eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6."

Transkriptio

1 NUR M IJ ÄR VEN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A Sivistys lautakunta N U R MIJ ÄRV EN KU N N A N L AUS U N T O LU O N N O KSE ST A H ALL IT U KSE N ESI T YK SEK SI EDU SKU N N ALL E L AI KSI KO U L U T U KSE N R AH O IT U K SES T A SIVIS 90 Opetus- ja kulttuuriminis teriö pyytää päivätyllä kirjeellä Nurmijärven kuntaa antamaan laus unnon luonnoks es ta hallituks en es itykseks i edus kunnalle laiksi koulutuksen rahoituks es ta. Es itys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteena on uudistaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätösten mukaisesti toisen asteen koulutuksen - valtionos uus p eru s tei ta s ekä lis ätä rah oit us järjes tel män ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja s elkeyttä. Laus unto pyydetään toimittamaan O petus - ja kulttuuriministeriöön viimeistään Laus untopyyntö s ekä luonnos hallituks en esityks eks i eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6. Nurmijärven kunta ylläpitää kahta lukiota, joten s e ottaa kantaa luonnoks en lukiokoulutus ta koskeviin os ioihin. Lukiokoulutus ta rahoittavat valtio ja kunnat yhdes sä. Rahoitusvastuun jakautumisesta kuntien ja valtion välillä säädetään rahoituslain 6 ja 8 :ss ä. Kuntien omarahoitusosuus on 58,11 % ja valtion 41,89 %. Tällä hetkellä valtion rahoitus perus tuu kahdesti vuodess a toteutettujen las kentapäivien opis kelijamääriin. O pis kelija on voitu laskea valtionosuuden piiriin enintään neljän vuoden ajan. Opis kelijamäärien pohjalta kunnalle lasketaan yks ikköhinta siten, että kunnan opis kelijoiden kokonais määrän perus teella las kettu tunnusluku kerrotaan lukiokoulutuksen keskimääräisellä yksikköhinnalla ja näin laskettu euromäärä jaetaan luv ulla 100. Laus unnolla olevas s a hallituks en es ityks es s ä ehdotetaan, että opis kelijamäärien käyttäminen rahoituks en perus teena korvattais iin ottamalla käyttöön opis kelijavuoden käsite. O pis kelijavuodella tarkoitettaisiin 365 kalenteripäivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituks en perusteena. O piskelijavuosien las kenta ei olisi s idottu tiettyihin etukäteen määriteltyihin las kentapäiviin, vaan opis kelijavuoden käsitteen kautta voitaisiin ottaa joustavasti huomioon opis kelijamäärien vaihtelu varainhoitovuoden aikana. Opiskelijas ta koulutuks en järjestäjälle myönnettävä opis keluaikaan perus tuva perus rahoitusos uus rajattais iin enintään kolmeen vuoteen. Rahoituks en määräytymis estä koulutuksen järjes tämis es tä aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella luovuttaisiin ja valtion rahoituks en kokonaismäärä muutettais iin valtion talous arvioon perus tuvaks i. T alous arvioon perus tuvaa määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi indeks illä.

2 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖ YT ÄKIR J AST A 2 Sivistyslautak unta Rahoitus määräytyisi jatkossa pääasiassa tutkintojen, lukion oppimäärän sekä opintoprosessien laadun ja tehokkuuden perusteella. Rahoitusjärjestelmää uudistettaisiin siten, että maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Kokonaisrahoitus ehdotetaan jaettavaksi kolmeen erilliseen rahoitusosuuteen, joita olisivat perusrahoitusosuus, suoritusrahoitusosuus ja vaikuttavuusrahoitusosuus, joiden osuudet kokonaisrahoituksesta määriteltäisiin lainsäädännössä. Rahoitusosuuksien keskinäiset painoarvot sekä niissä huomioitavat suoritteet vaihtelisivat eri koulutusmuodoissa. Lukion rahoitus muodostuisi seuraavien kriteerien mukaan: Perusrahoitus 49 % opiskelijavuodet lukiokoulutuksessa ja lukioon valmistavassa koulutuksessa aineopinnot saavutettavuuskorotus sisältäen syrjäiset kunnat, kielikorotukset vieraskielisyyskorotus erityisen koulutustehtävän korotus Suoritus rahoitus 47 % ylioppilastutkinnot lukion oppimäärä Vaikuttavuus rahoitus 4 % jatko-opintoihin sijoittuminen keskeyttämisen vähentym inen valtakunnallinen opis kelijahyvinvointikys ely Varainhoitovuodelle myönnettävä rahoitus ei perus tuis i varainhoitovuoden suoritteisiin, vaan varainhoitovuotta edeltävinä vuosina toteutuneisiin suoritteisiin. Koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus perustuisi koulutuksen järjestäjän suhteelliseen osuuteen kaikista huomioitavista suoritteista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut verkkosivuillaan rahoitusuudistuksen mallilaskelman. Laskelman perusteella Nurmijärven lukiokoulutuksen järjestämiseen saama valtionosuus laskisi nykyiseen verrattuna noin euroa eli 4,8 %. Edellä esitetty laskelma perustuu tämän hetkiseen arvioon rahoituksen perusteista ; todellinen kustannusvaikutus selviää, jos rahoitusmalli otetaan käyttöön. Li it t een ä 7 on Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan lausunto, joka on toimitettu O petus- ja kulttuuriministeriölle määräajassa.

3 NUR M IJÄR VEN K U N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 3 Sivi stysl auta kunta j Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille s ekä vaikutukset ympäris töön ja ilmastonmuutokseen: - Yritysvaikutusten arviointi: - Es itys: Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi Nurmijärven kunnan Opetus - ja kulttuuriministeriölle toimittaman lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta ja antaa lausunnon edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Lisätietoja : opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh Päätös : Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluvat liitteet 5, 6 ja 7.

4 L A U S U N T O 1 ( 1 ) N U R M I J Ä R V I O p e t u s - j a k u l t t u u r i m i n i s t e r i ö k i r j a a m m i n e d u. f i L A U S U N T O P Y Y N T Ö O K M / 5 8 / / N u r m i j ä r v e n k u n n a n l a u s u n t o l u o n n o k s e s t a k o u l u t u k s e n r a h o i t u s l a i k s i N u r m i j ä r v e n k u n t a y l l ä p i t ä ä k a h t a l u k i o t a, j o t e n s e o t t a a k a n t a a l u o n n o k s e n l u k i o - k o u l u t u s t a k o s k e v i i n o s i o i h i n. E s i t y k s e n k e s k e i s e n ä u u d i s t u k s e n a o n l u o p u m i n e n r a h o i t u k s e n m ä ä r ä y t y m i s e s t ä t o - d e l l i s e n k u s t a n n u s p o h j a n p e r u s t e e l l a j a s e n s i t o m i n e n v a l t i o n v u o s i t t a i n h y v ä k s y t t ä - v ä ä n t a l o u s a r v i o o n. T ä m ä t u l e e m e r k i t s e m ä ä n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i l l e j a t k u v a a e p ä - v a r m u u t t a t o i m i n n a n r a h o i t u s p o h j a s t a, m i k ä v a r m a s t i v a i k u t t a a l u k i o k o u l u t u k s e n k e h i t t ä m i s e e n v a s t a i s u u d e s s a. L u k i o k o u l u t u k s e n r a h o i t u k s e n p e r u s t e e n a t o i m i v a o p i s k e l i j a mä ä r i e n k o r v a a m i n e n o p i s k e l i j a v u o s i l l a s e k ä n i i d e n r a j a a m i n e n k o l m e e n v u o t e e n, le i k k a i s i k o k o n a a n po i s k o l m e n v u o d e n k o u l u t u s a j a n y l i t t ä n e i d e n o p i s k e l i j o i d e n r a h o i t u k s e n. T ä m ä o n r i s t i r i i - d a s s a s e n k a n s s a, e t t ä l a i n s ä ä d ä n t ö ma h d o l l i s t a a l u k i o - o p i n t o j e n j a k a m i s e n n e l j ä l l e v u o d e l l e. E s i t e t t y ma l l i k a s v a t t a i s i k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i e n o m a r a h o i t u s o s u u t t a j a li - s ä i s i p a i n e t t a o p i n t o - o h j a u k s e n j a o p i s k e l u n t u k i t o i m i e n ( e s i m. t u k i o p e t u s t a ) t e h o s - t a m i s e e n. U u d i s t u v i e n o p e t u s s u u n n i t e l m i e n v a l mi s t e l u s s a t u l e e h u o m i o i d a, e t t ä o p e - t u s s u u n n i t e l m a n v a a t i m u k s e t ma h d o l l i s t a v a t o p i n t o j e n s u o r i t t a m i s e n k o l m e n v u o d e n a i k a n a. E h d o t u k s e n m u k a a n p e r u s r a h o i t u k s e n p o h j a n a k ä y t e t t ä i s i i n v a r a i n h o i t o v u o t t a e d e l - t ä v ä ä v u o t t a e d e l t ä v ä n v u o d e n t o t e u t u n e i t a o p i s k e l i j a v u o s i a. T ä m ä t a r k o i t t a i s i s i tä, e t t ä r a h o i t u k s e n p o h j a n a o l i s i v a t k a k s i v u o t t a v a n h a t t i e d o t o p i s k e l i j a v o l y y m e i s t a. P e r u s r a h o i t u k s e n t u l i s i n i m e n s ä mu k a i s e s t i o l l a s e n s u u r u i n e n, e t t ä s e n a v u l l a v o i - d a a n t u r v a t a l u k i o y k s i k ö i d e n t o i m i n t a. K o u l u t u k s e n v a i k u t t a v u u d e n a r v i o i n n i s s a o t e t t a i s i i n u u t e n a t u l o k s e l l i s u u d e n mi t t a r i n a k ä y t t ö ö n o p i s k e l i j a h y v i n v o i n t i k y s e l y. S i n ä n s ä o p i s k e l i j a p a l a u t t e e n k e r ä ä mi n e n o n h y - vä a s i a, m u t t a k y s e l y n t o t e u t t a m i s t a p a o n vi e l ä a u k i. M y ö n t e i s e n ä v o i d a a n p i t ä ä my ö s s i t ä, e t t ä e s i t y k s e l l ä t a v o i t e l l a a n e r i t o i m i j o i d e n j a e r i k o u l u a s t e i d e n y h t e i s t y ö n t i i v i s t ä mi s t ä y k s i t t ä i s t ä k u n t a a l a a j e m m a l l a a l u e e l l a. Yh t e e n v e t o n a v o i d a a n t o d e t a, e t t ä e s i t e t t y r a h o i t u s m a l l i o n m e l k o m o n i m u t k a i n e n j a h a l l i n n o l l i s e s t i t y ö l l i s t ä v ä. N u r m i j ä r v e n k u n n a n n ä k e m y k s e n m u k a a n e s i t y k s e n t a r - k o i t u k s e n a e i o l e p e l k ä s t ä ä n u u d i s t a a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u k s e n v a l t i o n o s u u s p e r u s - t e i t a, v a a n my ö s l e i k a t a k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i e n l u k i o k o u l u t u k s e e n s a a m a a r a h o i t u s - ta. N u r m i j ä r v e n k u n t a k a t s o o, e t t ä l u k i o k o u l u t u k s e n r a h o i t u k s e n t u l e e j a t k o s s a k i n p e r u s t u a k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä a i h e u t u v i i n t o d e l l i s i i n k u s t a n n u k s i i n, e i k ä e s i t e - t y l l ä t a v a l l a v a l t i o n t a l o u s a r v i o o n. r w w n ( r n i j a r W f i Nur mij är ven kunt a Postiosoite Käyntiosoit e Puhelin Faksi Sähköposti S i v i s t y s t o i m i P L 3 7 K e s k u s t i e 2 B ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

5 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 1 Si vistys lau takunta j N U R MIJ ÄR VEN K U N N AN LA U SU N T O H AL LIT U K SEN E SIT YKS ES T Ä ED U SK U N N AL LE LAEIKSI LU KIO L AIN, A MMAT ILL ISEST A PERUSK O U LU T U K SEST A ANNET U N LAIN, AMMA T ILL ISE ST A AIK U ISK O U LU T U K SEST A A N N ET U N L AIN SEK Ä V APAA ST A SIVIST YST YÖ S T Ä ANN ET U N L AIN 4 :N MU U T T AMI SEST A SIVIS 91 Opetus - ja kulttuuriministeriö pyytää päivätyllä kirjeellään Nurmijärven kuntaa antamaan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaas ta sivis tys työstä annetun lain 4 :n muuttamisesta. Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja s en tavoitteena ovat vahvat koulutuks en järjes täjät ja ylläpitäjät, jotka kykenevät vas taamaan työelämän, yksilöiden ja yhteis kunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamistarpeisiin. Lausunto pyydetään toimittamaan O petus- ja kulttuuriministeriöön viimeis tään Lausuntopyyntö sekä luonnos hallituks en esitykseksi eduskunnalle ovat esityslistan liitteenä 8 ja 9. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia, ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia, ammatillisesta aikuiskoulutuks es ta annettua lakia ja vapaasta s ivis tys työstä annettua lakia. Lailla muutettaisiin lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämis luvan ja vapaan sivis tys työn oppilaitoksen ylläpitämis luvan myöntämis tä ja peruuttamis ta koskevia päätöks iä. Koulutuksen järjes tämisluvis ta ja oppilaitoks en ylläpitämis luvista päättäis i edelleen opetus- ja kulttuuriministeriö. Lakien tultua voimaan, vanhojen s äännös ten perus teella myönnettyjen koulutuksen järjes tämis lupien voimass aolo päättyisi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta Nurmijärven kunta ylläpitää kahta lukiota, joten se ottaa lausunnossaan kantaa esity kseen lukiolain muuttamisesta. Tällä hetkellä lukiokoulutuksen järjes tämis lupas ääntely perus tuu 1. päivänä tammikuuta 1999 voimaan tullees een lukiolakiin (629/1998) ja lukioas etuks een (810/1998). Vaikka s uuri os a lukiokoulutuks esta järjestetään kuntien toimesta, sitä ei ole säädetty kunnille lakis ääteiseksi järjestämisvelvoitteeks i kuten perus opetus, vaan s e perus tuu O petus - ja kulttuuriministeriön päättämään järjestämislupaan. Koulutuksen järjestäjä päättää toimintansa organisoimisesta järjes tämis luvan puitteiss a mm. kouluverkos ta luvas s a mainitun kunnan tai kuntien alueella. Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja ei valtakunnallisesti säädellä, vaan toimivalta päättää paikoista ja niiden määristä on koulutuksen järjestäjällä.

6 NUR M IJ ÄR V EN KU N T A S i v i s l a u takunta 91 _ O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A 2 Lukiolain 19 :n mukaan opis kelijaks i pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa lukioon. Hakijoita tulee kohdella opiskelijavalinnassa yhdenvertaisesti hakijan kotikunnasta riippumatta. Hallituks en es ityks en keskeisenä tavoitteena on lukiokoulutuks en järjestäjäverkon kokoaminen nykyistä vahvemmiks i toimijoiks i. T ämä turvais i lukiokoulutuks en saavutettavuutta ja vahvis tais i koulutuksen laatua koko maass a. Vahvoilla koulutuks en järjestäjillä olis i paremmat mahdollis uudet koulutuks en laadun parantamis een ja kehittämishankkeiden toteuttamis een, koulutustarjonnan monipuolistamiseen, koulutuksen alueelliseen suunnitteluun ja laadullis een ennakointiin. Vahva koulutuksen järjes täjä voi myös organisoida taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat tukipalvelut (toimis to-, kiinteistö-, ruokahuolto-, opiskelijahuolto- ja IC T -palvelut) sekä ky kenee tekemään investointeja ja tuottamaan koulutuspalveluita kustannus tehokkaas ti hyödyntämällä mm. yhteisiä opettajia, koneita, laitteita ja tiloja. Uudis tuks en tavoitteena on myös vahvis taa alueen lukiokoulutuks en, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen ja vapaan s ivistys työn oppilaitos ten yhteistyötä. U udis tuksess a turvataan opiskelijoiden jatko-opintoihin ja työelämän tarpeis iin vas taavan koulutuks en alueellinen saatavuus. Es ityks en mukaan lains äädännöllä kumot aan voimas s a olevat lukiokoulutuks en järjes tämis luvat ja lainsäädännön pohjalta käynnis tetään järjes tämis lupia kos keva haku vuoden 2015 alus s a. O p et u s - ja kulttuuriministeriö päättää uusista järjestämisluvista mennes s ä. Liitteenä 10 on N urmijärven kunnan laus unto, joka on toimitettu Opetus - ja kulttuuriministeriölle määräajassa. Perustelut päätöks en taloudellisille vaikutuks ille s ekä vaikutukset ympäris töön ja ilmas tonmuutoks een: - Yritysvaikutusten arviointi: - Esitys: Sivistys lautakunta merkitsee saaneens a tiedoks i Nurmijärven kunnan O petus - ja kulttuuriminis teriölle toimittaman laus unnon luonnoksesta eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaas ta sivis tys työstä annetun lain 4 :n muuttamisesta ja antaa lausunnon edelleen kunnanhallitukselle tiedoks i. Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh Päätös : Esitys hyväksyttiin.

7 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 3 Sivistyslautakunta _ Päätökseen kuuluvat liitteet 8, 9 ja 10.

8 L A U S U N T O N U R M I J Ä R V I O p e t u s - j a k u l t t u u r i mi n i s t e r i ö k i r j a a mi n e d u. f i L A U S U N T O P Y Y N T Ö O K M / 5 7 / / Nurmijärven kunnan lausunto hallituksen esityksestä lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta. N u r mi j ä r v e n k u n t a yl l ä p i t ä ä k a h t a lu k io t a, j o t e n se o t t a a k a n t a a e s i t yk s e e n lu k iol ain mu u t t a mi s e s t a. H a l l i t u s o h j e l ma n mu k a a n to i se n a s t e e n a mma t i l l i s e n k o u l u t u k s e n ja yl e i s si v i s tä v ä n ko u l u t u k s e n r a h o i t u s t a j a r a k e n n e t t a u u d i s t e t a a n v u o t e e n me n n e s s ä. Jä r j e s t ä - mi s v e r k k o a k o k o a ma l l a j a r a h o i t u s j ä r j e s t e l mä n mu u t o k s e l l a o n ta r k o i t u s t e h o s t a a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u s t a j a s i t e n s a a d a t o t e u t e t t u a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u k s e l l e a s e t e - t u t s u u r e t s ä ä s t ö t a v o i t t e e t. Sa ma n a i k a i s e s t i o l l a a n u u d i s t a ma s s a lu k io i de n o p e t u s - s u u n n i t e l ma a j a s ä h k ö i s t ä mä s s ä yl i op p i la s k ir j oi t u ks i a. K a i k k i e n ed e l l ä ma i n i t t u j e n mu u t o s t e n k o k o n a i s v a i k u t u s t e n ar v io i n t i o n tä ss ä v a i h e e s s a v a i k e a a. T ä s t ä s yys t ä s u u n n i t e l t u j e n mu u t o s t e n a i k a t a u l u a v o i d a a n p i t ä ä l i i a n t i u k k a n a. Es i t yk s e n mu k a a n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j ä v e r k k o ko os tu is i j a t k o s s a v a h v o i s t a k o u l u - t u k s e n j ä r j e s t ä j i s t ä, j o t k a p a l v e l e v a t l a a j a n a l u e e n t a i v ä e s t ö p o h j a n k o u l u t u s t a r v e t t a j a j ä r j e s t ä j i e n t yö n j a k o a l u e e l l a o n s e l k e ä. Es i t yk s e s s ä j ä ä e p ä s e l v ä k s i, mi t ä al u e el la t a r k o i t e t a a n. Myö s k ä ä n v a h v a n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j ä n j a j ä r j e s t ä mi s l u p i e n my ö n - t ä mi s e n s e l k e ä t k r i t e e r i t e i v ä t k ä y i l mi e s i t yk s e s t ä. L u k i o k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i s t ä yl i k o l ma s o s a o n a l l e o p i s k e l i j a n s u u r u i s i a. O n t a r - k o i t u k s e n mu k a i s t a, e t t ä t i h e ä ä o p p i l a i t o s v e r k k o a t a r k a s t e l l a a n kri it ti se st i, mu t t a mu u t o k s e s s a tu l e e o l l a ma l t i l li n e n. Et e n k i n k e h ys k u n t i e n l u k i o v e r k o n r a j u k a r s i mi n e n t o d e n n ä k ö i s e s t i lisää p a i n e t t a He l si n gi n, Es p o o n j a V a n t a a n lu k i o k o u lu t u k s e n al oi t u s - p a i k k o j e n l i s ä ä mi s e e n. Myö n t e i s e n ä v o i d a a n p i t ä ä s i t ä, e t t ä e s i t yk s e l l ä t a v o i t e l l a a n e r i t o i mi j o i d e n j a e r i k o u - l u a s t e i d e n yh t e i s t yö n t i i v i s t ä mi s t ä yk s i t t ä i s t ä k u n t a a l a a j e mma l l a a l u e e l l a. N u r mi j ä r v e n k u n t a k a t s o o, e t t ä s e t ä yt t ä ä j a t k o s s a k i n l u k i o k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä mi s e n k r i t e e r i t j a v e l v o i t t e e t. v, n w - n J - v i f i N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S i v i s t y s t o i m i P L 3 7 K e s k u s t i e 2 B ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

9 NUR M IJ ÄR V EN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A 1 Kuntasuunni tte lula uta ku nta ILMO IT U SASIAT J KUNLA Väestömuutokset Kuuma -kunnissa syyskuu Kiinteistö Oy Viirintori on valittanut HHO:lle valtuuston tekemästä Klaukkalan Viirinlaakson asemakaavan hyv äksymispäätöksestä. 3. Neuvottelumuistio kunnan ja SR V O yj:n kes ken kos kien Viirinlaakson alueen kehittämistä ja SR V: lle tehtyä tonttivarausta. 4. Kunnanhallituksen es itys selityks en antamisesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle liikenteen turvallisuusviraston lausunnosta koskien valituksia Fi navi a O yj: lle myönnetystä ympäristöluvasta. Esitys:. Kohta 3. annetaan tiedoksi myös kunnanhallituk- M erkitään tiedoksi selle. Päätös : Esitys hyväksyttiin. Otteen oikeaksi todistaa Nurmijärvellä

10 NURMIJÄRVEN KUNTA Elinkeino - ja kuntakehityskeskus Muistio NEUVO T TELU VIIRIN LAAKSO N K AUPPAK E SKUK SEN JA ASU IN- LIIK ERAK ENNUSTEN TO N TT IVARAU KSESTA JA SOPIMU SNEUVO T TELUJ EN TILANT EEST A SRV O YJ : N KANSSA Aika: klo 9:15-11 Paik ka: Kunnanviras to, teknis en hallin non kokous huone Läsnäolijat: Nurmijärven kunta SRV O yj: Aarno Kononen, kehitys johtaja Hannu Ku jala, vs. maank äyttöpäällikkö Juha Toimela, hankekehitysjohtaja 1. Käytiin läpi Viirinlaaks on hankkeen suunnittelutilanne. Todettiin, että Nurmijärven kunnan valtuusto on hyväksynyt asemakaavan ja valitusaika päättyy mennes s ä. Hankkeen projektiryhmän kokous oli ja s iinä todettiin, että kaupan toimintojen alueella on vielä jatkettava s uunnittelua mm. pys äköinnin ja kulkuyhteyks ien osalta. Kun s uunnitteluratkaisut ovat s elvillä, voidaan niiden pohjalta täydentää hanke- ja es is opimuksis ta vielä puuttuvia kohtia. Suunnitteluun T oimela arvioi menevän vielä noin kaksi viikkoa. Lis äks i on tarpeen neuvotella ja s opia s uunnitelman mukais es ta liikenneratkais us ta Viirintorin edus tajien kans s a. 2. Hankesopimuksen osalta todettiin, että se on valmisteltu ennen kaavan hyväksymistä niin pitkälle kuin suunnittelutilanne on mahdollistanut. Kaavan hyväksyminen ennen hankesopimusta tulee kuitenkin ottaa huomioon ja tehdä siitä johtuvat muutokset. Hankesopimukseen ja sen hyväksymiskäsittelyyn vaikuttaa myös se, saako kaava lainvoiman marraskuussa vai myöhemmin. Lisäksi on tarpeen täydentää em. suunnitteluratkaisusta johdettavat oikeudet, vastuut ja velvoitteet eri osapuolten kesken. Lisäksi sovittiin, että SRV:n juristi ja kunnan palkkaama juristi Jussi Perho käyvät läpi SRV:n vastuita koskevia kohtia ja niihin tarpeellisia tarkistuksia. 3. Kiinteistökaupan es is opimuks en os alta todettiin, että ennen s en viimeis telyä on myöskin oltava selvillä saako kaava lainvoiman marraskuussa vai myöhemmin. Lisäksi esis opimuksen jälkeen on varattava aikaa SRV:lle kauppakes kuks en ja inves torin/ vuokralais ten hankkimis een. Es is opimukses s a hinnoittelu tulee perus tumaan SRV: n tarjous kilpailus sa esittämiin yks ikköhintoihin. Sopimuks en yks ityis kohdis ta on vielä neuvoteltavaa myös taloudellis ten s eikkojen s ekä tonttijakoon liittyvien kysymys ten os alta. Kunta las kee kaavan mukais ten tonttien tarkat pinta- alat.

11 4. As untotonttien toteutuks en os alta kes kus teltiin SRV: n aloittees ta mahdollisuudesta toteuttaa osa SRV:lle varatuista asuinkerrostaloista ASO- tuotantoon tai ARA- tuettuun vuokra- as umis een. T odettiin, että kunta määrittelee ens in koko Viirinlaaks on kaava- alueen as untotuotannon hallintamuotojen tavoitteensa, minkä jälkeen asiaan palataan s opimus neuvotteluis s a. SRV voi sinä aikana käydä tarvittavia neuvotteluja eri vaihtoehdoista. 2/2 5. Tonttivarauks en os alta todettiin, että se on ollut voimas s a lokakuun loppuun s aakka. Edelleen todettiin kum mankin os apuolen halu jatkaa hyvin s ujunutta yhteis työtä kauppakes kus h ankkeen ja as untorakentamis en valmis telus sa kohti toteutusta. Suunnittelu monen osapuolen välis enä yhteistyönä ja tarvittavat neuvottelut myös hankes opimuks en ulkopuolis en tahon kans s a vaativat vielä aikaa. Molemmat os apu olet toteavat kuitenkin olevansa sitoutuneita tonttivaraukseen, kunnes hankesopimus ja esisopimu k- set saadaan viimeisteltyä vielä tämän vuoden aikana käsiteltäväksi eri osapuolten päätöksentekoelimissä. Mikäli asemakaava ei kuitenkaan tule lainvoimais eks i marras kuus s a, on kunta valmis tekemään tonttivarauks en jatkamispäätöksen. Tavoitteena on s aada hanke- ja esisopimukset hyväks yttyä mahdollis imman pian, viimeis tään heti vuodenvaihteen jälkeen s en mukaan kuin hankes opi muks en eri os apuolten päätök s entekoon oikeutetut toimielimet kokoontuvat. Hanke- ja es is opimuks et korvaavat aikanaan tonttivarauks en. Muis tion vakuudeks i Aarno Kononen Hannu Kujala Juha Toimela

12 N U R M I J Ä R V I N u r mi j ä r v i Vastine selvityspyyntöön hoitoon pääsyn tietojen julkaisemisesta j a yhteydensaannista Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollon ajanvaraukseen Selvityspy yntö ESAVI / / / Etelä - Suom en aluehal lintovi rasto o n pyytänyt Nur m ijärven kunnanhallitusta an tam aan selvityksen, josta i lm en ee, m iksi su un terveydenhu ollon ajanvarauksessa pystytään vastaam aan vai n 74 % saapuneista kyselyistä ja m ihin toim enpiteisiin on ryhdytty suun terveydenhuoltoon yhteyden saam i sen parantam iseksi sekä m iksi hoitoon pääsyn tietoja ei julkaista tai julkaistaan harvem m in kuin nelj än kuukau den välei n kun nan terveyspalvelu iden Internet - sivuilla ja m ihin toim enpiteisiin kunta on ryhtynyt hoitoon pääsyn tietojen julkaisem iseksi vähintään neljän kuukau den välein. Kysely perustuu T HL: n tiedonkeräykseen m aaliskuul ta T HL: n kyselyssä m aaliskuu lta 2014 kysyttiin Nurm i järven kunnan suun terveydenhu oltoon m aal isku ussa 2014 so itettujen pu helu iden m äärää, m ikä o li Vastattuj a puh elu ita o li Kunnassa on käytössä pu heluille Soneran toim i ttam a tietojärjestelm ä. Vastauksessa kyselyyn on ilm oitettu vain ne p uhelut, jossa ajanvarauksen henkilökunta on vastannut puheluun. Järjestelm ä ei löydä tietoja, jotka ovat vanh em p ia kui n kesäkuu lta Vastausajan keski arvo o n o llu t 1 m in uutti 13 seku nttia, pisin odotusaika on ollut 14 m inuuttia ja 42 sekunttia. Yli viisi m inuuttia kestänei tä puhelui ta o n o llut 66. Kunnassa on suun terveydenhuollossa käytössä takaisinsoittojärjestelm ä, jonka ti edote ru uhkatilanteessa käynnistyy 15 sekunnin kuluttua, jolloin asiakas vo i jättää tietonsa soittolistalle tai j äädä odottam aan vastaam ista. T akaisinsoittojärjestelm än keskiarvon on ollut 60 m inuuttia, pisin vasteaika 180 m i nuuttia ja kaikkiin soittopyyntöihin o n vastattu sam ana päivänä. Lokaku un 2014 vastaukset ovat annettu sam anlaisi lla ar voilla. Niistä on m ahdollista saada tarkem m at ti ed ot. Aj al l a soitettuj a p uhelui ta oli 2550 ja henki lökunn an vastaam i a o li 2108, soi ttajan keskeyttäm iä 375 j a vir ka -ajan ulkop uolella ti edotteeseen m enneitä tai j onoti edotteen aikana katkai stuja asi akkaan katkaisem ia 67. Kun h uom i oidaan kynnysarvon jäl keen vastatu t j a luo pu neet puh el ut ( 90), j oko vastattuja tai takaisi nsoittojär jestelm ään ohjautu neita o li 96 p rosenttia puheluista. Syksyllä 2014 vastausajan keskiarvo oli 47 seku ntti a ja yli 5 m inuutin odotusaikoja oli 1. Kaikkiin takaisinsoittojärjestelm ään siirtyneisiin puheluihin vastattiin sam ana päivänä m yös syksyllä. Vasteajat ovat siis jatkuvasti varsin lyhyitä ja kuntalaiset ovat tietoisia siitä. Suun terveydenhuollolla ei ole m ahdollista vaikuttaa siihen, jos asiakas päättää katkaista puhelu n ennen sen siirtym istä takaisi nsoittojärj estelm ään. Keski m ääräisen vasteajan ollessa m i nuuti n lu okkaa se o n asi akkaan kan nalta ym m ärrettävää toim intaa. Kuten yl lä n äkyy vasteet vai htel evat san gen vähän ku ukau sittain. Nu r mi j är v e n k un n an s uu n t e rv e y de n hu o ll o n ajanvaraus vas t aa puh elu ihi n 5 mi nuu t in sisään tai puh elu s iir t y y t ak ais in s oi t t ojä rj es t el mää n, ellei asiakas it s e valit s e t oisin. Tak ais ins oit t o jär jes t el mäs t ä asiakkaalle s oit et aan s aman päi vän aik ana. Tiet ojä rjes t elmäs t ä ei ole w w w. n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S o s i a a l i - j a t e r v e y s t o i m i P L 3 8 S a i r a a l a n t i e 2 ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m l. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f l N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

13 l N U R M I J Ä R V I saatavilla yksiselitteisesti tietoja, joita THL kysyy. Tästä syystä T HL: lle toim itettaviin tietoihin tulee m ahdol linen virhelähde. Koska Suom essa on operaattoreita rajoitettu m äärä, olisi toivottavaa, että T H L kyselyn yh teydessä tarkentaisi, m itkä rapo rttien kentät kussakin ko hdassa tulisi ilmoittaa. Vaihtoehtoisesti tulisi olla m ahdollista ilm oittaa kyselylom akkeella, m istä ken tistä tieto on peräisin. Jos tietoja interpoloidaan kyselyyn kuntien om illa päätöksillä, kysely ei ole luo tettava. T iedot hoitoon pääsystä o vat jatkuvasti nähtävillä kunnan internet-sivuilla. Nii tä päi vitetään til anteen m u uttuessa. Nurm ijärven tilanne hoitoon pääsyn osalta on pysynyt pitkään sam antasoisena. Täm än vuoksi ilm oituksen päivitysväli voi olla harvem pi kuin neljä kertaa vuodessa. Ajantasainen tieto on nähtävillä kunnan sivuilla. po Salminen johtava ylilääkäri Nur m i järven kun ta Ari Sarkkinen johtava ham m aslääkäri Nurm ijärven kunta N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S o s i a a l i - j a t e r v e y s t o i m i P L 3 8 S a i r a a l a n t i e 2 ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. F l N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

14 s u m i s e n r a h o i t u s - j a k e h i t t å m i s k e s k u s araa K U N N A N A S U N T O M A R K K I N A S E L V I T YS P a l a u t u s me n n e s s ä K u n n a n a s u n l o m a r k k i n a s e l v i t y s ( A R A 3 b ) l ä h e t e t ä ä n A R A a n s ä h k ö i s e i l ä I o m a k k e e i l a ( S u o m i f - s i v u s l o l l a ). e i I ä l l ä E x c e i - I o m a k k e e l l a. O h j e e t A R A n k u n t a k i r j e e s s a U U D E T A S U N T O M A R K K I N A T I E D O T ( D n r o ). T i e d o t k y s e l y s t ä l ö y t y v ä t m y ö s A R A n v e r k k o p a l v e l u s t a w w w. a r a _ f i. V a s t a u k s e t A R A a n m e n n e s s ä. Kun t a K u n t a n u me r o Ma a k u n t a Nulmi ärvi 543 Ete t oma Yht eyshenkilö Sähköpost i Puhelin Jarmo Iivonen i t , Y h t e y s h e n k i l ö Sä h k ö p o s t i Pu h e l i n Soile Kurvinen. k ru` ij rvi:#i A R A - V U O K R A -A S U N N O T 1. ARA -VUO KRA -ASUNT O A HAKEVAT v oimass a o le vat ha kemuks et k aik k iin ARA- asuntoihin opiskelija -asuntoja lukuunottamatta. Hakjoide n paålle kkåisyys tulee poistaa Ruokakunnist a Asu nn on - Hakijar uokakunt ia Hakijar uoka kunnan koko nuor ia (alle hakijat yht eensä 1 henkilö 12 henkilöä 3 henkilöä 4 + henkilöä 25 - vuot iait a ) , ? Poist aessanne hakijoiden påallekkaisyyden kohdassa 1. 1 kuinka suureksi olet t e ar vioineet sen? Ruokakunnist a erit täin kiireellisessa asunnon t ar peessa , 0 0 % 2. A R A - V U O K R A - A S U N N O N S A A N E E T Kaikki ARA-asunnot, poislukien opiskelijaasunnot Ruokakunnist a Asunnon saaneist a r uo- Vuonna 2014 Asunnon saaneita Asunnon saaneiden ruokakuntien koko nuor ia ( alle kakunnist a er ittäin kiir eel - ruokakuntaa yht henkilä henkilöä 3 henkilöä 4+ h e n k i l ö ä 25-vuotiaita ), lisesså as. tarpeessa 9 9 = H A E T T A V A N A O L L E E T A R A - V U O K R A - A S K a i k k i A R A u n n o t. -as unnot, pois luk ien opis k elija - as Haettavana olleita Naista As u n n o i s t a u u s i a asuntoja yhteensä Yksiöt K a k s i o t K o l m i o t 4 h + k - y h t e e n s ä Vuonna $2 1S A S U N T O J E N K Ä Y T T Ö A S T E K u n t a e i o m i s t a A R A - v u o k r a a s u n t o j a 0 Kunnan ja kunnan y htiöiden ns. nor ma alien A RA - vu o k r a - asunt ojen määr ä kyset yajankoht ana yht eensä : asuntoa. Kayttöaste vuonna ,50 % Kåyttöaste vuonna , 3 0 ri% 5. A S U K A S V A I H T U V U U S K u n n a n j a k u n n a n y h t i ö i d e n ns. n o r ma a l i e n A R A - v u o k r a - as u n t o j e n a s u k a s v a i h t u v u u s V u o n n a , 7 0 % V u o n n a ; 2 3, 6 0 % L o m a k e A R A 3 b / 1 4 S i vu 1 ( 3 )

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS YHDISIYM SSOPiM.4US 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI NAKKILAN KUNTA EURAJOEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1.1.2017-31.12.2019 SISALLYS 1. 2. 1.1 1.2 1.3 SOPIMUKSEN PERUSTEET...3 Y IInISTY FA ISPERUSTF...............................................

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 19.01.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta

Otsikko Sivu. 26 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 8 Valtuustoryhmien yhteinen valtuustoaloite Äänekosken hakeutumisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 17.02.2014 kello 18:00-19:12 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot