VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Ijäs Seppo jäsen Kananen Jussi jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Kuusela Miia jäsen Rossi Risto jäsen Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Kunelius Jari valtuuston II vpj. Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaupunginsiht., pöytäkirjanpitäjä Savolainen Tapani teknisen toimen klo toimialajohtaja Tenhunen Juho kiinteistörakennusmestari klo Kautto Kalle toimitusjohtaja/ Vts:n klo Vuokra-asunnot Oy Linna Sisko hallituksen pj./ Vts:n klo Vuokra-asunnot Oy Käsmä Ari-Jukka talousjohtaja klo Saarinen Tapio toimitusjohtaja/ Verkko-osuuskunta Kuuskaista klo Poissa Niskanen Pekka valtuuston pj. Asiat Allekirjoitukset Tiina Minkkinen Puheenjohtaja, :t 83-85, Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Juhani Halonen, :t 86, 87

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Ilkka Kemppainen :t 83-86, Miia Kuusela 87 tarkastetaan kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 84 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 85 Kiinteistönhoidon organisointi Viitasaaren kaupunkikonsernissa 7 86 Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava / kaava-alueen muutos 9 87 Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava/ ehdotusvaihe Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjaus Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Agrimarketin liiketilan vuokrasopimuksen jatkaminen/ Rautakauppa Mehto Oy 92 Viitasaaren keskustan kehittämishanketta koskevan toimeksiannon loppuraportti Perusturvan valmiussuunnitelmien päivittäminen Opiskelijastipendin myöntäminen/ Saraste Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Lausunto Sydän-Suomen jätelautakunnan sopimuksesta ja johtosäännöstä 97 Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen Läntisen äänestysalueen vaalilautakuntaan Varajäsenen nimittäminen Wiitaunionin lähiruokatyöryhmään Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta 100 Kaupungin edustajien valinta Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n, Keskitien Kauppakiinteistö Oy.n ja Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Merkkipäivät huhti-kesäkuu Kaupungintalon kiinnipitäminen heinäkuussa Kuntalaisaloite Street Workout-puiston rakentamisesta Viitasaarelle Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 69

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Muutoksenhaku Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Pöytäkirja on tarkastettavissa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Kemppaisen ja Miia Kuuselan. Päätös Muutoksenhaku Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Kemppainen ja Miia Kuusela. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kiinteistönhoidon organisointi Viitasaaren kaupunkikonsernissa 221/527/2015 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä sel vityk sen Viitasaaren kaupungin konsernihallinnon ja tytäryhtiöiden toi min tojen ja johtamisen kehittämistoimenpiteistä. Selvityksessä osio johtamisjärjestelmän luominen ja ylläpito otettiin kantaa myös keskitettyjen palvelujen järjestämiseen. Kehittämisehdotuksena kes ki te tyis sä palveluissa työryhmä esitti mm. että Viitasaaren Vuok ra-asunto jen, Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n ja Viitasaaren Koulutuskiinteistöt Oy:n kiinteistönhoidon tehtävät suoritettaisiin yhteisesti kaupungin kiin teistön hoi don toimesta. Kiinteistönhoito näiltä osin resursoitaisiin yhteisesti. Kaupungin johtoryhmässä on käsitelty kiinteistörakennusmestari Ju ho Tenhusen esittelemänä uutta mallia kiinteistönhoitopalvelujen jär jes tämi sek si, liitteenä esitys uudesta mallista. Liitteenä myös kiin teis tö ra ken nusmes ta rin ja kehittämisjohtajan laatima yritysvaikutusten arviointi. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:llä on vastaavasti kiinteistönhoidon kil pailu tus käynnistymässä. Konsernipalaverissa yhtiötä on ohjeistettu odot ta maan kaupunginhallituksen linjausta kiinteistönhoidon jär jes tä mi sestä ennen kilpailutuksen aloittamista. Kaupunginhallituksen olisi tarkoituksenmukaista linjata kiinteistönhoidon jär jes tä mis ta paa konsernissa edellä kerrotun perusteella. Kiin teis tö ra kennus mes ta ri Juho Tenhunen on kutsuttu hallitukseen esittelemään asiaa. Liitejakelu: - Esitys uudesta mallista kiinteistönhoitopalvelujen järjestämiseksi - Yritysvaikutusten arviointi Lisätiedot: Kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen kaupunkikonsernin kiin teis tönhoi don organisoinnista Kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen esitteli hallitukselle kiin teis tönhoi don organisoinnin tulevia järjestämisvaihtoehtoja, jonka mukaan mal lissa A kaupungin omien kiinteistötyöntekijöiden palkkaaminen olisi ny ky tilan net ta eli ostopalvelujen käyttöä kaupungin ulkoalueiden hoidossa ja VVA Oy:n, Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n sekä Viitasaaren Kou lu tus kiin-

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus teis tö Oy:n kiinteistönhoidossa ja ulkoalueiden hoidossa edullisempi vaihto eh to. Konetyöt hankittaisiin edelleen ostopalveluna. Tällöin Tenhusen mu kaan olisi myös helppo työllistää pitkäaikaistyöttömiä kiin teis tön hoi topuo lel le. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja esitti kokouksessa, että kau pun ginhal li tus tekee periaatepäätöksen tässä vaiheessa siitä, että kiinteistönhoito Vii ta saa ren kaupunkikonsernissa organisoidaan esitetyn mallin mukaisesti ja tavoitteena on kehittää tilapalvelun organisaatiota siten, että se kykenisi hoi ta maan myös tytäryhtiöitten kiinteistönhoitotehtävät alkaen. En nen lopullista ratkaisua tilapalvelun ja tytäryhtiöiden on sovittava me nette lyn kannalta keskeisistä seikoista kuten hinnasta. Kustannusssäästöistä tulee myös tehdä tarkemmat laskelmat kaupunginhallitukselle ja malli tulee käy dä läpi myös yrittäjätoimikunnassa ennen lopullista päätöstä. Päätös Kaupunginhallitus päätti tehdä periaatepäätöksen tässä vaiheessa siitä, että kiin teis tön hoi to Viitasaaren kaupunkikonsernissa organisoidaan esitetyn mal lin mukaisesti ja tavoitteena on kehittää tilapalvelun organisaatiota siten, että se kykenisi hoitamaan myös tytäryhtiöitten kiinteistönhoitotehtävät alkaen. Ennen lopullista ratkaisua tilapalvelun ja tytäryhtiöiden on so vit ta va menettelyn kannalta keskeisistä seikoista kuten hinnasta. Kus tannus ssääs töis tä tulee myös tehdä tarkemmat laskelmat kau pun gin hal li tuk selle ja malli tulee käydä läpi myös yrittäjätoimikunnassa ennen lopullista päätös tä. Merkitään, että kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen ja teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen olivat hallituksen kuultavina tämän py kää län käsitelyn aikana klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote tekninen lautakunta, Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, Wiitaseudun Yritys pal ve lu Oy, teknisen toimen toimialajohtaja, kiinteistörakennusmestari

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava / kaava-alueen muutos 178/501/2013 Kaupunginhallitus Suunnittelualueeseen sisältyy Viitasaaren puolella osittain tai kokonaan yli kah den (2 ha) hehtaarin järvet ja lammet ranta-alueineen. Suunnittelualueeseen sisältyvien suojelualueiden kaikki vesistöt, myös alle kah den hehtaarin, sisältyvät kaavaan. Kaava-alue sijaitsee Keiteleentie Nelostie Kokkolantie eteläpuolella ja ra joit tuu idässä kunnan rajaan, lännessä Keski-Keiteleen rantayleiskaavaan ja pohjoisessa Löytänä Kolkku alueen rantayleiskaavaan. Kaavoitustyön kuluessa on tullut tarvetta muuttaa vireillä olevan Keiteleen itä puo len rantayleiskaavan kaava-aluetta. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 8.12 mukaan kaupunginhallitus päät tää kaikkien kaavojen osalta vireillepanosta ja muuttamisen vi reil le panos ta sekä kaavojen laatimisesta ( MRL 36, 51 ) Vireillä oleva Sikamäen tuulivoimapuiston yleiskaava Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt laittaa vi reil le Si ka mäen tuulivoimayleiskaavoituksen. Suunnittelualue sijaitsee noin 16 km Viitasaaren keskustasta itään, lähellä Ve san non kunnan ja Keiteleen kun nan rajaa. Sikamäen tuulipuistoon suun ni tel laan enintään 8 tuu li voi malai tok sen rakentamista. Lopullinen kaa va-alue tarkentuu selvitysten pe rusteel la. Yleiskaava laaditaan siten, että si tä on mahdollista käyttää tuu li voima loi den rakennusluvan perusteena MRL 77 a :n mukaisesti pidettiin Keski-Suomen ELY-keskuksessa työneuvottelu, jonka tar koi tuk se na oli keskustella siitä, miten tuulivoimapuistojen osa yleis kaavois sa edetään niillä alueilla, joiden läheisyydessä tai tuulivoimapuiston alu eel la on käynnissä tai vahvistettu rantayleiskaavoja. Tuulivoimakaavoituksen ja rantayleiskaavoituksen yhteensovittaminen kaava tek ni ses ti todettiin mahdottomaksi. Alueiden osalta, joissa hankkeita on pääl lek käin, tulisi ottaa kanta siitä, kumpaa kaavaa alueella viedään eteenpäin, tuulivoimayleiskaavaa vai rantayleiskaavaa. Hankealueiden yleiskaavojen laadinnassa huomioidaan, että alueille laa ditaan joko tuulivoimapuiston osayleiskaava tai rantaosayleiskaava, mo lempia yleiskaavoja ei voi olla hankealueella laadittavana. Rantaosayleiskaavoissa ei voida käyttää ns. ehdollista RA -merkintää eli mer kin tää, jolla loma-asuntoyksikön rakennusoikeus voisi toteutua, mikäli tuu li voi ma puis to ei toteudu. Mikäli tuulivoimapuisto ei toteudu, maan omista jat voivat periaatteessa myöhemmin hakea rantarakennusoikeutta poik keamis me net te lyl lä tai laadituttaa ranta-asemakaavan rannalleen. Tällöin tar vit-

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus taes sa tuulivoimapuiston osayleiskaava on myös kumottava, jotta se ei estä lä hi ra ken ta mis ta. Tuulivoimapuistojen osayleiskaavoihin ei voida laittaa määräystä, jolla rajoi tet tai siin ajallisesti sitä, kuinka monta vuotta yleiskaava voi toimia tuu livoi ma loi den lupien myöntämisen perusteena eli tuulivoimapuiston osa yleiskaa van perusteella tuulivoimalat voidaan luvittaa niin kauan kuin osa yleiskaa va on voimassa. Hanketoimijoiden on laadittava vuokrasopimukset riittävän laajalta alueelta kat taen melualueille sijoittuvat lähivesistöt, koska kuntien ei tulisi olla niitä ta ho ja, jotka korvaavat jälkikäteen rantarakennusoikeuksia, joita ei voi toteut taa. Vuokrasopimusten kautta ranta-alueiden maanomistajat saavat hyötyä maa-alueestaan ja tällöin voidaan käyttää MRL 43 määräystä, jolla ran ta ra ken ta mi nen estetään ilman, että kunta joutuisi korvaajaksi. Sikamäen tuulivoimayleiskaavaluonnos asiakirjoineen on yleisesti näh tä villä ajalla Liitejakelu: - Kartta Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen puh tai maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen esittelee asiaa hal li tuksel le kokouksessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että vireillä olevan Sikamäen tuulivoimapuiston yleis kaa van vaikutusalueelle kuuluvat vesistöt, Alimmainen Töyrijärvi, Kes kim mäi nen Töyrijärvi ja Ylimmäinen Töyrijärvi poistetaan Keiteleen itä puo len rantayleiskaavasta ja että kyseisten järvien rannoille lasketut raken nus pai kat poistetaan. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja esitti, että lisäksi kaupunginhallitus päät tää, että päätös kuulutetaan ja lähetetään osallisille tiedoksi kirjeellä. Seppo Ijäs totesi, että esitys tukee taloudellisesti vahingollisen tuulivoiman ra ken ta mis ta ohittamalla tältä osin jo aiemmin valmistellun ran ta yleis kaavan ja esitti, että rantayleiskaava viedään ensin päätökseen ilman nyt esi tettyä poikkeusta. Puheenjohtajan tiedustellessa kannatetaanko hallituksessa Ijäksen esitystä ku kaan ei ilmoittanut kannattavansa Ijäksen esitystä, joten puheenjohtaja tote si, että hallituksen päätökseksi on tullut kaupunginjohtajan kokouksessa täy den tä mä päätösehdotus.

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Päätös Kaupunginhallitus päätti, että vireillä olevan Sikamäen tuulivoimapuiston yleis kaa van vaikutusalueelle kuuluvat vesistöt, Alimmainen Töyrijärvi, Kes kim mäi nen Töyrijärvi ja Ylimmäinen Töyrijärvi poistetaan Keiteleen itä puo len rantayleiskaavasta ja että kyseisten järvien rannoille lasketut raken nus pai kat poistetaan. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että päätös kuulu te taan ja lähetetään osallisille tiedoksi kirjeellä. Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mie li piteen sä. Merkitään, että puheenjohtaja Tiina Minkkinen poistui kokouksesta es teel lise nä tämän pykälän osalta ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Juha ni Halonen. Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen oli hal lituk sen kuultavana tämän pykälän osalta klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote maanmittausteknikko, teknisen toimen toimialajohtaja

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava/ ehdotusvaihe 178/501/2013 Kaupunginhallitus Suunnittelualueeseen sisältyy Viitasaaren puolella osittain tai kokonaan yli kahden (2 ha) hehtaarin järvet ja lammet ranta-alueineen. Suunnittelualueeseen sisältyvien suojelualueiden kaikki vesistöt, myös alle kahden hehtaarin, sisältyvät kaavaan. Kaava-alue sijaitsee Keiteleentie - Nelostie - Kokkolantie eteläpuolella ja rajoittuu idässä kunnan rajaan, lännessä Keski-Keiteleen rantayleiskaavaan ja pohjoisessa Löytänä - Kolkku alueen rantayleiskaavaan. Suunnittelualueeseen kuuluu noin 190 km rantaviivaa, noin metrin rantavyöhykkeenä. Kaavanvahvistusrajaus noudattaa pääsääntöisesti rantavyöhykkeen rajausta. Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt, , rantayleiskaavoituksen ohjelmasta. Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt laittaa vireille Keiteleen itäpuolen rantayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualueelle on tehty luonto- ja maisemaselvitysluonnos keväällä 2012 ja luonto- ja maisemaselvityksen päivitys Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoitettavan alueen Tavoitteet ja mitoitusperusteet Tavoitteisiin ja asukasmitoitukseen vai kuttavat se kä yleiset tavoitteet että kaupungin asettamat tavoitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on päivätty Lisäksi on vuoden 2013 aikana tehty seuraavat lisäselvitykset: Natura tarvearviointi, täydentävä linnusto- ja liito-oravaselvitys, rakennusinventoinnin päivitys, muinaisjäännösinventoinnin täydennys ja selvitys sodanjälkeisestä rakentamisesta. Käsiteltävänä oleva rantayleiskaavaluonnos valmistui Kaavaluonnoksen mukaan suunnittelualueella on ns. muunnettua rantaviivaa noin 163 km ja todellista rantaviivaa noin 190 km. Sijoitettu rakennusoikeus on 618 rakennuspaikkaa, joista uusia on 328 kpl. Luonnonsuojelu- ja Natura -alueilla sijaitsevat laskennalliset rakennuspai kat, 9 kpl, joita ei voida sijoittaa maanomistajien muille kiinteistöille, on merkitty korvattavaksi. Kaavaluonnoksessa on lisäksi osoitettu normaalista maa- ja metsätalousalueista poikkeavat aluevaraukset: luonnonsuojelualue (SL), erityisiä ympäristöarvoja käsittävä alue (MY), matkailupalvelujenalue (RV), teollisuus- ja varastoalue (T-1), maa-ainesten ottoalue (EO), yhdyskuntateknisen huollon

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus alue (ET) ja moottorirata-alue (EM). Suunnittelualueella on vahvistuneita rantakaavoja 5 kpl. Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava laaditaan Maankäyttö - ja rakennuslain 44 :n ja 72 :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavat laaditaan kaupungin omana työnä kaavoitus- ja mittausosastolla. Hallintosäännön 8 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää yleiskaavan, osayleiskaavan ja asemakaavan valmistelusta. Liitejakelu: Kaava-asiakirjat Kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen esittelee Keiteleen itäpuolen ran tayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen hallitukselle kokouksessa. Lisätiedot: Kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen, puh , maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Keite leen itäpuolen rantayleiskaa van osallistumis- ja ar vioin ti suunnitel man sekä kaavaluonnoksen ja aset taa ne nähtä ville 30 päi vän ajaksi. Kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen esitteli ranta yleis kaa van osal listumis- ja arviointisuunnitel man sekä kaavaluon noksen halli tuk selle kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Ilkka Kemppainen, Leila Haiko, Tiina Minkkinen ja Teuvo Hak ka rai nen poistuivat ko kouk ses ta es teelli si nä tä män pykälän päätök senteon ajak si. Pöytä kir jan tar kasta jaksi va littiin tä män pykälän osalta Pek ka Niska nen. Merkitään, että Tapani Savolainen oli hallituksen kuultavana tämän pykälän aikana klo Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimenpiteet Ote kaavoituspäällikkö, maanmittausteknikko Kaupunginhallitus Keiteleen itäpuolen rantayleiskaavan luonnos ja osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel ma on ollut MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtä vil lä ajalla Kuulutus luonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olos ta julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla ja Viitasaaren Seu tu-leh des sä Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä teknisellä osas tol la, kirjastossa ja kaupungin kotisivuilla. Kaikille kaava-alueen maanomis ta jil le, joiden osoitteet oli tiedossa lähetettiin kuulutus, tiedotekirje ja ote kaavaluonnoksesta, kunkin maanomistajan kiinteistön kohdalta. Lisäksi kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydet tiin lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta. Muistutuksia saapui 70 kpl. Palautteet käsiteltiin kesän ja syksyn aikana. Palautteen käsittelyprosessin ai ka na järjestettiin työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa Li säksi syksyn 2014 aikana tehtiin kaksi lausuntoa ja muistutuksia koskevaa maas to käyn tiä. Luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muutokset / kaavaehdotus Luonnosvaiheessa saadun palautteen / vastineiden sekä työn aikana ha vaittu jen korjaus- ja täydennystarpeiden, käytyjen neuvottelujen ja täy den nyssel vi tys ten pohjalta on laadittu kaavaehdotus. Kaavaehdotusta laadittaessa keskeisimmät luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muu tok set ovat: Kaavasta poistetut alueet: - vireillä olevan ns. Sikamäen tuulivoimapuiston yleiskaavan vai ku tus alueel le kuuluvat vesistöt, Alimmainen Töyrijärvi, Keskimmäinen Töyrijärvi ja Ylim mäi nen Töyrijärvi poistettu kaavaehdotuksesta ja emätilatarkastelua on päi vi tet ty kyseisten järvien kohdalta - Toulatkankaan moottorirata ja Toulatkankaan soramonttu on poistettu kaa va-alu eel ta, koska alueet ovat lähes kokonaan rantavyöhykkeen ul kopuo lel la. Rantaosayleiskaavan tarkoituksena on määritellä pääasiassa ran tavyö hyk keel le sijoittuva rakentaminen - Korpilohen kalanviljelylaitoksen alue on poistettu kaava-alueelta, koska ei ole tällä hetkellä toiminnassa, se ei tukeudu rantaan ja sijoittuu pääosin ran-

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ta vyö hyk keen ulkopuolelle. Muut muutokset: - pinta-alaltaan pienten, ~2000 m², ja matalien rakennettujen tonttien ra kennus alaa on laajennettu niin, että rakennusalan syvyys on n. 70 m. Tämä mah dol lis taa rakentamisen myös mahdolliselle tonttiin liitetylle lisämaalle - korvattavaksi tarkoitetut uudet rakennusoikeudet on siirretty maan omis tajan muille kiinteistöille - kaavamääräys korvattavista rakennuspaikoista on poistettu - Kymöjärven Itälahteen Natura-alueelle merkityt rakennuspaikat, 4 kpl, on siir ret ty maanomistajan muille rannoille. Kyseiset rakennuspaikat eivät kuulu korvattaviin, koska alueella noudatetaan metsälakia luonnonsuojelulain si jaan. - Säynäisvuoren luonnonsuojelualue on osoitettu kaavaan luon non suo je lualu ee na (SL) - Iso-Säynäisen rannalle on osoitettu luonnonsuojelualue valtion maille - suojelualueen merkinnällä (s-1) on osoitettu 1 lummelampikorennon esiinty mis alue. - on tarkistettu rakennuspaikkojen sijoittelua - on tarkistettu ja täydennetty kaavamerkintöjä, -määräyksiä ja kaa va se lostus ta - on huomioitu liikenteen melualueet, suoja-alueet ja kt 77:lle laadittu tiesuun ni tel ma. Kaavaselostusta on täydennetty maininnalla mahdollisista vt 4:lle järjestettävistä uusista liittymistä. - on merkattu Natura alueet kaavamerkinnällä SL, luon non suo je lualue - Alimmaisen Kotasen ja Ylimmäisen Kotasen rannoille osoitetut uudet raken nus pai kat on poistettu maanomistajan toivomuksesta kaavasta. Emä ti latau luk koon on kirjattu maininta rakennuspaikoista ja kaavassa on kaa vamää räys, M1, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle ei ole osoitettu ra kennus paik ko ja - liito-oravan elinalueille on liitetty elinympäristövaatimukset rakentamisen yh tey des sä huomioimaan velvoittava kaavamääräys, luo-3, Luonnon mo nimuo toi suu den kannalta erityisen tärkeä alue / liito-orava - liito-oravaselvitykseen tehdään kevään 2015 aikana täsmäselvitys pe sä puiden selvittämiseksi - kevään 2015 aikana täydennetään luonto- ja maisemaselvitystä - kaava-alueen rantaluokitus ja rakentamissuosituskarttaa on päivitetty - uusia lomarakennuspaikkoja on osoitettu 5 kpl - ns. kuivanmaan T, teollisuus- ja varastoalueita on osoitettu 2 kpl - Mäntysaaresta on siirretty rakennuspaikka Lahnasen rannalle - Sarpajärven rannalta on poistettu kokonaan 4 rakennuspaikkaa maan omista jan pyynnöstä - kaavaselostukseen lisätty mm. ns. hiljaiset alueet Keskeisimpien muutoksien lisäksi kaavaehdotuksen karttaan on luon nos vaiheen jälkeen tehty lukuisia pieniä tarkistuksia mm. rakennuskorttelien rajaus ten osalta, tarkennettujen tietojen perusteella muuttuneen mitoituksen

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vuok si sekä rakennusten käyttötarkoituksen perusteella. Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Näh tävil le asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannal ta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esit tää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kun nan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. ( /1129) Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, koskee maakuntakaavan osalta maa kun nan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella. MRA 19 :n mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti näh tä vä nä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kun nalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on il moi tetta va niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkit tä vyys edellytä laajempaa tiedottamista. Jos yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 :n 2 momentissa tai 72 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjaamaan rakentamista, yleis kaa va eh do tuk sen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoi tus yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tie dos sa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väes tö tie to järjes tel mään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tie dos sa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lä het tämi nen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt yleis kaava eh do tuk sen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on an net tu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville aset tamis ta. ( /1130) Edellä 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on erikseen mainittava, onko ja miltä osin yleiskaava tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain 45 :ssä tarkoitettuna oikeusvaikutuksettomana yleiskaavana. Lausunnot kaavaehdotuksesta MRA 20 mukaisesti yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto: 1) maakunnan liitolta; 2) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 3) tarpeen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä muilta yleis kaa van kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. ( /1829)

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liitejakelu: - Kaavakartta - ehdotus - Kaavaselostus liitteineen - ehdotus - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh , maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio, puh Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen esittelee asiaa hal li tuksel le kokouksessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyy Keiteleen itäpuolen ran ta yleis kaava luon nok ses ta annettuun lausuntoon ja muistutuksiin tehdyt vastineet. Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyy Keiteleen itäpuolen ran ta yleis kaava eh do tuk sen ja päättää asettaa sen MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti jul ki ses ti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, sekä pyytää MRA 20 mukai ses ti lausunnot kaavaehdotuksesta. Lausunnot pyydetään Keski-Suomen lii tol ta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta, Kei teleen kunnalta ja Vesannon kunnalta. Nähtävillä olosta kuulutetaan säädetyllä tavalla kaupungin ilmoitustaululla, kau pun gin internetsivuilla sekä Viitasaaren Seudussa. Ul ko paik ka kun ta laisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Lisäksi kirjalliset vastineet lä he tetään muistutusten tekijöille. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen oli hal lituk sen kuultavana tämän pykälän osalta klo Merkitään, että tämän jälkeen pidettiin tauko klo Merkitään, että puheenjohtaja Tiina Minkkinen poistui kokouksesta es teel lise nä tämän pykälän osalta ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Juha ni Halonen. Merkitään, että myös Leila Haiko ja Ilkka Kemppainen poistui vat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn osalta. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Kuulutus, lausuntopyynnöt ja kirjeet, ote maanmittausteknikko, teknisen

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toi men toimialajohtaja, kaupunginsihteeri 87 tarkastetaan kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjaus 215/010/2015 Kaupunginhallitus Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen tavoite on edistää asuinrakennusten ja huo neis to jen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä te kijöi tä. Perusteellisen kuvan saamiseksi nykytilanteesta yhtiö on hankkinut kun to ar viot pääosasta rakennuksia sekä laadituttanut energiakatselmuksia ja mui ta korjaustoimien hankesuunnittelua edistäviä selvityksiä. Vuokra-asuntoyhtiö on pyytänyt konserniohjausta tarkistettavaan kiin teis tö stra te gi aan. Yhtiön huoneistomäärä ja tulevaisuuden pe rus kor jaustar peet vaativat vuokra-asuntoyhtiön kiinteistökannan kriittistä tarkastelua. Tä män tarkastelun perusteella yhtiön on tarkoitus laatia ohjelma myytävistä, pu ret ta vis ta ja peruskorjattavista sekä kunnostettavista kohteista. Tilastollisesti Viitasaarella kaupungin vuokra-asuntoja on paljon. Ai kaisem min vuokra-asuntokannan määrä oli noin 64 asuntoa/ 1000 asukasta, ny kyi se nä tavoitteena tulisi pitää 50 asuntoa/ 1000 asukasta. Nykyisin kysyn tä kohdistuu pieniin asuntoihin (1h ja 2h). Asuntojen lu ku mää rä ta voitteen (50/1000) mukaisesti yhtiöllä on noin 100 asun toa keskimääräistä enem män. Viitasaaren osalta tarvittava vuokra-asuntomäärä tulee suhteuttaa asu kas lukuun sekä työpaikkojen määrään ja kehitykseen. Vuokra-asuntoyhtiöllä on täl lä hetkellä keskimääräisesti ollut 10 % (noin asuntoa) asun to kannas ta vuositasolla tyhjillään eri syistä. Tämän asuntomäärän suhteen yhtiö pyy tää konserniohjausta kiinteistöjen myyn tiin ja mahdollisiin pur ku toimen pi tei siin. Yhtiön oma näkemys toimenpiteiksi on seuraava: 1) Isoahontie 24 E-talo puretaan ja A D talot myydään, tämä ehdollisena si ten ettei tarkemmissa selvityksissä muu etenemistapa osoittaudu jär keväm mäk si. 2) Kustaantie rivitalokiinteistöjen A F-talot myydään ehdollisena si ten, ettei jatkoselvityksissä korjausastearvioon perustuen taloja esitetä puret ta vik si. 3) Sivukylien rivitalot (Koskitie 4, Ruuponsaarentie 62, Kolkuntie 26, Keihä rin kos ken tie 800 ja Kankaantie 10) kunnostetaan ja mahdollisesti myydään. Sekä kiinteistöjen myynti että purkaminen aiheuttavat yhtiön mukaan merkit tä vät talousvaikutukset sekä vuokra-asuntoyhtiölle että kau pun ki kon sernil le. Vuokra-asuntoyhtiön oman pääoman liikkumavara tällaisissa jär jes te-

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus lyis sä on varsin rajallinen ja vuokra-asuntoyhtiö ilmoittaa kirjeessään edellyttävänsä, että kaupunki pääomittaa toimenpiteistä ai heu tuvat talousvaikutukset vuokra-asuntoyhtiölle (mahdollisen alaskirjauksen ja pur ka mi sen aiheuttamat tulosvaikutukset). Edelleen vuokra-asuntoyhtiö esittää toimenpiteiden takarajaksi vuoden 2015 loppua. Liitejakelu: - VVA Oy:n esitys kaupunginhallitukselle ja kau pun gin hal li tuksen iltakoulupöytäkirja (salassapidettävä) Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh ja talous joh ta ja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää antaa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle seu raavan omistajaohjauksen: Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa, että 1. Isoahontie 24 A-E laitetaan myyntiin 2. Kustaantie A-E laitetaan myyntiin ja F-G talot purkuun 3. mainittujen sivukylien talojen osalta korjataan kuluneimmat huoneistojen pin nat ja myydään sen jälkeen. 4. huoneistot pyritään myymään ensisijaisesti asukkaille. 5. vuokratalojen purkamisesta ja huoneistojen myynnistä aiheutuva vä li aikai nen oman pääoman heikkeneminen hyväksytään, mutta toimenpiteet pitäi si kyetä tekemään oman pääoman rajoissa, tavoitteena alentuneiden käyttö kus tan nus ten kautta parempi taloudellinen asema yhtiössä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sisko Linna ja toimitusjohtaja Kalle Kautto totesivat kokouksessa, että VVA Oy pystyy em päätöksen kanssa kyllä elämään, mutta kovin suurta alaskirjausta ei yhtiö ainakaan yhdellä kertaa kestä. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kaikkien ohjeistuskohtien osalta. Merkitään, että Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sisko Linna ja toimitusjohtaja Kalle Kautto sekä talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä olivat hallituksen kuultavina tämän pykälän osalta klo 17.22

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 90 30.03.2015. Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 38/201/2015

Kaupunginhallitus 90 30.03.2015. Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 38/201/2015 Kaupunginhallitus 90 30.03.2015 Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 38/201/2015 Kaupunginhallitus 30.03.2015 90 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Yhtiön oma näkemys toimenpiteiksi on seuraava:

Yhtiön oma näkemys toimenpiteiksi on seuraava: Kaupunginhallitus 88 30.03.2015 Kaupunginhallitus 268 17.11.2015 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjaus 215/012/2015 Kaupunginhallitus 30.03.2015 88 Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen tavoite on edistää

Lisätiedot

Yhtiön oma näkemys toimenpiteiksi on seuraava:

Yhtiön oma näkemys toimenpiteiksi on seuraava: Kaupunginhallitus 88 30.03.2015 Kaupunginhallitus 268 17.11.2015 Kaupunginhallitus 293 07.12.2015 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjaus 215/012/2015 Kaupunginhallitus 30.03.2015 88 Vuokra-asunnot

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Yhtiön oma näkemys toimenpiteiksi on seuraava:

Yhtiön oma näkemys toimenpiteiksi on seuraava: Kaupunginhallitus 88 30.03.2015 Kaupunginhallitus 268 17.11.2015 Kaupunginhallitus 293 07.12.2015 Kaupunginvaltuusto 84 14.12.2015 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjaus 215/012/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion

Pykälän tarkastaminen / Kannuksen kaupungin Kuuronkallion Teknisten palveluiden 34 29.05.2013 Teknisten palveluiden 47 27.08.2014 Teknisten palveluiden 66 11.12.2014 Teknisten palveluiden 3 05.02.2015 Teknisten palveluiden 30 27.04.2015 Kaupunginhallitus 69 04.05.2015

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen

Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta kaupungin omistukseen Kaupunginhallitus 21 19.01.2015 Kaupunginhallitus 31 26.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kaupunginhallitus 239 19.10.2015 Kymönkosken vesi- ja jätevesiverkoston talojohtojen sekä pumppaamojen hankinta

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 20 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 25.05.2016 klo 16:40-17:35 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoushuone Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa hyväksytyn operaattorisopimuksen päättäminen

Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa hyväksytyn operaattorisopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 179 06.07.2015 Kaupunginhallitus 186 17.08.2015 Kaupunginhallitus 198 31.08.2015 Kaupunginhallitus 216 05.10.2015 Kaupunginhallitus 257 02.11.2015 Verkko-osuuskunta Kuuskaistan kanssa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 83 24.03.2014 Tarkastuslautakunta, vaalikausi 29 23.04.2014 2013-2016 Kunnanvaltuusto 52 16.06.2014 Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13/02/2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Maakuntahallitus 37 21.03.2016 Maakuntahallitus 59 16.05.2016 Tarkastuslautakunta 26 19.05.2016 Kainuun liiton vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 93/2/2016 MH 37 Kuntalain

Lisätiedot

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa.

Olemme halukkaita tulemaan esittelemään tarkemmin hanketta se kä keskustelemaan hankkeesta kaavoitukseen liittyvissä asioissa. Kunnanhallitus 138 07.11.2012 Kunnanvaltuusto 39 12.11.2012 Kunnanhallitus 9 21.01.2013 Kunnanhallitus 74 15.04.2013 Kunnanhallitus 156 04.11.2013 Kunnanhallitus 4 07.01.2014 Kunnanvaltuusto 4 13.01.2014

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 17.05.2016 klo 15:00-18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen

Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Pihlajasaari ja Pirjo Leinonen LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 14:10-15:22 Paikka Hotelli Vuolake, Suolahdentie 84, Laukaa Lisätietoja Osallistujat Saapuvilla olleet et Anttonen Juhani Heikkinen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot