Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan"

Transkriptio

1 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001

2 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka Mattila, Juha Nurmilaakso, Martin Ollus ja Iiro Salkari, VTT Automaatio Jyrki Ali-Yrkkö ja Pekka Ylä-Anttila, ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Helsinki 2001

3 Kilpailukykyä teknologiasta Tekes tarjoaa rahoitusta ja asiantuntijapalveluja kansainvälisesti kilpailukykyisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Tekesillä on vuosittain käytettävissä avustuksina ja lainoina runsaat kaksi miljardia markkaa teknologian kehityshankkeisiin. Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan uutta teknologiaosaamista yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä. Ohjelmien tavoitteena on nostaa teknologista kilpailukykyämme tulevaisuuden keskeisillä teollisuuden toimialoilla. Tällä hetkellä Tekesillä on käynnissä noin 50 teknologiaohjelmaa. ISSN X ISBN Kansi: LM&CO Sisäsivut: DTPage Oy Paino: Paino-Center Oy, 2001

4 Esipuhe Organisaatiot, niiden toimintatavat ja liiketoimintamallit muuttuvat uusien teknologioiden myötä. Vaikutus on kahdensuuntainen: teknologia luo edellytyksiä uusille toimintatavoille ja uudet toimintatavat tarvitsevat uusia teknologisia ratkaisuja. Yritysten toimintatapoja muuttavat mm. Internet, mobiilipalvelujen lisääntyminen niin yritysten välisessä kuin yritys-asiakassuhteissa ja sähköisen liike- ja palvelutoiminnan laajentuminen. Toimintojen ulkoistaminen synnyttää tarvetta atk-palvelutoiminnan ja Internetin kautta tarjottavien palvelujen kehittämiseen. Yritysten toiminnan seurannan tarve kasvaa ja tämä laajentaa mm. toiminanohjauksen- ja asiakkuuksien hallinnan sovellusten käyttöä. Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja uuden tietotekniikan käyttöönotto on muuttanut viime vuosina yritysten toimintatapoja monin tavoin. Tekesin teknologiaohjelmissa on lisääntyvässä määrin ollut mukana hankkeita, joissa toisaalta kehitetään uusia tietoteknisiä yrityssovelluksia ja toisaalta uudistetaan yritysten ja verkostojen tapaa toimia. Aihepiiri on noussut viime vuosina entistä tärkeämpään asemaan ja vuoden 2000 alussa käynnistettiin kaksi tähän teemaan keskittyvää uutta teknologiaohjelmakokonaisuutta: uusiin toimintatapoihin keskittyvä Uusi teollinen toimintatapa UTT ( ) ja uutta tuotetarjontaa kehittävä Ohjelmistotuotteilla kansainväliseen menestykseen SPIN ( ). Uuden teollisen toimintatavan voi tiivistää sanoihin digitaalinen verkostotalous, jolle on ominaista uusien liiketoimintamallien innovatiivinen kehittäminen ja uusimman tieto- ja viestintäteknologian ja sen sovellusten hyödyntäminen. UTT-ohjelmassa luodaan tältä pohjalta elinkeinoelämän tarpeisiin toimintamalleja, menetelmiä ja välineitä, joiden avulla yritykset voivat siirtyä kohti verkottunutta liiketoimintamallia, sekä tehostaa liiketoimintaansa, kilpailuasemaansa ja kannattavuuttaan uusilla liiketoiminnoilla. SPIN-ohjelman kärkihankealueen Tulevaisuuden yrityssovellukset ohjelmistotuotehankkeiden tulisi toisaalta pohjautua hyvään näkemykseen siitä, miten yrityssovellusten käyttäjäorganisaatiot tulevaisuudessa toimivat ja millaisiin järjestelmiin niiden toiminta ja päätöksenteko perustuu. Näin löydetään uusia tietojärjestelmätarpeita, jotka tarjoavat kasvupotentiaalia uusille sovellustyypeille. Tekesin UTTteknologiaohjelman yrityksen toimivat osaltaan tässä mahdollisena joukkona sopivia pilot-partnereita. Teknologiaohjelmien valmistelun aikana syntyi selvä näkemys uusien tietoverkkojen hyödyntämiseen perustuvien tietoteknisten sovellusten erityisasemasta kehityshankkeissa. Varsinkin sovellusten välinen integrointi sekä yksittäisten yritysten sisällä että yritysten välillä eri arvoverkoissa nähtiin tärkeäksi kehityskohteeksi. Mahdollisia tarkasteltavia sovellusalueita on useita ja yritysten on usein vaikea hahmottaa kyseessä olevaa kokonaisuutta. Tämän näkemyksen mukaisesti UTT-ohjelman johtoryhmä päätti käynnistää syksyllä erillisen selvityksen digitaalisen verkostotalouden ja tietotekniikan välisestä vuorovaikutuksesta. Selvityksen tuloksena syntyi myös toinen, tätä raporttia täydentävää kokonaisuus, joka ilmestyy kesän 2001 aikana Tekesin teknologiakatsaussarjassa nimellä Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä. Tekes kiittää lämpimästi kaikkia tähän selvitykseen osallistuneita henkilöitä. Selvitystyön lopputuloksena syntynyt raportti antaa hyvän kuvan käsiteltyjen sovellusalueiden erityispiirteistä sekä alueen kokonaisuudesta yritysten liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Raportti tarjoaa erinomaiset lähtökohdat aihealueiden suhteiden tarkasteluun ja uusien kehityskohteiden tunnistamiseen. Teknologian kehittämiskeskus, Tekes

5 Tiivistelmä Valmistava teollisuus elää suurten haasteiden ja jatkuvan muutoksen ympäristössä. Nopeasti kehittyvä tietotekniikka tuo yrityksille uusia mahdollisuuksia. Mahdollisuudet eivät rajoitu vain uusiin tuotteisiin, vaan myös yritysten toimintatapoihin. Hyödyntämällä uutta teknologiaa yritykset voivat kehittää toimintatapojaan, kuten esimerkiksi tuotantoketjun ja tietämyksen hallintaa. Näitä toimintatapoja kutsutaan raportissa liiketoimintamalleiksi. Yritykset verkostoituvat ja globalisoituvat Yritystoiminnan kansainvälistyminen näkyy sekä hyödykemarkkinoilla että rahoitusmarkkinoilla. Hyödykemarkkinoiden kansainvälistyminen ei merkitse ainoastaan raaka-aineiden ja komponenttien hankintaa ulkomailta tai tuotteiden myyntiä rajojen ulkopuolelle, vaan myös kokonaisvaltaista globaalia toimintatapaa. Yrityksen eri toiminnot, kuten esimerkiksi tutkimus ja tuotekehitys, valmistus, markkinointi ja rahoitus voivat sijaita maantieteellisesti eri alueilla. Kukin toiminto tai sen osa sijoittuu sen mukaan, mikä on toiminnalle edullista. Yritystoiminnan globaalistuminen on muuttanut yritysten toimintatapoja monella tavoin. Monet yritykset miettivät yhä tarkemmin sitä, mitä ne tekevät itse ja mitä jätetään yrityksen ulkopuolelle. Tämä ydinosaamiseen keskittyminen on osaltaan johtanut lisääntyvään yritysten väliseen yhteistyöhön eli verkostoitumiseen. Tieto- ja viestintäteknologian merkitys globaalille ja verkostoituneelle yritystoiminnalle on kaksitahoinen. Yhtäältä uusi teknologia toimii mahdollistajana. Kehittyneet tietotekniset ratkaisut luovat perustan toiminnalle, joka on hajautunut sekä maantieteellisesti että organisatorisesti. Toisaalta yritykset pyrkivät erikoistumaan yhä kapeampiin tuoteryhmiin. Näille voi syntyä riittävät markkinat vain maailmanlaajuisella tasolla. Voidaankin sanoa, että tieto- ja tietoliikennetekniikan merkitys yrityksissä ja yhteiskunnassa on kasvanut voimakkaasti. On alettu puhua uudesta tietotekniikasta. Uuden tietotekniikan oleellinen piirre koskee sen roolia uusien tuotteiden ja toimintamallien mahdollistajana. Toisin sanoen tietotekniikka on ratkaisevana tekijänä toiminnan kehittämisessä ja uusien toimintojen luonnissa. Tietotekniikan avulla saatavat hyödyt Tietotekniikka ja langaton tiedonsiirtotekniikka ovat vähentäneet ajan ja paikan merkitystä dramaattisesti, mikä on tukenut hajautettua ja verkostomaista toimintaa. Tiedonsiirto voi usein korvata materiaalin tai henkilöiden siirron. Vahvimmin tämä ilmenee tuotteissa, jotka ovat digitalisoitavissa. Myös tutkimus, tuotekehitys ja suunnittelutoiminnot voidaan toteuttaa verkostoissa paikasta ja ajasta riippumatta. Maantieteellisen etäisyyden merkityksen väheneminen koskee esimerkiksi laitteiden huoltoa. Uuden tietotekniikan avulla voidaan tuotteita ylläpitää ja huoltaa ilman, että tarvitsee matkustaa paikan päälle. Ongelmatilanteessa laitteen asiantuntijat analysoivat tilanteen tietoverkkojen avulla ja pystyvät antamaan ohjeita paikalliselle huoltomiehelle mahdollisesti multimediasovellusten kautta. Näin saavutetaan merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä. Samalla kerääntyy arvokasta tietoa tuotteen käytöstä ja toimivuudesta. Erilaisilla kaukotukijärjestelmillä voidaan kerätä valtavia tietomääriä jo yhdestä tuotteesta. Ellei yrityksellä ole tehokkaita tapoja luokitella ja analysoida kerättyä tietoa, hyöty diagnostiikan tai kehitystoiminnan kannalta on kyseenalainen. Suurten tietomassojen kerääminen ja niiden hyödyntäminen on noussut ongelmaksi laajemminkin. Tästä tarpeesta on syntynyt tietämyshallinnaksi (knowledge management) kutsuttu yrityksen osa-alue. Tiedon ja informaation hallinta ovat nousseet keskeiseen asemaan monessa yrityksessä. Tähän ovat vaikuttaneet muuttuva toimintaympäristö, lyhentyneet tuotesukupolvet, yksilölliset ja tietoa sisältävät tuotteet sekä tuotannon, suunnittelun ja niiden hallinnan hajautuminen. Kaikkea tietoa on vaikea vangita dokumentteihin tai järjestelmiin, vaan osa on kokemusperäistä niin sanottua hiljaista tietoa. Tätä tietämystä ja osaamista on usein vaikea tunnistaa. Tieto ei siis välttämättä välity osapuolelle, joka sitä tarvitsisi. Koska tietotekniikka mahdollistaa entistä helpommin yhä merkityksettömämmän tiedon siirtämisen ja varastoimisen, arvokkaan tiedon löytäminen ja käsittely on entistä vaikeampaa ja kalliimpaa.

6 Verkostoituminen vaatii uusia toimintatapoja ja tietoteknisiä ratkaisuja Yritysten verkostoituminen ei enää koske pelkkää valmistusta. Yhteistyö on laajenemassa vastavirtaan kohti tuotesuunnittelua ja sekä myötävirtaan kohti tuotteiden markkinointia, toimitusta, käyttöä ja ylläpitoa. Tuotteiden koko elinkaaren hallinnasta on tulossa tuotannon keskeinen tekijä. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle parempia palveluita ja samalla luoda palveluista uutta liiketoimintaa. Tällainen uudesta konseptista on myös käytetty termiä laajennettu tuote (extended product) ja siihen liittyy toimintoja sekä ennen että jälkeen varsinaisen valmistuksen. Tuotteiden valmistaminen yhteistyössä muiden kanssa korostaa toimitusketjun hallintaa. Yrityksen on kyettävä huolehtimaan sekä eri toimipisteiden kautta kulkevasta sekä tavaroiden ja palvelujen virrasta että näihin liittyvästä tieto- ja rahavirrasta. Toimitus- tai oikeastaan tarjontaketjun hallintaan (supply chain management) on kehitetty tietoteknisiä järjestelmiä. Nykyisille järjestelmille on ominaista, että ne ovat hyvin massiivisia. Ne on tarkoitettu lähinnä suuryritysten sisäisten toimitusketjujen hallintaan. Niitä on huomattavasti vaikeampi soveltaa useita tasoja sisältävässä yritysverkostossa, jossa yritykset ovat yhtäältä toistensa asiakkaita tai toimittajia ja toisaalta toistensa kilpailijoita. Sähköinen kauppa muotitermi vai vallankumouksellinen keksintö? Kehittynyt tietotekniikka on mahdollistanut sähköisen liiketoiminnan eli e-liiketoiminnan. Sen kasvunäkymät on arvioitu hyvin suuriksi. Nykyisin e-liiketoiminta toteutuu useimmiten kahdenkeskisten transaktioiden ja sähköisten kauppapaikkojen kautta. Viime aikoina näkemykset kehitysmahdollisuuksista etenkin kuluttajakaupassa ovat muuttuneet pessimistisemmiksi. Sen sijaan yritysten välisessä kaupassa sähköisellä liiketoiminnalla nähdään olevan suuria mahdollisuuksia. Kun toistaiseksi on keskitytty enimmäkseen myynnin helpottamiseen erilaisten Internetissä toimivien kauppapaikkojen ja yritysportaalien kautta, tulevaisuudessa järjestelmät tulevat huomattavasti kehittyneemmiksi. Ostajan ei enää tarvitse selata erilaisia toimittajien järjestelmiä ja kauppapaikkoja, vaan järjestelmät löytävät parhaan toimittajan. On todennäköistä, että oston ja myynnin automatisoituminen tulee lisääntymään. Sähköinen liiketoiminta ei jää muotitermiksi vaan sen todelliset hyödyt nähdään tulevaisuudessa. Tietotekniikalla ja uusilla toimintatavoilla on myös ympäristövaikutuksia Teollisuudelle asetetaan yhä suurempia vaatimuksia ympäristökuormituksen hallinnan suhteen. Haasteisiin vastaaminen edellyttää tuotantoprosessin, tuotantolaitteiston ja tuotettavien hyödykkeiden ympäristökuormituksen hallintaa ja pienentämistä koko niiden elinkaaren aikana. Elektronisella tiedonsiirrolla voidaan osittain korvata fyysisiä kuljetuksia. Lisäksi tietotekniikan kehittyminen tarjoaa myös muita työvälineitä ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Tuotantoprosessiin liittyvän tiedon ja tietämyksen tehokkaalla hallinnalla ja hyödyntämisellä tuotantoprosessia on mahdollista tehostaa ja samanaikaisesti pienentää ympäristökuormitusta samalla kun raaka-aineita ja energia säästyy. Tuotteisiin ja toisaalta tuotantolaitteisiin liittyvän tiedon paremmalla hallinnalla niiden uudistamista voidaan helpottaa. Tätä kautta on mahdollista lisätä niiden ympäristöystävällisyyttä ja elinikää sekä tukea hallittua käytöstä poistoa, purkamista ja uudelleenkäyttöä (reverse logistics). Nykyinen teknologia tehokäyttöön Valmistavan teollisuuden yritysten kannalta uusi tietotekniikka ei merkitse vain tulevaisuuden visioita ratkaisuista, joita ei ole vielä saatavilla. Tässä raportissa uudella tietotekniikalla on tarkoitettu paitsi visioita myös jo olemassa olevia tekniikoita, joita ei ole vielä täysin hyödynnetty. Jo nykyisellään on olemassa paljon kaupallisesti tarjolla olevaa tietotekniikkaa (sekä laitteita että ohjelmistoja), joka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden uusiin ja tehokkaampiin toimintamalleihin, mutta jota kuitenkin varsin vähän hyödynnetään. Raportissa on pyritty valottamaan niitä haasteita ja ongelmia, joita valmistavan teollisuuden yritykset kokevat tietotekniikan soveltamisessa. Näiden ratkaisemiseksi on hahmotettu myös kehityskohteita, kuten tietotekniikan vaikutusten arviointimenetelmiä, verkostojen ja yritysten välisen tiedonhallinnan kehittämistä, informaation käytettävyyden parantamista sekä tuotannon tietojärjestelmien riskien analysoimista.

7 Sisältö Esipuhe Tiivistelmä 1 Johdanto 1 2 Lähtökohta Globalisaatio ja uusi talous Tuottavuus Suomen menestyminen uudessa globaalissa taloudessa Verkostoituminen Laajennettu tuotekäsite Uusi tietotekniikka Piirteitä Tietotekniikan käyttömalli: ASP-konsepti 14 3 Kehitystrendejä Johdanto Modulointi, standardointi, massaräätälöinti Modulointi Moduloinnin tavoitteet Moduloinnin lähtökohdat Sähköinen kaupankäynti Taustaa ja määrittelyjä Vaikutukset liiketoimintaan Kehitysnäkymät, skenaariot ja haasteet Toiminnanohjausjärjestelmät, ERP (Enterprise Resource Planning) Mikä ERP on? Ongelmat ja haasteet Trendit Vaikutus toimintatatapoihin Supply Chain Management Taustaa Järjestelmätoimittajat Analyysi Vaikutus liiketoimintaan Kehitysnäkymät Document management Tausta, määrittelyt: Mitä dokumentin hallinta on? Dokumentit valmistavassa tuotannossa Dokumenttien hallinnan haasteet valmistuksessa Trendit Product data management Tausta, määrittelyt Vaikutus liiketoimintaan (Business drivers) Kehitysnäkymät, skenaariot, haasteet Knowledge Management Taustaa ja määrittelyjä Vaikutukset liiketoimintaan Kehitysnäkymät, skenaariot ja haasteet 42

8 3.9 Enterprise/Customer Relationship Management Taustaa Trendit Haasteet Uusi palveluliiketoiminta Taustaa Sopimusvalmistus Kuljetukset ja logistiikka Kunnossapito- ja huolto (Service)-palvelut ASP-palvelu: tietotekniikan ulkoistus 47 4 Kehitystarpeet Yhteenveto tietotekniikan vaikutuksesta liiketoimintatapoihin Tietotekniikan hyväksikäytön haasteita ja ongelmia Tutkimus- ja kehitysaiheita 53 5 Yhteenveto 55 Lähteet 57 Tekesin teknologiakatsauksia 60

9 1 Johdanto Tietotekniikan kehityksen myötä se on tullut osaksi ihmisten ja yritysten arkipäivää. Yhä reaaliaikaisempi tieto on yhä useammin tarvitsijoiden käytettävissä. Tieto on enenevästi saatavilla paikasta riippumatta ja organisaatiorajojen yli. Tiedon saatavuus helpottaa yritysten päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta, mutta on toisaalta johtanut myös uusiin ongelmiin: tietotulvaan, tiedon hallinnan monimutkaistumiseen ja vaikeuteen tunnistaa oleellinen tieto. Tiedon hallinnan ja siirron kehittyminen vaikuttaa myös valmistavan teollisuuden yritysten toimintaan. Verkostoituminen on tänään tosiasia: yritykset pyrkivät keskittymään ydinosaamiseensa ja luomaan yhteistyösuhteita muiden yritysten kanssa. Tietotekniikan kehittyminen tukee tuotannon hajautumista. Uusi tekniikka mullistaa perinteisiä toiminta- ja johtamistapoja. Verkostoitumisen myötä syntyy uusia yhteistyömuotoja. Puhutaan virtuaaliyrityksistä (Virtual Enterprise, VE) tai laajennetuista yrityksistä (Extended Enterprise, EE). On myös syntynyt käsite laajennettu tuote (extended product) kuvaamaan sitä, että tuotteeseen liittyy uusia ominaisuuksia ja palveluita sekä sitä, että tuotteiden koko elinkaaren hallinta on korostumassa. Tämän raportin tavoitteena on tarkastella uuden tietotekniikan vaikutusta valmistavan teollisuuden yrityksiin ja niiden toimintaan. Tarkastelun lähtökohtana kuvataan luvussa 2 yritysten toimintaympäristön ja -tapojen muutoksia ja tietotekniikan tuottavuusvaikutuksia. Raportin keskeisessä luvussa 3 käydään läpi teknologioita, joita valmistavat yritykset ja verkostot voivat hyödyntää toiminnassaan. Kunkin teknologian osalta kuvataan sen nykytilaa ja kehitystrendejä sekä arvioidaan kehityksen vaikutusta yritysten toimintatapoihin. Luvun 4 yhteenvedossa kuvataan keskeiset, hyödyntämistä haittaavat ongelmaryhmät ja esitetään kehitysehdotuksia. Raportti on syntynyt VTT Automaation ja ETLAn yhteistyönä. Sen kirjoittajina ovat Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka Mattila, Juha Nurmilaakso, Martin Ollus ja Iiro Salkari VTT Automaatiosta sekä Jyrki Ali-Yrkkö ja Pekka Ylä-Anttila ETLAsta. 1

10 2 Lähtökohta 2.1 Globalisaatio ja uusi talous Yritykset toimivat yhä kansainvälisemmin. Aiemmin kansainvälistyminen merkitsi lähinnä vientiä kotimaasta, mutta nykyään yhä enemmän myös ulkomaista tuotantoa. Monet uuden talouden yritykset, kuten esimerkiksi ohjelmistotalot ovat perustaneet tutkimus- ja kehitysyksikköjä (t&k) ulkomaille jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Globalisaatio Maailmantaloudessa ja sen dynamiikassa on tapahtunut suuria muutoksia 1980-luvun puolivälistä alkaen (kuva 2.1). Koko maailman bruttokansantuote kasvaa verraten tasaisesti. Maailmankaupan kasvu on selvästi nopeampaa kuin BKT:n. Kaikkein nopeiten kasvavat kuitenkin ulkomaiset suorat sijoitukset luvun puolivälistä alkaen suorat sijoitukset ovat kasvaneet huomattavan paljon nopeammin kuin maailman tuotanto ja kansainvälinen kauppa. Suorien sijoitusten kasvun taustalla on esitetty olevan kolme perustekijää: teknologian kehittyminen, säätelyn purkaminen ja monikansallisten yhtiöiden kasvava rooli (World Investment Report 1996). Näistä ensimmäinen liittyy informaatioteknologian kehittymiseen. Nykyinen teknologia mahdollistaa suurten tietomäärien käsittelyn sekä tätä kautta maantieteellisesti laajalle levittäytyneen toimipaikka- ja yritysverkoston hallinnan. Lisäksi kulkuvälineisiin liittyvä tekninen kehitys on helpottanut sekä tavaroiden että ihmisten liikkumista. Toinen tekijä koskee ulkomaista omistusta ja pääomanliikkeitä rajoittavan lainsäädännön purkamista. Aiemmin ulkomaista omistusta rajoitettiin huomattavasti, mutta nykyisin omistus on useissa maissa vapautettu lukuunottamatta joitain aloja (esim. puolustusvälineteollisuus). Kolmantena tekijänä on vaikuttanut se, että kansainvälisestä tuotannosta on tullut kiinteä osa maailmantaloutta. Yritykset ovat monikansallistuneet sekä perustamalla ulkomaisia yksiköitä että tekemällä yritysostoja. Yritysostojen määrä ja etenkin koko ovat kasvaneet. Oheiseen taulukkoon on koottu vuoden 2000 alkupuoliskon suurimmat kansainväliset yrityskaupat ja fuusiot. Erityisesti telekommunikaatioalalla on tehty lukuisia suuria kauppoja. Varsinkin operaattorit järjestäytyvät yhä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Suuret yrityskaupat alkoivat, Suorat sijoitukset BKT Kansainvälinen kauppa Vuosi Kuva 2.1. Suorien sijoitusten, BKT:n ja ulkomaankaupan kehittyminen maailmassa (indeksi 1970=100)

11 Taulukko 2.1. Maailman suurimmat kansainväliset yrityskaupat, (1-6/2000). Ostaja Kohde Kohdemaa Arvo mrd, $ Toimiala Vodafone Airtouch Plc Mannesmann AG Saksa 186 Telekommunikaatio France Telecom SA Orange Plc Iso-Britannia 46 Telekommunikaatio Terra Networks SA Lycos Inc. USA 13 Telekommunikaatio NTL Inc. Cable & Wireless Communicationin kaapeli-tvliiketoiminta Iso-Britannia 12 Telekommunikaatio Alstom SA Lähde: KPMG (2000) ABB Alstom Power (50 % -> 100 %) Belgia 11 Energia kun ulkomaalaisomistusta koskevia rajoituksia purettiin. Monet alan yritykset ovat ostaneet joko osittain tai kokonaan yrityksiä, jotka sijaitsevat eri maassa kuin ostajayritys. Suurten yrityskauppojen lisäksi on tehty myös huomattava määrä pieniä. Monet pienet teknologiayritykset ovat listautuneet ja saaneet siten osakkeilleen markkinoilla määräytyvän hinnan. Tämä on mahdollistanut niiden kansainvälisen laajentumisen. Listautumisesta saatuja rahoja on käytetty ulkomaisten yksiköiden perustamiseen. Vielä huomattavampi merkitys on ollut uusi rahoitusmahdollisuus, jonka listautuminen on tarjonnut. Ostettaessa muita yrityksiä maksuvälineenä käytetään hyvin usein omia osakkeita. Uusi talous eli digitaalinen talous Näkemys uudesta taloudesta perustuu joukkoon otaksumia ja empiirisiä havaintoja 1990-luvun talouskehityksestä. Uudesta taloudesta alettiin puhua etenkin Yhdysvaltain kohdalla, jossa talous kasvoi nopealla vauhdilla ja keskeytyksettä lähes kymmenen vuoden ajan ilman, että inflaatio olisi kiihtynyt tai talouden tasapaino-ongelmat muutoinkaan olisivat kasvua pysäyttäneet. Samanaikaisesti tieto- ja viestintäsektori nousi selvästi muita aloja nopeammin kasvavaksi alaksi. Toinen uuden talouden käsitteen syntymiseen vaikuttava asia koskee informaatioteknologian aikaansaamaa tuottavuuden kasvua. Tätä vaikutusta ei aiemmin saatu osoitettua, jolloin syntyi tuottavuusparadoksin käsite luvun jälkipuolella tehtyjen tutkimusten mukaan ICT:n käyttö on nostanut tuottavuutta huomattavasti USA:ssa (ks. esim. Oliner ja Sichel 2000). Kolmas piirre koskee uusien markkinoiden syntymistä. Internetin myötä informaatiota on paljon helpommin saatavissa kuin aikaisemmin. Jopa yksittäisellä kuluttajalla on mahdollisuus selvittää, mitä joku tuote maksaa missäkin päin maailmaa. Yrityksissä vastaava mahdollisuus on johtanut ja johtaa elektronisten markkinapaikkojen syntyyn. Kaiken kaikkiaan ostajalla on huomattavasti enemmän mahdollisuuksia selvittää markkinatilanne ja -tarjonta ennen ostopäätöstä. Voidaan sanoa, että ollaan siirrytty askel lähemmäksi kohti täydellisiä markkinoita. Lisäksi on syntynyt kokonaan uudentyyppiset tieto- ja osaamispohjaisten tuotteiden ja palveluiden markkinat, jotka poikkeavat luonteeltaan merkittävästi perinteisten fyysisten tuotteiden tai aikaan ja paikkaan sidottujen palvelujen markkinoista. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi uuden talouden piirteisiin on katsottu kuuluvan esimerkiksi yritysten verkostoituminen, voimistunut kansainvälistymiskehitys ja muut vastaavanlaiset talouden rakenteelliset muutokset. Yhteenvetona voidaan todeta, että uuden talouden eli digitaalitalouden käsite ei ole vakiintunut. Uuden talouden luonnetta on usein pyritty kuvaamaan vertaamalla meneillään olevaa kehitysvaihetta kolmanteen teolliseen vallankumoukseen tai uuteen teknis-taloudelliseen paradigmaan ( viides pitkä aalto ). Tässä mielessä monet uuden talouden luonnehdinnat ovat samoja, joita esitettiin 1980-luvulla (osittain jo 1970-luvun lopulla, esim. Perez ja Freeman). Tuolloin nähtiin mikroelektroniikkavallankumouksen muuttavan tuotantotapoja kohti joustavia järjestelmiä ja uusia organisaatiomuotoja. Japani ja monet Euroopan maat olivat ja ovat edelleen esimerkiksi tuotantoautomaation soveltamisessa Yhdysvaltoja edellä. Nyt on kuitenkin kysymys koko yritystoiminnan muutoksesta (sähköinen liiketoiminta) sekä teknologioiden (informaatio, telekommunikaatio, media) konvergoitumisesta. Yhdysvallat on kehittynyt nopeimmin verkostoteknologioiden ja -markkinoiden sekä ennen muuta elektronisen kaupan hyödyntämisessä. Uutta taloutta kohtaan voidaan esittää myös perusteltua kritiikkiä. Yhdysvalloissa talouden kasvu heikentyi nopeasti vuoden 2001 alkupuolella. On myös esitetty, että USA ajautuisi stagflaatioon eli tilanteeseen, jossa talouskasvu heikkenee, mutta inflaatio kiihtyy. Tällainen kehitys olisi siis täysin päinvastainen kuin uuden talouden väitetty ominaisuus, että talous kasvaa ilman inflaatiota. Myöskään ICT:n tuottavuusvaikutuksista ei olla yhtä mieltä. Vaikka 4

12 Yhdysvalloissa onkin saatu tätä tukevia tuloksia, näytöt muualla maailmassa ovat vielä heikot. ICT:n tuotannossa tuottavuus on noussut, mutta ICT:n käytön aiheuttama tuottavuusvaikutus on epäselvä. Lisäksi voidaan sanoa, että ei ole syntynyt uutta talousjärjestelmää, sillä suhdannevaihteluita esiintyy edelleen, inflaatio on talouden potentiaalinen ongelma. Keskeinen kysymys on, miten suuria muutokset todella ovat ja miten niihin tulisi varautua yrityksissä ja yhteiskuntapolitiikassa. 2.2 Tuottavuus Keskeinen kysymys uuden talouden ja ICT:n vaikutuksia pohdittaessa on ollut niin sanottu tuottavuusparadoksi. Uuden tieto- ja viestintäteknologian leviämisestä ja käyttöönotosta huolimatta tuottavuuden kasvuvauhti ei näytä useimmissa maissa nopeutuneen. Tuottavuusparadoksin olemassaolon ja mahdollisten syiden etsiminen on ollut talouden kasvua koskevan taloustieteellisen keskustelun ja tuottavuustutkimuksen ydin 1980-luvun lopulta alkaen, jolloin Nobel-palkittu Robert Solow sen muotoili: How can we see the computer revolution everywhere but in the productivity statistics (New York Review of Books, 1987). Taustana oli se, että Yhdysvalloissa työn tuottavuuden kasvuvauhti oli hidastunut 1970-luvun alusta alkaen ja oli parin vuosikymmenen ajan keskimäärin vain runsaat 1 prosenttia vuodessa. Viime vuosina tuottavuusparadoksi näyttää ainakin osittain ratkenneen. Yhdysvalloissa tuottavuuskasvu on nopeutunut 1990-luvun puolivälin jälkeen noin kaksinkertaiseksi. Uusin tutkimus osoittaa, että tästä nopeutumisesta noin puolet johtuu ICT:n kasvaneesta käytöstä ja noin neljännes ICT-sektorin muita toimialoja nopeammasta tuottavuuskasvusta (Oliner and Sichel, 2000). Lisäksi monet mikroaineistoja (yritys- ja toimipaikka-aineistoja) käyttävät tutkimukset ovat osoittaneet, että ICT:n käytöllä on ollut selvä vaikutus tuottavuuteen. Merkittävä tulos on myös se, että positiiviset tuottavuusvaikutukset näyttävät lähes aina liittyvän samanaikaisiin organisatorisiin ja toimintatapojen muutoksiin. Tuottavuuden kasvun suhteen esiintyy myös päinvastaisia tuloksia. Gordon (2000) on esittänyt, ettei tietotekniikalla ole ollut vaikutusta työvoiman tuottavuuteen tietokoneita ja kestokulutustavaroita valmistavan teollisuuden ulkopuolella, kun suhdannesyklin vaikutus poistetaan. Hän on esittänyt kaksi mielenkiintoista toteamusta. Ensimmäiseksi, Internet on korvannut monessa tapauksessa yhden välineen toisella, kuten musiikin lataaminen Internetistä korvaa CD-levyn ostamisen. Toiseksi, yritykset ovat usein tehneet investointeja Internetiin vain puolustaakseen markkinaosuuksiaan. Gordon on keskittynyt tarkastelussaan pääasiassa siihen, kuinka kuluttajat hyödyntävät Internetiä. Vaikka hän on tuonut hyvin esille syitä B2C-ratkaisujen epäonnistumiselle, B2B-ratkaisujen tarkastelut ovat jääneet olemattomiksi. Kuitenkin tietotekniikan suurin potentiaali löytyy juuri näistä ratkaisuista. Syyt tuottavuusparadoksiin liittyvät ilmeisesti kolmeen seikkaan: ensinnäkin mittausongelmiin, toiseksi teknologista kehitystä hitaammin eteneviin toimintatapamuutoksiin ja kolmanneksi ICT-pääoman pieneen osuuteen kokonaispääomakannassa. Mittausongelmat koskevat lähinnä palvelutuotantoa, joka on lisääntynyt nopeasti tietotekniikan kehityksen seurauksena. Mittausongelma koskee myös tuotteiden laadun parantumista, jota on vaikea saada esiin perinteisessä kansantalouden tilinpidossa: tuotteiden käyttäjilleen tuottama hyöty on suurempi kuin mitatut tuotantomäärät osoittavat. Organisaatioiden ja instituutioiden muutokset ovat lähes poikkeuksetta hitaampia kuin teknologiakehitys. Tämän vuoksi teknologiainvestointien vaikutukset tuotannon ja tuottavuuden kasvuun näkyvät melko pitkällä viiveellä. On myös osoitettu, että uuden teknologian käyttöönotto saattaa aluksi jopa hidastaa tuottavuuden kasvua. Uutta teknologiaa ei voi useinkaan sovittaa vanhoihin organisaatioihin. ICT-pääoman osuus koko pääomakannasta on kasvanut vasta viime vuosina merkittäväksi. Yhdysvalloissa ICT-investointien kasvu on ollut 1990-luvun puolivälin jälkeen noin % vuodessa ja ICT-pääomakanta lähestyy jo 10 prosenttia kokonaispääomakannasta (Schreyer, 2000). Euroopan maissa ICT-pääoman osuus on vain noin puolet USA:n tasosta. On luontevaa, että pienen pääomakantaosuuden vuoksi ICT:n vaikutukset koko talouden keskimääräiseen tuottavuuskasvuun ovat olleet vähäisiä ja että nuo vaikutukset ovat vasta tulossa esiin. Marginaalituottavuus, jonka ICT-projektien toteuttajat näkevät hankkeissaan ( insinöörituottavuus ) poikkeaa olennaisella tavalla kansantalouden keskimääräisestä tuottavuudesta ( ekonomistituottavuus ). Monissa maissa myös Suomessa ICT:n tuottavuusvaikutukset ovat toistaiseksi näkyneet ennen muuta ICT-alojen tuotannon ja tuottavuuden kasvuna, ei niinkään ICT:n käytön vaikutuksina. Tieto- ja viestintäteknologiaa valmistavien toimialojen tuottavuuskasvu on tyypillisesti ollut 1990-luvulta alkaen % vuodessa (Lundgren ja Wiberg, 2000). Näin on ollut myös Suomessa. Tuottavuuden kasvu on Suomen teollisuudessa ollut 1990-luvun alun jälkeen hyvin erilaista eri toimialoilla. Tuottavuus on kasvanut erittäin nopeasti elektroniikkateollisuudessa, erityisesti tietoliikennelaitteiden valmistuksessa. Sen sijaan monilla perinteisillä aloilla tuottavuuden kasvu on ollut tuntuvasti hitaampaa kuin lamaa edeltäneenä aikana. Laman aikainen tuottavuuden nopea nousu näyttää monilla aloilla taittuneen nopeasti, joillakin aloilla tuottavuus on jopa alentunut. 5

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomen tehtävä oma rankka rakennemuutoksensa samalla kun globalisoitunutta

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Liite 1 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1Mit 1. Miten tähän on tlt? tultu? 2. Miten avittaa talouskasvua? 3. Miten kutistaa kestävyysvajetta? Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät

Esityksen rakenne. Työn tuottavuudesta tukea kasvuun. Tuottavuuden mennyt kehitys. Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka. Tuottavuuden tekijät Työn tuottavuudesta tukea kasvuun Mika Maliranta (ETLA) Yrittäminen ja työelämä -seminaari, Helsinki, 21.8.2008 Esityksen rakenne Tuottavuuden mennyt kehitys Tuottavuuskasvun mikrodynamiikka Tuottavuuden

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät

Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Suhdannetilanne ja talouden rakenneongelmat - millaista talouspolitiikkaa tarvitaan? Mika Kuismanen, Ph.D. Pääekonomisti Suomen Yrittäjät Esityksen runko 1. Suhdannetilanne 2. Pidemmän aikavälin kasvunäkymät

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä

muutokset Päivittäistavarakaupan aamupäivä Kansainväliset kaupan sääntelyn muutokset Kaupan sääntelyn kansainvälinen ominaispiirre on sekavuus Kilpailun kannalta tärkeimpiä vähittäiskaupan sääntelyn osa-alueita ovat kaavoitus ja suurmyymälät, erilaiset

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys

Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Palveluteollinen käänne ja ekologinen kestävyys Talouskasvu vakaan yhteiskuntakehityksen edellytys? -seminaari 11.3.2011 Pekka Ylä-Anttila ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH

Lisätiedot

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä

Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Suomen metsäsektorin tulevaisuus globaalissa kehityksessä Kansantaloudellinen yhdistys ja Metsäekonomistiklubi Töölönkatu 11A 00100 Helsinki, Finland olli.haltia@indufor.fi www.indufor.fi Indufor Oy 2004

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Hunningolta huipulle

Hunningolta huipulle Hunningolta huipulle Mika Maliranta ETLA & Jyväskylän yliopisto Mikkelin kesäpäivät, Mikkeli 11.6.2015 Myyttejä Suomen tuottavuuskasvun romahduksen syistä yritys- ja työpaikkarakenteiden jäykkyydestä keskisuurten

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Nuorten taloudellinen asema tulevaisuuden Suomessa

Nuorten taloudellinen asema tulevaisuuden Suomessa Seppo Honkapohja Suomen Pankki Nuorten taloudellinen asema tulevaisuuden Suomessa Nuoret ja talous tulevaisuuden Suomessa onko nuorten elintason kasvu pysähtymässä? - seminaari Helsinki 20.10.2016 20.10.2016

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio

Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Suhteellisen edun periaate, kansainvälinen kauppa ja globalisaatio Juha Tarkka Tieteiden yö 13.01.2005 Suhteellisen edun periaate ulkomaankaupassa Yksinkertainen väite: vapaan kilpailun oloissa kunkin

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus

Tekes rohkaisee uudistumaan. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus Tekes rohkaisee uudistumaan Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Median innovaatiotuen infotilaisuus 27.1.2015 Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 440 Finnvera

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing

Pörssi-ilta, Jyväskylä Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing Pörssi-ilta, Jyväskylä 21.3.2017 Kirsi Jalasaho, VP IR & Marketing We connect bricks and clicks, front and end Digitaalisen kaupankäynnin ratkaisut myymälästä verkkoon suomalaisille ja globaaleille asiakkaille

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja

Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä. Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuuden haasteet globaalissa toimintaympäristössä Juha Ylä-Jääski, johtaja Teknologiateollisuus: Suomen merkittävin elinkeino 6 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k-investoinneista

Lisätiedot

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Taantumasta rakennemuutokseen: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Suomen kansantalouden haasteet 1) Syvä taantuma jonka yli on vain elettävä 2) Kansantalouden rakennemuutos syventää taantumaa ja hidastaa

Lisätiedot

14 Talouskasvu ja tuottavuus

14 Talouskasvu ja tuottavuus 14 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw n ja

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Metsäala nyt ja tulevaisuudessa

Metsäala nyt ja tulevaisuudessa Metsässä puhaltavat uudet tuulet -seminaari Mikaeli, Mikkeli 11.9.2012 Metsäala nyt ja tulevaisuudessa Lauri Hetemäki Euroopan metsäinstituutti & Itä-Suomen yliopisto Esityksen sisältö 1. Metsäsektorin

Lisätiedot

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013

Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Suomalainen pilvimaisema Yhteenveto Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksestä 2013 Seppo Kalli Digital Media Finland Selvitys Suomalainen pilvimaisema Liikenne- ja viestintäministeriö Julkaisuja

Lisätiedot

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta

Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä. Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta Julkinen sektori uusien teknologioiden kehittäjänä Huippuostajat-ohjelman käynnistysseminaari Finlandia-talo, 28.8.2013 Ville Valovirta 2 Milloin julkisilla hankinnoilla kannattaa tavoitella innovaatioita?

Lisätiedot

Muutokset henkilökunnan määrässä yrityksen perustamisesta alkaen. 10 % 15 % kasvanut vähintään viidellä henkilöllä 9 % kasvanut 3-4 henkilöllä 44 % 22 % kasvanut 1-2 henkilöllä pysynyt ennallaan vähentynyt

Lisätiedot

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen 4/11/2014 Tekstiiliala tänään (AD 2012) Mielenkiintoiset verrokit Megatrendeistä kilpailukykyä? Johtopäätöksiä Tekstiilialan toimialaluokat Liikevoitto Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Aasian taloudellinen nousu

Aasian taloudellinen nousu Aasian taloudellinen nousu Iikka Korhonen Suomen Pankki 27.4.2011 Maailmantalouden painopiste siirtyy itään Japanin ja myöhemmin Etelä-Korean taloudellinen nousu antoi ensisysäyksen modernin Aasian taloudelliselle

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena

Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Kilpailukyky Suomen talouden haasteena Vesa Vihriälä 10.9.2014 Suomi juuttunut pitkittyneeseen taantumaan Toipuminen finanssikriisishokista katkesi 2012 alussa BKT 6 % alle kriisiä edeltänyttä huippua

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä

Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä. Jaana Mäkelä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Avoimen julkisen tiedon hyödyntämisen potentiaalista suomalaisissa yrityksissä Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Inspire-verkosto Hyödyntäminen-työryhmä 23.5.2012 Julkisen tiedon

Lisätiedot

Aineeton pääoma avain menestykseen

Aineeton pääoma avain menestykseen TEKES projekti: Aineeton pääoma kansainvälisessä vertailussa, jatkoa INNODRIVE EU 7. puiteohjelma projektille Hannu Piekkola Aineeton pääoma avain menestykseen 10.11.2011 Tekes Seminaari AINEETON PÄÄOMA

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D

Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen. #SoneraB2D Sonera perustaa Helsinkiin Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Sonera perustaa Suomen suurimman avoimen datakeskuksen Perustamme Suomen suurimman kaikille yrityksille palveluja tarjoavan datakeskuksen

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito Konsultit 2HPO 1 Bruttokansantuotteen kehitys 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1926 = 100 0 Lähde: Tilastokeskus. 2 Maailmantalouden kasvun jakautuminen Lähde: OECD. 3

Lisätiedot

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki

Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Isto Vanhamäki 19.11.2015 Liiketoimintamallin muutoksella kohti uusia markkinoita Hankkeen toimenpiteet MIKSI?: Päijät-Hämeen maakuntaohjelmassa

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA Tutkimusprojekti Tutkimuksen tausta Eurostatin harmonisoima kyselytutkimus yritysten välisistä liiketoimintasuhteista,

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Vesa Vihriälä Kruununhaan Maneesi 11.4. 2013 Suomen tilanne Globaali kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin EAmaihin, vahvat taseet suojasivat kerrannaisvaikutuksilta Toipuminen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen

Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Talouden näkymät ja suomalaisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 28.11.2012 Tuire Santamäki-Vuori valtiosihteeri Talouskehitys lyhyellä aikavälillä

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

talouskasvun lähteenä Matti Pohjola

talouskasvun lähteenä Matti Pohjola Työn tuottavuus talouskasvun lähteenä Matti Pohjola Tuottavuuden määritelmä Panokset: -työ - pääoma Yit Yritys tai kansantalous Tuotos: - tavarat - palvelut Tuottavuus = tuotos/panos - työn tuottavuus

Lisätiedot

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku

Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä. 19.9.2015 Turku Valmet Automotiven kilpailukyky globaalissa toimintaympäristössä 19.9.2015 Turku Kilpailukyky? On usean tekijän summa Kustannustehokkuus Innovatiivisuus Toimitusketjun hallinta Koulutetun työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa

Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa Terveysteknologian kauppa 2016 Terveysteknologian kauppa 2016 1 Suomen terveysteknologian vienti ylitti 2 miljardia euroa vuonna 2016 Tuotteiden vienti kasvoi lähes 10% Tuotekaupan ylijäämä oli 1,0 miljardia

Lisätiedot

Tuottavuutta tuotemallinnuksella? Infra 2012, Wanha Satama Kimmo Laatunen 6.3.2012

Tuottavuutta tuotemallinnuksella? Infra 2012, Wanha Satama Kimmo Laatunen 6.3.2012 Tuottavuutta tuotemallinnuksella? Infra 2012, Wanha Satama Kimmo Laatunen 6.3.2012 Sisällysluettelo Tuottavuus Tuotemallinnus Miten tuottavuutta tuotemallinnuksella? Tuottavuus Tuottavuus on ollut ja on

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

JOHNNY ÅKERHOLM

JOHNNY ÅKERHOLM JOHNNY ÅKERHOLM 16.1.2018 Taantumasta kasvuun uudistuksia tarvitaan Suomen talouden elpyminen jatkui kansainvälisen talouden vanavedessä vuonna 2017, ja bruttokansantuote kasvoi runsaat 3 prosenttia. Kasvua

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved.

TERVETULOA. Yhtiökokous 1.4.2014. Digitaalisuuden edistäjä. Teleste Proprietary. All rights reserved. Digitaalisuuden edistäjä TERVETULOA Yhtiökokous 1.4.2014 1. Teleste lyhyesti VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 2.Tilinpäätös

Lisätiedot

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Jussi Kivistö ja Seppo Hölttä Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Tiivistelmä Johdanto Kuka maksaa ja miten? 111 Opiskelijarahoitusjärjestelmät ja tehokkuus 112

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari

Suomen digitaalinen tilannekuva. 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomen digitaalinen tilannekuva 1.6.2015 Jukka Viitasaari Suomella ei mene hyvin Suomen talouskasvu on pysähtynyt, koska työn tuottavuus ei kasva 3 Tuottavuuden kasvu ei ole koskaan ennen pysähtynyt rauhan

Lisätiedot

Kuinka vahvistaa kasvun pohjaa? Tuottavuuden kehitys avainasemassa

Kuinka vahvistaa kasvun pohjaa? Tuottavuuden kehitys avainasemassa Kuinka vahvistaa kasvun pohjaa? Tuottavuuden kehitys avainasemassa Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Maailmantalouden kasvu jatkuu mutta edessä väliaikainen hidastuminen BKT:n kasvu keskeisillä talousalueilla

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot