Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös"

Transkriptio

1 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

2 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma 8 Konsernin ja emoyhtiön tase 9 Konsernin ja emoyhtiön rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11 Liitetiedot 12 Konsernin tunnusluvut 18 Tunnuslukujen laskentakaavat 18 Sähkönmyynnin ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n tuloslaskelma 19 Sähkönmyynnin ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n tase 20 Toimintakertomukset ja tilinpäätöksen allekirjoitus 21 Tilintarkastuskertomus 22 TUNNUSLUVUT Liikevaihto, milj. euroa 270,2 226,8 205,7 Lämmönmyynti, GWh Sähkönmyynti, GWh Sähkönsiirto, GWh Liikevoitto, milj. euroa 23,5 23,4 18,5 % liikevaihdosta 8,7 10,3 9,0 Tilikauden voitto, milj. euroa 19,1 19,3 15,1 Investoinnit, milj. euroa 16,6 14,1 17,7 Oman pääoman tuotto (%) 16,1 16,5 13,3 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 17,3 17,3 14,4 Gearing (%) 20,9 14,7 20,3 Henkilöstö keskimäärin Osingot, milj. euroa 14,0 14,0 14,0 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2012

3 Katsaus Turku Energian vuoteen 2012 Sähkön ja lämmön käyttö kasvoivat edellisvuodesta Turku Energian asiakkailleen toimittaman sähkön ja lämmön määrät nousivat vuonna Konsernin liikevaihto kasvoi myydyn energiamäärän suhteessa ja liiketoiminnan tulos säilyi edellisvuoden tasolla. Asiakastyytyväisyys parani edellisvuodesta. Turku Energia -konsernin liikevaihto oli 270,2 milj. euroa ja liikevoitto 23,5 milj. euroa. Liikevoitossa on mukana 9,0 milj. euron kertaluontoinen erä, joka syntyi kun Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto osti osakassopimuksen mukaisesti Orikedon biolämpökeskuksen ja jätteenpolttolaitoksen sekä Kakolan lämpöpumpun Turku Energialta. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 316 henkeä. Asiakastyytyväisyys nousi: erittäin tai hyvin tyytyväisiä Turku Energiaan kokonaisuutena oli 62 % asiakkaista. Turku Energia kasvoi onnistuneesti seudulliseksi lämmönmyyjäksi. Kaukolämmön myynti ja liikevaihto nousivat kolmanneksella. Sähkönkulutus kasvoi Turussa 2,4 prosenttia. Sähkönsiirron luotettavuus oli hyvällä tasolla ja hinnoittelu energiamarkkinaviraston tekemissä vertailuissa Suomen edullisimpiin kuuluvaa. Investoinnit vuonna 2012 olivat 16,6 milj. euroa. Ne kohdistuivat pääosin sähköja lämpöverkostoihin sekä Kakolan lämpöpumppulaitoksen laajennukseen. Lisäksi energiantuotantoon investoitiin 8,9 milj. euroa Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n ja Voimaosakeyhtiö SF:n kautta. Vuoden 2013 näkymät ovat myönteiset. Yleisen taloudellisen tilanteen ja energian kysynnän arvioidaan pysyvän varsin vakaana, mutta energian kysyntään vaikuttavat eniten vuotuiset lämpötilavaihtelut. 18,9 31,0 20,1 24,5 25,

4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Markkinakatsaus Vuonna 2012 sää oli Suomessa pitkän ajan keskiarvoa vastaava, vaikka alku- ja loppuvuosi olivat edellisvuotta selvästi kylmempiä. Tämä näkyi asiakkaiden käyttämän lämmitysenergian ennusteen mukaisena määränä. Turku Energian lämpöasiakkaiden määrä ja liittymisteho kasvoivat merkittävästi, kun Kaarinan, Naantalin ja Raision lämpöverkostot siirtyivät Turku Energialle vuoden alussa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden hinnat olivat edellisvuoden tasolla. Tavanomaista selvästi suuremmat sademäärät Pohjoismaissa sekä rajoittuneet siirtoyhteydet muusta Nordpool-alueesta Suomeen aikaansaivat loppukesästä ja alkusyksystä suuria aluehintaeroja, Suomen aluehinnan ollessa merkittävästi systeemihintaa korkeammalla tasolla. Sähkön keskimääräinen spot-hinta oli vuonna 2012 selvästi edellisvuotta alemmalla tasolla. Sähkön käyttö nousi Turussa edellisestä vuodesta 2,4 %. Kasvuun vaikuttivat edellistä vuotta kylmempi talvi sekä telakkateollisuuden lisääntynyt sähkönkäyttö. Turku Energia Sähköverkot Oy:n sähkönsiirtomaksut olivat edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 270,2 milj. euroa (226,8 milj. euroa). Kasvua edellisvuodesta oli 19,1 %. Suunnitelmapoistoja kirjattiin 14,1 milj. euroa (13,7 milj. euroa). Liikevoitto oli 23,5 milj. euroa (23,4 milj. euroa). Käyttöomaisuuden myyntivoitot kasvattivat emoyhtiössä liiketoiminnan muita tuottoja 14,8 milj. eurolla ja konsernissa 9,0 milj. eurolla. Voitto ennen veroja oli 25,7 milj. euroa (24,5 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 19,9 milj. euroa (19,3 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,3 % (17,3 %). Osakkuusyhtiö Svartisen Holding AS:n maksamat osingot lisäsivät emoyhtiön rahoitustuottoja 2,8 milj. eurolla (2,7 milj. eurolla). Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 149,2 milj. euroa (111,1 milj. euroa). Uusien verkkoalueiden myötä liikevaihto kasvoi 34 %. Kaukolämpöliiketoiminnan liikevoitto laski ja oli 17,2 milj. euroa (19,8 milj. euroa). Sähkönmyyntiliiketoiminnan liikevaihto oli 91,9 milj. euroa (91,5 milj. euroa). Liiketappio oli 7,1 milj. euroa (3,4 milj. euroa). Turku Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli 29,6 milj. euroa (27,9 milj. euroa) ja liikevoitto 6,7 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Muiden palveluiden myyntituotot, pääasiassa katuvalaistus- ja liikennevaloverkoston rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen, sekä lämmön tuotantolaitteistojen vuokratuotot olivat 16,6 milj. euroa (10,6 milj. euroa). Emoyhtiön liikevaihto oli 250,9 milj. euroa (209,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 22,9 milj. euroa (16,5 milj. euroa). Voitto ennen varauksia ja veroja oli 24,8 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 26,5 milj. euroa (17,1 milj. euroa). Konsernin investoinnit Varsinaiset investoinnit olivat 16,6 milj. euroa (14,1 milj. euroa). Investoinnit kohdistuvat pääosin verkostojen siirtokyvyn ja toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Tuotannolliset investoinnit olivat 8,9 milj. euroa ja ne kohdistuivat Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n ja Voimaosakeyhtiön SF Oy:n osakepääomien korotuksiin, joilla rahoitettiin yhtiöiden hankkeita. Kaukolämpöinvestoinnit kohdistuivat pääosin lämpöverkoston laajentamiseen sekä laitteistohankintoihin. Investoinnit olivat yhteensä 7,2 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Sähköverkkoyhtiön investoinnit kohdistuivat verkon uusimiseen ja laajentamiseen. Investoinnit olivat yhteensä 8,8 milj. euroa (9,6 milj. euroa). Konsernin rahoitus Yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä. Korolliset velat olivat vuoden lopussa 46,8 milj. euroa (31,8 milj. euroa). Velkoja lyhennettiin tilikauden aikana 8,0 milj. eurolla (8,0 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat 2,3 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Aloittavan taseen loppusumma oli 240,3 milj. euroa ja tilinpäätöshetkellä tase oli 266,1 milj. euroa. Investoinnit rahoitettiin omarahoituksella. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 47,7 % (50,0 %). Tunnuslukua laskettaessa poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernirakenne ja liiketoiminnat Turku Energia -konsernin emoyhtiö on Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab. Turku Energia -konserni on organisoitu liiketoimintaperusteisesti. Energialiiketoimintaa harjoittavat Turku Energia Lämpö ja sähkönmyyntiliiketoimintaa Turku Energia Sähkönmyynti -liiketoimintayksiköt sekä sähkön siirtoliiketoimintaa tytäryhtiö Turku Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus 100 %). Urakointipalvelut -liiketoimintayksikkö on palveluliiketoimintaa harjoittava yksikkö pääasiakkaanaan Turku Energia Sähköverkot Oy. Konsernin ja liiketoimintojen tarvitsemat liiketoiminnan tukipalvelut tuottaa Konsernipalvelut -yksikkö. Turun Seudun Kaukolämpö Oy (60,75 %) on seudullinen kaukoläm- TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2012

5 mön siirtoyhtiö. Sen muina osakkaina ovat Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit sekä Fortum Power and Heat Oy. Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy (TSME, 39,5 %) toimittaa osakkailleen lämpöä, höyryä ja sähköä. Yhtiön muut osakkaat ovat Fortum Power and Heat Oy sekä Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit. TSME:llä oli vuokralla vuoden 2012 ajan Turku Energian peruslämmöntuotantolaitokset sekä Fortumin Naantalin voimalaitos. TSME toteutti joulukuussa 2012 osakkeenomistajilleen maksullisen suunnatun osakeannin, jossa Turku Energia merkitsi yhtiön osakkeita 7,9 milj. eurolla. Samassa yhteydessä Turku Energia antoi TSME:lle osakaslainaa 10,7 milj. euroa. Edellisillä ja muiden osakkaiden kanssa tehdyillä vastaavilla rahoitusjärjestelyillä TSME toteutti, osakassopimuksen mukaisin ehdoin, joulukuussa 2012 kaupat, joilla se osti Fortumilta Naantalin voimalaitoksen ja Turku Energialta Orikedon biolämpökeskuksen, Orikedon jätteenpolttolai toksen ja Kakolan lämpöpumpun. Omistusoikeus laitoksiin siirtyi TSME:lle Svartisen Holding A/S (34,74 %) omistaa vesivoimalaitososuutta hallitsevan norjalaisen Eastern Norge Svartisen AS:n koko osakekannan. Muut osakkaat ovat Vantaan Energia Oy ja Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö. Suomen Hyötytuuli Oy (12,5 %) tuottaa tuulisähköä Porin Reposaareen ja Tahko luotoon sekä Raaheen rakennetuissa tuulivoimalaitoksissa. Turku Science Park Oy (27,56 %) toimii korkean teknologian toimialojen kehittäjänä Turun kaupunkikonsernin ohjauksessa. Kiinteistö Oy Biotorni (100 %) on kiinteistöyhtiö ja se omistaa Turun Biolaaksossa sijaitsevan rakennuksen, jossa sijaitsee Turku Energian energiakeskus. Liiketoimintakatsaukset Sähkönmyynti Sähkönmyynnin liikevaihto ja asiakasmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liiketoiminnan tulosta rasittivat vanhat pitkäaikaiset myyntisopimukset sekä matalista tukkumarkkinahinnoista johtunut sähkön tuotannon ennakoitua heikompi kannattavuus. Tukkumarkkinahintoja laskivat historiallisen runsas vesivoiman tuotanto ja runsaat vesivarannot, päästö oikeuksien hinnan lasku ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta joutunut sähkön pienentynyt kysyntä markkinoilla. Sähkö hankittiin pääasiassa pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Poolista sekä lisäksi omista sähköntuotantoosuuksista. Turku Energian sähköntuotanto-osuudet muodostuvat vesi-, tuulija lämpövoimaosuuksista. Turun seudun energiaratkaisun myötä yhtiön omavaraisuus sähkön hankinnassa kasvoi merkittävästi. Vuoden aikana uusittiin sähkönmyynnin strategia, riskienhallintapolitiikat, tuotteet ja hinnoitteluperiaatteet vastaamaan sähkön tukku- ja vähittäismarkkinoiden muutoksia. Näiden toimenpiteiden vaikutus tulokseen näkyy sitä mukaa, kun myyntisopimuskanta uusiutuu uusittujen sopimusehtojen ja sähkönhankinta- ja riskienhallintamallien mukaiseksi. Sähkönsiirto Sähköä siirrettiin 1509 GWh:a (1473 GWh:a), jossa oli kasvua edellisvuoteen 2,4 %. Liittymien määrä kasvoi noin 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirron laatu pysyi hyvällä tasolla. Sähkönsiirron hintoja korotettiin keskimäärin 10 %. Samalla siirryttiin siirron hinnoittelussa sulakepohjaiseen hinnoitteluun perusmaksuissa. Hintojen korotuksesta huolimatta Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat ovat valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Etäluettavien mittareiden asentamista jatkettiin edelleen. Lähes kaikki mittarit saatiin asennettua vuoden loppuun mennessä. Lämpöliiketoiminta Kaukolämmön myynti kasvoi merkittävästi eli 30 % ja se oli 2102 GWh (1612 GWh). Kasvu johtui pääosin uusista verkkoalueista. TSME:n Naantalin voimalaitoksen käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi jouduttiin alkuvuodesta turvautumaan öljykäyttöiseen varatehoon. Tällä oli merkittävä vaikutus koko vuoden liikevoittoon. Pääosa kaukolämmöstä 63 % hankittiin edelleen Naantalin voimalaitokselta. Kotimaisella puupolttoaineella, kaatopaikkakaasulla, lämmön talteenotolla ja jätteellä sekä muulla uusiutuvalla energialla tuotettiin 25 % hankitusta lämmöstä. Kaukokylmää ja höyryä toimitettiin suunnitellusti. Turku Energian lämmöntoimitusvarmuus asiakkaille säilyi vuonna 2012 hyvällä tasolla. Vuoden aikana toteutettiin useita merkittäviä hankkeita. Orikedon biolämpökeskus ja jätteenpolttolaitos sekä Kakolan lämpöpumppulaitos siirtyivät TSME:n omistukseen Turku Energia Lämpö tuottaa palvelusopimuksiin perustuen edellä mainittujen laitoksien käyttö- ja kunnossapitopalvelut. Elokuun alussa kaikilla kaukolämpöverkkoalueilla Kaarinassa, Naantalissa, Raisiossa ja Turussa otettiin käyttöön sama tehoperusteinen hinnoittelu ja yhtenäiset toimitusehdot. Palveluliiketoiminta Toiminnallinen tehokkuus ja kilpailukyky paranivat Turku Energia -konsernin Urakointipalveluissa vuonna Liikevaihto jäi budjetoidusta vuodelle 2013 siirtyneiden suurehkojen urakoiden johdosta. Liiketoiminnan tulos ylitti kuitenkin budjetoidun. Palvelutuotannossa keskityttiin strategian mukaisesti Turku Energia -konsernin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen sekä katu- ja liikennevaloihin liittyvien infrastruktuuripalveluiden tarjoamiseen Turun kaupungille. Yksikön suurin asiakas on Turku Energia Sähköverkot Oy ja suurin ulkoinen asiakas Turun kaupunki. Yritysvastuu Turku Energialle on vahvistettu vastuullisen yritystoiminnan periaatteet sekä sponsorointiperiaatteet päämääränä avoimuus ja toiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Vastuullinen yritystoiminta kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöä koskevan vastuun, ja niiden toteutumista seurataan Turku Energian johtamisjärjestelmän puitteissa. Periaatteet on julkaistu. Sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) auditoitiin ulkoisesti 2 kertaa ja sisäisesti 2 kertaa. Yhteistyökumppaneiden vastuullisuutta arvioitiin osana jatkuvaa toimintaa. 5

6 Ympäristö Turku Energian tavoitteena toiminnassaan on kasvihuonekaasujen vähentäminen, uusiutuvien energialähteiden lisääminen ja energiatehokkuuden lisääminen. Tavoitteet sisältyvät Turku Energian strategiaan ja uuteen ympäristöohjelmaan vuosille Osakkuusyhtiö TSME:n kautta Turku Energia on vaikuttamassa siihen, että Turun seudulla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa uusimpia tekniikoita hyväksikäyttäen. Tavoitteeseen liittyen aloitettiin toisen lämpöpumpun rakentaminen Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Uuden lämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen suunnittelu eteni TSME:ssä. Osakkuusyhtiö Hyötytuulen tuotanto sen tuulivoimaloissa oli suunnitelmien mukaista ja Turku Energia myi asiakkailleen koko osuutensa sen energiantuotannosta. Asiakkaiden energian loppukäytön tehostamiselle on 9 % tavoite vuoteen 2016 mennessä, mitä tuettiin lisäämällä asiakkaisiin suuntautuvaa energiatehokkuusviestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Ympäristöasioita esitellään yksityiskohtaisemmin konsernin vuosikertomuksen ympäristöosiossa. Asiakkaat Turku Energian asiakkaita ovat sekä suorassa asiakassuhteessa olevat yksityis- ja yhteisöasiakkaat että kaikki konsernin sähkö-, lämpö- ja ulkovalaistusverkon alueella olevat energiapalveluiden loppukäyttäjät. Turku Energian asiakkaiden mielipiteitä toiminnasta kartoitettiin vuonna 2012 suunnitelman mukaisesti kolme kertaa vuodessa tehtävillä asiakastyytyväisyys tutkimuksilla. Korkea asiakastyytyväisyys on Turku Energian toiminnan keskeinen tavoite. Vuoden 2012 tutkimuksissa yleistyytyväisyys parani edellisvuodesta ja kolmen kyselyn keskiarvo oli aikaisempaa parempi. Parhaimmat arvosanat Turku Energia sai sovittujen asioiden hoitamisesta, laskujen virheettömyydestä sekä sähkönjakelun häiriöttömyydestä. Kehittämiskohteita tutkimusten mukaan olivat hinnoitteluperusteiden ymmärrettävyys, EnergiaOnline-palveluiden kattavuus ja hyödyllisyys sekä sähkönhinta. Asiakastyytyväisyys on yksi konsernissa mitattavista yhteisistä tulosmittareista. Henkilöstö Vuoden 2012 lopussa henkilöstön määrä oli 316 (312), joista vakituisessa työsuhteessa oli 298 (298). Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49 vuotta 2 kuukautta. Henkilöstölle maksettujen palkkojen kokonaissumma oli 13,4 milj. euroa (12,8 milj. euroa). Vakavia onnettomuuksia ei kertomusvuonna tapahtunut ja myös seurattu työtapaturmaindeksi parani hieman edellisvuodesta. Henkilöstöön liittyvistä asioista kerrotaan tarkemmin konsernin vuosikertomuksen yhteiskuntavastuuosiossa. Kehitystoiminta Konsernin kehitystoiminta keskittyy asiakkaille tarjottavien energiatuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, sähköhankinnan riskienhallintaan, toiminnan sisäiseen tehostamiseen sekä tuotanto- ja siirtolaitteistojen tehokkuuden, toimintavarmuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. Osakkeet Turun kaupunki omistaa Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab:n koko osakekannan osaketta. Johto Turku Energian hallitukseen kuuluvat henkilökohtaisine varajäsenineen Pekka Aaltonen (Raija Helin), Ulla Achrén (Sirkka-Liisa Kavén), Minna Arve (Eila Eerola), Ilkka Kanerva (Lasse Lindholm), Leena Koikkalainen (Vuokko Puljujärvi- Seila), Timo Kari (Olli A. Manni), Jarmo Rosenlöf (Markku Sipilä) ja Saara Uotila (Ville-Veikko Mastomäki) sekä henkilöstön nimeämänä edustajana Reijo Hakamäki (Risto Argillander). Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Rosenlöf ja varapuheenjohtajana Ilkka Kanerva. Petteri Orpo toimi hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen valittiin yhtiökokouksessa Timo Kari. Eila Eerola toimi hallituksen varajäsenenä Turku Energian toimitusjohtajana toimi energianeuvos, diplomi-insinööri Risto Vaittinen. Yhtiön toimintaa ohjaa hallituksen hyväksymän konsernihallinnon mukaisesti toimitusjohtajan johdolla johtoryhmä, johon kuuluvat liiketoiminta- ja konsernipalvelut -yksiköiden johtajat, henkilöstö- ja talousjohtajat sekä henkilöstön edustaja. Riskienhallinta Riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan yhtiön strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit sekä maineriskit. Turku Energia -konserni ottaa toiminnassaan energiatoimialaan, strategiaansa ja tavoitteisiinsa liittyviä riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskien ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät energianhankintaan ja jakeluun. Työtapaturmien välttämiseksi ja yleisen turvallisuustason parantamiseksi toteutettiin vuonna 2012 valittuja koulutus- ja kehitysohjelmia painopisteenä lakisääteiset koulutukset. Työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan pohjana on OHSAS 18001:2007 -standardi. Työturvallisuus kehittyi työtapaturmien taajuuden perusteella myönteisesti. Ympäristöriskien hallinnan pohjana ovat ISO 14001:2004 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät sekä ISO 9001:2008 -standardin mukaiset laadunhallinnan työkalut. Turku Energian tietoturvapolitiikka määrittelee tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot tavoitteena varmistaa tietojen, tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallinen ja luotettava toiminta sekä estää niiden luvaton käyttö ja tuhoaminen. Lisäksi on varauduttu toiminnan keskeyttäviin tilanteisiin ja tehty suunnitelmat katkoista aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi. Energiariskien hallinta Energiariskien hallinnan tavoitteena on riskien hallinta ja välttäminen energian hankinnassa ja vastaavasti myynnissä sekä kustannustehokas suojautuminen konsernin tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Sähkön hinnat vaihtelivat vuoden 2012 aikana samoin kuin edellisenä vuonna poikkeuksellisen paljon, liittyen TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2012

7 mm. pohjoismaisen vesivoiman vesitilanteeseen ja lämpötilaan. Pohjoismaiset sähkön aluehintaerot olivat loppukesästä alkusyksyyn suuria, mikä lisäsi hankinnan kuluja. Verraten alhaiset sähkön tukkuhinnat vaikuttivat oman sähköntuotannon kannattavuuteen. Uudistettu sähkönmyynnin riskikäsikirja otettiin käyttöön alkuvuodesta 2012 ja hankinta ja myynti ohjeistettiin vastaamaan sitä. Sähkömarkkinariskeillä tarkoitetaan Sähkönmyyntiliiketoimintaan vaikuttavia riskitekijöitä, kuten sähkön hankinta- ja myyntihinnan vaihtelu, asiakasprofiiliriski, valuuttariski, volyymiriski, henkilöriski ja vastapuoliriski. Lämmönhankintariskeillä tarkoitetaan kaukolämpöliiketoimintaan vaikuttavia riskitekijöitä, kuten hankinta- ja hintariskejä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lämmönhankinnan hajauttamiseen hankintariskien hallitsemiseksi. Näitä riskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymien riskikäsikirjojen avulla. Riskikäsikirjoissa määritellään kummassakin liiketoiminnassa noudatettavat instrumentit, rajaukset ja vastuut. Vahinkoriskien hallinta Turku Energia pyrkii estämään vahinkojen sattumisen laadukkaalla toiminnalla ja ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä. Riskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, vakuutetaan, mikäli se on kustannuksiltaan mahdollista. Omaisuuteen, toiminnan keskeyttämiseen, toiminta- ja tuotevastuisiin jne. liittyvät vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Merkittäviä vahinkoriskejä ei realisoitunut vuoden 2012 aikana. Rahoitusriskien hallinta Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen konsernin tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Rahoitusriskejä hallitaan suojaamalla valuutta- ja korkoriskejä vain sellaisilla rahoitusinstrumenteilla, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata. Konsernin valuuttariski aiheutuu osakepääomasta, joka on sijoitettu Svartisen Holding AS:ään, ja toisaalta myös yhtiöstä saatavista osingoista. Valuuttariski liittyy Norjan kruunun ja euron vaihtosuhteeseen. Luottoriskien hallinta on ensisijaisesti liiketoimintojen vastuulla, ja sitä ohjataan luotto-ohjeistuksella. Asiakkaan luottokelpoisuuden niin edellyttäessä luotolle pyritään saamaan erillinen vakuus. Turku Energian tilinpäätöshetken myyntisaataviin ei sisälly epävarmoiksi katsottavia eriä. Likviditeetin hallinnassa noudatetaan hyväksyttyjä sijoitustoiminnan periaatteita. Likviditeetin hallintaa varmistaa sitovat luottosopimukset, jotka turvaavat lyhytaikaisen rahoituksen saatavuuden. Likvidien varojen sijoittamiseen ja johdannaissopimuksien tekemiseen liittyviä luottoriskejä minimoidaan sijoitusten laajalla hajautuksella, viemällä tehdyt johdannaiskaupat pääsääntöisesti Nord Pool Clearing ASA:n selvitettäväksi sekä tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa. Voitonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,59 euroa, josta tilikauden voitto on ,06 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1.067,00 euroa/ osake eli yhteensä ,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Tulevaisuuden näkymät Lämmön- ja sähkönhankinnan pitkän tähtäimen saatavuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen uusinvestoinneilla Naantalin laitosten ikääntyessä ovat osakkuusyhtiö Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n kautta merkittävä haaste koko Turun seudulla. Sähköntuotannon kehittäminen Turku Energiassa riippuu nykyisen näkymän mukaan Fenno voiman ja Hyötytuulen hankkeiden etenemisestä. Yleinen taloudellinen tilanne ja Suomen teollisuuden rakenteen kehitys määrittävät jatkossakin energiankysynnän kasvua. Sähkön ja lämmön kysynnän arvioidaan Turun seudulla kasvavan edelleen hitaasti energiansäästötoimista huolimatta. Lämpötilan vuosittaisten vaihteluiden arvioidaan vuositasolla vaikuttavan merkittävästi energian ja erityisesti lämmön kysyntään. Lämpöliiketoiminnassa laajeneminen Kaarinaan, Raisioon ja Naantaliin vuoden 2012 alusta on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi ja toimintaa voidaan edelleen kehittää näillä alueilla. Turku Energian Lämpöliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan pysyvän edelleen hyvänä. Kaukokylmän myynnin arvioidaan edelleen kasvavan, mutta sen osuus liikevaihdosta pysyy kuitenkin pienenä. Sähkönmyynnin vuonna 2012 uudistettu strategia tulee muuttamaan sähkön myynnin asemoitumista markkinoilla selvästi jo vuonna 2013 ja vuodelta 2013 odotetaankin selvää merkkiä strategian onnistumisesta. Turku Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan ja kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla. Turku Energia -konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan vuonna 2013 pysyvän vuoden 2012 tasolla. 7

8 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisen verovelan muutos Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistön osuus Tilikauden voitto TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2012

9 Konsernin ja emoyhtiön tase KONSERNI EMOYHTIÖ Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Tuotannolliset koneet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet tai osuudet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikainen Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Laskennallinen verovelka Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat

10 Konsernin ja emoyhtiön RAHOITUSLASKELMA EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminta Tulorahoitus Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Satunnaiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Korottomien lyhytaik. velkojen muutos Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 1) Käyttöomaisuuden myyntitulot Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Pitkäaikaisten saamisten muutos Liittymismaksut Pitkäaikaisten velkojen muutos Osingonjako Laskelman mukainen likvidien varojen muutos Taseen mukainen likvidien varojen muutos ) Käyttöomaisuusinvestoinnit muodostuvat seuraavista luvuista: Varsinaiset investoinnit Muut pitkäaikaiset sijoitukset Arvonalennukset Käyttöomaisuustarvikevarastojen muutos TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2012

11 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab ja tytäryhtiöt Turku Energia Sähköverkot Oy, Turun Seudun Kaukolämpö Oy ja Kiinteistö Oy BioTorni. Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy, josta Turku Energia omistaa 39,5 %, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Samoin osakkuusyhtiönä on yhdistelty Svartisen Holding AS, jonka osakepääomasta Turku Energia omistaa 34,74 %. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konserniin kuuluva Turku Science Park Oy (omistusosuus 27,56 %) on jätetty yhdistelemättä, koska yhtiöllä ei ole olennaista merkitystä konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön tilikauden 2012 tulos oli ,33 euroa ja oma pääoma oli ,61 euroa. Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Käyttöomaisuus Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon. Käyttöomaisuusvarastot on aktivoitu taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on tehty tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai alempaan jälleenhankintahintaan. Välittömät verot Verot on laskettu suoriteperusteisesti. Kertynyt poistoero on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmassa laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Emoyhtiössä ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia eikä verovelkoja. Johdannaiset Johdannaiset on hankittu sähkökaupan suojaamistarkoituksessa. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan kuukauden keskikurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Muuntoero on kirjattu vapaaseen omaan pääomaan. 11

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia.

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia. 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 26 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 8 Kaukolämpö 1 Sähkönmyynti 12 Sähköverkot

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Yleistä Valio Oy vastaanotti kotimaassa maitoa 1 870 miljoonaa litraa. Määrä aleni edellisestä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot