TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ AIKA klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta n alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen 26 Jukka Kinnusen oikaisuvaatimus / rakennustarkastajan rakennuslupapäätös , lupanumero Poikkeamishakemus Kinnunen Jussi / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 28 Tie- ja n taksat v n ilmoitusasiat

2 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pöysti Olli 17:00-19:15 puheenjohtaja Marttinen Milko 17:00-19:15 varapuheenjohtaja Mikkola Veijo 17:00-19:15 jäsen Muhli Marleena 17:00-19:15 jäsen POISSA Reiman Mervi jäsen Tielinen Juha maaseutusihteeri MUU Kankaala Laila 17:00-19:15 rakennustarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Olli Pöysti Puheenjohtaja Laila Kankaala Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Milko Marttinen Pöytäkirjantarkastaja Veijo Mikkola Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana klo 8-16 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla. Merja Tikander palvelusihteeri

3 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Valtuuston hyväksymän Taipalsaaren kunnan hallin to sään nön 14 mukaan toimielin pitää kokouksensa päät tä mänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 14 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, jolla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. on vuonna 2014 päättänyt, että esityslista lähetetään toistaiseksi sähköisesti. n esityslistat liitteineen on lähetetty sähköisesti jäsenille. Esityslista julkaistaan lisäksi kunnan verkkosivuilla. Rakennustarkastajan päätösehdotus: n kokous todetaan lain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

4 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 26 :n mukaisesti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän tehtävään määräämä viranhaltija. n pöytäkirjanpitäjänä toimii rakennustarkastaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa, siten kuin siitä erikseen vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallitus on päättänyt, että toimikaudella "valtuuston, kunnanhallituksen, teknisen ja sivistyslautakunnan sekä kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisten jaostojen pöytäkirjat siirretään kunnan kotisivulle heti kun ne on asetettu yleisesti nähtäväksi ja ne pidetään kotisivuilla noin puoli vuotta." Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milko Marttinen ja Veijo Mikkola.

5 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ n alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Kuntalain 51 :n 1 momentti kuuluu seuraavasti: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen." Kuntalain 51 :n 3 momentti kuuluu seuraavasti: "Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita." Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian. Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 28 :n mukaan kunnan vi ran omai sen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta il moi tet ta va kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä kunnantalolla perjantaisin. Rakennustarkastajan päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä ajalta Liitteet liite 1:Rakennustarkastajan päätösluettelot Rakennustarkastajan päätösehdotus: toteaa, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. merkitsee rakennustarkastajan päätökset tietoonsa.

6 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

7 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Jukka Kinnusen oikaisuvaatimus / rakennustarkastajan rakennuslupapäätös , lupanumero / /2015 Tielj Valmistelija: Jari Rämä, vs. tekninen johtaja Rakennustarkastaja on myöntänyt rakennusluvan Jukka Kinnuselle uuden asuinrakennuksen, talousrakennuksen ja maalämpökaivon rakentamiselle Taipalsaaren kunnan Kirvesniemen kylään kiinteistölle Taipalsaaren rakennuslautakunta on myöntänyt suunnittelutarveratkaisun omakotitalon ja talousrakennuksen (350 m2) rakentamiselle. Kiinteistön omistaja Jukka Kinnunen on tehnyt päivätyn oikaisuvaatimuksen rakennuslupaan. Oikaisuvaatimuksessaan hän vaatii poistettavaksi kohdassa Muut ehdot: kohdan "Rakennusten pihapiireineen tulee olla vähintään 54 m:n etäisyydellä naapurikiinteistöllä sijaitsevasta mastosta." "Perusteluna oikaisuvaatimukselle: Standardi SFS-En kansallisen liitteen (NA) mukaisesti on määritetty mastoluokat. Telia Sonera Finland Oyj:n puolesta Liisa Ikonen on ilmoittanut,että 81 metrin masto kuuluu yleisen jäävaaraluokituksen mukaan jäävaaraluokkaan II. Standardi SFS-EN (NA) luokittaa II-luokan seuraavasti: Sisämaan vaihteleva maasto (metsä, metsäaukeita, peltoja, järviä, yksittäisiä rakennuksia tai rakennusryhmiä) maastoluokkaan II. Jääluokka ja -kuormat määritetään myös standardissa SFS-EN (NA) putoavien jäiden varalta mastolle määritetään jäävaara-alue, joka ilmoitetaan etäisyytenä mastosta. Maston jäävaara-alue määritetään standardin ISO mukaisesti seuraavasti: Jääluokka R9 - R10: jäävaara-alue ulottuu etäisyydellä 1,5 x maston korkeus. Jääluokka R7 - R8: jäävaara-alue ulottuu etäisyydellä 1,0 x maston korkeus. Jääluokka R4-R6: jäävaara-alue ulottuu etäisyydellä 2/3 x maston korkeus. Jääluokka R0-R3: jäävaara-aluetta ei tarvitse määritellä. Kuten edellä mainitun standardin mukaan on todettava, että

8 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ II-luokkaan määritetty masto, ei etäisyyttä tarvitse määrittää. Samoin suunnittelutarveratkaisua hakiessani, on pyydetty naapurin kuulemislausunto Telia Sonera Finland Oyj:ltä. Tämän lausunnon on antanut Lasse Eloranta Tässä lausunnossa ei ole mitään huomautettavaa, ei myöskään metrimääriä mastosta. Lisäksi kauppakirja, jolla on myyty vanhempieni omistamasta maasta, nykyisin allekirjoittaneen omistuksessa, määräala Telia Sonera Finland Oyj:lle, ei mainita esteitä tai rasitusta naapurialueen maankäytölle. Jäävaara-alue on Telia Sonera Finland Oyj:n toimesta merkattu maastoon kiinteistöjemme rajalle." Sähköpostitse on rakennustarkastajalle lähetetty tarkennus rakennusluvan oikaisuvaatimukseen, jossa mainitaan, että mastolle on myönnetty rakennuslupa Rakennusluvassa ei määritetä rasitetta tai muuta huomioitavaa naapuritonteille eikä asiasta ole ollut mainintaa naapurien kuulemisessa. Oikaisuvaatimuksen tekijän mielestä tämä olisi pitänyt saattaa tuolloin naapurien tietoisuuteen. Suunnittelutarveratkaisun, , yhteydessä on kuultu yhtenä rajanaapurinatelia Sonera Finland Oyj:tä, jolla ei ole ollut huomautettavaa. Rakennustarkastaja on oikaisuvaatimuksen johdosta pyytänyt, , Telia Sonera Oyj:ltä tarkennusta naapureiden kuulemisen yhteydessä annettuun lausuntoon. Martti Sirkka, Telia Sonera Oyj:ltä, on vastannut sähköpostitse seuraavasti: " Antamamme lausunto perustui Masto-ohje 80:n mukaiseen määrittelyyn. Olemme käyttäneet sitä lähinnä sen vuoksi, että sen analyysin tuottamat varoetäisyydet ovat olleet suurempia kuin nykystandardien tuottamat. Näin olemme voineet olla varmalla pohjalla, jotta paikkakohtaiset olosuhteet, joita emme käytännön syistä ole voineet pitkien etäisyyksien vuoksi todentaa, eivät tuottaisi riskiä kasvattavia arvioita, koska maston omistajina voisimme olla vastuussa jos jotain tapahtuisi. Olemme nyt kuitenkin tämän oikaisuvaatimuksen vuoksi tilanneet mastorakenteiden suunnitteluun erikoistuneelta toimijalta, Trimasto Oy:ltä jäävaaratarkastelun, joka on tässä liitteenä. Kuten tarkastelun yhteenvedossa todetaan niin jäävaaran olemassaoloa ei suositella jätettävän huomioimatta." Trimasto Oy:n jäävaaraselvityksen (laatija DI Maunu Penttinen, AA-pätevyys teräsrakenteet) mukaan, jäävaara voidaan arvioida Eurokoodi-normiston ja Masto-ohje 80:n perusteella. Näiden normien sisältämät termit jääluokka (R0-R10) ja jäävaaraluokitus I-IV eivät ole keskenään suoraan vertailtavissa.

9 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Jäävaaraselvityksen yhteenvedossa todetaan, että voimassa olevan Eurokoodi-normiston ohjeellisen menettelyn mukaisesti Vehkataipaleen maston sijoittelu jäävaaran puolesta on vapaa. Merkittävää jään kertymistä voisi tapahtua esim. Saimaan ollessa loppusyksystä / alkutalvesta vielä avoimena, jolloin kosteutta olisi ilmassa runsaasti. Mitoituskriteerinä on jäävaarankin osalta kerran 50 vuodessa tapahtuva jäätyminen; ei vuosittainen tilanne. Selvitykseen on liitetty kuva Etelä-Suomessa olevasta harustetusta mastosta alueella, jossa Eurokoodin mukaan ei tarvitse huomioida jäävaaraa. Suomen jäätymisolosuhteissa olevan kokemusperäisen tiedon perusteella suositellaan varovaisuutta maston lähituntumassa eikä Eurokoodin mukaista täyttä varmuutta jäävaaran puuttumisesta suositella sovellettavaksi. Liitteet liite 1: oikaisuvaatimus ja tarkennus oikaisuvaatimukseen liite 2: maston jäävaaraselvitys Vs. teknisen johtajan päätösehdotus: hylkää kiinteistön omistajan tekemän oikaisuvaatimuksen ja pitää rakennustarkastajan tekemän päätöksen alkuperäisen mukaisena lupaehtoineen. Päätöksen perusteena on Telia Sonera Oyj:n esittämä tarkennus ja Trimasto Oy:n päivätty jäävaaraselvitys. Muutetaan kokouksessa: n puheenjohtajan päätösehdotus: Valtuuston hyväksymän Taipalsaaren kunnan hallintosäännön 23 mukaan tämä asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, koska vs. tekninen johtaja on estynyt toimimaan esittelijänä. poistaa rakennustarkastajan tekemästä päätöksestä lupaehdon: "Rakennusten pihapiireineen tulee olla vähintään 54 m:n etäisyydellä naapurikiinteistöllä sijaitsevasta mastosta." Lisäksi tiedoksi merkitään Telia Soneran Oyj:n puolesta, Martti Sirkan ja oikaisuvaatimuksen tekijän välinen sähköpostiviesti Päätös: hyväksyi puheenjohtajan

10 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ päätösehdotuksen. Rakennustarkastaja ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

11 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Poikkeamishakemus Kinnunen Jussi / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 189/10.03/2014 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle (MRL 171 MRA 85) Jussi Kinnunen hakee poikkeamislupaa vapaa-ajan asuinrakennuksen rakentamiselle (50 krs-m2, kokonaisala 60 m2) Leplahti- nimiselle tilalle, Taipalsaaren kunnan Kuikkalan kylässä (kiinteistötunnus ). Tilan pinta-ala on 3305 m2. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka sijaitsee Saimaan vesistön ranta-alueelle kuuluvalla rantavyöhykkeellä. Kiinteistön rantaviivan pituus on noin 35 m, joka Taipalsaaren rakennusjärjestyksen mukaan tulisi olla 50 m. Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Vehkataipaleen osayleiskaavan mukaisella MU-alueella, merkintä kaavassa on "maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilun ohjaamistarvetta. Alueelle saa sijoittaa ainoastaan maa- ja metsätalouden ja ulkoilun kannalta välttämättömiä rakenteita." Rakennustarkastaja ja tekninen johtaja ovat tarkastuskäynnillä havainneet sauna- ja aittarakennuksen rakennustöiden olevan käynnissä, kyseisellä kiinteistöllä osoitteessa, Kattelussaarentie 360. Saunarakennus on kooltaan noin 15 k-m2. Kummankin rakennuksen runko ja vesikatto on pääosin rakennettu. Rakennustarkastaja on kirjallisesti määrännyt rakennustyön keskeytettäväksi Kiinteistön omistajalle on lähetetty selvityspyyntö , määräaika selvityksen antamiseen on ollut Selvityksessä ei ole esitetty sellaisia seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet rakennustyön keskeytyksen kumoamiseen, tie- ja on päättänyt pitää rakennustyön keskeytyksen voimassa edelleen. Naapurikiinteistöjen omistajat ovat tiedustelleet sähköpostitse ja puhelimitse useita kertoja kyseisellä alueella tapahtuvasta rakentamisesta. Tarkastaja Reima Sinervä ja vesistöinsinööri Maria Luoma-aho, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta, ovat tehneet maastokäynnin , yhden naapurin selvityspyynnön johdosta, katselmuksessa on ollut läsnä myös kiinteistön omistaja. Katselmuksesta tehtyyn muistioon on kirjattu seuraavaa: "Rantaa ei ole ruopattu vaan rantaan on ajettu hiekkaa hiekkarantaa varten. Kiinteistön omistajalla ei ole rakennusoikeutta, joten hänellä ei ole oikeutta rannan muokkaukseen. Omistaja hakee poikkeuslupaa jo rakennetulle mökille."

12 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Rakennustarkastaja on lähettänyt kiinteistön omistajalle kehotuksen poistaa luvattomat rakennukset ja opastanut laittoman tilanteen korjaamiseksi hakemaan MRL:n edellyttämät luvat. Kehotuskirjeessä on ilmoitettu, että kiinteistöllä suoritetaan katselmus jälkeen ja mikäli kehotusta ei ole noudatettu, asia voidaan ottaa rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimivaltaan varsinaisten hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen kuuluu. Poikkeamishakemus on jätetty kuntaan Hakijan toimesta on kuultu (MRL 173 ja MRA 86), rajanaapurit (3 kpl). Hakemuksen johdosta kiinteistöjen ja omistajat ovat tehneet muistutukset. Kiinteistön, , omistaja puoltaa hakemusta ja on luvannut luovuttaa/vapauttaa rantarakennusoikeutta tilasta ja kohdistaa sen Jussi Kinnusen hakemaan poikkeamislupahakemukseen (15 m2). Muistutukset ovat hakemuksen liitteenä.lupahakemuksen asiamies Antero Laine on liittänyt hakemukseen kommentit naapurien täyttämiin kuulemiskaavakkeisiin.. Liitteet liite 1: muistutukset liite 2: asiamiehen kommentit Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kunta ei puolla hakemuksen mukaista rakentamista, sillä se saattaa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön järjestämiselle ja vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista (MRL 172), koska alue on voimassa olevan osayleiskaavan mukaista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on ympäristöarvoja ja ulkoilun ohjaamistarvetta. Kokouksessa rakennustarkastaja täydensi päätösehdotusta seuraavasti: Jussi Kinnusen poikkeamislupahakemuksen asiamies on lähettänyt saapuneeksi kirjatun lausunnon rakennustarkastajan päätösehdotuksesta. Lausunnossa pidetään ihmeellisenä rakennustarkastajan kielteistä lausuntoa, koska aluetta ei koskaan tulla käyttämään yleiskaavassa mainittuun tarkoitukseen alueen pienuuden ja voimassa olevan alueen omistuksen vuoksi. Vastineena päivätyn asiamiehen lausunnon johdosta todetaan, että Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on vahvistanut nro A4009, Taipalsaaren kunnanvaltuuston päätöksen, vahvistaa Vehkataipaleen osayleiskaava. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista (MRA 4)

13 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

14 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tie- ja n taksat v /10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja on hyväksynyt vuoden 2014 alusta voimaan tulleen taksan Maa-ainestaksaa on muutettu rakenteeltaan, yhtenäistetty taksat ja päivitetty hinnat ajan tasalle. Maa-ainestaksan muuttamisellle ei ole maa-aineslupien käsittelijän mukaan tarvetta. Kuntaliitto on lähettänyt kunnille yleiskirjeen , jonka mukaan kuntaliitto on uudistanut suositusta rakennusvalvontaviranomaisen maksuperusteista. Uuden suosituksen 2012 taustalla on laaja selvitys, jossa arvioitiin kaikkien kuntien rakennusvalvontataksojen sisältöjä. Maksujen hinnoitteluerot eri alueilla olivat suuria. Keskiarvoja selvästi alhaisempien rakennuslupamaksujen kunnilla jää joka vuosi saamatta kuntatalouden kannalta tärkeitä maksutuloja. Selvityksessä ilmenee myös, että alhainen rakennuslupamaksu ei toimi vetovoimatekijänä kunnille. Kuntaliitto ei anna suosituksia maksujen euromääristä. Kuntaliitto suosittaa maksujen tarkistamista vähintään joka toinen vuosi. Uusi rakennusvalvonnan taksa on tehty kunnallisliiton julkaisemalle taksapohjalle.taksaan tulee lisää, taksapohjan mukaisesti, rakennusrasitteita ja yhdyskuntateknisiä laitteita sekä rakennusten kunnossapitoa ja luvatonta ja luvan vastaista rakentamista koskevien päätösten hinnoittelu. Taksan hinnoittelua on muutettu taksapohjan mukaiseksi, esim. rakennusluvan rakennusyksikkömaksuun sisältyy rakennustyönjohtajamaksu, joka nyt voimassa olevassa taksassa on hinnoiteltu erikseen. Erikseen on laadittu rakennusvalvonnan palvelutaksa, jonka perusteella asiakkaalta peritään maksu hänen pyytämistään asiakirjakopioista ja tietojen selvittämiseen liittyvästä työstä. Taipalsaaren rakennusvalvonnan käytössä oleva sähköinen järjestelmä on otettu käyttöön v. 2010, josta johtuen iso osa myönnetyistä luvista ja niihin liittyvät asiakirjat ovat kunnan arkistossa, eivätkä tallennettuna sähköiseen järjestelmään. Liitteet liite 1: voimaan tullut taksa liite 2: Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut liite 3: Rakennusvalvonnan palvelutaksa Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tie- ja hyväksyy uudet taksat liitteen 2 ja 3 mukaisesti.

15 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Taksat tulevat voimaan Päätös: Hyväksytään seuraavalla lisäyksellä: Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä. Kokouksessa rakennustarkastaja täydensi päätösehdotustaan seuraavasti: Taksasta poistetaan ilmoitusta koskevat kohdat 3.2 ja 4.3, koska rakennusjärjestyksessä ei ole määräystä ilmoitusmenettelystä. Palvelutaksaan lisätään yksi kohta mahdollisia digitaalisia karttaotteita varten. Otteesta peritään 50 / kiinteistö.

16 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ n ilmoitusasiat 18/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja 1. lle on saapuneet seuraavat ilmoitusasiat: - Saaristoasiain toimikunta: Saaristokunnan kehittämismahdollisuus käyttötarkoituksen muutoksien joustava käyttö. Saaristoasiain toimikunnan esitys perusteluineen,jossa pyydetään kuntaa edistämään saaristokuntien kehityssuuntaa ja suhtautumaan myönteisesti perusteltuihin rakennustekniset ehdot täyttäviin käyttötarkoituksien muutoksiin. - Kaakkois-Suomen Ely-keskus Päätös KASELY/ 1982/2014 Rakentamista koskeva poikkeamispäätös, hakijana Ilkka Hämäläinen ja Niina Ahola. Poikkeamista haetaan omakotitalon, saunan ja talousrakennuksen rakentamiseen rantavyöhykkeelle Taipalsaaren kunnan Muukkolan kylään. Ratkaisu: Ely-keskus hylkää poikkeamishakemuksen rakentamisrajoituksesta. Rantarakennusoikeus on mitoitusperiaatteen mukaan jo käytetty ja lisärakentaminen ei näin ollen ole mahdollista. - Kuntaliitto: Yleiskirje 5/80/2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien uudet maksaperusteet ja taksan mallipohja. - Lappeenrannan poliisilaitos : Asiakirjapyyntö / tutkintailmoitus 5620/S/4971/14. Rakennustarkastajan vastauskirje asiakirjapyyntöön. 1. n seuraava kokous Rakennustarkastajan päätösehdotus: merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

17 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Seuraava kokous pidetään klo

18 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet: a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 23, 24, 25, 29 b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 28 c) HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: MRA 85 27, Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Taipalsaaren teknisen lautakunnan tie- ja Kellomäentie Taipalsaari Pykälät 28 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen

19 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL Kuopio p fax s-posti: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 26, Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähet tää pos titse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen voi tehdä myös sähköisesti. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa.

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 27 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 06.05.2015 klo 18:00-20:45 Kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Tekninen lautakunta 08.05.2014 AIKA 08.05.2014 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 90 Tekninen lautakunta 25.08.2014 AIKA 25.08.2014 18:00-20:35 PAIKKA Kunnantoimisto, kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 92 51 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 6/2014 13.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 62 YMPJARAKL 63 YMPJARAKL 64 YMPJARAKL 65 YMPJARAKL 66 YMPJARAKL 67 YMPJARAKL 68 YMPJARAKL 69 Kokouksen järjestäytyminen Ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 10/2014 184 Tekninen lautakunta 04.11.2014 Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:13 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot