VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko Leila jäsen Ijäs Seppo jäsen Kananen Jussi jäsen Kemppainen Ilkka jäsen Kuusela Miia jäsen Rossi Risto jäsen Pulkkinen Eero valtuuston I vpj. Kunelius Jari valtuuston II vpj. Muut Kinnunen Janne kaupunginjohtaja, esittelijä Honkanen Tiina kaupunginsiht., pöytäkirjanpitäjä Savolainen Tapani teknisen toimen klo toimialajohtaja Tenhunen Juho kiinteistörakennusmestari klo Kautto Kalle toimitusjohtaja/ Vts:n klo Vuokra-asunnot Oy Linna Sisko hallituksen pj./ Vts:n klo Vuokra-asunnot Oy Käsmä Ari-Jukka talousjohtaja klo Saarinen Tapio toimitusjohtaja/ Verkko-osuuskunta Kuuskaista klo Poissa Niskanen Pekka valtuuston pj. Asiat Allekirjoitukset Tiina Minkkinen Puheenjohtaja, :t 83-85, Tiina Honkanen Pöytäkirjanpitäjä Juhani Halonen, :t 86, 87

2 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirjan tarkastus Viitasaarella Ilkka Kemppainen :t 83-86, Miia Kuusela 87 tarkastetaan kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella kaupungintalo, keskushallinnon osasto Pöytäkirjanpitäjä Tiina Honkanen

3 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 84 Pöytäkirjantarkastajien valinta 6 85 Kiinteistönhoidon organisointi Viitasaaren kaupunkikonsernissa 7 86 Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava / kaava-alueen muutos 9 87 Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava/ ehdotusvaihe Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjaus Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Viitasaarella Varainhoitovuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Agrimarketin liiketilan vuokrasopimuksen jatkaminen/ Rautakauppa Mehto Oy 92 Viitasaaren keskustan kehittämishanketta koskevan toimeksiannon loppuraportti Perusturvan valmiussuunnitelmien päivittäminen Opiskelijastipendin myöntäminen/ Saraste Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Lausunto Sydän-Suomen jätelautakunnan sopimuksesta ja johtosäännöstä 97 Uuden jäsenen ja varajäsenen valitseminen Läntisen äänestysalueen vaalilautakuntaan Varajäsenen nimittäminen Wiitaunionin lähiruokatyöryhmään Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajan valinta 100 Kaupungin edustajien valinta Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n, Keskitien Kauppakiinteistö Oy.n ja Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy:n yhtiökokouksiin toimikaudeksi

4 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Merkkipäivät huhti-kesäkuu Kaupungintalon kiinnipitäminen heinäkuussa Kuntalaisaloite Street Workout-puiston rakentamisesta Viitasaarelle Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus 69

5 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Muutoksenhaku Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

6 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginhallitus Pöytäkirja on tarkastettavissa Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Ilkka Kemppaisen ja Miia Kuuselan. Päätös Muutoksenhaku Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Kemppainen ja Miia Kuusela. Muutoksenhakukielto Toimenpiteet -

7 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kiinteistönhoidon organisointi Viitasaaren kaupunkikonsernissa 221/527/2015 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan hyväksyä sel vityk sen Viitasaaren kaupungin konsernihallinnon ja tytäryhtiöiden toi min tojen ja johtamisen kehittämistoimenpiteistä. Selvityksessä osio johtamisjärjestelmän luominen ja ylläpito otettiin kantaa myös keskitettyjen palvelujen järjestämiseen. Kehittämisehdotuksena kes ki te tyis sä palveluissa työryhmä esitti mm. että Viitasaaren Vuok ra-asunto jen, Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n ja Viitasaaren Koulutuskiinteistöt Oy:n kiinteistönhoidon tehtävät suoritettaisiin yhteisesti kaupungin kiin teistön hoi don toimesta. Kiinteistönhoito näiltä osin resursoitaisiin yhteisesti. Kaupungin johtoryhmässä on käsitelty kiinteistörakennusmestari Ju ho Tenhusen esittelemänä uutta mallia kiinteistönhoitopalvelujen jär jes tämi sek si, liitteenä esitys uudesta mallista. Liitteenä myös kiin teis tö ra ken nusmes ta rin ja kehittämisjohtajan laatima yritysvaikutusten arviointi. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:llä on vastaavasti kiinteistönhoidon kil pailu tus käynnistymässä. Konsernipalaverissa yhtiötä on ohjeistettu odot ta maan kaupunginhallituksen linjausta kiinteistönhoidon jär jes tä mi sestä ennen kilpailutuksen aloittamista. Kaupunginhallituksen olisi tarkoituksenmukaista linjata kiinteistönhoidon jär jes tä mis ta paa konsernissa edellä kerrotun perusteella. Kiin teis tö ra kennus mes ta ri Juho Tenhunen on kutsuttu hallitukseen esittelemään asiaa. Liitejakelu: - Esitys uudesta mallista kiinteistönhoitopalvelujen järjestämiseksi - Yritysvaikutusten arviointi Lisätiedot: Kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus tekee periaatepäätöksen kaupunkikonsernin kiin teis tönhoi don organisoinnista Kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen esitteli hallitukselle kiin teis tönhoi don organisoinnin tulevia järjestämisvaihtoehtoja, jonka mukaan mal lissa A kaupungin omien kiinteistötyöntekijöiden palkkaaminen olisi ny ky tilan net ta eli ostopalvelujen käyttöä kaupungin ulkoalueiden hoidossa ja VVA Oy:n, Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n sekä Viitasaaren Kou lu tus kiin-

8 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus teis tö Oy:n kiinteistönhoidossa ja ulkoalueiden hoidossa edullisempi vaihto eh to. Konetyöt hankittaisiin edelleen ostopalveluna. Tällöin Tenhusen mu kaan olisi myös helppo työllistää pitkäaikaistyöttömiä kiin teis tön hoi topuo lel le. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja esitti kokouksessa, että kau pun ginhal li tus tekee periaatepäätöksen tässä vaiheessa siitä, että kiinteistönhoito Vii ta saa ren kaupunkikonsernissa organisoidaan esitetyn mallin mukaisesti ja tavoitteena on kehittää tilapalvelun organisaatiota siten, että se kykenisi hoi ta maan myös tytäryhtiöitten kiinteistönhoitotehtävät alkaen. En nen lopullista ratkaisua tilapalvelun ja tytäryhtiöiden on sovittava me nette lyn kannalta keskeisistä seikoista kuten hinnasta. Kustannusssäästöistä tulee myös tehdä tarkemmat laskelmat kaupunginhallitukselle ja malli tulee käy dä läpi myös yrittäjätoimikunnassa ennen lopullista päätöstä. Päätös Kaupunginhallitus päätti tehdä periaatepäätöksen tässä vaiheessa siitä, että kiin teis tön hoi to Viitasaaren kaupunkikonsernissa organisoidaan esitetyn mal lin mukaisesti ja tavoitteena on kehittää tilapalvelun organisaatiota siten, että se kykenisi hoitamaan myös tytäryhtiöitten kiinteistönhoitotehtävät alkaen. Ennen lopullista ratkaisua tilapalvelun ja tytäryhtiöiden on so vit ta va menettelyn kannalta keskeisistä seikoista kuten hinnasta. Kus tannus ssääs töis tä tulee myös tehdä tarkemmat laskelmat kau pun gin hal li tuk selle ja malli tulee käydä läpi myös yrittäjätoimikunnassa ennen lopullista päätös tä. Merkitään, että kiinteistörakennusmestari Juho Tenhunen ja teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen olivat hallituksen kuultavina tämän py kää län käsitelyn aikana klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote tekninen lautakunta, Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy, Wiitaseudun Yritys pal ve lu Oy, teknisen toimen toimialajohtaja, kiinteistörakennusmestari

9 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava / kaava-alueen muutos 178/501/2013 Kaupunginhallitus Suunnittelualueeseen sisältyy Viitasaaren puolella osittain tai kokonaan yli kah den (2 ha) hehtaarin järvet ja lammet ranta-alueineen. Suunnittelualueeseen sisältyvien suojelualueiden kaikki vesistöt, myös alle kah den hehtaarin, sisältyvät kaavaan. Kaava-alue sijaitsee Keiteleentie Nelostie Kokkolantie eteläpuolella ja ra joit tuu idässä kunnan rajaan, lännessä Keski-Keiteleen rantayleiskaavaan ja pohjoisessa Löytänä Kolkku alueen rantayleiskaavaan. Kaavoitustyön kuluessa on tullut tarvetta muuttaa vireillä olevan Keiteleen itä puo len rantayleiskaavan kaava-aluetta. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 8.12 mukaan kaupunginhallitus päät tää kaikkien kaavojen osalta vireillepanosta ja muuttamisen vi reil le panos ta sekä kaavojen laatimisesta ( MRL 36, 51 ) Vireillä oleva Sikamäen tuulivoimapuiston yleiskaava Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt laittaa vi reil le Si ka mäen tuulivoimayleiskaavoituksen. Suunnittelualue sijaitsee noin 16 km Viitasaaren keskustasta itään, lähellä Ve san non kunnan ja Keiteleen kun nan rajaa. Sikamäen tuulipuistoon suun ni tel laan enintään 8 tuu li voi malai tok sen rakentamista. Lopullinen kaa va-alue tarkentuu selvitysten pe rusteel la. Yleiskaava laaditaan siten, että si tä on mahdollista käyttää tuu li voima loi den rakennusluvan perusteena MRL 77 a :n mukaisesti pidettiin Keski-Suomen ELY-keskuksessa työneuvottelu, jonka tar koi tuk se na oli keskustella siitä, miten tuulivoimapuistojen osa yleis kaavois sa edetään niillä alueilla, joiden läheisyydessä tai tuulivoimapuiston alu eel la on käynnissä tai vahvistettu rantayleiskaavoja. Tuulivoimakaavoituksen ja rantayleiskaavoituksen yhteensovittaminen kaava tek ni ses ti todettiin mahdottomaksi. Alueiden osalta, joissa hankkeita on pääl lek käin, tulisi ottaa kanta siitä, kumpaa kaavaa alueella viedään eteenpäin, tuulivoimayleiskaavaa vai rantayleiskaavaa. Hankealueiden yleiskaavojen laadinnassa huomioidaan, että alueille laa ditaan joko tuulivoimapuiston osayleiskaava tai rantaosayleiskaava, mo lempia yleiskaavoja ei voi olla hankealueella laadittavana. Rantaosayleiskaavoissa ei voida käyttää ns. ehdollista RA -merkintää eli mer kin tää, jolla loma-asuntoyksikön rakennusoikeus voisi toteutua, mikäli tuu li voi ma puis to ei toteudu. Mikäli tuulivoimapuisto ei toteudu, maan omista jat voivat periaatteessa myöhemmin hakea rantarakennusoikeutta poik keamis me net te lyl lä tai laadituttaa ranta-asemakaavan rannalleen. Tällöin tar vit-

10 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus taes sa tuulivoimapuiston osayleiskaava on myös kumottava, jotta se ei estä lä hi ra ken ta mis ta. Tuulivoimapuistojen osayleiskaavoihin ei voida laittaa määräystä, jolla rajoi tet tai siin ajallisesti sitä, kuinka monta vuotta yleiskaava voi toimia tuu livoi ma loi den lupien myöntämisen perusteena eli tuulivoimapuiston osa yleiskaa van perusteella tuulivoimalat voidaan luvittaa niin kauan kuin osa yleiskaa va on voimassa. Hanketoimijoiden on laadittava vuokrasopimukset riittävän laajalta alueelta kat taen melualueille sijoittuvat lähivesistöt, koska kuntien ei tulisi olla niitä ta ho ja, jotka korvaavat jälkikäteen rantarakennusoikeuksia, joita ei voi toteut taa. Vuokrasopimusten kautta ranta-alueiden maanomistajat saavat hyötyä maa-alueestaan ja tällöin voidaan käyttää MRL 43 määräystä, jolla ran ta ra ken ta mi nen estetään ilman, että kunta joutuisi korvaajaksi. Sikamäen tuulivoimayleiskaavaluonnos asiakirjoineen on yleisesti näh tä villä ajalla Liitejakelu: - Kartta Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen puh tai maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen esittelee asiaa hal li tuksel le kokouksessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää, että vireillä olevan Sikamäen tuulivoimapuiston yleis kaa van vaikutusalueelle kuuluvat vesistöt, Alimmainen Töyrijärvi, Kes kim mäi nen Töyrijärvi ja Ylimmäinen Töyrijärvi poistetaan Keiteleen itä puo len rantayleiskaavasta ja että kyseisten järvien rannoille lasketut raken nus pai kat poistetaan. Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja esitti, että lisäksi kaupunginhallitus päät tää, että päätös kuulutetaan ja lähetetään osallisille tiedoksi kirjeellä. Seppo Ijäs totesi, että esitys tukee taloudellisesti vahingollisen tuulivoiman ra ken ta mis ta ohittamalla tältä osin jo aiemmin valmistellun ran ta yleis kaavan ja esitti, että rantayleiskaava viedään ensin päätökseen ilman nyt esi tettyä poikkeusta. Puheenjohtajan tiedustellessa kannatetaanko hallituksessa Ijäksen esitystä ku kaan ei ilmoittanut kannattavansa Ijäksen esitystä, joten puheenjohtaja tote si, että hallituksen päätökseksi on tullut kaupunginjohtajan kokouksessa täy den tä mä päätösehdotus.

11 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Päätös Kaupunginhallitus päätti, että vireillä olevan Sikamäen tuulivoimapuiston yleis kaa van vaikutusalueelle kuuluvat vesistöt, Alimmainen Töyrijärvi, Kes kim mäi nen Töyrijärvi ja Ylimmäinen Töyrijärvi poistetaan Keiteleen itä puo len rantayleiskaavasta ja että kyseisten järvien rannoille lasketut raken nus pai kat poistetaan. Edelleen kaupunginhallitus päätti, että päätös kuulu te taan ja lähetetään osallisille tiedoksi kirjeellä. Merkitään, että Seppo Ijäs ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mie li piteen sä. Merkitään, että puheenjohtaja Tiina Minkkinen poistui kokouksesta es teel lise nä tämän pykälän osalta ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Juha ni Halonen. Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen oli hal lituk sen kuultavana tämän pykälän osalta klo Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Ote maanmittausteknikko, teknisen toimen toimialajohtaja

12 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava/ ehdotusvaihe 178/501/2013 Kaupunginhallitus Suunnittelualueeseen sisältyy Viitasaaren puolella osittain tai kokonaan yli kahden (2 ha) hehtaarin järvet ja lammet ranta-alueineen. Suunnittelualueeseen sisältyvien suojelualueiden kaikki vesistöt, myös alle kahden hehtaarin, sisältyvät kaavaan. Kaava-alue sijaitsee Keiteleentie - Nelostie - Kokkolantie eteläpuolella ja rajoittuu idässä kunnan rajaan, lännessä Keski-Keiteleen rantayleiskaavaan ja pohjoisessa Löytänä - Kolkku alueen rantayleiskaavaan. Suunnittelualueeseen kuuluu noin 190 km rantaviivaa, noin metrin rantavyöhykkeenä. Kaavanvahvistusrajaus noudattaa pääsääntöisesti rantavyöhykkeen rajausta. Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt, , rantayleiskaavoituksen ohjelmasta. Viitasaaren kaupunginhallitus on päättänyt laittaa vireille Keiteleen itäpuolen rantayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualueelle on tehty luonto- ja maisemaselvitysluonnos keväällä 2012 ja luonto- ja maisemaselvityksen päivitys Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoitettavan alueen Tavoitteet ja mitoitusperusteet Tavoitteisiin ja asukasmitoitukseen vai kuttavat se kä yleiset tavoitteet että kaupungin asettamat tavoitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on päivätty Lisäksi on vuoden 2013 aikana tehty seuraavat lisäselvitykset: Natura tarvearviointi, täydentävä linnusto- ja liito-oravaselvitys, rakennusinventoinnin päivitys, muinaisjäännösinventoinnin täydennys ja selvitys sodanjälkeisestä rakentamisesta. Käsiteltävänä oleva rantayleiskaavaluonnos valmistui Kaavaluonnoksen mukaan suunnittelualueella on ns. muunnettua rantaviivaa noin 163 km ja todellista rantaviivaa noin 190 km. Sijoitettu rakennusoikeus on 618 rakennuspaikkaa, joista uusia on 328 kpl. Luonnonsuojelu- ja Natura -alueilla sijaitsevat laskennalliset rakennuspai kat, 9 kpl, joita ei voida sijoittaa maanomistajien muille kiinteistöille, on merkitty korvattavaksi. Kaavaluonnoksessa on lisäksi osoitettu normaalista maa- ja metsätalousalueista poikkeavat aluevaraukset: luonnonsuojelualue (SL), erityisiä ympäristöarvoja käsittävä alue (MY), matkailupalvelujenalue (RV), teollisuus- ja varastoalue (T-1), maa-ainesten ottoalue (EO), yhdyskuntateknisen huollon

13 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus alue (ET) ja moottorirata-alue (EM). Suunnittelualueella on vahvistuneita rantakaavoja 5 kpl. Keiteleen itäpuolen rantayleiskaava laaditaan Maankäyttö - ja rakennuslain 44 :n ja 72 :n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kaavat laaditaan kaupungin omana työnä kaavoitus- ja mittausosastolla. Hallintosäännön 8 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää yleiskaavan, osayleiskaavan ja asemakaavan valmistelusta. Liitejakelu: Kaava-asiakirjat Kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen esittelee Keiteleen itäpuolen ran tayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen hallitukselle kokouksessa. Lisätiedot: Kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen, puh , maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Keite leen itäpuolen rantayleiskaa van osallistumis- ja ar vioin ti suunnitel man sekä kaavaluonnoksen ja aset taa ne nähtä ville 30 päi vän ajaksi. Kaavoituspäällikkö Tapani Savolainen esitteli ranta yleis kaa van osal listumis- ja arviointisuunnitel man sekä kaavaluon noksen halli tuk selle kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että Ilkka Kemppainen, Leila Haiko, Tiina Minkkinen ja Teuvo Hak ka rai nen poistuivat ko kouk ses ta es teelli si nä tä män pykälän päätök senteon ajak si. Pöytä kir jan tar kasta jaksi va littiin tä män pykälän osalta Pek ka Niska nen. Merkitään, että Tapani Savolainen oli hallituksen kuultavana tämän pykälän aikana klo Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

14 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toimenpiteet Ote kaavoituspäällikkö, maanmittausteknikko Kaupunginhallitus Keiteleen itäpuolen rantayleiskaavan luonnos ja osallistumis- ja ar vioin tisuun ni tel ma on ollut MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti julkisesti nähtä vil lä ajalla Kuulutus luonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olos ta julkaistiin kaupungin ilmoitustaululla, kotisivuilla ja Viitasaaren Seu tu-leh des sä Kaavaluonnosaineisto oli nähtävillä teknisellä osas tol la, kirjastossa ja kaupungin kotisivuilla. Kaikille kaava-alueen maanomis ta jil le, joiden osoitteet oli tiedossa lähetettiin kuulutus, tiedotekirje ja ote kaavaluonnoksesta, kunkin maanomistajan kiinteistön kohdalta. Lisäksi kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydet tiin lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta. Muistutuksia saapui 70 kpl. Palautteet käsiteltiin kesän ja syksyn aikana. Palautteen käsittelyprosessin ai ka na järjestettiin työneuvottelu ELY-keskuksen kanssa Li säksi syksyn 2014 aikana tehtiin kaksi lausuntoa ja muistutuksia koskevaa maas to käyn tiä. Luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muutokset / kaavaehdotus Luonnosvaiheessa saadun palautteen / vastineiden sekä työn aikana ha vaittu jen korjaus- ja täydennystarpeiden, käytyjen neuvottelujen ja täy den nyssel vi tys ten pohjalta on laadittu kaavaehdotus. Kaavaehdotusta laadittaessa keskeisimmät luonnosvaiheen jälkeen tehdyt muu tok set ovat: Kaavasta poistetut alueet: - vireillä olevan ns. Sikamäen tuulivoimapuiston yleiskaavan vai ku tus alueel le kuuluvat vesistöt, Alimmainen Töyrijärvi, Keskimmäinen Töyrijärvi ja Ylim mäi nen Töyrijärvi poistettu kaavaehdotuksesta ja emätilatarkastelua on päi vi tet ty kyseisten järvien kohdalta - Toulatkankaan moottorirata ja Toulatkankaan soramonttu on poistettu kaa va-alu eel ta, koska alueet ovat lähes kokonaan rantavyöhykkeen ul kopuo lel la. Rantaosayleiskaavan tarkoituksena on määritellä pääasiassa ran tavyö hyk keel le sijoittuva rakentaminen - Korpilohen kalanviljelylaitoksen alue on poistettu kaava-alueelta, koska ei ole tällä hetkellä toiminnassa, se ei tukeudu rantaan ja sijoittuu pääosin ran-

15 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ta vyö hyk keen ulkopuolelle. Muut muutokset: - pinta-alaltaan pienten, ~2000 m², ja matalien rakennettujen tonttien ra kennus alaa on laajennettu niin, että rakennusalan syvyys on n. 70 m. Tämä mah dol lis taa rakentamisen myös mahdolliselle tonttiin liitetylle lisämaalle - korvattavaksi tarkoitetut uudet rakennusoikeudet on siirretty maan omis tajan muille kiinteistöille - kaavamääräys korvattavista rakennuspaikoista on poistettu - Kymöjärven Itälahteen Natura-alueelle merkityt rakennuspaikat, 4 kpl, on siir ret ty maanomistajan muille rannoille. Kyseiset rakennuspaikat eivät kuulu korvattaviin, koska alueella noudatetaan metsälakia luonnonsuojelulain si jaan. - Säynäisvuoren luonnonsuojelualue on osoitettu kaavaan luon non suo je lualu ee na (SL) - Iso-Säynäisen rannalle on osoitettu luonnonsuojelualue valtion maille - suojelualueen merkinnällä (s-1) on osoitettu 1 lummelampikorennon esiinty mis alue. - on tarkistettu rakennuspaikkojen sijoittelua - on tarkistettu ja täydennetty kaavamerkintöjä, -määräyksiä ja kaa va se lostus ta - on huomioitu liikenteen melualueet, suoja-alueet ja kt 77:lle laadittu tiesuun ni tel ma. Kaavaselostusta on täydennetty maininnalla mahdollisista vt 4:lle järjestettävistä uusista liittymistä. - on merkattu Natura alueet kaavamerkinnällä SL, luon non suo je lualue - Alimmaisen Kotasen ja Ylimmäisen Kotasen rannoille osoitetut uudet raken nus pai kat on poistettu maanomistajan toivomuksesta kaavasta. Emä ti latau luk koon on kirjattu maininta rakennuspaikoista ja kaavassa on kaa vamää räys, M1, maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolle ei ole osoitettu ra kennus paik ko ja - liito-oravan elinalueille on liitetty elinympäristövaatimukset rakentamisen yh tey des sä huomioimaan velvoittava kaavamääräys, luo-3, Luonnon mo nimuo toi suu den kannalta erityisen tärkeä alue / liito-orava - liito-oravaselvitykseen tehdään kevään 2015 aikana täsmäselvitys pe sä puiden selvittämiseksi - kevään 2015 aikana täydennetään luonto- ja maisemaselvitystä - kaava-alueen rantaluokitus ja rakentamissuosituskarttaa on päivitetty - uusia lomarakennuspaikkoja on osoitettu 5 kpl - ns. kuivanmaan T, teollisuus- ja varastoalueita on osoitettu 2 kpl - Mäntysaaresta on siirretty rakennuspaikka Lahnasen rannalle - Sarpajärven rannalta on poistettu kokonaan 4 rakennuspaikkaa maan omista jan pyynnöstä - kaavaselostukseen lisätty mm. ns. hiljaiset alueet Keskeisimpien muutoksien lisäksi kaavaehdotuksen karttaan on luon nos vaiheen jälkeen tehty lukuisia pieniä tarkistuksia mm. rakennuskorttelien rajaus ten osalta, tarkennettujen tietojen perusteella muuttuneen mitoituksen

16 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vuok si sekä rakennusten käyttötarkoituksen perusteella. Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Näh tävil le asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannal ta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esit tää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kun nan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. ( /1129) Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, koskee maakuntakaavan osalta maa kun nan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella. MRA 19 :n mukaan yleiskaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti näh tä vä nä vähintään 30 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kun nalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on il moi tetta va niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkit tä vyys edellytä laajempaa tiedottamista. Jos yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 44 :n 2 momentissa tai 72 :n 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjaamaan rakentamista, yleis kaa va eh do tuk sen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoi tus yleiskaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tie dos sa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väes tö tie to järjes tel mään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tie dos sa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lä het tämi nen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt yleis kaava eh do tuk sen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on an net tu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville aset tamis ta. ( /1130) Edellä 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on erikseen mainittava, onko ja miltä osin yleiskaava tarkoitus laatia maankäyttö- ja rakennuslain 45 :ssä tarkoitettuna oikeusvaikutuksettomana yleiskaavana. Lausunnot kaavaehdotuksesta MRA 20 mukaisesti yleiskaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto: 1) maakunnan liitolta; 2) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 3) tarpeen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä muilta yleis kaa van kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yhteisöiltä. ( /1829)

17 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Liitejakelu: - Kaavakartta - ehdotus - Kaavaselostus liitteineen - ehdotus - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin Lisätiedot: Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen, puh , maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio, puh Teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen esittelee asiaa hal li tuksel le kokouksessa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyy Keiteleen itäpuolen ran ta yleis kaava luon nok ses ta annettuun lausuntoon ja muistutuksiin tehdyt vastineet. Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyy Keiteleen itäpuolen ran ta yleis kaava eh do tuk sen ja päättää asettaa sen MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti jul ki ses ti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi, sekä pyytää MRA 20 mukai ses ti lausunnot kaavaehdotuksesta. Lausunnot pyydetään Keski-Suomen lii tol ta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta, Kei teleen kunnalta ja Vesannon kunnalta. Nähtävillä olosta kuulutetaan säädetyllä tavalla kaupungin ilmoitustaululla, kau pun gin internetsivuilla sekä Viitasaaren Seudussa. Ul ko paik ka kun ta laisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Lisäksi kirjalliset vastineet lä he tetään muistutusten tekijöille. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Tapani Savolainen oli hal lituk sen kuultavana tämän pykälän osalta klo Merkitään, että tämän jälkeen pidettiin tauko klo Merkitään, että puheenjohtaja Tiina Minkkinen poistui kokouksesta es teel lise nä tämän pykälän osalta ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Juha ni Halonen. Merkitään, että myös Leila Haiko ja Ilkka Kemppainen poistui vat kokouksesta esteellisinä tämän pykälän käsittelyn osalta. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Kuulutus, lausuntopyynnöt ja kirjeet, ote maanmittausteknikko, teknisen

18 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus toi men toimialajohtaja, kaupunginsihteeri 87 tarkastetaan kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa.

19 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n omistajaohjaus 215/010/2015 Kaupunginhallitus Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen tavoite on edistää asuinrakennusten ja huo neis to jen terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä te kijöi tä. Perusteellisen kuvan saamiseksi nykytilanteesta yhtiö on hankkinut kun to ar viot pääosasta rakennuksia sekä laadituttanut energiakatselmuksia ja mui ta korjaustoimien hankesuunnittelua edistäviä selvityksiä. Vuokra-asuntoyhtiö on pyytänyt konserniohjausta tarkistettavaan kiin teis tö stra te gi aan. Yhtiön huoneistomäärä ja tulevaisuuden pe rus kor jaustar peet vaativat vuokra-asuntoyhtiön kiinteistökannan kriittistä tarkastelua. Tä män tarkastelun perusteella yhtiön on tarkoitus laatia ohjelma myytävistä, pu ret ta vis ta ja peruskorjattavista sekä kunnostettavista kohteista. Tilastollisesti Viitasaarella kaupungin vuokra-asuntoja on paljon. Ai kaisem min vuokra-asuntokannan määrä oli noin 64 asuntoa/ 1000 asukasta, ny kyi se nä tavoitteena tulisi pitää 50 asuntoa/ 1000 asukasta. Nykyisin kysyn tä kohdistuu pieniin asuntoihin (1h ja 2h). Asuntojen lu ku mää rä ta voitteen (50/1000) mukaisesti yhtiöllä on noin 100 asun toa keskimääräistä enem män. Viitasaaren osalta tarvittava vuokra-asuntomäärä tulee suhteuttaa asu kas lukuun sekä työpaikkojen määrään ja kehitykseen. Vuokra-asuntoyhtiöllä on täl lä hetkellä keskimääräisesti ollut 10 % (noin asuntoa) asun to kannas ta vuositasolla tyhjillään eri syistä. Tämän asuntomäärän suhteen yhtiö pyy tää konserniohjausta kiinteistöjen myyn tiin ja mahdollisiin pur ku toimen pi tei siin. Yhtiön oma näkemys toimenpiteiksi on seuraava: 1) Isoahontie 24 E-talo puretaan ja A D talot myydään, tämä ehdollisena si ten ettei tarkemmissa selvityksissä muu etenemistapa osoittaudu jär keväm mäk si. 2) Kustaantie rivitalokiinteistöjen A F-talot myydään ehdollisena si ten, ettei jatkoselvityksissä korjausastearvioon perustuen taloja esitetä puret ta vik si. 3) Sivukylien rivitalot (Koskitie 4, Ruuponsaarentie 62, Kolkuntie 26, Keihä rin kos ken tie 800 ja Kankaantie 10) kunnostetaan ja mahdollisesti myydään. Sekä kiinteistöjen myynti että purkaminen aiheuttavat yhtiön mukaan merkit tä vät talousvaikutukset sekä vuokra-asuntoyhtiölle että kau pun ki kon sernil le. Vuokra-asuntoyhtiön oman pääoman liikkumavara tällaisissa jär jes te-

20 VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus lyis sä on varsin rajallinen ja vuokra-asuntoyhtiö ilmoittaa kirjeessään edellyttävänsä, että kaupunki pääomittaa toimenpiteistä ai heu tuvat talousvaikutukset vuokra-asuntoyhtiölle (mahdollisen alaskirjauksen ja pur ka mi sen aiheuttamat tulosvaikutukset). Edelleen vuokra-asuntoyhtiö esittää toimenpiteiden takarajaksi vuoden 2015 loppua. Liitejakelu: - VVA Oy:n esitys kaupunginhallitukselle ja kau pun gin hal li tuksen iltakoulupöytäkirja (salassapidettävä) Lisätiedot: Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh ja talous joh ta ja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää antaa Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:lle seu raavan omistajaohjauksen: Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa, että 1. Isoahontie 24 A-E laitetaan myyntiin 2. Kustaantie A-E laitetaan myyntiin ja F-G talot purkuun 3. mainittujen sivukylien talojen osalta korjataan kuluneimmat huoneistojen pin nat ja myydään sen jälkeen. 4. huoneistot pyritään myymään ensisijaisesti asukkaille. 5. vuokratalojen purkamisesta ja huoneistojen myynnistä aiheutuva vä li aikai nen oman pääoman heikkeneminen hyväksytään, mutta toimenpiteet pitäi si kyetä tekemään oman pääoman rajoissa, tavoitteena alentuneiden käyttö kus tan nus ten kautta parempi taloudellinen asema yhtiössä Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sisko Linna ja toimitusjohtaja Kalle Kautto totesivat kokouksessa, että VVA Oy pystyy em päätöksen kanssa kyllä elämään, mutta kovin suurta alaskirjausta ei yhtiö ainakaan yhdellä kertaa kestä. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kaikkien ohjeistuskohtien osalta. Merkitään, että Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sisko Linna ja toimitusjohtaja Kalle Kautto sekä talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä olivat hallituksen kuultavina tämän pykälän osalta klo 17.22

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Valtuusto Aika Maanantai 16.06.2014 klo 19:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet et Poissa olleet et Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2015 1

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2015 1 VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 16/2015 1 Aika 31.08.2015 klo 16:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja Drake Mirja jäsen Haiko

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 582 Kaupunginhallitus Aika 22.09.2014 klo 18:00-22:33 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 231 Maa-alueen vuokraaminen

Lisätiedot