PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4"

Transkriptio

1 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Aika klo 18:00-18:10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 2 Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu 6 3 Sijoitustoiminnan perusteiden uusiminen 8 4 Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2014 talousarvion investointiosaan maanhankintaa varten 10 5 RaJuPuSu-opiston rehtorin virkanimikkeen ja työajan muutos 11 6 Vuoden 2013 aikana jätetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 12 7 Puumalan itäosien yleiskaavamuutoksen kaavaehdotus 13

2 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Aika klo 18:00-18:10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Osallistujat Hupli Heikki Hämäläinen Timo Karvonen Jari kv:n I vpj. Kasanen Antti Kietäväinen Olavi kv:n II vpj. Korhonen Minna Kotro Kimmo Kuntonen Jaakko Luukkonen Asko Luukkonen Erkki puheenjohtaja Luukkonen Olli Montonen Keijo Pasanen Unto Pellava Riitta Piskonen Irja Pitkonen Jukka Valtonen Helvi Virta Jorma Virtanen Urpo Söderström Riitta vara Kontinen Teuvo vara Hilden Matias kunnanjohtaja Arilahti Annakaisa pöytäkirjanpitäjä Hagman Kimmo tekninen johtaja Julin Anne palvelujohtaja Poissa Montonen Rasmus Puttonen Aarno Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti jul ki pan tu kunnan ilmoitustaululle ja kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty sa mana päivänä valtuutetuille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi kokouksesta on annettu yleisesti tieto Puumala-leh dessä KuntaL 54, valtuuston työjärjestys 7. Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien va lin ta Valtuuston työjärjestyksen 33 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto

3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Työjärjestyksen hyväksyminen Käsitellyt asiat :t 1-7 Allekirjoitukset jonkin asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirjan tarkastusajankohta on Keskustelun kuluessa Timo Hämäläinen esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Helvi Valtosta ja Antti Kasanen esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Heikki Huplia. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on valinnut pöytäkirjantarkastajiksi Helvi Valtosen ja Heikki Huplin. Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta. Erkki Luukkonen pu heenjohtaja Annakaisa Arilahti pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Helvi Valtonen Heikki Hupli Pöytäkirjan nähtävänäolo Kunnanvaltuuston tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje, pi de tään ylei sesti nähtävänä kunnantalon yhteis pal velu pis tees sä torstaina klo Julkipano Pöytäkirjanpitäjä Annakaisa Arilahti

4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 66/00/01/02/2013 KH Kuntalain voimaan tulevan muutoksen mukaan val tuuston tu lee päät tää si säisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Li säksi hal lin tosään töön tulee si säl lyt tää si säi seen val von taan ja ris kien hal lin taan liit tyvä teh tä vien ja vas tuun ja ko kun nassa. Kun nanhal li tuk sella on li säksi lain myötä vel vol li suus vuo sit tain toi min ta ker to muk sessa ra por toida sisäi sen valvon nan ja riskien hal lin nan jär jestä mi ses tä ja keskei sistä johto pää töksistä. Sisäisen valvonnan vastuujako on otettu huomioon hallintosäännön päivityk ses sä, jo ka tu lee voi maan Puumalan kunnanhallitus ja lau ta kunnat ovat hy väksy neet toimi aloilleen sisäisen valvonnan ohjeet vuo sien 2007 ja 2008 aikana. Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan avulla var mistetaan, et tä tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, oh jeiden ja pää tösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu ja että johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoi tuksen mukaista ja oikea-aikaista. Sisäinen valvonta on osa hyvän hallinnon periaatteita on säännöllistä, järjestelmällistä, muuntuvaa ja ennakoivaa on avointa ja positiivista on osa normaalia toimintaa, jossa koko työyksikkö on mukana on myös riskienhallintaan liittyvää toimintaa estää väärinkäytökset, virheet ja epätarkoituksenmukaisen toiminnan Hallintosäännön mukaan sisäinen valvonta on johtamisen väline, ja sen järjestäminen on an net tu kun nan hallituksen vastuulle. Si säisen val vonnan oh jeen uudistaminen yhtenäiseksi ja ko ko kun taa kattavaksi on osa si säisen val von nan asianmu kaista jär jestä mistä. Si säisen valvonnan ohjees sa on tar kemmat selosteet val von nan suo rit ta mi sesta ja raportoinnista. Valvonta on jatkossa tarkoitus jakaa säännölliseen, raportoitavaan sisäiseen tarkkailuun se kä toimialajohtajien laatiman vuosittaisen suunnitelman mukaan suo ritetta vaan valvontaan, jonka tavoitteena on erityisesti epätarkoituksenmukaisen toiminnan estäminen tai korjaaminen. Lisäksi kaik kien vastuu henki löi den teh tä viin kuu luu vas tuu alueen sa seuran ta ja ra por tointi eri tyisesti vuo sikol man nesra porttien yhteydessä. Sisäisen valvonnan ohje on liitteenä. Liite nro 58. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää hy väk syä Puu ma lan kun nan sisäisen valvon nan oh jeen liit teen mu kai se na, ja mää rää sen tule van voimaan välittömästi korvaten

5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ samalla kun nan hallituksen ja lautakuntien vuosina 2007 ja 2008 hyväksymät oh jeet. Toimenpiteet: Tiedoksi: Valtuusto Tekninen lautakunta Peruspalvelulautakunta Tarkastuslautakunta KV 1 Liite nro 1.

6 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Kunnanhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu KH Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa kokousaikataulu ensimmäiselle vuosipuoliskolle Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. kokoontua vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla seuraavasti, ellei kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua ko kousta tai järjestää ko kousta myös muuna ajankohtana: KH ma klo KH ma klo KH ma klo KH ma klo Tilinpäätös KH ma klo Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään sähköpostilla vähintään neljä päivää ennen kokousta, ellei ilmene estettä, kullekin kunnanhallituk sen elle ja varaelle, valtuuston puheenjohtajalle varapuheen johtajille, kunnanjohtajalle, tarkastuslautakunnan ille ja kunnanjohta jan johtoryhmän ille. Esityslista ilman liitteitä lähetetään sähköpostilla valtuuston ille. Kunnanhallituksen kokousajoista tiedotetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Puumala-lehdessä. Muusta esityslistan jakelusta päättää kunnanjohtaja. 2. esittää kunnanvaltuustolle, että se päättäisi kokoontua vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla seuraavasti, ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana: Valtuusto ma klo Valtuusto ma klo Valtuusto ma klo Tilinpäätös Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse ko. toimielimen ille niin pian kuin mahdollista. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Toimenpiteet: Tiedoksi: KV 2 Valtuusto Hallintopalvelut Kh:n et ja varaet Valtuuston et ja ensimmäiset varaet Tarkastuslautakunta Johtoryhmän et Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kun-

7 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ nanhallituksen ensimmäi nen kokous siirtyi pidettäväksi ja valtuuston ensimmäinen ko kous siirtyi pidettäväksi

8 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Sijoitustoiminnan perusteiden uusiminen KH Kuntalain 13 mukaan valtuuston tulee päättää muun muassa kunnan sijoitustoiminnan perusteista. Puumalan kun nan kas sa va ro jen si joi tus toi minnan pe rus teet on hy väk syt ty val tuus ton toi mesta al ku vuo des ta 2003, eli ohjeet ovat jo yli kym me nen vuot ta van hat. Perusteet on laadit tu Kunta lii ton vuon na 2002 anta man oh jeis tuk sen poh jalta. Kun nalla on käy tössä kaikista tiu kin Kunta liiton eri suo si tus vaihto eh doista kas sava rojen si joitta misen perus tei siin. Si joitus toi min nan yleisenä periaattee na on se, että toi minta on ta lou dellisesti tuot ta vaa ja vä himmäis vaatimuk sena on si joituk sen reaaliarvon säilyttämi nen. Voimassa olevien perusteiden mukaan kassaylijäämää sijoitetaan vain lyhyt ai kai siin inst ru ment tei hin, jois sa hin ta- ja luottoriskit ovat vähäiset. Ky symyk seen tu le via inst ru ment teja ovat avis ta- tai määräaikaistalletus, val tion vel kasitou mus, kun ta todis tus tai ko timai sen rahalaitoksen sijoitustodis tus taikka ly hyen ko ron rahas to-osuus. Kun ta ei sijoita osakesidonnaisiin instrument tei hin eikä tee johdannaissopimuksia. Kymmenessä vuodessa ohjeistus on jossain määrin vanhentunut: esimerkik si val tion vel kasitoumusten riskitaso on erityisesti Etelä-Euroopan maiden osalta kas vanut selvästi ja ylipäätään eriytynyt euroalueella. Erittäin ma ta lan kor ko ta son vuoksi ta voi te sii tä, että si joi tus ten re aaliarvo säilyisi, on ny kyi sillä pe rus teilla han ka las ti to teu tettavis sa. Nykyisin kunnan kassa varalli suutta voidaan perusteiden mukaisesti sijoittaa ai noas taan sellai siin inst ru ment tei hin, joi den vuosi tuotto on parhaimmil laan kin noin yksi prosentti. Uusissa sijoitustoiminnan perusteissa kunnanhallitukselle on annettu mahdollisuus tietyissä rajoissa sijoittaa kunnan kassavarallisuutta myös pitkän koron rahastoihin sekä osake- ja yhdistelmärahastoihin. Eri sijoitusinstrumenttien käyttöä on kuitenkin rajattu sekä prosentuaalisesti että kassava rojen ko ko naismäärän suhteen, ja esimerkiksi osakerahastojen osuus kassavarallisuudesta saa olla maksimissaan viisi prosenttia. Suo rat osa ke si joituk set ja hed ge-ra has to jen käyt tö on kiel let ty. Jat kossa kin osa kesi joi tuk sia voi daan toki teh dä kun nan toi mi alaan liitty vien tarkoi tusten edes aut ta miseksi, mutta ei sijoitusmielessä. Perusteista on saatu valmistelun tueksi myös kommentit Kuntaliiton rahoitusalan erityisasiantuntijalta. Sijoitustoiminnan perusteet liite nro 1. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto hyväksyy kunnan uudet sijoitustoiminnan perusteet liitteen mu kaise na ja määrää sen tulemaan voimaan välittömästi. Samalla valtuusto kumoaa hyväksytyt sijoitustoiminnan perusteet.

9 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Toimenpiteet: Tiedoksi: Valtuusto Tarkastuslautakunta, taloussihteeri, Kiinteistö OY Puumalan vuokratalot KV 3 Liite nro 2.

10 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Lisämäärärahan myöntäminen vuoden 2014 talousarvion investointiosaan maanhankintaa varten 29/02/02/2013 KH Vuoden 2014 talousarviossa on kunnanhallitukselle myönnetty euron määräraha maa-alueiden ostamiseen. Hallintosäännön 4 mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle valtuuston päättämien perusteiden ja määrärahojen puitteissa. Kunnan viranhaltija- ja luottamushenkilöjohto on käynyt Saimaan Tähti Oy:n konkurssipesän edustajien kanssa neu vot te lu ja ra ken ta mat to mien, yhteensä noin 12 heh taa rin suu ruisten maa-aluei den os ta mi ses ta Sa hanlah den mat kailu kes kuk sesta. Kauppa on tarkoitus to teuttaa osa na ko konais rat kaisua, jos sa rakennukset maapohjineen myydään matkailukeskuksen toi min taa jat ka valle yrittä jälle. Kauppahintaa ja kaupan yksityiskohtia ei ole vielä sovittu. Koska ta lous arvioon alun perin varatut määrärahat eivät kuitenkaan riitä määräalan os ta miseen, on määrärahoja syytä lisätä kaupan toteuttamiseksi tarvittaessa mahdollisimman nopealla aikataululla. Oheismateriaalina karttakuvat mahdollisesti ostettavasta määräalasta. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää lisätä vuoden 2014 talousarvion investointiosan kustannuspaikan 9555 Maa-alueiden osto/myynti toimintamenoja eurol la. Toimenpiteet: Valtuusto KV 4 Oheismateriaalina karttakuvat mahdollisesti ostettavasta määräalasta.

11 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus Valtuusto RaJuPuSu-opiston rehtorin virkanimikkeen ja työajan muutos PEPALTK Puumalan kunnassa on ollut RaJuPuSu-opiston rehtorin virka alkaen. Koska RaJuPuSu-opisto purkautuu ja Puumalan kansa laisopisto aloittaa toimintansa alkaen, on rehtorin virkanimike muutettava. Rehtorin tehtäviin kuuluu alkuvuodesta 2014 Puumalan kansalaisopiston rehtorin tehtävien lisäksi RaJuPuSu-opiston vii mei sen toimintavuoden toimin ta ker to muk sen ja kun ta osuus laskel man laa timi nen. Tästä aiheutuvat koh tuulli set vuo den 2014 ai kana synty vät henki lös tökus tannukset otetaan huomi oon vii meises sä, vuo den 2013 kun ta osuus laskel massa. Tämän jälkeen Puu ma lan kan sa lais opiston rehto rin tehtäviin kuluu vuosittain 0,25 henkilö työ vuot ta. (Valmistelija palvelujohtaja Anne Julin, puh ). Palvelujohtajan ehdotus: Peruspalvelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se tekisi valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää muuttaa RaJuPuSu-opiston rehtorin viran Puumalan kansalaisopiston rehtorin viraksi alkaen. Rehtorin työaika on 25 % kokonaistyöajasta alkaen. Toimenpiteet: KH Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan peruspalvelulautakunnan tekemän päätösehdotuksen: Valtuusto päättää muuttaa RaJuPuSu-opiston rehtorin viran Puumalan kansalaisopiston rehtorin viraksi alkaen. Rehtorin työaika on 25 % kokonaistyöajasta alkaen. Toimenpiteet: Valtuusto KV 5

12 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2013 aikana jätetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet 45/00/04/00/2013 KH Kuntalain 4 luvun 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan "kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun men nessä esiteltävä valtuustolle luettelo valtuutettu jen tekemistä ja kunnanhal litukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimen piteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun". Liitteenä luettelo vuonna 2013 saapuneista kuntalais- ja valtuustoaloitteista sekä sel vi tys niiden käsittelystä ja toimenpiteistä, joihin niiden johdosta on ryh dytty. Liite nro 2. (Valmistelija hallintosihteeri Annakaisa Arilahti, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto päättää merkitä tietoonsa saatetuksi vuonna 2013 tehdyt kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niistä annetut seuraavat selvitykset. Tiedoksi: Valtuusto KV 6 Liite nro 3.

13 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valtuusto Puumalan itäosien yleiskaavamuutoksen kaavaehdotus 61/10/02/00/2011 KH Insinööritoimisto Alpo Leinonen Oy on maanomistajan toimeksi antamana laatinut päivätyn ja täydennetyn ehdotuksen Puuma lan itäosien yleiskaavan muutokseksi. Kaavamuutos koskee Pellilän kylän kiinteistöä Enola , Sipilänsaaren kylän kiinteistöä Lahtela ja Torsantaan kylän kiinteistöä Levälahti Kunnanhallitus on hyväksynyt maanomistajan kanssa sopimuksen yleiskaavan muutoksesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää kaksi yleiskaavan mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa kiinteistöiltä Lahtela ja Levälahti kiinteistölle Enola yhdeksi uudeksi vakituisen asunnon rakennuspaikaksi ja yhdeksi loma-asunnon rakennuspaikaksi, jolla kumotaan voimassa olevan yleiskaavan mukainen kantatilan rantasaunan rakennuspaikka. Lisäksi kaavamuutosalueelle haetaan rakennusoikeutta ammattikalastuselinkeinoon liittyville rakennuksille. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä Kaavaehdotuksesta on jätetty yksi lausunto ja 4 muistutusta. Kaavan laatijan vastine lausun toon ja muistutuksiin on liitteenä. Liite nro 40. Kaavaehdotusta on nähtä vil lä olon jäl keen muutettu siten, että loma-asunnon rakennuspaikan kaa va määräykseen on lisätty lause "Alueelle saa rakentaa myös kalastuselin kei noon liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Puumalan yleiskaavoitusohjelman. Yleiskaavoituk sen tavoitteina ja kaavoitusperiaatteina todetaan mm. seuraavaa: - varmistetaan maanomistajille tasapuoliset rantarakennusoikeudet - kaavassa osoitetaan maanomistajakohtaisesti rantarakennuspaikkojen lukumäärä ja niiden likimää räinen sijainti - edistetään luonnonarvojen ja maiseman kauneuden sekä kulttuurikohteiden säilymistä - turvataan vapaan rannan jäämistä - rakentamista keskitetään kunkin maanomistajan rantojen puitteissa siten, että mahdollisimman pal jon maiseman, virkistyksen tai luonnon kannalta olennaista rantaa jäisi ra kentamatta - tuetaan maaseudun elinvoiman säilymistä Puumalan kunnan yleiskaavoituksen periaatteena on ollut se, että rakennusoikeuksien siirto kiinteis töltä tai järveltä toiselle on ollut mahdollista vain saman maanomistusyksi kön sisällä. Yleiskaavoi tuk sen pe ri aat teet ovat voimassa myös muutettaes sa yleiskaavaa, ja ne on tuotu esiin myös itäosien yleiskaavassa. Nyt yleis kaa va muu tok sen koh teena ole vien kiin teistöjen omis tus suh teet ei vät ole yhte ne väi set, min kä vuoksi kaa van hy väksymis käsitte ly ei ole edis ty nyt. Kunnanhallitus on kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättäessään edellyttä nyt, että "luonnoksen mukainen, selvästi kaavan tavoitteista poikkeava mi toitus tulee muuttaa maanomistajia tasapuoli-

14 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ sesti kohtelevaksi kaavaehdo tusta laadittaessa". Kaavan hyväksymisen kannalta ongelmallinen asia on siirrettäviä kiinteistöjä koskevat maanomistusolot. Rakennusoikeus on kiinteistökohtainen ja niiden määrää säädellään kantatilatarkastelulla. Rakennusoikeus ei ole luonteeltaan sellainen, että maanomistaja voisi siirtää käyttämättä olevan rakennusoikeutensa kaavamuutoksen yhteydessä toiselle maanomistajal le, vaik ka tä mä tapahtuisikin sopimuksella ja ilman korvausta. Mahdollisuudesta siirtää kaavaehdotuksen mukaisesti kaavamuutoksen yhtey des sä ra ken nus oi keutta toiselta maanomistajalta toi selle on kysytty kannanot toa ensin Kun taliitosta ja myöhemmin myös maankäyttöasioita hoitavasta ym päristö mi nisteriöstä. Ympäristöministeriön juristin kanta oli, että siirto voisi olla täl lai ses sa ta pauk ses sa mah dollis ta ai noas taan, mikäli kiinteis töillä oli si sa ma kantatila, tai siirtäminen olisi muuten kaavoituksen tavoit teita tukevaa ja siten perusteltua rakennusoikeuden mitoituksen ylitykselle. Kaavaehdotuksen mu kai sessa siir tä mi ses sä ti lan ne ei kui ten kaan ole näin, sillä esimerkiksi Sivinsaareen jäisi edelleen merkittävä määrä rakennuspaikkoja. (Valmistelija kunnanjohtaja Matias Hilden, p ). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää palauttaa kaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi huomauttaen, että kaavaehdotuksen hyväksyminen edellyttää kunnanhallituksen mielestä siirrettävän rakennusoikeuden kuu lu mis ta sa maan maan omis tusyk sik köön. Toimenpiteet: Teknisten palvelujen toimiala KH Kaavoitettavan alueen maanomistusoloja on tehdyllä kiinteistökaupan esisopimuksella muu tet tu si ten, että kaavamuutosta hakeva maanomistaja omistaa 50 % myös Lahtela-kiinteistöstä. Lahtela- ja Levälahti-tilojen muut omistaja ovat myös antaneet siirrolle suostumuksensa. Kaavan laatijan vastaukset kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin liitteenä nro 3 Kaavaehdotus liitteenä nro 4 Kaavaselostus oheismateriaalina. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää 1. Hyväksyä liitteenä 3 olevat kaavan laatijan vastaukset tehtyihin muistutuksiin. 2. Tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen: Valtuusto hyväksyy Puumalan itäosien osayleiskaavan muutoksen liitteen mukaisena.

15 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ KV 7 Kaavan laatijan vastaukset kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin liitteenä nro 4 Kaavaehdotus liitteenä nro 5 Kaavaselostus oheismateriaalina.

16 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 6 HallintolainkäyttöL 5 :n tai muu lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (kuntalaki 90 ) Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Kuopion hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs PL 1744, KUOPIO Faksi Kunnallisvalitus, pykälät: 1-5 Valitusaika: 30 päivää Kunnallisvalitus kaava-asioissa, pykälät: 7 Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: 30 päivää Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Faksi Hankinta-asiat, pykälät: Valitusaika: 14 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitusaika kaava-asioissa alkaa hyväksymispäätöksen oltua kuntalain 63 :n mukaisesti yleisesti näh tävillä. Valitusaikaa laskettaessa nähtävilläolopäivää ei oteta lukuun. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laa tija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

17 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 3 :ssä. Saman lain 6 :ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kunnanhallitus Aika 17.06.2013 klo 16:00-17:05 Paikka Ravintola Niinipuu Käsitellyt asiat 120 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemi nen vuonna 2013

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015 lukien 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Peruspalvelulautakunta Aika 15.12.2014 klo 15:30-17:07 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 53 Puumalan yhtenäiskoulun käyttömaksut 1.1.2015

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 16:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 35 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 2014-2017 5

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 KYYJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 18:30 Paikka Kunnanviraston kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 81 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29. Kaupunginvaltuusto. AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 29 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.02.2014 klo 18:00-20:50 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 17 Kokouksen avaaminen 32 18 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot