JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy UURAISTEN KUNTA JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Oikeusvaikutteinen SELOSTUS 685-P12048 Ehdotus Osayleiskaava

2 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P12048 FCG SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tunnistetiedot Osayleiskaavan tausta ja tarkoitus Suunnitteluorganisaatio Kaavaprosessin vaiheet Tiivistelmä LÄHTÖKOHDAT Suunnittelualue Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Maakuntakaava Jyväskylän seudun rakennemalli 20X Yleiskaava ja asemakaava Rakennusjärjestys Rakennuskiellot Maanomistus Kasvillisuus ja eläimistö Pohjavesi ja vesistöt Maa- ja kallioperä Maisema ja maisemahistoria Rakennettu ympäristö Arkeologia Väestö Palvelut Työpaikat Liikenne Teknisen huollon verkostot KAAVAN TAVOITTEET Yleiset tavoitteet SUUNNITTELUN VAIHEET Tutkimukset ja selvitykset Aikaisemmin laaditut tutkimukset ja selvitykset Kaavoitustyön yhteydessä laaditut tutkimukset ja selvitykset Muu kirjallisuus ja selvitykset Suunnittelun vaiheet OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Osalliset Tiedottaminen Kaavoitusprosessi ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Valmisteluvaiheen palaute ja sen huomioonottaminen Ehdotusvaiheen palaute ja sen huomioonottaminen sekä erilliskuuleminen. 25

3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P12048 FCG OSAYLEISKAAVAN KUVAUS Osayleiskaavaluonnos ja -ehdotus Osayleiskaavan aluevaraukset, kaavamerkinnät ja -määräykset Osayleiskaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Suhde maakuntakaavoitukseen Osayleiskaavatyön eteneminen sekä osayleiskaavan toteuttaminen Liite 1. Luontoselvitys (FCG Finnish Consulting Group Oy, 2011) Liite 2. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio Liite 3. Rakennusperinnön inventointi, Uuraisten kunta / aluearkkitehti Ulla Järvinen, 2011 Liite 4. Valmisteluvaiheen ja ehdotusvaiheen vastineet Liite 5. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio

4 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 1 (37) UURAISTEN KUNTA JOKIHAARAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Oikeusvaikutteinen 1 JOHDANTO Kaavaselostus koskee päivättyä kaavakarttaa. Uuraisten kunta aloitti osayleiskaavan laatimisen Jokihaaran alueelle syksyllä Jokihaaran alue on kehittynyt viime vuosina kiinnostavaksi asuinalueeksi. Rauhallisuus ja luontorikkaus yhdistettynä kaupallisten keskusten ja työssäkäyntialueiden (Jyväskylä) läheisyyteen on houkutteleva yhdistelmä. Kaavoitettava alue sijaitsee Uuraisten kunnan Jokihaaran alueella, Jyväskylä Uurainen Saarijärvitien (630) varressa. Jyväskylän keskustaan on matkaa 25 km ja Tikkakoskelle 11 km. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 189 ha. Kuva 1. Etäisyydet Jokihaarasta. Osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa uusia pientalo- ja yritystontteja sekä vahvistaa Jokihaaran aluetta. Jokihaaran kylä sijaitsee myös Tikkakosken työpaikka-alueiden sekä Höytiän kyläkoulun vaikutuspiirissä. Yleiskaavatyöhön liittyvät olennaisena osana voimassa olevan kaavan yhteydessä 2003 tehdyt selvitykset. Selvityksiä täydennetään tarvittavilta osin. Osayleiskaavaa halutaan laatia tiiviissä yhteistyössä maanomistajien ja muiden osallisten kanssa. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa punnitaan aluetta kokonaisuutena sen monipuoliset arvot huomioiden. Maanomistajien kannalta keskeistä on turvata tasapuolinen kohtelu. Osayleiskaavassa luodaan puitteet sille, mille alueilla uudisrakentaminen voi tulevaisuudessa suuntautua. Näin voidaan muuttuvissa tilanteissa säilyttää näkemys alueen kokonaisuudesta ja turvata hallittu kasvu. Kaavan tavoitteena on Jokihaaran kylän ja sen lähialueiden kehittämisen tukeminen mahdollistamalla uusien rakennuspaikkojen synty. Nykyisen väestön vanhetessa tämä tukee vireän kyläyhteisön ja maaseudun sekä kulttuuriympäristön elinvoimaisuuden säilymistä.

5 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 2 (37) 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Uuraisten kunta Kaava: Kaava-alueen sijainti: Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylä Uurainen- Saarijärventien varrella noin 9 km keskustasta etelään. Kaavakonsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, , yhteyshenkilö arkkitehti YKS-321 Tuomo Järvinen. Kaavan vireille tulosta ilmoittaminen: Valmisteluvaihe, MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä: Kaavaehdotus, MRA 19 :n mukaisesti nähtävillä: Kunnanvaltuuston hyväksymispäivämäärä: Voimaantulokuulutus: Osayleiskaavan tausta ja tarkoitus Voimassa oleva Jokihaaran osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja kaava sai lainvoiman Osayleiskaava laadittiin osittain oikeusvaikutteisena. Osayleiskaavan muutokset tavoitteena on laajentaa ja tiivistää kylärakennetta lisäämällä asutusta sekä rakennetuilla että rakentamattomilla alueilla. 1.3 Suunnitteluorganisaatio Työtä johtavat Uuraisten kunnassa aluearkkitehti Ulla Järvinen ja rakennustarkastaja Pekka Minkkinen. Kaavaa laativana konsulttina toimii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy (ent. FCG Finnish Consulting Group Oy), jossa työryhmän ovat muodostaneet arkkitehti YKS-321 Tuomo Järvinen, FM Katariina Pahkasalo, FM Minna Eskelinen ja suunnittelija Kirsti Toivonen. Kaavan valmisteluvaiheen hyväksyy nähtäville kunnanhallitus. Kaavan ehdotusvaiheen hyväksyy kunnanhallitus, ja valmiin kaavan vahvistaa kunnanvaltuusto. 1.4 Kaavaprosessin vaiheet Suunnittelutyö on käynnistetty elokuussa 2010 Kaavan tavoitteista, tarvittavista selvityksistä ja arvioitavista vaikutuksista järjestettiin viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) Luontoselvitys on tehty vuonna 2011 Kaavaluonnos oli nähtävillä Jokihaaran päiväkoti Helmessä järjestettiin yleisötilaisuus Luonnoksista pyydettiin viranomaislausunnot Kaavaehdotus oli nähtävillä

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 3 (37) 1.5 Tiivistelmä Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu Keski-Suomen ELYkeskuksessa Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen tehtyjen muutosten takia tiettyjen maanomistajien erilliskuuleminen MRL:n ja MRA:n mukaisesti, loka-marraskuu 2012 Kaava esitetään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa esitetään nykyiset kyläalueet ja niiden laajenemissuunnat. Suunnittelussa huomioidaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavan määräykset, paikalliset arvot ja muut suunnitteluprosessin myötä esiin tulevat reunaehdot. Osayleiskaavan valmisteluvaiheessa kaavaluonnos oli nähtävillä Siitä saadun palautteen ja kunnan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta kaavaluonnos muokattiin kaavaehdotukseksi. Kaavaehdotuksessa on osoitettu alueita asumiselle, työpaikoille ja kylätoiminnoille. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä Muistutuksia saatiin kolme ja lausuntoja 12 kpl. Nähtävillä olon jälkeen järjestetyssä ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että kaavaan tehtävät muutokset koskevat kaikkia kaava-alueella (mm. viittauksen MRL 44 :ään poisto). Osallisia on kuitenkin rajattu määrä (UPM, Uuraisten kunta sekä muutama yksityinen maanomistaja), joten osallisia voidaan kuulla erikseen ilman kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Maanomistajien kuuleminen suoritettiin marraskuussa Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualueelle oli vuonna 2003 osoitettu 55 uutta rakennuspaikkaa, joista 19 kpl on rakentunut. Yleiskaavassa rakennuspaikkoja on osoitettu yhteensä 122, joista 45 rakentunutta ja 77 uutta. Uusista rakennuspaikoista suuri osa (36 kpl) on ollut osoitettuna jo voimassa olevassa yleiskaavassa Yleiskaavalla osoitetaan 41 täysin uutta rakennuspaikkaa. Kunnan tavoitteena oli osayleiskaavan osalta laatia se maankäyttö- ja rakennuslain 44 :n mukaisena kyläosayleiskaavana, mutta tästä luovuttiin viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella.

7 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 4 (37) 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Uuraisten kunnan Jokihaaran alueella, noin 9 km etelään keskustasta. Suunnittelualue on Jokihaaran osayleiskaavan 2003 aluetta. Alue muodostuu harvaan sijoittuneista pientaloista ja on suurimmaksi osaksi metsätalousaluetta, peltoja on muutama prosentti pinta-alasta. Kuva 2. Suunnittelualue sijaitsee lähellä Jyväskylän rajaa Tikkakosken ja Uuraisten kuntakeskuksen puolivälissä. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on merkitty kartalle punaisella. Pohjakartta: OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2011.

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 5 (37) Kuva 3. Suunnittelualue on merkitty kartalle punaisella. Pohjakartta: Maanmittauslaitos. 2.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvosto on hyväksynyt tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tavoitteet astuivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Ne on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoitteet koskevat alue- ja yhdyskuntarakennetta, elinympäristön laatua, yhteysverkostoja, energiahuoltoa, luonto- ja kulttuuriperintöä sekä luonnonvarojen käyttöä Maakuntakaava Maakuntakaava on yleispiirteinen maakunnan alueidenkäyttösuunnitelma, jonka lähtökohtana ovat maakuntasuunnitelman tavoitteet ja strategiat. Siinä esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa käsitellään vain koko maakuntaa, seutukuntia tai useampia kuntia koskevia vaikutuksia ja tarpeita. Keski-Suomen 1. maakuntakaava aluetta koskee vahvistama Keski-Suomen maakuntakaava. ympäristöministeriön

9 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 6 (37) Kuva 4. Ote Keski-Suomen maakuntakaavasta, joka on ympäristöministeriön vahvistama. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on osoitettu tummanpunaisella katkoviivalla. Suunnittelualueen pohjoisen osan halki on maakuntakaavaan merkitty ohjeellinen moottorikelkkailureitti ja voimalinja. Suunnittelualueen halki kulkeva maantie 630 on luokiteltu maakuntakaavassa seututieksi. Maakuntakaavaa on täydennetty ja täydennetään vaihemaakuntakaavoilla. Vaihemaakuntakaavojen laatimisen yhteydessä kumotaan lainvoimaisesta maakuntakaavasta erikseen nimetyt kaavavaraukset. 1. vaihemaakuntakaava Ympäristöministeriö vahvistamalla kaavalla varattiin Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle tarpeellinen maa-alue. 1. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia ei kohdistu suunnittelualueelle. 2. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan Kaava sovittaa yhteen pohjaveden suojelua ja kiviainesten käyttöä. 2. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia ei kohdistu suunnittelualueelle. 3. vaihemaakuntakaava Kaavan tavoitteena on turvata turvetuotannon tarpeet sekä arvokkaat suoluonnon kohteet. Vireille tulosta on kuulutettu Turvetuotantoa, suoluontoa ja tuulivoimaa koskevan vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä kesällä 2012 osin yhtäaikaisesti Jokihaaran osayleiskaavan muutoksen ehdotusvaiheen kanssa. Vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa on osoitettu turvetuotantoaluetta osin päällekkäin Jokihaaran osayleiskaava-alueen kanssa. Viranomaisten kanssa

10 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 7 (37) käytyjen neuvottelun jälkeen on todettu, että vaihemaakuntakaavaan tehdään korjaukset ns. teknisenä muutoksena siten, että turvetuotantoalueet eivät ulotu Jokihaaran osayleiskaavamuutoksen alueelle. Kuva 5. Kuva 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Kartassa kuvattu voimalinjat vaaleanruskealla ja turvetuotantoalueet punaisella raidoituksella. Kartta päivätty vaihemaakuntakaava 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteita ovat: Osoittaa melualueet Keuruun pioneerirykmentin lähialueen ja Vuorisjärven räjäytyspaikan tarpeisiin. Yhtenäistää Längelmäen kunnasta Jämsän kaupunkiin siirtyneillä alueilla Pirkanmaan maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaavan merkintöjä vastaavaksi. Päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallinen palveluverkko (vähittäiskaupan suuryksiköt) ja siihen liittyvä alue- ja yhdyskuntarakenne (asuminen, liikenne, tekninen huolto, suojelu, virkistys, palvelut, teollisuus ja yritystoiminta). Suorittaa virkistystoimintojen (alueet, kokonaisuudet, reitistöt) tarkistuksia. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Tämän 4. vaihemaakuntakaavan aluevarauksia ei kohdistu suunnittelualueelle.

11 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 8 (37) Kuva 6. Ote 4. vaihemaakuntakaavasta, syksy Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0 Jyväskylän seudulla on laadittu aluetta koskeva rakennemalli vuosina Rakennemallityön kautta on etsitty vastauksia siihen, miten Jyväskylän seudun odotettavissa olevaa kasvua kannattaa suunnata ottaen huomioon ekologiset, taloudelliset, toiminnalliset ja seudun vetovoimaan vaikuttavat seikat. Maankäytön kehittämisen rinnalla on toteutettu seudun liikennejärjestelmää koskevaa suunnittelua (JYSELI - hanke). Rakennemalli sijoittuu Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kehittämisvyöhykkeen ytimeen. Rakennemallivaihtoehtojen vertailun pohjalta Jyväskylän seudun aluerakenteen tulevaksi raamiksi muodostui rakenne, jossa korostuvat tiivistyvä rakenne, seudun asukkaiden viihtyisyys, vesistöjen hyödyntäminen ja kilpailukyky. Maankäytön kehittämisen painopisteitä ovat kaupunkikeskus ja sitä ympäröivä työssäkäynnin ja asumisen vyöhyke sekä nykyisten ja entisten kuntakeskusten muodostamat palvelukeskukset ja elinvoimaisten kylien verkosto. Rakennemalli on strateginen raami, jolla ohjataan seudun kuntien ja seudun yhteistä maankäytön suunnittelua. Se toteutuu yleiskaavojen ja erilaisten, maankäyttöön vaikuttavien kehityshankkeiden kautta. Rakennemallilla tuotetaan sisältöä myös tuleviin maakuntakaavoihin. Jyväskylän seudun kuntien yhteinen rakennemallin on tarkoitus olla päivittyvä maankäytön ohjauksen työkalu, joka toteutuu Rakennemallikäsikirjan 20X0, Rakennemallisopimuksen 20X0 ja siihen liittyvän seurantamenettelyn kautta.

12 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 9 (37) Jokihaara on kuvattu rakennemallissa slow-vyöhykkeenä. Tämä vyöhyke muodostuu elinvoimaisten kylien verkosta. Peruspalvelut saadaan kyläkeskuksista ja niitä tarjotaan myös kuljetettuina ja etäpalveluina. SLOW-vyöhyke mahdollistaa taajamia väljemmän asumisen ja omavaraisen elämäntavan. Liikennöinti hoidetaan pääosin henkilöautoilla. Rakennemallin mukaan slow-vyöhykkeen kylissä on vähintään yksi ympärivuotinen palvelu, joka voi olla esim. koulu, terveydenhuollon palvelu, kauppapalvelu, matkailukeskus tai kioskipalvelu. SLOW-vyöhykkeen kehittämisessä käytetään seuraavia kriteerejä ja tunnuslukuja: Asuminen: 10 % rivitaloihin ja 90 % omakotitaloihin Aluetehokkuus ea 0,04-0,10, keskimäärin 5 as./ha Liikkuminen: Henkilöautoliikenne (vähäpäästöiset hybridiautot), kimppakyydit Autottomien asiointimahdollisuudet turvataan palvelu- tai kutsuliikenteellä Palvelut: Etäisyys peruspalvelusta enintään 3 km Vähintään 1 ympärivuotinen peruspalvelu, esim. kyläkoulu, kauppa Kuva 7. Jyväskylän seudun rakennemalli 20X0.

13 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 10 (37) Yleiskaava ja asemakaava Jokihaaran osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa ja sai lainvoiman Osa alueesta on oikeusvaikutteista ja osa oikeusvaikutuksetonta yleiskaavaaluetta. Kaavatyön tavoitteena oli osoittaa pääosin kunnan omistamille alueille uusia pientaloasutuksen ja yritystoiminnan alueita (kaavan oikeusvaikutteinen osa) Rakennusjärjestys Kuva 8. Kuva 9. Kuva 8. Voimassa olevat Jokihaaran osayleiskaava (2003) ja Uuraisten rantayleiskaava (tarkistettu 2010). Suunnittelualue on merkitty kartalle punaisella varjostetulla rajauksella. Kuva 9. Jokihaaran osayleiskaavan ja rantaosayleiskaavan muutoksen 2003 oikeusvaikutteiset ja oikeusvaikutuksettomat alueet. Suunnittelualue on merkitty kartalle punaisella rajauksella. Uuraisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen. Rakennusjärjestyksessä on määritelty mm. että asemakaava-alueen ulkopuolella asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 2000m². Mikäli pesuvedet johdetaan maaperäkäsittelyyn tontilla ja wc-vedet umpisäiliöön, tulee rakennuspaikan olla kooltaan vähintään 3000m² ja milloin kaikki jätevedet käsitellään rakennuspaikalla, tulee rakennuspaikan olla kooltaan vähintään 5000m².

14 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 11 (37) Rakennuskiellot 2.3 Maanomistus 2.4 Kasvillisuus ja eläimistö Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Tilat ovat sekä yksityisten että kunnan omistuksessa. Selvitysalue sijoittuu etelä- ja keskiboreaalisen kasvillisuusvyöhykkeen vaihettumisalueelle. Pääosa kunnasta kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, Pohjanmaan kasvimaantieteelliselle alueelle (3a). Kunnan itäisin osa sijaitsee eteläboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä, Järvi-Suomen kasvimaantieteellisellä alueella (2b). Suunnittelualueen eteläosassa, Köntysjoen eteläpuolella, vallitsevat puustoltaan nuoret mäntykankaat, jotka ovat pääosin puolukkatyypin (VT) kuivahkoja kankaita. Kenttäkerroksen tyypillisiä lajeja ovat puolukka, mustikka, metsälauha, metsätähti ja oravanmarja. Leppäsuon alueella ja ympäristössä on metsitettyjen peltojen koivikoita. Puustoltaan varttuneita mustikkatyypin (MT) tuoreita kuusikankaita on Rinteelän talon eteläpuolella. Alimmaisen järveen viettävät rinnemetsät ovat pääosin koivu-kuusisekametsiä, nuoria koivukankaita sekä kuusitaimikoita. Suunnittelualueen pohjoisosassa, Köntysjoen pohjoispuolella, metsätyypeistä vallitsevana ovat mustikkatyypin (MT) tuoreet kuusikankaat. Suunnittelualueen pohjoisosassa Kytömaan alueella tyypillisiä ovat peltoja reunustavat sekä metsitettyjen peltojen nuoret koivikot. Haaranvuoren alueella on vanhoja, koivuvaltaisia laidunmetsiä. Laidunvaikutusta ilmentävät katajien runsaus sekä kenttäkerroksen heinäisyys. Rehevämpiä metsätyyppejä, lehtoja ja käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaisia kankaita, on eri puolilla selvitysaluetta. Tyypillisimmin lehtokasvillisuutta esiintyy purojen ja ojien varsilla sekä Haaranvuoren rinteillä lehtolaikkuina. Soita on vähän. Laajemmat suoalueet ovat pääosin ojitettuja isovarpurämeitä ja ne sijaitsevat Pahalammen ympäristössä sekä Leppäsuon alueella. Tyypillisiä ovat pienialaiset kangasmetisien kosteisiin painanteisiin syntyneet soistumat, jotka ovat pääosin rämeitä. Kytömaan alueella esiintyy myös mustikkakorpea. Selvitysalueen nisäkäslajistoon kuuluvat mm. hirvi, metsäjänis ja orava. Harvinaisempaa lajistoa edustaa liito-orava. Liito-oravan elinalue löydettiin selvitysalueen pohjoisosasta Pienimäen alueelta. Lisäksi lajista on tehty yksittäishavainto Rinteelän talon pihapiiristä. Kohde on tulkittu liito-oravan lepäily- ja ruokailualueeksi. Lähialueelta on tiedossa useita liito-oravan elinalueita: Lahomäki SW, 800 m Rinteelän pihapiiristä etelään Lahomäki, 1,5 km Rinteelän pihapiiristä etelään Kolmilopen rantametsät, 1,3 km Rinteelän pihapiiristä etelään Selvitysalueella ei ole merkittäviä linnustokohteita. Alueella tavattiin kutenkin joitain lintudirektiivilajeja, kuten pyy. Lisäksi palokärki kuuluu mm. Pienimäen linnustoon ja teeri havaittiin selvitysalueen keskiosassa Leppäsuon alueella. Muutoin alueen pesimälinnustoon kuuluu pääosin yleisiä havu- ja lehtimetsien lajeja.

15 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 12 (37) Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmän (2011) mukaan Köntysjoki on rauhoitetun sudenkorennon, tiukasti suojellun kirjojokikorennon (luontodirektiivin liitteen IV(a) laji) sekä harvinaisen koskikorentoihin kuuluvan vähäkirjokorrin elinympäristöä. Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000-suojeluverkostoon kuuluvia kohteita, suojeluohjelmakohteita eikä luonnonsuojelualueita. Alueelta ei todettu luonnonsuojelulain suojeltuja luontotyyppejä. Vesilain suojeltuja luontotyyppejä alueella ovat alle hehtaarin kokoiset lammet sekä luonnontilaiset purot ja norot. Lähdeympäristöjen luonnontila on heikentynyt ja lähteet ovat pääosin vedenotossa. Metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä selvitysalueella on reheviä lehtolaikkuja sekä purojen ja pienten lampien välittömiä lähiympäristöjä. Lisäksi luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä alueita ovat Haaranvuoren metsät ja Köntysjoki. 1. Pienimäen liito-oravametsä Pinta-ala: 1,2 ha Uhanalaiset ja harvinaiset lajit: liito-orava (DIR IV ja II, VU), teeri (DIR, NT), palokärki (DIR) Arvoluokka: kansallisesti arvokas kohde Maankäyttösuositus: S/s-1 2. Pahalampi Pinta-ala: 1,0 ha Arvoluokka: paikallisesti arvokas kohde Maankäyttösuositus: luo 3. Kotimaan lehto Pinta-ala: 0,8 ha Arvoluokka: muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde Maankäyttösuositus: M 4. Haaran lehto Pinta-ala: 0,8 ha Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU) Arvoluokka: paikallisesti arvokas Maankäyttösuositus: luo 5. Haaranvuori Pinta-ala: yhteensä 16,3 ha Harvinaiset lajit: häiväpiiloseppä (LC) Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kuivat keskiravinteiset lehdot (EN), tuoreet keskiravinteiset lehdot (VU), kosteat runsasravinteiset lehdot (VU), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT) Arvoluokka: muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde Maankäyttösuositus: MY 6. Haaranvuoren lehdot Pinta-ala: yhteensä 0,9 ha Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat runsasravinteiset lehdot (VU), kosteat keskiravinteiset lehdot (NT) Harvinaiset lajit: häiväpiiloseppä (LC) Arvoluokka: paikallisesti arvokas Maankäyttösuositus: MY/luo 7. Haaranvuoren kalliojyrkänne Pinta-ala: 0,2 ha Arvoluokka: paikallisesti arvokas Maankäyttösuositus: MY/luo 8. Köntysjoki Pinta-ala: 1,4 ha (selvitysalueella) Harvinaiset lajit: saukko (NT, DIR IV), kirjojokikorento (DIR IV ja II), vähäkirjokorri (LC) Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: ruoho-heinäkorvet (VU) Arvoluokka: muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde Maankäyttösuositus: luo 9. Rinteelän puronvarsilehto Pinta-ala: 0,5 ha Uhanalaiset ja silmälläpidettävät luontotyypit: kosteat keskiravinteiset lehdot (NT) Arvoluokka: paikallisesti arvokas Maankäyttösuositus: luo

16 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 13 (37) 2.5 Pohjavesi ja vesistöt Kuva 10. Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet sekä uhanalaiset ja harvinaiset lajit (Jokihaaran osayleiskaava, luontoselvitys, FCG 2011). Selvitysalueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita. Lähdeympäristöjä on etenkin Haaranvuoren länsipuolella sekä Rinteelän alueella. Lähteet ovat pääosin vedenotossa (kannetettu) ja lähdeympäristöjä on ojitettu, joten niiden luontoarvot on menetetty. Selvitysalue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen (14), Suur-Päijänteen alueen (14.2) Tuomiojärven-Palokkajärven valuma-alueen (14.29) Autiojärven valuma-alueeseen (14.295). Selvitysalueen keskiosan halki virtaa Köntysjoki. Alueella ei ole merkittäviä järviä.

17 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 14 (37) Kaava-alueen keskelle jää Pahalampi. Alueen länsipuolella on Alimmainenjärvi. 2.6 Maa- ja kallioperä 2.7 Maisema ja maisemahistoria Kuva 11. Pahalampi (punaisella) jää kaava-alueen sisään. Köntyskankaan pohjavesialue sijaitsee kaava-alueen itäpuolella. OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu Alueen läheisyydessä sijaitsee Köntyskankaan pohjavesialue (1,34 km 2 ), joka on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Kaava-alueella kallioperä on graniittia ja granodioriittia, jotka ovat kiteytyneet magmasta hitaasti syvällä maan kuoressa. Pinnanmuodoiltaan kaava-alueen eteläosa on mäkisempää kuin pohjoisosa, missä ojitetut suot ja kangasmetsät vuorottelevat. Eteläosassa maisemaa hallitsevat Haaravuori ja Lahomäki, jotka ovat moreenimäkiä. Lahomäen laki nousee noin 248 m mpy korkeudelle. Lahomäki on Keski-Suomen korkeimpia mäkiä. Haaravuoren ja Lahomäen välissä on Köntysjoki, joka menee varsin syvässä notkossa Haaravuoren kohdalla. Joen pohjoispuolella olevan Haaravuoren laki nousee noin 210 m mpy korkeudelle. Uurainen kuuluu valtakunnallisessa maisemamaakuntajaossa itäisen Järvi- Suomen Keski-Suomen järviseutuun. Alue on laajojen järvialtaiden, polveilevien vesireittien sekä kumpuilevien moreenimaiden luoteesta kaakkoon suuntautunutta sokkeloa. Maiseman peruspiirteitä ovat kapeat murroslaaksot, lyhyet vesireitit sekä pienet kallio- ja moreenimäet. Metsällä on suuri merkitys maisemakuvassa. Suunnittelualue sijaitsee aluetta pohjois-eteläsuunnassa halkovan Jyväskyläntien molemmin puolin. Metsämaiseman merkittävimpiä osa-alueita ovat Haaranvuoren kuusivaltaiset metsät, Pienimäen sekametsät, mäntyvaltaiset metsät Köntysjoen ympäristössä, ojitetut suot ja Kytömaan rehevät lehtipuuval-

18 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 15 (37) 2.8 Rakennettu ympäristö taiset metsät. Metsämaisemaan vaihtelua tuovat kasvillisuudeltaan rehevät puronvarsilehdot ja lehtopainanteet, kalliojyrkänteet sekä laidunvaikutteiset koivikot. Kohteet näkyvät vain lähimaisemassa. Vesimaisemakohteita ovat Köntysjoki ja Pahalampi. Kulttuurivaikutteisia alueita ovat rakennetut alueet, joiden läheisyydessä on tyypillisesti viljeltyjä peltoja, metsitettyä peltoa ja nuoria koivikoita. Asutus keskittyy Kytömaalle ja Jyväskyläntien varteen. Selvitysalueen eteläosassa on uusi omakotitaloalue, joka on osin vielä rakenteilla. Selvitysalueella ei ole merkittäviä maisema-arvoja. Köntysjoella, Pahalammella ja Haaranvuoren kalliojyrkänteellä on paikallista maisemallista arvoa. Kohteet näkyvät ainoastaan lähimaisemassa. Koko Uuraisten alueelle on laadittu Uuraisten kulttuuriympäristöohjelma osana Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmaa (Katse Kuikan raitille - Uuraisten kulttuuriympäristöohjelma, 2005). Kulttuuriympäristöohjelmaan on koottu perustieto Uuraisten kulttuuriympäristöstä. Rakennuskulttuuriltaan Uurainen on Jyväskylän liepeille syntynyttä pienipiirteistä maaseutumaisemaa, jossa rakennuskanta on varsin uudistunutta ja hyvin säilyneitä, kansanomaista rakennuskantaa kuvastavia kokonaisia pihapiirejä on vähän. Jokihaara on Uuraisten eteläisin kylä. Kylä muodostuu harvaan sijoittuneista pientaloista sekä muutamista rivitaloista. Jokihaaraan on rakentunut viime vuosina uutta asutusta. Lähimmät koulut sijaitsevat Höytiällä ja keskustassa. Kylällä on vireä kyläyhdistys, joka järjestää paljon toimintaa sekä ylläpitää mm. hiihtolatuja. Keski-Suomen museo on inventoinut alueen rakennuskannan Alueella on kaksi paikallisesti merkittävää rakennusta. Alueen läheisillä Kytömaan ja Konttilanmäen kulttuurimaisemilla on paikallista maisema-arvoa. Kohteisiin sisältyvät tilakeskukset vanhoine rakennuksineen sekä niitä ympäröivät viljellyt pellot. Pääosin kohteet sijoittuvat suunnittelualueen ulkopuolelle. Kuva 12. Rakennusperinnön hoitoavustushakemukset alueella ja sen lähiseuduilla (KESy, OIVA ympäristö- ja paikkatietopalvelu, 2011).

19 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 16 (37) 2.9 Arkeologia 2.10 Väestö 2.11 Palvelut Kuva 13. Jokihaaran alueelle on viime vuosina rakentunut useita uusia omakotitaloja. Suunnittelualueelta ei ole tiedossa muinaismuistokohteita. Koko kunnan väestömäärä vuoden 2009 lopussa oli Asukasluvun kehitys oli vuosina voitollinen kunnan väestön kasvaessa yhteensä 304 henkilöllä. Asuntokuntien lukumäärä vuoden 2010 lopussa oli kpl % 0-14-vuotiaat 24, vuotiaat 60,0 yli 65-vuotiaat 15,9 Taulukko 1. Ikäryhmien osuus (Tilastokeskus 2012). Eläkkeellä olevien osuus väestöstä vuoden 2009 lopussa oli 23 prosenttia koko kunnassa. Taloudellinen huoltosuhde (työvoiman ulkopuolella tai työttömänä yhtä työllistä kohti) oli vuoden 2009 lopussa 1,66, kun koko Suomessa se on keskimäärin 1,34. Julkiset palvelut Uuraisilla on neljä perusopetusta antavaa koulua. Höytiän kylässä toimii Höytiän koulu, jossa on vuosiluokat 1-6 ja esikoulu. Koululaisia on yhteensä noin 70. Jokihaaralaisten alakoulun opetus sijoittuu Höytiään. Lisäksi hieman kauempana sijaitsevat Hirvasen ja Kyynämöisten koulut (1-6 vuosiluokat). Uuraisten keskustassa toimii Uuraisten koulukeskus, jossa on vuosiluokat 1-9 ja noin 300 oppilaan kapasiteetti. Jokihaaralaisten yläkoulun opetus sijoittuu keskustaan. Keskiasteen koulupalveluja ei Uuraisilla ole, vaan näissä tukeudutaan lähinnä Jyvässeudun palveluihin. Lähin lukio sijaitsee Jyväskylän puolella Tikkakoskella. Lasten päivähoidolle on vaihtoehtoina päiväkoti (päiväkoti Helmi), perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito ja vuoropäivähoito. Lisäksi Jyväskylän seudulla on mahdollista hakea päivähoitopaikkaa ja esiopetusta yli kuntarajojen (Jyväskylä, Muurame, Laukaa, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen). Jokihaaran alueelta löytyy perhepäivähoitoa ja Jokilaivan ryhmäperhepäiväkoti.

20 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 17 (37) 2.12 Työpaikat 2.13 Liikenne. Kuva 14. Jokihaaran osayleiskaava ja merkittävimmät palveluiden keskittymät (pohjakartta MML 2012). Muut julkiset palvelut (terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, tekniset palvelut jne.) löytyvät Uuraisten keskustasta, johon suunnittelualueelta on matkaa noin 9 km. Julkisia palveluja tuotetaan tarpeen ja alueen rakentumisen mukaan. Kunnan toiveena on saada tontit pian myytyä, mutta todennäköistä on muutaman omakotitalon rakentuminen vuositasolla. Palvelutarvetta ja mahdollisuuksia palvelujen tuottamiseen tarkastellaan kunnassa vuosittain budjetin teon yhteydessä. Läheinen Jokihaaran kylätalo toimii kyläläisten kokoontumispaikkana ja mm. juhlien pitopaikkana. Urheilukenttä ja jääkiekkokaukalo ovat aktiivisten kyläläisten toimesta kaikkien käytössä. Kaupalliset palvelut Suunnittelualueella ei ole kaupallisia palveluja, vaan ne löytyvät Uuraisten keskustasta tai Jyväskylän puolelta, mm. Tikkakoskelta ja Jyväskylän taajaman alueelta. Suunnittelualue on Jyväskylän työssäkäyntialuetta. Uuraisten alueella toimivia pienyrityksiä on n. 170 kpl. Kunnassa oli yhteensä työpaikkoja vuoden 2008 lopussa 859 kpl. Kunnan työpaikkaomavaraisuusaste on 68,4 % ja omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä oli vuoden 2008 lopussa 44,5 prosenttia. Kunnan elinkeinorakenne alueella asuvan työvoiman toimialan mukaan jakautuu palveluille 65 %, jalostukselle 18 % ja alkutuotannolle 16 %. Suunnittelualueen tiealueiden runkona toimii seututie 630 (Jyväskyläntie), josta erkanee yhdystie (Luonetjärventie). Seututie 630 yhdistää Uuraisen ja Jyväskylän. Lisäksi alueella on yksityisteitä, jotka palvelevat sekä asu-

21 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 18 (37) tusta että maa- ja metsätaloutta. Alueelle ei ole suunnitteilla merkittäviä uusia tielinjauksia. Kuva 15. Jokihaaran osayleiskaava-alueen pääliikenneverkosto. Lisäksi maanteiltä on suoria tonttiliittymiä. Seututien 630 keskimääräinen vuorokausiliikenne on n ajoneuvoa, ja raskaan liikenteen osuus on noin 5 %. Paikallistien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 110 ajoneuvoa. Seututiellä 630 on voimassa yleisrajoitus (80 km/h), joka on talvikaudella alennettu (70 km/h). Paikallistiellä on nopeusrajoituksena 60 km/h.

22 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 19 (37) 2.14 Teknisen huollon verkostot Suunnittelualueella ei ole kevyen liikenteen väyliä. Lähimmät väylät seututiellä 630 ovat Uuraisten keskustassa (8 km etäisyydellä Jokihaarasta) ja Puuppolassa (12 km). Seututietä 630 pitkin kulkee Uuraisten ja Jyväskylän välinen joukkoliikenneyhteys. Linja-autovuoroja on koulupäivisin 14 kumpaankin suuntaan painottuen aamuun ja iltapäivään. Koulujen lomien aikana vuorotarjonta on vähäisempi, ja viikonloppuisin kulkee vain yksittäisiä vuoroja. Suunnittelualueella on linja-autopysäkit kaikkien maankäytön kannalta merkittävämpien liittymien yhteydessä. Alueen pohjoisosassa sijaitsee sähkön siirtolinja. Kuva 16. Kuva suunnittelualueen pohjoisosasta. Alueella toimii Kuikan vesiosuuskunta ja Vesiosuuskunta Uurainen, jonka verkosto alueella on kuvattu oheisessa kartassa. Alueen halki kulkee siirtoviemäri-runkovesijohto. Alueella ei toimi vesihuollon suurkuluttajia.

23 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 20 (37) Kuva 17. Vesiosuuskunnan suunnitelmakartta (www.vesioskuurainen.fi). Kuva 18. Ote Uurainen-Tikkakoski siirtoviemärin rakennussuunnitelmasta.

24 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 21 (37) 3 KAAVAN TAVOITTEET 3.1 Yleiset tavoitteet Jokihaaran osayleiskaavatyön tavoitteena on tiivistää kylärakennetta ja luoda uusia pientalotontteja. Osayleiskaavalla on tarkoitus määritellä tulevien vuosien rakentamisen sijoittuminen ja mitoitus suunnittelutarveratkaisujen pohjaksi. Tavoitteena on laajentaa aikaisemman Jokihaaran osayleiskaavan oikeusvaikutteista aluetta ja tarkentaa alueen kaavamääräyksiä. Kaavamerkintöjen laadinnassa huomioidaan, että voimassa olevan yleiskaavan määräyksissä on viitattu MRL 137 :ään, josta osa on sittemmin kumottu. Jokihaaran osayleiskaava oli tarkoitus laatia ns. kyläkaavana MRL 44 :n mukaisesti, jolloin sitä olisi voitu käyttää rakennuslupaharkinnan pohjana. Keski- Suomen ELY-keskuksen ehdotusvaiheen lausunnon ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun myötä tästä luovuttiin. Näin ollen alueelle myönnetään rakennusluvat suunnittelutarveratkaisujen perusteella, mikäli alueelle ei laadita asemakaavaa. Tavoitteena on ratkaista yritystoiminnan sijoittaminen alueelle kestävän kehityksen mukaisesti siten, että työpaikkojen sijoittuminen asutuksen yhteyteen vähentää liikkumistarvetta. Tie- ja kunnallistekniikka on myös valmiina osalla suunnittelualuetta. Yhteistyössä osallisten ja viranomaisten kanssa pyritään löytämään ratkaisu, joka on kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen ja huomioi mm. ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyvät tavoitteet. Kaavaratkaisussa huomioidaan myös luonto- ja maisema-arvot sekä rakennetun ympäristön arvot. Kaavan tavoitteita tarkennetaan keskusteluissa eri viranomaisten kanssa sekä osallisilta saatavan palautteen pohjalta yleiskaavaprosessin aikana.

25 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 22 (37) 4 SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Tutkimukset ja selvitykset Aikaisemmin laaditut tutkimukset ja selvitykset Jokihaaran luonto- ja maisemaselvitys (Suunnittelukeskus Oy 2003) Rinteelän tilan luontoselvitys (FCG Planeko Oy 2009) Kaavoitustyön yhteydessä laaditut tutkimukset ja selvitykset Muu kirjallisuus ja selvitykset Kaava-alueelta on selvitetty kaavatyön pohjaksi: nykyinen rakentamistilanne maanomistus yhdyskuntatekniset verkostot (viemäri, vesi, tiestö jne.) pohjavesialueet ja muut erityisalueet liikennejärjestelyt Perusselvitysten päivitys 12/2010 1/ luonto, maisemakuva, suunnittelutilanne, maanomistus, rakennettu ympäristö, arvokkaat kohteet, vesihuolto Aluetta koskevat luontoselvitykset on laajennettu koskemaan uusia oikeusvaikutteisia alueita 04 05/2011 Kaavoitustyön pohjana käytetään hyväksi aikaisempaa osayleiskaavatyötä ja sen yhteydessä laadittuja selvityksiä. Katse Kuukan raitille Uuraisten kulttuuriympäristöohjelma, Virva Savolainen, 2005 OIVA - ympäristö- ja paikkatietopalvelu 4.2 Suunnittelun vaiheet suunnittelutyö käynnistetään 10/2010 osayleiskaavan valmisteluvaihe 11/ /2011 osayleiskaavaehdotusvaihe kevät / 2012 osayleiskaavan hyväksyminen 2012

26 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 23 (37) 5 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 5.1 Osalliset Tiedottaminen MRL 62 :n mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kaavan valmisteluvaiheen kuulemisen aikana sekä jättää muistutus kaavaehdotuksen nähtävillä ollessa. Työn edetessä järjestetään yleisötilaisuus. Tämän osayleiskaavan osallisia ovat mm: kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat ja työntekijät kuntalaiset Uuraisten kunnan lautakunnat metsäyhtiöt, kaava-alueen yritykset Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Museo Keski-Suomen Metsäkeskus Liikennevirasto luonnonsuojeluyhdistykset kylätoimikunnat tiehoitokunnat metsänhoitoyhdistys Vattenfall Elenia Sonera Finngrid Puolustusvoimat Keski-Suomen ajokoirayhdistys ry Osayleiskaavan laatimisen vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista kuulutetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa, kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla osoitteessa Vieraspaikkakunnilla asuvia maanomistajia kuullaan postitse viimeistään ehdotusvaiheessa. Tarvittaessa kaavoituksen eri vaiheissa neuvotellaan osallisten kanssa. Vireilletulo. Jokihaaran osayleiskaava on tullut vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta on kuulutettu paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä kunnantalolla sekä kunnan kotisivuilla Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kunnan käytäntöjen mukaisesti. Kaavan tavoitteista, tarvittavista selvityksistä ja arvioitavista vaikutuksista on järjestetty aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRL 66 ) Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä muiden viranomaisten kanssa. Työn edetessä harkitaan muiden työneuvottelujen tarve.

27 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 24 (37) Luonnosvaihe. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten mielipiteiden antamista tekemistä varten. Nähtävillä olosta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kunnan kotisivuilla. Kaavaluonnosta esitellään tarvittaessa yleisölle erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Kaavaluonnoksesta jätettyihin mielipiteisiin laaditaan vastineet ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan. Saadut mielipiteet ja lausunnot käsitellään kunnan käytäntöjen mukaisesti. Ehdotusvaihe. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, jonka kunnanhallitus käsittelee. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan lausuntojen antamista ja mahdollisten muistutusten tekemistä varten. Nähtävillä olosta tiedotetaan lehtikuulutuksella ja kunnan kotisivuilla. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin laaditaan vastineet ja mikäli ne antavat aihetta, kaavaa tarkistetaan. Ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu. Hyväksymisvaihe. Kaavaehdotuksen hyväksyy Uuraisten kunnanvaltuusto, jonka päätöksestä tyytymättömällä on mahdollisuus valittaa hallintooikeuteen Kaavoitusprosessi ja osallistuminen Viranomaisyhteistyö Kaavoitus toteutetaan vuorovaikutuksessa maanomistajien ja muiden osallisten kanssa. Kaavoituksen alkuvaiheessa on järjestetty yleisötilaisuus. Kaavoituksen aloitusvaiheessa on järjestetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu, jossa käsiteltiin muun muassa kaavan lähtökohdat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyys. Osayleiskaavan viranomaisneuvottelu on järjestetty Keski-Suomen ELYkeskuksessa. Muistio on liitteenä 2. Viranomaistahoilta on pyydetty lausunnot kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheissa em. neuvottelussa sovitun mukaisesti. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen järjestettiin toinen viranomaisneuvottelu, jossa käytiin läpi muun muassa ehdotuksesta saatu palaute ja kaavaehdotuksen tarkistustarpeet. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että kaavaan tehtävät muutokset koskevat kaikkia kaava-alueella (mm. viittauksen MRL 44 :ään poisto). Osallisia on kuitenkin rajattu määrä (UPM, Uuraisten kunta sekä muutama maanomistaja), joten osallisia voidaan kuulla erikseen ilman kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista Valmisteluvaiheen palaute ja sen huomioonottaminen Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä Yleiskaavaluonnoksen nähtäville panon yhteydessä järjestettiin avoin yleisötilaisuus. Osallistujia oli n. 20. Tilaisuudessa oli jaossa lomakkeita ja karttaotteita mielipiteiden kirjallista jättämistä varten. Tilaisuudessa esitettiin mm. seuraavia kannanottoja: Rakennuspaikkoja oli osoitettu vetisille paikoille, joiden kelpoisuutta rakennuspaikoiksi epäiltiin. Eteläisen osan pohjoisempi oleva liittymä haluttiin säilyttää. Liittymää voitaisiin parantaa kadun pituusprofiilia korjaamalla.

28 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 25 (37) Liikennemelu kantoi eteläisellä alueella alas vesistön rannalle asti. Uuden asutuksen liikenteen vaikutuksia eteläisen alueen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen pelättiin. Kuva 19. Osallisten palautetta kerättynä kartalle. Erilliseen vastineraporttiin (liitteenä) on koottu osayleiskaavan valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä saadut lausunnot ja mielipiteet lyhennelminä. Kunkin lausunnon ja mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine ja muutosehdotus kaavaan. Valmisteluvaiheessa saatiin 9 lausuntoa ja 3 kirjallista mielipidettä Ehdotusvaiheen palaute ja sen huomioonottaminen sekä erilliskuuleminen Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä Ehdotusvaiheessa saatiin 9 lausuntoa ja 3 kirjallista muistutusta. Erilliseen vastineraporttiin (liitteenä) on koottu osayleiskaavan ehdotusvaiheen kuulemisen yhteydessä saadut lausunnot ja muistutukset lyhennelminä. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että kaavaan tehtävät muutokset koskevat kaikkia kaava-alueella (mm. MRL pykälään 44 viittauksen poistaminen). Neuvottelussa todettiin, että osallisia on kuitenkin rajattu määrä (UPM, Uuraisten kunta sekä muutama maanomistaja), joten osallisia voidaan kuulla erikseen ilman kaavaehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Muistutusten ja lausuntojen perusteella on muutoin tehty vähäisiä tarkennuksia aluerajauksiin sekä ulkoilureitti- ja tieyhteysmerkintöihin. Tarkemmin näitä on kuvattu kohdassa 6.1 Osayleiskaavaluonnos ja ehdotus. Ehdotusvaiheen jälkeisten muutosten takia on järjestetty tiettyjen maanomistajien erilliskuuleminen maankäyttö- ja rakennusasetuksen sekä ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Erilliskuulemisessa saatiin kaksi muistutusta, jotka eivät aiheuttaneet muutoksia kaavakartalle.

29 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 26 (37) 6 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 6.1 Osayleiskaavaluonnos ja -ehdotus Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä syksyllä Osayleiskaavaluonnoksessa oli osoitettu uusia rakennuspaikkoja yhteensä 89 kpl. Kaikki edellisessä osayleiskaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat eivät ole toteutuneet, mutta tarvetta on osoittaa uusia rakennuspaikkoja Jokihaaran ja sen palveluiden läheisyydessä. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä keväällä Osayleiskaavaehdotuksen perusratkaisut ovat samat kuin seuraavassa luvussa kuvatut osayleiskaavan ratkaisut. Osayleiskaavaehdotuksessa oli viittaus MRL 44 :ään, jolloin sen pohjalta olisi voinut myöntää rakennuslupia. Tämä viittaus on poistettu ehdotusvaiheen nähtävillä olon jälkeen viranomaislausuntojen ja neuvottelun perusteella. Osayleiskaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset nähtävillä olon jälkeen: Merkittävä yksityistie merkintä Rinteeläntien kohdalla päätettiin suunnitellun erillispientaloalueen luoteisreunaan. Tieyhteystarve-merkintä Rinteeläntieltä Alimmaisentielle osoitettiin suunnitellun erillispientaloalueen luoteisreunasta. Vanha tie osoitettiin ohjeellisena ulkoilureittinä kaavan koillisosassa suunnitellun erillispientaloalueen pohjoispuolella. Eteläisen kyläalueen (AT) rajausta laajennettiin etelään. Alueella sijaitsee päiväkoti, jota on suunniteltu laajennettavaksi. MRL 44 :n mukainen määräys poistettiin yleismääräyksistä, jolloin yleiskaavan perusteella ei voida myöntää suoraan rakennuslupia. Alue on sen sijaan määrätty suunnittelutarvealueeksi. Pohjoisosassa Pienimäen lähellä sijaitsevaa erillispientalojen aluetta siirrettiin länteen siten, ettei se ole päällekkäin liito-orava-alueen (luo- 1) kanssa. Yleismääräyksiin tarkennettiin rakentamisen ohjausta. Kr-merkintä muutettiin muotoon: Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokkaiden rakennuksien tai rakennusryhmien purkaminen ja ulkoasun muuttaminen edellyttää luvan. Museoviranomaisille tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkaisemista. Luo-2-merkintä muutettiin muotoon: Luonnonsuojelullisesti tai paikallisesti arvokas alue. Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee edistää kohteelle luonteenomaisien luontoarvojen säilymistä. Alueella ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat vaarantaa alueen luontoarvoja. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on huomioitava luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajien säilyttämisedellytykset. Nykyisen Purotien linjausta muutettiin uuden asuinalueen lounaispuolelle ja alueen tielinjaukset muutettiin ohjeellisiksi. Lisäksi kaavaselostusta on täydennetty tarvittavilta osin. Ehdotusvaiheen jälkeisten muutosten takia on järjestetty tiettyjen maanomistajien erilliskuuleminen maankäyttö- ja rakennusasetuksen (32 ) sekä ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Uuraisten kunta 27 (37) 6.2 Osayleiskaavan aluevaraukset, kaavamerkinnät ja -määräykset Jyväskyläntien varteen on osoitettu kevytliikenneväylän varaus. Ohjeelliset ulkoilureitit on osoitettu lähinnä alueen metsäalueille. Osayleiskaavassa on osoitettu suojelukohteet luonnon, maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta. Kuva 20. Osayleiskaavan pienennös.

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Hannu Heiskanen OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.5.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) 8.5.2013 Haukiveden Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos RANTASALMEN KUNTA HAUKIVEDEN HAAPASELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.5.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TYÖNUMERO: E26192.00 TILAAJA: UURAISTEN KUNTA HIRVASKANKAAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SWECO YMPÄRISTÖ OY Tampere Muutoslista VALMIS 27.7.2015 TRYS TRYS MKIR LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Uuraisten kunta Uuraisten kunnan vesistöjen rantayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UURAISTEN KUNTA UURAISTEN KUNNAN VESISTÖJEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Kallaveden Riinin ja Korpijärven ranta-asemakaavojen muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA LOSSINPELLON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.11.2015 8.8.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti

31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013. Uuraisten kunta. Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 31.5.2013 Kaavoituskatsaus 2013 Tekijä: Ulla Järvinen, aluearkkitehti 1. YLEISTÄ Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA Seivalan ranta-asemakaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22621 1 (8) Sisällysluettelo Seivalan ranta-asemakaava... 2 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; OSAKORTTELI 28 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kaustisen kunta

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; OSAKORTTELI 28 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Kaustisen kunta Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS; OSAKORTTELI 28 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 1. MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa asemakaavan

Lisätiedot