Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Aluepolitiikan pääosasto Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Lokakuu 2002 Centre for Strategy & Evaluation Services

2 Tietoja oppaasta 1. Tämä Opas julkaistaan Euroopan komission Internet-sivuilla. Se tulee olemaan saatavilla 11 Euroopan yhteisön kielellä ennen vuoden 2003 kesää. 2. Oppaan liitteestä G löytyy tapaustutkimuksia, jotka sisältyvät erilliseen englanniksi julkaistuun asiakirjaan samoilla Internet-sivuilla. Kiinnostuneita toimielimiä pyydetään toimittamaan uusia tapaustutkimuksia tai päivittämään jo olemassa olevia tapaustutkimuksia. Sen tekemiseksi pyydämme seuraamaan tapaustutkimusluettelon ensimmäisellä sivulla olevaa mallia ja lähettämään tapaustutkimukset sähköisessä muodossa, alkuperäiskielisinä, osoitteeseen Euroopan yhteisöjen komissio, Aluepolitiikan pääosasto, koordinaatioyksikkö joka vahvistaa pyynnön ja päättää julkaisemisesta. 3. Tähän oppaaseen sisältyvät yhteisötason, kansallisen tason ja alueellisen tason tukeen liittyvät numerotiedot ovat tietoja, jotka olivat käsillä opasta valmistettaessa. Ne saattavat muuttua. Joka tapauksessa ne osoittavat kuinka tärkeää on, että eri virkatasot ovat mukana kussakin riskipääomatoimenpiteessä. Bryssel, 31. lokakuuta 2002 Oppaan valmistelijat Tämä opas on julkaistu Aluepolitiikan pääosaston koordinaatioyksikön aloitteesta, vastaavana henkilönä Eddy Hartog. Projektikoordinaattori : Aurelio Finetti Euroopan komission osastojenvälisen ohjausryhmän jäsenet Aluepolitiikan pääosasto : E. Hartog, A. Finetti, V. Kotsoni, Ph. Owen, E. Carlsson, A. Schrag, J. Gonzalez Alonso, Mateus Tique, J. Fleuret, K. Moussouroulis, A. Rainoldi, J. Gren, R. Ridolfi, F. Rawlinson Sisämarkkinoiden pääosasto : J.M. Arteagoitia Landa Kilpailupääosasto : B. Slocock Yritystoiminnan pääosasto : V. Vanhanen Talouden ja rahoituksen pääosasto : G. Chiarion Casoni Tutkimuspääosasto : Ph. Martin Maatalouden pääosasto : J.M. Courades Kalastuksen pääosasto : M. Bentivegna Seminaari, johon osallistui 70 aluerahoituksessa työskentelevää henkilöä, pidettiin Brysselissä 7. heinäkuuta 2002, jotta saataisiin mielipiteitä tämän oppaan ensimmäisestä luonnoksesta. Toinen luonnos lähetettiin kaikille seminaarin osanottajille lisäkommentteja varten. Julkaistu opas on kolmas luonnos. Oppaan kirjoitti CSES - Centre for Strategy and Evaluation Services, Yhdistynyt kuningaskunta. CSES -työryhmään kuuluivat Michael Gardiner, Mark Whittle ja Jack Malan.

3 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Esipuhe EUROOPAN KOMISSIO ALUEPOLITIIKAN PÄÄOSASTO Pääjohtaja Uuden Opas riskipääomarahoituksesta aluepolitiikassa -oppaan julkaisu heijastaa komission jatkuvaa sitoumusta parantaa pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia lisäämällä erilaisten riskipääomarahoitusvälineiden käyttöä. Komissio on jo pitkään tukenut julkisesti rahoitettujen rahoitustukitoimenpiteiden monipuolistamista. On olemassa useita esimerkkejä aloitteista, jotka tukevat tätä tarkoitusta, kuten Yritystoiminnan pääosaston aloitteet ja äskettäiset Tutkimuspääosaston aloitteet sekä Euroopan investointipankin (EIP) ja Euroopan investointirahaston (EIR) tukemat aloitteet. Nämä eivät ainoastaan sijoita vain omiin riskipääomarahastoihinsa, vaan hallinnoivat myös yhteisön ohjelmien tukemia rahastoja mukaan lukien ETO:n käynnistysrahasto ja pk-yritysten takausjärjestelmä. Tällaisia järjestelmiä voidaan pitää hyvän toimintatavan mukaisina esimerkkeinä rakennerahastojen käytössä ja niitä voidaan käyttää laajemmin tukialueilla. On selvää, että tietyn tyyppistä pk-yrityksille annettua suoraa määrärahatukea voitaisiin käyttää tehokkaammin, jos varat sijoitettaisiin julkisten ja yksityisten sektoreiden yhdessä rahoittamiin riskipääomajärjestelmiin. Riskipääomajärjestelmiin sijoitetuilla julkisilla varoilla on tärkeä merkitys yksityisen sektorin rahoituksen lisäämisessä ja ne myös mahdollistavat yksityisen sektorin taloudellisen asiantuntemuksen ja tietojen hyödyntämisen. Edelleen, kun julkisia varoja kanavoidaan riskipääomatoimenpiteiden tukemiseen, varat voidaan käyttää uudelleen. Komissio on kannustanut jäsenvaltioita monipuolistamaan useita pk-yrityksille tarkoitettuja julkisen rahoituksen välineitä rakennerahastojen ohjelmakehyksen puitteissa. Komissio ehdotti ensimmäisen kerran julkisesti rahoitettujen riskipääomatoimenpiteiden käyttöä vuonna 1987 osana kokeellisia kehitysohjelmia jotka sisältyivät integroituihin Välimeren ohjelmiin (Integrated Mediterranean Programmes, IMP). Rahoitusjärjestelymenetelmien opas (Guide to Financial Engineering Techniques) vuonna 1994 jatkoi tätä suuntausta. Huolimatta siitä tosiseikasta, että kuluvan ohjelmakauden aikana riskipääomarahoitustoimenpiteille varattujen kustannusten määrä on kaksinkertaistunut edelliseen ohjelmakauteen verrattuna, verrattaessa rakennerahastojen kokonaiskustannuksiin määrä on edelleen alhainen. Tämä on erityisen huomiotaherättävää suhteessa jatkuvien suurten määrärahatukien määriin ja riskipääomatoimenpiteiden potentiaaliin korvata suora määrärahatuki, mikä on kannattavampi tapa parantaa pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Vuonna 2003, heti kauden väliarvioinnin jälkeen tarjoutuu uusi mahdollisuus lisätä rakennerahastojen riskipääomatoimenpiteisiin liittyvien menojen määrää. Muihin tärkeisiin kehitystoimenpiteisiin vuonna 2003 sisältyvät tulevat ehdokkaina olevien valtioiden ja komission väliset rakennerahastoneuvottelut, jotka astuvat voimaan EU:hun liityttäessä. Toivon, että uudet rakennerahastot antavat täyden huomionsa riskipääomavälineiden käytön hyville ominaisuuksille kannattavana tapana parantaa pkyritysten rahoitusmahdollisuuksia. Nämä seikat huomioonottaen komissio on valmistanut uuden Opas riskipääomarahoituksesta aluepolitiikassa -oppaan. Toivon, että tämä opas on hyödyllinen väline rakennerahastojen ohjelmia hoitaville viranomaisille, julkisen hallinnon edustajille ja taloudellisille instituutioille, ja että se tulee helpottamaan uusien rakennerahastojen tukemien riskipääomatoimenpiteiden esittelyä ja täytäntöönpanoa, ja jos tarpeellista, jo olemassa olevien toimenpiteiden muuntamista. Voitte luottaa siihen, että aluepolitiikan pääosasto antaa voimakkaan tukensa pääomarahoitusaloitteille. Guy Crauser

4 Sisällysluettelo OSA 1. JOHDANTO Oppaan tarkoitus ja puitteet Oppaan käyttämisohjeita Mitä riskipääomarahoitus tarkoittaa? Riskipääomarahoituksen rooli aluepolitiikassa Riskipääomaan liittyvät yhteisöaloitteet Riskipääomarahoitukseen liittyvät valtiontuen pääsäännöt 2. PK-YRITYSTEN RAHOITUS Pk-yritysten rahoitus Tähän oppaaseen sisältyvät rahoitusvälineet 3. RISKIPÄÄOMA Yhteenveto Miten osakerahastot toimivat käytännössä Osakerahastojen edut ja haitat Tämänhetkinen EU:n antama tuki Harkittavia tekijöitä osakerahastoa perustettaessa Valtiontuen säännöt Esimerkkejä riskipääomarahastoista 4. YKSITYISET PÄÄOMASIJOITTAJAT Yhteenveto Miten yksityisten pääomasijoittajien verkostot toimivat käytännössä Yksityisten pääomasijoittajien verkostojen edut ja haitat Tämänhetkinen EU:n antama tuki Huomioonotettavia tekijöitä yksityisten pääomasijoittajien verkostojen tukemisessa Valtiontuen säännöt Esimerkkejä yksityisten pääomasijoittajien verkostoista 5. LAINAPÄÄOMA Yhteenveto Miten lainarahastot ja korkotukijärjestelmät toimivat käytännössä Lainajärjestelmien edut ja haitat Tämänhetkinen EU:n antama tuki Huomioonotettavia tekijöitä lainajärjestelmiä perustettaessa Valtiontuen säännöt Esimerkkejä lainajärjestelmistä 6. MIKROLAINAT Yhteenveto Miten mikrolainat toimivat käytännössä Mikrolainojen edut ja haitat Tämänhetkinen EU:n antama tuki Huomioonotettavia tekijöitä mikrolainajärjestelmiä perustettaessa SIVU

5 Valtiontuen säännöt Esimerkkejä mikrolainajärjestelmistä 7. TAKAUSJÄRJESTELMÄT Yhteenveto Miten takausjärjestelmät toimivat käytännössä Takausjärjestelmien edut ja haitat Tämänhetkinen EU:n antama tuki Huomioonotettavia tekijöitä takausjärjestelmiä perustettaessa Valtiontuen säännöt Esimerkkejä takausjärjestelmistä 8. JÄRJESTELMIEN PERUSTAMINEN Yleiskatsaus Myötävaikutus alueellisiin kehitystavoitteisiin (vaihe I) Riskipääomarahoitusjärjestelmien toteutettavuus (vaihe II) Täytäntöönpanovaihe (vaihe III) 9. TOIMINNALLINEN HYVÄ TAPA Yleiskatsaus Ammattimainen hallinto Yksityisen sektorin tuen lisääminen Riskipääomarahoituksen yhdistäminen liiketoiminnan tukipalveluihin Suorituksen mittaaminen LIITTEET A. KAAVIOT 46 B. RISKIPÄÄOMAN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT RAKENNERAHASTOSÄÄNNÖT (STRUCTURAL FUNDS RULES ON RISK CAPITAL FINANCING) 53 C. DE MINIMIS -TUKI (DE MINIMIS AID) 57 D. SANASTO (GLOSSARY) 59 E. INFOREGIO-HAKUPALVELU (INFOREGIO SEARCH FACILITY) F. LÄHTEET JA YHTEYSHENKILÖT (SOURCES AND CONTACTS) G. TAPAUSTUTKIMUSLUETTELO (CASE STUDY LIST) 65 H OHJELMAKAUDEN JÄRJESTELMÄT ( PROGRAMMING PERIOD SCHEMES) 66 I. BIBLIOGRAFIA (BIBLIOGRAPHY) 73

6 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Johdanto Osa 1 Johdanto Tässä osassa annetaan yleiskatsaus oppaan tarkoituksesta ja puitteista sekä tausta -ja yhteystietoja riskipääomarahoituksen aluepolitiikan suhteen, mukaan lukien kilpailupoliittiset seikat. 1.1 Oppaan tarkoitus ja puitteet Tämä opas on suunniteltu avuksi niille, jotka ovat mukana Euroopan yhteisön tukemien rakennerahastojen suunnittelemisessa ja toiminnassa. Niihin saattavat kuulua: Alueelliset viranomaiset; Toiminnassa mukana olevat julkisen ja yksityisen sektorin kumppaniorganisaatiot; Pk-yritysten tukiorganisaatiot; Pankit ja muut taloudelliset instituutiot. Oppaassa kuvataan riskipääomarahoituksen menettelytapoja, joiden avulla pkyritysten kehittämiseen varattuja varoja voidaan ajoittain käyttää uudelleen mikä potentiaalisesti lisää julkisen tuen merkitystä. Siinä on tietoja mahdollisesti käytettävistä välineistä, siitä miten ne perustetaan ja miten niitä käytetään, ja lähteistä joista saa lisäapua ja -tietoja. Oppaassa viitataan olemassa olevien järjestelmien hyvää toimintatapaa edustaviin tapaustutkimusesimerkkeihin. Liitteenä on kaavioita, joissa on yhteenveto päärahoitusvälineiden tunnusmerkeistä. 1.2 Tämän oppaan käyttäminen Tämän oppaan erilliset osat on tarkoitettu eri käyttäjiä varten. Käyttäjän tulisi käyttää tarpeitaan vastaavia oppaan osia. Osat ovat: Osa 1 Yleiskatsaus riskipääomarahoitukseen ja joihinkin pääsääntöihin kuten kilpailupolitiikkasääntöihin Osa 2 Selvittää pk-rahoituksen ja erityyppisten riskirahoitusten suhteita Osat 3-7 Yhteenveto riskipääomasta, yksityisistä pääomasijoittajista, lainoista, mikrolainoista ja takausjärjestelmistä Osa 8 Ehdotuksia järjestelmän perustamisessa tarvittavista toimenpiteistä Osa 9 Ehdotuksia hyvän toimintatavan mukaisesta järjestelmän hoidosta 1

7 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Johdanto Osa 1 Mukana on myös seuraavia aiheita käsitteleviä liitteitä: Liite A Sisältää järjestelmäkaavioita. Näissä kaavioissa on yhteenveto järjestelmien pääpiirteistä. Liitteet B ja C Sisältävät otteita komission säännöistä ja ohjauksesta Liite D Liite E Terminologiasanasto Kuvaa Inforegio -hakupalvelua Liite F Sisältää osoitteita ja yksityiskohtaisia tietoja lisälähteistä ja yhteyshenkilöistä Liite G Sisältää tapaustutkimusluettelon. Yksityiskohtaiset tapaustutkimukset on julkaistu Aluepolitiikan pääosaston Internet-sivuilla Liite H Sisältää luettelon rakennerahastojen ( ) ohjelmissa olevista riskipääomarahoituksen toimenpiteistä Liite I Bibliografia 1.3 Mitä riskipääomarahoitus tarkoittaa? Riskipääomarahoitus 1 on termi, jota tässä oppaassa käytetään kuvaamaan järjestelmiä, joiden avulla pk-yrityksille tarkoitetut yleiset varat ovat käytettävissä uudelleen ja mahdollistavat myös lisärahoituksen saamisen yksityiseltä sektorilta. Näihin järjestelmiin sisältyy lainoja ja pääomasijoitusten ja niiden kaltaisen rahoituksen hankkimista, takuita ja muita välineitä. Muita menettelytapoja voidaan käyttää sekä rahoituksen tarjonnan kannustamiseksi että pk-yritysten sijoitusvalmiuden parantamiseksi. Kaikkien riskipääomarahoitusjärjestelmien tulee noudattaa Euroopan yhteisön valtiontuen vaatimuksia. Yhteenveto niistä löytyy jäljempänä tässä oppaassa. Normaalitapauksissa näissä järjestelmissä on sijoituskriteereitä, joiden mukaan ne voivat sijoittaa ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, joissa asiaankuuluvat pk-yritykset eivät ole saaneet tarpeelliseksi kaupallista rahoitusta. 1.4 Riskipääomarahoituksen merkitys aluepolitiikassa On olemassa useita syitä siihen, miksi riskipääomarahoitusta pidetään yhä enenevässä määrin vaihtoehtona määrärahatuelle EU:n aluepolitiikassa. Ensinnäkin, huolimatta siitä, että rakennerahastoista on useiden vuosien ajan annettu massiivisen skaalan määrärahatukea, alueelliset erot eivät ole merkittävästi pienentyneet ja siksi on harkittava muita vaihtoehtoja. Toiseksi, riskipääomarahoituksen menetelmät sopivat paremmin tietotalouden tarpeisiin. Tietotaloutta pidetään tällä hetkellä työpaikkojen 1 Tämä opas kattaa julkisesti tuetun rahoituksen osakepääoman, lainojen, mikrolainojen ja takuiden muodossa. Tämä on laajempi määritelmä kuin komission Riskipääoman toimintasuunnitelmassa käytetty. 2

8 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Johdanto Osa 1 ja varallisuuden kehittämisen avaintekijänä. Lopuksi, keski-ja Itä-Euroopan maiden liittyminen lisää EU:n resursseihin kohdistuvia vaatimuksia ja tämän takia on tarpeellista, että käytettävissä olevat rahastot pannaan työskentelemään kovemmin. Näiden ja muiden syiden takia rakennerahaston säännökset painottavat yhä enemmän sellaisten riskipääomarahoitusvälineiden kuten osakerahastoihin pohjautuvan riskipääoman ja innovatiivisten lainajärjestelmien käyttöä, koska ne ovat kannattavampi ja paremmin ylläpidettävissä oleva julkinen poliittinen väline kuin traditionaalinen määrärahoihin perustuva tuki. Säännöt antavat jäsenvaltioille option toimittaa 10 prosentin lisätuen pk-yrityksille niitä rahoitusprojektin osia varten, jotka rahoitetaan muulla tavoin kuin määrärahoilla. Yhdenmukaisesti sen menettelytavan kanssa, jossa kuvataan tarvetta rajoittaa julkisen sektorin puuttumista niihin taloudellisen toiminnan alueisiin joiden markkinoilla on toimintahäiriöitä, komissio on ehdottanut, että alueilla, jotka ovat tukikelpoisia rakennerahaston antamalle tuelle yhteisrahoitettua tukea pk-yritysten rahoitukselle annetaan riskipääomarahastojen ja muiden määrärahojen ulkopuolisten rahoitusmuotojen kautta. Vuosien kausina rakennerahastojen käytössä riskipääomarahoituksessa oli suuria eroja eri EU:n jäsenvaltioiden välillä. Komissiota varten valmistetun arvion mukaan kokonaismenot nousivat 570 miljoonaan. Jäsenvaltioiden välillä oli suuria eroja, ja viisi maata eivät käyttäneet rakennerahaston ohjelmien riskipääomarahoitusvälineitä ollenkaan. Jäljellä olevissa kymmenessä jäsenvaltiossa riskipääomarahoituksen osuus kustannuksista vaihteli 0,5-13,2 prosentin välillä rakennerahaston kokonaiskustannuksista. Arvioidut rakennerahastojen ohjelmien riskipääomarahoituskustannukset ( ) (Miljoonaa EUR) Kokonaissumm MAA EU Kansallinen Yksityinen a Itävalta 0,2 0,2 1,1 1,5 Belgia 35,5 35,7 1,4 72,6 Tanska 0,0 0,0 0,0 0,0 Saksa 54,9 49,8 3,2 107,9 Espanja 230,1 100, ,4 Suomi 5,5 8,4 6,5 20,4 Ranska 94,4 165,8 216,1 476,3 Kreikka 103,5 50,1 39,7 193,3 Irlanti 0,0 0,0 0,0 0,0 Italia 71,3 80,2 146,7 298,2 Luxemburg 0,0 0,0 0,0 0,0 Alankomaat 24,4 38,2 43,1 105,7 Portugali 274,6 92,9 691, ,7 Ruotsi 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhdistynyt 267,2 187,8 168,6 455,0 3

9 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Johdanto Osa 1 kuningaskunta Rajatylittävä 2,3 0,8 0,4 3,5 Kokonaissumma 1 163,9 810, , ,1 Prosenttimäärä 35,4 24,6 40,0 100 Lähde: Euroopan komissio. Jäsenvaltioiden ilmoittamat toimenpiteet heinäkuuhun 2002 saakka. Tietokanta SFC : koodit 155,165, 1304 Verrattuna vuosien kauteen, nykyisissä ohjelmissa ovat rakennerahaston riskipääomarahoituksen menot kasvaneet merkittävästi. Alla oleva Aluepolitiikan pääosaston heinäkuuhun 2002 saakka antamiin jäsenvaltioiden tietoihin perustuva analyysi osoittaa, että EAKR:n suunniteltu riskipääomarahoituksen yhteisrahoituksen määrä on kaksinkertaistunut arvioidusta 570 miljoonasta vuosien aikana noin 1200 miljoonaan tämänhetkisen ohjelmakauden aikana. Tähänastiset kokonaiskustannukset ovat noin 3300 miljoonaa, josta 35 % tulee EU - lähteistä, 25 % kansallisista lähteistä ja 40 % yksityisistä lähteistä. Kansalliset, yksityiset ja EU:n kokonaiskustannukset yllä olevassa taulukossa sisältävät eri riskipääomarahoitustyyppien suunnitellut kustannukset rakennerahaston ohjelmissa sekä yleisissä ohjelmissa että maaseutualueita ja erityisiä kohderyhmiä varten suunnitelluissa erityisjärjestelmissä. Monia järjestelmiä on lisäksi rahoitettu kansallisten tai muiden lähteiden avulla. Liite H antaa yksityiskohtaisia tietoja varsinaisista ja suunnitelmissa olevista rakennusrahastojen (EAKR, ESR, EMOTR, KOR) kustannuksista erillisillä alueilla vuosien ohjelmakausien aikana. On olemassa useita muita EU:n riskipääomarahoitukselle antamia tukilähteitä. Näihin kuuluvat rakennerahastojen lisäksi Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan investointirahasto (EIR), joiden antama tuki yhdistetään ajoittain rakennerahastojen antaman avun kanssa. Riskipääomarahoituksen EU -tuen lähteitä EIP antaa puiteluottoja paikallisten pankkien ja taloudellisten instituuttien käytettäväksi pienempien sijoitusten rahoittamiseksi. Tätä niin kutsuttua maailmanlaajuisten lainojen rahoitusta käytetään vahvistamaan pitkäaikaisen rahoituksen käytettävyyttä pkyritysasiakkaille. Näiden järjestelmien suurimmat sallitut EIP:n yksittäiset määrärahat ovat yleensä EUR 12,5 miljoonaa (aina 50 %:iin investointikuluista), mutta ovat yleensä paljon pienempiä. Yleistietoja EIP:stä löytyy sen Internet-sivuilta osoitteesta mistä löytyy luettelo EIP:n välittäjistä joille pk-yritykset voivat antaa hakemuksen. EIR:n riskipääomavälineet koostuvat riskipääomarahastoissa olevista osakerahastoinvestoinneista ja yrityshautomoista jotka tukevat pk-yrityksiä, etenkin niitä jotka ovat aloitusvaiheessa ja suuntautuvat teknologiaan. Yleistietoja EIR:stä löytyy sen Internetsivuilta osoitteesta Näiltä Internet-sivuilta löytyy luettelo EIR:n riskipääoman välittäjistä, joihin pk-yritykset voivat ottaa yhteyttä saadakseen lisätietoja tukikelpoisuuskriteereistä ja hakemustoimenpiteistä. EIR:n takausvälineet koostuvat osakesalkkutakuista jotka annetaan laajalle valikoimalle vastapuolia (ts. pankit, leasing-yhtiöt jne.). Nämä vastapuolet puolestaan kattavat pk-yritysten luotot. Yleistietoja EIR:n osakesalkkutakaustoiminnasta löytyy EIR:n Internet-sivuilta osoitteesta Näillä Internet-sivuilla on luettelo kansallisista EIR:n välittäjistä ja EIR:n takauspalveluista. Erityisesti on huomionarvoista, että EIR käyttää Monivuotinen ohjelma yritysten ja yrittäjyyden hyväksi (EU Multiannual Programme for Enterprises and Entrepreneurship) 4

10 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Johdanto Osa 1 (MAP ) 2 -ohjelman rahoitusvälineitä. Näihin rahoitusvälineisiin kuuluvat : - Pk-yritysten takauspalvelu joka takaa (tai takaa yhdessä tai vastatakaa) pankkien pkyritysten lainaosakesalkut; - ETO:n käynnistysrahasto investointeihin riskipääomarahastoissa tai hautomoissa jotka erikoistuvat alkuvaiheen pk-yritysten rahoitukseen; - Siemenvaiheen rahoitustoiminta, joka tukee sijoituspäällikköjen hakemista niitä siemenpääomarahastoja varten joihin EIR sijoittaa. EIR käyttää pankkeja, riskipääomarahastoja ja takausinstituutioita pk-yritysten välittäjinä. Yksityiskohtaisia tietoja löytyy Euroopan yhteisön Internet-sivuilta: (http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm) On olemassa myös useita erityisjärjestelmiä joiden avulla edistetään tiettyjä tarkoituksia kuten tutkimus-ja kehitystoimintaa. Luettelo avoimista ehdotuspyynnöistä on saatavissa nimen "Euroopan yhteisön rahoittama tutkimustoiminta" (European Union funded research) alaisena (Community Research & Development Information Service: CORDISin Internet-sivujen rahoitusinnovaatiot (Financing innovation) -sivuilta löytyy riskipääomaan, pankki- ja lainarahoitukseen, epävirallisiin sijoittajiin, pörssimarkkinoihin jne. liittyviä tietoja kuten myös suuri määrä niihin liittyviä EU:n tukijärjestelmiä ja ehdotuspyyntöjä. 1.5 Riskipääomaan liittyvät yhteisöaloitteet Riskipääomarahoituksen painotus aluepolitiikassa on nähtävä yhteisön riskipääoman tuottamisen laajemmassa yhteydessä. Cardiffin huippukokouksessa kesäkuussa 1998 otettiin käyttöön Riskipääomatoimintasuunnitelma 3 (RCAP) ja sen jälkeen on julkaistu neljä seurantaraporttia 4. RCAP:n vuosikertomukset osoittavat, että riskipääoman määrä EU:ssa on kasvanut nopeasti aina viimeisimmän kertomuksen kattamaan ajanjaksoon saakka (2000). Kertomuksen mukaan: Riskipääomasijoitusten kokonaismäärä Euroopassa, kattaen yhtiön kehityksen siemen-, käynnistys-, laajentamis- ja jälleenhankintavaiheet kasvoi huomattavasti noin 10 miljardista (0,14 % bruttokansantuotteesta) vuonna 1999 yli 19,6 miljardiin (0,23 % bruttokansantuotteesta) vuonna RCAP sisältää toimenpiteitä, jotka on suunniteltu poistamaan riskipääoman hankkimiseen liittyviä esteitä, ja verotukseen liittyviä toimenpiteitä niissä tapauksissa jolloin eri jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja. Toimintasuunnitelma hyödyttää kaikenkokoisia yrityksiä, jotka haluavat hankkia pääomaa. Sen painopiste on kuitenkin suurelta osin virallisella sektorilla, missä keskivertokaupat ovat verrattain suuria (keskimäärin 5 miljoonaa). Paikallisella tasolla on tarvetta varmistaa, että /819/EC, OJ L 333, , s Perustuu komission tiedonantoon Riskipääoma: Avain työpaikkojen luomiseen Euroopan unionissa, SEC(1998) 522, huhtikuu KOM(1999) ja KOM(2000) ja KOM(2001)

11 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Johdanto Osa 1 RCAP hyödyttää myöskin pienempiä yrityksiä, jotka eivät välttämättä ole suurten riskipääomarahastojen kohteita. Tämä saattaa olla sopiva rooli rakennerahastoille. 1.6 Valtiontuen sääntöjen noudattaminen Valtiontuen sääntöjen noudattaminen on tarpeen aloitettaessa mitä tahansa riskipääomarahoitusjärjestelmää. EU:n perustamissopimuksen alaisten yhteismarkkinoiden sääntöjen mukaan Mikä tahansa sellainen jäsenvaltion taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa ei sovellu yhteismarkkinoille. 5 EU:n perustamissopimus asettaa myös ehdot erivapaudelle niissä tapauksissa joissa valtiontuki sopii yhteen yhteismarkkinoiden kanssa. Erivapaus valtiontuen säännöistä voidaan myöntää monissa olosuhteissa. Tukea voidaan antaa esimerkiksi auttamaan kehityksessä jälkeenjääneitä alueita, so. edistämään taloudellista kehitystä alueilla, joiden elintaso on epätavallisen alhainen tai joilla on vakavaa alityöllisyyttä. Samoin tuki, jolla helpotetaan tiettyjen taloudellisten toimien tai alueiden kehittämistä, silloin kun tämä tuki ei vaikuta heikentävästi kauppaolosuhteisiin siinä määrin, että se on vastoin yhteistä etua on myös yhteensopiva yhteismarkkinoiden kanssa. 6 Komissio on EY:n perustamissopimuksen perusteella velvollinen yhdessä jäsenmaiden kanssa tarkistamaan jatkuvasti kaikkia tukijärjestelmiä ja ehdottamaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan yhteismarkkinoiden progressiivisen kehitys ja toiminta. 7 Jos komissio katsoo, ettei tuki noudata valtiontukea koskevia sääntöjä, se voi tehdä päätöksen, jonka mukaan kyseessä olevan valtion on lakkautettava sellainen tuki tai muutettava sitä. 8 Jos jäsenvaltio ei noudata komission päätöstä, komissio voi antaa asian Euroopan yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jäsenvaltioiden on tehtävä ilmoitus komissiolle ennen valtiontukea hyödyntävien riskipäämarahoitustoimenpiteiden aloittamista. Ennen kuin komissio voi hyväksyä alueellisen riskipääomarahoitusjärjestelmän, on jäsenvaltioiden esitettävä todisteita markkinoiden toimimattomuudesta. Vuosien mittaan komissio on kehittänyt tarkan politiikan koskien olosuhteita, joissa valtiontuki voidaan sallia soveltamalla soveltamalla EY:n perustamissopimuksen artiklassa 87(3) mainittujja vapautuslausekkeita. Tätä polittiikkaa on selvitetty määräyksissä ja ohjeissa. Niissä eritellään kunkin tukityypin ja kuhunkin tarkoitukseen annettavan tuen mahdolliset edunsaajat ja asetetaan tuelle määrälliset tai prosentuaaliset ylärajat suhteessa ko. kustannuksiin sekä määrätään muut ehdot. Tärkeimmät riskipääomarahoitukseen liittyvät määräykset on esitetty alla. 5 EU:n perustamissopimuksen artikla 87 (1) (entinen artikla 92(1)) 6 EU:n perustamissopimuksen artikla 87 (3) (entinen artikla 92(3)) 7 EU:n perustamissopimuksen artikla 88(1) (entinen artikla 93(1)) 8 EU:n perustamissopimuksen artikla 88(2) (entinen artikla 93(2)). 6

12 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Johdanto Osa Riskipääomarahoitukseen käytettävää valtiontukea koskevat tärkeimmät määräykset Viime aikoihin saakka valtiontukea koskevat säännöt eivät ole soveltuneet hyvin tavanomaisiin riskipääomatoimenpiteisiin, varsinkaan riskipääomarahastoihin. Sääntöjen noudattamiseksi valtiontuki jouduttiin liittämään tietyn tyyppiseen varainkäyttöön kuten kiinteään omaisuuteen tehtäviin investointeihin, tutkimus- ja kehitystoimintaan, koulutukseen jne., joista käytetään nimitystä kelppuutettavat kustannukset. Monen riskipääomajärjestelmän kohdalla tätä vaatimusta oli vaikea täyttää. Selventääkseen valtiontukeen ja riskipääomaan liittyvää kantaansa ja auttaakseen kansallisia ja alueellisia viranomaisia, Kilpailun pääosasto antoi elokuussa 2001 valtiontukeen ja riskipääomaan liittyvän tiedonannon (Communication on State Aid and Risk Capital). Siinä selvitetään kriteerit, joiden perusteella se riskipääomamarkkinoiden kasvun edistämiseen tarkoitetut toimenpiteet. 9 Komissio on määrittänyt riskipääomatoimenpiteiden julkiselle rahoitukselle tehtävän, joka rajoittuu markkinoiden todennettaviin toimimattomuuksiin. Nämä suuntaviivat luotiin heijastamaan komission yleistä politiikkaa, joka suosii riskipääoman käytön edistämistä. Asiaa on hahmoteltu v raportissa Riskipääoma: Avain työpaikkojen luomiseen Euroopan unionissa, ja se on vahvistettu RCAP:ssä. Riskipääomatiedonanto kattaa pääomasijotusrahastot. Se ei kata julkisin varoin tuettua riskipääomaa muista lähteistä saatavien lainojen muodossa. Mutta näissä tapauksissa muut valtiontukea koskevat määräykset, sääntelykehykset tai suuntaviivat saattavat silti olla sovellettavissa. Esimerkiksi ehdoiltaan erittäin edulliset lainajärjestelmät ovat usein pk-yritysten ryhmäpoikkeussääntöjen 10 tai alueellista tukea koskevien suuntaviivojen puitteissa 11. Erityissäännöissä määritetään miten tällaiste pehmeiden lainojen tuen arvo ( suoraa tukea vastaava ) mitataan. 12 Takuiden suhteen komissio julkaisi maaliskuussa 2000 yksityiskohtaiset suuntaviivat EY:n perustamissopimuksen artiklojen 87 ja 88 soveltamisesta takausten muodossa 9 Valtiontuki ja riskipääoma, julkaistu Euroopan komission virallisessa lehdessä C 235, , s Sääntö (EU) nro 70/ tammikuuta 2001 : Euroopan komission virallinen lehti, L 10, , s Kansallisen alueellisen tuen suuntaviivat : Euroopan komission virallinen lehti, C 74, , s. 3, ja Euroopan komission virallinen lehti, C 258, , s Pehmeitä lainoja vastaavan suoran käteistuen laskeminen. 7

13 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Johdanto Osa 1 olevaan valtiontukeen. 13 Suuntaviivoissa asetetaan ne ehdot, jotka on täytettävä, jotta takausjärjestelmä ei rikkoisi valtiontuen sääntöjä, ja selvitetään miten tuen arvo ( suoraa tukea vastaava ) on mitattava. Tämän oppaan takauksia käsittelevässä osassa on yhteenveto ehdoista. Pienimääräiselle tuelle on myönnetty erivapaus. De minimis - säännöissä, jotka sisältyvät nyt komission säädökseen (EY) nro 69/ tammikuuta 2001, lausutaan, että komissiolle ei tarvitse ilmoittaa etukäteen yritykselle kolmen vuoden aikana annettavasta julkisesta tuesta, joka on määrältään enintään euroa Komission ilmoitus EU:n perussopimuksen artiklojen 87 ja 88 soveltuvuudesta takuiden muodossa olevaan valtiontukeen, Euroopan komission virallinen lehti, C 71, , s Euroopan komission virallinen lehti, L 10, , s

14 Opas riskipääoman rahoituksesta aluepolitiikassa Pk-yritysten rahoitus Osa 2 Pk-yritysten rahoitus Oppaan tässä osassa on yhteenveto riskipääoman rahoitusvälineiden tehtävästä pkyritysten kehitystä koskevassa laajemmassa asiayhteydessä. 2.1 Pk-yritysten rahoitus Pk-yritysten rahoituslähteet vaihtelevat kehitysvaiheen ja valtion mukaan. Euroopan riskipääomayhdistyksen (European Venture Capital Association) käyttämissä määritelmissä tunnistetaan seuraavat vaiheet yrityksen kehityksessä. Kunkin vaiheen mahdolliset rahoituslähteet näkyvät myös kaaviosta. Nämä määritelmät soveltuvat nopeakasvuisiin yrityksiin muilla yrityksillä saattaa olla vakaampia rahoitusmalleja. Pk-yritysten rahoituslähteet kehitysvaiheen mukaan Siemenvaihe Epävirallinen perustajan ja liikekumppaneiden osakepääoma. Pankkilaina jos saatavilla ja tarpeen Käynnistysvaihe Laajentamisvaihe Jälleenhankintapääoma Epävirallinen perustajan, liikekumppaneiden ja kontaktien oma pääoma. Pankkilaina jos saatavilla. Kaluston liisaus Oma pääoma alkuperäislähteistä sekä kaupalliset investoinnit tai riskipääoma. Pankkilainat. Muut rahoituslähteet mukaan lukien liisaus ja factoringrahoitus Kaupallinen investointi, riskipääoma tai listautumisanti. Vaikkei komissio katsokaan, että markkinoilla on toimimattomuutta pk-yritysten rahoituksen kannalta, on kuitenkin todisteita siitä, että puutteita on joihinkin pkyritysryhmiin nähden, mikä saattaa merkitä sitä, että nämä yritykset eivät pysty hankkimaan asianmukaista rahoitusta. Kaupallinen pankki sattaa olla kykenemätön rahoittamaan elinvoimaista pk-yritystä esimerkiksi koska: Yrityshistoria puuttuu; Vakuustaso on riittämätön; Kynnysraja on rikottu; Luottokelpoisuusluokitus ei ole hyväksyttävällä alueella. Asiaa mutkistaa usein tietojen puuttuminen - silloinkin kun asianmukaiset (julkiset tai yksityiset) järjestelmät ovat olemassa, pk-yritykset eivät ehkä ole tietoisia niistä. Joskus rahoituksen hakemisprosessi voi lisäksi olla niin monimutkainen ja aikaavievä, että silloinkin kun pk-yritykset tietävät järjestelmien olemassaolosta, ne ovat haluttomia hyödyntämään niitä. 2.2 Tämän oppaan kattamat rahoitusvälineet Tämä opas kattaa sellaisten pk-yrityksille tarkoitettujen, muiden kuin suora tuki - tyyppisten rahoitusvälineiden pääelementit, joita rakennerahastot ja muut EU:n 9

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset

Pk-yritysten uusi määritelmä Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli Riippumattomat yritykset 956776_CV_FI 5/31/06 9:13 AM Pagina 1 on noin 23 miljoonaa pk-yritystä 99 prosenttia kaikista EU:n yrityksistä on pk-yrityksiä pk-yritykset työllistävät noin 75 miljoonaa ihmistä. Pk-yritysten kynnysarvot

Lisätiedot

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta

HE 125/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on keskittää julkinen alkavien yritysten pääomarahastosijoitustoiminta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän

Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 44/2008 Pk-yritysten kansainvälistymisrahoitustyöryhmän mietintö 31.10.2008 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT

PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT PIENYRITYSTEN RAHOITUSRATKAISUT TALOUSTIEDE PRO GRADU -TUTKIELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TAMPEREEN YLIOPISTO TOUKOKUU 2015 TUULI NIKUNEN TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu NIKUNEN, TUULI:

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS. Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 1.8.2006 KOM(2006) 3424 lopullinen KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen päättämistä (2000 2006) koskevat suuntaviivat FI FI KOMISSION PÄÄTÖS Rakennerahastotuen

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 4 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 7 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSION Bryssel, 07.04.1998 KOM(98) 222 YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN EUROOPASSA: TULEVAISUUDEN PAINOPISTEALAT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE I. YRITTÄJYYS - UUSIEN TYÖPAIKKOJEN JA PAREMMAN KILPAILUKYVYN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt

Opas de minimis -tuista. EU:n valtiontukisäännöt Opas de minimis -tuista EU:n valtiontukisäännöt Sisällys 1 EU:n valtiontukisäännöt ja menettelyt... 5 1.1 De minimis -tuen määritelmä ja tuen myöntäjän muistilista... 8 2 Minkälaiseen toimintaan voidaan

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 09.11.1999 KOM(1999)569 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE YRITYSPOLITIIKAN ALALLA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, L 72/66 11.3.2004 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 448/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista

Lisätiedot

Suurta ajattelua pienyrityksille

Suurta ajattelua pienyrityksille Vuoden 2011 painos Suurta ajattelua pienyrityksille Miten EU auttaa pk-yrityksiä Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Eurooppalainen pk-yritysportaali Haluatko tietää, mitä EU tekee pienyritysten

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Euroopan rakenne- ja investointirahastot Ohjeet jäsenvaltioille ja ohjelmaviranomaisille Ohjeet tuensaajille Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Versio 2:

Lisätiedot

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano

Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Talouden luotonsaantia lisätään: EIP:n pääomanlisäyksen ja komission ja EIP:n yhteisten aloitteiden täytäntöönpano Komission ja EIP:n yhteinen kertomus Eurooppa-neuvostolle 27. ja 28. kesäkuuta 2013 Talouden

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 161 artiklan, ottaa huomioon komission ehdotuksen, 31.7.2006 L 210/25 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä

Lisätiedot