JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 (11) Kirkkonummen kunta JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet, nykyisen suunnittelutilanteen, selvitettävät vaikutukset sekä osalliset. OAS päivitetään tarpeen mukaan työn edetessä ja se on luettavissa kunnan kotisivuilla osoitteessa Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Kuva 1 Suunnittelualueen rajaus

2 2 (11) 2 Suunnittelualue, tehtävän määrittely ja tavoitteet Suunnittelukohteena oleva Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava-alue käsittää kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalueen ja sen länsipuolisen yritystoiminnan alueet. Alue rajautuu luoteessa Jorvaksen asuinalueisiin ja Masalantiehen (MT 11311), pohjoisessa alue hipoo Masalan taajamaaluetta. Etelässä alue rajautuu Finnträskin rantaviivaan (kuva 1). Etelässä alue käsittää Hirsalantien vierialueita, johon on sijoittunut mm. L.M. Ericsson Oy Ab:n n. 800 työpaikan tietotekniikkayritys. Ericssonin tiloissa toimii lisäksi n. 30 muuta yritystä, mikä vastaa n. 100 työpaikkaa. Alueella sijaitsevassa Fibox Oy:ssä on n. 120 työntekijää. Koko suunnittelualueella on yhteensä n työpaikkaa. Alueella sijaitsee rantaradan varressa Jorvaksen rautatieasema. Alueella on vesistöjä, maisema- ja ympäristöarvoja. Maalaistalojen pihapiireihin rajoittuvat pellot ovat viljeltyjä. Hankkeessa laaditaan suunnittelualueelle kehityskuva ja osayleiskaava. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. 2.1 Yleispiirteiset tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet: Olemassa olevien rakenteiden ja liikenneverkostojen hyödyntäminen ja kehittäminen eheyttämällä yhdyskuntarakennetta ja tuottamalla laadukkaampaa elinympäristöä. Yhdyskuntarakenteen kasvusuuntien valitsemisessa hyödynnetään raide- ja muun joukkoliikenteen mahdollisuuksia niin, että työpaikat ja asuminen tukeutuvat niihin. Kirkkonummen strategiassa hyvän elinympäristön tavoitteita ovat mm: Viihtyisä asuminen ja ympäristö. Ympäristöstä huolehtiminen kunnan perustehtävänä. Asumista ohjataan luontoa ja kulttuurimaisemaa säästäen. Maakunnan yhdyskuntarakenteen tavoite on maakuntakaavassa esitetty: Kantatien 51 rakentaminen moottoritieksi ja Kehä III:n liittymän seudullisen maankäytön tehostaminen sallimalla alueelle vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittaminen. 2.2 Kunnan tavoitteet Alueesta kehitetään Kirkkonummen tärkein työpaikka- ja seudullisen vähittäiskaupan keskittymä. Ympäristöstä suunnitellaan viihtyisä ja omaleimainen, sekä mittakaavaltaan inhimillinen elin- ja työskentely-ympäristö, joka on sosiaalisesti virikkeinen ja elämyksiä tuottava. Suunnitelmassa otetaan huomioon yhteisöllisyys, turvallisuus ja esteettömyys sekä historiallisen perspektiivin ja kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen. Lähtökohtana on nykyisten asuinalueiden ja maatilojen luonnonläheisen elinympäristön säilyttäminen ja kehittäminen. Suunnittelu perustuu taloudelliseen maankäyttöön ja riittäviin selvityksiin.

3 3 (11) 2.3 Viranomaistahojen tavoitteet Lähtökohtana on laaja seudullinen näkökulma ja Uudenmaan maakuntakaavaehdotuksen periaatteet. Työpaikkojen tulee sijoittua liikenneyhteyksien varrelle kestävän yhdyskuntarakenteen mukaisesti. Rakennusperinnön huomioon ottaminen on varmistettava. Eri liikennemuotojen toimiva liikennejärjestelmä ja yhtenäinen matkaketju on turvattava sekä raideliikenteen että liityntä- ja muun joukkoliikenteen osalta, samoin on sovitettava ajoneuvo- ja kevytliikenne palvelemaan joukkoliikenteen tarpeita Laadittu meluselvitys on huomioitava siten, että asuminen sijoittuu lähtökohtaisesti melualueiden ulkopuolelle. Alueen itäpuolisen ekologisen käytävän toteutuminen riistasiltoineen ja Sundetin kosteikkoalueen erityispiirteet on otettava huomioon suunnittelussa. 2.4 Kehityskuva Kehityskuva perustuu laajaan vuorovaikutukseen merkittävien intressiryhmien ja kunnan päättäjien kanssa. Laatimisen yhteydessä järjestetään elinkeinoelämän edustajille ja valtuustolle erilliset seminaarit ja selvitetään tavoitteita haastatteluilla. Lisäksi alueen maanomistajien ja asukkaiden tavoitteet selvitetään. Keskeisimmät tavoitteet ovat liike-elämän ja yritystoiminnan edellytysten ja alueen houkuttelevuuden parantaminen, palveluiden monipuolistaminen sekä Kirkkonummen seudullisen aseman vahvistaminen ja kunnan työpaikkaomavaraisuuden nostaminen. Alueesta on tarkoitus muodostaa seudullinen vähittäiskaupan keskittymä sekä viihtyisä palvelu- ja työpaikka-alue. Myös asumiseen ja vapaa-ajanviettoon liittyvät kehittämismahdollisuudet otetaan suunnittelussa huomioon. Kehityskuvassa otetaan huomioon ympäristöolosuhteet siten, että alueesta muodostuu miljööltään omaleimainen, mittakaavaltaan inhimillinen elin- ja työskentely-ympäristö, jonka asukkaat ja alueen käyttäjät tuntisivat sosiaalisesti virikkeiseksi, viihtyisäksi ja elämyksiä tuottavaksi. Lisäksi teemoina ovat yhteisöllisyys, turvallisuus, esteettömyys sekä historiallisen perspektiivin ja kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen. Tavoitteena on myös kehittää uudelle alueelle omaleimainen imago, joka erottuu Helsingin seudun muista vastaavista palvelu- ja työpaikkakeskittymistä. Kehityskuvatyöhön sisältyy kaupan toimijoiden sekä maanomistajien ja yrittäjien haastatteluja. Työssä määritellään mm. kaupan mitoitus sekä asumiseen, elinkeinoelämään, virkistykseen, suojeluun sekä maa- ja metsätalouteen varattavat suunnat ja painopistealueet. Keskeisenä teemana on vaiheittain toteuttamisen mahdollistaminen sekä liikenteen ja maankäytön yhteen sovittaminen. 2.5 Osayleiskaava Osayleiskaava suunnitellaan kehityskuvaa täsmentäen siten, että alueiden käyttötarkoitukset, mitoitus sekä kunnallistekniikan ja liikenteen verkostot suunnitellaan taloudellisesti ja toiminnallisesti sillä tarkkuudella, että asemakaavoitusvaihe etenisi juohevasti. Alueille esitetään asemakaavoilla vaiheittain toteuttamisen malleja.

4 4 (11) 3 Tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 3.1 Läntisen Uudenmaan maakuntakaava Kuva 2 Vahvistetussa Läntisen Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu työpaikka- ja taajamatoimintojen alueeksi sekä maa- ja metsätalousalueeksi.

5 5 (11) 3.2 Uudenmaan maakuntakaava Kuva 3 Ote Uudenmaan maakuntakaavasta, hyväksytty maakuntavaltuustossa Lähde: Uudenmaan liitto. Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Lisäksi kantatien 51 ja risteysalueen tuntumaan saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä.

6 6 (11) 3.3 Kirkkonummen yleiskaava 2020 Kunnan lainvoimaisessa yleiskaavassa 2020 (kuva 4) osayleiskaavan alue on osoitettu yritystoimintojen ja asumisen alueeksi (PT, AP ja A-1), lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu maa- ja metsätalousvaltaisia alueita (M). Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on useita luonnonsuojelualueita (SL). Kuva 4 Ote Kirkkonummen yleiskaavasta Jorvaksen osayleiskaava Kaava on oikeusvaikutukseton ja siten toiminut ohjeena maankäytön suunnittelulle. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan v

7 7 (11) 3.5 Asemakaavoitus Suunnittelualueella on voimassa useita asemakaavoja ja tavoitteena on käynnistää kantatien 51 ja Kehä III risteysalueen tuntumaan uuden kaupan suuryksikön mahdollistavan asemakaavan laatiminen osayleiskaavaluonnoksesta saadun palautteen jälkeen. Kaavoitustyön käynnistämisen edellytyksenä on riittävä tietoisuus osayleiskaavahankkeen etenemisestä ja mm. kantatien 51 rakentamisesta moottoritienä Espoosta Kirkkonummelle. 3.6 Muut tehdyt selvitykset ja suunnitelmat Kirkkonummen strategia Tiesuunnitelmat, Tiehallinto Pääteiden tarveselvitys, Tiehallinto Tieverkko- ja liikenneturvallisuusselvityksen päivitys (laadintavaiheessa) Jorvaksen rautatieaseman yleissuunnitelma Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema (Sigbritt Backman 1992) Kiilakallion asemakaavahankkeen luontoselvitys (Luontotieto Keiron 2003) Jorvaksen luonto- ja maisemaselvitys (Ympäristötutkimus Oy Metsätähti 2005) Sundsbergin alueen liito-oravaselvitys (Timo Haikarainen 2001) Yhteenveto Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava-alueen luontoselvityksistä (Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojeluyksikkö 2006) Kirkkonummen Citymarket, Kaupallisten vaikutusten arviointi (TP-Group Finland Oy- Keskustakehitys) Prisma Kirkkonummi, Laajennushankkeen kaupalliset vaikutukset (Entrecon Oy) Kaavoituskatsaus, Kirkkonummi Laadittavat selvitykset Maisemaselvitys Kaupallinen selvitys WSP LT-Konsultit Oy Tuomas Santasalo Ky 4 Suunnitteluprosessi ja aikataulu Jorvas-Inkilä osayleiskaava on kunnanvaltuuston v hyväksymän kaavoitusohjelman mukainen suunnitteluhanke. Tavoitteena on kehityskuvan hyväksyminen valtuustossa helmikuussa 2007 ja osayleiskaavan hyväksyminen viimeistään helmikuussa 2009.

8 8 (11) 5 Selvitettävät vaikutukset Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä selvitetään kaavan toteutuksen ympäristövaikutukset maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen edellyttämällä tavalla. MRL 9 mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. MRA 1 perusteella selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät, välittömät ja välilliset vaikutukset: ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen ja etenkin joukkoliikenteeseen kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Jos yleis- tai asemakaavan maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkoitetut olennaiset vaikutukset ulottuvat toisen kunnan alueelle, kaavan vaikutuksia selvitettäessä tulee olla tarpeellisessa määrin yhteydessä tähän kuntaan. Tässä hankkeessa keskeisimmät vaikutukset ovat mm: kaupan ja elinkeinoelämän tehostamisen osin seudulliset vaikutukset paikallinen yhdyskuntarakenteen muutos väljästä viheralueesta rakennetuksi liikenteen hyöty- ja häiriövaikutukset moottoritiehankkeeseen liittyen maisemaan kohdistuvat muutokset vaikutukset Natura-alueisiin. Lisäksi selvitetään varsinaisen Natura-arvioinnin tarve hankkeen yhteydessä. 6 Vaikutusten arviointimenetelmät Ympäristövaikutuksia arvioidaan aikaisemmissa suunnitteluvaiheessa laadittujen sekä tuotettavien selvitysten ja muun materiaalin pohjalta. Kaupan selvityksiin on sen keskeisyyden takia valittu erillinen konsultti. Kaavaa laaditaan kaksivaiheisesti, ensin kehityskuvatyö ja sitten varsinaisen osayleiskaava. Laatimiseen sisältyy vuorovaikutteinen prosessi, jossa jo tavoitevaiheessa mm. eri intressiryhmät ja kunnanvaltuusto voivat olla mukana vaikuttamassa työn tavoitteisiin. Lisäksi vaikutuksia arvioidaan tiiviin viranomaisyhteistyön, asukastilaisuuksien sekä mm. kyselyjen ja haastattelujen avulla. Kaavoitukseen sisältyy palautteiden kerääminen, analysointi ja vastineiden muodostaminen saatuun palautteeseen. Oleellista on, että kaavoitusta peilataan eri laadintavaiheissa esitettyihin tavoitteisiin.

9 9 (11) 7 Osalliset Maanomistajat ja asukkaat alueen maanomistajat kunnan asukkaat Kunnan hallintokunnat/viranhaltijat yhdyskuntasuunnittelu tontti- ja mittauspalvelut rakennusvalvonta ympäristönsuojelu terveysvalvonta vesihuoltolaitos sosiaalitoimi terveystoimi koulutoimi liikuntatoimi kulttuuritoimi nuorisotoimi vanhusneuvosto vammaisneuvosto kunnan nimistötoimikunta elinkeinotoimi Viranomaiset Muut intressiryhmät Oy VR-Rata Ab Linja-autoliitto M.V. Wikström Oy Oy Pohjolan Liikenne Ab Fingrid Oyj Elisa Networks Oy Telia-Sonera Oyj Oy L.M. Ericsson Ab Oy Alfred A. Palmberg Ab Fibox Oy keskusliikkeet kaupan toimijat tulevat toimijat Muut tahot asukasyhdistykset Kirkkonummen yrittäjät r.y. Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y. Kyrklätts Natur och Miljö r.f. Kyrklätts Hembygdsförening Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys r.y. Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys Finnträskin suojeluyhdistys r.y. YTV Espoon kaupunki Siuntion kunta Vihdin kunta Inkoon kunta Tiehallinto Ratahallintokeskus Museovirasto Läntisen Uudenmaan maakuntamuseo Läntisen Uudenmaan aluepelastuslaitos Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto

10 10 (11) 8 Osallistuminen ja vuorovaikutus Kaavoitustyö järjestetään siten, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla, yrityksillä ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Tiedotustilaisuuksia järjestetään osayleiskaavaluonnoksen ja ehdotuksen nähtäville panon yhteydessä. Tarpeen mukaan järjestetään työn kuluessa tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksia osallisten kanssa. Kunnan viranhaltijoiden kesken järjestetään tarvittavat neuvottelut. Suunnitteluhankkeen aikana pidetään vähintään kolme viranomaisneuvottelua, joissa käsitellään mm. kaavahankkeen valmistelua, tavoiteasettelua, selvitystarpeita ja kaavan etenemistä. Luonnosten ja ehdotusten nähtäville asettamisen yhteydessä on mahdollista tuoda esille mielipiteitä sekä tehdä huomautuksia ja muistutuksia. Kunnanvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. 9 Tiedottaminen Kaavahanketta koskevat lehti-ilmoitukset julkaistaan kunnan virallisissa ilmoituslehdissä. Lisäksi kunnan internet-kotisivuilla (www.kirkkonummi.fi) tiedotetaan kaavoituksesta. Kaavoituksen vireille tulosta tiedotetaan edellä mainituissa lehdissä ja kunnan kotisivuilla, lisäksi kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. Kaavan asettamisesta nähtäville ja hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedotetaan julkisesti sekä lähetetään tieto niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet. Aikataulukaaviosta ilmenevät asukastilaisuuksien, muiden esittelyjen tai seminaarien alustavat ajankohdat. Tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin niiden tullessa ajankohtaisiksi.

11 11 (11) 10 Yhteystiedot Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta Jorvas-Inkilä työpaikka-alueen kehityskuvan ja Jorvas- Inkilä osayleiskaavan laatii kaavakonsulttina WSP LT-Konsultit Oy. Kirkkonummen kunnassa teitä palvelee tässä suunnitteluhankkeessa: Maankäyttö: Kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi Puh. (09) Liikenne: Hanna Koivukari Puh Sähköposti: Kirkkonummen kunta Kaavoitusyksikkö PL Kirkkonummi Käyntiosoite kuntakeskuksessa sijaitseville teknisille osastoille: Asematie 3 B, 2.krs. Konsulttina hankkeessa toimii WSP LT-Konsultit Oy: Projektipäällikkö: Arkkitehti SAFA Petri Saarikoski Projektisihteeri: Arkkitehti SAFA Ilona Mansikka WSP LT-Konsultit Oy Heikkiläntie Helsinki Puh. vaihde , fax

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 )

Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) Kirkkonummen kunta KUNTAKESKUKSEN 2. VAIHEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63 ) 1 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma

Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Kirkkonummen kunta Kh 6.11.2006 Gesterbyn ja Kyrkvallan asemakaavojen muutos sekä Gesterbyn ideasuunnitelma Gesterbyn (korttelit 1-31), Kyrkvallan (korttelit 1-6) ja Gesterbyntien (kortteli 14) asemakaavat

Lisätiedot

TOLSANMÄKI Asemakaava

TOLSANMÄKI Asemakaava HEIKKILÄ TOLSANMÄKI Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet,

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037

TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 TUUSULAN KUNTA 1/8 Tuomala II, osayleiskaavan tarkistus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.4.2009, täydennetty 30.3.2010 LIITE 1 TUOMALA II, OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS, kaava nro 2037 Osallistumis-

Lisätiedot

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 )

Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Hyväksytty yt.lautakunnassa 21.10.2010 Länsi-Hemvik Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Suunnittelualue Asemakaava-alue sijaitsee eteläisellä Kirkkonummella Upinniementien länsipuolella

Lisätiedot

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tuusulan kunta 23.6.2008 Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osayleiskaavan alustava

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tuusulan kunta 9.1.2008, tark. 7.4.2009, 9.9.2009 ja 25.2.2013 Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Focus-alueen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8.

Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnan Hirsalan kylässä ja käsittää Ängeslandetin saaren eteläkärjen. Suunnittelualue on osa tilasta Haga II RN:o 1:8. 1.12.2009 1 (8) Yt.lautakunta: Kirkkonummen kunta HAGA II RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE Suunnitelman nimi on Haga II ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Dnr 000/000/2012 Kh nro 0/00.0.2000 00 I Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi INKILÄNPORTTI Asemakaavalla muodostuvat korttelit 3070-3073 sekä niihin rajautuvat tie-, katu-, virkistys-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA

HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS-JA OSALLISTUMIS- JA Mikä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on? Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kaavoitustyön alkuvaiheessa laadittava suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavasta

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella)

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2012 (tehdyt muutokset punaisella) 2 Sisältö Johdanto... 5 Maakuntakaava maakunnan suunnittelujärjestelmässä... 6 Maakuntakaavan

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot