eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6."

Transkriptio

1 NUR M IJ ÄR VEN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A Sivistys lautakunta N U R MIJ ÄRV EN KU N N A N L AUS U N T O LU O N N O KSE ST A H ALL IT U KSE N ESI T YK SEK SI EDU SKU N N ALL E L AI KSI KO U L U T U KSE N R AH O IT U K SES T A SIVIS 90 Opetus- ja kulttuuriminis teriö pyytää päivätyllä kirjeellä Nurmijärven kuntaa antamaan laus unnon luonnoks es ta hallituks en es itykseks i edus kunnalle laiksi koulutuksen rahoituks es ta. Es itys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteena on uudistaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätösten mukaisesti toisen asteen koulutuksen - valtionos uus p eru s tei ta s ekä lis ätä rah oit us järjes tel män ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja s elkeyttä. Laus unto pyydetään toimittamaan O petus - ja kulttuuriministeriöön viimeistään Laus untopyyntö s ekä luonnos hallituks en esityks eks i eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6. Nurmijärven kunta ylläpitää kahta lukiota, joten s e ottaa kantaa luonnoks en lukiokoulutus ta koskeviin os ioihin. Lukiokoulutus ta rahoittavat valtio ja kunnat yhdes sä. Rahoitusvastuun jakautumisesta kuntien ja valtion välillä säädetään rahoituslain 6 ja 8 :ss ä. Kuntien omarahoitusosuus on 58,11 % ja valtion 41,89 %. Tällä hetkellä valtion rahoitus perus tuu kahdesti vuodess a toteutettujen las kentapäivien opis kelijamääriin. O pis kelija on voitu laskea valtionosuuden piiriin enintään neljän vuoden ajan. Opis kelijamäärien pohjalta kunnalle lasketaan yks ikköhinta siten, että kunnan opis kelijoiden kokonais määrän perus teella las kettu tunnusluku kerrotaan lukiokoulutuksen keskimääräisellä yksikköhinnalla ja näin laskettu euromäärä jaetaan luv ulla 100. Laus unnolla olevas s a hallituks en es ityks es s ä ehdotetaan, että opis kelijamäärien käyttäminen rahoituks en perus teena korvattais iin ottamalla käyttöön opis kelijavuoden käsite. O pis kelijavuodella tarkoitettaisiin 365 kalenteripäivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituks en perusteena. O piskelijavuosien las kenta ei olisi s idottu tiettyihin etukäteen määriteltyihin las kentapäiviin, vaan opis kelijavuoden käsitteen kautta voitaisiin ottaa joustavasti huomioon opis kelijamäärien vaihtelu varainhoitovuoden aikana. Opiskelijas ta koulutuks en järjestäjälle myönnettävä opis keluaikaan perus tuva perus rahoitusos uus rajattais iin enintään kolmeen vuoteen. Rahoituks en määräytymis estä koulutuksen järjes tämis es tä aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella luovuttaisiin ja valtion rahoituks en kokonaismäärä muutettais iin valtion talous arvioon perus tuvaks i. T alous arvioon perus tuvaa määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi indeks illä.

2 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖ YT ÄKIR J AST A 2 Sivistyslautak unta Rahoitus määräytyisi jatkossa pääasiassa tutkintojen, lukion oppimäärän sekä opintoprosessien laadun ja tehokkuuden perusteella. Rahoitusjärjestelmää uudistettaisiin siten, että maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Kokonaisrahoitus ehdotetaan jaettavaksi kolmeen erilliseen rahoitusosuuteen, joita olisivat perusrahoitusosuus, suoritusrahoitusosuus ja vaikuttavuusrahoitusosuus, joiden osuudet kokonaisrahoituksesta määriteltäisiin lainsäädännössä. Rahoitusosuuksien keskinäiset painoarvot sekä niissä huomioitavat suoritteet vaihtelisivat eri koulutusmuodoissa. Lukion rahoitus muodostuisi seuraavien kriteerien mukaan: Perusrahoitus 49 % opiskelijavuodet lukiokoulutuksessa ja lukioon valmistavassa koulutuksessa aineopinnot saavutettavuuskorotus sisältäen syrjäiset kunnat, kielikorotukset vieraskielisyyskorotus erityisen koulutustehtävän korotus Suoritus rahoitus 47 % ylioppilastutkinnot lukion oppimäärä Vaikuttavuus rahoitus 4 % jatko-opintoihin sijoittuminen keskeyttämisen vähentym inen valtakunnallinen opis kelijahyvinvointikys ely Varainhoitovuodelle myönnettävä rahoitus ei perus tuis i varainhoitovuoden suoritteisiin, vaan varainhoitovuotta edeltävinä vuosina toteutuneisiin suoritteisiin. Koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus perustuisi koulutuksen järjestäjän suhteelliseen osuuteen kaikista huomioitavista suoritteista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut verkkosivuillaan rahoitusuudistuksen mallilaskelman. Laskelman perusteella Nurmijärven lukiokoulutuksen järjestämiseen saama valtionosuus laskisi nykyiseen verrattuna noin euroa eli 4,8 %. Edellä esitetty laskelma perustuu tämän hetkiseen arvioon rahoituksen perusteista ; todellinen kustannusvaikutus selviää, jos rahoitusmalli otetaan käyttöön. Li it t een ä 7 on Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan lausunto, joka on toimitettu O petus- ja kulttuuriministeriölle määräajassa.

3 NUR M IJÄR VEN K U N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 3 Sivi stysl auta kunta j Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille s ekä vaikutukset ympäris töön ja ilmastonmuutokseen: - Yritysvaikutusten arviointi: - Es itys: Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi Nurmijärven kunnan Opetus - ja kulttuuriministeriölle toimittaman lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta ja antaa lausunnon edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Lisätietoja : opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh Päätös : Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluvat liitteet 5, 6 ja 7.

4 L A U S U N T O 1 ( 1 ) N U R M I J Ä R V I O p e t u s - j a k u l t t u u r i m i n i s t e r i ö k i r j a a m m i n e d u. f i L A U S U N T O P Y Y N T Ö O K M / 5 8 / / N u r m i j ä r v e n k u n n a n l a u s u n t o l u o n n o k s e s t a k o u l u t u k s e n r a h o i t u s l a i k s i N u r m i j ä r v e n k u n t a y l l ä p i t ä ä k a h t a l u k i o t a, j o t e n s e o t t a a k a n t a a l u o n n o k s e n l u k i o - k o u l u t u s t a k o s k e v i i n o s i o i h i n. E s i t y k s e n k e s k e i s e n ä u u d i s t u k s e n a o n l u o p u m i n e n r a h o i t u k s e n m ä ä r ä y t y m i s e s t ä t o - d e l l i s e n k u s t a n n u s p o h j a n p e r u s t e e l l a j a s e n s i t o m i n e n v a l t i o n v u o s i t t a i n h y v ä k s y t t ä - v ä ä n t a l o u s a r v i o o n. T ä m ä t u l e e m e r k i t s e m ä ä n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i l l e j a t k u v a a e p ä - v a r m u u t t a t o i m i n n a n r a h o i t u s p o h j a s t a, m i k ä v a r m a s t i v a i k u t t a a l u k i o k o u l u t u k s e n k e h i t t ä m i s e e n v a s t a i s u u d e s s a. L u k i o k o u l u t u k s e n r a h o i t u k s e n p e r u s t e e n a t o i m i v a o p i s k e l i j a mä ä r i e n k o r v a a m i n e n o p i s k e l i j a v u o s i l l a s e k ä n i i d e n r a j a a m i n e n k o l m e e n v u o t e e n, le i k k a i s i k o k o n a a n po i s k o l m e n v u o d e n k o u l u t u s a j a n y l i t t ä n e i d e n o p i s k e l i j o i d e n r a h o i t u k s e n. T ä m ä o n r i s t i r i i - d a s s a s e n k a n s s a, e t t ä l a i n s ä ä d ä n t ö ma h d o l l i s t a a l u k i o - o p i n t o j e n j a k a m i s e n n e l j ä l l e v u o d e l l e. E s i t e t t y ma l l i k a s v a t t a i s i k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i e n o m a r a h o i t u s o s u u t t a j a li - s ä i s i p a i n e t t a o p i n t o - o h j a u k s e n j a o p i s k e l u n t u k i t o i m i e n ( e s i m. t u k i o p e t u s t a ) t e h o s - t a m i s e e n. U u d i s t u v i e n o p e t u s s u u n n i t e l m i e n v a l mi s t e l u s s a t u l e e h u o m i o i d a, e t t ä o p e - t u s s u u n n i t e l m a n v a a t i m u k s e t ma h d o l l i s t a v a t o p i n t o j e n s u o r i t t a m i s e n k o l m e n v u o d e n a i k a n a. E h d o t u k s e n m u k a a n p e r u s r a h o i t u k s e n p o h j a n a k ä y t e t t ä i s i i n v a r a i n h o i t o v u o t t a e d e l - t ä v ä ä v u o t t a e d e l t ä v ä n v u o d e n t o t e u t u n e i t a o p i s k e l i j a v u o s i a. T ä m ä t a r k o i t t a i s i s i tä, e t t ä r a h o i t u k s e n p o h j a n a o l i s i v a t k a k s i v u o t t a v a n h a t t i e d o t o p i s k e l i j a v o l y y m e i s t a. P e r u s r a h o i t u k s e n t u l i s i n i m e n s ä mu k a i s e s t i o l l a s e n s u u r u i n e n, e t t ä s e n a v u l l a v o i - d a a n t u r v a t a l u k i o y k s i k ö i d e n t o i m i n t a. K o u l u t u k s e n v a i k u t t a v u u d e n a r v i o i n n i s s a o t e t t a i s i i n u u t e n a t u l o k s e l l i s u u d e n mi t t a r i n a k ä y t t ö ö n o p i s k e l i j a h y v i n v o i n t i k y s e l y. S i n ä n s ä o p i s k e l i j a p a l a u t t e e n k e r ä ä mi n e n o n h y - vä a s i a, m u t t a k y s e l y n t o t e u t t a m i s t a p a o n vi e l ä a u k i. M y ö n t e i s e n ä v o i d a a n p i t ä ä my ö s s i t ä, e t t ä e s i t y k s e l l ä t a v o i t e l l a a n e r i t o i m i j o i d e n j a e r i k o u l u a s t e i d e n y h t e i s t y ö n t i i v i s t ä mi s t ä y k s i t t ä i s t ä k u n t a a l a a j e m m a l l a a l u e e l l a. Yh t e e n v e t o n a v o i d a a n t o d e t a, e t t ä e s i t e t t y r a h o i t u s m a l l i o n m e l k o m o n i m u t k a i n e n j a h a l l i n n o l l i s e s t i t y ö l l i s t ä v ä. N u r m i j ä r v e n k u n n a n n ä k e m y k s e n m u k a a n e s i t y k s e n t a r - k o i t u k s e n a e i o l e p e l k ä s t ä ä n u u d i s t a a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u k s e n v a l t i o n o s u u s p e r u s - t e i t a, v a a n my ö s l e i k a t a k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i e n l u k i o k o u l u t u k s e e n s a a m a a r a h o i t u s - ta. N u r m i j ä r v e n k u n t a k a t s o o, e t t ä l u k i o k o u l u t u k s e n r a h o i t u k s e n t u l e e j a t k o s s a k i n p e r u s t u a k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä a i h e u t u v i i n t o d e l l i s i i n k u s t a n n u k s i i n, e i k ä e s i t e - t y l l ä t a v a l l a v a l t i o n t a l o u s a r v i o o n. r w w n ( r n i j a r W f i Nur mij är ven kunt a Postiosoite Käyntiosoit e Puhelin Faksi Sähköposti S i v i s t y s t o i m i P L 3 7 K e s k u s t i e 2 B ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

5 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 1 Si vistys lau takunta j N U R MIJ ÄR VEN K U N N AN LA U SU N T O H AL LIT U K SEN E SIT YKS ES T Ä ED U SK U N N AL LE LAEIKSI LU KIO L AIN, A MMAT ILL ISEST A PERUSK O U LU T U K SEST A ANNET U N LAIN, AMMA T ILL ISE ST A AIK U ISK O U LU T U K SEST A A N N ET U N L AIN SEK Ä V APAA ST A SIVIST YST YÖ S T Ä ANN ET U N L AIN 4 :N MU U T T AMI SEST A SIVIS 91 Opetus - ja kulttuuriministeriö pyytää päivätyllä kirjeellään Nurmijärven kuntaa antamaan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaas ta sivis tys työstä annetun lain 4 :n muuttamisesta. Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja s en tavoitteena ovat vahvat koulutuks en järjes täjät ja ylläpitäjät, jotka kykenevät vas taamaan työelämän, yksilöiden ja yhteis kunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamistarpeisiin. Lausunto pyydetään toimittamaan O petus- ja kulttuuriministeriöön viimeis tään Lausuntopyyntö sekä luonnos hallituks en esitykseksi eduskunnalle ovat esityslistan liitteenä 8 ja 9. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia, ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia, ammatillisesta aikuiskoulutuks es ta annettua lakia ja vapaasta s ivis tys työstä annettua lakia. Lailla muutettaisiin lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämis luvan ja vapaan sivis tys työn oppilaitoksen ylläpitämis luvan myöntämis tä ja peruuttamis ta koskevia päätöks iä. Koulutuksen järjes tämisluvis ta ja oppilaitoks en ylläpitämis luvista päättäis i edelleen opetus- ja kulttuuriministeriö. Lakien tultua voimaan, vanhojen s äännös ten perus teella myönnettyjen koulutuksen järjes tämis lupien voimass aolo päättyisi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta Nurmijärven kunta ylläpitää kahta lukiota, joten se ottaa lausunnossaan kantaa esity kseen lukiolain muuttamisesta. Tällä hetkellä lukiokoulutuksen järjes tämis lupas ääntely perus tuu 1. päivänä tammikuuta 1999 voimaan tullees een lukiolakiin (629/1998) ja lukioas etuks een (810/1998). Vaikka s uuri os a lukiokoulutuks esta järjestetään kuntien toimesta, sitä ei ole säädetty kunnille lakis ääteiseksi järjestämisvelvoitteeks i kuten perus opetus, vaan s e perus tuu O petus - ja kulttuuriministeriön päättämään järjestämislupaan. Koulutuksen järjestäjä päättää toimintansa organisoimisesta järjes tämis luvan puitteiss a mm. kouluverkos ta luvas s a mainitun kunnan tai kuntien alueella. Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja ei valtakunnallisesti säädellä, vaan toimivalta päättää paikoista ja niiden määristä on koulutuksen järjestäjällä.

6 NUR M IJ ÄR V EN KU N T A S i v i s l a u takunta 91 _ O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A 2 Lukiolain 19 :n mukaan opis kelijaks i pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa lukioon. Hakijoita tulee kohdella opiskelijavalinnassa yhdenvertaisesti hakijan kotikunnasta riippumatta. Hallituks en es ityks en keskeisenä tavoitteena on lukiokoulutuks en järjestäjäverkon kokoaminen nykyistä vahvemmiks i toimijoiks i. T ämä turvais i lukiokoulutuks en saavutettavuutta ja vahvis tais i koulutuksen laatua koko maass a. Vahvoilla koulutuks en järjestäjillä olis i paremmat mahdollis uudet koulutuks en laadun parantamis een ja kehittämishankkeiden toteuttamis een, koulutustarjonnan monipuolistamiseen, koulutuksen alueelliseen suunnitteluun ja laadullis een ennakointiin. Vahva koulutuksen järjes täjä voi myös organisoida taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat tukipalvelut (toimis to-, kiinteistö-, ruokahuolto-, opiskelijahuolto- ja IC T -palvelut) sekä ky kenee tekemään investointeja ja tuottamaan koulutuspalveluita kustannus tehokkaas ti hyödyntämällä mm. yhteisiä opettajia, koneita, laitteita ja tiloja. Uudis tuks en tavoitteena on myös vahvis taa alueen lukiokoulutuks en, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen ja vapaan s ivistys työn oppilaitos ten yhteistyötä. U udis tuksess a turvataan opiskelijoiden jatko-opintoihin ja työelämän tarpeis iin vas taavan koulutuks en alueellinen saatavuus. Es ityks en mukaan lains äädännöllä kumot aan voimas s a olevat lukiokoulutuks en järjes tämis luvat ja lainsäädännön pohjalta käynnis tetään järjes tämis lupia kos keva haku vuoden 2015 alus s a. O p et u s - ja kulttuuriministeriö päättää uusista järjestämisluvista mennes s ä. Liitteenä 10 on N urmijärven kunnan laus unto, joka on toimitettu Opetus - ja kulttuuriministeriölle määräajassa. Perustelut päätöks en taloudellisille vaikutuks ille s ekä vaikutukset ympäris töön ja ilmas tonmuutoks een: - Yritysvaikutusten arviointi: - Esitys: Sivistys lautakunta merkitsee saaneens a tiedoks i Nurmijärven kunnan O petus - ja kulttuuriminis teriölle toimittaman laus unnon luonnoksesta eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaas ta sivis tys työstä annetun lain 4 :n muuttamisesta ja antaa lausunnon edelleen kunnanhallitukselle tiedoks i. Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh Päätös : Esitys hyväksyttiin.

7 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 3 Sivistyslautakunta _ Päätökseen kuuluvat liitteet 8, 9 ja 10.

8 L A U S U N T O N U R M I J Ä R V I O p e t u s - j a k u l t t u u r i mi n i s t e r i ö k i r j a a mi n e d u. f i L A U S U N T O P Y Y N T Ö O K M / 5 7 / / Nurmijärven kunnan lausunto hallituksen esityksestä lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta. N u r mi j ä r v e n k u n t a yl l ä p i t ä ä k a h t a lu k io t a, j o t e n se o t t a a k a n t a a e s i t yk s e e n lu k iol ain mu u t t a mi s e s t a. H a l l i t u s o h j e l ma n mu k a a n to i se n a s t e e n a mma t i l l i s e n k o u l u t u k s e n ja yl e i s si v i s tä v ä n ko u l u t u k s e n r a h o i t u s t a j a r a k e n n e t t a u u d i s t e t a a n v u o t e e n me n n e s s ä. Jä r j e s t ä - mi s v e r k k o a k o k o a ma l l a j a r a h o i t u s j ä r j e s t e l mä n mu u t o k s e l l a o n ta r k o i t u s t e h o s t a a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u s t a j a s i t e n s a a d a t o t e u t e t t u a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u k s e l l e a s e t e - t u t s u u r e t s ä ä s t ö t a v o i t t e e t. Sa ma n a i k a i s e s t i o l l a a n u u d i s t a ma s s a lu k io i de n o p e t u s - s u u n n i t e l ma a j a s ä h k ö i s t ä mä s s ä yl i op p i la s k ir j oi t u ks i a. K a i k k i e n ed e l l ä ma i n i t t u j e n mu u t o s t e n k o k o n a i s v a i k u t u s t e n ar v io i n t i o n tä ss ä v a i h e e s s a v a i k e a a. T ä s t ä s yys t ä s u u n n i t e l t u j e n mu u t o s t e n a i k a t a u l u a v o i d a a n p i t ä ä l i i a n t i u k k a n a. Es i t yk s e n mu k a a n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j ä v e r k k o ko os tu is i j a t k o s s a v a h v o i s t a k o u l u - t u k s e n j ä r j e s t ä j i s t ä, j o t k a p a l v e l e v a t l a a j a n a l u e e n t a i v ä e s t ö p o h j a n k o u l u t u s t a r v e t t a j a j ä r j e s t ä j i e n t yö n j a k o a l u e e l l a o n s e l k e ä. Es i t yk s e s s ä j ä ä e p ä s e l v ä k s i, mi t ä al u e el la t a r k o i t e t a a n. Myö s k ä ä n v a h v a n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j ä n j a j ä r j e s t ä mi s l u p i e n my ö n - t ä mi s e n s e l k e ä t k r i t e e r i t e i v ä t k ä y i l mi e s i t yk s e s t ä. L u k i o k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i s t ä yl i k o l ma s o s a o n a l l e o p i s k e l i j a n s u u r u i s i a. O n t a r - k o i t u k s e n mu k a i s t a, e t t ä t i h e ä ä o p p i l a i t o s v e r k k o a t a r k a s t e l l a a n kri it ti se st i, mu t t a mu u t o k s e s s a tu l e e o l l a ma l t i l li n e n. Et e n k i n k e h ys k u n t i e n l u k i o v e r k o n r a j u k a r s i mi n e n t o d e n n ä k ö i s e s t i lisää p a i n e t t a He l si n gi n, Es p o o n j a V a n t a a n lu k i o k o u lu t u k s e n al oi t u s - p a i k k o j e n l i s ä ä mi s e e n. Myö n t e i s e n ä v o i d a a n p i t ä ä s i t ä, e t t ä e s i t yk s e l l ä t a v o i t e l l a a n e r i t o i mi j o i d e n j a e r i k o u - l u a s t e i d e n yh t e i s t yö n t i i v i s t ä mi s t ä yk s i t t ä i s t ä k u n t a a l a a j e mma l l a a l u e e l l a. N u r mi j ä r v e n k u n t a k a t s o o, e t t ä s e t ä yt t ä ä j a t k o s s a k i n l u k i o k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä mi s e n k r i t e e r i t j a v e l v o i t t e e t. v, n w - n J - v i f i N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S i v i s t y s t o i m i P L 3 7 K e s k u s t i e 2 B ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

9 NUR M IJ ÄR V EN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A 1 Kuntasuunni tte lula uta ku nta ILMO IT U SASIAT J KUNLA Väestömuutokset Kuuma -kunnissa syyskuu Kiinteistö Oy Viirintori on valittanut HHO:lle valtuuston tekemästä Klaukkalan Viirinlaakson asemakaavan hyv äksymispäätöksestä. 3. Neuvottelumuistio kunnan ja SR V O yj:n kes ken kos kien Viirinlaakson alueen kehittämistä ja SR V: lle tehtyä tonttivarausta. 4. Kunnanhallituksen es itys selityks en antamisesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle liikenteen turvallisuusviraston lausunnosta koskien valituksia Fi navi a O yj: lle myönnetystä ympäristöluvasta. Esitys:. Kohta 3. annetaan tiedoksi myös kunnanhallituk- M erkitään tiedoksi selle. Päätös : Esitys hyväksyttiin. Otteen oikeaksi todistaa Nurmijärvellä

10 NURMIJÄRVEN KUNTA Elinkeino - ja kuntakehityskeskus Muistio NEUVO T TELU VIIRIN LAAKSO N K AUPPAK E SKUK SEN JA ASU IN- LIIK ERAK ENNUSTEN TO N TT IVARAU KSESTA JA SOPIMU SNEUVO T TELUJ EN TILANT EEST A SRV O YJ : N KANSSA Aika: klo 9:15-11 Paik ka: Kunnanviras to, teknis en hallin non kokous huone Läsnäolijat: Nurmijärven kunta SRV O yj: Aarno Kononen, kehitys johtaja Hannu Ku jala, vs. maank äyttöpäällikkö Juha Toimela, hankekehitysjohtaja 1. Käytiin läpi Viirinlaaks on hankkeen suunnittelutilanne. Todettiin, että Nurmijärven kunnan valtuusto on hyväksynyt asemakaavan ja valitusaika päättyy mennes s ä. Hankkeen projektiryhmän kokous oli ja s iinä todettiin, että kaupan toimintojen alueella on vielä jatkettava s uunnittelua mm. pys äköinnin ja kulkuyhteyks ien osalta. Kun s uunnitteluratkaisut ovat s elvillä, voidaan niiden pohjalta täydentää hanke- ja es is opimuksis ta vielä puuttuvia kohtia. Suunnitteluun T oimela arvioi menevän vielä noin kaksi viikkoa. Lis äks i on tarpeen neuvotella ja s opia s uunnitelman mukais es ta liikenneratkais us ta Viirintorin edus tajien kans s a. 2. Hankesopimuksen osalta todettiin, että se on valmisteltu ennen kaavan hyväksymistä niin pitkälle kuin suunnittelutilanne on mahdollistanut. Kaavan hyväksyminen ennen hankesopimusta tulee kuitenkin ottaa huomioon ja tehdä siitä johtuvat muutokset. Hankesopimukseen ja sen hyväksymiskäsittelyyn vaikuttaa myös se, saako kaava lainvoiman marraskuussa vai myöhemmin. Lisäksi on tarpeen täydentää em. suunnitteluratkaisusta johdettavat oikeudet, vastuut ja velvoitteet eri osapuolten kesken. Lisäksi sovittiin, että SRV:n juristi ja kunnan palkkaama juristi Jussi Perho käyvät läpi SRV:n vastuita koskevia kohtia ja niihin tarpeellisia tarkistuksia. 3. Kiinteistökaupan es is opimuks en os alta todettiin, että ennen s en viimeis telyä on myöskin oltava selvillä saako kaava lainvoiman marraskuussa vai myöhemmin. Lisäksi esis opimuksen jälkeen on varattava aikaa SRV:lle kauppakes kuks en ja inves torin/ vuokralais ten hankkimis een. Es is opimukses s a hinnoittelu tulee perus tumaan SRV: n tarjous kilpailus sa esittämiin yks ikköhintoihin. Sopimuks en yks ityis kohdis ta on vielä neuvoteltavaa myös taloudellis ten s eikkojen s ekä tonttijakoon liittyvien kysymys ten os alta. Kunta las kee kaavan mukais ten tonttien tarkat pinta- alat.

11 4. As untotonttien toteutuks en os alta kes kus teltiin SRV: n aloittees ta mahdollisuudesta toteuttaa osa SRV:lle varatuista asuinkerrostaloista ASO- tuotantoon tai ARA- tuettuun vuokra- as umis een. T odettiin, että kunta määrittelee ens in koko Viirinlaaks on kaava- alueen as untotuotannon hallintamuotojen tavoitteensa, minkä jälkeen asiaan palataan s opimus neuvotteluis s a. SRV voi sinä aikana käydä tarvittavia neuvotteluja eri vaihtoehdoista. 2/2 5. Tonttivarauks en os alta todettiin, että se on ollut voimas s a lokakuun loppuun s aakka. Edelleen todettiin kum mankin os apuolen halu jatkaa hyvin s ujunutta yhteis työtä kauppakes kus h ankkeen ja as untorakentamis en valmis telus sa kohti toteutusta. Suunnittelu monen osapuolen välis enä yhteistyönä ja tarvittavat neuvottelut myös hankes opimuks en ulkopuolis en tahon kans s a vaativat vielä aikaa. Molemmat os apu olet toteavat kuitenkin olevansa sitoutuneita tonttivaraukseen, kunnes hankesopimus ja esisopimu k- set saadaan viimeisteltyä vielä tämän vuoden aikana käsiteltäväksi eri osapuolten päätöksentekoelimissä. Mikäli asemakaava ei kuitenkaan tule lainvoimais eks i marras kuus s a, on kunta valmis tekemään tonttivarauks en jatkamispäätöksen. Tavoitteena on s aada hanke- ja esisopimukset hyväks yttyä mahdollis imman pian, viimeis tään heti vuodenvaihteen jälkeen s en mukaan kuin hankes opi muks en eri os apuolten päätök s entekoon oikeutetut toimielimet kokoontuvat. Hanke- ja es is opimuks et korvaavat aikanaan tonttivarauks en. Muis tion vakuudeks i Aarno Kononen Hannu Kujala Juha Toimela

12 N U R M I J Ä R V I N u r mi j ä r v i Vastine selvityspyyntöön hoitoon pääsyn tietojen julkaisemisesta j a yhteydensaannista Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollon ajanvaraukseen Selvityspy yntö ESAVI / / / Etelä - Suom en aluehal lintovi rasto o n pyytänyt Nur m ijärven kunnanhallitusta an tam aan selvityksen, josta i lm en ee, m iksi su un terveydenhu ollon ajanvarauksessa pystytään vastaam aan vai n 74 % saapuneista kyselyistä ja m ihin toim enpiteisiin on ryhdytty suun terveydenhuoltoon yhteyden saam i sen parantam iseksi sekä m iksi hoitoon pääsyn tietoja ei julkaista tai julkaistaan harvem m in kuin nelj än kuukau den välei n kun nan terveyspalvelu iden Internet - sivuilla ja m ihin toim enpiteisiin kunta on ryhtynyt hoitoon pääsyn tietojen julkaisem iseksi vähintään neljän kuukau den välein. Kysely perustuu T HL: n tiedonkeräykseen m aaliskuul ta T HL: n kyselyssä m aaliskuu lta 2014 kysyttiin Nurm i järven kunnan suun terveydenhu oltoon m aal isku ussa 2014 so itettujen pu helu iden m äärää, m ikä o li Vastattuj a puh elu ita o li Kunnassa on käytössä pu heluille Soneran toim i ttam a tietojärjestelm ä. Vastauksessa kyselyyn on ilm oitettu vain ne p uhelut, jossa ajanvarauksen henkilökunta on vastannut puheluun. Järjestelm ä ei löydä tietoja, jotka ovat vanh em p ia kui n kesäkuu lta Vastausajan keski arvo o n o llu t 1 m in uutti 13 seku nttia, pisin odotusaika on ollut 14 m inuuttia ja 42 sekunttia. Yli viisi m inuuttia kestänei tä puhelui ta o n o llut 66. Kunnassa on suun terveydenhuollossa käytössä takaisinsoittojärjestelm ä, jonka ti edote ru uhkatilanteessa käynnistyy 15 sekunnin kuluttua, jolloin asiakas vo i jättää tietonsa soittolistalle tai j äädä odottam aan vastaam ista. T akaisinsoittojärjestelm än keskiarvon on ollut 60 m inuuttia, pisin vasteaika 180 m i nuuttia ja kaikkiin soittopyyntöihin o n vastattu sam ana päivänä. Lokaku un 2014 vastaukset ovat annettu sam anlaisi lla ar voilla. Niistä on m ahdollista saada tarkem m at ti ed ot. Aj al l a soitettuj a p uhelui ta oli 2550 ja henki lökunn an vastaam i a o li 2108, soi ttajan keskeyttäm iä 375 j a vir ka -ajan ulkop uolella ti edotteeseen m enneitä tai j onoti edotteen aikana katkai stuja asi akkaan katkaisem ia 67. Kun h uom i oidaan kynnysarvon jäl keen vastatu t j a luo pu neet puh el ut ( 90), j oko vastattuja tai takaisi nsoittojär jestelm ään ohjautu neita o li 96 p rosenttia puheluista. Syksyllä 2014 vastausajan keskiarvo oli 47 seku ntti a ja yli 5 m inuutin odotusaikoja oli 1. Kaikkiin takaisinsoittojärjestelm ään siirtyneisiin puheluihin vastattiin sam ana päivänä m yös syksyllä. Vasteajat ovat siis jatkuvasti varsin lyhyitä ja kuntalaiset ovat tietoisia siitä. Suun terveydenhuollolla ei ole m ahdollista vaikuttaa siihen, jos asiakas päättää katkaista puhelu n ennen sen siirtym istä takaisi nsoittojärj estelm ään. Keski m ääräisen vasteajan ollessa m i nuuti n lu okkaa se o n asi akkaan kan nalta ym m ärrettävää toim intaa. Kuten yl lä n äkyy vasteet vai htel evat san gen vähän ku ukau sittain. Nu r mi j är v e n k un n an s uu n t e rv e y de n hu o ll o n ajanvaraus vas t aa puh elu ihi n 5 mi nuu t in sisään tai puh elu s iir t y y t ak ais in s oi t t ojä rj es t el mää n, ellei asiakas it s e valit s e t oisin. Tak ais ins oit t o jär jes t el mäs t ä asiakkaalle s oit et aan s aman päi vän aik ana. Tiet ojä rjes t elmäs t ä ei ole w w w. n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S o s i a a l i - j a t e r v e y s t o i m i P L 3 8 S a i r a a l a n t i e 2 ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m l. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f l N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

13 l N U R M I J Ä R V I saatavilla yksiselitteisesti tietoja, joita THL kysyy. Tästä syystä T HL: lle toim itettaviin tietoihin tulee m ahdol linen virhelähde. Koska Suom essa on operaattoreita rajoitettu m äärä, olisi toivottavaa, että T H L kyselyn yh teydessä tarkentaisi, m itkä rapo rttien kentät kussakin ko hdassa tulisi ilmoittaa. Vaihtoehtoisesti tulisi olla m ahdollista ilm oittaa kyselylom akkeella, m istä ken tistä tieto on peräisin. Jos tietoja interpoloidaan kyselyyn kuntien om illa päätöksillä, kysely ei ole luo tettava. T iedot hoitoon pääsystä o vat jatkuvasti nähtävillä kunnan internet-sivuilla. Nii tä päi vitetään til anteen m u uttuessa. Nurm ijärven tilanne hoitoon pääsyn osalta on pysynyt pitkään sam antasoisena. Täm än vuoksi ilm oituksen päivitysväli voi olla harvem pi kuin neljä kertaa vuodessa. Ajantasainen tieto on nähtävillä kunnan sivuilla. po Salminen johtava ylilääkäri Nur m i järven kun ta Ari Sarkkinen johtava ham m aslääkäri Nurm ijärven kunta N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S o s i a a l i - j a t e r v e y s t o i m i P L 3 8 S a i r a a l a n t i e 2 ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. F l N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

14 s u m i s e n r a h o i t u s - j a k e h i t t å m i s k e s k u s araa K U N N A N A S U N T O M A R K K I N A S E L V I T YS P a l a u t u s me n n e s s ä K u n n a n a s u n l o m a r k k i n a s e l v i t y s ( A R A 3 b ) l ä h e t e t ä ä n A R A a n s ä h k ö i s e i l ä I o m a k k e e i l a ( S u o m i f - s i v u s l o l l a ). e i I ä l l ä E x c e i - I o m a k k e e l l a. O h j e e t A R A n k u n t a k i r j e e s s a U U D E T A S U N T O M A R K K I N A T I E D O T ( D n r o ). T i e d o t k y s e l y s t ä l ö y t y v ä t m y ö s A R A n v e r k k o p a l v e l u s t a w w w. a r a _ f i. V a s t a u k s e t A R A a n m e n n e s s ä. Kun t a K u n t a n u me r o Ma a k u n t a Nulmi ärvi 543 Ete t oma Yht eyshenkilö Sähköpost i Puhelin Jarmo Iivonen i t , Y h t e y s h e n k i l ö Sä h k ö p o s t i Pu h e l i n Soile Kurvinen. k ru` ij rvi:#i A R A - V U O K R A -A S U N N O T 1. ARA -VUO KRA -ASUNT O A HAKEVAT v oimass a o le vat ha kemuks et k aik k iin ARA- asuntoihin opiskelija -asuntoja lukuunottamatta. Hakjoide n paålle kkåisyys tulee poistaa Ruokakunnist a Asu nn on - Hakijar uokakunt ia Hakijar uoka kunnan koko nuor ia (alle hakijat yht eensä 1 henkilö 12 henkilöä 3 henkilöä 4 + henkilöä 25 - vuot iait a ) , ? Poist aessanne hakijoiden påallekkaisyyden kohdassa 1. 1 kuinka suureksi olet t e ar vioineet sen? Ruokakunnist a erit täin kiireellisessa asunnon t ar peessa , 0 0 % 2. A R A - V U O K R A - A S U N N O N S A A N E E T Kaikki ARA-asunnot, poislukien opiskelijaasunnot Ruokakunnist a Asunnon saaneist a r uo- Vuonna 2014 Asunnon saaneita Asunnon saaneiden ruokakuntien koko nuor ia ( alle kakunnist a er ittäin kiir eel - ruokakuntaa yht henkilä henkilöä 3 henkilöä 4+ h e n k i l ö ä 25-vuotiaita ), lisesså as. tarpeessa 9 9 = H A E T T A V A N A O L L E E T A R A - V U O K R A - A S K a i k k i A R A u n n o t. -as unnot, pois luk ien opis k elija - as Haettavana olleita Naista As u n n o i s t a u u s i a asuntoja yhteensä Yksiöt K a k s i o t K o l m i o t 4 h + k - y h t e e n s ä Vuonna $2 1S A S U N T O J E N K Ä Y T T Ö A S T E K u n t a e i o m i s t a A R A - v u o k r a a s u n t o j a 0 Kunnan ja kunnan y htiöiden ns. nor ma alien A RA - vu o k r a - asunt ojen määr ä kyset yajankoht ana yht eensä : asuntoa. Kayttöaste vuonna ,50 % Kåyttöaste vuonna , 3 0 ri% 5. A S U K A S V A I H T U V U U S K u n n a n j a k u n n a n y h t i ö i d e n ns. n o r ma a l i e n A R A - v u o k r a - as u n t o j e n a s u k a s v a i h t u v u u s V u o n n a , 7 0 % V u o n n a ; 2 3, 6 0 % L o m a k e A R A 3 b / 1 4 S i vu 1 ( 3 )

15 6. T Y H J Ä T A R A - V U O K R A - A S U N N O T vähintään 2 kk ja 6 kk yht äjaksoisest i tyhjänä olleet ARA- asunnot, myös muiden kuin kunnan omist amat. Lukuun la sketaan kaikki ARA -asunnot lukuunottamatta opiskelija - asuntoja tai per uskor jauksen t ak ia tyhjänä olevia as un t o ja. Yht eensä asun toa vähi ntää n 2 kk ty hjillä än. Näist ä asunt oa vähint ään 6 kk ty hjillään Ty h jie n asu ntoje n k es kitty min en tietyille alueille ja ty hjänä olon sy y. 7. K U N N A N S U O R I T T A M A A S U K A S V A L I N T O J E N V A L V O N T A 7. 1 Ku n t a v a l v o o A R A - a s u n t o j e n a s u k a s v a l i n t a a ( r as t i r uut u un) Et u k ä t e e n Jälkikät een ) ( Pi s t o k ok o ke i n Muulla t avoin, mit en? 7. 2 Kunta on t ehnyt valvontat apapäät ökset - asukasvalinnoist a vuonna Päät öksiä ei ole teht y A S U N N O T T O M A T E i a s u n n o t t o m i a v u o n n a Yksinäiset asunnot t omat kyselyajankoht ana Ulkona, por r ashuoneissa, ns. ensisuojissa yms. Asunt oloissa t ai majoit usliikkeissä asunnon puutt een vuoksi Huolt okot it yyppisissa asumispalveluyksiköissä, kunt out tavissa yksiköissä, sairaaloissa tai muissa laitoksissa asunnon puut teen vuoksi Vapaut uvat vangit, joilla ei ole asunt oa Tilapäisest i sukulaist en ja t ut t avien luona asunnon puut teen vuoksi asuvat Henkilöä joist a pit käaikaisasunnot tomia Yk s i n ä i s e t a s u n n o t t o ma t y h t e e n s ä Nä i s t ä na i si a n u o r i a ( a l l e 2 5 v) m a a h a n m u u t t a j i a Per heet ja par iskunnat, jot ka asunnon puut t een vuoksi asuvat Ruokakunt ien Ruoka kunn issa er illään tai t ilapäismajoituksessa Ikm yht eensä aikuisia yht, lapsia yht. perheit ä /par iskunt ia yht eensä näist ä maahanmuut t ajaper heit a K u n n a n v u o d e n a i k a n a a s u t t a mi e n a s u n n o t t o mi e n mä ä r ä Y h te e n s ä y ksi näi stä henkilöä joista pit käaikaisasunnot tomia yht eensä henkilöä Ynteensa perhettä joissa aikuisia ht eensä h kilöä l, y e n ja apsia yht eensä henkilöä L o m a k e A R A 3 b / 1 4 Si v u 2 ( 3 )

16 12. 4 Asunnot t omuust iedon läht eet Ti e t o l ä h t e e t a s u n n o t t o m i e n l u k u m ä ä r ä ä j a p i t k ä a i k a i s a s u n n o t t o m i e n l u k u m ä ä r ä ä t il ast oit aes sa ( r a s t i r u u t u u n ) A s u n n o t t o m a t P i t k ä a i k a i s a s u n n o t t o ma t as un t ot o imi / vu o k r a t a l o y h t i ö sosiaalit oimen asiakast iedot palvelunt uot tajien asiakast iedot vaest ör ekisteri ( tietojen t ar kistukseen) mu u l mu u t l ä h t e e t - mi k ä / mi t k ä asuntohakemukseen laitettu asunnon X -sf asunnottomuus Ker r o lyhyest i kunnan t ekemät toimenpit eet asunnot t omuuden vähent ämiseksi vuoden 2014 aikana. Pyritty asettamaan kunnan asunnottomat etusijalle asukasvalinnoissa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa =>asuntotiimit Miksi asunnot t omuus kunnassanne on vähent ynyt / lisaäntynyt? 1 5. K U N N A N T A V O I T T E E T L Ä H I V U O S I E N ( ) A L K A V A L L E A S U N T O T U O T A N N O L L E AR A- a s u n t o j a e r i t y i s r y h mi e n vu ok r a- as u nt o ja ( k pl ) tavallisi a vuo kr a - asuntoja (kpl ) asumisoikeusasunt oja ( kpl ) A R A - a s u n t o j a yh t e e ns ä ( k pl ) Vapaarahoitt eisia asunt oja ( kpl ) U u s i a a s u n t o j a y h t e e n s ä ( k p l ) ARA- asunnoist a r akennet aan kunnan omist amalle t ontille ( % ) Asuntoja yhteensä ; Alkavien er it yisr yhmien asunt ojen määr ä yht eensä vuosina l 76 Opiskelijat Kehit y svammaiset Päih deo ngelmaiset Van huk set 7 6 Mielent er veyskunt outujat Erityistä tukea t arvitsevat nuor et Va mmais e t Pit käaikaisasunnot t omat Pakolaiset Onko kunnalla asuntopoliit t inen suunnit elma (ohjelma /str at egia ) tuleville vuosille? O n 0 vuosille E i Suunnit elmaan sisält yy (rasti ruutuun) : EI kaavoit us, tonttivar ant o ja uudistuotanto asunt oalueiden kehit t äminen, mm. kor jaus - ja t äydennysr akent amisella vuokr a - asun t okannan so peut t aminen vähenevään kysynt ään e r i t y i s r y h mi e n a s u m i n e n Mikä organisaat io vast aa kunnan asumisen suunnit telust a? Onko t oiveit a ARAIIe koskien asumisen suunnit telua? Elinkeino-ja kuntakehityskeskus Mit kä ovat keskeisimmät haast eet t avoit t eiden / toimenpideohjelman t ot eut umiselle? Omakotiton.ttien kysyntä.on h e ikentynyt. suhdanteiden heik entyminen jarahoittlsmarkl de n kiristynusen Vuoksi, ji omistusasuritojen tuotanto saattaa jäädä tavoitteista. Kerrostalojen osalta suhdannemuutos saattaa merkitä yksit tahojen kiinnostuksen kasvamista asumisoikeus- ja vuokra-asuntotuotantoon. A s u m i s e n r a h o i t u s - ja k e h it t ä mi sk e s k u s P u h e l i n P L L a h t i F a x ( 0 3 ) Sähköpost i k i r j a a mo.a r a r a. f et uni mi. su kuni ar a. fi Ko t i si vu ww w. a r a. f i L o m a k e A R A 3 b / 1 4 Si v u 3 ( 3 )

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Rakenneuudistukset lukiokoulutus Helsinki

Rakenneuudistukset lukiokoulutus Helsinki Rakenneuudistukset lukiokoulutus Helsinki 6.11.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano Lukiokoulutuksen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija.lepola@sedu.fi 040 830 4256 KEHYSPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, OKM/58/010/2014

Sonkajärven kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, OKM/58/010/2014 Sivistyslautakunta 46 11.11.2014 Sonkajärven kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, OKM/58/010/2014 296/12.00.00/2014 Sivistyslautakunta 46

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli

Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli Rakenneuudistus toinen aste Mikkeli 7.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman täytäntöönpano Lukiokoulutuksen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen ja vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen tulevaisuuden järjestäminen

Lukiokoulutuksen tulevaisuuden järjestäminen Koulutuslautakunta 101 10.12.2014 Koulutuslautakunta 10 04.02.2015 Kunnanhallitus 47 09.02.2015 Koulutuslautakunta 30 04.03.2015 Koulutuslautakunta 64 20.05.2015 Lukiokoulutuksen tulevaisuuden järjestäminen

Lisätiedot

Lausunto 24.11.2014. Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta

Lausunto 24.11.2014. Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta 1 (7) Opetus ja kulttuuriministeriö Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, 00023 Valtioneuvosto Viite: Asia: Lausuntopyyntö 15.10.2014 OKM/58/010/2014 Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen rahoitusuudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen rahoitusuudistuksesta Kaupunginhallitus 210 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen rahoitusuudistuksesta 930/03.00/2014 KH 210 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09) 5056 825

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3

Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 Kuntasuunnittelulautakunta 97 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 108 22.09.2016 Periaatepäätös lähipalvelurakennusten tontin luovuttamisesta Kirkonkylän Krannilan alueelta, kortteli 2110 tontti 3 727/10.00.03.00/2016

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

A 1 Yli esteiden Nimi

A 1 Yli esteiden Nimi A Yli esteiden Nimi Ym-py-röi oi-ke-a lu-ku. Käy-tä ku-vi-a las-ke-mi-sen tu-ke-na. Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Lu-vun ja lu-ku-mää-rän yh-te-ys Vä-ri-tä oi-ke-a mää-rä.

Lisätiedot

KH 282 Valmistelija: sivistys] ohtaj a Thomas Grönholm, puh

KH 282 Valmistelija: sivistys] ohtaj a Thomas Grönholm, puh LOVIISAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Petus-!a kultt«uriministe"0 Kaupunginhallitus 282 03.11.2014 12. 11. 2014 no......./.../,...... Loviisan kaupungin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Helka-neiti kylvyssä

Helka-neiti kylvyssä Helkanet kylvyssä Frtz Grunbaum suom. M. A. ummnen Solo Tenor???? m Fred Raymond sov. G. Ventur 2001 Tä män täs tä p Bass Uu m g Wow uu uu uu uu uu uu uu, uu p wow wow wow wow wow wow wow, wow uu wow Mart

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet Kasvatus- ja opetuslautakunta 72 19.08.2013 Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet KOLA 72 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa:

Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: HOHTARINPUISTON KÄYTTÖO IKEUDEN LUOVUTUSSOPIMUS Nakkilan kunta ja Lions Club Nakkila ry sopivat keskenään seuraavaa: 1. Luavut uksen kohde Nakkilan kunnan Arantilan kylässä Alaviinikka -nimisellä tilalla

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste

Rakenneuudistus toinen aste Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) 1 LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja.

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja. Yhtymähallitus 94 24.08.2016 Yhtymähallitus 111 21.09.2016 Opiskelijamäärä 20.9.2016 Yh 24.08.2016 94 SAMIedun tammikuun tilastointipäivien opiskelijamäärät ovat vaihdel leet 1350 molemmin puolin vuosien

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot