eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6."

Transkriptio

1 NUR M IJ ÄR VEN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A Sivistys lautakunta N U R MIJ ÄRV EN KU N N A N L AUS U N T O LU O N N O KSE ST A H ALL IT U KSE N ESI T YK SEK SI EDU SKU N N ALL E L AI KSI KO U L U T U KSE N R AH O IT U K SES T A SIVIS 90 Opetus- ja kulttuuriminis teriö pyytää päivätyllä kirjeellä Nurmijärven kuntaa antamaan laus unnon luonnoks es ta hallituks en es itykseks i edus kunnalle laiksi koulutuksen rahoituks es ta. Es itys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteena on uudistaa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätösten mukaisesti toisen asteen koulutuksen - valtionos uus p eru s tei ta s ekä lis ätä rah oit us järjes tel män ennakoitavuutta, läpinäkyvyyttä ja s elkeyttä. Laus unto pyydetään toimittamaan O petus - ja kulttuuriministeriöön viimeistään Laus untopyyntö s ekä luonnos hallituks en esityks eks i eduskunnalle ovat esitys lis tan liitteinä 5 ja 6. Nurmijärven kunta ylläpitää kahta lukiota, joten s e ottaa kantaa luonnoks en lukiokoulutus ta koskeviin os ioihin. Lukiokoulutus ta rahoittavat valtio ja kunnat yhdes sä. Rahoitusvastuun jakautumisesta kuntien ja valtion välillä säädetään rahoituslain 6 ja 8 :ss ä. Kuntien omarahoitusosuus on 58,11 % ja valtion 41,89 %. Tällä hetkellä valtion rahoitus perus tuu kahdesti vuodess a toteutettujen las kentapäivien opis kelijamääriin. O pis kelija on voitu laskea valtionosuuden piiriin enintään neljän vuoden ajan. Opis kelijamäärien pohjalta kunnalle lasketaan yks ikköhinta siten, että kunnan opis kelijoiden kokonais määrän perus teella las kettu tunnusluku kerrotaan lukiokoulutuksen keskimääräisellä yksikköhinnalla ja näin laskettu euromäärä jaetaan luv ulla 100. Laus unnolla olevas s a hallituks en es ityks es s ä ehdotetaan, että opis kelijamäärien käyttäminen rahoituks en perus teena korvattais iin ottamalla käyttöön opis kelijavuoden käsite. O pis kelijavuodella tarkoitettaisiin 365 kalenteripäivää, joiden aikana opiskelija otetaan huomioon rahoituks en perusteena. O piskelijavuosien las kenta ei olisi s idottu tiettyihin etukäteen määriteltyihin las kentapäiviin, vaan opis kelijavuoden käsitteen kautta voitaisiin ottaa joustavasti huomioon opis kelijamäärien vaihtelu varainhoitovuoden aikana. Opiskelijas ta koulutuks en järjestäjälle myönnettävä opis keluaikaan perus tuva perus rahoitusos uus rajattais iin enintään kolmeen vuoteen. Rahoituks en määräytymis estä koulutuksen järjes tämis es tä aiheutuvien todellisten kustannusten perusteella luovuttaisiin ja valtion rahoituks en kokonaismäärä muutettais iin valtion talous arvioon perus tuvaks i. T alous arvioon perus tuvaa määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi indeks illä.

2 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖ YT ÄKIR J AST A 2 Sivistyslautak unta Rahoitus määräytyisi jatkossa pääasiassa tutkintojen, lukion oppimäärän sekä opintoprosessien laadun ja tehokkuuden perusteella. Rahoitusjärjestelmää uudistettaisiin siten, että maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista, ei opiskeluajasta. Kokonaisrahoitus ehdotetaan jaettavaksi kolmeen erilliseen rahoitusosuuteen, joita olisivat perusrahoitusosuus, suoritusrahoitusosuus ja vaikuttavuusrahoitusosuus, joiden osuudet kokonaisrahoituksesta määriteltäisiin lainsäädännössä. Rahoitusosuuksien keskinäiset painoarvot sekä niissä huomioitavat suoritteet vaihtelisivat eri koulutusmuodoissa. Lukion rahoitus muodostuisi seuraavien kriteerien mukaan: Perusrahoitus 49 % opiskelijavuodet lukiokoulutuksessa ja lukioon valmistavassa koulutuksessa aineopinnot saavutettavuuskorotus sisältäen syrjäiset kunnat, kielikorotukset vieraskielisyyskorotus erityisen koulutustehtävän korotus Suoritus rahoitus 47 % ylioppilastutkinnot lukion oppimäärä Vaikuttavuus rahoitus 4 % jatko-opintoihin sijoittuminen keskeyttämisen vähentym inen valtakunnallinen opis kelijahyvinvointikys ely Varainhoitovuodelle myönnettävä rahoitus ei perus tuis i varainhoitovuoden suoritteisiin, vaan varainhoitovuotta edeltävinä vuosina toteutuneisiin suoritteisiin. Koulutuksen järjestäjälle myönnettävä rahoitus perustuisi koulutuksen järjestäjän suhteelliseen osuuteen kaikista huomioitavista suoritteista. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut verkkosivuillaan rahoitusuudistuksen mallilaskelman. Laskelman perusteella Nurmijärven lukiokoulutuksen järjestämiseen saama valtionosuus laskisi nykyiseen verrattuna noin euroa eli 4,8 %. Edellä esitetty laskelma perustuu tämän hetkiseen arvioon rahoituksen perusteista ; todellinen kustannusvaikutus selviää, jos rahoitusmalli otetaan käyttöön. Li it t een ä 7 on Nurmijärven kunnan sivistyslautakunnan lausunto, joka on toimitettu O petus- ja kulttuuriministeriölle määräajassa.

3 NUR M IJÄR VEN K U N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 3 Sivi stysl auta kunta j Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille s ekä vaikutukset ympäris töön ja ilmastonmuutokseen: - Yritysvaikutusten arviointi: - Es itys: Sivistyslautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi Nurmijärven kunnan Opetus - ja kulttuuriministeriölle toimittaman lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta ja antaa lausunnon edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. Lisätietoja : opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh Päätös : Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluvat liitteet 5, 6 ja 7.

4 L A U S U N T O 1 ( 1 ) N U R M I J Ä R V I O p e t u s - j a k u l t t u u r i m i n i s t e r i ö k i r j a a m m i n e d u. f i L A U S U N T O P Y Y N T Ö O K M / 5 8 / / N u r m i j ä r v e n k u n n a n l a u s u n t o l u o n n o k s e s t a k o u l u t u k s e n r a h o i t u s l a i k s i N u r m i j ä r v e n k u n t a y l l ä p i t ä ä k a h t a l u k i o t a, j o t e n s e o t t a a k a n t a a l u o n n o k s e n l u k i o - k o u l u t u s t a k o s k e v i i n o s i o i h i n. E s i t y k s e n k e s k e i s e n ä u u d i s t u k s e n a o n l u o p u m i n e n r a h o i t u k s e n m ä ä r ä y t y m i s e s t ä t o - d e l l i s e n k u s t a n n u s p o h j a n p e r u s t e e l l a j a s e n s i t o m i n e n v a l t i o n v u o s i t t a i n h y v ä k s y t t ä - v ä ä n t a l o u s a r v i o o n. T ä m ä t u l e e m e r k i t s e m ä ä n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i l l e j a t k u v a a e p ä - v a r m u u t t a t o i m i n n a n r a h o i t u s p o h j a s t a, m i k ä v a r m a s t i v a i k u t t a a l u k i o k o u l u t u k s e n k e h i t t ä m i s e e n v a s t a i s u u d e s s a. L u k i o k o u l u t u k s e n r a h o i t u k s e n p e r u s t e e n a t o i m i v a o p i s k e l i j a mä ä r i e n k o r v a a m i n e n o p i s k e l i j a v u o s i l l a s e k ä n i i d e n r a j a a m i n e n k o l m e e n v u o t e e n, le i k k a i s i k o k o n a a n po i s k o l m e n v u o d e n k o u l u t u s a j a n y l i t t ä n e i d e n o p i s k e l i j o i d e n r a h o i t u k s e n. T ä m ä o n r i s t i r i i - d a s s a s e n k a n s s a, e t t ä l a i n s ä ä d ä n t ö ma h d o l l i s t a a l u k i o - o p i n t o j e n j a k a m i s e n n e l j ä l l e v u o d e l l e. E s i t e t t y ma l l i k a s v a t t a i s i k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i e n o m a r a h o i t u s o s u u t t a j a li - s ä i s i p a i n e t t a o p i n t o - o h j a u k s e n j a o p i s k e l u n t u k i t o i m i e n ( e s i m. t u k i o p e t u s t a ) t e h o s - t a m i s e e n. U u d i s t u v i e n o p e t u s s u u n n i t e l m i e n v a l mi s t e l u s s a t u l e e h u o m i o i d a, e t t ä o p e - t u s s u u n n i t e l m a n v a a t i m u k s e t ma h d o l l i s t a v a t o p i n t o j e n s u o r i t t a m i s e n k o l m e n v u o d e n a i k a n a. E h d o t u k s e n m u k a a n p e r u s r a h o i t u k s e n p o h j a n a k ä y t e t t ä i s i i n v a r a i n h o i t o v u o t t a e d e l - t ä v ä ä v u o t t a e d e l t ä v ä n v u o d e n t o t e u t u n e i t a o p i s k e l i j a v u o s i a. T ä m ä t a r k o i t t a i s i s i tä, e t t ä r a h o i t u k s e n p o h j a n a o l i s i v a t k a k s i v u o t t a v a n h a t t i e d o t o p i s k e l i j a v o l y y m e i s t a. P e r u s r a h o i t u k s e n t u l i s i n i m e n s ä mu k a i s e s t i o l l a s e n s u u r u i n e n, e t t ä s e n a v u l l a v o i - d a a n t u r v a t a l u k i o y k s i k ö i d e n t o i m i n t a. K o u l u t u k s e n v a i k u t t a v u u d e n a r v i o i n n i s s a o t e t t a i s i i n u u t e n a t u l o k s e l l i s u u d e n mi t t a r i n a k ä y t t ö ö n o p i s k e l i j a h y v i n v o i n t i k y s e l y. S i n ä n s ä o p i s k e l i j a p a l a u t t e e n k e r ä ä mi n e n o n h y - vä a s i a, m u t t a k y s e l y n t o t e u t t a m i s t a p a o n vi e l ä a u k i. M y ö n t e i s e n ä v o i d a a n p i t ä ä my ö s s i t ä, e t t ä e s i t y k s e l l ä t a v o i t e l l a a n e r i t o i m i j o i d e n j a e r i k o u l u a s t e i d e n y h t e i s t y ö n t i i v i s t ä mi s t ä y k s i t t ä i s t ä k u n t a a l a a j e m m a l l a a l u e e l l a. Yh t e e n v e t o n a v o i d a a n t o d e t a, e t t ä e s i t e t t y r a h o i t u s m a l l i o n m e l k o m o n i m u t k a i n e n j a h a l l i n n o l l i s e s t i t y ö l l i s t ä v ä. N u r m i j ä r v e n k u n n a n n ä k e m y k s e n m u k a a n e s i t y k s e n t a r - k o i t u k s e n a e i o l e p e l k ä s t ä ä n u u d i s t a a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u k s e n v a l t i o n o s u u s p e r u s - t e i t a, v a a n my ö s l e i k a t a k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i e n l u k i o k o u l u t u k s e e n s a a m a a r a h o i t u s - ta. N u r m i j ä r v e n k u n t a k a t s o o, e t t ä l u k i o k o u l u t u k s e n r a h o i t u k s e n t u l e e j a t k o s s a k i n p e r u s t u a k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä m i s e s t ä a i h e u t u v i i n t o d e l l i s i i n k u s t a n n u k s i i n, e i k ä e s i t e - t y l l ä t a v a l l a v a l t i o n t a l o u s a r v i o o n. r w w n ( r n i j a r W f i Nur mij är ven kunt a Postiosoite Käyntiosoit e Puhelin Faksi Sähköposti S i v i s t y s t o i m i P L 3 7 K e s k u s t i e 2 B ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

5 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 1 Si vistys lau takunta j N U R MIJ ÄR VEN K U N N AN LA U SU N T O H AL LIT U K SEN E SIT YKS ES T Ä ED U SK U N N AL LE LAEIKSI LU KIO L AIN, A MMAT ILL ISEST A PERUSK O U LU T U K SEST A ANNET U N LAIN, AMMA T ILL ISE ST A AIK U ISK O U LU T U K SEST A A N N ET U N L AIN SEK Ä V APAA ST A SIVIST YST YÖ S T Ä ANN ET U N L AIN 4 :N MU U T T AMI SEST A SIVIS 91 Opetus - ja kulttuuriministeriö pyytää päivätyllä kirjeellään Nurmijärven kuntaa antamaan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaas ta sivis tys työstä annetun lain 4 :n muuttamisesta. Esitys on osa hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja s en tavoitteena ovat vahvat koulutuks en järjes täjät ja ylläpitäjät, jotka kykenevät vas taamaan työelämän, yksilöiden ja yhteis kunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamistarpeisiin. Lausunto pyydetään toimittamaan O petus- ja kulttuuriministeriöön viimeis tään Lausuntopyyntö sekä luonnos hallituks en esitykseksi eduskunnalle ovat esityslistan liitteenä 8 ja 9. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia, ammatillisesta peruskoulutuksesta annettua lakia, ammatillisesta aikuiskoulutuks es ta annettua lakia ja vapaasta s ivis tys työstä annettua lakia. Lailla muutettaisiin lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestämis luvan ja vapaan sivis tys työn oppilaitoksen ylläpitämis luvan myöntämis tä ja peruuttamis ta koskevia päätöks iä. Koulutuksen järjes tämisluvis ta ja oppilaitoks en ylläpitämis luvista päättäis i edelleen opetus- ja kulttuuriministeriö. Lakien tultua voimaan, vanhojen s äännös ten perus teella myönnettyjen koulutuksen järjes tämis lupien voimass aolo päättyisi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä tammikuuta Nurmijärven kunta ylläpitää kahta lukiota, joten se ottaa lausunnossaan kantaa esity kseen lukiolain muuttamisesta. Tällä hetkellä lukiokoulutuksen järjes tämis lupas ääntely perus tuu 1. päivänä tammikuuta 1999 voimaan tullees een lukiolakiin (629/1998) ja lukioas etuks een (810/1998). Vaikka s uuri os a lukiokoulutuks esta järjestetään kuntien toimesta, sitä ei ole säädetty kunnille lakis ääteiseksi järjestämisvelvoitteeks i kuten perus opetus, vaan s e perus tuu O petus - ja kulttuuriministeriön päättämään järjestämislupaan. Koulutuksen järjestäjä päättää toimintansa organisoimisesta järjes tämis luvan puitteiss a mm. kouluverkos ta luvas s a mainitun kunnan tai kuntien alueella. Lukiokoulutuksen aloituspaikkoja ei valtakunnallisesti säädellä, vaan toimivalta päättää paikoista ja niiden määristä on koulutuksen järjestäjällä.

6 NUR M IJ ÄR V EN KU N T A S i v i s l a u takunta 91 _ O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A 2 Lukiolain 19 :n mukaan opis kelijaks i pyrkivällä on oikeus vapaasti hakeutua haluamaansa lukioon. Hakijoita tulee kohdella opiskelijavalinnassa yhdenvertaisesti hakijan kotikunnasta riippumatta. Hallituks en es ityks en keskeisenä tavoitteena on lukiokoulutuks en järjestäjäverkon kokoaminen nykyistä vahvemmiks i toimijoiks i. T ämä turvais i lukiokoulutuks en saavutettavuutta ja vahvis tais i koulutuksen laatua koko maass a. Vahvoilla koulutuks en järjestäjillä olis i paremmat mahdollis uudet koulutuks en laadun parantamis een ja kehittämishankkeiden toteuttamis een, koulutustarjonnan monipuolistamiseen, koulutuksen alueelliseen suunnitteluun ja laadullis een ennakointiin. Vahva koulutuksen järjes täjä voi myös organisoida taloudellisesti ja tehokkaasti toimivat tukipalvelut (toimis to-, kiinteistö-, ruokahuolto-, opiskelijahuolto- ja IC T -palvelut) sekä ky kenee tekemään investointeja ja tuottamaan koulutuspalveluita kustannus tehokkaas ti hyödyntämällä mm. yhteisiä opettajia, koneita, laitteita ja tiloja. Uudis tuks en tavoitteena on myös vahvis taa alueen lukiokoulutuks en, ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen ja vapaan s ivistys työn oppilaitos ten yhteistyötä. U udis tuksess a turvataan opiskelijoiden jatko-opintoihin ja työelämän tarpeis iin vas taavan koulutuks en alueellinen saatavuus. Es ityks en mukaan lains äädännöllä kumot aan voimas s a olevat lukiokoulutuks en järjes tämis luvat ja lainsäädännön pohjalta käynnis tetään järjes tämis lupia kos keva haku vuoden 2015 alus s a. O p et u s - ja kulttuuriministeriö päättää uusista järjestämisluvista mennes s ä. Liitteenä 10 on N urmijärven kunnan laus unto, joka on toimitettu Opetus - ja kulttuuriministeriölle määräajassa. Perustelut päätöks en taloudellisille vaikutuks ille s ekä vaikutukset ympäris töön ja ilmas tonmuutoks een: - Yritysvaikutusten arviointi: - Esitys: Sivistys lautakunta merkitsee saaneens a tiedoks i Nurmijärven kunnan O petus - ja kulttuuriminis teriölle toimittaman laus unnon luonnoksesta eduskunnalle laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaas ta sivis tys työstä annetun lain 4 :n muuttamisesta ja antaa lausunnon edelleen kunnanhallitukselle tiedoks i. Lisätietoja: opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh Päätös : Esitys hyväksyttiin.

7 NUR M IJÄR VEN KU N T A O T E PÖYT ÄKI R J A ST A 3 Sivistyslautakunta _ Päätökseen kuuluvat liitteet 8, 9 ja 10.

8 L A U S U N T O N U R M I J Ä R V I O p e t u s - j a k u l t t u u r i mi n i s t e r i ö k i r j a a mi n e d u. f i L A U S U N T O P Y Y N T Ö O K M / 5 7 / / Nurmijärven kunnan lausunto hallituksen esityksestä lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 4 :n muuttamisesta. N u r mi j ä r v e n k u n t a yl l ä p i t ä ä k a h t a lu k io t a, j o t e n se o t t a a k a n t a a e s i t yk s e e n lu k iol ain mu u t t a mi s e s t a. H a l l i t u s o h j e l ma n mu k a a n to i se n a s t e e n a mma t i l l i s e n k o u l u t u k s e n ja yl e i s si v i s tä v ä n ko u l u t u k s e n r a h o i t u s t a j a r a k e n n e t t a u u d i s t e t a a n v u o t e e n me n n e s s ä. Jä r j e s t ä - mi s v e r k k o a k o k o a ma l l a j a r a h o i t u s j ä r j e s t e l mä n mu u t o k s e l l a o n ta r k o i t u s t e h o s t a a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u s t a j a s i t e n s a a d a t o t e u t e t t u a t o i s e n a s t e e n k o u l u t u k s e l l e a s e t e - t u t s u u r e t s ä ä s t ö t a v o i t t e e t. Sa ma n a i k a i s e s t i o l l a a n u u d i s t a ma s s a lu k io i de n o p e t u s - s u u n n i t e l ma a j a s ä h k ö i s t ä mä s s ä yl i op p i la s k ir j oi t u ks i a. K a i k k i e n ed e l l ä ma i n i t t u j e n mu u t o s t e n k o k o n a i s v a i k u t u s t e n ar v io i n t i o n tä ss ä v a i h e e s s a v a i k e a a. T ä s t ä s yys t ä s u u n n i t e l t u j e n mu u t o s t e n a i k a t a u l u a v o i d a a n p i t ä ä l i i a n t i u k k a n a. Es i t yk s e n mu k a a n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j ä v e r k k o ko os tu is i j a t k o s s a v a h v o i s t a k o u l u - t u k s e n j ä r j e s t ä j i s t ä, j o t k a p a l v e l e v a t l a a j a n a l u e e n t a i v ä e s t ö p o h j a n k o u l u t u s t a r v e t t a j a j ä r j e s t ä j i e n t yö n j a k o a l u e e l l a o n s e l k e ä. Es i t yk s e s s ä j ä ä e p ä s e l v ä k s i, mi t ä al u e el la t a r k o i t e t a a n. Myö s k ä ä n v a h v a n k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j ä n j a j ä r j e s t ä mi s l u p i e n my ö n - t ä mi s e n s e l k e ä t k r i t e e r i t e i v ä t k ä y i l mi e s i t yk s e s t ä. L u k i o k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä j i s t ä yl i k o l ma s o s a o n a l l e o p i s k e l i j a n s u u r u i s i a. O n t a r - k o i t u k s e n mu k a i s t a, e t t ä t i h e ä ä o p p i l a i t o s v e r k k o a t a r k a s t e l l a a n kri it ti se st i, mu t t a mu u t o k s e s s a tu l e e o l l a ma l t i l li n e n. Et e n k i n k e h ys k u n t i e n l u k i o v e r k o n r a j u k a r s i mi n e n t o d e n n ä k ö i s e s t i lisää p a i n e t t a He l si n gi n, Es p o o n j a V a n t a a n lu k i o k o u lu t u k s e n al oi t u s - p a i k k o j e n l i s ä ä mi s e e n. Myö n t e i s e n ä v o i d a a n p i t ä ä s i t ä, e t t ä e s i t yk s e l l ä t a v o i t e l l a a n e r i t o i mi j o i d e n j a e r i k o u - l u a s t e i d e n yh t e i s t yö n t i i v i s t ä mi s t ä yk s i t t ä i s t ä k u n t a a l a a j e mma l l a a l u e e l l a. N u r mi j ä r v e n k u n t a k a t s o o, e t t ä s e t ä yt t ä ä j a t k o s s a k i n l u k i o k o u l u t u k s e n j ä r j e s t ä mi s e n k r i t e e r i t j a v e l v o i t t e e t. v, n w - n J - v i f i N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S i v i s t y s t o i m i P L 3 7 K e s k u s t i e 2 B ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

9 NUR M IJ ÄR V EN KU N T A O T E P Ö YT Ä KIRJ AST A 1 Kuntasuunni tte lula uta ku nta ILMO IT U SASIAT J KUNLA Väestömuutokset Kuuma -kunnissa syyskuu Kiinteistö Oy Viirintori on valittanut HHO:lle valtuuston tekemästä Klaukkalan Viirinlaakson asemakaavan hyv äksymispäätöksestä. 3. Neuvottelumuistio kunnan ja SR V O yj:n kes ken kos kien Viirinlaakson alueen kehittämistä ja SR V: lle tehtyä tonttivarausta. 4. Kunnanhallituksen es itys selityks en antamisesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle liikenteen turvallisuusviraston lausunnosta koskien valituksia Fi navi a O yj: lle myönnetystä ympäristöluvasta. Esitys:. Kohta 3. annetaan tiedoksi myös kunnanhallituk- M erkitään tiedoksi selle. Päätös : Esitys hyväksyttiin. Otteen oikeaksi todistaa Nurmijärvellä

10 NURMIJÄRVEN KUNTA Elinkeino - ja kuntakehityskeskus Muistio NEUVO T TELU VIIRIN LAAKSO N K AUPPAK E SKUK SEN JA ASU IN- LIIK ERAK ENNUSTEN TO N TT IVARAU KSESTA JA SOPIMU SNEUVO T TELUJ EN TILANT EEST A SRV O YJ : N KANSSA Aika: klo 9:15-11 Paik ka: Kunnanviras to, teknis en hallin non kokous huone Läsnäolijat: Nurmijärven kunta SRV O yj: Aarno Kononen, kehitys johtaja Hannu Ku jala, vs. maank äyttöpäällikkö Juha Toimela, hankekehitysjohtaja 1. Käytiin läpi Viirinlaaks on hankkeen suunnittelutilanne. Todettiin, että Nurmijärven kunnan valtuusto on hyväksynyt asemakaavan ja valitusaika päättyy mennes s ä. Hankkeen projektiryhmän kokous oli ja s iinä todettiin, että kaupan toimintojen alueella on vielä jatkettava s uunnittelua mm. pys äköinnin ja kulkuyhteyks ien osalta. Kun s uunnitteluratkaisut ovat s elvillä, voidaan niiden pohjalta täydentää hanke- ja es is opimuksis ta vielä puuttuvia kohtia. Suunnitteluun T oimela arvioi menevän vielä noin kaksi viikkoa. Lis äks i on tarpeen neuvotella ja s opia s uunnitelman mukais es ta liikenneratkais us ta Viirintorin edus tajien kans s a. 2. Hankesopimuksen osalta todettiin, että se on valmisteltu ennen kaavan hyväksymistä niin pitkälle kuin suunnittelutilanne on mahdollistanut. Kaavan hyväksyminen ennen hankesopimusta tulee kuitenkin ottaa huomioon ja tehdä siitä johtuvat muutokset. Hankesopimukseen ja sen hyväksymiskäsittelyyn vaikuttaa myös se, saako kaava lainvoiman marraskuussa vai myöhemmin. Lisäksi on tarpeen täydentää em. suunnitteluratkaisusta johdettavat oikeudet, vastuut ja velvoitteet eri osapuolten kesken. Lisäksi sovittiin, että SRV:n juristi ja kunnan palkkaama juristi Jussi Perho käyvät läpi SRV:n vastuita koskevia kohtia ja niihin tarpeellisia tarkistuksia. 3. Kiinteistökaupan es is opimuks en os alta todettiin, että ennen s en viimeis telyä on myöskin oltava selvillä saako kaava lainvoiman marraskuussa vai myöhemmin. Lisäksi esis opimuksen jälkeen on varattava aikaa SRV:lle kauppakes kuks en ja inves torin/ vuokralais ten hankkimis een. Es is opimukses s a hinnoittelu tulee perus tumaan SRV: n tarjous kilpailus sa esittämiin yks ikköhintoihin. Sopimuks en yks ityis kohdis ta on vielä neuvoteltavaa myös taloudellis ten s eikkojen s ekä tonttijakoon liittyvien kysymys ten os alta. Kunta las kee kaavan mukais ten tonttien tarkat pinta- alat.

11 4. As untotonttien toteutuks en os alta kes kus teltiin SRV: n aloittees ta mahdollisuudesta toteuttaa osa SRV:lle varatuista asuinkerrostaloista ASO- tuotantoon tai ARA- tuettuun vuokra- as umis een. T odettiin, että kunta määrittelee ens in koko Viirinlaaks on kaava- alueen as untotuotannon hallintamuotojen tavoitteensa, minkä jälkeen asiaan palataan s opimus neuvotteluis s a. SRV voi sinä aikana käydä tarvittavia neuvotteluja eri vaihtoehdoista. 2/2 5. Tonttivarauks en os alta todettiin, että se on ollut voimas s a lokakuun loppuun s aakka. Edelleen todettiin kum mankin os apuolen halu jatkaa hyvin s ujunutta yhteis työtä kauppakes kus h ankkeen ja as untorakentamis en valmis telus sa kohti toteutusta. Suunnittelu monen osapuolen välis enä yhteistyönä ja tarvittavat neuvottelut myös hankes opimuks en ulkopuolis en tahon kans s a vaativat vielä aikaa. Molemmat os apu olet toteavat kuitenkin olevansa sitoutuneita tonttivaraukseen, kunnes hankesopimus ja esisopimu k- set saadaan viimeisteltyä vielä tämän vuoden aikana käsiteltäväksi eri osapuolten päätöksentekoelimissä. Mikäli asemakaava ei kuitenkaan tule lainvoimais eks i marras kuus s a, on kunta valmis tekemään tonttivarauks en jatkamispäätöksen. Tavoitteena on s aada hanke- ja esisopimukset hyväks yttyä mahdollis imman pian, viimeis tään heti vuodenvaihteen jälkeen s en mukaan kuin hankes opi muks en eri os apuolten päätök s entekoon oikeutetut toimielimet kokoontuvat. Hanke- ja es is opimuks et korvaavat aikanaan tonttivarauks en. Muis tion vakuudeks i Aarno Kononen Hannu Kujala Juha Toimela

12 N U R M I J Ä R V I N u r mi j ä r v i Vastine selvityspyyntöön hoitoon pääsyn tietojen julkaisemisesta j a yhteydensaannista Nurmijärven kunnan suun terveydenhuollon ajanvaraukseen Selvityspy yntö ESAVI / / / Etelä - Suom en aluehal lintovi rasto o n pyytänyt Nur m ijärven kunnanhallitusta an tam aan selvityksen, josta i lm en ee, m iksi su un terveydenhu ollon ajanvarauksessa pystytään vastaam aan vai n 74 % saapuneista kyselyistä ja m ihin toim enpiteisiin on ryhdytty suun terveydenhuoltoon yhteyden saam i sen parantam iseksi sekä m iksi hoitoon pääsyn tietoja ei julkaista tai julkaistaan harvem m in kuin nelj än kuukau den välei n kun nan terveyspalvelu iden Internet - sivuilla ja m ihin toim enpiteisiin kunta on ryhtynyt hoitoon pääsyn tietojen julkaisem iseksi vähintään neljän kuukau den välein. Kysely perustuu T HL: n tiedonkeräykseen m aaliskuul ta T HL: n kyselyssä m aaliskuu lta 2014 kysyttiin Nurm i järven kunnan suun terveydenhu oltoon m aal isku ussa 2014 so itettujen pu helu iden m äärää, m ikä o li Vastattuj a puh elu ita o li Kunnassa on käytössä pu heluille Soneran toim i ttam a tietojärjestelm ä. Vastauksessa kyselyyn on ilm oitettu vain ne p uhelut, jossa ajanvarauksen henkilökunta on vastannut puheluun. Järjestelm ä ei löydä tietoja, jotka ovat vanh em p ia kui n kesäkuu lta Vastausajan keski arvo o n o llu t 1 m in uutti 13 seku nttia, pisin odotusaika on ollut 14 m inuuttia ja 42 sekunttia. Yli viisi m inuuttia kestänei tä puhelui ta o n o llut 66. Kunnassa on suun terveydenhuollossa käytössä takaisinsoittojärjestelm ä, jonka ti edote ru uhkatilanteessa käynnistyy 15 sekunnin kuluttua, jolloin asiakas vo i jättää tietonsa soittolistalle tai j äädä odottam aan vastaam ista. T akaisinsoittojärjestelm än keskiarvon on ollut 60 m inuuttia, pisin vasteaika 180 m i nuuttia ja kaikkiin soittopyyntöihin o n vastattu sam ana päivänä. Lokaku un 2014 vastaukset ovat annettu sam anlaisi lla ar voilla. Niistä on m ahdollista saada tarkem m at ti ed ot. Aj al l a soitettuj a p uhelui ta oli 2550 ja henki lökunn an vastaam i a o li 2108, soi ttajan keskeyttäm iä 375 j a vir ka -ajan ulkop uolella ti edotteeseen m enneitä tai j onoti edotteen aikana katkai stuja asi akkaan katkaisem ia 67. Kun h uom i oidaan kynnysarvon jäl keen vastatu t j a luo pu neet puh el ut ( 90), j oko vastattuja tai takaisi nsoittojär jestelm ään ohjautu neita o li 96 p rosenttia puheluista. Syksyllä 2014 vastausajan keskiarvo oli 47 seku ntti a ja yli 5 m inuutin odotusaikoja oli 1. Kaikkiin takaisinsoittojärjestelm ään siirtyneisiin puheluihin vastattiin sam ana päivänä m yös syksyllä. Vasteajat ovat siis jatkuvasti varsin lyhyitä ja kuntalaiset ovat tietoisia siitä. Suun terveydenhuollolla ei ole m ahdollista vaikuttaa siihen, jos asiakas päättää katkaista puhelu n ennen sen siirtym istä takaisi nsoittojärj estelm ään. Keski m ääräisen vasteajan ollessa m i nuuti n lu okkaa se o n asi akkaan kan nalta ym m ärrettävää toim intaa. Kuten yl lä n äkyy vasteet vai htel evat san gen vähän ku ukau sittain. Nu r mi j är v e n k un n an s uu n t e rv e y de n hu o ll o n ajanvaraus vas t aa puh elu ihi n 5 mi nuu t in sisään tai puh elu s iir t y y t ak ais in s oi t t ojä rj es t el mää n, ellei asiakas it s e valit s e t oisin. Tak ais ins oit t o jär jes t el mäs t ä asiakkaalle s oit et aan s aman päi vän aik ana. Tiet ojä rjes t elmäs t ä ei ole w w w. n u r m i j a r v i. f i N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S o s i a a l i - j a t e r v e y s t o i m i P L 3 8 S a i r a a l a n t i e 2 ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m l. s u k u n i m n u r m i j a r v i. f l N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

13 l N U R M I J Ä R V I saatavilla yksiselitteisesti tietoja, joita THL kysyy. Tästä syystä T HL: lle toim itettaviin tietoihin tulee m ahdol linen virhelähde. Koska Suom essa on operaattoreita rajoitettu m äärä, olisi toivottavaa, että T H L kyselyn yh teydessä tarkentaisi, m itkä rapo rttien kentät kussakin ko hdassa tulisi ilmoittaa. Vaihtoehtoisesti tulisi olla m ahdollista ilm oittaa kyselylom akkeella, m istä ken tistä tieto on peräisin. Jos tietoja interpoloidaan kyselyyn kuntien om illa päätöksillä, kysely ei ole luo tettava. T iedot hoitoon pääsystä o vat jatkuvasti nähtävillä kunnan internet-sivuilla. Nii tä päi vitetään til anteen m u uttuessa. Nurm ijärven tilanne hoitoon pääsyn osalta on pysynyt pitkään sam antasoisena. Täm än vuoksi ilm oituksen päivitysväli voi olla harvem pi kuin neljä kertaa vuodessa. Ajantasainen tieto on nähtävillä kunnan sivuilla. po Salminen johtava ylilääkäri Nur m i järven kun ta Ari Sarkkinen johtava ham m aslääkäri Nurm ijärven kunta N u r m i j ä r v e n k u n t a P o s t i o s o i t e K ä y n t i o s o i t e P u h e l i n F a k s i S ä h k ö p o s t i S o s i a a l i - j a t e r v e y s t o i m i P L 3 8 S a i r a a l a n t i e 2 ( 0 9 ) ( 0 9 ) e t u n i m i. s u k u n i m n u r m i j a r v i. F l N u r m i j ä r v i N u r m i j ä r v i

14 s u m i s e n r a h o i t u s - j a k e h i t t å m i s k e s k u s araa K U N N A N A S U N T O M A R K K I N A S E L V I T YS P a l a u t u s me n n e s s ä K u n n a n a s u n l o m a r k k i n a s e l v i t y s ( A R A 3 b ) l ä h e t e t ä ä n A R A a n s ä h k ö i s e i l ä I o m a k k e e i l a ( S u o m i f - s i v u s l o l l a ). e i I ä l l ä E x c e i - I o m a k k e e l l a. O h j e e t A R A n k u n t a k i r j e e s s a U U D E T A S U N T O M A R K K I N A T I E D O T ( D n r o ). T i e d o t k y s e l y s t ä l ö y t y v ä t m y ö s A R A n v e r k k o p a l v e l u s t a w w w. a r a _ f i. V a s t a u k s e t A R A a n m e n n e s s ä. Kun t a K u n t a n u me r o Ma a k u n t a Nulmi ärvi 543 Ete t oma Yht eyshenkilö Sähköpost i Puhelin Jarmo Iivonen i t , Y h t e y s h e n k i l ö Sä h k ö p o s t i Pu h e l i n Soile Kurvinen. k ru` ij rvi:#i A R A - V U O K R A -A S U N N O T 1. ARA -VUO KRA -ASUNT O A HAKEVAT v oimass a o le vat ha kemuks et k aik k iin ARA- asuntoihin opiskelija -asuntoja lukuunottamatta. Hakjoide n paålle kkåisyys tulee poistaa Ruokakunnist a Asu nn on - Hakijar uokakunt ia Hakijar uoka kunnan koko nuor ia (alle hakijat yht eensä 1 henkilö 12 henkilöä 3 henkilöä 4 + henkilöä 25 - vuot iait a ) , ? Poist aessanne hakijoiden påallekkaisyyden kohdassa 1. 1 kuinka suureksi olet t e ar vioineet sen? Ruokakunnist a erit täin kiireellisessa asunnon t ar peessa , 0 0 % 2. A R A - V U O K R A - A S U N N O N S A A N E E T Kaikki ARA-asunnot, poislukien opiskelijaasunnot Ruokakunnist a Asunnon saaneist a r uo- Vuonna 2014 Asunnon saaneita Asunnon saaneiden ruokakuntien koko nuor ia ( alle kakunnist a er ittäin kiir eel - ruokakuntaa yht henkilä henkilöä 3 henkilöä 4+ h e n k i l ö ä 25-vuotiaita ), lisesså as. tarpeessa 9 9 = H A E T T A V A N A O L L E E T A R A - V U O K R A - A S K a i k k i A R A u n n o t. -as unnot, pois luk ien opis k elija - as Haettavana olleita Naista As u n n o i s t a u u s i a asuntoja yhteensä Yksiöt K a k s i o t K o l m i o t 4 h + k - y h t e e n s ä Vuonna $2 1S A S U N T O J E N K Ä Y T T Ö A S T E K u n t a e i o m i s t a A R A - v u o k r a a s u n t o j a 0 Kunnan ja kunnan y htiöiden ns. nor ma alien A RA - vu o k r a - asunt ojen määr ä kyset yajankoht ana yht eensä : asuntoa. Kayttöaste vuonna ,50 % Kåyttöaste vuonna , 3 0 ri% 5. A S U K A S V A I H T U V U U S K u n n a n j a k u n n a n y h t i ö i d e n ns. n o r ma a l i e n A R A - v u o k r a - as u n t o j e n a s u k a s v a i h t u v u u s V u o n n a , 7 0 % V u o n n a ; 2 3, 6 0 % L o m a k e A R A 3 b / 1 4 S i vu 1 ( 3 )

15 6. T Y H J Ä T A R A - V U O K R A - A S U N N O T vähintään 2 kk ja 6 kk yht äjaksoisest i tyhjänä olleet ARA- asunnot, myös muiden kuin kunnan omist amat. Lukuun la sketaan kaikki ARA -asunnot lukuunottamatta opiskelija - asuntoja tai per uskor jauksen t ak ia tyhjänä olevia as un t o ja. Yht eensä asun toa vähi ntää n 2 kk ty hjillä än. Näist ä asunt oa vähint ään 6 kk ty hjillään Ty h jie n asu ntoje n k es kitty min en tietyille alueille ja ty hjänä olon sy y. 7. K U N N A N S U O R I T T A M A A S U K A S V A L I N T O J E N V A L V O N T A 7. 1 Ku n t a v a l v o o A R A - a s u n t o j e n a s u k a s v a l i n t a a ( r as t i r uut u un) Et u k ä t e e n Jälkikät een ) ( Pi s t o k ok o ke i n Muulla t avoin, mit en? 7. 2 Kunta on t ehnyt valvontat apapäät ökset - asukasvalinnoist a vuonna Päät öksiä ei ole teht y A S U N N O T T O M A T E i a s u n n o t t o m i a v u o n n a Yksinäiset asunnot t omat kyselyajankoht ana Ulkona, por r ashuoneissa, ns. ensisuojissa yms. Asunt oloissa t ai majoit usliikkeissä asunnon puutt een vuoksi Huolt okot it yyppisissa asumispalveluyksiköissä, kunt out tavissa yksiköissä, sairaaloissa tai muissa laitoksissa asunnon puut teen vuoksi Vapaut uvat vangit, joilla ei ole asunt oa Tilapäisest i sukulaist en ja t ut t avien luona asunnon puut teen vuoksi asuvat Henkilöä joist a pit käaikaisasunnot tomia Yk s i n ä i s e t a s u n n o t t o ma t y h t e e n s ä Nä i s t ä na i si a n u o r i a ( a l l e 2 5 v) m a a h a n m u u t t a j i a Per heet ja par iskunnat, jot ka asunnon puut t een vuoksi asuvat Ruokakunt ien Ruoka kunn issa er illään tai t ilapäismajoituksessa Ikm yht eensä aikuisia yht, lapsia yht. perheit ä /par iskunt ia yht eensä näist ä maahanmuut t ajaper heit a K u n n a n v u o d e n a i k a n a a s u t t a mi e n a s u n n o t t o mi e n mä ä r ä Y h te e n s ä y ksi näi stä henkilöä joista pit käaikaisasunnot tomia yht eensä henkilöä Ynteensa perhettä joissa aikuisia ht eensä h kilöä l, y e n ja apsia yht eensä henkilöä L o m a k e A R A 3 b / 1 4 Si v u 2 ( 3 )

16 12. 4 Asunnot t omuust iedon läht eet Ti e t o l ä h t e e t a s u n n o t t o m i e n l u k u m ä ä r ä ä j a p i t k ä a i k a i s a s u n n o t t o m i e n l u k u m ä ä r ä ä t il ast oit aes sa ( r a s t i r u u t u u n ) A s u n n o t t o m a t P i t k ä a i k a i s a s u n n o t t o ma t as un t ot o imi / vu o k r a t a l o y h t i ö sosiaalit oimen asiakast iedot palvelunt uot tajien asiakast iedot vaest ör ekisteri ( tietojen t ar kistukseen) mu u l mu u t l ä h t e e t - mi k ä / mi t k ä asuntohakemukseen laitettu asunnon X -sf asunnottomuus Ker r o lyhyest i kunnan t ekemät toimenpit eet asunnot t omuuden vähent ämiseksi vuoden 2014 aikana. Pyritty asettamaan kunnan asunnottomat etusijalle asukasvalinnoissa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa =>asuntotiimit Miksi asunnot t omuus kunnassanne on vähent ynyt / lisaäntynyt? 1 5. K U N N A N T A V O I T T E E T L Ä H I V U O S I E N ( ) A L K A V A L L E A S U N T O T U O T A N N O L L E AR A- a s u n t o j a e r i t y i s r y h mi e n vu ok r a- as u nt o ja ( k pl ) tavallisi a vuo kr a - asuntoja (kpl ) asumisoikeusasunt oja ( kpl ) A R A - a s u n t o j a yh t e e ns ä ( k pl ) Vapaarahoitt eisia asunt oja ( kpl ) U u s i a a s u n t o j a y h t e e n s ä ( k p l ) ARA- asunnoist a r akennet aan kunnan omist amalle t ontille ( % ) Asuntoja yhteensä ; Alkavien er it yisr yhmien asunt ojen määr ä yht eensä vuosina l 76 Opiskelijat Kehit y svammaiset Päih deo ngelmaiset Van huk set 7 6 Mielent er veyskunt outujat Erityistä tukea t arvitsevat nuor et Va mmais e t Pit käaikaisasunnot t omat Pakolaiset Onko kunnalla asuntopoliit t inen suunnit elma (ohjelma /str at egia ) tuleville vuosille? O n 0 vuosille E i Suunnit elmaan sisält yy (rasti ruutuun) : EI kaavoit us, tonttivar ant o ja uudistuotanto asunt oalueiden kehit t äminen, mm. kor jaus - ja t äydennysr akent amisella vuokr a - asun t okannan so peut t aminen vähenevään kysynt ään e r i t y i s r y h mi e n a s u m i n e n Mikä organisaat io vast aa kunnan asumisen suunnit telust a? Onko t oiveit a ARAIIe koskien asumisen suunnit telua? Elinkeino-ja kuntakehityskeskus Mit kä ovat keskeisimmät haast eet t avoit t eiden / toimenpideohjelman t ot eut umiselle? Omakotiton.ttien kysyntä.on h e ikentynyt. suhdanteiden heik entyminen jarahoittlsmarkl de n kiristynusen Vuoksi, ji omistusasuritojen tuotanto saattaa jäädä tavoitteista. Kerrostalojen osalta suhdannemuutos saattaa merkitä yksit tahojen kiinnostuksen kasvamista asumisoikeus- ja vuokra-asuntotuotantoon. A s u m i s e n r a h o i t u s - ja k e h it t ä mi sk e s k u s P u h e l i n P L L a h t i F a x ( 0 3 ) Sähköpost i k i r j a a mo.a r a r a. f et uni mi. su kuni ar a. fi Ko t i si vu ww w. a r a. f i L o m a k e A R A 3 b / 1 4 Si v u 3 ( 3 )

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014

Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja Etelä-Pohjanmaan sivistysfoorumi 27.10.2014 Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä kuntayhtymän johtaja, rehtori Reija.lepola@sedu.fi 040 830 4256 KEHYSPÄÄTÖS

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, OKM/58/010/2014

Sonkajärven kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, OKM/58/010/2014 Sivistyslautakunta 46 11.11.2014 Sonkajärven kunnan lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta, OKM/58/010/2014 296/12.00.00/2014 Sivistyslautakunta 46

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00. Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Ylimääräisen kokouksen aika: tiistai 11.11.2014 klo 8.00 KOKOUSKUTSU ASIALISTA paikka: Ammatillisen koulutuksen seminaari/kouvola Matkan yhteydessä bussissa

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lausunto 24.11.2014. Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta

Lausunto 24.11.2014. Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koulutuksen rahoituksesta 1 (7) Opetus ja kulttuuriministeriö Meritullinkatu 10, Helsinki PL 29, 00023 Valtioneuvosto Viite: Asia: Lausuntopyyntö 15.10.2014 OKM/58/010/2014 Kuntayhtymän lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus uudistuvat Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen rahoitusuudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen rahoitusuudistuksesta Kaupunginhallitus 210 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen rahoitusuudistuksesta 930/03.00/2014 KH 210 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09) 5056 825

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle

w w w. a u d i a t o r. f i yhtymävaltuustolle Keskus 09 7711 BDO Audiat or O y Fa ks i 0 20 74 3 2 93 5 V a t t u n i e m e n r a n t a 2 w w w. a u d i a t o r. f i T I L I N T A R K A S T U S K E R T O M U S 2 0 1 3 Lounais -Suomen koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva,

Loimaa SOP IM U S LU ONN OS. Sopimusluonnos. Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, lyvör6 Loimaa tulevaisuudesta 7 Loimaan kaupungin ja Yri tys Oy:n välinen, talteenotettujen eläinten tilapäistä hoitoa koskeva, SOP IM U S LU ONN OS Loimaa lyvöllö tulevaisuudesta SISÄLL YSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Korkein halinto -oikeus

Korkein halinto -oikeus .......................... 1. 1 1. 1. 1 1 1 1 1 1 Salon kaupunki Saapunut 18.5.2015 Konsernipalvelut salainen/4/00.04.02/2013 1 Korkein halinto -oikeus Saapunut o. zo Li(teitä...:2. h KORKEIMMALLE IIAI.LINT

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet

Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet Kasvatus- ja opetuslautakunta 72 19.08.2013 Lappeenrannan lukioissa elokuussa 2014 alkavaan lukiokoulutukseen ottamisen perusteet KOLA 72 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3

c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 c SKAPAT JULKINEN HANKINTA Sivu 1/3 e n o n c, i n 28.10.2014 S Ä H K Ö N H A N K IN T A L O U N A IS -S U O M E N K O U L U T U S K U N T A Y H T Y M Ä Mukana ovat Lounais -Suomen Koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansanopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK

4.10.2005 Juhani Ilmola, SOK Ympäri stönsu o j e l u päi v ät 20 0 5 Kaupat ja kunnalliset määräy kset C a se j a k e l u a se ma t Juhani Ilmola y mpäristöpäällik k ö SO K S-ry h män rakenne S-ry h m ä Osuusk a up a t SOK -y h ty

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna

Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna Rakenneuudistus toinen aste Hämeenlinna 27.11.2014 Mika Tammilehto Johtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen

Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 176 12.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 13.02.2014 Palvelukotien ja kuntoutumiskotien vuokrien tarkistus 1.5.2014 alkaen 288/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. T A M M E L A N R Ø A ROROIISPÄIVÄMÄÄRÄ Kunnanva ltuusto 8.8. 1994 8 I Ø 8 7 KANSALAISOPISTOTOIMI NTAA KOSKEVAN SOPIM UKSEN UUSIMINEN [ ] Rhall 255 Forssan kaupunginhallitus esittää 23. 6.1994 päivä- 1.8.1994

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014

Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 6) Hoidon saatavuus YTHS:ssä: lokakuu 2014 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Espoo Helsinki Joensuu Jyväskylä Kuopio Lappeenranta Oulu Rauma Rovaniemi Savonlinna

Lisätiedot

Kesäyliopistojen kuulemistilaisuus Helsinki Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kesäyliopistojen kuulemistilaisuus Helsinki Kirsi Kangaspunta, johtaja Kesäyliopistojen kuulemistilaisuus Helsinki 30.10.2014 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden kestävyysvaje

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja

Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10. Kirsi Kangaspunta, johtaja Kansalaisopistojen kuulemistilaisuus Tampere 9.10 Oulu 15.10 Helsinki 22.10 Kirsi Kangaspunta, johtaja Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistaminen Taustalla julkisen talouden

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva

Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva Koulutuksen järjestäjäverkon uudistamisen tilannekuva Porvoo 25.11.2014 Tarja Koskimäki ylitarkastaja ammatillisen koulutuksen vastuualue Ammatillisen peruskoulutuksen menosäästöt Ammatillisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot