sijoittaminen ei ole maisemallisista syistä suotavaa ja Suvantopolulle ei ole sen kapeuden vuoksi hyvä ohjata lisää kevyttä liikennettä eikä Suvantopolun tiealuetta voida leventää kulttuurihistoriallisista syistä. 11. Olavi Liuha ja Marko Laurila Muistuttajat vaativat Kuokkalan Hakkarin Herralan osayleiskaavaehdotuksen Liuhanvuolteen etelä-kärkeen merkityn VL alueen poistamista. Muistuttajat pyytävät merkityn ulkoilureitin yhteystarpeen Liuhanvuolteen yli pikku saaren kautta Hääkiven rannalle poistamista. Muistuttajat toteavat, että kevyelle liikenteelle on merkitty väylä Turuntien varteen. Muistuttajat pyytävät ulkoilureitin yhteystarve merkinnän poistamista Liuhan tilan pelloilla sekä pellon ja rautatienväliin. Muistuttajat pyytävät merkityn ulkoilureitin yhteystarpeen Liuhan tilan peltojen eteläpäähän ja Laurilan kiinteistön väliin poistamista ja sen korvaamista jo olemassa olevan Poikkitien kautta. Muistuttajat ehdottavat Liuhan tilan ja Laurilan kiinteistön välissä on kunnan lunastama ja nyt siis kunnan omistuksessa oleva kolme (3) metriä kapean kaistaleen palauttamista Liuhan tilaan. Vastine: Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä ja asukasmäärän kasvaessa kiinnitetään huomiota myös viheralueverkostoon ja virkistysmahdollisuuksiin. Osayleiskaavassa osoitetaan rakennettuun ympäristöön lomittuva viheralueiden verkko, jonka avulla on mahdollista virkistäytyä mm. vesistöjen rannoilla. Virkistysalueita ja reittejä osoitetaan rannoille vahvistetun Pirkanmaan 1. Maakuntakaavan yleismääräyksen mukaisesti: taajaman vapaat rannat on jätettävä yleiseen virkistykseen. Osayleiskaavan virkistyskäyttöä tarkasteltaessa kiinnitetään huomiota lisääntyvän väestön mahdollisuuksiin käyttää ranta-alueita vapaaseen ulkoiluun. Verkostotarkastelun kautta on etsitty osayleiskaavaehdotukseen rantaa mukailevia ja viheralueisiin yhdistyviä reittikokonaisuuksia, joihin kuuluu myös pitkäntähtäyksen varaus reitille Ryynikän alueelta siltojen kautta Hääkiven alueelle. Ulkoilureitin yhteystarvemerkintä poistetaan Liuhan pelloilla pääradan kupeesta lisäraidevarauksen vuoksi. 3 metrin kaistaleensiirtämisestä Liuhan tilaan on neuvoteltava kiinteistöinsinöörin kanssa..

15 Pentti Hyytiäinen, c/o Katja Hyytiäinen Fredrikinkatu 68 B HELSINKI Mustuttaja huomauttaa, että omistaa Ryynikän pohjoislaidassa olevan asuintontin alue- ja rantaoikeuksineen nro , jonka rantaosuus on merkitty lähivirkistysalueeksi VL. Muistuttaja huomauttaa, että MRL:n 9 :n mukaan ratkaisujen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin, mutta näin ei ole tapahtunut. Hän huomauttaa, että on jättänyt asiasta kirjallisen mielipiteen asiasta, mutta siihen ei ole vastattu. Lisäksi muistuttaja huomauttaa, että MRL:n 39 :n mukaan kaavaa laadittaessa on varmistettava, ettei maanomistajalle jne. aiheudu kohtuutonta haittaa. Muistuttajan mielestä haitta on kohtuuton ja sotii MRL:n 39 vastaan. Hän huomauttaa, että tontin arvo putoaa merkittävästi. Muistuttaja toteaa lisämuistutuksessaan saaneensa palauteraportin., eikä voi hyväksyä vastineessa vedottuun Pirkanmaan 1. Maakuntakaavan mainintaan taajaman vapaat rannat on jätettävä yleiseen virkistykseen. Muistuttajan näkemyksen mukaan hänen tapauksessaan ei ole näin, koska ko. alue on ostettu kunnalta asuntotontiksi alue- ja rantaoikeuksien kera, eikä siten ole vapaa ranta-alue. Lisäksi muistuttaja haluaa lunastaa Lempoisten kylän vedet alue eli vesijättömaan heti, kun on tarkkaan selvitetty vesijättömaan suuruus ja onko ko. aluetta edes olemassa. Muistuttaja ei hyväksy osayleiskaavasuunnitelmaa, koska se loukkaa hänen omistusoikeuttaan ja aiheuttaa kohtuutonta haittaa. Vastine: Alueella on vahvistunut yleiskaava, jossa kyseinen ranta-alue on lähivirkistysaluetta. Alueen maankäyttöluokan muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista osayleiskaavassa. Osayleiskaavaan merkityn VL eli lähivirkistysalueen omistaa osittain muistuttaja ja kunta sekä ranta-alue on yhteistä (Lempoisten kylän vedet) aluetta. Yhdyskuntarakennetta tiivistettäessä ja asukasmäärän kasvaessa kiinnitetään huomiota myös viheralueverkostoon ja virkistysmahdollisuuksiin. Osayleiskaavassa osoitetaan rakennettuun ympäristöön lomittuva viheralueiden verkko, jonka avulla on mahdollista virkistäytyä mm. vesistöjen rannoilla. Virkistysalueita ja -reittejä osoitetaan rannoille vahvistetun Pirkanmaan 1. Maakuntakaavan yleismääräyksen mukaisesti: taajaman vapaat rannat on jätettävä yleiseen virkistykseen. 13. Mika ja Merja Leppänen, Tärräntie 14 A LEMPÄÄLÄ Muistutus koskee Kuokkala-Hakkari-Herrala osayleiskaavan aluetta, joka rajautuu seuraavasti: Pohjoinen: Tärräntien ja Kansakouluntien yhdistävä kevyenliikenteen väylä Itä: Kansakouluntiellä olevat Mannisen, Nymanin ja Lampenin tontit Etelä: Kansakouluntien ja Koukkupolun yhdistävä polku Länsi: Tärräntie 14 tontti Uudessa kaavaehdotuksessa, Kaavaehdotus (kartta) , alue on muutettu asuinalueeksi. Ko. alue on merkitty puistoksi kartoissa, jotka ovat Tärräntie 14 rakennuspiirrustuksissaja myös aikaisemmissa versioissa Kuokkala-Hakkari-Herrala osayleiskaavasta. Aluetta on hoidettu kunnan puolesta kunnan puistona ja muissa keskusteluissa kunnan kanssa kunta on nimittänyt aluetta puistoksi. Muistuttajat vastustavat muutosta. Muistuttajat esittelevät joukon perusteluja: Puistoa käytetään: - lapset hiihtää ja pelaa jalkapalloa siinä - aikuiset käyttävät sitä hiihto- ja lumikenkäilyreittinä - koiranulkoiluttajat ulkoiluttaa koiria siinä Puisto on osa suojeltujen lepakkojen ekosysteemiä: Puiston itäreunalla on kaavaehdotuksen mukaisesti merkitty lepakkojen suojelualue. Puisto kuuluu ko. lepakoiden ekosysteemiin (niiden ruoanhankinta alue) Puisto on ollut peruste toiselle päätökselle: Puisto oli peruste rakennusluvan Tärräntie 14 saamiselle, koska ko.rakennuksen ikkunapinta-alasta noin 75% suuntautuu puistoon. Puisto on liikenteen saavuttamattomissa: Puistoon rakennettaviin rakennuksiin olisi hankala järjestää kulkuyhteyttä. Kansakoulun tie on heikkokuntoinen yksityistie ja sieltä olisi myös hankala löytää liittymäyhteyttä puistoon. Tärräntie taas on ylämäen kohdalta kapea ja siinä on heikko näkyvyys, joten siinä autojen kohtaaminen jo nyt on hakalaa ja vaarallista puhumattakaan, että

16 16 siihen tulisi lisää liikennettä, mikäli ajoreitti puistoon muodostettaisiin siitä. Vastine: Tarkoitus osayleiskaavassa ei ole ollut osoittaa AP -alueen laajentamista alueelle vaan alue on tarkoitus säilyttää virkistysalueena ja sitä kautta on osoitettu ulkoilureitin yhteystarve. Muistuttajan kuvaama alue muutetaan takaisin luonnosten mukaiseksi VL -alueeksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. 14. Mikko Tervo, Tärräntie 14 B LEMPÄÄLÄ Muistuttaja vaatii Kuokkalan alueen Tärräntien, Koukkupolun ja Kansakouluntien välisen kolmiossa olevan alueen (AP) merkitsemistä VL-alueeksi. Perusteluina selostetaan alueen olevan kaunista luonnon niittyä, joka palvelee ulkoilevia lapsia ja ulkoilijoita. Vastine: Tarkoitus osayleiskaavassa ei ole ollut osoittaa AP -alueen laajentamista alueelle vaan alue on tarkoitus säilyttää virkistysalueena ja sitä kautta on osoitettu ulkoilureitin yhteystarve. Muistuttajan kuvaama alue muutetaan takaisin luonnosten mukaiseksi VL -alueeksi voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. 15. Aune Eskolan, Raimo Eskolan, Eeva Nytorpin ja Eija Ikosen puolesta Reijo Eskola Essi Eskola Muistutus Kuokkalan-Herralan-Hakkarin osayleiskaavaehdotelmaan Eskolan tilojen maanomistajien osalta Pysäkkitien läheisyyteen tehty SM-17 rajaus, jonka ympärille on sijoitettu VL -alue, joka perustuu tarkemmin kartoittamattomaan kiviröykkiöön Pysäkkitien varrella, on poistettava kaavasuunnitelmasta. Mielestämme röykkiö on syntynyt viljelysmaan muokkauksen ja parannuksen yhteydessä pellolta poistetuista kivistä, sillä alueen maaperä on tunnetusti kivistä. Maanomistajalle ei ole tarjottu mahdollisuutta osallistua kiviröykkiön kartoitukseen. Moisionaukean tieltä risteävä uusi tielinjaus, on hankalasti rakennettavissa ja kallis. Lisäksi se on tarpeeton suhteessa olemassa oleviin valmiisiin tieyhteyksiin ja alueille suunnitteilla oleviin uusiin asuinalueisiin ja julkiseen rakentamiseen. Kaavasuunnittelmassa Hakkarin liikuntakeskuksen ja Eskolan tilan taakse sijoitetulle omakotitaloalueelle on luonnollisempaa rakentaa yhteys urheilukadulta. Liikenneturvallisuutta Moisionaukean tien liittymässä Tampereen tielle voidaan parantaa maisemaa avaamalla ja tienvarsipuustoa poistamalla. Mielestämme yleiskaavoituksen yhteydessä on tarpeetonta ottaa kantaa yksityiskohtaisiin tielinjauksiin, vaan tämän pitäisi tapahtua vasta asemakaava vaiheessa. Eskolan vanhan tilakeskuksen alueelle on sijoitettu lepakkomerkintä rajauksineen. Kysymyksessä vaikuttaa olevan vanhojen purkukuntoisten rakennusten olemassa olon perusteella tehty olettama, joka haittaa elinkeinon harjoittamista, tilakeskuksen kehittämistä ja sen uudistamista. Lepakoita alueella ei kuitenkaan ole havaittu. Edellä mainittujen syiden takia lepakkomerkintä pitää mielestämme poistaa. Alueelta ei myöskään ole olemassa luontaista kulkuyhteyttä lepakoiden ruokailualueelle. Suunnittelualueen pohjoisosaan, Kiviahon asuinalueen rajalle, on sijoitettu useamman hehtaarin suuruinen LOrajaus, jonka pinta-alaa ei ole laskettu eikä ilmoitettu. Rajaus perustuu ELY-keskuksen luontokartoittajan Marja-Liisa Pitkäsen maaliskuussa 2014 kartoituskäynnin yhteydessä löytämään seitsemään kolopuuhun. Käynnin yhteydessä ei tehty papanahavaintoja eikä muita merkkejä liitto-oravien läsnäolosta löytynyt. Suunnitteilla olevan osayleiskaavan suunniteluperusteena on yhteyskuntarakenteen tiivistäminen nauhataajama-alueella. Alueen kehittämistä palvelee paremmin tällä hetkellä voimassa oleva yleiskaava, jonka pohjalta alueelle voidaan perustaa viherkäytäviä ja lähivirkistysalueita. Eskolan tilojen alueelle sijoittuvien PY- ja VU/VL-aluiden tuottama yhteisrasitus on samoille maanomistajille kohtuuttoman suuri. Lisäksi Moision alakoulu on kooltaan kasvanut jo niin suureksi, että tarpeellista olisi osoittaa paikka uudelle alakoululle. Osayleiskaavaluonnnosta ei tule hyväksyä ennen kuin Moision alakoulun tuntumaan sijoitettu sähkölinjavarauksen tarpeellisuus on selvitetty. Vastine: Maankäyttö ja rakennuslaissa todetaan, että maankäytön suunnittelun tulee perustua riittäviin kulttuurisiin selvityksiin, joita ovat mm. kiinteitä muinaisjäännöksiä koskevat arkeologiset inventoinnit. Osayleiskaavan Pysäkkitien SM -merkintä perustuu osayleiskaavaa varten tehtyyn arkeologiseen täydennysselvitykseen. Selvityksen on tehnyt arkeologi (FM) Kirsi Luoto Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä. Kivirakenteet/latomukset kuuluvat rahoitusluokkaan Luokan muinaisjäännökset ovat kohteita, joiden

17 17 arvon tarkempi määrittely edellyttää tarkempaa arkeologista tutkimusta. Sen tulosten perusteella ratkaistaan, siirtyykö kohde luokkaa 1 tai 3. Museoviranomainen ratkaisee muinaisjäännöksen luokituksen. Muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja aikaisemman asutuksen muistoina. Ne ovat rahoitettuja heti löydyttyään, suoraan muinaismuistolain nojalla ja ilman muita toimenpiteitä. Maankäytön hyvä suunnittelu edellyttää kunnissa muinaismuistolain periaatteiden tuntemista. Lain tarkoituksena on sovittaa yhteen ympäristönkäytön erilaisia intressejä ja samalla säilyttää aineellisesti arvokasta kulttuuriperintöä ja tieteellisen tutkimuksen aineistoa. Ennen tarkempia lisätutkimuksia SM merkintää ei voida poistaa osayleiskaavasta. Arkeologi on ollut puhelimitse yhteydessä maanomistajaan varmentaakseen, että kyseessä ei ole pellolta kerätyt kivet. Osayleiskaavassa on ehdotettu vaarallisen Moisionaukean liittymän korvaamista uudella kiertoliittymällä. Urheilukadun liittymä siirtyy jonkin verran pohjoiseen ja yhdistyy uuteen Moisionaukean kiertoliittymään. Uusi kiertoliittymä edistää liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta Tampereentiellä vähentäen risteyksiä. Osayleiskaavaehdotuksessa on esitetty informatiivisin merkinnöin luontoselvityksissä esitetyt luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet ja kohteet. Yleiskaavan sisältövaatimuksissa MRL 39 :ssä edellytetään, että yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. 8. kohta: rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen. Edellä mainitut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon laadittaessa yleiskaavaa. Yleiskaavan sisältövaatimusten taustalla ovat yleiset tavoitteet (MRL 1 ) ja alueiden käytön suunnittelua koskevat tavoitteet (MRL 5), jotka on otettava huomioon myös yleiskaavaa laadittaessa. Yleiskaavan sisältövaatimuksia koskeva säännös on luonteeltaan velvoittava normi. Maankäyttö- ja rakennuslain 197 :n 1 momentin nojalla kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Siten liito-oravan suojelu yhtenä LSL 49 :ssä tarkoitetuista lajeista tulee ottaa huomioon kaavaa laadittaessa ja hyväksyttäessä. Näistä säännöksistä johtuu, että maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämien selvitysten rinnalla ja niiden täydennyksenä joudutaan tekemään selvityksiä, jotka perustuvat luonnonsuojelulakiin. Lisäksi kaavan lopullisiin hyväksymisedellytyksiin vaikuttavat edellä mainitut luonnonsuojelulain säännökset. Osayleiskaavan ohella liito-oravalle tärkeiden metsäalueiden käsittelyyn vaikuttaa aina myös luonnonsuojelulaki. Liito-orava kuuluu LSL 49 :n tarkoittamiin lajeihin (liito-orava on mainittu sekä luontodirektiivin 92/43/ETY liitteessä että liitteessä Iva), joiden luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen on kielletty. Liito-oravan lakisääteisen suojelun vaikutukset metsien käsittelyyn ratkaistaan yksittäistapauksissa metsäkeskuksen ja alueellisen ympäristökeskusten yhteistyössä kun metsäkäytöstä tehdään metsälain (1093/1996) mukainen ilmoitus. Liito-orava-alueen rajauksesta on neuvoteltu ELY -keskuksen kanssa. Liito-orava rajausta tarkistetaan pienemmäksi ELY -keskukselta saatujen puustokartoitusten perusteella (alueen pinta-ala n. 4 ha) Kouluverkon uudistamista suunnitellaan PASU työryhmässä (palvelusuunnitteluryhmä, jossa on edustettuina sivistystoimen, sosiaalitoimen ja teknisen toimen asiantuntijoita). Osayleiskaava-alueen ulkopuolelta on löydettävissä uusia alueita koulua varten. Yhdessä sivistystoimen kanssa on kuitenkin nähty tarpeelliseksi varata osayleiskaava-alueen kouluille maa-aluetta. Jos lisä maa-aluetta ei tarvita voidaan asemakaavoituksen yhteydessä PY ja AP alueen rajaa tarkistaa. Sähkölinjavarauksen tarpeellisuus selvitetään valmisteilla olevassa maakuntakaavassa. Tärkeää on, että kunta, Pirkanmaan liitto ja sähköyhtiö Elenia neuvottelevat ja selvittävät sähkölinjavarauksen tarpeellisuuden valmisteilla olevan maakuntakaavan yhteydessä. Osayleiskaavan selostuksessa on todettu seuraavaa: Maakuntakaavaa uudistettaessa tulee voimalinjalle löytää sopivampi tilavaraus tai voimajohdon sijoituksessa tulee varautua toteuttamaan se maakaapelina. 16. Esa Halonen Mustikkapolku 3, Lempäälä Muistutukseni koskee osayleiskaavan osaa, mikä rajoittuu pohjoisessa Kiviahon alueeseen ja siinä AP-2 aluevarausmerkinnällä kuvattua aluetta, mikä on pohjoisesta tulevan Mustikkapolun jatkeena. Kiinnitän huomiota kahteen pääkohtaan: 1. Vaikutukset luontoon 2. Vaikutukset liikenteeseen

18 18 1. Vaikutukset luontoon Osayleiskaavaehdotuksen mukaan Lempäälän luonto monipuolisine kasvustoineen ja eläimistöineen on otettu huomioon ja todetaan, että luontoarvojen kannalta rakentamisen vaikutukset ovat paikallisia eikä rakentaminen vähennä merkittävästi luonnon monimuotoisuutta. Edellä mainittu ei toteudu osayleiskaavassa muistutukseni kohteena olevalla alueella. Kyseinen alue on todennäköisesti valittu asuinalueeksi sen vuoksi, että siinä on aikoinaan tehty hakkuut ja poikkeaa siten muusta ympäröivästä metsäalueesta. Kuitenkin kyseisellä alueella kasvaa jo varttunutta mänty koivutaimikkoa. Alueen välittömässä läheisyydessä on rehevä ja kostea lehtokorpi, jonka ylispuuna ovat koivu ja tervaleppä, pensaina korpipaatsama ja harmaaleppä. Korpea indikoivat lisäksi lehtokorte, terttualpi, hiirenporras, rentukka, suo-orvokki ja hentosara. Alueen poikki virtaa pieni puro, osittain kivien välissä ja maan alla. Kyseisellä alueella on runsaasti luonnossa liikkujia, tästä esimerkkinä alueen poikki kulkeva hyvin käytetty polku. Luontoselvityksen mukaan alueen metsässä on todettu ainakin seuraavia uhanalaisia ja harvalukuisia pesimälintuja: pyy (EU1 lintudirektiivi), palokärki (EU1), harmaapäätikka (EU1). Kyseisellä suunnitellulla asuinalueella on allekirjoittanut henkilökohtaisesti nähnyt useaan otteeseen pyyn ja palokärjen. Välittömästi suunnitellun asuinalueen eteläreunassa on ehdotettu ekokäytävä A, jonka pitäisi tutkijoiden mukaan olla ainakin 200 metriä leveä, jotta se antaisi riittävän pesimärauhan ja suojan myrskytuulia vastaan. Vastine: Osayleiskaavan pohjaksi on laadittu luontoselvityksiä. Selvitysten pohjalta on Hakkarin alueelle osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet ja lisäksi liito-oravan esiintymisalueet sekä ekologinen viheryhteystarve, jonka merkinnän selityksessä todetaan seuraavaa: Alueen suunnittelussa ja alueeseen kohdistuvissa toimenpiteissä tulee turvata yhteyden toimivuus. Toimivuuden säilyminen edellyttää yhteyden pitämistä puumaisena ja riittävän leveänä. Osayleiskaavan ratkaisu ei vaikeuta edellä mainittujen luontoarvojen säilymistä. Lisäksi pienemmät mahdolliset ympäristökohteet tulee ottaa huomioon asemakaavoituksen yhteydessä. Samoin asemakaavoituksen yhteydessä huolehditaan virkistysreittien ohjaamisesta omakotialueelta MU alueelle. 17. Pentti ja Vuokko Laine (kiinteistö 1.21 (Varala), Ahtialantie 49, Lempäälä). Osoite: Hippoksenkatu 19 B 12, Tampere Yhteydenotto: Juha ja Helena Laine ( e- mail: Lempäälän kunnan strategian keskeisiä arvoja ovat järvimaisemat ja vaihteleva luonto sekä niihin liittyvät historian ja asutushistorian arvot. Ahtialan kylä on merkittävä kulttuurihistoriallinen ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävä alue. Ahtialanjärven rannoilta on löydetty kivikautisen asumisen jälkiä sekä rautakautisia kalmistoja ja muinaissuomalaisten kuppikiviä. Alueella kulkee Birgitan polku. Ahtialanjärvi on Pirkanmaan monipuolisimipia lintujärviä ja se kuuluu Lintuvesien suojeluohjelmaan (SL1 -alue) sekä Natura2000 -verkostoon (SPA -alue). Lisäksi se on nimetty kansallisesti arvokkaaksi FINIBA -alueeksi. Katsomme, että hakevoimalaitoksen sijoittaminen Ahtialan kylään olisi ristiriidassa Lempäälän kunnan strategian kanssa. Jos Lempäälän kunta haluaa viedä eteenpäin strategian vastaista kaavaa, tulee sen käydä lisäneuvotteluja erityisesti Maakuntamuseon edustajien kanssa. Hakevoimalaitoksen sijoittaminen Ahtialaan on tullut aktiivisen suunnittelun kohteeksi, kun vaihtoehdon 1 (Herrala) osalta todettiin luontoarvojen estävän rakentamisen. Ahtialaan sijoitettuna melu - ja pölyhaittaa tuottava hakevoimalaitos aiheuttaisi luonto - ja kulttuurihistoriallisten arvojen menetysten lisäksi myös merkittävää asuinviihtyisyyden alenemaa lähiasukkaille. Katsomme, että melun ja pölyn aiheuttama haitta läheiselle vakituiselle asutuksella ja kesäasutukselle on liian suuri hankkeen eteenpäin viemiseksi. Suunnitelmissa esitetty hakettimen sijoittaminen halliin vähentää melua, mutta se tulee silti yhdessä lisääntyvän rekkaliikenteen kanssa alentamaan alueen viihtyisyyttä merkittävästi ja näin tuottamaan kohtuutonta haittaa alueen asukkaille. Meluvallien sijoittaminen ei yksin riitä turvaamaan kohtuullista melutasoa asukkaille ja arvokkaalle lintujärvelle. Jos hakevoimalaitos rakennetaan, tulee hakehallin olla sijoitettuna tien viereen, mahdollisimman kauaksi Ahtialan alueen nykyisestä asutuksesta. Liikennejärjestelyiden osalta on vielä suuria avoimia kysymyksiä kaavan jo ollessa nähtävillä. Havainnekuvissa esitetty kiertoliittymä (kaavailtu pääreitti voimalaalueelle) ei ole vielä saanut Ely -keskuksen hyväksyntää, joten ainoa olemassa oleva reitti tällä hetkellä on

19 19 Ahtialantie. Tiejärjestelyiden osalta toteamme, että Ahtialantie ei tule kestämään hakevoimalaitoksen aiheuttamaa merkittävää lisää liikennemäärissä. Toteamme, että suunnittelun eteneminen vaatii ely- keskuksen selkeän kannan liikennejärjestelyihin. Hakevoimalan rakentaminen muuttaa alueen valuntaa, kuten kaavaselostuksessa on todettu. On tarpeen tehdä tarkemmat selvitykset pintavalunnan vaikutuksista Ahtialanjärven tilaan ja järvilintujen pesintämahdollisuuksiin. Pintavalunnan mukana veteen joutuva hienojakoinen fraktio saattaa aiheuttaa paikallisia ongelmia Ahtialanjärveen ja laskea näin sen maakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja. Vastine: Energialaitoksen sijoittumisen ratkaisivat optimaalinen sijainti jakeluverkon kannalta ja liikenteellinen saavutettavuus sekä sijoittuminen liikennemelualueelle. Energianhuollon alue sijoittuu voimassa olevan yleiskaavan teollisuusalueelle (T) ja tien 190 varrelle Hävältilän maarekisterikylään. Alue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa. Energianhuoltoalue on rajattu EV -aluein eli suojavyöhykkein, joilla on tarkoitus eliminoida laitoksen aiheuttamia haittoja. Energianhuoltoalueen vaikutuksista on tehty erillisselvityksiä: Lempäälän hakevoimalan ympäristöselvitykset raportti, Sito Oy 2014, AX suunnittelun ilmansuojeluun liittyvä selvitys nimeltään Ympäristösuojelun vaatimukset ilmansuojelun osalta ja Ahtialanjärven Natura 2000 selvitys sekä uusimpana Faunatican Oy:n selvitys vaikutuksista Natura 2000-alueen linnustoon. Liikenneselvityksen mukaan energianhuoltoalueen risteysaluetta kehitetään niin, että risteysalueiden parantamistoimenpiteet sopeutetaan yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen. Monialaisten selvitysten perusteella energialaitoksen sijoittaminen ko. alueelle ei ole osoitettu aiheuttavan kohtuutonta haittaa lähiasutukselle ja muullekaan ympäristölle. Ahtialan kylän suuntaan etäisyys on riittävä (yli ½ km), kylän ja energianhuoltolaitoksen välillä ei ole näköyhteyttä väliin sijoittuvasta metsästä ja maaston muodoista johtuen. Energianhuotoalueelle annetaan suunnitteluohje: Alueen käyttö on suunniteltava siten, etteivät Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot ylity viereisillä alueilla, ja ettei alueen toiminta saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia Ahtialanjärven NATU- RA-2000 alueeseen. Lisäksi osayleiskaavan yleismääräyksissä todetaan seuraavaa: Osayleiskaava-alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan. Asemakaavoituksella on edistettävä monipuolista taajamakuvaa ja viihtyisyyttä. Asemakaavoituksessa on annettava selkeät määräykset arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen alueen rakentamiseen. 18.Jukka Peltola, Ahtialantie 154, LEMPÄÄLÄ Muistutus koskee hakelämpölaitosta. Muistuttaja toteaa, että hakelämpövoimalaitosta ei tule rakentaa suunnitellulle alueelle seuraavista syistä: selvityksissä on ollut vain kaksi vaihtoehtoista paikkaa (Sarvikas ja Ahtiala.) Muistuttajan mukaan vertailuun on otettava mukaan useampi paikka. Paikka, mihin soveltuu raskaan teollisuuden haittatekijät. Osayleiskaavaalueen rajauksen vuoksi selvityksessä ei ole huomioitu Ahtialanjärven naturakohteen ja Ahtialan kulttuurikylän arvoja. Muistuttaja tuo esiin haketerminaalin sijoittamisen haittatekijöitä: melu. päästöt, liikenne ja esteettisyys: Haketus ja koneiden liikenne työmaalla tuo merkittävää haittaa lähialueen asukkaille ja eläimille. Selvityksessä ei ole tutkittu päästöjen määrää ja vaikutuksia. Puun poltosta tulee päästöjä lähialueelle, mikä tulee laskea laitoksen suurimman tehon mukaan. Ilman liikenneympyrää Katepalintien risteykseen aiheutuu Ahtialantien ja tien n:0 190 risteyksen alueelle vaikeuksia etenkin vasemmalle käännyttäessä. Lempäälän pääliittymän yhteydessä oleva haketuskenttä ei sovi paikkaansa. Hakekasojen lisäksi alueella tulisi olemaan ranka-, kanto-, ja jätepuukasoja. Muistuttaja toteaa, että edellä mainittujen syiden vuoksi haketerminaalia ei tule sijoittaa Ahtialaan vaan raskaan teollisuuden alueelle, missä se ei tuo haittoja ihmisille ja luonnolle. Vastine: Energialaitoksen sijoittumisen ratkaisivat optimaalinen sijainti jakeluverkon kannalta ja liikenteellinen saavutettavuus sekä sijoittuminen liikennemelualueelle. Energianhuollon alue sijoittuu voimassa olevan yleiskaavan teollisuusalueelle (T) ja tien 190 varrelle Hävältilän rekisterikylään. Alue on kokonaisuudessaan kunnan omistuksessa. Energianhuoltoalue on rajattu EV -aluein eli suojavyöhykkein, joilla on tarkoitus eliminoida laitoksen aiheuttamia haittoja. Laajasti katsoen

20 20 hakevoimalan energianhuoltoalue on osayleiskaavan ympäristötavoitteiden ja kestävän kehityksen mukainen, koska hakkeella pystytään korvaamaan uusiutumattomien luonnonvarojen (öjy, hiili jne. )käyttö energian raakaaineena. Energianhuoltoalueen vaikutuksista on tehty erillisselvityksiä: Lempäälän hakevoimalan ympäristöselvitykset raportti, Sito Oy 2014, AX suunnittelun ilmansuojeluun liittyvä selvitys ja Ahtialanjärven Natura 2000 selvitys sekä uusimpana Faunatican OY:n selvitys vaikutuksista Natura 2000-alueen linnustoon. Monialaisten selvitysten perusteella energialaitoksen sijoittaminen ko. alueelle ei ole osoitettu aiheuttavan kohtuutonta haittaa lähiasutukselle ja muullekaan ympäristölle. Ahtialan kylän suuntaan etäisyys on riittävä (yli ½ km), kylän ja energianhuoltolaitoksen välillä ei ole näköyhteyttä väliin sijoittuvasta metsästä ja maaston muodoista johtuen.liikenneselvityksen mukaan energianhuoltoalueen risteysaluetta kehitetään niin, että risteysalueiden parantamistoimenpiteet sopeutetaan yhdyskuntarakenteeseen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen. Energianhuoltoalueelle annetaan suunnitteluohje: Alueen käyttö on suunniteltava siten, etteivät Valtioneuvoston päätöksen mukaiset melutason ohjearvot ylity viereisillä alueilla, ja ettei alueen toiminta saa aiheuttaa haitallisia vaikutuksia Ahtialanjärven NATURA-2000 alueeseen. Lisäksi osayleiskaavan yleismääräyksissä todetaan seuraavaa: Osayleiskaava-alueen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee kiinnittää erityistä huomiota hulevesien hallintaan. Asemakaavoituksella on edistettävä monipuolista taajamakuvaa ja viihtyisyyttä. Asemakaavoituksessa on annettava selkeät määräykset arkkitehtuuriltaan korkeatasoisen alueen rakentamiseen. 19. Tuula Raunio, Pirkko Laajoki, Markku Leino ja Kari Laajoki Muistuttajat eivät hyväksy Vuolteen tilaan rajoittuvan Leikkarinmaan tilan 2:22 varaamista energianhuollon alueeksi. Muistuttajat toteavat, että osayleiskaavaehdotus ei täytä energianhuollon aluevarauksen osalta maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 39 :n mukaisia yleiskaavan sisältövaatimuksia. Muistuttajien kirje on liitteenä. Muistuttajat esittävät yksityiskohtaisia perusteluja seuraavasti: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös koskee vain suunnittelumenettelyä, ei menettelyn lopputulosta. Päätös ohjaa selvittämään laajavaikutteiset maankäyttösuunnitelmat kaavoitusprosessissa. Joten muistuttajat katsovat, että energianhuollon vaihtoehtoiset sijainnit ja muut sijainnit ovat lähtökohtaisesti samalla viivalla. Maakuntakaavan huomioon ottaminen Muistuttajat muistuttavat MRL 39 :n 1. momentin mukaisesta maakuntakaavan huomioon ottamisesta laadittaessa yleiskaavaa ja katsovat yleiskaavan olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, koska ma vahvistetussa Pirkanmaan 1. Maakuntakaavassa koko alue on merkitty taajamatoimintojen reservialueeksi. Asumisen tarpeet Lisäksi muistutetaan, että MRL:n yleisenä tavoitteena on edellytysten luominen hyvälle elinympäristölle, mitä on arvioitava ihmisen näkökulmasta. Mahdollisuudet turvalliseen ja terveellisen elinympäristöön Muistuttajat vetoavat perustuslain 20 :n ympäristöä koskevaan perusoikeussäännökseen, joka edellyttää julkisen vallan turvaavan terveellisen elinympäristön. Lisäksi vedotaan valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteiden velvoittaviin vaatimuksiin sellaisen elinympäristön aikaan saamiselle, jossa ehkäistään ihmisten terveydelle aiheutuvia haittoja ja riskejä. Muistuttajat katsovat, että suunnitellun 10 KW:n hakelämpövoimalan ja sen mahdollisen laajennuksen salliminen lähelle asutusta on siitä aiheutuvine melu-, pöly-, päästö-, maisema- ja liikennehaittoineen jyrkästi ristiriidassa MRL:n 39 :n 2. momentin kohdan 5 yleiskaavan sisältövaatimusten kanssa. Lisäksi muistuttajat huomauttavat, että MRL 39 :n 2.momentin kohdan 7 mukainen yleiskaavan sisältövaatimus ympäristöhaittojen vähentämisestä tarkoittaa ratkaisuja, joissa melua aiheuttavat uudet toiminnot, kuten teollisuusalueet pyritään sijoittamaan jo olemassa oleville melualueille. Lisäksi todetaan ympäristöhaittojen vähentämisvaatimusten tarkoittavan yhtä hyvin ilmansuojelua, vesiensuojelua, maaperän suojelua kuin meluntorjuntaakin. Rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen Koska hakelämpövoimalan vaikutus idässä ja etelässä ulottuu osayleiskaava-alueen rajauksen ulkopuolelle, niin myös Ahtialan järvi ja Ahtialan kylä on otettava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta.

3. Maanomistus Kanava-alueen omistaa Suomen valtio. Muutoin suunnittelualueen omistaa Lempäälän kunta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Hemminkilän asemakaavan muutos, Viialantien lämpökeskus Kaava numero 8036 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.1.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet

Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet 91 LIITE 1 VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA VAIHTOEHTO A Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen OYK eheyttää ja tiivistää yhdyskuntarakennetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa.

Suunnittelualue on Sulkavan seurakunnan, Sulkavan kunnan ja Sulkavan vanhustentukiyhdistys ry:n omistuksessa. SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA

ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA Alueella sijaitsee Elenia Oy:n omistamia maakaapeleita. Maakaapelit kulkevat pääosin olemassa olevien

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63

O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63 1 / 6 O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A MRL 63 MARJAMÄEN ASEMAKAAVA PAJALANTIE Kunta Lempäälä Kylä Herrala, Kuivaspää Kaava-alue Marjamäki Kaavanro 15014 Aloite Marjamäen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 JUUPAJOEN KUNTA JUUPAJOEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

...\12016_K_H_H_OYK_luonto.dgn 23.9.2014 13:10:44

...\12016_K_H_H_OYK_luonto.dgn 23.9.2014 13:10:44 ...\12016_K_H_H_OYK_luonto.dgn 23.9.2014 13:10:44 45 Hulevedet Koko suunnittelualue jaettiin pinnanmuotojen mukaan osavaluma-alueisiin (kuva alla), joiden rajoja tarkistettiin rakennettujen alueiden osalta

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot